Main Menu

Pamdita Rakshakum Dakhila (పండిత రక్షకుం డఖిల)

srirama

Composer: Kancherla Gopanna (Telugu: కంచెర్ల గోపన్న) (c 1620 – 1680 CE), popularly known as Bhadrachala Ramadasu (Telugu: భద్రాచల రామదాసు), was a 17th century Indian devotee of Lord Sriram. More...

Recitals


Pamdita Rakshakum Dakhila (పండిత రక్షకుం డఖిల)     

This Poem was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenienceపద్యం:

పణ్డిత రక్షకుం డఖిల పాపవిమొచను డబ్జసమ్భవా
ఖణ్డల పూజితుణ్డు దశకణ్ఠ విలుణ్ఠన చణ్డకాణ్డకో
దణ్డకళా ప్రవీణుడవు తావక కీర్తి వధూటి కిత్తుపూ
దణ్డలు గాగ నా కవిత దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. ॥ 19 ॥

తాత్పర్యము:
రామా!దయాసముద్రా!పండిత రక్షకుఁడు సర్వపాతక నాశకుఁడు,బ్రహ్మేంద్రపూజితుఁడు,రావణవధగావించిన దనుర్విద్యాకుశలుఁడు అను నీ కీర్తి యను స్త్రీకి నేను నా కావ్యమును బుష్పమాలగా సమర్పింతురు.


Poem:

paṇḍita rakṣakuṃ ḍakhila pāpavimochanu ḍabjasambhavā
khaṇḍala pūjituṇḍu daśakaṇṭha viluṇṭhana chaṇḍakāṇḍakō
daṇḍakaḻā pravīṇuḍavu tāvaka kīrti vadhūṭi kittupū
daṇḍalu gāga nā kavita dāśarathī karuṇāpayōnidhī. ॥ 19 ॥

पण्डित रक्षकुं डखिल पापविमॊचनु डब्जसम्भवा
खण्डल पूजितुण्डु दशकण्ठ विलुण्ठन चण्डकाण्डको
दण्डकला प्रवीणुडवु तावक कीर्ति वधूटि कित्तुपू
दण्डलु गाग ना कवित दाशरथी करुणापयोनिधी. ॥ 19 ॥

பண்டி³த ரக்ஷகும் ட³கி²ல பாபவிமொசனு ட³ப்³ஜஸம்ப⁴வா
க²ண்ட³ல பூஜிதுண்டு³ த³ஶகண்ட² விலுண்ட²ன சண்ட³காண்ட³கோ
த³ண்ட³கல்தா³ ப்ரவீணுட³வு தாவக கீர்தி வதூ⁴டி கித்துபூ
த³ண்ட³லு கா³க³ நா கவித தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 19 ॥

ஶ்ரீரம ஸீதகா³க³ நிஜஸேவக ப்³ருன்த³மு வீரவைஷ்ணவா

ಪಣ್ಡಿತ ರಕ್ಷಕುಂ ಡಖಿಲ ಪಾಪವಿಮೊಚನು ಡಬ್ಜಸಮ್ಭವಾ
ಖಣ್ಡಲ ಪೂಜಿತುಣ್ಡು ದಶಕಣ್ಠ ವಿಲುಣ್ಠನ ಚಣ್ಡಕಾಣ್ಡಕೋ
ದಣ್ಡಕಳಾ ಪ್ರವೀಣುಡವು ತಾವಕ ಕೀರ್ತಿ ವಧೂಟಿ ಕಿತ್ತುಪೂ
ದಣ್ಡಲು ಗಾಗ ನಾ ಕವಿತ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. ॥ 19 ॥

പംഡിത രക്ഷകും ഡഖില പാപവിമൊചനു ഡബ്ജസംഭവാ
ഖംഡല പൂജിതുംഡു ദശകംഠ വിലുംഠന ചംഡകാംഡകോ
ദംഡകലാ പ്രവീണുഡവു താവക കീര്തി വധൂടി കിത്തുപൂ
ദംഡലു ഗാഗ നാ കവിത ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 19 ॥

পংডিত রক্ষকুং ডখিল পাপবিমোচনু ডব্জসংভবা
খংডল পূজিতুংডু দশকংঠ বিলুংঠন চংডকাংডকো
দংডকলা প্রবীণুডবু তাবক কীর্তি বধূটি কিত্তুপূ
দংডলু গাগ না কবিত দাশরথী করুণাপযোনিধী. ॥ 19 ॥

પંડિત રક્ષકું ડખિલ પાપવિમોચનુ ડબ્જસંભવા
ખંડલ પૂજિતુંડુ દશકંઠ વિલુંઠન ચંડકાંડકો
દંડકળા પ્રવીણુડવુ તાવક કીર્તિ વધૂટિ કિત્તુપૂ
દંડલુ ગાગ ના કવિત દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 19 ॥

ପଂଡିତ ରକ୍ଷକୁଂ ଡଖିଲ ପାପଵିମୋଚନୁ ଡବ୍ଜସଂଭଵା
ଖଂଡଲ ପୂଜିତୁଂଡୁ ଦଶକଂଠ ଵିଲୁଂଠନ ଚଂଡକାଂଡକୋ
ଦଂଡକଳା ପ୍ରଵୀଣୁଡଵୁ ତାଵକ କୀର୍ତି ଵଧୂଟି କିତ୍ତୁପୂ
ଦଂଡଲୁ ଗାଗ ନା କଵିତ ଦାଶରଥୀ କରୁଣାପୟୋନିଧୀ. ॥ 19 ॥

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.