Main Menu

Rama Samayamu (రామ సమయము)

srirama

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: madyamaavati

Talam: aadi

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Rama Samayamu | రామ సమయము     
Voice: Sita Rajan


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

రామ సమయము బ్రోవరా నా పాలి దైవమా

Anupallavi

రామ దనుజ గణ భీమ నవ ఘన
శ్యామ సంతతము నామ కీర్తనము-
యేమరకనుయతి నేమము
జేసే మహాత్ములకు కామిత ఫలద (రామ)

Charanams

1.దాంత సంరక్షణాగమాంత1 చర
భాగవతాంతరంగ చర శ్రీ
కాంత కమనీయ గుణాంతకాంతక2
హితాంత రహిత ముని
చింతనీయ వేదాంత వేద్య
సామంత రాజ నుత
3యాంత భాంత నిశాంత
సు-కరుణా స్వాంత నీకిది (రామ)

2.బృందారకాది ముని బృందార్చిత
4పాదారవింద 5సద్-భక్త జీవ్-
ఆనంద కర సూర్య కుల చందనారి హర
6నందకాయుధ
సనందనాది నుత కుంద రదన వర
మందర ధర గో-
వింద ముకుంద సందేహము నీక్-
ఎందుకు నాపై (రామ)

3.ఈ జగతిని నీవవ్యాజ కరుణా మూర్తివని
పూజ జేసితి 7గజ రాజ రక్షక త్యాగ-
రాజ వందిత 7ఇభ రాజ వందన ఫణి
రాజ శయన వినరా జగత్పతీ
భూజా నాయక రాజిత మకుట
ధరాజ సన్నుత సు-రాజయిపుడే (రామ)

Variations

4పాదారవింద – పదారవింద
5సద్-భక్త – సద్-భక్తి&న్బ్స్ప్;: సద్-భక్త – is the appropriate word here.
.


Pallavi

ராம ஸமயமு ப்3ரோவரா நா பாலி தை3வமா

Anupallavi

ராம த3னுஜ க3ண பீ4ம நவ க4ன
ச்யாம ஸந்ததமு நாம கீர்தனமு-
யேமரகனுயதி நேமமு
ஜேஸே மஹாத்முலகு காமித ப2லத3 (ராம)

Charanams

1.தா3ந்த ஸம்ரக்ஷணாக3மாந்த1 சர
பா4க3வதாந்தரங்க3 சர ஸ்ரீ
காந்த கமனீய கு3ணாந்தகாந்தக2
ஹிதாந்த ரஹித முனி
சிந்தனீய வேதா3ந்த வேத்3ய
ஸாமந்த ராஜ நுத
3யாந்த பா4ந்த நிசாந்த
ஸு-கருணா ஸ்வாந்த நீகிதி3 (ராம)

2.ப்3ருந்தா3ரகாதி3 முனி ப்3ருந்தா3ர்சித
4பாதா3ரவிந்த3 5ஸத்-ப4க்த ஜீவ்-
ஆனந்த3 கர ஸூர்ய குல சந்த3னாரி ஹர
6நந்த3காயுத4
ஸனந்த3னாதி3 நுத குந்த3 ரத3ன வர
மந்த3ர த4ர கோ3-
விந்த3 முகுந்த3 ஸந்தே3ஹமு நீக்-
எந்து3கு நாபை (ராம)

3.ஈ ஜக3தினி நீவவ்யாஜ கருணா மூர்திவனி
பூஜ ஜேஸிதி 7க3ஜ ராஜ ரக்ஷக த்யாக3-
ராஜ வந்தி3த 7இப4 ராஜ வந்த3ன ப2ணி
ராஜ சயன வினரா ஜக3த்பதீ
பூ4ஜா நாயக ராஜித மகுட
த4ராஜ ஸன்னுத ஸு-ராஜயிபுடே3 (ராம)

Variations

4பாதா3ரவிந்த3 – பதா3ரவிந்த3
5ஸத்-ப4க்த – ஸத்-ப4க்தி&ந்ப்3ஸ்ப்;: ஸத்-ப4க்த – is the appropriate word here.
.


