Main Menu

Rama Rama Krishna (రామ రామ కృష్ణాయన)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: gowLipantu

Talam: aadi

15 maayamaaLava gowLa janya
Aa: S R1 M1 P N3 S
Av: S N3 D1 P M1 D1 M1 G3 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Rama Rama Krishna | రామ రామ కృష్ణాయన     
Voice: T. Sadguru Samajam


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

రామ రామ కృష్ణాయనరే రాత్రి పగలు మా సీతా

Charanams

1. 1ఇతర మార్గ సౌఖ్యములకు అతని హృదయమే సాక్షియు (రామ)

2. కాని పనుల కోరి కోరి కరగుచుండు మానవులు (రామ)

3. కుత్సితపు మాటలకు 2ఉద్దుగ పొరలెడు జనులు (రామ)

4. 3సర్వ శాస్త్రములను చదివి ఆస దాసులయిన వారు (రామ)

5. ఎదుటి పచ్చ జూడ లేక హితపు మాటలాడు జనులు (రామ)

6. చల్లని వాక్కులు పలికి స్వాంతమనలమైన వారు (రామ)

7. పలుక నేర్చియడుగ పోతే తెలివికి హానియైన వారు (రామ)

8. 4జాతి హీనులైన వారు జాణలైనారదే సాక్షి (రామ)

9. 5పాము 6పంది 7గజ 8పిశాచ 9పాతకాగ్రేసరులే సాక్షి (రామ)

10. త్యాగరాజు తెలుసుకొన్న 10తారకమిహ పర 11సాధకము (రామ)

Variations

3సరవ శాస్త్రములను – చాల శాస్త్రమన్ని’. ‘చాల’ and ‘అన్ని’ many not go together.
11సాధకము – సాధనము’ – both words are similar.
.


Pallavi

ராம ராம க்ருஷ்ணாயனரே ராத்ரி பக3லு மா ஸீதா

Charanams

1. 1இதர மார்க3 ஸௌக்2யமுலகு அதனி ஹ்ருத3யமே ஸாக்ஷியு (ராம)

2. கானி பனுல கோரி கோரி கரகு3சுண்டு3 மானவுலு (ராம)

3. குத்ஸிதபு மாடலகு 2உத்3து3க3 பொரலெடு3 ஜனுலு (ராம)

4. 3ஸர்வ சாஸ்த்ரமுலனு சதி3வி ஆஸ தா3ஸுலயின வாரு (ராம)

5. எது3டி பச்ச ஜூட3 லேக ஹிதபு மாடலாடு3 ஜனுலு (ராம)

6. சல்லனி வாக்குலு பலிகி ஸ்வாந்தமனலமைன வாரு (ராம)

7. பலுக நேர்சியடு3க3 போதே தெலிவிகி ஹானியைன வாரு (ராம)

8. 4ஜாதி ஹீனுலைன வாரு ஜாணலைனாரதே3 ஸாக்ஷி (ராம)

9. 5பாமு 6பந்தி3 7க3ஜ 8பிசாச 9பாதகாக்3ரேஸருலே ஸாக்ஷி (ராம)

10. த்யாக3ராஜு தெலுஸுகொன்ன 10தாரகமிஹ பர 11ஸாத4கமு (ராம)

Variations

3ஸரவ சாஸ்த்ரமுலனு – சால சாஸ்த்ரமன்னி’. ‘சால’ and ‘அன்னி’ many not go together.
11ஸாத4கமு – ஸாத4னமு’ – both words are similar.
.


Pallavi

ರಾಮ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣಾಯನರೇ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಮಾ ಸೀತಾ

Charanams

1. 1ಇತರ ಮಾರ್ಗ ಸೌಖ್ಯಮುಲಕು ಅತನಿ ಹೃದಯಮೇ ಸಾಕ್ಷಿಯು (ರಾಮ)

2. ಕಾನಿ ಪನುಲ ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಕರಗುಚುಂಡು ಮಾನವುಲು (ರಾಮ)

3. ಕುತ್ಸಿತಪು ಮಾಟಲಕು 2ಉದ್ದುಗ ಪೊರಲೆಡು ಜನುಲು (ರಾಮ)

4. 3ಸರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಮುಲನು ಚದಿವಿ ಆಸ ದಾಸುಲಯಿನ ವಾರು (ರಾಮ)

5. ಎದುಟಿ ಪಚ್ಚ ಜೂಡ ಲೇಕ ಹಿತಪು ಮಾಟಲಾಡು ಜನುಲು (ರಾಮ)

6. ಚಲ್ಲನಿ ವಾಕ್ಕುಲು ಪಲಿಕಿ ಸ್ವಾಂತಮನಲಮೈನ ವಾರು (ರಾಮ)

