Main Menu

Pranataritha Prabho (प्रानतारिथ प्रभो)

Composer: Maha Vaidyanaatha Aiyyar (Tamil: மஹா வைத்யநாத சிவன்), (1844-1893) Born in the small village of Vaiyacheri in the Tanjore District of Tamil Nadu, he was one of four brothers who were to become famous. Vaiyacheri was a great village, with Agatheswarar and Mangala Nayaki as the presiding deities. It gave birth to famous musicians like Anai Ayya. Duraiswami Iyer alias Panchanatha Iyer lived there with his wife Arundathi. More...

Raagam: raagamaalika (72 mElaraagamaalika)

Taalam: aadi

 
Language: Sanskrit (देवनगरि)


Mahaa Vaidyanaatha Aiyyar

Mahaa Vaidyanaatha Aiyyar

Recitals


Awaiting Contribution.


Awaiting Contribution.

Hide Lyrics

This Krithi was originally composed in Sanskrit. Other languages are for your convenienceपल्लवि – श्री रागम्

प्रणटार्टिहर प्रभो पुरारे प्रणवरूप संपडे पडे ।
प्रणमामि श्री प्रक्.र्टिप्रेरक प्रमतगणपटे पडे पडे ॥

जटि

तां तां तकणक दीं दीं दिमिटरि कि.टटक टरिगु.टु
टदीं दींकु टकदिमि टकटरि कि.टटक झोम्
नाडिरु डिरुटों डिरुडिरु डिट्टिल्लाना डिरिना टाना डोम्टिरि
टकणक टकजणु टकदिमि द्रु{क्}टुट{ट्} टलाण्गुटों टकटिक टदिण्गिणटोम्

