Main Menu

Paramukhamenamma parvatiyamma

Composer: Syama Sastri (ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரி் , శ్యామ శాస్త్రి ) (April 26, 1762 to February 6, 1827) was born in Tiruvarur of Tanjavur district in Tamil Nadu to the couple, Viswanatham and Vengalakshmi – a Smartha Iyer Vadama brahmin family. Paccimiriyam Adiyappayya was his guru.More…

Raagam: Kalyani

 

Taanam: Triputa

 

Language: Telugu (తెలుగు)

.

Recitals

Awaiting Contributions.
Awaiting Contributions.
.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenience


పల్లవి
పరాముఖమేనమ్మా పార్వతియమ్మా

అనుపల్లవి
పరాత్పరీ పరమ పావనీ భవానీ అంబా
పారిల్ నాన్ ఉన్నైయే నంబినేన్ (పరా)

చరణం 1
అఖిలమెంగుం నిరైంద జోతియే అంబికైయే
అన్నైయే ఇని నాన్ తాళేనెనచ్చొన్నేన్ (పరా)

చరణం 2
ఉనదు పాదమిన్రి వేరు తుణైయుండో
ఉందన్ మనమిరంగవుం నాన్ సొల్లవో (పరా)

చరణం 3
శ్యామ కృష్ణ సోదరీ కృపా-కరీ
శరణం శరణమెన్రు సొన్నేన్ తాయే (పరా)பல்லவி
பராமுக(மே)(ன)ம்மா பார்வதி(ய)ம்மா

அனுபல்லவி
பராத்பரீ பரம பாவனீ பவானீ அம்பா
பாரில் நான் உன்னையே நம்பினேன் (பரா)

சரணம் 1
அகில(மெ)ங்கும் நிறைந்த ஜோதியே அம்பிகையே
அன்னையே இனி நான் தாளே(னெ)னச்-சொன்னேன் (பரா)

சரணம் 2
உனது பாத(மி)ன்றி வேறு துணை-யுண்டோ
உந்தன் மன(மி)ரங்கவும் நான் சொல்லவோ (பரா)

சரணம் 3
ஸ்1யாம க்ரு2ஷ்ண சோதரீ க்ரு2பா-கரீ
சரணம் சரண(மெ)ன்று சொன்னேன் தாயே (பரா)ಪಲ್ಲವಿ
ಪರಾಮುಖಮೇನಮ್ಮಾ ಪಾರ್ವತಿಯಮ್ಮಾ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ
ಪರಾತ್ಪರೀ ಪರಮ ಪಾವನೀ ಭವಾನೀ ಅಂಬಾ
ಪಾರಿಲ್ ನಾನ್ ಉನ್ನೈಯೇ ನಂಬಿನೇನ್ (ಪರಾ)

ಚರಣಂ 1
ಅಖಿಲಮೆಂಗುಂ ನಿರೈಂದ ಜೋತಿಯೇ ಅಂಬಿಕೈಯೇ
ಅನ್ನೈಯೇ ಇನಿ ನಾನ್ ತಾಳೇನೆನಚ್ಚೊನ್ನೇನ್ (ಪರಾ)

ಚರಣಂ 2
ಉನದು ಪಾದಮಿನ್ರಿ ವೇರು ತುಣೈಯುಂಡೋ
ಉಂದನ್ ಮನಮಿರಂಗವುಂ ನಾನ್ ಸೊಲ್ಲವೋ (ಪರಾ)

ಚರಣಂ 3
ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಸೋದರೀ ಕೃಪಾ-ಕರೀ
ಶರಣಂ ಶರಣಮೆನ್ರು ಸೊನ್ನೇನ್ ತಾಯೇ (ಪರಾ)पल्लवि
परामुख(मे)(न)म्मा पार्वति(य)म्मा

अनुपल्लवि
परात्परी परम पावनी भवानी अम्बा
पारिल् नान् उन्नैये नम्बिनेन् (परा)

