Main Menu

Purusha Suktam (पुरुष सूक्तं)

Purusha sukta (puruṣasūkta) is hymn 10.90 of the Rigveda, dedicated to the Purusha, the “Cosmic Being”. One version of the suktam has 16 verses, 15 in the anuṣṭubh meter, and the final one in the triṣṭubh meter. Another version of the suktam consists of 24 verses with the first 18 mantras designated as the Purva-narayanaand the later portion termed as the Uttara-narayana probably in honour of Rishi Narayana. Some scholars state that some verses of Purusha sukta are later interpolations to the Rigveda.

Sukta: Purusha Suktam
From: Rigveda
Suktam: 90
Mandalam: 10
Adoration to: Purusha (Cosmic Being)
Language: Sanskrit (संस्कृत)

Lord Brahma

Lord Brahma


Recitals


Purusha Suktam | पुरुष सूक्तं     
Voice: Unknown
Purusha Suktam | पुरुष सूक्तं     
Voice: Unknown
Purusha Suktam | पुरुष सूक्तं     
Voice: Unknown
Purusha Suktam | पुरुष सूक्तं     
Voice: Unknown
Purusha Suktam | पुरुष सूक्तं     
Voice: Unknown
Purusha Suktam | पुरुष सूक्तं     
Voice: Unknown
Purusha Suktam | पुरुष सूक्तं     
Voice: Unknown
Purusha Suktam | पुरुष सूक्तं     
Voice: Unknown

Hide Lyrics


puruṣasūkta is derived from Vedas in Sanskrit. Other languages are for your convenienceॐ तच्चं॒ योरावृ॑णीमहे । गा॒तुं य॒ज्ञाय॑ ।
गा॒तुं य॒ज्ञप॑तये । दैवी॓ स्व॒स्तिर॑स्तु नः ।
स्व॒स्तिर्मानु॑षेभ्यः । ऊ॒र्ध्वं जि॑गातु भेष॒जम् ।
शं नो॑ अस्तु द्वि॒पदे॓ । शं चतु॑ष्पदे ।
ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥

स॒हस्र॑शीर्षा॒ पुरु॑षः । स॒ह॒स्रा॒क्षः स॒हस्र॑पात् ।
स भूमिं॑ वि॒श्वतो॑ वृ॒त्वा । अत्य॑तिष्ठद्दशाङ्गु॒लम् ॥ 1-1

पुरु॑ष ए॒वेदग्ं सर्वम्॓ । यद्भू॒तं यच्च॒ भव्यम्॓ ।
उ॒तामृ॑त॒त्व स्येशा॑नः । य॒दन्ने॑नाति॒रोह॑ति ॥ 1-2

ए॒तावा॑नस्य महि॒मा । अतो॒ ज्यायाग्॑‍श्च॒ पूरु॑षः ।
पादो॓‌உस्य॒ विश्वा॑ भू॒तानि॑ । त्रि॒पाद॑स्या॒मृतं॑ दि॒वि ॥ 1-3

त्रि॒पादू॒र्ध्व उदै॒त्पुरु॑षः । पादो॓‌உस्ये॒हा‌உ‌உभ॑वा॒त्पुनः॑ ।
ततो॒ विष्व॒ण्-व्य॑क्रामत् । सा॒श॒ना॒न॒श॒ने अ॒भि ॥ 1-4

तस्मा॓द्वि॒राड॑जायत । वि॒राजो॒ अधि॒ पूरु॑षः ।
स जा॒तो अत्य॑रिच्यत । प॒श्चाद्-भूमि॒मथो॑ पु॒रः ॥ 1-5

यत्पुरु॑षेण ह॒विषा॓ । दे॒वा य॒ज्ञमत॑न्वत ।
व॒स॒न्तो अ॑स्यासी॒दाज्यम्॓ । ग्री॒ष्म इ॒ध्मश्श॒रध्ध॒विः ॥ 1-6

स॒प्तास्या॑सन्-परि॒धयः॑ । त्रिः स॒प्त स॒मिधः॑ कृ॒ताः ।
दे॒वा यद्य॒ज्ञं त॑न्वा॒नाः । अब॑ध्न॒न्-पुरु॑षं प॒शुम् ॥ 1-7

तं य॒ज्ञं ब॒र्॒हिषि॒ प्रौक्षन्॑ । पुरु॑षं जा॒तम॑ग्र॒तः ।
तेन॑ दे॒वा अय॑जन्त । सा॒ध्या ऋष॑यश्च॒ ये ॥ 1-8

तस्मा॓द्य॒ज्ञात्-स॑र्व॒हुतः॑ । सम्भृ॑तं पृषदा॒ज्यम् ।
प॒शूग्-स्ताग्‍श्च॑क्रे वाय॒व्यान्॑ । आ॒र॒ण्यान्-ग्रा॒म्याश्च॒ ये ॥ 1-9

तस्मा॓द्य॒ज्ञात्स॑र्व॒हुतः॑ । ऋचः॒ सामा॑नि जज्ञिरे ।
छन्दाग्ं॑सि जज्ञिरे॒ तस्मा॓त् । यजु॒स्तस्मा॑दजायत ॥ 1-10

तस्मा॒दश्वा॑ अजायन्त । ये के चो॑भ॒याद॑तः ।
गावो॑ ह जज्ञिरे॒ तस्मा॓त् । तस्मा॓ज्जा॒ता अ॑जा॒वयः॑ ॥ 1-11

