Main Menu

Rama Rama Rama Sita (రామ రామ రామ సీతా)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: husEni

Talam: roopakam

22 karaharapriyaa janya
Aa: S R2 G2 M1 P N2 D2 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Rama Rama Rama Sita | రామ రామ రామ సీతా     
Voice: T. Sadguru Samajam


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

రామ రామ రామ సీతా రామణ పాప హరణ

Charanams

1. చెంత రాకయుండుటెవరి చెలిమి నిండు కలిమి (రామ)

2. మనమేచెదమనుచుయింత మదమా కామ దమా (రామ)

3. నను వినా గతి ఎవ్వరనుచు నగవో లేక బిగువో (రామ)

4. శశి ముఖ నన్నేచునది యశమా నాదు వశమా (రామ)

5. కరుణ జూతుననుచు పల్క కరవా బ్రోవ బరువా (రామ)

6. రామాయని మొరలిడ మది రాయా దేవ రాయా (రామ)

7. ఇన్ని విన్నపములకు మదియినుమ మాట వినుమా (రామ)

8. లేమి తెల్ప పెద్దలెవరు 2లేరా నీదు 2పోరా (రామ)

9. ఉండినను నిన్ను పోలియుందురేయాడుకొందురే (రామ)

10. భళి భళి తన కర్మమెంత బలమో లేక చలమో (రామ)

11. వలచి పాడియింత పల్క వలెనా తాళ గలనా (రామ)

12. ఇల రక్షణ సేయ లేని కులమా వ్యాకులమా (రామ)

13. వశము కాదు త్యాగరాజ 2వరద కుంద 2సు-రద (రామ)

Variations

1General – The order of the charanas is not similar in all the books.
2లేరా – పోరా – వరద – సురద – అస్ – లేరో – పోరో – వరదా – సురదా
.


Pallavi

ராம ராம ராம ஸீதா ராமண பாப ஹரண

Charanams

1. செந்த ராகயுண்டு3டெவரி செலிமி நிண்டு3 கலிமி (ராம)

2. மனமேசெத3மனுசுயிந்த மத3மா காம த3மா (ராம)

3. நனு வினா க3தி எவ்வரனுசு நக3வோ லேக பி3கு3வோ (ராம)

4. சசி முக2 நன்னேசுனதி3 யசமா நாது3 வசமா (ராம)

5. கருண ஜூதுனனுசு பல்க கரவா ப்3ரோவ ப3ருவா (ராம)

6. ராமாயனி மொரலிட3 மதி3 ராயா தே3வ ராயா (ராம)

7. இன்னி வின்னபமுலகு மதி3யினும மாட வினுமா (ராம)

8. லேமி தெல்ப பெத்3த3லெவரு 2லேரா நீது3 2போரா (ராம)

9. உண்டி3னனு நின்னு போலியுந்து3ரேயாடு3கொந்து3ரே (ராம)

10. ப4ளி ப4ளி தன கர்மமெந்த ப3லமோ லேக சலமோ (ராம)

11. வலசி பாடி3யிந்த பல்க வலெனா தாள க3லனா (ராம)

12. இல ரக்ஷண ஸேய லேனி குலமா வ்யாகுலமா (ராம)

13. வசமு காது3 த்யாக3ராஜ 2வரத3 குந்த3 2ஸு-ரத3 (ராம)

Variations

1General – The order of the charanas is not similar in all the books.
2லேரா – போரா – வரத3 – ஸுரத3 – அஸ் – லேரோ – போரோ – வரதா3 – ஸுரதா3
.


Pallavi

ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಸೀತಾ ರಾಮಣ ಪಾಪ ಹರಣ

Charanams

1. ಚೆಂತ ರಾಕಯುಂಡುಟೆವರಿ ಚೆಲಿಮಿ ನಿಂಡು ಕಲಿಮಿ (ರಾಮ)

2. ಮನಮೇಚೆದಮನುಚುಯಿಂತ ಮದಮಾ ಕಾಮ ದಮಾ (ರಾಮ)

3. ನನು ವಿನಾ ಗತಿ ಎವ್ವರನುಚು ನಗವೋ ಲೇಕ ಬಿಗುವೋ (ರಾಮ)

4. ಶಶಿ ಮುಖ ನನ್ನೇಚುನದಿ ಯಶಮಾ ನಾದು ವಶಮಾ (ರಾಮ)

5. ಕರುಣ ಜೂತುನನುಚು ಪಲ್ಕ ಕರವಾ ಬ್ರೋವ ಬರುವಾ (ರಾಮ)

6. ರಾಮಾಯನಿ ಮೊರಲಿಡ ಮದಿ ರಾಯಾ ದೇವ ರಾಯಾ (ರಾಮ)

7. ಇನ್ನಿ ವಿನ್ನಪಮುಲಕು ಮದಿಯಿನುಮ ಮಾಟ ವಿನುಮಾ (ರಾಮ)

8. ಲೇಮಿ ತೆಲ್ಪ ಪೆದ್ದಲೆವರು 2ಲೇರಾ ನೀದು 2ಪೋರಾ (ರಾಮ)

9. ಉಂಡಿನನು ನಿನ್ನು ಪೋಲಿಯುಂದುರೇಯಾಡುಕೊಂದುರೇ (ರಾಮ)

10. ಭಳಿ ಭಳಿ ತನ ಕರ್ಮಮೆಂತ ಬಲಮೋ ಲೇಕ ಚಲಮೋ (ರಾಮ)