7. ಪಲುಕ ನೇರ್ಚಿಯಡುಗ ಪೋತೇ ತೆಲಿವಿಕಿ ಹಾನಿಯೈನ ವಾರು (ರಾಮ)

8. 4ಜಾತಿ ಹೀನುಲೈನ ವಾರು ಜಾಣಲೈನಾರದೇ ಸಾಕ್ಷಿ (ರಾಮ)

9. 5ಪಾಮು 6ಪಂದಿ 7ಗಜ 8ಪಿಶಾಚ 9ಪಾತಕಾಗ್ರೇಸರುಲೇ ಸಾಕ್ಷಿ (ರಾಮ)

10. ತ್ಯಾಗರಾಜು ತೆಲುಸುಕೊನ್ನ 10ತಾರಕಮಿಹ ಪರ 11ಸಾಧಕಮು (ರಾಮ)

Variations

3ಸರವ ಶಾಸ್ತ್ರಮುಲನು – ಚಾಲ ಶಾಸ್ತ್ರಮನ್ನಿ’. ‘ಚಾಲ’ and ‘ಅನ್ನಿ’ many not go together.
11ಸಾಧಕಮು – ಸಾಧನಮು’ – both words are similar.
.


Pallavi

राम राम कृष्णायनरे रात्रि पगलु मा सीता

Charanams

1. 1इतर मार्ग सौख्यमुलकु अतनि हृदयमे साक्षियु (राम)

2. कानि पनुल कोरि कोरि करगुचुण्डु मानवुलु (राम)

3. कुत्सितपु माटलकु 2उद्दुग पॊरलॆडु जनुलु (राम)

4. 3सर्व शास्त्रमुलनु चदिवि आस दासुलयिन वारु (राम)

5. ऎदुटि पच्च जूड लेक हितपु माटलाडु जनुलु (राम)

6. चल्लनि वाक्कुलु पलिकि स्वान्तमनलमैन वारु (राम)

7. पलुक नेर्चियडुग पोते तॆलिविकि हानियैन वारु (राम)

8. 4जाति हीनुलैन वारु जाणलैनारदे साक्षि (राम)

9. 5पामु 6पन्दि 7गज 8पिशाच 9पातकाग्रेसरुले साक्षि (राम)

10. त्यागराजु तॆलुसुकॊन्न 10तारकमिह पर 11साधकमु (राम)

Variations

3सरव शास्त्रमुलनु – चाल शास्त्रमन्नि’. ‘चाल’ and ‘अन्नि’ many not go together.
11साधकमु – साधनमु’ – both words are similar.
.


Pallavi

rāma rāma kṛṣṇāyanarē rātri pagalu mā sītā

Charanams

1. 1itara mārga saukhyamulaku atani hṛdayamē sākṣiyu (rāma)

2. kāni panula kōri kōri karagucuṇḍu mānavulu (rāma)

3. kutsitapu māṭalaku 2udduga poraleḍu janulu (rāma)

4. 3sarva śāstramulanu cadivi āsa dāsulayina vāru (rāma)

5. eduṭi pacca jūḍa lēka hitapu māṭalāḍu janulu (rāma)

6. callani vākkulu paliki svāntamanalamaina vāru (rāma)

7. paluka nērciyaḍuga pōtē teliviki hāniyaina vāru (rāma)

8. 4jāti hīnulaina vāru jāṇalaināradē sākṣi (rāma)

9. 5pāmu 6pandi 7gaja 8piśāca 9pātakāgrēsarulē sākṣi (rāma)

10. tyāgarāju telusukonna 10tārakamiha para 11sādhakamu (rāma)

Variations

3sarava śāstramulanu – cāla śāstramanni’. ‘cāla’ and ‘anni’ many not go together.
11sādhakamu – sādhanamu’ – both words are similar.
.


Pallavi

Day and night chant ‘O our Lord Sitarama, Rama, Krishna’!

Charanams

1. For the comforts derived in adhering to other paths, their own hearts are witness.

2. Hey folks who have become weary by undertaking undesirable tasks!

3. Hey Folks who, unable to bear offensive words, go for duel!

4. Hey folks who, even after studying all treatises, have become slaves to desires!

5. Hey fellows who, though envious of others’ prosperity, yet utter kind words to them!

6. Hey folks who, while speaking nice words, are fuming inside!

7. Hey fellows who, though learnt to speak, when asked any question, are bereft of understanding or comprehension of the subject!

8. People who were outcastes or not belonging to any caste became wise by chanting the names of Lord; that itself is the proof.

9. A snake, a pig or boar, an elephant, a demon and the dreadly sinful who became eminent (devotees by chanting the names of the Lord) are proof.

10. This raft or boat (which carries one across the Ocean of Worldly Existence), which this Thyagaraja has realised, is the means of accomplishment both for this and the next World.
.

, , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.