Main Menu

Paraashakti manuparaadaa (పరా శక్తి మనుప రాదా)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: saavEri

Talam: aadi

15 maayamaaLava gowLa janya
Aa: S R1 M1 P D1 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Paraashakti manuparaadaa | పరా శక్తి మనుప రాదా     
Voice: M.S. Subbulakshmi

Paraashakti manuparaadaa | పరా శక్తి మనుప రాదా     
Voice: C.V. Bhagavathar


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

1పరా శక్తి మనుప రాదా నాపై
పరాకేలనమ్మా

Anupallavi
పురాణి ధర్మ సంవర్ధని 2శ్రీ-
పురాధీశ్వరి రాజ శేఖరి (పరా)

Charanams

1. 3వరాహి ధర దేవ రాజ జలజ
భవ రాక్షసాదులు వరాలు కోరు
4వరానన నగ 4వరాత్మజ ముని
వరార్చిత నను బ్రోవ రాదా ఓ (పరా)

2. 5విశాల నయనే కుశాలుగా
నీదు సేవ జేసి 6త్రి-దశాధిప్-
ఆదులు శాశ్వతులై పరవశాల 7నతి
సేయ శాంతమున జూచు 8శాంభవి ఓ (పరా)

3. నిర్-అప్రాధుల 9నిరాకరించు
దురాత్మకులనిందు రాక
సేయగ రాదా వర త్యాగరాజ నుత
శుభద రామ సోదరి ధరా ధర సుతే (పరా)

Variations

4వరానన – నగ వరాత్మజ&న్బ్స్ప్;: వరాననే – నగ వరాత్మజే
5విశాల నయనే – విశాల నయన
7నతి – నుతి
9నిరాకరించు – నిరాకరించే

.


Pallavi

1பரா சக்தி மனுப ராதா3 நாபை
பராகேலனம்மா

Anupallavi

புராணி த4ர்ம ஸம்வர்த4னி 2ஸ்ரீ-
புராதீ4ச்வரி ராஜ சேக2ரி (பரா)

Charanams

1. 3வராஹி த4ர தே3வ ராஜ ஜலஜ
ப4வ ராக்ஷஸாது3லு வராலு கோரு
4வரானன நக3 4வராத்மஜ முனி
வரார்சித நனு ப்3ரோவ ராதா3 ஓ (பரா)

2. 5விசால நயனே குசாலுகா3
நீது3 ஸேவ ஜேஸி 6த்ரி-த3சாதி4ப்-
ஆது3லு சாச்வதுலை பரவசால 7நதி
ஸேய சாந்தமுன ஜூசு 8சாம்ப4வி ஓ (பரா)

3. நிர்-அப்ராது4ல 9நிராகரிஞ்சு
து3ராத்மகுலனிந்து3 ராக
ஸேயக3 ராதா3 வர த்யாக3ராஜ நுத
சுப4த3 ராம ஸோத3ரி த4ரா த4ர ஸுதே (பரா)

Variations

4வரானன – நக3 வராத்மஜ&ந்ப்3ஸ்ப்;: வரானனே – நக3 வராத்மஜே
5விசால நயனே – விசால நயன
7நதி – நுதி
9நிராகரிஞ்சு – நிராகரிஞ்சே

.


Pallavi

1ಪರಾ ಶಕ್ತಿ ಮನುಪ ರಾದಾ ನಾಪೈ
ಪರಾಕೇಲನಮ್ಮಾ

Anupallavi

ಪುರಾಣಿ ಧರ್ಮ ಸಂವರ್ಧನಿ 2ಶ್ರೀ-
ಪುರಾಧೀಶ್ವರಿ ರಾಜ ಶೇಖರಿ (ಪರಾ)

Charanams

1. 3ವರಾಹಿ ಧರ ದೇವ ರಾಜ ಜಲಜ
ಭವ ರಾಕ್ಷಸಾದುಲು ವರಾಲು ಕೋರು
4ವರಾನನ ನಗ 4ವರಾತ್ಮಜ ಮುನಿ
ವರಾರ್ಚಿತ ನನು ಬ್ರೋವ ರಾದಾ ಓ (ಪರಾ)

2. 5ವಿಶಾಲ ನಯನೇ ಕುಶಾಲುಗಾ
ನೀದು ಸೇವ ಜೇಸಿ 6ತ್ರಿ-ದಶಾಧಿಪ್-
ಆದುಲು ಶಾಶ್ವತುಲೈ ಪರವಶಾಲ 7ನತಿ
ಸೇಯ ಶಾಂತಮುನ ಜೂಚು 8ಶಾಂಭವಿ ಓ (ಪರಾ)