चरणम् 1
अखिल(मॆ)ङ्गुम् निरैन्द जोतिये अम्बिकैये
अन्नैये इनि नान् ताळे(नॆ)न(च्चॊ)न्नेन् (परा)

चरणम् 2
उनदु पाद(मि)न्रि वेरु तुणै(यु)ण्डो
उन्दन् मन(मि)रङ्गवुम् नान् सॊल्लवो (परा)

चरणम् 3
श्याम कृष्ण सोदरी कृपा-करी
शरणम् शरण(मॆ)न्रु सॊन्नेन् ताये (परा)pallavi
parAmukham-En-ammA pArvati(y)ammA

anupallavi
1parAtparI parama pAvanI bhavAnI ambA
pAril nAn unnaiyE nambinEn (parA)

caraNam 1
2akhilam-engum nirainda jOtiyE ambikaiyE
annaiyE ini nAn tALEn-enac-connEn (parA)

caraNam 2
unadu pAdam-inri vEru tuNai(y)uNDO
undan manam-irangavum nAn sollavO (parA)

caraNam 3
3SyAma kRshNa sOdarI kRpA-karI
SaraNam SaraNam-enru sonnEn tAyE (parA)പല്ലവി
പരാമുഖമേനമ്മാ പാര്വതിയമ്മാ

അനുപല്ലവി
പരാത്പരീ പരമ പാവനീ ഭവാനീ അമ്ബാ
പാരില്‍ നാന്‍ ഉന്നൈയേ നമ്ബിനേന്‍ (പരാ)

ചരണമ് 1
അഖിലമെങ്ഗുമ് നിരൈന്ദ ജോതിയേ അമ്ബികൈയേ
അന്നൈയേ ഇനി നാന്‍ താളേനെനച്ചൊന്നേന്‍ (പരാ)

ചരണമ് 2
ഉനദു പാദമിന്രി വേരു തുണൈയുണ്ഡോ
ഉന്ദന്‍ മനമിരങ്ഗവുമ് നാന്‍ സൊല്ലവോ (പരാ)

ചരണമ് 3
ശ്യാമ കൃഷ്ണ സോദരീ കൃപാ-കരീ
ശരണമ് ശരണമെന്രു സൊന്നേന്‍ തായേ (പരാ)


Pallavi

O Mother (ammA)! Why (En) this indifference (parAmukham) (parAmukhamEnammA)? O Mother (ammA) pArvati (pArvatiyammA)!

Anupallavi

O Mother who is Beyond the Beyond (parAtparI)! O Supremely (parama) Holy (pAvanI)! O bhavAnI! O ambA!
I (nAn) trusted (nambinEn) You alone (unnaiyE) in this World (pAril).
O Mother! Why this indifference? O Mother pArvati!

Charanam

O Effulgence (jOtiyE) that fills (nirainda) the entire (engum) Universe (akhilam) (akhilamengum)!
O Mother (annaiyE)! I submitted (connEn) (literally said) that (ena) I (nAn) shall not tolerate (tALEn) (tALEnenacconnEn) further (ini).
O Mother! Why this indifference? O Mother pArvati!

Is there (uNDO) any other (vEru) refuge (tuNai) (literally company) (tuNaiyuNDO) than (inri) Your (unadu) feet (pAdam) (pAdaminri)?
Shall I (nAn) also beseech (sollavO) (literally say) for Your (undan) heart (manam) (literally mind) to commiserate (irangavum) (manamirangavum)?
O Mother! Why this indifference? O Mother pArvati!

O Sister (sOdarI) of vishNu – SyAma kRshNa! O Merciful (kRpA-karI)!
O Mother (tAyE)! Again and again I surrendered (SaraNam SaraNam enru sonnEn) (SaraNamenru) (literally I submitted that I surrender) to You.
O Mother! Why this indifference? O Mother pArvati!

Comments are closed.