Main Menu

Pula paanpu (పూల పానుపు)

srirama

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: aahiri

Talam: tishra laghu

14 vakulaabharaNam janya
Aa: S R1 S G3 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G3 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Pula paanpu | పూల పానుపు     
Voice: Sowmya Srinivasan

Pula paanpu | పూల పానుపు     
Voice: M. Balamurali Krishna


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

పూల పానుపు మీద బాగ పూర్ణ పవ్వళించు

Anupallavi

నీల ఘన శ్యామ హరే
నిరుపమ రమయ్య మల్లె (పూల)

Charanams

1. మధు 1శర్కరయాన పాలు
మరియారగించి
విధు ముఖ కమ్మని
విడెము వేసి నను కటాక్షించి (పూల)

2. పరిమళ గంధంబు మేన
బాగుగాను పూసి
మెరయగ సుమ హారములను
మెడ నిండను వేసి (పూల)

3. ఆగమోక్తమైన శయ్యం-
అంగీకరించి
త్యాగరాజ కృతములెల్ల
తథ్యమని సంతోషించి (పూల)

.


Pallavi

பூல பானுபு மீத3 பா3க3 பூர்ண பவ்வளிஞ்சு

Anupallavi

நீல க4ன ச்யாம ஹரே
நிருபம ரமய்ய மல்லெ (பூல)

Charanams

1. மது4 1சர்கரயான பாலு
மரியாரகி3ஞ்சி
விது4 முக2 கம்மனி
விடெ3மு வேஸி நனு கடாக்ஷிஞ்சி (பூல)

2. பரிமள க3ந்த4ம்பு3 மேன
பா3கு3கா3னு பூஸி
மெரயக3 ஸும ஹாரமுலனு
மெட3 நிண்ட3னு வேஸி (பூல)

3. ஆக3மோக்தமைன சய்யன்-
அங்கீ3கரிஞ்சி
த்யாக3ராஜ க்ருதமுலெல்ல
தத்2யமனி ஸந்தோஷிஞ்சி (பூல)

.


Pallavi

ಪೂಲ ಪಾನುಪು ಮೀದ ಬಾಗ ಪೂರ್ಣ ಪವ್ವಳಿಂಚು

Anupallavi

ನೀಲ ಘನ ಶ್ಯಾಮ ಹರೇ
ನಿರುಪಮ ರಮಯ್ಯ ಮಲ್ಲೆ (ಪೂಲ)

Charanams

1. ಮಧು 1ಶರ್ಕರಯಾನ ಪಾಲು
ಮರಿಯಾರಗಿಂಚಿ
ವಿಧು ಮುಖ ಕಮ್ಮನಿ
ವಿಡೆಮು ವೇಸಿ ನನು ಕಟಾಕ್ಷಿಂಚಿ (ಪೂಲ)

2. ಪರಿಮಳ ಗಂಧಂಬು ಮೇನ
ಬಾಗುಗಾನು ಪೂಸಿ
ಮೆರಯಗ ಸುಮ ಹಾರಮುಲನು
ಮೆಡ ನಿಂಡನು ವೇಸಿ (ಪೂಲ)

3. ಆಗಮೋಕ್ತಮೈನ ಶಯ್ಯಂ-
ಅಂಗೀಕರಿಂಚಿ
ತ್ಯಾಗರಾಜ ಕೃತಮುಲೆಲ್ಲ
ತಥ್ಯಮನಿ ಸಂತೋಷಿಂಚಿ (ಪೂಲ)

.


Pallavi

पूल पानुपु मीद बाग पूर्ण पव्वळिञ्चु

Anupallavi

नील घन श्याम हरे
निरुपम रमय्य मल्लॆ (पूल)

Charanams

1. मधु 1शर्करयान पालु
मरियारगिञ्चि
विधु मुख कम्मनि
विडॆमु वेसि ननु कटाक्षिञ्चि (पूल)

2. परिमळ गन्धम्बु मेन
बागुगानु पूसि
मॆरयग सुम हारमुलनु
मॆड निण्डनु वेसि (पूल)

3. आगमोक्तमैन शय्यन्-
अंगीकरिञ्चि
त्यागराज कृतमुलॆल्ल
तथ्यमनि सन्तोषिञ्चि (पूल)

.


Pallavi

pūla pānupu mīda bāga pūrṇa pavvaḷiñcu

Anupallavi

nīla ghana śyāma harē
nirupama ramayya malle (pūla)

Charanams

1. madhu 1śarkarayāna pālu
mariyāragiñci
vidhu mukha kammani
viḍemu vēsi nanu kaṭākṣiñci (pūla)

2. parimaḷa gandhambu mēna
bāgugānu pūsi
merayaga suma hāramulanu
meḍa niṇḍanu vēsi (pūla)

3. āgamōktamaina śayyan-
aṅgīkariñci
tyāgarāja kṛtamulella
tathyamani santōṣiñci (pūla)

.


Pallavi

O Supreme Lord! nicely lie down on the bed of flowers.

Anupallavi

O Lord Hari – dark-blue hued like the rain cloud! O Peerless Lord Sri Rama! nicely lie down on the bed of jasmine flowers.

Charanam

1. Having partaken boiled milk mixed with honey and sugar, O Moon Faced Lord! chewing the scented betel leaves, and showering grace on me, nicely lie down on the bed of flowers.

2. Having applied well fragrant sandal paste on Your body and having shiningly adorned with flower garlands fully around Your neck, nicely lie down on the bed of flowers.

3. Having accepted the bed spread out as prescribed in the Sastras, and feeling happy that all the services rendered by this Thyagaraja ‘to be really so’, nicely lie down on the bed of flowers.
.

, , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.