अनुपल्लवि – चरणम् 72 रागम्स्

कनकाण्ग्या रमया पूजिट सनकाडिप्रिय क्.र्पालय
रट्नाण्ग्या दर्मसंवर्दन्या रमण मां परिपालय
गानमूर्टिरिटि दनशास्ट्र मानमूर्दन्यैर्गडिटोसि
श्रीवनस्पटिडल समर्चनेन पावनभक्टैर्विडिटोसि
मानवटीभिः स्म्.र्टिभिरुक्ट कर्मक्.र्न्मानव पापं वारयसि
टानरूपिणं ट्वां भजन्टि ये टारमुपडिशं स्टारयसि
डेवसेनापटि जनक नील ग्रीव सेवक जन पोषण
हनुमटो.डिण्.डिमभवं स्टुवटः सुटनुमटोडडाभूटि भूषण
भानुको.टि संकाश महेश देनुकासुर मारक वाहन
आनन्डना.टकप्रियामर वर श्रीनन्डना.टवीहव्यवाहन
कोकिलप्रियाम्र किसलयाण्ग गोकुलपालन प.टु भय भ~न्जन
बहुरूपवटीह भवन् मां मुहुर्मुहुरूर्जिट भक्टजनर~न्जन
दीरभड्राख्य गायकप्रिय वीरभड्राडि पालिट शरण
डेवकुळाभरणोड्दारक श्रीवसुडेवकुलाभरण नट cअरण
जिटमाया मालवगौळान्टर्गट माहेशाः ट्वां विन्डन्टि
चक्रवाक कुcआर्दाण्ग ट्वट्क्.र्पया शुक्र वाक्पटि सुराः नन्डन्टि
टेजसा जिटसूर्यकन्ट्या गौर्या ओजसाटुल प्रटाप
शुभकर हा.टकाम्बरि शर अब्जनिभकर हट भक्ट परिटाप
झंकारद्वनियुट मालादर .टंकारद्वनियुट चाप
महान.टभैरवी मारुटि भारटी सहाय डेवैर्नटकोप
शिव नट्कीरवाणी वशग भवन इव वस मे मनसि
खरहरप्रियं आलोक्य पराट्पर हर डयया पालिटवानसि
गौरीमनो हरिडम्बर सटटं गौरिव वट्से रमटे भवटि
योसौ-अरुण्प्रियाडिट्यः टं ट्वा सा श्रुटिरानटा भवटि
माररन्जनीवरड निरहंकारजना मुक्टैस्ट्वां स्टुवन्टि
चारु के शिवलिण्गं अनार्च्य मेरुदन्वन् सुखमाप्नुवन्टि
सरसां गीटिं कीर्टिं डिश मे टरसा अण्गीक्.र्ट हट मडन
हरिकाम्भोदि संभवामर डुरिट निवारक स्मिटवडन
दीर शण्कराभरणसमं ट्वां घोरशण्कया नो जाने
ज्नानगानं क्.र्टवटां वरड श्रीनगानन्डिनी जाने
यागप्रियामर ट्यागप्रियं विदिं ड्रागप्रियेण शिक्षिटवानसि
सडानन्डे ट्वयि रागवर्दनीं मुडा पुनिटवटीं रक्षिटवानसि
श्रिटगजवडन गाण्गेय भूषणी क्.र्ट भुजण्ग नट सुर कडम्ब
वागडीश्वरीश्रियौ यडण्गसंभवे भोगमोक्षडा जगडम्बा
