Main Menu

Ramachandrena Samrakshitoham

Composer: Muttukumaraswamy (முத்துகுமாரச்வாமி) popularly known as Muthuswamy Dikshithar (முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் – ముత్తుస్వామీ డిక్షితర్), (March 24, 1775 – October 21, 1835) was born in Tiruvarur (of Thanjavur district of Tamil Nadu) to a Tamil Iyer Brahmin couple Ramaswami Dikshitar and Subbamma, as the eldest son. He also had two younger brothers Baluswami, Chinnaswami and a sister Balambal.Chidambaranatha Yogi was his guru. More…

Raagam: Manji

 

Taalam: Rupakam

 

Diety: Sri Rama Chandra Vibhakti Krithis
 

.

Recitals


Ramacandrena     
Album: Unknown | Voice: M.S.Sheela

Ramacandrena     
Album: Unknown | Voice: Dr.Semmangudi,R.Srinivasa Iyer


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


We believe this kriti was originally composed in sanskrit. Other languages are for your convenience.పల్లవి

రామ చంద్రేణ సంరక్షితోऽహం సీతా –

అనుపల్లవి

రమా భారతీ గౌరీ రమణ స్వరూపేణ శ్రీ

చరణం

కామ కోటి సుందరేణ
కమనీయ కంధరేణ
కోమళ ఘన శ్యామేన
కోదండ రామేణ
(మధ్యమ కాల సాహిత్యం)
మామక హృదయ స్థితేన
మారుతి గీతామృతేన
మంజీర మణి మండిత –
మద్గురు గుహ మానితేన

variations

స్వరూపేణ శ్రీ – స్వరూపేణ
మంజీర – మాంజీర
.


பல்லவி

ராம சந்த்3ரேண ஸம்ரக்ஷிதோऽஹம் ஸீதா –

அனுபல்லவி

ரமா பா4ரதீ கௌ3ரீ ரமண ஸ்வரூபேண ஸ்ரீ

சரணம்

காம கோடி ஸுந்த3ரேண
கமனீய கந்த4ரேண
கோமள க4ன ஸ்1யாமேன
கோத3ண்ட3 ராமேண
(மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
மாமக ஹ்ரு2த3ய ஸ்தி2தேன
மாருதி கீ3தாம்ரு2தேன
மஞ்ஜீர மணி மண்டி3த –
மத்3கு3ரு கு3ஹ மானிதேன

variations

ஸ்வரூபேண ஸ்ரீ – ஸ்வரூபேண
மஞ்ஜீர – மாஞ்ஜீர
.


ಪಲ್ಲವಿ

ರಾಮ ಚಂದ್ರೇಣ ಸಂರಕ್ಷಿತೋऽಹಂ ಸೀತಾ –

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ರಮಾ ಭಾರತೀ ಗೌರೀ ರಮಣ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಶ್ರೀ

ಚರಣಂ

ಕಾಮ ಕೋಟಿ ಸುಂದರೇಣ
ಕಮನೀಯ ಕಂಧರೇಣ
ಕೋಮಳ ಘನ ಶ್ಯಾಮೇನ
ಕೋದಂಡ ರಾಮೇಣ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಂ)
ಮಾಮಕ ಹೃದಯ ಸ್ಥಿತೇನ
ಮಾರುತಿ ಗೀತಾಮೃತೇನ
ಮಂಜೀರ ಮಣಿ ಮಂಡಿತ –
ಮದ್ಗುರು ಗುಹ ಮಾನಿತೇನ

variations

ಸ್ವರೂಪೇಣ ಶ್ರೀ – ಸ್ವರೂಪೇಣ
ಮಂಜೀರ – ಮಾಂಜೀರ
.


पल्लवि

राम चन्द्रेण संरक्षितोऽहं सीता –

अनुपल्लवि

रमा भारती गौरी रमण स्वरूपेण श्री

चरणम्

काम कोटि सुन्दरेण
कमनीय कन्धरेण
कोमळ घन श्यामेन
कोदण्ड रामेण
(मध्यम काल साहित्यम्)
मामक हृदय स्थितेन
मारुति गीतामृतेन
मञ्जीर मणि मण्डित –
मद्गुरु गुह मानितेन

variations

स्वरूपेण श्री – स्वरूपेण
मञ्जीर – माञ्जीर
.


pallavi

rAma candrENa saMrakshitO(a)haM sItA –

anupallavi

ramA bhAratI gaurI ramaNa svarUpENa SrI

caraNam

kAma kOTi sundarENa
kamanIya kandharENa
kOmaLa ghana SyAmEna
kOdaNDa rAmENa
(madhyama kAla sAhityam)
mAmaka hRdaya sthitEna
mAruti gItAmRtEna
manjIra maNi maNDita –
madguru guha mAnitEna

variations

svarUpENa SrI – svarUpENa
manjIra – mAnjIra
.


പല്ലവി

രാമ ചന്ദ്രേണ സംരക്ഷിതോऽഹം സീതാ –

അനുപല്ലവി

രമാ ഭാരതീ ഗൌരീ രമണ സ്വരൂപേണ ശ്രീ

ചരണമ്

കാമ കോടി സുന്ദരേണ
കമനീയ കന്ധരേണ
കോമള ഘന ശ്യാമേന
കോദണ്ഡ രാമേണ
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
മാമക ഹൃദയ സ്ഥിതേന
മാരുതി ഗീതാമൃതേന
മഞ്ജീര മണി മണ്ഡിത –
മദ്ഗുരു ഗുഹ മാനിതേന

variations

സ്വരൂപേണ ശ്രീ – സ്വരൂപേണ
മഞ്ജീര – മാഞ്ജീര
.


Pallavi

I am protected by Shriramachandra, and Sita

Anupallavi

He is the supreme lord who takes the form of Brahma, Vishnu and Shiva Lords of Bharathi, Rama and Gauri.

Charanam

(I am protected by ) The one who is equal to ten crore cupids in beauty, the one who has a lovely neck, the one who has the delicate hue of a cloud.the one who wields the bow of Kodanda.the one that resides in my heart,
the one who is the object of Hanuman’s ambrosial music,the one who is respected by my Guru, Guha who is adorned with anklets with many gems.

.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.