Main Menu

Raaraa Pani Sayana (రారా ఫణి శయన)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: harikaambhOji

Talam: roopakam

28 harikaambhOji mela
Aa: S R2 G3 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Raaraa Pani Sayana | రారా ఫణి శయన     
Voice: Nedunuri

Raaraa Pani Sayana | రారా ఫణి శయన     
Voice: RK Srikantan]


Audio instrumental author info.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

రారా ఫణి శయన రవి జలధిజ నయన
రాకా శశి వదన రమణీయాప ఘన

Charanams

1. రారా భవ తరణ రారామిత సుగుణ
రారా భూ రమణ రారాబ్జ సు-చరణ (రారా)

2. రారా సుకుమార రారాసమ శూర
రారా రఘు వీర రారా యుధి ధీర (రారా)

3. రారా జానకితో రారా సహజులతో
రారా పవనజుతో రారా భక్తులతో (రారా)

4. నాగావన నేత రాగ గుణ విరహిత
సాగర తనయ యుత త్యాగరాజ వినుత (రారా)

Variations

* General – In some books, endings of epithets like ‘శయన’, ‘నయన’ etc are given with ‘A’ – ‘శయనా’, ‘నయనా’ etc.

.


Pallavi

ராரா ப2ணி சயன ரவி ஜலதி4ஜ நயன
ராகா சசி வத3ன ரமணீயாப க4ன

Charanams

1. ராரா ப4வ தரண ராராமித ஸுகு3ண
ராரா பூ4 ரமண ராராப்3ஜ ஸு-சரண (ராரா)

2. ராரா ஸுகுமார ராராஸம சூர
ராரா ரகு4 வீர ராரா யுதி4 தீ4ர (ராரா)

3. ராரா ஜானகிதோ ராரா ஸஹஜுலதோ
ராரா பவனஜுதோ ராரா ப4க்துலதோ (ராரா)

4. நாகா3வன நேத ராக3 கு3ண விரஹித
ஸாக3ர தனய யுத த்யாக3ராஜ வினுத (ராரா)

Variations

* General – In some books, endings of epithets like ‘சயன’, ‘நயன’ etc are given with ‘A’ – ‘சயனா’, ‘நயனா’ etc

.


Pallavi

ರಾರಾ ಫಣಿ ಶಯನ ರವಿ ಜಲಧಿಜ ನಯನ
ರಾಕಾ ಶಶಿ ವದನ ರಮಣೀಯಾಪ ಘನ

Charanams

1. ರಾರಾ ಭವ ತರಣ ರಾರಾಮಿತ ಸುಗುಣ
ರಾರಾ ಭೂ ರಮಣ ರಾರಾಬ್ಜ ಸು-ಚರಣ (ರಾರಾ)

2. ರಾರಾ ಸುಕುಮಾರ ರಾರಾಸಮ ಶೂರ
ರಾರಾ ರಘು ವೀರ ರಾರಾ ಯುಧಿ ಧೀರ (ರಾರಾ)

3. ರಾರಾ ಜಾನಕಿತೋ ರಾರಾ ಸಹಜುಲತೋ
ರಾರಾ ಪವನಜುತೋ ರಾರಾ ಭಕ್ತುಲತೋ (ರಾರಾ)

4. ನಾಗಾವನ ನೇತ ರಾಗ ಗುಣ ವಿರಹಿತ
ಸಾಗರ ತನಯ ಯುತ ತ್ಯಾಗರಾಜ ವಿನುತ (ರಾರಾ)

Variations

* General – In some books, endings of epithets like ‘ಶಯನ’, ‘ನಯನ’ etc are given with ‘A’ – ‘ಶಯನಾ’, ‘ನಯನಾ’ etc

.


Pallavi

रारा फणि शयन रवि जलधिज नयन
राका शशि वदन रमणीयाप घन

Charanams

1. रारा भव तरण रारामित सुगुण
रारा भू रमण राराब्ज सु-चरण (रारा)

2. रारा सुकुमार रारासम शूर
रारा रघु वीर रारा युधि धीर (रारा)

3. रारा जानकितो रारा सहजुलतो
रारा पवनजुतो रारा भक्तुलतो (रारा)

4. नागावन नेत राग गुण विरहित
सागर तनय युत त्यागराज विनुत (रारा)

Variations

* General – In some books, endings of epithets like ‘शयन’, ‘नयन’ etc are given with ‘A’ – ‘शयना’, ‘नयना’ etc.

.


Pallavi

rārā phaṇi śayana ravi jaladhija nayana
rākā śaśi vadana ramaṇīyāpa ghana

Charanams

1. rārā bhava taraṇa rārāmita suguṇa
rārā bhū ramaṇa rārābja su-caraṇa (rārā)

2. rārā sukumāra rārāsama śūra
rārā raghu vīra rārā yudhi dhīra (rārā)

3. rārā jānakitō rārā sahajulatō
rārā pavanajutō rārā bhaktulatō (rārā)

4. nāgāvana nēta rāga guṇa virahita
sāgara tanaya yuta tyāgarāja vinuta (rārā)

Variations

* General – In some books, endings of epithets like ‘śayana’, ‘nayana’ etc are given with ‘A’ – ‘śayanā’, ‘nayanā’ etc.

.


Pallavi

Please come, O Lord reclining on the couch of Sesha – the serpent! O Lord who has Sun and Moon – born of (Milk) Ocean – as His eyes! O Full-moon Faced Lord! O Lord with beautiful limbs!

Charanams

1. Please come, O Lord who carries across the Ocean of Worldly Existence! please come, O Lord with countless virtues! please come, O Beloved of Bhu-devi! please come, O Lord with Lotus Feet!

2. Please come, O Delicate Youth! please come, O Peerless Hero! please come, O Lord Raghuveera! please come, O The Brave in the Battle-Field!

3. Please come with Janaki; please come with brothers; please come with Anjaneya – son of Vayu; please come with devotees.

4. O Lord who protected Gajendra – the elephant! O Lord bereft of desires and qualities! O Lord with Lakshmi – daughter of the Milk Ocean! O Lord praised by this Thyagaraja!
.

, , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.