शूलिनी टया दर्म वर्दन्या खेलसि डयया सुरवरिष्.त
कैलासाचल ना.टनक्.र्ड्भुज शैल डण्.डक चरणाण्गुष्.त
प्रटिबिंब रसालग फलसमा विषया इटि बिम्बादराः संट्यजन्टि
ये भवजलार्णवं संटरिटुं टे भवड{ण्}घ्रि नौकां भजन्टि
झलं झल वराळिगीटमाला दर जलंदरासुर मारक
सुरडानव नीटाम्.र्ट विमुख वरडाननिरट टारक
भोः पावनी पिष्.टास्वाडन रसिक भूप अव नीपवन सुन्डर
रघुप्रियार्चिट राजीवचरण मघप्रणाशन भुजमन्डर
गवाम्भोदिः टीर्ण इव मया भवाम्भोदिः टव डयया
इह प्रसन्नो भव प्रियटमया सह प्रमतप ड्रागुमया
सर्वशुभापं टु वराळिकाक्षं कुर्वनुग्रहं ट्वां वन्डेहम्
सडय ष.ड्विद मार्गिणि मनुजे ह्.र्डयग न कुर्वे संडेहम्
सुवर्णां गीटिं समुपडिश प्रतम वर्णाण्गीक्.र्ट वैकुण्.त
डिव्यमणिबन्दे बड्द कण्कण भव्यमणिलसिट श्रीकण्थ
सुबलारि मुखामर प्रपूजिट
दवलाम्बरीपटेर्डुर्डर्श
सुरूपनामनारायणी सहचर स्वरूप भासकाडर्श
दर्म कामवर्दनी विलसिट निर्मलाण्ग शुभडायक
निटरां अप्रियवाडिनी विमुख नटराम अग्निसायक
चिडंबरगमन श्रमापहरणं कडम्ब रमण प्रडीयटाम्
विश्वम् भरिटं ट्वया’ष्.टमूर्ट्या
शश्वड्दनमादीयटाम्
श्यामळाण्गीक्.र्ट वामभाग कोमलाण्गज शर भण्ग
षण्मुख प्रियाण्गुप्रिय जनक हिरण्याण्ग नट शरभण्ग
इह सिम्हेन्ड्र मद्यमाण्ग नरसिम्ह अजिनाम्बर
पुरहर हैमवटीमनोहर हर रक्षिट सुरनिकर
विडिटदर्मौ अटिकायजिड्रामौ मुडिटमनाः ट्वं रक्षिटवान्
नीटिमटीह जनोटिप्रियोसि प्रीटिमटि रहिटान् शिक्षिटवान्
श्रियोदिकां टां अणिमाडिडां पयोदि कान्टामणि सेविटाम्
दर्मवर्दनीम् सुरर्षभ प्रियां निर्मल भक्टैर्भाविटाम्
मनन शीलटां गीर्वाणपटेः जननवर्जिटामुक्टवटीम्
भूमिषु वाचस्पटि संबन्दस्वामिने ज्~नानं डट्टवटीम्
मे च कल्याणीं वाचं डिशटीं मोचकडायिनीं रमसे
विचिट्राम्बरीष वरड भाग सचिट्रगुप्ट यमागः क्षमसे
सुचरिट्रमुख भक्टसण्गीट सुचरिट्र मुखरिट वाड्य
ज्योटिः स्वरूपिणि ट्वयि प्रसन्ने भाटि स्वरूपं किं नाड्य
दाटुवर्दनीं टवाभिदासुदां पाटुकामिनी मम रसना