यत्पुरु॑षं॒ व्य॑दधुः । क॒ति॒था व्य॑कल्पयन् ।
मुखं॒ किम॑स्य॒ कौ बा॒हू । कावू॒रू पादा॑वुच्येते ॥ 1-12

ब्रा॒ह्म॒णो॓‌உस्य॒ मुख॑मासीत् । बा॒हू रा॑ज॒न्यः॑ कृ॒तः ।
ऊ॒रू तद॑स्य॒ यद्वैश्यः॑ । प॒द्भ्याग्ं शू॒द्रो अ॑जायतः ॥ 1-13

च॒न्द्रमा॒ मन॑सो जा॒तः । चक्षोः॒ सूर्यो॑ अजायत ।
मुखा॒दिन्द्र॑श्चा॒ग्निश्च॑ । प्रा॒णाद्वा॒युर॑जायत ॥ 1-14

नाभ्या॑ आसीद॒न्तरि॑क्षम् । शी॒र्ष्णो द्यौः सम॑वर्तत ।
प॒द्भ्यां भूमि॒र्दिशः॒ श्रोत्रा॓त् । तथा॑ लो॒काग्म् अक॑ल्पयन् ॥ 1-15

वेदा॒हमे॑तं पुरु॑षं म॒हान्तम्॓ । आ॒दि॒त्यव॑र्णं॒ तम॑स॒स्तु पा॒रे ।
सर्वा॑णि रू॒पाणि॑ वि॒चित्य॒ धीरः॑ । नामा॑नि कृ॒त्वा‌உभि॒वद॒न्॒, यदास्ते॓ ॥ 1-16

धा॒ता पु॒रस्ता॒द्यमु॑दाज॒हार॑ । श॒क्रः प्रवि॒द्वान्-प्र॒दिश॒श्चत॑स्रः ।
तमे॒वं वि॒द्वान॒मृत॑ इ॒ह भ॑वति । नान्यः पन्था॒ अय॑नाय विद्यते ॥ 1-17

य॒ज्ञेन॑ य॒ज्ञम॑यजन्त दे॒वाः । तानि॒ धर्मा॑णि प्रथ॒मान्या॑सन् ।
ते ह॒ नाकं॑ महि॒मानः॑ सचन्ते । यत्र॒ पूर्वे॑ सा॒ध्यास्सन्ति॑ दे॒वाः ॥ 1-18

अ॒द्भ्यः सम्भू॑तः पृथि॒व्यै रसा॓च्च । वि॒श्वक॑र्मणः॒ सम॑वर्त॒ताधि॑ ।
तस्य॒ त्वष्टा॑ वि॒दध॑द्रू॒पमे॑ति । तत्पुरु॑षस्य॒ विश्व॒माजा॑न॒मग्रे॓ ॥ 2-1

वेदा॒हमे॒तं पुरु॑षं म॒हान्तम्॓ । आ॒दि॒त्यव॑र्णं॒ तम॑सः॒ पर॑स्तात् ।
तमे॒वं वि॒द्वान॒मृत॑ इ॒ह भ॑वति । नान्यः पन्था॑ विद्य॒तेय॑नाय ॥ 2-2

प्र॒जाप॑तिश्चरति॒ गर्भे॑ अ॒न्तः । अ॒जाय॑मानो बहु॒धा विजा॑यते ।
तस्य॒ धीराः॒ परि॑जानन्ति॒ योनिम्॓ । मरी॑चीनां प॒दमिच्छन्ति वे॒धसः॑ ॥ 2-3

यो दे॒वेभ्य॒ आत॑पति । यो दे॒वानां॓ पु॒रोहि॑तः ।
पूर्वो॒ यो दे॒वेभ्यो॑ जा॒तः । नमो॑ रु॒चाय॒ ब्राह्म॑ये ॥ 2-4

रुचं॑ ब्रा॒ह्मं ज॒नय॑न्तः । दे॒वा अग्रे॒ तद॑ब्रुवन् ।
यस्त्वै॒वं ब्रा॓ह्म॒णो वि॒द्यात् । तस्य॒ दे॒वा अस॒न् वशे॓ ॥ 2-5

ह्रीश्च॑ ते ल॒क्ष्मीश्च॒ पत्न्यौ॓ । अ॒हो॒रा॒त्रे पा॒र्श्वे ।
नक्ष॑त्राणि रू॒पम् । अ॒श्विनौ॒ व्यात्तम्॓ ॥ 2-6

इ॒ष्टं म॑निषाण । अ॒मुं म॑निषाण । सर्वं॑ मनिषाण ॥ 2-7

ॐ तच्चं॒ योरावृ॑णीमहे । गा॒तुं य॒ज्ञाय॑ ।
गा॒तुं य॒ज्ञप॑तये । दैवी॓ स्व॒स्तिर॑स्तु नः ।
स्व॒स्तिर्मानु॑षेभ्यः । ऊ॒र्ध्वं जि॑गातु भेष॒जम् ।
शं नो॑ अस्तु द्वि॒पदे॓ । शं चतु॑ष्पदे ।
ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥


