Main Menu

Rama Nivadukonduvo (రామ నీవాదుకొందువో)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: kalyaaNi

Talam: aadi

65 mEcakalyaaNi mEla
Aa: S R2 G3 M2 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Awaiting Contributions.


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

రామ నీవాదుకొందువో కొనవో
తొలి మా నోము ఫలము 1ఎటులదో

Anupallavi

నా మనసున నీయందు ప్రేమ మీరగను
నమ్మినామనుచు చాల 2తిరిగెదము కాని నిజమనుచు (రామ)

Charanams

1. భవ సాగరమున కలుగు బాధలంటకయుండుటక్-
అవివేక మానవుల చెలిమియబ్బకుండుటకు
అవనియందు కలుగు వేదాగమ మర్మము తెలిసి
నవ నీరద నిభ దేహ నమ్మినది చాలుననుచు (రామ)

2. పద్దు తప్పగనుయుండు భక్తులకు నిత్య సుఖము
కద్దనుచు పలికిన పెద్దల నమ్మి
ముద్దు కారు నీ రూపమును 3మోదముతో ధ్యానించుచునే
ప్రొద్దు పో-గడినాము కాని పూర్ణ శశి వదన శ్రీ (రామ)

3. నీ జపమే దిక్కు కాని నీరజ లోచన మాకు
వాజి కరి ధనములు వరము కాదురా
4జాజి 5సుమ ధరణ 6భూజా మనోహర శ్రీ త్యాగ-
రాజ నుత బహు రవి తేజ మా తప్పులెంచక (రామ)

Variations

1ఎటులదో – ఎటులదియో
2తిరిగెదము – తిరిగేము
3మోదముతో – మోదమున
5సుమ ధరణ – సుమ ధర
6 భూజా మనోహర – పూజ మనోహర&న్బ్స్ప్;: భూజా మనోహర – is appropriate.

.


Pallavi

ராம நீவாது3கொந்து3வோ கொனவோ
தொலி மா நோமு ப2லமு 1எடுலதோ3

Anupallavi

நா மனஸுன நீயந்து3 ப்ரேம மீரக3னு
நம்மினாமனுசு சால 2திரிகெ3த3மு கானி நிஜமனுசு (ராம)

Charanams

1. ப4வ ஸாக3ரமுன கலுகு3 பா3த4லண்டகயுண்டு3டக்-
அவிவேக மானவுல செலிமியப்3ப3குண்டு3டகு
அவனியந்து3 கலுகு3 வேதா3க3ம மர்மமு தெலிஸி
நவ நீரத3 நிப4 தே3ஹ நம்மினதி3 சாலுனனுசு (ராம)

2. பத்3து3 தப்பக3னுயுண்டு3 ப4க்துலகு நித்ய ஸுக2மு
கத்3த3னுசு பலிகின பெத்3த3ல நம்மி
முத்3து3 காரு நீ ரூபமுனு 3மோத3முதோ த்4யானிஞ்சுசுனே
ப்ரொத்3து3 போ-க3டி3னாமு கானி பூர்ண சசி வத3ன ஸ்ரீ (ராம)

3. நீ ஜபமே தி3க்கு கானி நீரஜ லோசன மாகு
வாஜி கரி த4னமுலு வரமு காது3ரா
4ஜாஜி 5ஸும த4ரண 6பூ4ஜா மனோஹர ஸ்ரீ த்யாக3-
ராஜ நுத ப3ஹு ரவி தேஜ மா தப்புலெஞ்சக (ராம)

Variations

1எடுலதோ3 – எடுலதி3யோ
2திரிகெ3த3மு – திரிகே3மு
3மோத3முதோ – மோத3முன
5ஸும த4ரண – ஸும த4ர
6 பூ4ஜா மனோஹர – பூஜ மனோஹர&ந்ப்3ஸ்ப்;: பூ4ஜா மனோஹர – is appropriate.
.


Pallavi

ರಾಮ ನೀವಾದುಕೊಂದುವೋ ಕೊನವೋ
ತೊಲಿ ಮಾ ನೋಮು ಫಲಮು 1ಎಟುಲದೋ

Anupallavi

ನಾ ಮನಸುನ ನೀಯಂದು ಪ್ರೇಮ ಮೀರಗನು
ನಮ್ಮಿನಾಮನುಚು ಚಾಲ 2ತಿರಿಗೆದಮು ಕಾನಿ ನಿಜಮನುಚು (ರಾಮ)

Charanams

1. ಭವ ಸಾಗರಮುನ ಕಲುಗು ಬಾಧಲಂಟಕಯುಂಡುಟಕ್-
ಅವಿವೇಕ ಮಾನವುಲ ಚೆಲಿಮಿಯಬ್ಬಕುಂಡುಟಕು
ಅವನಿಯಂದು ಕಲುಗು ವೇದಾಗಮ ಮರ್ಮಮು ತೆಲಿಸಿ
ನವ ನೀರದ ನಿಭ ದೇಹ ನಮ್ಮಿನದಿ ಚಾಲುನನುಚು (ರಾಮ)

2. ಪದ್ದು ತಪ್ಪಗನುಯುಂಡು ಭಕ್ತುಲಕು ನಿತ್ಯ ಸುಖಮು
ಕದ್ದನುಚು ಪಲಿಕಿನ ಪೆದ್ದಲ ನಮ್ಮಿ
ಮುದ್ದು ಕಾರು ನೀ ರೂಪಮುನು 3ಮೋದಮುತೋ ಧ್ಯಾನಿಂಚುಚುನೇ
ಪ್ರೊದ್ದು ಪೋ-ಗಡಿನಾಮು ಕಾನಿ ಪೂರ್ಣ ಶಶಿ ವದನ ಶ್ರೀ (ರಾಮ)

