Main Menu

Rama Ninu Nammina (రామా నిను నమ్మిన)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: mOhanam

Talam: aadi

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 G3 P D2 S
Av: S D2 P G3 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Rama Ninu Nammina | రామా నిను నమ్మిన     
Voice: A. Ramanujam Iyenga

Rama Ninu Nammina | రామా నిను నమ్మిన     
Voice: Sankari Natarajan


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

1రామా 2నిను నమ్మిన వారము
కామా సకల లోకాభి(రామ)

Anupallavi

పామర జన దూర వర గుణ
ఘృణాపాంగ శుభాంగ
3ముని హృద్-అబ్జ భృంగ (రామ)

Charanams

1. వాలాయముగాను రాను
జాగేల సుగుణ శ్రీ దశరథ
నృపాల హృదయానంద కర 4శ్రీ
లోల పాల వెలయుమిక
ఫాల లోచన హృదయ్-
ఆలయాప్త జన పాల కనక మయ
చేలయిక పరాకేలయిపుడు
మమ్మేల నీదు మనసేల రాదు (రామ)

2. నీవే గతియంటిని కాని
నే వేరేమియెరుగను ముందర
రావే నీ పద పంకజ భక్తిం-
ఈవే భావజారి నుత
దేవ నీదు పద సేవా ఫలము మము
కావునే పతిత
పావన 5త్రి-దశ నాథ నీయ ముని
జీవనానిశము బ్రోవవేల శ్రీ రామ (రామ)

3. ధారా ధర నిభ దేహ జం-
ఆధార దురితాఘ జలద
సమీర త్యాగరాజ హృదయ్-
ఆగార సార హీన
సంసారమందు వేసారి నిన్ను
మనసార నమ్ముకొన నేర లేని నేం-
ఊరకయిక విచారమందుటకు6
మేర కాదు శ్రీ రామ (రామ)

Variations

1రామా – రామ
2నిను – నిన్ను
3ముని హృదబ్జ – ముని హృదయాబ్జ
4శ్రీ లోల – లోల&న్బ్స్ప్;: శ్రీ లోల is appropriate.
.


Pallavi

1ராமா 2நினு நம்மின வாரமு
காமா ஸகல லோகாபி4(ராம)

Anupallavi

பாமர ஜன தூ3ர வர கு3ண
க்4ருணாபாங்க3 சுபா4ங்க3
3முனி ஹ்ருத்-அப்3ஜ ப்4ருங்க3 (ராம)

Charanams

1. வாலாயமுகா3னு ரானு
ஜாகே3ல ஸுகு3ண ஸ்ரீ த3சரத2
ந்ருபால ஹ்ருத3யானந்த3 கர 4ஸ்ரீ
லோல பால வெலயுமிக
பா2ல லோசன ஹ்ருத3ய்-
ஆலயாப்த ஜன பால கனக மய
சேலயிக பராகேலயிபுடு3
மம்மேல நீது3 மனஸேல ராது3 (ராம)

2. நீவே க3தியண்டினி கானி
நே வேரேமியெருக3னு முந்த3ர
ராவே நீ பத3 பங்கஜ ப4க்தின்-
ஈவே பா4வஜாரி நுத
தே3வ நீது3 பத3 ஸேவா ப2லமு மமு
காவுனே பதித
பாவன 5த்ரி-த3ச நாத2 நீய முனி
ஜீவனானிசமு ப்3ரோவவேல ஸ்ரீ ராம (ராம)

3. தா4ரா த4ர நிப4 தே3ஹ ஜன்-
ஆதா4ர து3ரிதாக4 ஜலத3
ஸமீர த்யாக3ராஜ ஹ்ருத3ய்-
ஆகா3ர ஸார ஹீன
ஸம்ஸாரமந்து3 வேஸாரி நின்னு
மனஸார நம்முகொன நேர லேனி நேன்-
ஊரகயிக விசாரமந்து3டகு6
மேர காது3 ஸ்ரீ ராம (ராம)

Variations

1ராமா – ராம
2நினு – நின்னு
3முனி ஹ்ருத3ப்3ஜ – முனி ஹ்ருத3யாப்3ஜ
4ஸ்ரீ லோல – லோல&ந்ப்3ஸ்ப்;: ஸ்ரீ லோல is appropriate.
.