सुखेन आसिका भूषणं हि सटां मुखे नासिकेव विवसनन्
कोसलपः ट्वा”पूज्याघं हिट्वा सभापटे मुमुडे हि
भक्टापडान रसिक प्रिय ट्यक्टापडानन्डं मम डेहि
(प्रणटार्टिहर प्रभो पुरारे)


పల్లవి – ష్రీ రాగం

ప్రణతార్తిహర ప్రభొ పురారె ప్రణవరూప సంపదె పదె |
ప్రణమామి ష్రీ ప్రక్.ర్తిప్రెరక ప్రమథగణపతె పదె పదె ||

జతి

తాం తాం తకణక ధీం ధీం ధిమితరి కి.తతక తరిగు.తు
తధీం ధీంకు తకధిమి తకతరి కి.తతక ఝొం
నాదిరు దిరుతొం దిరుదిరు దిత్తిల్లానా దిరినా తానా దొంతిరి
తకణక తకజణు తకధిమి ధ్రు{క్}తుత{త్} తళాణ్గుతొం తకతిక తధిణ్గిణతొం

అనుపల్లవి – చరణం 72 రాగంస్

కనకాణ్గ్యా రమయా పూజిత సనకాదిప్రియ క్.ర్పాలయ
రత్నాణ్గ్యా ధర్మసంవర్ధన్యా రమణ మాం పరిపాలయ
గానమూర్తిరితి ధనషాస్త్ర మానమూర్ధన్యైర్గదితోసి
ష్రీవనస్పతిదల సమర్చనెన పావనభక్తైర్విదితోసి
మానవతీభిహ్ స్మ్.ర్తిభిరుక్త కర్మక్.ర్న్మానవ పాపం వారయసి
తానరూపిణం త్వాం భజంతి యె తారముపదిషం స్తారయసి
దెవసెనాపతి జనక నీల గ్రీవ సెవక జన పొషణ
హనుమతొ.దిణ్.దిమభవం స్తువతహ్ సుతనుమతోదదాభూతి భూషణ
భానుకొ.తి సంకాష మహెష ధెనుకాసుర మారక వాహన
ఆనందనా.తకప్రియామర వర ష్రీనందనా.తవీహవ్యవాహన
కొకిలప్రియామ్ర కిసలయాణ్గ గొకులపాలన ప.తు భయ భఞ్జన
బహురూపవతీహ భవన్ మాం ముహుర్ముహురూర్జిత భక్తజనరఞ్జన
ధీరభద్రాఖ్య గాయకప్రియ వీరభద్రాది పాలిత షరణ
దెవకుళాభరణొద్ధారక ష్రీవసుదెవకులాభరణ నత చరణ
జితమాయా మాలవగౌళాంతర్గత మాహెషాహ్ త్వాం విందంతి
చక్రవాక కుచార్ధాణ్గ త్వత్క్.ర్పయా షుక్ర వాక్పతి సురాహ్ నందంతి
తెజసా జితసూర్యకంత్యా గౌర్యా ఒజసాతుల ప్రతాప
షుభకర హా.తకాంబరి షర అబ్జనిభకర హత భక్త పరితాప
ఝంకారధ్వనియుత మాలాధర .తంకారధ్వనియుత చాప
మహాన.తభైరవీ మారుతి భారతీ సహాయ దెవైర్నతకొప
షివ నత్కీరవాణీ వషగ భవన ఇవ వస మె మనసి
ఖరహరప్రియం ఆలొక్య పరాత్పర హర దయయా పాలితవానసి
గౌరీమనొ హరిదంబర సతతం గౌరివ వత్సె రమతె భవతి
యోసౌ-అరుణ్ప్రియాదిత్యహ్ తం త్వా సా ష్రుతిరానతా భవతి
మారరంజనీవరద నిరహంకారజనా ముక్తైస్త్వాం స్తువంతి
చారు కె షివలిణ్గం అనార్చ్య మెరుధన్వన్ సుఖమాప్నువంతి
సరసాం గీతిం కీర్తిం దిష మె తరసా అణ్గీక్.ర్త హత మదన
హరికాంభొధి సంభవామర దురిత నివారక స్మితవదన
ధీర షణ్కరాభరణసమం త్వాం ఘొరషణ్కయా నొ జానె