3. ನೀ ಜಪಮೇ ದಿಕ್ಕು ಕಾನಿ ನೀರಜ ಲೋಚನ ಮಾಕು
ವಾಜಿ ಕರಿ ಧನಮುಲು ವರಮು ಕಾದುರಾ
4ಜಾಜಿ 5ಸುಮ ಧರಣ 6ಭೂಜಾ ಮನೋಹರ ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗ-
ರಾಜ ನುತ ಬಹು ರವಿ ತೇಜ ಮಾ ತಪ್ಪುಲೆಂಚಕ (ರಾಮ)

Variations

1ಎಟುಲದೋ – ಎಟುಲದಿಯೋ
2ತಿರಿಗೆದಮು – ತಿರಿಗೇಮು
3ಮೋದಮುತೋ – ಮೋದಮುನ
5ಸುಮ ಧರಣ – ಸುಮ ಧರ
6 ಭೂಜಾ ಮನೋಹರ – ಪೂಜ ಮನೋಹರ&ನ್ಬ್ಸ್ಪ್;: ಭೂಜಾ ಮನೋಹರ – is appropriate.
.


Pallavi

राम नीवादुकॊन्दुवो कॊनवो
तॊलि मा नोमु फलमु 1ऎटुलदो

Anupallavi

ना मनसुन नीयन्दु प्रेम मीरगनु
नम्मिनामनुचु चाल 2तिरिगॆदमु कानि निजमनुचु (राम)

Charanams

1. भव सागरमुन कलुगु बाधलण्टकयुण्डुटक्-
अविवेक मानवुल चॆलिमियब्बकुण्डुटकु
अवनियन्दु कलुगु वेदागम मर्ममु तॆलिसि
नव नीरद निभ देह नम्मिनदि चालुननुचु (राम)

2. पद्दु तप्पगनुयुण्डु भक्तुलकु नित्य सुखमु
कद्दनुचु पलिकिन पॆद्दल नम्मि
मुद्दु कारु नी रूपमुनु 3मोदमुतो ध्यानिञ्चुचुने
प्रॊद्दु पो-गडिनामु कानि पूर्ण शशि वदन श्री (राम)

3. नी जपमे दिक्कु कानि नीरज लोचन माकु
वाजि करि धनमुलु वरमु कादुरा
4जाजि 5सुम धरण 6भूजा मनोहर श्री त्याग-
राज नुत बहु रवि तेज मा तप्पुलॆञ्चक (राम)

Variations

1ऎटुलदो – ऎटुलदियो
2तिरिगॆदमु – तिरिगेमु
3मोदमुतो – मोदमुन
5सुम धरण – सुम धर
6 भूजा मनोहर – पूज मनोहर&न्ब्स्प्;: भूजा मनोहर – is appropriate.

.


Pallavi

rāma nīvādukonduvō konavō
toli mā nōmu phalamu 1eṭuladō

Anupallavi

nā manasuna nīyandu prēma mīraganu
nammināmanucu cāla 2tirigedamu kāni nijamanucu (rāma)

Charanams

1. bhava sāgaramuna kalugu bādhalaṇṭakayuṇḍuṭak-
avivēka mānavula celimiyabbakuṇḍuṭaku
avaniyandu kalugu vēdāgama marmamu telisi
nava nīrada nibha dēha namminadi cālunanucu (rāma)

2. paddu tappaganuyuṇḍu bhaktulaku nitya sukhamu
kaddanucu palikina peddala nammi
muddu kāru nī rūpamunu 3mōdamutō dhyāniñcucunē
proddu pō-gaḍināmu kāni pūrṇa śaśi vadana śrī (rāma)

3. nī japamē dikku kāni nīraja lōcana māku
vāji kari dhanamulu varamu kādurā
4jāji 5suma dharaṇa 6bhūjā manōhara śrī tyāga-
rāja nuta bahu ravi tēja mā tappuleñcaka (rāma)

Variations

1eṭuladō – eṭuladiyō
2tirigedamu – tirigēmu
3mōdamutō – mōdamuna
5suma dharaṇa – suma dhara
6 bhūjā manōhara – pūja manōhara : bhūjā manōhara – is appropriate.

.


Pallavi

O Lord Rama! I do not know whether You will treat me kindly or not and what is the result of religious vows undertaken by me in the past.

Anupallavi

I went about thinking much in my mind that I have placed faith in You with abundant Love, but, I do not know whether you would accept it as true and treat me kindly or not.

Charanams

1. O Lord whose body resembles fresh rain-bearing cloud! I do not know whether you would treat me kindly or not, considering my placing faith in You, understanding the secrets of Veda and Agama, to be sufficient, (a) in order that the troubles existing in the ocean of Wordly Existence do not touch me, and (b) in order that friendship of those indisciminate people, found in this World, is not attained by me.

2. Having believed the elders who said that there is eternal happiness to those devotees who remain unwavering in their resolve, I spent time by meditating joyfully on Your most charming form; yet, O Full Moon Faced Lord! I do not know whether you would treat me kindly or not.

3. O Lotus Eyed! For me, chanting Your names only is the refuge, and not boons of possessions like horse, elephant and wealth; O Lord adorned with jasmine flowers who has captivated the mind of Sita – born of Earth! O Lord praised by this Thyagaraja! O Lord whose has radiance of innumerable Suns! I do not know whether, without considering my faults, you would treat me kindly or not.

.

, , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.