Main Menu

Pullaay Piravi Taravendum (புல்லாய் பிறவி தரவேண்டும்)

Composer: Oottukkadu Venkata Kavi(Oottukkadu Venkata Kavi ஊத்துக்காடு வேங்கட கவி) , He was born in about the year 1700 in Needamangalam to Muthukrishna Iyer. One of his descendants was Needamangalam Krishnamurthi Bhagavathar. His gurus were Needamangalam Rajah Bhagavathar and he founded the Rudrapasupathi Pillai sishya parampara. He composed many kritis in Sanskrit and Tamil, mainly on Lord Krishna. His songs were known to often exclude the name of the deity in favor of description. He died in 1765 in his hometown, Needamangalam. More...

Ragam: shenjuruTTi

28 harikaambhOji janya
Aa: D2 S R2 G3 M1 P D2 N2
Av: N2 D2 P M1 G3 R2 S N2 D2 P D2 S

Talam:
Language: Tamil (டமில்)

Recitals

Pullaay Piravi Taravendum | புல்லாய் பிறவி தரவேண்டும்     
Voice: Sudha raghunathan | Album: Alaipaayuthe Kannaa

Pullaay Piravi Taravendum | புல்லாய் பிறவி தரவேண்டும்     
Voice: Mayavaram Uma; Mayavaram Geetha

Pullaay Piravi Taravendum | புல்லாய் பிறவி தரவேண்டும்     
Voice: K.J. Yesudas

Pullaay Piravi Taravendum | புல்லாய் பிறவி தரவேண்டும்     
Voice: Unknown

.


Pullaay Piravi Taravendum | புல்லாய் பிறவி தரவேண்டும்     
Instrument: Flute | Artist: Unknown

.

This Kriti was originally composed in Tamil. Other languages are for your convenienceபல்லவி

புல்லாய்ப் பிரவி டரவேடும் கன்னா
புனிடமான பலகோடி பிரவி டன்டாலும்
பிருன்டாவனம் இடிலொரு
(புல்லாய்)

அனுபல்லவி

புல்லாகிலும் னெடுனால் னில்லாடு – ஆடலினால்
கல்லாய்ப் பிரவி டரவேன்டுமே கன்னா
கமல மலரினைகல் அனைய எனடு உல்லம்
புலகிடமுட்ரிடும் பவமட்ரிடுமே
(புல்லாய்)

கரநம்

ஒருகனம் உன் படம் படுமென்டன் மேலே
மருகனம் னான் உயர்வேன் மென்மேலே
டிருமேனி என்மேலே அமர்ன்டிடும் ஒருகாலே
டிருமகலென மலர்பெயர்ன்டடி உன்னைட்
டொடர்ன்ட ராடைக்கு இடன்டருவேனே
டிஸை டிஸை என்கனும் பரவிடும் குழலிஸை
மயன்கி வரும் பல கோபியருடனே
ஸிரன்ட ரஸமிகு னடம் னீயாடவும்
ஸ்ருடியொடு லயமிக கலன்டு பாடவும்
டிலைப்பிலே வரும் கலிப்பிலே
எனக்கினை யாரென மகிழ்வேனே
டவமிகு ஸுரரொடு முனிவரும் விய னான்
டனிட்ட பெரும்பேர் அடைவேனே
எவ்வுயிர்க்கும் உல்கலக்கும் இரைவனே
யமுனைட்டுரைவனே
(புல்லாய்)

.


పల్లవి

పుల్లాయ్ప్ పిరవి తరవేడుం కన్నా
పునిదమాన పలకోడి పిరవి తందాలుం
బిరుందావనం ఇదిలొరు
(పుల్లాయ్)

అనుపల్లవి

పుల్లాగిలుం నెడునాల్ నిల్లాదు – ఆదలినాల్
కల్లాయ్ప్ పిరవి తరవేండుమే కన్నా
కమల మలరినైగల్ అనైయ ఎనదు ఉల్లం
పులగిదముట్రిడుం పవమట్రిడుమే
(పుల్లాయ్)

చరణం

ఒరుకనం ఉన్ పదం పడుమెందన్ మేలే
మరుకనం నాన్ ఉయర్వేన్ మెన్మేలే
తిరుమేని ఎన్మేలే అమరందిడుం ఒరుకాలే
తిరుమగలెన మలర్పెయరందడి ఉన్నైత్
తొడరంద రాదైక్కు ఇడంతరువేనే
దిసై దిసై ఎంగనుం పరవిడుం కుజ్హలిసై
మయంగి వరుం పల గోపియరుడనే
సిరంద రసమిగు నడం నీయాడవుం
స్రుతియొడు లయమిగ కలందు పాడవుం
తిలైప్పిలే వరుం కలిప్పిలే
ఎనక్కినై యారెన మగిజ్హ్వేనే
తవమిగు సురరొడు మునివరుం వియ నాన్
తనిత్త పెరుంపేర్ అడైవేనే
ఎవ్వుయిర్క్కుం ఉల్కలక్కుం ఇరైవనే
యమునైత్తురైవనే
(పుల్లాయ్)

.


pallavi

pullaayp piravi taravEDum kannaa
punidamaana palakODi piravi tandaalum
birundaavanam idiloru
(pullaay)

anupallavi

pullaagilum neDunaal nillaadu – aadalinaal
kallaayp piravi taravEnDumE kannaa
kamala malarinaigal anaiya enadu ullam
pulagidamuTriDum pavamaTriDumE
(pullaay)

caraNam

orukanam un padam paDumendan mElE
marukanam naan uyarvEn menmElE
tirumEni enmElE amarndiDum orukaalE
tirumagalena malarpeyarndaDi unnait
toDarnda raadaikku iDantaruvEnE
disai disai enganum paraviDum kuzhalisai
mayangi varum pala gOpiyaruDanE
siranda rasamigu naDam neeyaaDavum
srutiyoDu layamiga kalandu paaDavum
tilaippilE varum kalippilE
enakkinai yaarena magizhvEnE
tavamigu suraroDu munivarum viya naan
tanitta perumpEr aDaivEnE
evvuyirkkum ulkalakkum iraivanE
yamunaitturaivanE
(pullaay)

.


Pallavi

Pullaayp piravi taravedum kannaa
Punidamaana palakodi piravi tandaalum
Birundaavanam idiloru
(pullaay)

Anupallavi

Pullaagilum nedunaal nillaadu – aadalinaal
Kallaayp piravi taravendume kannaa
Kamala malarinaigal anaiya enadu ullam
Pulagidamutridum pavamatridume
(pullaay)

Charanam

Orukanam un padam padumendan mele
Marukanam naan uyarven menmele
Tirumeni enmele amarndidum orukaale
Tirumagalena malarpeyarndadi unnait
Todarnda raadaikku idantaruvene
Disai disai enganum paravidum kuzhalisai
Mayangi varum pala gopiyarudane
Siranda rasamigu nadam neeyaadavum
Srutiyodu layamiga kalandu paadavum
Tilaippile varum kalippile
Enakkinai yaarena magizhvene
Tavamigu surarodu munivarum viya naan
Tanitta perumper adaivene
Evvuyirkkum ulkalakkum iraivane
Yamunaitturaivane
(pullaay)

Awaiting Contribution.

, , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.