Pallavi

1ರಾಮಾ 2ನಿನು ನಮ್ಮಿನ ವಾರಮು
ಕಾಮಾ ಸಕಲ ಲೋಕಾಭಿ(ರಾಮ)

Anupallavi

ಪಾಮರ ಜನ ದೂರ ವರ ಗುಣ
ಘೃಣಾಪಾಂಗ ಶುಭಾಂಗ
3ಮುನಿ ಹೃದ್-ಅಬ್ಜ ಭೃಂಗ (ರಾಮ)

Charanams

1. ವಾಲಾಯಮುಗಾನು ರಾನು
ಜಾಗೇಲ ಸುಗುಣ ಶ್ರೀ ದಶರಥ
ನೃಪಾಲ ಹೃದಯಾನಂದ ಕರ 4ಶ್ರೀ
ಲೋಲ ಪಾಲ ವೆಲಯುಮಿಕ
ಫಾಲ ಲೋಚನ ಹೃದಯ್-
ಆಲಯಾಪ್ತ ಜನ ಪಾಲ ಕನಕ ಮಯ
ಚೇಲಯಿಕ ಪರಾಕೇಲಯಿಪುಡು
ಮಮ್ಮೇಲ ನೀದು ಮನಸೇಲ ರಾದು (ರಾಮ)

2. ನೀವೇ ಗತಿಯಂಟಿನಿ ಕಾನಿ
ನೇ ವೇರೇಮಿಯೆರುಗನು ಮುಂದರ
ರಾವೇ ನೀ ಪದ ಪಂಕಜ ಭಕ್ತಿಂ-
ಈವೇ ಭಾವಜಾರಿ ನುತ
ದೇವ ನೀದು ಪದ ಸೇವಾ ಫಲಮು ಮಮು
ಕಾವುನೇ ಪತಿತ
ಪಾವನ 5ತ್ರಿ-ದಶ ನಾಥ ನೀಯ ಮುನಿ
ಜೀವನಾನಿಶಮು ಬ್ರೋವವೇಲ ಶ್ರೀ ರಾಮ (ರಾಮ)

3. ಧಾರಾ ಧರ ನಿಭ ದೇಹ ಜಂ-
ಆಧಾರ ದುರಿತಾಘ ಜಲದ
ಸಮೀರ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಹೃದಯ್-
ಆಗಾರ ಸಾರ ಹೀನ
ಸಂಸಾರಮಂದು ವೇಸಾರಿ ನಿನ್ನು
ಮನಸಾರ ನಮ್ಮುಕೊನ ನೇರ ಲೇನಿ ನೇಂ-
ಊರಕಯಿಕ ವಿಚಾರಮಂದುಟಕು6
ಮೇರ ಕಾದು ಶ್ರೀ ರಾಮ (ರಾಮ)

Variations

1ರಾಮಾ – ರಾಮ
2ನಿನು – ನಿನ್ನು
3ಮುನಿ ಹೃದಬ್ಜ – ಮುನಿ ಹೃದಯಾಬ್ಜ
4ಶ್ರೀ ಲೋಲ – ಲೋಲ&ನ್ಬ್ಸ್ಪ್;: ಶ್ರೀ ಲೋಲ is appropriate.
.