ఓం తచ్చం యోరావృ’ణీమహే | గాతుం యఙ్ఞాయ’ |
గాతుం యఙ్ఞప’తయే | దైవీ” స్వస్తిర’స్తు నః |
స్వస్తిర్మాను’షేభ్యః | ఊర్ధ్వం జి’గాతు భేషజమ్ |
శం నో’ అస్తు ద్విపదే” | శం చతు’ష్పదే |
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

సహస్ర’శీర్షా పురు’షః | సహస్రాక్షః సహస్ర’పాత్ |
స భూమిం’ విశ్వతో’ వృత్వా | అత్య’తిష్ఠద్దశాంగుళమ్ || 1-1

పురు’ష ఏవేదగ్‍మ్ సర్వమ్” | యద్భూతం యచ్చ భవ్యమ్” |
ఉతామృ’తత్వ స్యేశా’నః | యదన్నే’నాతిరోహ’తి || 1-2

ఏతావా’నస్య మహిమా | అతో జ్యాయాగ్’‍శ్చ పూరు’షః |
పాదో”‌உస్య విశ్వా’ భూతాని’ | త్రిపాద’స్యామృతం’ దివి || 1-3

త్రిపాదూర్ధ్వ ఉదైత్పురు’షః | పాదో”‌உస్యేహా‌உ‌உభ’వాత్పునః’ |
తతో విష్వణ్-వ్య’క్రామత్ | సాశనానశనే అభి || 1-4

తస్మా”ద్విరాడ’జాయత | విరాజో అధి పూరు’షః |
స జాతో అత్య’రిచ్యత | పశ్చాద్-భూమిమథో’ పురః || 1-5

యత్పురు’షేణ హవిషా” | దేవా యఙ్ఞమత’న్వత |
వసంతో అ’స్యాసీదాజ్యమ్” | గ్రీష్మ ఇధ్మశ్శరధ్ధవిః || 1-6

సప్తాస్యా’సన్-పరిధయః’ | త్రిః సప్త సమిధః’ కృతాః |
దేవా యద్యఙ్ఞం త’న్వానాః | అబ’ధ్నన్-పురు’షం పశుమ్ || 1-7

తం యఙ్ఞం బర్హిషి ప్రౌక్షన్’ | పురు’షం జాతమ’గ్రతః |
తేన’ దేవా అయ’జంత | సాధ్యా ఋష’యశ్చ యే || 1-8

తస్మా”ద్యఙ్ఞాత్-స’ర్వహుతః’ | సంభృ’తం పృషదాజ్యమ్ |
పశూగ్-స్తాగ్‍శ్చ’క్రే వాయవ్యాన్’ | ఆరణ్యాన్-గ్రామ్యాశ్చ యే || 1-9

తస్మా”ద్యఙ్ఞాత్స’ర్వహుతః’ | ఋచః సామా’ని జఙ్ఞిరే |
ఛందాగ్‍మ్’సి జఙ్ఞిరే తస్మా”త్ | యజుస్తస్మా’దజాయత || 1-10

తస్మాదశ్వా’ అజాయంత | యే కే చో’భయాద’తః |
గావో’ హ జఙ్ఞిరే తస్మా”త్ | తస్మా”జ్జాతా అ’జావయః’ || 1-11

యత్పురు’షం వ్య’దధుః | కతిథా వ్య’కల్పయన్ |
ముఖం కిమ’స్య కౌ బాహూ | కావూరూ పాదా’వుచ్యేతే || 1-12

బ్రాహ్మణో”‌உస్య ముఖ’మాసీత్ | బాహూ రా’జన్యః’ కృతః |
ఊరూ తద’స్య యద్వైశ్యః’ | పద్భ్యాగ్‍మ్ శూద్రో అ’జాయతః || 1-13

చంద్రమా మన’సో జాతః | చక్షోః సూర్యో’ అజాయత |
ముఖాదింద్ర’శ్చాగ్నిశ్చ’ | ప్రాణాద్వాయుర’జాయత || 1-14

నాభ్యా’ ఆసీదంతరి’క్షమ్ | శీర్ష్ణో ద్యౌః సమ’వర్తత |
పద్భ్యాం భూమిర్దిశః శ్రోత్రా”త్ | తథా’ లోకాగ్మ్ అక’ల్పయన్ || 1-15

వేదాహమే’తం పురు’షం మహాంతమ్” | ఆదిత్యవ’ర్ణం తమ’సస్తు పారే |
సర్వా’ణి రూపాణి’ విచిత్య ధీరః’ | నామా’ని కృత్వా‌உభివదన్, యదా‌உ‌உస్తే” || 1-16

ధాతా పురస్తాద్యము’దాజహార’ | శక్రః ప్రవిద్వాన్-ప్రదిశశ్చత’స్రః |
తమేవం విద్వానమృత’ ఇహ భ’వతి | నాన్యః పంథా అయ’నాయ విద్యతే || 1-17

యఙ్ఞేన’ యఙ్ఞమ’యజంత దేవాః | తాని ధర్మా’ణి ప్రథమాన్యా’సన్ |
తే హ నాకం’ మహిమానః’ సచంతే | యత్ర పూర్వే’ సాధ్యాస్సంతి’ దేవాః || 1-18

అద్భ్యః సంభూ’తః పృథివ్యై రసా”చ్చ | విశ్వక’ర్మణః సమ’వర్తతాధి’ |
తస్య త్వష్టా’ విదధ’ద్రూపమే’తి | తత్పురు’షస్య విశ్వమాజా’నమగ్రే” || 2-1

