Main Menu

Raghu Nandana Raghu Nandana (రఘునందన రఘునందన)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: Kedaragowla

Talam: roopakam

28 harikaambhOji mela
Aa: S R2 G3 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Raghu Nandana Raghu Nandana | రఘునందన రఘునందన     
Voice: SRGBM

Raghu Nandana Raghu Nandana | రఘునందన రఘునందన     
Voice: M. Balamurali Krishna


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

రఘునందన రఘునందన రఘునందన రామ

Charanams

1. పాడుదు నిను వేడుదు కొనియాడుదు శ్రీ రామ (రఘు)

2. కోరితి నిను జేరితి నను దూరకుమీ రామ (రఘు)

3. ఏమోయని నీ మనసున ఏమరకే రామ (రఘు)

4. గతి లేదని పతి నీవని మతి నే శరణంటి (రఘు)

5. జాలము నీకేలను నే తాళను శ్రీ లోల (రఘు)

6. గట్టిగ నిను పట్టిన తనకిట్టి వెతలేల (రఘు)

7. నీకే దయ నీకే దమ నీకెవరే సాటి (రఘు)

8. నిను తెలిసిన ఘనులను నే దిన దినము తలతు (రఘు)

9. ముల్లోకములల్లాడిన ఇట్లే గతి కాని (రఘు)

10. ఇలనంతట కల 1వానకు జలధే గతి కాని (రఘు)

11. గుణములలోనణిగుంటే 2గుణియే గతి కాని (రఘు)

12. 3ఎన్ని వితములున్నాను నిన్నే చేరవలె (రఘు)

13. శ్రిత మానవ హిత-కర పాలిత త్యాగరాజ (రఘు)

.


Pallavi

ரகு4னந்த3ன ரகு4னந்த3ன ரகு4னந்த3ன ராம

Charanams

1. பாடு3து3 நினு வேடு3து3 கொனியாடு3து3 ஸ்ரீ ராம (ரகு4)

2. கோரிதி நினு ஜேரிதி நனு தூ3ரகுமீ ராம (ரகு4)

3. ஏமோயனி நீ மனஸுன ஏமரகே ராம (ரகு4)

4. க3தி லேத3னி பதி நீவனி மதி நே சரணண்டி (ரகு4)

5. ஜாலமு நீகேலனு நே தாளனு ஸ்ரீ லோல (ரகு4)

6. க3ட்டிக3 நினு பட்டின தனகிட்டி வெதலேல (ரகு4)

7. நீகே த3ய நீகே த3ம நீகெவரே ஸாடி (ரகு4)

8. நினு தெலிஸின க4னுலனு நே தி3ன தி3னமு தலது (ரகு4)

9. முல்லோகமுலல்லாடி3ன இட்லே க3தி கானி (ரகு4)

10. இலனந்தட கல 1வானகு ஜலதே4 க3தி கானி (ரகு4)

11. கு3ணமுலலோனணிகு3ண்டே 2கு3ணியே க3தி கானி (ரகு4)

12. 3என்னி விதமுலுன்னானு நின்னே சேரவலெ (ரகு4)

13. ச்ரித மானவ ஹித-கர பாலித த்யாக3ராஜ (ரகு4)

.


Pallavi

ರಘುನಂದನ ರಘುನಂದನ ರಘುನಂದನ ರಾಮ

Charanams

1. ಪಾಡುದು ನಿನು ವೇಡುದು ಕೊನಿಯಾಡುದು ಶ್ರೀ ರಾಮ (ರಘು)

2. ಕೋರಿತಿ ನಿನು ಜೇರಿತಿ ನನು ದೂರಕುಮೀ ರಾಮ (ರಘು)

3. ಏಮೋಯನಿ ನೀ ಮನಸುನ ಏಮರಕೇ ರಾಮ (ರಘು)

4. ಗತಿ ಲೇದನಿ ಪತಿ ನೀವನಿ ಮತಿ ನೇ ಶರಣಂಟಿ (ರಘು)

5. ಜಾಲಮು ನೀಕೇಲನು ನೇ ತಾಳನು ಶ್ರೀ ಲೋಲ (ರಘು)

6. ಗಟ್ಟಿಗ ನಿನು ಪಟ್ಟಿನ ತನಕಿಟ್ಟಿ ವೆತಲೇಲ (ರಘು)

7. ನೀಕೇ ದಯ ನೀಕೇ ದಮ ನೀಕೆವರೇ ಸಾಟಿ (ರಘು)

