Main Menu

Prasanna Venkatesvaram

Composer: Muttukumaraswamy (முத்துகுமாரச்வாமி) popularly known as Muthuswamy Dikshithar (முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் – ముత్తుస్వామీ డిక్షితర్), (March 24, 1775 – October 21, 1835) was born in Tiruvarur (of Thanjavur district of Tamil Nadu) to a Tamil Iyer Brahmin couple Ramaswami Dikshitar and Subbamma, as the eldest son. He also had two younger brothers Baluswami, Chinnaswami and a sister Balambal.Chidambaranatha Yogi was his guru. More…

Raagam: Vati Vasanta Bhairavi

 

Taalam: Triputa

 

Diety: Sri Venkateswara Krithis
 

.

Recitals


Prasanna Venkatesam     
Album: Unknown | Voice: Vijay Shiva

Prasanna Venkatesam     
Album: Unknown | Voice: Unknown

Prasanna Venkatesam     
Album: Unknown | Voice: Thiagarajan


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


We believe this kriti was originally composed in sanskrit. Other languages are for your convenience.పల్లవి

ప్రసన్న వేంకటేశ్వరం భజ రే
వాటీ వసంత భైరవీ నుతం శ్రీ

సమష్టి చరణమ్

ప్రసిద్ధ తంజ నగర స్థితం
ప్రబల గురు గుహ వేద్యం ఆద్యం
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
వసిష్ఠ వామ దేవ విదితం
వర అలమేలు మంగాశ్రితం
రసిక శేఖరం కృపా-కరం
రక్షిత భక్త ఆనంద-కరమ్

variations

త్రిపుట – ఆది
.


பல்லவி

ப்ரஸன்ன வேங்கடேஸ்1வரம் ப4ஜ ரே
வாடீ வஸந்த பை4ரவீ நுதம் ஸ்ரீ

ஸமஷ்டி சரணம்

ப்ரஸித்3த4 தஞ்ஜ நக3ர ஸ்தி2தம்
ப்ரப3ல கு3ரு கு3ஹ வேத்3யம் ஆத்3யம்
(மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
வஸிஷ்ட2 வாம தே3வ விதி3தம்
வர அலமேலு மங்கா3ஸ்1ரிதம்
ரஸிக ஸே1க2ரம் க்ரு2பா-கரம்
ரக்ஷித ப4க்த ஆனந்த3-கரம்

variations

த்ரிபுட – ஆதி3
.


ಪಲ್ಲವಿ

ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಂ ಭಜ ರೇ
ವಾಟೀ ವಸಂತ ಭೈರವೀ ನುತಂ ಶ್ರೀ

ಸಮಷ್ಟಿ ಚರಣಮ್

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಂಜ ನಗರ ಸ್ಥಿತಂ
ಪ್ರಬಲ ಗುರು ಗುಹ ವೇದ್ಯಂ ಆದ್ಯಂ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ವಸಿಷ್ಠ ವಾಮ ದೇವ ವಿದಿತಂ
ವರ ಅಲಮೇಲು ಮಂಗಾಶ್ರಿತಂ
ರಸಿಕ ಶೇಖರಂ ಕೃಪಾ-ಕರಂ
ರಕ್ಷಿತ ಭಕ್ತ ಆನಂದ-ಕರಮ್

variations

ತ್ರಿಪುಟ – ಆದಿ
.


पल्लवि

प्रसन्न वेङ्कटेश्वरं भज रे
वाटी वसन्त भैरवी नुतं श्री

समष्टि चरणम्

प्रसिद्ध तञ्ज नगर स्थितं
प्रबल गुरु गुह वेद्यं आद्यं
(मध्यम काल साहित्यम्)
वसिष्ठ वाम देव विदितं
वर अलमेलु मङ्गाश्रितं
रसिक शेखरं कृपा-करं
रक्षित भक्त आनन्द-करम्

variations

त्रिपुट – आदि
.


pallavi

prasanna vEnkaTESvaraM bhaja rE
vATI vasanta bhairavI nutaM SrI

samashTi caraNam

prasiddha tanja nagara sthitaM
prabala guru guha vEdyaM AdyaM
(madhyama kAla sAhityam)
vasishTha vAma dEva viditaM
vara alamElu mangASritaM
rasika SEkharaM kRpA-karaM
rakshita bhakta Ananda-karam

variations

tripuTa – Adi
.


പല്ലവി

പ്രസന്ന വേങ്കടേശ്വരം ഭജ രേ
വാടീ വസന്ത ഭൈരവീ നുതം ശ്രീ

സമഷ്ടി ചരണമ്

പ്രസിദ്ധ തഞ്ജ നഗര സ്ഥിതം
പ്രബല ഗുരു ഗുഹ വേദ്യം ആദ്യം
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
വസിഷ്ഠ വാമ ദേവ വിദിതം
വര അലമേലു മങ്ഗാശ്രിതം
രസിക ശേഖരം കൃപാ-കരം
രക്ഷിത ഭക്ത ആനന്ദ-കരമ്

variations

ത്രിപുട – ആദി
.


Pallavi

Worship Prasannavenkateshvara.The one who was praised by the raga vativasantabhairavi

Samashti Charanam

The one who dwells in the famed town of tanjavur.The one who is well understood by the famous guruguha.The one known by the sages like VashishTa and vAmadeva.The one who has alamelumanga as his consort.The crestjewel of connoisseurs.The merciful.The one who delights his devotees by protecting them

.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.