వేదాహమేతం పురు’షం మహాంతమ్” | ఆదిత్యవ’ర్ణం తమ’సః పర’స్తాత్ |
తమేవం విద్వానమృత’ ఇహ భ’వతి | నాన్యః పంథా’ విద్యతే‌உయ’నాయ || 2-2

ప్రజాప’తిశ్చరతి గర్భే’ అంతః | అజాయ’మానో బహుధా విజా’యతే |
తస్య ధీరాః పరి’జానంతి యోనిమ్” | మరీ’చీనాం పదమిచ్ఛంతి వేధసః’ || 2-3

యో దేవేభ్య ఆత’పతి | యో దేవానాం” పురోహి’తః |
పూర్వో యో దేవేభ్యో’ జాతః | నమో’ రుచాయ బ్రాహ్మ’యే || 2-4

రుచం’ బ్రాహ్మం జనయ’ంతః | దేవా అగ్రే తద’బ్రువన్ |
యస్త్వైవం బ్రా”హ్మణో విద్యాత్ | తస్య దేవా అసన్ వశే” || 2-5

హ్రీశ్చ’ తే లక్ష్మీశ్చ పత్న్యౌ” | అహోరాత్రే పార్శ్వే |
నక్ష’త్రాణి రూపమ్ | అశ్వినౌ వ్యాత్తమ్” || 2-6

ఇష్టం మ’నిషాణ | అముం మ’నిషాణ | సర్వం’ మనిషాణ || 2-7

ఓం తచ్చం యోరావృ’ణీమహే | గాతుం యఙ్ఞాయ’ |
గాతుం యఙ్ఞప’తయే | దైవీ” స్వస్తిర’స్తు నః |
స్వస్తిర్మాను’షేభ్యః | ఊర్ధ్వం జి’గాతు భేషజమ్ |
శం నో’ అస్తు ద్విపదే” | శం చతు’ష్పదే |
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||


ஓம் தச்சம் யோராவ்று’ணீமஹே | காதும் யஜ்ஞாய’ | காதும் யஜ்ஞப’தயே |
தைவீ” ஸ்வஸ்திர’ஸ்து னஃ | ஸ்வஸ்திர்மானு’ஷேப்யஃ | ஊர்த்வம் ஜி’காது பேஷஜம்
| ஶம் னோ’ அஸ்து த்விபதே” | ஶம் சது’ஷ்பதே |
ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||

ஸஹஸ்ர’ஶீர்ஷா புரு’ஷஃ | ஸஹஸ்ராக்ஷஃ ஸஹஸ்ர’பாத் |
ஸ பூமிம்’ விஶ்வதோ’ வ்றுத்வா | அத்ய’திஷ்டத்தஶாம்குளம் || 1-1

புரு’ஷ ஏவேதக்‍ம் ஸர்வம்” | யத்பூதம் யச்ச பவ்யம்” |
உதாம்று’தத்வ ஸ்யேஶா’னஃ | யதன்னே’னாதிரோஹ’தி || 1-2

ஏதாவா’னஸ்ய மஹிமா | அதோ ஜ்யாயாக்’‍ஶ்ச பூரு’ஷஃ |
பாதோ”‌உஸ்ய விஶ்வா’ பூதானி’ | த்ரிபாத’ஸ்யாம்றுதம்’ திவி || 1-3

த்ரிபாதூர்த்வ உதைத்புரு’ஷஃ | பாதோ”‌உஸ்யேஹா‌உ‌உப’வாத்புனஃ’ |
ததோ விஷ்வண்-வ்ய’க்ராமத் | ஸாஶனானஶனே அபி || 1-4

தஸ்மா”த்விராட’ஜாயத | விராஜோ அதி பூரு’ஷஃ |
ஸ ஜாதோ அத்ய’ரிச்யத | பஶ்சாத்-பூமிமதோ’ புரஃ || 1-5

யத்புரு’ஷேண ஹவிஷா” | தேவா யஜ்ஞமத’ன்வத |
வஸன்தோ அ’ஸ்யாஸீதாஜ்யம்” | க்ரீஷ்ம இத்மஶ்ஶரத்தவிஃ || 1-6

ஸப்தாஸ்யா’ஸன்-பரிதயஃ’ | த்ரிஃ ஸப்த ஸமிதஃ’ க்றுதாஃ |
தேவா யத்யஜ்ஞம் த’ன்வானாஃ | அப’த்னன்-புரு’ஷம் பஶும் || 1-7

தம் யஜ்ஞம் பர்ஹிஷி ப்ரௌக்ஷன்’ | புரு’ஷம் ஜாதம’க்ரதஃ |
தேன’ தேவா அய’ஜன்த | ஸாத்யா றுஷ’யஶ்ச யே || 1-8

தஸ்மா”த்யஜ்ஞாத்-ஸ’ர்வஹுதஃ’ | ஸம்ப்று’தம் ப்றுஷதாஜ்யம் |
பஶூக்-ஸ்தாக்‍ஶ்ச’க்ரே வாயவ்யான்’ | ஆரண்யான்-க்ராம்யாஶ்ச யே || 1-9

தஸ்மா”த்யஜ்ஞாத்ஸ’ர்வஹுதஃ’ | றுசஃ ஸாமா’னி ஜஜ்ஞிரே |
சம்தாக்ம்’ஸி ஜஜ்ஞிரே தஸ்மா”த் | யஜுஸ்தஸ்மா’தஜாயத || 1-10