8. ನಿನು ತೆಲಿಸಿನ ಘನುಲನು ನೇ ದಿನ ದಿನಮು ತಲತು (ರಘು)

9. ಮುಲ್ಲೋಕಮುಲಲ್ಲಾಡಿನ ಇಟ್ಲೇ ಗತಿ ಕಾನಿ (ರಘು)

10. ಇಲನಂತಟ ಕಲ 1ವಾನಕು ಜಲಧೇ ಗತಿ ಕಾನಿ (ರಘು)

11. ಗುಣಮುಲಲೋನಣಿಗುಂಟೇ 2ಗುಣಿಯೇ ಗತಿ ಕಾನಿ (ರಘು)

12. 3ಎನ್ನಿ ವಿತಮುಲುನ್ನಾನು ನಿನ್ನೇ ಚೇರವಲೆ (ರಘು)

13. ಶ್ರಿತ ಮಾನವ ಹಿತ-ಕರ ಪಾಲಿತ ತ್ಯಾಗರಾಜ (ರಘು)

.


Pallavi

रघुनन्दन रघुनन्दन रघुनन्दन राम

Charanams

1. पाडुदु निनु वेडुदु कॊनियाडुदु श्री राम (रघु)

2. कोरिति निनु जेरिति ननु दूरकुमी राम (रघु)

3. एमोयनि नी मनसुन एमरके राम (रघु)

4. गति लेदनि पति नीवनि मति ने शरणण्टि (रघु)

5. जालमु नीकेलनु ने ताळनु श्री लोल (रघु)

6. गट्टिग निनु पट्टिन तनकिट्टि वॆतलेल (रघु)

7. नीके दय नीके दम नीकॆवरे साटि (रघु)

8. निनु तॆलिसिन घनुलनु ने दिन दिनमु तलतु (रघु)

9. मुल्लोकमुलल्लाडिन इट्ले गति कानि (रघु)

10. इलनन्तट कल 1वानकु जलधे गति कानि (रघु)

11. गुणमुललोनणिगुण्टे 2गुणिये गति कानि (रघु)

12. 3ऎन्नि वितमुलुन्नानु निन्ने चेरवलॆ (रघु)

13. श्रित मानव हित-कर पालित त्यागराज (रघु)

.


Pallavi

raghunandana raghunandana raghunandana rāma

Charanams

1. pāḍudu ninu vēḍudu koniyāḍudu śrī rāma (raghu)

2. kōriti ninu jēriti nanu dūrakumī rāma (raghu)

3. ēmōyani nī manasuna ēmarakē rāma (raghu)

4. gati lēdani pati nīvani mati nē śaraṇaṇṭi (raghu)

5. jālamu nīkēlanu nē tāḷanu śrī lōla (raghu)

6. gaṭṭiga ninu paṭṭina tanakiṭṭi vetalēla (raghu)

7. nīkē daya nīkē dama nīkevarē sāṭi (raghu)

8. ninu telisina ghanulanu nē dina dinamu talatu (raghu)

9. mullōkamulallāḍina iṭlē gati kāni (raghu)

10. ilanantaṭa kala 1vānaku jaladhē gati kāni (raghu)

11. guṇamulalōnaṇiguṇṭē 2guṇiyē gati kāni (raghu)

12. 3enni vitamulunnānu ninnē cēravale (raghu)

13. śrita mānava hita-kara pālita tyāgarāja (raghu)

.


Pallavi

O Lord Raghunandana! O Lord Raghunandana! O Lord Raghunandana! O Lord Rama!

Charanams

1. O Lord Sri Rama! I shall sing about You; I shall entreat You and I shall extrol You.

2. O Lord Rama! I desired You; I approached You; please do not rebuke me.

3. O Lord Rama! Don’t be deceived in Your mind that there is something else.

4. As there is no other refuge, in my mind, I sought refuge that You are my Lord.

5. O Lord enamoured by Lakshmi! Why this procrastination or deception by You? I cannot bear.

6. Why this suffering for me who has held on to You fast?

7. Yours indeed is the real compassion; Yours indeed is the real self-restraint; whoever is equal to You!

8. I shall remember every day those great persons who know You.

9 – 12. Even if one wanders about all the three Worlds, this (as mentioned below) indeed is the condition;
(a) for the rains that pour everywhere in the world, the ocean only is the destination;
(b) if one is within the confines of the three qualities (Sattva, Rajas, Tamas), the Lord alone is the refuge;
(c) no matter how many paths are there, all are bound to lead to You alone.

13. O Benefactor of those people who are dependent! O Lord who nourishes this Thyagaraja!
.

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.