Pallavi

ರಾಮ ಸಮಯಮು ಬ್ರೋವರಾ ನಾ ಪಾಲಿ ದೈವಮಾ

Anupallavi

ರಾಮ ದನುಜ ಗಣ ಭೀಮ ನವ ಘನ
ಶ್ಯಾಮ ಸಂತತಮು ನಾಮ ಕೀರ್ತನಮು-
ಯೇಮರಕನುಯತಿ ನೇಮಮು
ಜೇಸೇ ಮಹಾತ್ಮುಲಕು ಕಾಮಿತ ಫಲದ (ರಾಮ)

Charanams

1.ದಾಂತ ಸಂರಕ್ಷಣಾಗಮಾಂತ1 ಚರ
ಭಾಗವತಾಂತರಂಗ ಚರ ಶ್ರೀ
ಕಾಂತ ಕಮನೀಯ ಗುಣಾಂತಕಾಂತಕ2
ಹಿತಾಂತ ರಹಿತ ಮುನಿ
ಚಿಂತನೀಯ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ
ಸಾಮಂತ ರಾಜ ನುತ
3ಯಾಂತ ಭಾಂತ ನಿಶಾಂತ
ಸು-ಕರುಣಾ ಸ್ವಾಂತ ನೀಕಿದಿ (ರಾಮ)

2.ಬೃಂದಾರಕಾದಿ ಮುನಿ ಬೃಂದಾರ್ಚಿತ
4ಪಾದಾರವಿಂದ 5ಸದ್-ಭಕ್ತ ಜೀವ್-
ಆನಂದ ಕರ ಸೂರ್ಯ ಕುಲ ಚಂದನಾರಿ ಹರ
6ನಂದಕಾಯುಧ
ಸನಂದನಾದಿ ನುತ ಕುಂದ ರದನ ವರ
ಮಂದರ ಧರ ಗೋ-
ವಿಂದ ಮುಕುಂದ ಸಂದೇಹಮು ನೀಕ್-
ಎಂದುಕು ನಾಪೈ (ರಾಮ)

3.ಈ ಜಗತಿನಿ ನೀವವ್ಯಾಜ ಕರುಣಾ ಮೂರ್ತಿವನಿ
ಪೂಜ ಜೇಸಿತಿ 7ಗಜ ರಾಜ ರಕ್ಷಕ ತ್ಯಾಗ-
ರಾಜ ವಂದಿತ 7ಇಭ ರಾಜ ವಂದನ ಫಣಿ
ರಾಜ ಶಯನ ವಿನರಾ ಜಗತ್ಪತೀ
ಭೂಜಾ ನಾಯಕ ರಾಜಿತ ಮಕುಟ
ಧರಾಜ ಸನ್ನುತ ಸು-ರಾಜಯಿಪುಡೇ (ರಾಮ)

Variations

4ಪಾದಾರವಿಂದ – ಪದಾರವಿಂದ
5ಸದ್-ಭಕ್ತ – ಸದ್-ಭಕ್ತಿ&ನ್ಬ್ಸ್ಪ್;: ಸದ್-ಭಕ್ತ – is the appropriate word here.
.


Pallavi

राम समयमु ब्रोवरा ना पालि दैवमा

Anupallavi

राम दनुज गण भीम नव घन
श्याम सन्ततमु नाम कीर्तनमु-
येमरकनुयति नेममु
जेसे महात्मुलकु कामित फलद (राम)

Charanams

1.दान्त संरक्षणागमान्त1 चर
भागवतान्तरंग चर श्री
कान्त कमनीय गुणान्तकान्तक2
हितान्त रहित मुनि
चिन्तनीय वेदान्त वेद्य
सामन्त राज नुत
3यान्त भान्त निशान्त
सु-करुणा स्वान्त नीकिदि (राम)