தஸ்மாதஶ்வா’ அஜாயன்த | யே கே சோ’பயாத’தஃ |
காவோ’ ஹ ஜஜ்ஞிரே தஸ்மா”த் | தஸ்மா”ஜ்ஜாதா அ’ஜாவயஃ’ || 1-11

யத்புரு’ஷம் வ்ய’ததுஃ | கதிதா வ்ய’கல்பயன் |
முகம் கிம’ஸ்ய கௌ பாஹூ | காவூரூ பாதா’வுச்யேதே || 1-12

ப்ராஹ்மணோ”‌உஸ்ய முக’மாஸீத் | பாஹூ ரா’ஜன்யஃ’ க்றுதஃ |
ஊரூ தத’ஸ்ய யத்வைஶ்யஃ’ | பத்ப்யாக்‍ம் ஶூத்ரோ அ’ஜாயதஃ || 1-13

சம்த்ரமா மன’ஸோ ஜாதஃ | சக்ஷோஃ ஸூர்யோ’ அஜாயத |
முகாதின்த்ர’ஶ்சாக்னிஶ்ச’ | ப்ராணாத்வாயுர’ஜாயத || 1-14

னாப்யா’ ஆஸீதன்தரி’க்ஷம் | ஶீர்ஷ்ணோ த்யௌஃ ஸம’வர்தத |
பத்ப்யாம் பூமிர்திஶஃ ஶ்ரோத்ரா”த் | ததா’ லோகாக்ம் அக’ல்பயன் || 1-15

வேதாஹமே’தம் புரு’ஷம் மஹாம்தம்” | ஆதித்யவ’ர்ணம் தம’ஸஸ்து பாரே |
ஸர்வா’ணி ரூபாணி’ விசித்ய தீரஃ’ | னாமா’னி க்றுத்வா‌உபிவதன், யதா‌உ‌உஸ்தே” || 1-16

தாதா புரஸ்தாத்யமு’தாஜஹார’ | ஶக்ரஃ ப்ரவித்வான்-ப்ரதிஶஶ்சத’ஸ்ரஃ |
தமேவம் வித்வானம்றுத’ இஹ ப’வதி | னான்யஃ பன்தா அய’னாய வித்யதே || 1-17

யஜ்ஞேன’ யஜ்ஞம’யஜம்த தேவாஃ | தானி தர்மா’ணி ப்ரதமான்யா’ஸன் |
தே ஹ னாகம்’ மஹிமானஃ’ ஸசன்தே | யத்ர பூர்வே’ ஸாத்யாஸ்ஸன்தி’ தேவாஃ || 1-18

அத்ப்யஃ ஸம்பூ’தஃ ப்றுதிவ்யை ரஸா”ச்ச | விஶ்வக’ர்மணஃ ஸம’வர்ததாதி’ |
தஸ்ய த்வஷ்டா’ விதத’த்ரூபமே’தி | தத்புரு’ஷஸ்ய விஶ்வமாஜா’னமக்ரே” || 2-1

வேதாஹமேதம் புரு’ஷம் மஹான்தம்” | ஆதித்யவ’ர்ணம் தம’ஸஃ பர’ஸ்தாத் |
தமேவம் வித்வானம்றுத’ இஹ ப’வதி | னான்யஃ பன்தா’ வித்யதே‌உய’னாய || 2-2

ப்ரஜாப’திஶ்சரதி கர்பே’ அன்தஃ | அஜாய’மானோ பஹுதா விஜா’யதே |
தஸ்ய தீராஃ பரி’ஜானன்தி யோனிம்” | மரீ’சீனாம் பதமிச்சன்தி வேதஸஃ’ || 2-3

யோ தேவேப்ய ஆத’பதி | யோ தேவானாம்” புரோஹி’தஃ |
பூர்வோ யோ தேவேப்யோ’ ஜாதஃ | னமோ’ ருசாய ப்ராஹ்ம’யே || 2-4

ருசம்’ ப்ராஹ்மம் ஜனய’ன்தஃ | தேவா அக்ரே தத’ப்ருவன் |
யஸ்த்வைவம் ப்ரா”ஹ்மணோ வித்யாத் | தஸ்ய தேவா அஸன் வஶே” || 2-5

ஹ்ரீஶ்ச’ தே லக்ஷ்மீஶ்ச பத்ன்யௌ” | அஹோராத்ரே பார்ஶ்வே |
னக்ஷ’த்ராணி ரூபம் | அஶ்வினௌ வ்யாத்தம்” || 2-6

இஷ்டம் ம’னிஷாண | அமும் ம’னிஷாண | ஸர்வம்’ மனிஷாண || 2-7

தச்சம் யோராவ்று’ணீமஹே | காதும் யஜ்ஞாய’ | காதும் யஜ்ஞப’தயே |
தைவீ” ஸ்வஸ்திர’ஸ்து னஃ | ஸ்வஸ்திர்மானு’ஷேப்யஃ | ஊர்த்வம் ஜி’காது பேஷஜம்
| ஶம் னோ’ அஸ்து த்விபதே” | ஶம் சது’ஷ்பதே |
ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||