జ్ఞానగానం క్.ర్తవతాం వరద ష్రీనగానందినీ జానె
యాగప్రియామర త్యాగప్రియం విధిం ద్రాగప్రియెణ షిక్షితవానసి
సదానందె త్వయి రాగవర్ధనీం ముదా పునితవతీం రక్షితవానసి
ష్రితగజవదన గాణ్గెయ భూషణీ క్.ర్త భుజణ్గ నత సుర కదంబ
వాగదీష్వరీష్రియౌ యదణ్గసంభవె భొగమొక్షదా జగదంబా
షూలినీ తయా ధర్మ వర్ధన్యా ఖెలసి దయయా సురవరిష్.థ
కైలాసాచల నా.తనక్.ర్ద్భుజ షైల దణ్.దక చరణాణ్గుష్.థ
ప్రతిబింబ రసాలగ ఫలసమా విషయా ఇతి బింబాధరాహ్ సంత్యజంతి
యె భవజలార్ణవం సంతరితుం తె భవద{ణ్}ఘ్రి నౌకాం భజంతి
ఝలం ఝల వరాళిగీతమాలా ధర జలంధరాసుర మారక
సురదానవ నీతాం.ర్త విముఖ వరదాననిరత తారక
భొహ్ పావనీ పిష్.తాస్వాదన రసిక భూప అవ నీపవన సుందర
రఘుప్రియార్చిత రాజీవచరణ మఘప్రణాషన భుజమందర
గవాంభొధిహ్ తీర్ణ ఇవ మయా భవాంభొధిహ్ తవ దయయా
ఇహ ప్రసన్నొ భవ ప్రియతమయా సహ ప్రమథప ద్రాగుమయా
సర్వషుభాపం తు వరాళికాక్షం కుర్వనుగ్రహం త్వాం వందెహం
సదయ ష.ద్విధ మార్గిణి మనుజె హ్.ర్దయగ న కుర్వె సందెహం
సువర్ణాం గీతిం సముపదిష ప్రథమ వర్ణాణ్గీక్.ర్త వైకుణ్.థ
దివ్యమణిబంధె బద్ధ కణ్కణ భవ్యమణిలసిత ష్రీకణ్ఠ
సుబలారి ముఖామర ప్రపూజిత
ధవళాంబరీపతెర్దుర్దర్ష
సురూపనామనారాయణీ సహచర స్వరూప భాసకాదర్ష
ధర్మ కామవర్ధనీ విలసిత నిర్మలాణ్గ షుభదాయక
నితరాం అప్రియవాదినీ విముఖ నతరామ అగ్నిసాయక
చిదంబరగమన ష్రమాపహరణం కదంబ రమణ ప్రదీయతాం
విష్వం భరితం త్వయా’ష్.తమూర్త్యా
షష్వద్ధనమాధీయతాం
ష్యామళాణ్గీక్.ర్త వామభాగ కొమళాణ్గజ షర భణ్గ
షణ్ముఖ ప్రియాణ్గుప్రియ జనక హిరణ్యాణ్గ నత షరభణ్గ
ఇహ సిమ్హెంద్ర మధ్యమాణ్గ నరసిమ్హ అజినాంబర
పురహర హైమవతీమనొహర హర రక్షిత సురనికర
విదితధర్మౌ అతికాయజిద్రామౌ ముదితమనాహ్ త్వం రక్షితవాన్
నీతిమతీహ జనోతిప్రియోసి ప్రీతిమతి రహితాన్ షిక్షితవాన్
ష్రియోధికాం తాం అణిమాదిదాం పయొధి కాంతామణి సెవితాం
ధర్మవర్ధనీం సురర్షభ ప్రియాం నిర్మల భక్తైర్భావితాం
మనన షీలతాం గీర్వాణపతెహ్ జననవర్జితాముక్తవతీం
భూమిషు వాచస్పతి సంబంధస్వామినె జ్ఞానం దత్తవతీం
మె చ కల్యాణీం వాచం దిషతీం మొచకదాయినీం రమసె
విచిత్రాంబరీష వరద భాగ సచిత్రగుప్త యమాగహ్ క్షమసె
సుచరిత్రముఖ భక్తసణ్గీత సుచరిత్ర ముఖరిత వాద్య
జ్యొతిహ్ స్వరూపిణి త్వయి ప్రసన్నె భాతి స్వరూపం కిం నాద్య
ధాతువర్ధనీం తవాభిధాసుధాం పాతుకామినీ మమ రసనా