3. ನಿರ್-ಅಪ್ರಾಧುಲ 9ನಿರಾಕರಿಂಚು
ದುರಾತ್ಮಕುಲನಿಂದು ರಾಕ
ಸೇಯಗ ರಾದಾ ವರ ತ್ಯಾಗರಾಜ ನುತ
ಶುಭದ ರಾಮ ಸೋದರಿ ಧರಾ ಧರ ಸುತೇ (ಪರಾ)

Variations

4ವರಾನನ – ನಗ ವರಾತ್ಮಜ&ನ್ಬ್ಸ್ಪ್;: ವರಾನನೇ – ನಗ ವರಾತ್ಮಜೇ
5ವಿಶಾಲ ನಯನೇ – ವಿಶಾಲ ನಯನ
7ನತಿ – ನುತಿ
9ನಿರಾಕರಿಂಚು – ನಿರಾಕರಿಂಚೇ

.


Pallavi

1परा शक्ति मनुप रादा नापै
पराकेलनम्मा

Anupallavi

पुराणि धर्म संवर्धनि 2श्री-
पुराधीश्वरि राज शेखरि (परा)

Charanams

1. 3वराहि धर देव राज जलज
भव राक्षसादुलु वरालु कोरु
4वरानन नग 4वरात्मज मुनि
वरार्चित ननु ब्रोव रादा ओ (परा)

2. 5विशाल नयने कुशालुगा
नीदु सेव जेसि 6त्रि-दशाधिप्-
आदुलु शाश्वतुलै परवशाल 7नति
सेय शान्तमुन जूचु 8शाम्भवि ओ (परा)

3. निर्-अप्राधुल 9निराकरिञ्चु
दुरात्मकुलनिन्दु राक
सेयग रादा वर त्यागराज नुत
शुभद राम सोदरि धरा धर सुते (परा)

Variations

4वरानन – नग वरात्मज&न्ब्स्प्;: वरानने – नग वरात्मजे
5विशाल नयने – विशाल नयन
7नति – नुति
9निराकरिञ्चु – निराकरिञ्चे

.


Pallavi

1parā śakti manupa rādā nāpai
parākēlanammā

Anupallavi

purāṇi dharma saṃvardhani 2śrī-
purādhīśvari rāja śēkhari (parā)

Charanams

1. 3varāhi dhara dēva rāja jalaja
bhava rākṣasādulu varālu kōru
4varānana naga 4varātmaja muni
varārcita nanu brōva rādā ō (parā)

2. 5viśāla nayanē kuśālugā
nīdu sēva jēsi 6tri-daśādhip-
ādulu śāśvatulai paravaśāla 7nati
sēya śāntamuna jūcu 8śāmbhavi ō (parā)

3. nir-aprādhula 9nirākariñcu
durātmakulanindu rāka
sēyaga rādā vara tyāgarāja nuta
śubhada rāma sōdari dharā dhara sutē (parā)

Variations

4varānana – naga varātmaja : varānanē – naga varātmajē
5viśāla nayanē – viśāla nayana
7nati – nuti
9nirākariñcu – nirākariñcē

.


Pallavi

O Mother Parasakti! Why don’t You take care of me? Why this unconcern towards me?

Anupallavi

O the Ancient One! O Mother Dharmasamvardhani (name of Mother at Thiruvaiyyaru)! O Presiding Deity of Sripura! O Mother who wears digit of moon on the head!

Charanam

1. O Beautiful Faced (mind-born) daughter of Himavan – blessed Mountain – from whom even Siva – the blessed wearer of serpent, Indra – Lord of celestials, Brahma – abiding in Lotus – and demons and others seek boons! O Mother worshipped by blessed sages! Why don’t You protect me?

2. O Mother with large or wide Eyes! O Mother Sambhavi – who watches calmly while Indra – the chief of thirty-three Gods – and others, having become eternal by undertaking Your service happily, worship You exultingly!

3. O Mother! Won’t You disallow entry here to those wicked persons who show disregard towards faultless people? O Excellent Mother praised by this Thyagaraja! O Mother who bestows auspiciousness! O Sister of Lord Sri Rama! O Daughter of Himavan – Mountain – the bearer of Earth!
.

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.