Main Menu

Rama Rama Ramachandra (రామ రామ రామచంద్ర)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: ghanTa

Talam: jhampa

8 hanumatODi janya
Aa: S G2 R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Awaiting Contributions.


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

రామ రామ రామచంద్ర శ్రీ
రామ రామ గుణ సాంద్ర

Charanams

1. ఘల్లు ఘల్లు నీ కరము పట్టి 1క్రీ
కన్నుల కంటేమున్నది తరము (రామ)

2. నా జూపు నీ జూపు సరిగా జేసితే జేయు-
నా సుఖము ఎవరికి ఎరుక (రామ)

3. ఇది బుద్ధియనుచు ఆనతియ్య వేరే
వేల్పులేటికి తనకు రామయ్య (రామ)

4. చెట్ట పట్టని నా భీతి రామ
2బొట్టు కట్టని కన్యక రీతి (రామ)

5. ఎవరికి తగునే బాగ రా
జూపు వలె రామ త్యాగరాజ పరిపాల (రామ)
.


Pallavi

ராம ராம ராமசந்த்3ர ஸ்ரீ
ராம ராம கு3ண ஸாந்த்3ர

Charanams

1. க4ல்லு க4ல்லு நீ கரமு பட்டி 1க்ரீ
கன்னுல கண்டேமுன்னதி3 தரமு (ராம)

2. நா ஜூபு நீ ஜூபு ஸரிகா3 ஜேஸிதே ஜேயு-
நா ஸுக2மு எவரிகி எருக (ராம)

3. இதி3 பு3த்3தி4யனுசு ஆனதிய்ய வேரே
வேல்புலேடிகி தனகு ராமய்ய (ராம)

4. செட்ட பட்டனி நா பீ4தி ராம
2பொ3ட்டு கட்டனி கன்யக ரீதி (ராம)

5. எவரிகி தகு3னே பா3க3 ரா
ஜூபு வலெ ராம த்யாக3ராஜ பரிபால (ராம)
.


Pallavi

ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶ್ರೀ
ರಾಮ ರಾಮ ಗುಣ ಸಾಂದ್ರ

Charanams

1. ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲು ನೀ ಕರಮು ಪಟ್ಟಿ 1ಕ್ರೀ
ಕನ್ನುಲ ಕಂಟೇಮುನ್ನದಿ ತರಮು (ರಾಮ)

2. ನಾ ಜೂಪು ನೀ ಜೂಪು ಸರಿಗಾ ಜೇಸಿತೇ ಜೇಯು-
ನಾ ಸುಖಮು ಎವರಿಕಿ ಎರುಕ (ರಾಮ)

3. ಇದಿ ಬುದ್ಧಿಯನುಚು ಆನತಿಯ್ಯ ವೇರೇ
ವೇಲ್ಪುಲೇಟಿಕಿ ತನಕು ರಾಮಯ್ಯ (ರಾಮ)

4. ಚೆಟ್ಟ ಪಟ್ಟನಿ ನಾ ಭೀತಿ ರಾಮ
2ಬೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟನಿ ಕನ್ಯಕ ರೀತಿ (ರಾಮ)

5. ಎವರಿಕಿ ತಗುನೇ ಬಾಗ ರಾ
ಜೂಪು ವಲೆ ರಾಮ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಪರಿಪಾಲ (ರಾಮ)
.


Pallavi

राम राम रामचन्द्र श्री
राम राम गुण सान्द्र

Charanams

1. घल्लु घल्लु नी करमु पट्टि 1क्री
कन्नुल कण्टेमुन्नदि तरमु (राम)

2. ना जूपु नी जूपु सरिगा जेसिते जेयु-
ना सुखमु ऎवरिकि ऎरुक (राम)

3. इदि बुद्धियनुचु आनतिय्य वेरे
वेल्पुलेटिकि तनकु रामय्य (राम)

4. चॆट्ट पट्टनि ना भीति राम
2बॊट्टु कट्टनि कन्यक रीति (राम)

5. ऎवरिकि तगुने बाग रा
जूपु वलॆ राम त्यागराज परिपाल (राम)
.


Pallavi

rāma rāma rāmacandra śrī
rāma rāma guṇa sāndra

Charanams

1. ghallu ghallu nī karamu paṭṭi 1krī
kannula kaṇṭēmunnadi taramu (rāma)

2. nā jūpu nī jūpu sarigā jēsitē jēyu-
nā sukhamu evariki eruka (rāma)

3. idi buddhiyanucu ānatiyya vērē
vēlpulēṭiki tanaku rāmayya (rāma)

4. ceṭṭa paṭṭani nā bhīti rāma
2boṭṭu kaṭṭani kanyaka rīti (rāma)

5. evariki tagunē bāga rā
jūpu vale rāma tyāgarāja paripāla (rāma)
.


Pallavi

O Lord Rama! O Lord Rama! O Ramachandra! O Lord Sri Rama! O Lord Rama who is full of virtues!

Charanams

1. After I having held Your hand openly or tumultuously, what match is it if You just look at me with only side-long glance?

2. Who would have the understanding of that comfort which is derived if You look at me straight – make straight my sight and Your sight?

3. O Lord Ramayya! Why any other Gods for me to command (me) that ‘this is wise’?

4. O Lord Rama! My fear, of Your not holding my hand, is like that of unmarried – not tied with Mangala Sutra – maiden.

5. O Lord Rama – the nourisher of this Thyagaraja! To whom else such a royal look is nicely befitting (like You)?
.

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.