Pallavi

1रामा 2निनु नम्मिन वारमु
कामा सकल लोकाभि(राम)

Anupallavi

पामर जन दूर वर गुण
घृणापांग शुभांग
3मुनि हृद्-अब्ज भृंग (राम)

Charanams

1. वालायमुगानु रानु
जागेल सुगुण श्री दशरथ
नृपाल हृदयानन्द कर 4श्री
लोल पाल वॆलयुमिक
फाल लोचन हृदय्-
आलयाप्त जन पाल कनक मय
चेलयिक पराकेलयिपुडु
मम्मेल नीदु मनसेल रादु (राम)

2. नीवे गतियण्टिनि कानि
ने वेरेमियॆरुगनु मुन्दर
रावे नी पद पंकज भक्तिन्-
ईवे भावजारि नुत
देव नीदु पद सेवा फलमु ममु
कावुने पतित
पावन 5त्रि-दश नाथ नीय मुनि
जीवनानिशमु ब्रोववेल श्री राम (राम)

3. धारा धर निभ देह जन्-
आधार दुरिताघ जलद
समीर त्यागराज हृदय्-
आगार सार हीन
संसारमन्दु वेसारि निन्नु
मनसार नम्मुकॊन नेर लेनि नेन्-
ऊरकयिक विचारमन्दुटकु6
मेर कादु श्री राम (राम)

Variations

1रामा – राम
2निनु – निन्नु
3मुनि हृदब्ज – मुनि हृदयाब्ज
4श्री लोल – लोल&न्ब्स्प्;: श्री लोल is appropriate.
.


Pallavi

1rāmā 2ninu nammina vāramu
kāmā sakala lōkābhi(rāma)

Anupallavi

pāmara jana dūra vara guṇa
ghṛṇāpāṅga śubhāṅga
3muni hṛd-abja bhṛṅga (rāma)

Charanams

1. vālāyamugānu rānu
jāgēla suguṇa śrī daśaratha
nṛpāla hṛdayānanda kara 4śrī
lōla pāla velayumika
phāla lōcana hṛday-
ālayāpta jana pāla kanaka maya
cēlayika parākēlayipuḍu
mammēla nīdu manasēla rādu (rāma)

2. nīvē gatiyaṇṭini kāni
nē vērēmiyeruganu mundara
rāvē nī pada paṅkaja bhaktin-
īvē bhāvajāri nuta
dēva nīdu pada sēvā phalamu mamu
kāvunē patita
pāvana 5tri-daśa nātha nīya muni
jīvanāniśamu brōvavēla śrī rāma (rāma)

3. dhārā dhara nibha dēha jan-
ādhāra duritāgha jalada
samīra tyāgarāja hṛday-
āgāra sāra hīna
saṃsāramandu vēsāri ninnu
manasāra nammukona nēra lēni nēn-
ūrakayika vicāramanduṭaku6
mēra kādu śrī rāma (rāma)

Variations

1rāmā – rāma
2ninu – ninnu
3muni hṛdabja – muni hṛdayābja
4śrī lōla – lōla : śrī lōla is appropriate.
.


Pallavi

O Lord Rama! Am I not the one who believed You? O Lord who brings delight to all the worlds!

Anupallavi

O Lord who is far removed from wicked people! O Lord with blessed qualities! O Lord whose ends of eyes shower mercy! O Lord with auspicious limbs! O Bee that hovers over the lotus of the heart of sages!

Charanams

1. Why this delay in coming certainly? O Lord of virtues! O Lord who delights the heart of the king Sri Dasaratha! O Lord who is enamoured by Lakshmi! Please shine now onwards by our side.O Lord who abides in the heart of Lord Siva – who has eye on the fore-head! O protector of people who are dear to You! O Lord who wears golden hued garments! Why this unconcern even now? Why Your mind would not condescend now to protect me?

2. I considered that You alone are my refuge; and, I do not know anything else; Please come before me; please bestow on me devotion to Your Lotus feet; O Lord praised by Lord Siva – enemy of cupid! O Lord! The fruits of service to Your feet would save me; O Redeemer of the fallen! O Lord who leads Indra – Lord of the thirty-three celestials! O Livelihood of sages! O Lord Sri Rama! Why would You not protect me always?

3. O Lord whose body resembles the rain-cloud! O Prop of the people! O Wind that blows away the cloud of severe sins! O Lord abiding in the heart of this Thyagaraja! O Lord Sri Rama! It is not proper that I who – being vexed in this sap-less Worldly Existence, did not happen or learn to believe You whole-heartedly, should further be subjected to grief unnecessarily.
.

, , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.