Main Menu

Rama Bana (రామ బాణ)

16

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: saavEri

Talam: aadi

15 maayamaaLava gowLa janya
Aa: S R1 M1 P D1 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Rama Bana | రామ బాణ     
Voice: T.M. Krishna

Rama Bana | రామ బాణ     
Voice: D.K. Jayaraman


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

రామ బాణ త్రాణ శౌర్యం-
ఏమని 1తెలుపుదురా ఓ మనసా

Anupallavi

భామకాసపడు రావణ మూల
బలముల నేల కూల జేయు (రామ)

Charanam

తమ్ముడు బడలిన వేళ సుర రిపు
తెమ్మని 2చక్కెర పంచీయగ కని
లెమ్మనుచును ఇంద్రారి పల్క
సమయమ్మని లేవగా
సమ్మతితో నిలబడి కోదండపు
జ్యా ఘోషములశనుల జేసి తా
నెమ్మది-గల 3తోడును జూచెనురా
నిజమైన త్యాగరాజ నుతుడగు (రామ)

Variations

1 తెలుపుదురా – పొగడుదురా
3 తోడును – తోడను&న్బ్స్ప్;: తోడును – seems to be appropriate.

.


Pallavi

ராம பா3ண த்ராண சௌர்யம்-
ஏமனி 1தெலுபுது3ரா ஓ மனஸா

Anupallavi

பா4மகாஸபடு3 ராவண மூல
ப3லமுல நேல கூல ஜேயு (ராம)

Charanam

தம்முடு3 ப3ட3லின வேள ஸுர ரிபு
தெம்மனி 2சக்கெர பஞ்சீயக3 கனி
லெம்மனுசுனு இந்த்3ராரி பல்க
ஸமயம்மனி லேவகா3
ஸம்மதிதோ நிலப3டி3 கோத3ண்ட3பு
ஜ்யா கோ4ஷமுலசனுல ஜேஸி தா
நெம்மதி3-க3ல 3தோடு3னு ஜூசெனுரா
நிஜமைன த்யாக3ராஜ நுதுட3கு3 (ராம)

Variations

1 தெலுபுது3ரா – பொக3டு3து3ரா
3 தோடு3னு – தோட3னு&ந்ப்3ஸ்ப்;: தோடு3னு – seems to be appropriate.

.


Pallavi

ರಾಮ ಬಾಣ ತ್ರಾಣ ಶೌರ್ಯಂ-
ಏಮನಿ 1ತೆಲುಪುದುರಾ ಓ ಮನಸಾ

Anupallavi

ಭಾಮಕಾಸಪಡು ರಾವಣ ಮೂಲ
ಬಲಮುಲ ನೇಲ ಕೂಲ ಜೇಯು (ರಾಮ)

Charanam

ತಮ್ಮುಡು ಬಡಲಿನ ವೇಳ ಸುರ ರಿಪು
ತೆಮ್ಮನಿ 2ಚಕ್ಕೆರ ಪಂಚೀಯಗ ಕನಿ
ಲೆಮ್ಮನುಚುನು ಇಂದ್ರಾರಿ ಪಲ್ಕ
ಸಮಯಮ್ಮನಿ ಲೇವಗಾ
ಸಮ್ಮತಿತೋ ನಿಲಬಡಿ ಕೋದಂಡಪು
ಜ್ಯಾ ಘೋಷಮುಲಶನುಲ ಜೇಸಿ ತಾ
ನೆಮ್ಮದಿ-ಗಲ 3ತೋಡುನು ಜೂಚೆನುರಾ
ನಿಜಮೈನ ತ್ಯಾಗರಾಜ ನುತುಡಗು (ರಾಮ)

Variations

1 ತೆಲುಪುದುರಾ – ಪೊಗಡುದುರಾ
3 ತೋಡುನು – ತೋಡನು&ನ್ಬ್ಸ್ಪ್;: ತೋಡುನು – seems to be appropriate.

.


Pallavi

राम बाण त्राण शौर्यम्-
एमनि 1तॆलुपुदुरा ओ मनसा

Anupallavi

भामकासपडु रावण मूल
बलमुल नेल कूल जेयु (राम)

Charanam

तम्मुडु बडलिन वेळ सुर रिपु
तॆम्मनि 2चक्कॆर पञ्चीयग कनि
लॆम्मनुचुनु इन्द्रारि पल्क
समयम्मनि लेवगा
सम्मतितो निलबडि कोदण्डपु
ज्या घोषमुलशनुल जेसि ता
नॆम्मदि-गल 3तोडुनु जूचॆनुरा
निजमैन त्यागराज नुतुडगु (राम)

Variations

1 तॆलुपुदुरा – पॊगडुदुरा
3 तोडुनु – तोडनु&न्ब्स्प्;: तोडुनु – seems to be appropriate.

.


Pallavi

rāma bāṇa trāṇa śauryam-
ēmani 1telupudurā ō manasā

Anupallavi

bhāmakāsapaḍu rāvaṇa mūla
balamula nēla kūla jēyu (rāma)

Charanam

tammuḍu baḍalina vēḷa sura ripu
temmani 2cakkera pañcīyaga kani
lemmanucunu indrāri palka
samayammani lēvagā
sammatitō nilabaḍi kōdaṇḍapu
jyā ghōṣamulaśanula jēsi tā
nemmadi-gala 3tōḍunu jūcenurā
nijamaina tyāgarāja nutuḍagu (rāma)

Variations

1 telupudurā – pogaḍudurā
3 tōḍunu – tōḍanu : tōḍunu – seems to be appropriate.

.


Pallavi

O My Mind! How shall I describe the protecting prowess of the arrows of Sri Rama?

Anupallavi

O My Mind! How shall I describe the protecting prowess of the arrows of Sri Rama which made the core strengths or forces of Ravana – who coveted His wife – to bite the dust?

Charanam

(a) When Lakshmana – His Younger brother – fatigued, (b) seeing Ravana – enemy of celestials – fetching sweets and distributing them, and then, (c) Indrajit – enemy of Indra – exhorted (his forces) to rise, and (d) as the forces rose considering it to be opportune moment, (e) He (Sri Rama), standing there with determination, creating thunderbolts of twang of His bow, (He) looked at Lakshmana – His trust-worthy companion; How shall I describe the true protecting prowess of the arrows of Sri Rama – the One praised by this Thyagaraja?
.

, , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.