Om Thacham yoravrunimahe | Gathum yagnaya |
Gathum Yagnapathaye | Daivee Swasthirasthu Na |
Swasthirmanushebhya | Urdhwamjigathu Beshajam |
Sam no asthu dwipadhe | Sam chatushpade |
Om Shanthi, Shanthi, Shanthi||

Sahasra seershaa purusha | Sahasraksha sahasra path |
Sa bhoomim viswatho vruthwa | Athyathishtaddhasangulam || 1-1

Purusha eevedagam sarvam | Yadbhootam yaccha bhavyam |
Uthaamruthathwa syeesana | Yadanne naadhirohathi || 1-2

Ethaavaanasya mahimaa | Atho jyaagascha purusha |
Padho syaviswa bhoothanee | Tripaada syamrutham divi || 1-3

Tripadurdhwa udaithprurusha | Padho syeha bhavaathpuna |
Thatho vishvang vyakramath | Sasanaanasane abhi || 1-4

Tasma thviraada jaayatha | Viraajo adhi purusha |
Sa jaatho athya richyatha | Paschad bhoomimadho pura || 1-5

Yathpurushena havishaa | Devaa yagnamathanvatha |
Vasantho asyaaseedhajyam | Greeshma idhmasaraddhavi || 1-6

Sapthaasya san paridhaya | Thri saptha samidha Krutha |
Devaa yadyagnam thanvaana | Abhadhnan purusham pasum || 1-7

Tham yagnam barhisi prowkshan | Purusham Jaathamagratha |
Thena deva ayajantha | Saadhyaa rushayasch ye || 1-8

Tasma dyagnath sarvahutha | Sambrutham prushadajyam |
Pasug sthagaschakre vaayavyaan | Aaranyaan graamyascha ye || 1-9

Tasma dyagnathsarvahutha | Rucha saamanee jagniiree |
Chanadaagam si jagnire tasmath | Yajustasma dajaayatha || 1-10

Tasmadaswaa ajaayantha | Ye ke chobhayadha tha |
Gavoo ha jagnire tasmath | Tasma gnatha ajaavaya || 1-11

Yathpurusham vyadhadhu | Kathidhaa vyakalpayan |
Mukham kimasya koo baahu | Kaavuruu padaa uchyethe || 1-12

Brahmano sya mukha maseet | Baahurajanya krutha |
Ooru tadasya yadvaisya | Padbhyagam sudro aajayatha || 1-13

Chandrama manaso Jatha | Chaksho surya Ajayatha |
Mukhadindraschaagnischa | Pranadvayuara jayatha || 1-14

Nabhya aseedanthareeksham | Seershno dhou samavarthatha |
Padbyam Bhoomirdisaa srothrath | Tadha lokaaagm akalpayan || 1-15

Vedahametham purusham mahantham | Adhitya varnam thamasasthu pare |
Sarvani roopani vichithya dheera | Naamaani kruthwa abhivadan yadasthe || 1-16

Dhaatha purasthadyamudhajahara | sacra pravidwaan pradhisaschathasra |
Thamevam vidwaanamrutha iha bavathi | Naanya pandha ayanaaya vidhyathe || 1-17

Yagnena yagnama yajantha devaa | Thaani dharmani pradhamanyasan |
Theha naakam mahimaana sachanthe | yatra poorve saadhyaassanthi devaa || 1-18

Adbhyaa sambhootha pruthvyai rasaaccha | Viswakarmanasama varthadhi |
Tasya twashtaa vidaadha drupamethi | Tadpurushasya viswa maaja namagre || 2-1

Vedahametham purusham mahantham | Aadithyavarnam thamasa parasthath |
Thamevam vidwanamrutha iha bhavathi | Nanya pandhaa vidhyathe ayanaaya || 2-2

Prajapathischarathi garbhe antha | Aajayamaano bahudha vijaayathe |
Tasya dheera parijananthi yonim | Mareechinaam padamicchanthi vedhasa || 2-3

Yo devebhya aathapathi | Yo devaanaam purohitha |
Poorvo yo devebhyo jatha | Namo ruchaaya brahmaye || 2-4

Rucham brahmam janayantha | Devaa agre tadha bruvan |
Yasthaivam braahmano vidhyat | Tasya deva asaan vase || 2-5

Hreescha the lakshmischa patnyou | Ahorathre paarswe |
Nakshatrani roopam | Aswinou vyatham || 2-6

Ishtam manishaana | Amum manishaana | Sarvam manishaana || 2-7

Thacham yoravrunimahe | Gathum yagnaya |
Gathum Yagnapathaye | Daivee Swasthirasthu Na |
Swasthirmanushebhya | Urdhwamjigathu Beshajam |
Sam no asthu dwipadhe | Sam chatushpade |
Om Shanthi, Shanthi, Shanthi||


OM tacchaM yOraavRu’NeemahE | gaatuM yagnyaaya’ |
gaatuM yagnyapa’tayE | daivee”svastira’stu naH |
svastirmaanu’ShEbhyaH | oordhvaM ji’gaatu bhEShajam |
SaM nO’ astudvipadE” | SaM chatu’ShpadE |
OM SaaMtiH SaaMtiH SaaMti’H ||

sahasra’SeerShaa puru’ShaH | sahasraakShaH sahasra’paat |
sa bhoomi’M viSvatO’ vRutvaa | atya’tiShThaddaSaaMguLam || 1-1

puru’Sha EvEdagM sarvam” | yadbhootaM yachcha bhavyam” |
utaamRu’tatva syESaa’naH | yadannE’naatirOha’ti || 1-2

