Main Menu

Raghu Nandana Raja Mohana (రఘు నందన రాజ మోహన)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: sudda dEsi

Talam: dEshaadi

20 naTabhairavi janya
Aa: S R2 G2 R2 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Raghu Nandana Raja Mohana | రఘు నందన రాజ మోహన     
Voice: S.P.Viswalingan


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

రఘు నందన 1రాజ మోహన
రమియింపవే నా మనసున

Anupallavi

నగజానిలజ నారదాది హృం-
2నాళిక 3నివాసుడైన కాని శ్రీ (రఘు)

Charanam

చిత్తమందు నిన్నుంచి ప్రేమతో
చింతించు సద్-భక్తులం-
4ఉత్తమోత్తములంచు నా మదిం-
ఉంచి పూజించ లేదా
తత్తరంబు తీరుచు కారణంబు నీవే
తాళ జాలనిక త్యాగరాజ నుత (రఘు)

Variations
2నాళిక – నాళీకా. As per Sanskrit Dictionary, both seem to be correct.
3నివాసుడైన – నివాసుడై&న్బ్స్ప్;: నివాసుడై – is not appropriate.
4ఉత్తమోత్తములంచు – ఉత్తమోత్తములనుచు

.


Pallavi

ரகு4 நந்த3ன 1ராஜ மோஹன
ரமியிம்பவே நா மனஸுன

Anupallavi

நக3ஜானிலஜ நாரதா3தி3 ஹ்ருன்-
2நாளிக 3நிவாஸுடை3ன கானி ஸ்ரீ (ரகு4)

Charanam

சித்தமந்து3 நின்னுஞ்சி ப்ரேமதோ
சிந்திஞ்சு ஸத்-ப4க்துலன்-
4உத்தமோத்தமுலஞ்சு நா மதி3ன்-
உஞ்சி பூஜிஞ்ச லேதா3
தத்தரம்பு3 தீருசு காரணம்பு3 நீவே
தாள ஜாலனிக த்யாக3ராஜ நுத (ரகு4)

Variations

2நாளிக – நாளீகா. As per Sanskrit Dictionary, both seem to be correct.
3நிவாஸுடை3ன – நிவாஸுடை3&ந்ப்3ஸ்ப்;: நிவாஸுடை3 – is not appropriate.
4உத்தமோத்தமுலஞ்சு – உத்தமோத்தமுலனுசு

.


Pallavi

ರಘು ನಂದನ 1ರಾಜ ಮೋಹನ
ರಮಿಯಿಂಪವೇ ನಾ ಮನಸುನ

Anupallavi

ನಗಜಾನಿಲಜ ನಾರದಾದಿ ಹೃಂ-
2ನಾಳಿಕ 3ನಿವಾಸುಡೈನ ಕಾನಿ ಶ್ರೀ (ರಘು)

Charanam

ಚಿತ್ತಮಂದು ನಿನ್ನುಂಚಿ ಪ್ರೇಮತೋ
ಚಿಂತಿಂಚು ಸದ್-ಭಕ್ತುಲಂ-
4ಉತ್ತಮೋತ್ತಮುಲಂಚು ನಾ ಮದಿಂ-
ಉಂಚಿ ಪೂಜಿಂಚ ಲೇದಾ
ತತ್ತರಂಬು ತೀರುಚು ಕಾರಣಂಬು ನೀವೇ
ತಾಳ ಜಾಲನಿಕ ತ್ಯಾಗರಾಜ ನುತ (ರಘು)

Variations

2ನಾಳಿಕ – ನಾಳೀಕಾ. As per Sanskrit Dictionary, both seem to be correct.
3ನಿವಾಸುಡೈನ – ನಿವಾಸುಡೈ&ನ್ಬ್ಸ್ಪ್;: ನಿವಾಸುಡೈ – is not appropriate.
4ಉತ್ತಮೋತ್ತಮುಲಂಚು – ಉತ್ತಮೋತ್ತಮುಲನುಚು

.


Pallavi

रघु नन्दन 1राज मोहन
रमियिम्पवे ना मनसुन

Anupallavi

नगजानिलज नारदादि हृन्-
2नाळिक 3निवासुडैन कानि श्री (रघु)

Charanam

चित्तमन्दु निन्नुञ्चि प्रेमतो
चिन्तिञ्चु सद्-भक्तुलन्-
4उत्तमोत्तमुलञ्चु ना मदिन्-
उञ्चि पूजिञ्च लेदा
तत्तरम्बु तीरुचु कारणम्बु नीवे
ताळ जालनिक त्यागराज नुत (रघु)

Variations

2नाळिक – नाळीका. As per Sanskrit Dictionary, both seem to be correct.
3निवासुडैन – निवासुडै&न्ब्स्प्;: निवासुडै – is not appropriate.
4उत्तमोत्तमुलञ्चु – उत्तमोत्तमुलनुचु

.


Pallavi

raghu nandana 1rāja mōhana
ramiyimpavē nā manasuna

Anupallavi

nagajānilaja nāradādi hṛn-
2nāḷika 3nivāsuḍaina kāni śrī (raghu)

Charanam

cittamandu ninnuñci prēmatō
cintiñcu sad-bhaktulan-
4uttamōttamulañcu nā madin-
uñci pūjiñca lēdā
tattarambu tīrucu kāraṇambu nīvē
tāḷa jālanika tyāgarāja nuta (raghu)

Variations

2nāḷika – nāḷīkā. As per Sanskrit Dictionary, both seem to be correct.
3nivāsuḍaina – nivāsuḍai : nivāsuḍai – is not appropriate.
4uttamōttamulañcu – uttamōttamulanucu

.


Pallavi

O Lord Raghunandana! O King of charm! deign to sport in my mind.

Anupallavi

Even though You abide in the Lotus of the heart(s) of Parvati – daughter of Himavan – the Mountain, Anjaneya – son of Wind God, sage Narada and others, deign to sport in my mind too,O Lord zrI raghu nandana! O King of Charm!

Charanams

Considering that those true devotees, who lovingly contemplate on You by seating You in their minds, to be the most eminent ones, did I too not worship by seating You in my mind? O Lord praised by this Tyagaraja! You alone are the source for relieving my anxiety; I cannot endure any further.
.

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.