Main Menu

Paradhanamul Harimchi (పరధనముల్ హరించి)

Composer: Kancherla Gopanna (Telugu: కంచెర్ల గోపన్న) (c 1620 – 1680 CE), popularly known as Bhadrachala Ramadasu (Telugu: భద్రాచల రామదాసు), was a 17th century Indian devotee of Lord Sriram. More...

Recitals


Paradhanamul Harimchi (పరధనముల్ హరించి)     

This Poem was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenienceపద్యం:

పరధనముల్ హరిఞ్చి పరభామలనణ్టి పరాన్న మబ్బినన్
మురిపమ కానిమీన్దనగు మోసమెఱుఙ్గదు మానసమ్బు
స్తరమదికాలకిఙ్కర గదాహతి పాల్పడనీక మమ్ము నేదు
తఱిదరిజేర్చి కాచెదవొ దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. ॥ 47 ॥

తాత్పర్యము:
రామా!దయాసముద్రా!ఇతరుల సొమ్ములను,స్త్రీలను,అన్నమును లభించినచో నానందముఏ యగును.కాని మనస్సు తరువాత దానివలన సంభవించు ననర్దము నెఱుఁగదు.అది తరింపరానిది,మమ్ములను యమభటుల గదల దెబ్బ బారి పడనీక యెప్పు డొడ్డునఁబడవైచి రక్షింతువో!


Poem:

paradhanamul hariñchi parabhāmalanaṇṭi parānna mabbinan
muripama kānimīñdanagu mōsameRuṅgadu mānasambu
staramadikālakiṅkara gadāhati pālpaḍanīka mammu nēdu
taRidarijērchi kāchedavo dāśarathī karuṇāpayōnidhī. ॥ 47 ॥

परधनमुल् हरिञ्चि परभामलनण्टि परान्न मब्बिनन्
मुरिपम कानिमीञ्दनगु मोसमॆऱुङ्गदु मानसम्बु
स्तरमदिकालकिङ्कर गदाहति पाल्पडनीक मम्मु नेदु
तऱिदरिजेर्चि काचॆदवॊ दाशरथी करुणापयोनिधी. ॥ 47 ॥

பரத⁴னமுல் ஹரிஞ்சி பரபா⁴மலனண்டி பரான்ன மப்³பி³னந்
முரிபம கானிமீன்த³னகு³ மோஸமெறுங்க³து³ மானஸம்பு³
ஸ்தரமதி³காலகிங்கர க³தா³ஹதி பால்பட³னீக மம்மு நேது³
தறித³ரிஜேர்சி காசெத³வொ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 47 ॥

ಪರಧನಮುಲ್ ಹರಿಞ್ಚಿ ಪರಭಾಮಲನಣ್ಟಿ ಪರಾನ್ನ ಮಬ್ಬಿನನ್
ಮುರಿಪಮ ಕಾನಿಮೀನ್ದನಗು ಮೋಸಮೆಱುಙ್ಗದು ಮಾನಸಮ್ಬು
ಸ್ತರಮದಿಕಾಲಕಿಙ್ಕರ ಗದಾಹತಿ ಪಾಲ್ಪಡನೀಕ ಮಮ್ಮು ನೇದು
ತಱಿದರಿಜೇರ್ಚಿ ಕಾಚೆದವೊ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. ॥ 47 ॥

പരധനമുല് ഹരിംചി പരഭാമലനംടി പരാന്ന മബ്ബിനന്
മുരിപമ കാനിമീംദനഗു മോസമെറുംഗദു മാനസംബു
സ്തരമദികാലകിംകര ഗദാഹതി പാല്പഡനീക മമ്മു നേദു
തറിദരിജേര്ചി കാചെദവൊ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 47 ॥

পরধনমুল্ হরিংচি পরভামলনংটি পরান্ন মব্বিনন্
মুরিপম কানিমী~ংদনগু মোসমে঱ুংগদু মানসংবু
স্তরমদিকালকিংকর গদাহতি পাল্পডনীক মম্মু নেদু
ত঱িদরিজের্চি কাচেদবো দাশরথী করুণাপযোনিধী. ॥ 47 ॥

પરધનમુલ્ હરિંચિ પરભામલનંટિ પરાન્ન મબ્બિનન્
મુરિપમ કાનિમી~ંદનગુ મોસમે઱ુંગદુ માનસંબુ
સ્તરમદિકાલકિંકર ગદાહતિ પાલ્પડનીક મમ્મુ નેદુ
ત઱િદરિજેર્ચિ કાચેદવો દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 47 ॥

ପରଧନମୁଲ୍ ହରିଂଚି ପରଭାମଲନଂଟି ପରାନ୍ନ ମବ୍ବିନନ୍
ମୁରିପମ କାନିମୀ~ଂଦନଗୁ ମୋସମେ଱ୁଂଗଦୁ ମାନସଂବୁ
ସ୍ତରମଦିକାଲକିଂକର ଗଦାହତି ପାଲ୍ପଡନୀକ ମମ୍ମୁ ନେଦୁ
ତ଱ିଦରିଜେର୍ଚି କାଚେଦଵୋ ଦାଶରଥୀ କରୁଣାପୟୋନିଧୀ. ॥ 47 ॥

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.