సుఖెన ఆసికా భూషణం హి సతాం ముఖె నాసికెవ వివసనన్
కొసలపహ్ త్వా”పూజ్యాఘం హిత్వా సభాపతె ముముదె హి
భక్తాపదాన రసిక ప్రియ త్యక్తాపదానందం మమ దెహి
(ప్రణతార్తిహర ప్రభొ పురారె)


pallavi – shree raagam

praNatArtihara prabho purAre praNavarUpa saMpade pade |
praNamAmi shrI prak.rtipreraka pramathagaNapate pade pade ||

jati

tAM tAM takaNaka dhIM dhIM dhimitari ki.tataka tarigu.tu
tadhIM dhIMku takadhimi takatari ki.tataka jhom
nAdiru dirutoM dirudiru dittillAnA dirinA tAnA domtiri
takaNaka takajaNu takadhimi dhru{k}tuta{t} taLANgutoM takatika tadhiNgiNatom

anupallavi – caraNam 72 rAgams

kanakANgyA ramayA pUjita sanakAdipriya k.rpAlaya
ratnANgyA dharmasaMvardhanyA ramaNa mAM paripAlaya
gAnamUrtiriti dhanashAstra mAnamUrdhanyairgaditOsi
shrIvanaspatidala samarcanena pAvanabhaktairviditOsi
mAnavatIbhiH sm.rtibhirukta karmak.rnmAnava pApaM vArayasi
tAnarUpiNaM tvAM bhajanti ye tAramupadishaM stArayasi
devasenApati janaka nIla grIva sevaka jana poShaNa
hanumato.diN.dimabhavaM stuvataH sutanumatOdadAbhUti bhUShaNa
bhAnuko.ti saMkAsha mahesha dhenukAsura mAraka vAhana
AnandanA.takapriyAmara vara shrInandanA.tavIhavyavAhana
kokilapriyAmra kisalayANga gokulapAlana pa.tu bhaya bha~njana
bahurUpavatIha bhavan mAM muhurmuhurUrjita bhaktajanara~njana
dhIrabhadrAkhya gAyakapriya vIrabhadrAdi pAlita sharaNa
devakuLAbharaNoddhAraka shrIvasudevakulAbharaNa nata caraNa
jitamAyA mAlavagauLAntargata mAheshAH tvAM vindanti
cakravAka kucArdhANga tvatk.rpayA shukra vAkpati surAH nandanti
tejasA jitasUryakantyA gauryA ojasAtula pratApa
shubhakara hA.takAmbari shara abjanibhakara hata bhakta paritApa
jhaMkAradhvaniyuta mAlAdhara .taMkAradhvaniyuta cApa
mahAna.tabhairavI mAruti bhAratI sahAya devairnatakopa
shiva natkIravANI vashaga bhavana iva vasa me manasi
kharaharapriyaM Alokya parAtpara hara dayayA pAlitavAnasi
gaurImano haridambara satataM gauriva vatse ramate bhavati
yOsau-aruNpriyAdityaH taM tvA sA shrutirAnatA bhavati
mAraranjanIvarada nirahaMkArajanA muktaistvAM stuvanti
cAru ke shivaliNgaM anArcya merudhanvan sukhamApnuvanti
sarasAM gItiM kIrtiM disha me tarasA aNgIk.rta hata madana
harikAmbhodhi saMbhavAmara durita nivAraka smitavadana
dhIra shaNkarAbharaNasamaM tvAM ghorashaNkayA no jAne
jnAnagAnaM k.rtavatAM varada shrInagAnandinI jAne
yAgapriyAmara tyAgapriyaM vidhiM drAgapriyeNa shikShitavAnasi
sadAnande tvayi rAgavardhanIM mudA punitavatIM rakShitavAnasi
shritagajavadana gANgeya bhUShaNI k.rta bhujaNga nata sura kadamba
vAgadIshvarIshriyau yadaNgasaMbhave bhogamokShadA jagadambA
shUlinI tayA dharma vardhanyA khelasi dayayA suravariSh.tha
kailAsAcala nA.tanak.rdbhuja shaila daN.daka caraNANguSh.tha
pratibiMba rasAlaga phalasamA viShayA iti bimbAdharAH saMtyajanti
ye bhavajalArNavaM saMtarituM te bhavada{N}ghri naukAM bhajanti
jhalaM jhala varALigItamAlA dhara jalaMdharAsura mAraka
suradAnava nItAm.rta vimukha varadAnanirata tAraka
bhoH pAvanI piSh.tAsvAdana rasika bhUpa ava nIpavana sundara
raghupriyArcita rAjIvacaraNa maghapraNAshana bhujamandara
gavAmbhodhiH tIrNa iva mayA bhavAmbhodhiH tava dayayA
iha prasanno bhava priyatamayA saha pramathapa drAgumayA
sarvashubhApaM tu varALikAkShaM kurvanugrahaM tvAM vandeham
sadaya Sha.dvidha mArgiNi manuje h.rdayaga na kurve saMdeham
suvarNAM gItiM samupadisha prathama varNANgIk.rta vaikuN.tha
divyamaNibandhe baddha kaNkaNa bhavyamaNilasita shrIkaNTha
subalAri mukhAmara prapUjita
dhavaLAmbarIpaterdurdarsha
surUpanAmanArAyaNI sahacara svarUpa bhAsakAdarsha
dharma kAmavardhanI vilasita nirmalANga shubhadAyaka
nitarAM apriyavAdinI vimukha natarAma agnisAyaka
cidaMbaragamana shramApaharaNaM kadamba ramaNa pradIyatAm
vishvam bharitaM tvayA’Sh.tamUrtyA
shashvaddhanamAdhIyatAm
shyAmaLANgIk.rta vAmabhAga komaLANgaja shara bhaNga
ShaNmukha priyANgupriya janaka hiraNyANga nata sharabhaNga
iha simhendra madhyamANga narasimha ajinAmbara
purahara haimavatImanohara hara rakShita suranikara
viditadharmau atikAyajidrAmau muditamanAH tvaM rakShitavAn
nItimatIha janOtipriyOsi prItimati rahitAn shikShitavAn
shriyOdhikAM tAM aNimAdidAM payodhi kAntAmaNi sevitAm
dharmavardhanIm surarShabha priyAM nirmala bhaktairbhAvitAm
manana shIlatAM gIrvANapateH jananavarjitAmuktavatIm
bhUmiShu vAcaspati saMbandhasvAmine j~nAnaM dattavatIm
me ca kalyANIM vAcaM dishatIM mocakadAyinIM ramase
vicitrAmbarISha varada bhAga sacitragupta yamAgaH kShamase
sucaritramukha bhaktasaNgIta sucaritra mukharita vAdya
jyotiH svarUpiNi tvayi prasanne bhAti svarUpaM kiM nAdya
dhAtuvardhanIM tavAbhidhAsudhAM pAtukAminI mama rasanA