Etaavaa’nasya mahimaa | atO jyaayaag’^Scha pooru’ShaH |
paadO”sya viSvaa’ bhootaani’ | tripaada’syaamRuta’M divi || 1-3

tripaadoordhva udaitpuru’ShaH | paadO”syEhaabha’vaatpuna’H |
tatO viShvaN-vya’kraamat | saaSanaanaSanE abhi || 1-4

tasmaa”dviraaDa’jaayata | viraajO adhi pooru’ShaH |
sa jaatO atya’richyata | paSchaad-bhoomimathO’ puraH || 1-5

yatpuru’ShENa haviShaa” | dEvaa yagnyamata’nvata |
vasantO a’syaaseedaajyam” | greeShma idhmaSSaradhdhaviH || 1-6

saptaasyaa’san-paridhaya’H | triH sapta samidha’H kRutaaH |
dEvaa yadyagnyaM ta’nvaanaaH | aba’dhnan-puru’ShaM paSum || 1-7

taM yagnyaM barhiShi praukShan’ | puru’ShaM jaatama’grataH |
tEna’ dEvaa aya’janta | saadhyaa RuSha’yaScha yE || 1-8

tasmaa”dyagnyaat-sa’rvahuta’H | saMbhRu’taM pRuShadaajyam |
paSoog-staag^Scha’krE vaayavyaan’ | aaraNyaan-graamyaaScha yE || 1-9

tasmaa”dyagnyaatsa’rvahuta’H | RuchaH saamaa’ni jagnyirE |
ChaMdaag’Msi jagnyirE tasmaa”t | yajustasmaa’dajaayata || 1-10

tasmaadaSvaa’ ajaayanta | yE kE chO’bhayaada’taH |
gaavO’ ha jagnyirE tasmaa”t | tasmaa”jjaataa a’jaavaya’H || 1-11

yatpuru’ShaM vya’dadhuH | katithaa vya’kalpayan |
mukhaM kima’sya kau baahoo | kaavooroo paadaa’vuchyEtE || 1-12

braahmaNO”sya mukha’maaseet | baahoo raa’janya’H kRutaH |
ooroo tada’sya yadvaiSya’H | padbhyaagM SoodrO a’jaayataH || 1-13

chaMdramaa mana’sO jaataH | chakShOH sooryO’ ajaayata |
mukhaadindra’SchaagniScha’ | praaNaadvaayura’jaayata || 1-14

naabhyaa’ aaseedantari’kSham | SeerShNO dyauH sama’vartata |
padbhyaaM bhoomirdiSaH SrOtraa”t | tathaa’ lOkaagm aka’lpayan || 1-15

vEdaahamE’taM puru’ShaM mahaaMtam” | aadityava’rNaM tama’sastu paarE |
sarvaa’Ni roopaaNi’ vichitya dheera’H | naamaa’ni kRutvaabhivadan, yadaastE” || 1-16

dhaataa purastaadyamu’daajahaara’ | SakraH pravidvaan-pradiSaSchata’sraH |
tamEvaM vidvaanamRuta’ iha bha’vati | naanyaH panthaa aya’naaya vidyatE || 1-17

yagnyEna’ yagnyama’yajaMta dEvaaH | taani dharmaa’Ni prathamaanyaa’san |
tE ha naaka’M mahimaana’H sachantE | yatra poorvE’ saadhyaassanti’ dEvaaH || 1-18

adbhyaH saMbhoo’taH pRuthivyai rasaa”chcha | viSvaka’rmaNaH sama’vartataadhi’ |
tasya tvaShTaa’ vidadha’droopamE’ti | tatpuru’Shasya viSvamaajaa’namagrE” || 2-1

vEdaahamEtaM puru’ShaM mahaantam” | aadityava’rNaM tama’saH para’staat |
tamEvaM vidvaanamRuta’ iha bha’vati | naanyaH panthaa’ vidyatEya’naaya || 2-2

prajaapa’tiScharati garbhE’ antaH | ajaaya’maanO bahudhaa vijaa’yatE |
tasya dheeraaH pari’jaananti yOnim” | maree’cheenaaM padamicChanti vEdhasa’H || 2-3

yO dEvEbhya aata’pati | yO dEvaanaa”M purOhi’taH |
poorvO yO dEvEbhyO’ jaataH | namO’ ruchaaya braahma’yE || 2-4

rucha’M braahmaM janaya’ntaH | dEvaa agrE tada’bruvan |
yastvaivaM braa”hmaNO vidyaat | tasya dEvaa asan vaSE” || 2-5

hreeScha’ tE lakShmeeScha patnyau” | ahOraatrE paarSvE |
nakSha’traaNi roopam | aSvinau vyaattam” || 2-6

iShTaM ma’niShaaNa | amuM ma’niShaaNa | sarva’M maniShaaNa || 2-7

tacchaM yOraavRu’NeemahE | gaatuM yagnyaaya’ |
gaatuM yagnyapa’tayE | daivee”svastira’stu naH |
svastirmaanu’ShEbhyaH | oordhvaM ji’gaatu bhEShajam |
SaM nO’ astudvipadE” | SaM chatu’ShpadE |
OM SaaMtiH SaaMtiH SaaMti’H ||


Request we from you with all enthusiasm,
For the good deeds that are medicine,
For the sadness of the past and future,
Request we for the growth of fire sacrifices,
Request that only good should occur,
To the one who presides over such sacrifices,
Request we for the mercy of gods to man,
Request we for good to the community of men,
Request we that the herbs and plants,
Should grow taller towards the skies.
Request we for good for all two legged beings,
Request we for good to all four legged beings,
Request we for peace, peace and peace.

