Main Menu

Raghuvara Nannu (రఘువర నన్ను)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: kAmavardhani

Talam: aadi

51 pantuvaraaLi (kaamavardhani) mela
Aa: S R1 G3 M2 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M2 G3 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Raghuvara Nannu | రఘువర నన్ను     
Voice: M. Vishvanatha Iyer

Raghuvara Nannu | రఘువర నన్ను     
Voice: A. Ramanujam Iyengar


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

రఘువర నన్ను మరవ 1తగునా

Anupallavi

నగ ధర భక్త జనాఘ నివారణ (రఘు)

Charanam

1. తల్లి తండ్రులన్న 2తమ్ములుయున్నా
పొలతికియొకడు 3పురుషుండౌనా (రఘు)

2. పర దైవములు బాగు సొమ్ములు
సుర నుత మంగళ సూత్రములౌనా (రఘు)

3. చేసిన పుంయ చయము 4బ్రహ్మంయ
ఆసనొసంగితి అనుపమ లావంయ (రఘు)

4. మనసున నీకే మరులుకొన్నాను
సజ్జన హిత 5త్యాగరాజ నుత 6శుభా కర (రఘు)

Variations

1 తగునా – తగునా ఓ
2 తమ్ములుయున్నా – తమ్ములుయున్న&న్బ్స్ప్;: తమ్ములుయున్నా – is the appropriate word.
3 పురుషుండౌనా – పురుషుడుయౌనా
5 త్యాగరాజ నుత – త్యాగరాజ వినుత
6 శుభాకర – శుభకర

.


Pallavi

ரகு4வர நன்னு மரவ 1தகு3னா

Anupallavi

நக3 த4ர ப4க்த ஜனாக4 நிவாரண (ரகு4)

Charanam

1. தல்லி தண்ட்3ருலன்ன 2தம்முலுயுன்னா
பொலதிகியொகடு3 3புருஷுண்டௌ3னா (ரகு4)

2. பர தை3வமுலு பா3கு3 ஸொம்முலு
ஸுர நுத மங்க3ள ஸூத்ரமுலௌனா (ரகு4)

3. சேஸின புண்ய சயமு 4ப்3ரஹ்மண்ய
ஆஸனொஸங்கி3தி அனுபம லாவண்ய (ரகு4)

4. மனஸுன நீகே மருலுகொன்னானு
ஸஜ்ஜன ஹித 5த்யாக3ராஜ நுத 6சுபா4 கர (ரகு4)

Variations

1 தகு3னா – தகு3னா ஓ
2 தம்முலுயுன்னா – தம்முலுயுன்ன&ந்ப்3ஸ்ப்;: தம்முலுயுன்னா – is the appropriate word.
3 புருஷுண்டௌ3னா – புருஷுடு3யௌனா
5 த்யாக3ராஜ நுத – த்யாக3ராஜ வினுத
6 சுபா4கர – சுப4கர

.


Pallavi

ರಘುವರ ನನ್ನು ಮರವ 1ತಗುನಾ

Anupallavi

ನಗ ಧರ ಭಕ್ತ ಜನಾಘ ನಿವಾರಣ (ರಘು)

Charanam

1. ತಲ್ಲಿ ತಂಡ್ರುಲನ್ನ 2ತಮ್ಮುಲುಯುನ್ನಾ
ಪೊಲತಿಕಿಯೊಕಡು 3ಪುರುಷುಂಡೌನಾ (ರಘು)

2. ಪರ ದೈವಮುಲು ಬಾಗು ಸೊಮ್ಮುಲು
ಸುರ ನುತ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರಮುಲೌನಾ (ರಘು)

3. ಚೇಸಿನ ಪುಂಯ ಚಯಮು 4ಬ್ರಹ್ಮಂಯ
ಆಸನೊಸಂಗಿತಿ ಅನುಪಮ ಲಾವಂಯ (ರಘು)

4. ಮನಸುನ ನೀಕೇ ಮರುಲುಕೊನ್ನಾನು
ಸಜ್ಜನ ಹಿತ 5ತ್ಯಾಗರಾಜ ನುತ 6ಶುಭಾ ಕರ (ರಘು)

Variations

1 ತಗುನಾ – ತಗುನಾ ಓ
2 ತಮ್ಮುಲುಯುನ್ನಾ – ತಮ್ಮುಲುಯುನ್ನ&ನ್ಬ್ಸ್ಪ್;: ತಮ್ಮುಲುಯುನ್ನಾ – is the appropriate word.
3 ಪುರುಷುಂಡೌನಾ – ಪುರುಷುಡುಯೌನಾ
5 ತ್ಯಾಗರಾಜ ನುತ – ತ್ಯಾಗರಾಜ ವಿನುತ
6 ಶುಭಾಕರ – ಶುಭಕರ

.


Pallavi

रघुवर नन्नु मरव 1तगुना

Anupallavi

नग धर भक्त जनाघ निवारण (रघु)

Charanam

1. तल्लि तण्ड्रुलन्न 2तम्मुलुयुन्ना
पॊलतिकियॊकडु 3पुरुषुण्डौना (रघु)

2. पर दैवमुलु बागु सॊम्मुलु
सुर नुत मंगळ सूत्रमुलौना (रघु)

3. चेसिन पुण्य चयमु 4ब्रह्मण्य
आसनॊसंगिति अनुपम लावण्य (रघु)

4. मनसुन नीके मरुलुकॊन्नानु
सज्जन हित 5त्यागराज नुत 6शुभा कर (रघु)

Variations

1 तगुना – तगुना ओ
2 म्मुलुयुन्ना – तम्मुलुयुन्न&न्ब्स्प्;: तम्मुलुयुन्ना – is the appropriate word.
3 पुरुषुण्डौना – पुरुषुडुयौना
5 त्यागराज नुत – त्यागराज विनुत
6 शुभाकर – शुभकर

.


Pallavi

raghuvara nannu marava 1tagunā

Anupallavi

naga dhara bhakta janāgha nivāraṇa (raghu)

Charanam

1. talli taṇḍrulanna 2tammuluyunnā
polatikiyokaḍu 3puruṣuṇḍaunā (raghu)

2. para daivamulu bāgu sommulu
sura nuta maṅgaḷa sūtramulaunā (raghu)

3. cēsina puṇya cayamu 4brahmaṇya
āsanosaṅgiti anupama lāvaṇya (raghu)

4. manasuna nīkē marulukonnānu
sajjana hita 5tyāgarāja nuta 6śubhā kara (raghu)

Variations

1 tagunā – tagunā ō
2 tammuluyunnā – tammuluyunna : tammuluyunnā – is the appropriate word.
3 puruṣuṇḍaunā – puruṣuḍuyaunā
5 tyāgarāja nuta – tyāgarāja vinuta
6 śubhākara – śubhakara

.


Pallavi

O Lord Raghuvara! Is it proper to forget me?

Anupallavi

O Bearer of Mountain – Mandara or Govardhana! O Reliever of the sins of devotees!

Charanam

1. For a woman, even if there are parents – mother and father and brothers – elder brothers and younger brothers, can one be equal to husband?

2. (For a woman,) even if there other Gods and/or fine ornaments, O Lord praised by celestials! will they (these) be equal to the sacred Thali or Thalibottu?

3. O Lord dear to Brahma! probably because of merits which I earned that You fulfilled my desire; O Lord of Peerless beauty or handsomeness!

4. In my mind, I am in love with You; O Lord well disposed to pious people! O Lord praised by this Thyagaraja! O Lord who causes auspiciousness!
.

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.