sukhena AsikA bhUShaNaM hi satAM mukhe nAsikeva vivasanan
kosalapaH tvA”pUjyAghaM hitvA sabhApate mumude hi
bhaktApadAna rasika priya tyaktApadAnandaM mama dehi
(praNatArtihara prabho purAre)

Pallavi – shree raagam

Pranatartihara prabho purare pranavarupa sampade pade |
pranamami shri prak.rtipreraka pramathaganapate pade pade ||

Jati

Tam tam takanaka dhim dhim dhimitari ki.tataka tarigu.tu
Tadhim dhimku takadhimi takatari ki.tataka jhom
Nadiru dirutom dirudiru dittillana dirina tana domtiri
Takanaka takajanu takadhimi dhru{k}tuta{t} talangutom takatika tadhinginatom
Anupallavi – caranam 72 ragams
Kanakangya ramaya pujita sanakadipriya k.rpalaya
Ratnangya dharmasamvardhanya ramana mam paripalaya
Ganamurtiriti dhanashastra manamurdhanyairgaditosi
Shrivanaspatidala samarcanena pavanabhaktairviditosi
Manavatibhih sm.rtibhirukta karmak.rnmanava papam varayasi
Tanarupinam tvam bhajanti ye taramupadisham starayasi
Devasenapati janaka nila griva sevaka jana poshana
Hanumato.din.dimabhavam stuvatah sutanumatodadabhuti bhushana
Bhanuko.ti samkasha mahesha dhenukasura maraka vahana
Anandana.takapriyamara vara shrinandana.tavihavyavahana
Kokilapriyamra kisalayanga gokulapalana pa.tu bhaya bha~njana
Bahurupavatiha bhavan mam muhurmuhururjita bhaktajanara~njana
Dhirabhadrakhya gayakapriya virabhadradi palita sharana
Devakulabharanoddharaka shrivasudevakulabharana nata carana
Jitamaya malavagaulantargata maheshah tvam vindanti
Chakravaka kucardhanga tvatk.rpaya shukra vakpati surah nandanti
Tejasa jitasuryakantya gaurya ojasatula pratapa
Shubhakara ha.takambari shara abjanibhakara hata bhakta paritapa
Jhamkaradhvaniyuta maladhara .tamkaradhvaniyuta capa
Mahana.tabhairavi maruti bharati sahaya devairnatakopa
Shiva natkiravani vashaga bhavana iva vasa me manasi
Kharaharapriyam alokya paratpara hara dayaya palitavanasi
Gaurimano haridambara satatam gauriva vatse ramate bhavati
Yosau-arunpriyadityah tam tva sa shrutiranata bhavati
Mararanjanivarada nirahamkarajana muktaistvam stuvanti
Charu ke shivalingam anarcya merudhanvan sukhamapnuvanti
Sarasam gitim kirtim disha me tarasa angik.rta hata madana
Harikambhodhi sambhavamara durita nivaraka smitavadana
Dhira shankarabharanasamam tvam ghorashankaya no jane
Jnanaganam k.rtavatam varada shrinaganandini jane
Yagapriyamara tyagapriyam vidhim dragapriyena shikshitavanasi
Sadanande tvayi ragavardhanim muda punitavatim rakshitavanasi
Shritagajavadana gangeya bhushani k.rta bhujanga nata sura kadamba
Vagadishvarishriyau yadangasambhave bhogamokshada jagadamba
Shulini taya dharma vardhanya khelasi dayaya suravarish.tha
Kailasacala na.tanak.rdbhuja shaila dan.daka caranangush.tha
Pratibimba rasalaga phalasama vishaya iti bimbadharah samtyajanti
Ye bhavajalarnavam samtaritum te bhavada{n}ghri naukam bhajanti
Jhalam jhala varaligitamala dhara jalamdharasura maraka
Suradanava nitam.rta vimukha varadananirata taraka
Bhoh pavani pish.tasvadana rasika bhupa ava nipavana sundara
Raghupriyarcita rajivacarana maghapranashana bhujamandara
Gavambhodhih tirna iva maya bhavambhodhih tava dayaya
Iha prasanno bhava priyatamaya saha pramathapa dragumaya
Sarvashubhapam tu varalikaksham kurvanugraham tvam vandeham
Sadaya sha.dvidha margini manuje h.rdayaga na kurve samdeham
Suvarnam gitim samupadisha prathama varnangik.rta vaikun.tha
Divyamanibandhe baddha kankana bhavyamanilasita shrikantha
Subalari mukhamara prapujita
Dhavalambaripaterdurdarsha
Surupanamanarayani sahacara svarupa bhasakadarsha
Dharma kamavardhani vilasita nirmalanga shubhadayaka
Nitaram apriyavadini vimukha natarama agnisayaka
Chidambaragamana shramapaharanam kadamba ramana pradiyatam
Vishvam bharitam tvaya’sh.tamurtya
Shashvaddhanamadhiyatam
Shyamalangik.rta vamabhaga komalangaja shara bhanga
Shanmukha priyangupriya janaka hiranyanga nata sharabhanga
Iha simhendra madhyamanga narasimha ajinambara
Purahara haimavatimanohara hara rakshita suranikara
Viditadharmau atikayajidramau muditamanah tvam rakshitavan
Nitimatiha janotipriyosi pritimati rahitan shikshitavan
Shriyodhikam tam animadidam payodhi kantamani sevitam
Dharmavardhanim surarshabha priyam nirmala bhaktairbhavitam
Manana shilatam girvanapateh jananavarjitamuktavatim
Bhumishu vacaspati sambandhasvamine j~nanam dattavatim
Me ca kalyanim vacam dishatim mocakadayinim ramase
Vicitrambarisha varada bhaga sacitragupta yamagah kshamase
Sucaritramukha bhaktasangita sucaritra mukharita vadya
Jyotih svarupini tvayi prasanne bhati svarupam kim nadya
Dhatuvardhanim tavabhidhasudham patukamini mama rasana
Sukhena asika bhushanam hi satam mukhe nasikeva vivasanan
Kosalapah tva”pujyagham hitva sabhapate mumude hi
Bhaktapadana rasika priya tyaktapadanandam mama dehi
(pranatartihara prabho purare)


Awaiting Contribution.

, ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.