2.बृन्दारकादि मुनि बृन्दार्चित
4पादारविन्द 5सद्-भक्त जीव्-
आनन्द कर सूर्य कुल चन्दनारि हर
6नन्दकायुध
सनन्दनादि नुत कुन्द रदन वर
मन्दर धर गो-
विन्द मुकुन्द सन्देहमु नीक्-
ऎन्दुकु नापै (राम)

3.ई जगतिनि नीवव्याज करुणा मूर्तिवनि
पूज जेसिति 7गज राज रक्षक त्याग-
राज वन्दित 7इभ राज वन्दन फणि
राज शयन विनरा जगत्पती
भूजा नायक राजित मकुट
धराज सन्नुत सु-राजयिपुडे (राम)

Variations

4पादारविन्द – पदारविन्द
5सद्-भक्त – सद्-भक्ति&न्ब्स्प्;: सद्-भक्त – is the appropriate word here.
.


Pallavi

rāma samayamu brōvarā nā pāli daivamā

Anupallavi

rāma danuja gaṇa bhīma nava ghana
śyāma santatamu nāma kīrtanamu-
yēmarakanuyati nēmamu
jēsē mahātmulaku kāmita phalada (rāma)

Charanams

1.dānta saṃrakṣaṇāgamānta1 cara
bhāgavatāntaraṅga cara śrī
kānta kamanīya guṇāntakāntaka2
hitānta rahita muni
cintanīya vēdānta vēdya
sāmanta rāja nuta
3yānta bhānta niśānta
su-karuṇā svānta nīkidi (rāma)

2.bṛndārakādi muni bṛndārcita
4pādāravinda 5sad-bhakta jīv-
ānanda kara sūrya kula candanāri hara
6nandakāyudha
sanandanādi nuta kunda radana vara
mandara dhara gō-
vinda mukunda sandēhamu nīk-
enduku nāpai (rāma)

3.ī jagatini nīvavyāja karuṇā mūrtivani
pūja jēsiti 7gaja rāja rakṣaka tyāga-
rāja vandita 7ibha rāja vandana phaṇi
rāja śayana vinarā jagatpatī
bhūjā nāyaka rājita makuṭa
dharāja sannuta su-rājayipuḍē (rāma)

Variations

4pādāravinda – padāravinda
5sad-bhakta – sad-bhakti : sad-bhakta – is the appropriate word here.
.


Pallavi

O Lord Rama! O my guardian Lord! This is the time; please protect me.

Anupallavi

O Lord Rama – the Terror of the multitude of demons! O Dark-blue hued like rain cloud! O Lord who bestows of the fruits of wishes to those great men who always chant Your names without being deluded, with great restraint (of mind)!

Charanams

1.O Protector of ascetics! O Lord who is found in the Agamas! O Lord found in the hearts of great devotees! O Consort of Lakshmi! O Lord with lovable virtues! O Friend of Lord Siva – one who put an end to Yama! O Lord without an end! O Lord who is meditated by sages! O Real Knower of Vedanta! O Lord praised by vassals! O Lord Rama – the destroyer of darkness (of ignorance)! O Lord whose heart is filled with great mercy! This is the time for You; please protect me.

2.O Lord whose Lotus Feet are worshipped by celestials and others and multitude of sages! O Lord who is the life of true devotees! O Lord who causes bliss! O Most eminent of the solar dynasty! O Lord who destroyed enemies! O Lord who wields the sword – weapon called Nandaka! O Lord extolled by Sanandana and others – the mind-born sons of Brahma! O Lord with jasmine flower like teeth! O Lord who bore the sacred mountain mandara! O Lord Govinda! O Lord Mukunda! Why do You entertain doubts about me?

3.Considering that, in this World, You are the motive-less Compassionate Lord, I worshipped You, O Lord who protected Gajendra! O Lord worshipped by this Thyagaraja! O Lord saluted by Gajendra! O Lord reclining on the couch of SEsha! Please listen, O Lord of the Universe! O Consort of Sita! O Lord who is adorned with a radiating diadem! O Lord well-praised by Brahma! O Munificient King! O Lord Rama! Now is the time; please protect me.
.

, , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.