11. ವಲಚಿ ಪಾಡಿಯಿಂತ ಪಲ್ಕ ವಲೆನಾ ತಾಳ ಗಲನಾ (ರಾಮ)

12. ಇಲ ರಕ್ಷಣ ಸೇಯ ಲೇನಿ ಕುಲಮಾ ವ್ಯಾಕುಲಮಾ (ರಾಮ)

13. ವಶಮು ಕಾದು ತ್ಯಾಗರಾಜ 2ವರದ ಕುಂದ 2ಸು-ರದ (ರಾಮ)

Variations

1General – The order of the charanas is not similar in all the books.
2ಲೇರಾ – ಪೋರಾ – ವರದ – ಸುರದ – ಅಸ್ – ಲೇರೋ – ಪೋರೋ – ವರದಾ – ಸುರದಾ
.


Pallavi

राम राम राम सीता रामण पाप हरण

Charanams

1. चॆन्त राकयुण्डुटॆवरि चॆलिमि निण्डु कलिमि (राम)

2. मनमेचॆदमनुचुयिन्त मदमा काम दमा (राम)

3. ननु विना गति ऎव्वरनुचु नगवो लेक बिगुवो (राम)

4. शशि मुख नन्नेचुनदि यशमा नादु वशमा (राम)

5. करुण जूतुननुचु पल्क करवा ब्रोव बरुवा (राम)

6. रामायनि मॊरलिड मदि राया देव राया (राम)

7. इन्नि विन्नपमुलकु मदियिनुम माट विनुमा (राम)

8. लेमि तॆल्प पॆद्दलॆवरु 2लेरा नीदु 2पोरा (राम)

9. उण्डिननु निन्नु पोलियुन्दुरेयाडुकॊन्दुरे (राम)

10. भळि भळि तन कर्ममॆन्त बलमो लेक चलमो (राम)

11. वलचि पाडियिन्त पल्क वलॆना ताळ गलना (राम)

12. इल रक्षण सेय लेनि कुलमा व्याकुलमा (राम)

13. वशमु कादु त्यागराज 2वरद कुन्द 2सु-रद (राम)

Variations

1General – The order of the charanas is not similar in all the books.
2लेरा – पोरा – वरद – सुरद – अस् – लेरो – पोरो – वरदा – सुरदा
.


Pallavi

rāma rāma rāma sītā rāmaṇa pāpa haraṇa

Charanams

1. centa rākayuṇḍuṭevari celimi niṇḍu kalimi (rāma)

2. manamēcedamanucuyinta madamā kāma damā (rāma)

3. nanu vinā gati evvaranucu nagavō lēka biguvō (rāma)

4. śaśi mukha nannēcunadi yaśamā nādu vaśamā (rāma)

5. karuṇa jūtunanucu palka karavā brōva baruvā (rāma)

6. rāmāyani moraliḍa madi rāyā dēva rāyā (rāma)

7. inni vinnapamulaku madiyinuma māṭa vinumā (rāma)

8. lēmi telpa peddalevaru 2lērā nīdu 2pōrā (rāma)

9. uṇḍinanu ninnu pōliyundurēyāḍukondurē (rāma)

10. bhaḷi bhaḷi tana karmamenta balamō lēka calamō (rāma)

11. valaci pāḍiyinta palka valenā tāḷa galanā (rāma)

12. ila rakṣaṇa sēya lēni kulamā vyākulamā (rāma)

13. vaśamu kādu tyāgarāja 2varada kunda 2su-rada (rāma)

Variations

1General – The order of the charanas is not similar in all the books.
2lērā – pōrā – varada – surada – as – lērō – pōrō – varadā – suradā
.


Pallavi

O Lord Rama Rama Rama! O Delighter of Sita! O Destroyer of sins!

Charanams

1. Because of whose great wealth of friendship that You remain without coming near me?

2. O Lord Vanquisher of desires! Do You pride much that ‘I have deceived him’ (Do You pride that You have deceived me)?

3. Are You (derisively) laughing that ‘Who is the refuge other than me’; otherwise is it reticence?

4. O Moon Faced! Is it glory to You to deceive me? Is there anything in my capacity?

5. Is it scarce even to say that ‘I shall show mercy’ ? Or, is it a burden to protect me?

6. O Lord of celestials! As I beseech You calling ‘rAmA’, is Your mind stony (that it does not move)?

7. In spite of so many appeals, is Your mind made of iron (that it does not melt)? Please listen to my words.

8. Are there no elders to inform You about my poverty? Or is it a harassment by You?

9. Even if there are (elders), they also would resemble You and they would slander me!

10. Wonderful! How powerful is my fate! Or, is it obstinacy on Your part?

11. Is it necessary that I should tell this much singing lovingly? Can I withstand?

12. Is Your dynasty one such which does not protect anyone on the Earth or are you perplexed?

13. O Bestower of Boons on this Thyagaraja! O Lord with very beautiful teeth like jasmine flowers! It is no more in my capacity.
.

, , , , ,

One Response to Rama Rama Rama Sita (రామ రామ రామ సీతా)

 1. Sai June 25, 2012 at 12:43 pm #

  Dear Sir,

  Before Messup, Listing of Thyagayya Gaari keerthanas are very very user friendy..Now..its very tedious and tough..
  Can u pls provide thyagayya gaari kirthanas in List .. of 50, 100 per page…Sort by First letter

  Regards,
  Sai

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.