Main Menu

Raju Vedale (రాజు వెడలె)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: dEshyatODi

Talam: roopakam

31 yaagapriyaa janya
Aa: S G2 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Raju Vedale | రాజు వెడలె     
Voice: Radha Jayalakshmi

Raju Vedale | రాజు వెడలె     
Voice: K.V. Narayanaswamy

Raju Vedale | రాజు వెడలె     
Voice: A. Ramanujam Iyengar


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

రాజు వెడలె జూతాము రారే 1కస్తూరి రంగ

Anupallavi

2తేజినెక్కి సమస్త రాజులూడిగము సేయ
తేజరిల్లు నవ రత్నపు దివ్య భూషణములిడి రంగ (రాజు)

Charanam

కావేరీ తీరమునను పావనమగు 3రంగ పురిని
శ్రీ వెలయు 4చిత్ర వీధిలో వేడ్కగ రాక
సేవను కని సురులు విరులచే ప్రేమను పూజించగ
5భావించు త్యాగరాజు పాడగ వైభోగ రంగ (రాజు)

Variations

5భావించు – భావించి.

.


Pallavi

ராஜு வெட3லெ ஜூதாமு ராரே 1கஸ்தூரி ரங்க3

Anupallavi

2தேஜினெக்கி ஸமஸ்த ராஜுலூடி3க3மு ஸேய
தேஜரில்லு நவ ரத்னபு தி3வ்ய பூ4ஷணமுலிடி3 ரங்க3 (ராஜு)

Charanam

காவேரீ தீரமுனனு பாவனமகு3 3ரங்க3 புரினி
ஸ்ரீ வெலயு 4சித்ர வீதி4லோ வேட்3கக3 ராக
ஸேவனு கனி ஸுருலு விருலசே ப்ரேமனு பூஜிஞ்சக3
5பா4விஞ்சு த்யாக3ராஜு பாட3க3 வைபோ4க3 ரங்க3 (ராஜு)

Variations

5பா4விஞ்சு – பா4விஞ்சி

.


Pallavi

ರಾಜು ವೆಡಲೆ ಜೂತಾಮು ರಾರೇ 1ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ

Anupallavi

2ತೇಜಿನೆಕ್ಕಿ ಸಮಸ್ತ ರಾಜುಲೂಡಿಗಮು ಸೇಯ
ತೇಜರಿಲ್ಲು ನವ ರತ್ನಪು ದಿವ್ಯ ಭೂಷಣಮುಲಿಡಿ ರಂಗ (ರಾಜು)

Charanam

ಕಾವೇರೀ ತೀರಮುನನು ಪಾವನಮಗು 3ರಂಗ ಪುರಿನಿ
ಶ್ರೀ ವೆಲಯು 4ಚಿತ್ರ ವೀಧಿಲೋ ವೇಡ್ಕಗ ರಾಕ
ಸೇವನು ಕನಿ ಸುರುಲು ವಿರುಲಚೇ ಪ್ರೇಮನು ಪೂಜಿಂಚಗ
5ಭಾವಿಂಚು ತ್ಯಾಗರಾಜು ಪಾಡಗ ವೈಭೋಗ ರಂಗ (ರಾಜು)

Variations

5ಭಾವಿಂಚು – ಭಾವಿಂಚಿ.

.


Pallavi

राजु वॆडलॆ जूतामु रारे 1कस्तूरि रंग

Anupallavi

2तेजिनॆक्कि समस्त राजुलूडिगमु सेय
तेजरिल्लु नव रत्नपु दिव्य भूषणमुलिडि रंग (राजु)

Charanam

कावेरी तीरमुननु पावनमगु 3रंग पुरिनि
श्री वॆलयु 4चित्र वीधिलो वेड्कग राक
सेवनु कनि सुरुलु विरुलचे प्रेमनु पूजिञ्चग
5भाविञ्चु त्यागराजु पाडग वैभोग रंग (राजु)

Variations

5भाविञ्चु – भाविञ्चि.

.


Pallavi

rāju veḍale jūtāmu rārē 1kastūri raṅga

Anupallavi

2tējinekki samasta rājulūḍigamu sēya
tējarillu nava ratnapu divya bhūṣaṇamuliḍi raṅga (rāju)

Charanam

kāvērī tīramunanu pāvanamagu 3raṅga purini
śrī velayu 4citra vīdhilō vēḍkaga rāka
sēvanu kani surulu virulacē prēmanu pūjiñcaga
5bhāviñcu tyāgarāju pāḍaga vaibhōga raṅga (rāju)

Variations

5bhāviñcu – bhāviñci.

.


Pallavi

The Lord Ranganatha is going on procession; come, let us behold!

Anupallavi

Adorned with radiant divine ornaments studded with precious stones, riding on the horse, as all the kings perform service, the Lord Ranganatha is going on procession; come, let us behold!

Charanam

On the bank of river KaverI, in the holy town of Sri Rangam, along the prosperous and beautifully decorated (main) streets, (a) as the Lord comes to a grand spectacle, (b) as the celestials, beholding the service, worship the Lord lovingly with flowers, (c) as this apprehending Thyagaraja sings, the magnificient Lord Ranganatha is going on procession; come, let us behold!
.

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.