The Purusha has thousand heads,
He has thousand eyes, He has thousand feet,
He is spread all over the universe,
And is beyond the count with ten fingers. 1-1

This Purusha is all the past,
All the future and the present,
He is the lord of deathlessness,
And he rises from hiding,
From this universe of food. 1-2

This Purusha is much greater,
Than all his greatness in what all we see,
And all that we see in this universe is but his quarter,
And the rest three quarters which is beyond destruction,
Is safely in the worlds beyond. 1-3

Above this world is three quarters of Purusha,
But the quarter, which is in this world,
Appears again and again,
And from that is born the beings that take food,
And those inanimate ones that don’t take food.
And all these appeared for every one of us to see. 1-4

From that Purusha was born,
The scintillating, ever shining universe,
And from that was born the Purusha called Brahma,
And he spread himself everywhere,
And created the earth and then,
The bodies of all beings. 1-5

The spring was the ghee,
The summer was the holy wooden sticks,
And the winter the sacrificial offering,
Used or the sacrifice conducted by Devas through thought,
In which they also sacrificed the ever-shining Purusha. 1-6

Seven meters were its boundaries,
Twenty one principles were holy wooden sticks,
And Devas carried out the sacrifice,
And Brahma was made as the sacrificial cow. 1-7

Sprinkled they the Purusha,
Who was born first,
On that sacrificial fire.
And the sacrifice was conducted further,
By the Devas called Sadyas,
And the sages who were there. 1-8

From this sacrifice called “All embracing”.
Curd and Ghee came out,
Animals meant for fire sacrifice were born,
Birds that travel in air were born,
Beasts of the forest were born,
And also born were those that live in villages. 1-9

From this sacrifice called “All embracing”
The chants of Rig Veda were born,
The chants of Sama Veda were born,
And from that the well-known meters were born,
And from that Yajur Veda was born. 1-10

From that the horses came out,
From that came out animals with one row of teeth,
From that came out cows with two rows of teeth,
And from that that came out sheep and goats. 1-11

When the Purusha was made
By their thought process by the Devas,
How did they make his limbs?
How was his face made?
Who were made as His hands?
Who were made as his thighs and feet? 1-12

His face became Brahmins,
His hands were made as Kshatriyas,
His thighs became Vaisyas,
And from his feet were born the Shudras.
The four fold caste system of Hinduism was supposed to have been born thus. 1-13

From his mind was born the moon,
From his eyes was born the sun,
From his face was born Indra and Agni,
And from his soul was born the air. 1-14

From his belly button was born the sky,
From his head was born the heavens,
From his feet was born the earth,
From his ears was born the directions,
And thus was made all the worlds,
Just by his holy wish. 1-15

I know that heroic Purusha, who is famous,
Who shines like a sun,
And who is beyond darkness,
Who created all forms,
Who named all of them,
And who rules over them. 1-16

The learned one who knows that Purusha
Whom the creator, considered as one before Him,
And whom the Indra understood in all directions,
Would attain salvation even in this birth,
And there is no need for him to search for any other path. 1-17

Thus the devas worshipped the Purusha,
Through this spiritual yagna,
And that yagna became first among dharmas.
Those who observe this Yagna,
Would for sure attain,
The heavens occupied by Saadya devas. 1-18

From water and essence of earth was born,
The all pervading universe.
From the great God who is the creator,
Then appeared that Purusha
And the great God, who made this world,
Is spread as that Purusha, in all fourteen worlds.
And also the great form of Purusha,
Came into being before the start of creation. 2-1

I know that great Purusha,
Who shines like the sun,
And is beyond darkness,
And the one who knows him thus,
Attains salvation even in this birth,
And there is no other method of salvation. 2-2

The Lord of the universe,
Lives inside the universe,
And without being born,
Appears in many forms,
And only the wise realize his real form,
And those who know the Vedas,
Like to do the job of,
Savants like Mareechi. 2-3

Salutations to ever shining brahmam,
Who gave divine power to devas,
Who is a religious teacher of devas,
And who was born before devas. 2-4

The devas who teach the taste in Brahmam,
Told in ancient times,
That. He who has interest in Brahmam,
Would have the devas under his control. 2-5

Hree and Lakshmi are your wives,
Day and night are your right and left,
The constellation of stars your body,
And Aswini devas your open mouth. 2-6

Give us the knowledge that we want,
Give us the pleasures of this world,
And give us everything of this and other worlds. 2-7

Request we from you with all enthusiasm,
For the good deeds that are medicine,
For the sadness of the past and future,
Request we for the growth of fire sacrifices,
Request that only good should occur,
To the one who presides over such sacrifices,
Request we for the mercy of gods to man,
Request we for good to the community of men,
Request we that the herbs and plants,
Should grow taller towards the skies.
Request we for good for all two legged beings,
Request we for good to all four legged beings,
Request we for peace, peace and peace.

, ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.