Main Menu

Ramgadaraatibhamga Khaga (రంగదరాతిభంగ ఖగ)

sitha rama kalyanam

Composer: Kancherla Gopanna (Telugu: కంచెర్ల గోపన్న) (c 1620 – 1680 CE), popularly known as Bhadrachala Ramadasu (Telugu: భద్రాచల రామదాసు), was a 17th century Indian devotee of Lord Sriram. More...

Recitals


Ramgadaraatibhamga Khaga (రంగదరాతిభంగ ఖగ)      

This Poem was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenienceపద్యం:

రఙ్గదరాతిభఙ్గ, ఖగ రాజతురఙ్గ, విపత్పరమ్పరో
త్తుఙ్గ తమఃపతఙ్గ, పరి తోషితరఙ్గ, దయాన్తరఙ్గ స
త్సఙ్గ ధరాత్మజా హృదయ సారసభృఙ్గ నిశాచరాబ్జమా
తఙ్గ, శుభాఙ్గ, భద్రగిరి దాశరథీ కరుణాపయోనిథీ. ॥ 4 ॥

తాత్పర్యము:
విజృంభించు శత్రువుల నణఁచువాఁడా,గరుడవాహనుఁడా,ఆపదల వరుసయెనడు దట్టమైన చీఁకట్లకు సూర్యుఁడైనవాడా, (సూర్యుఁడు చీకట్లనువలె,శ్రీరాముఁడు ఆపదలను నశింపఁజేయననుట), సంతోషపెట్టఁబడిన శ్రీరంగక్షేత్రము గలవాఁడా, దయాహృదయా, సజ్జనులతోఁ గూడువాఁడా,సీతా మనఃపద్మమునకుఁ దుమ్మెదయైన వాఁడా, (తుమ్మెద పద్మము నాశించునట్లు, రాముఁడుసీత మనస్సునాశించుననుట), రాక్షసులనెడి పద్మములకేనుఁగైనవాఁడా (ఏనుఁగు పద్మములనువలె,రాముఁడు రాక్షసులను నశింపఁజేయు ననుట), మంగళాకరములగు నవయవములు గలవాఁడా, భద్రాద్రివాసా! రామా! కృపాసముద్రా.


Poem:

raṅgadarātibhaṅga, khaga rājaturaṅga, vipatparamparō
ttuṅga tamaḥpataṅga, pari tōṣitaraṅga, dayāntaraṅga sa
tsaṅga dharātmajā hṛdaya sārasabhṛṅga niśācharābjamā
taṅga, śubhāṅga, bhadragiri dāśarathī karuṇāpayōnithī. ॥ 4 ॥

रङ्गदरातिभङ्ग, खग राजतुरङ्ग, विपत्परम्परो
त्तुङ्ग तमःपतङ्ग, परि तोषितरङ्ग, दयान्तरङ्ग स
त्सङ्ग धरात्मजा हृदय सारसभृङ्ग निशाचराब्जमा
तङ्ग, शुभाङ्ग, भद्रगिरि दाशरथी करुणापयोनिथी. ॥ 4 ॥

ரங்க³த³ராதிப⁴ங்க,³ க²க³ ராஜதுரங்க,³ விபத்பரம்பரோ
த்துங்க³ தம:பதங்க,³ பரி தோஷிதரங்க,³ த³யான்தரங்க³ ஸ
த்ஸங்க³ த⁴ராத்மஜா ஹ்ருத³ய ஸாரஸப்⁴ருங்க³ நிஶாசராப்³ஜமா
தங்க,³ ஶுபா⁴ங்க,³ ப⁴த்³ரகி³ரி தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ². ॥ 4 ॥

ರಙ್ಗದರಾತಿಭಙ್ಗ, ಖಗ ರಾಜತುರಙ್ಗ, ವಿಪತ್ಪರಮ್ಪರೋ
ತ್ತುಙ್ಗ ತಮಃಪತಙ್ಗ, ಪರಿ ತೋಷಿತರಙ್ಗ, ದಯಾನ್ತರಙ್ಗ ಸ
ತ್ಸಙ್ಗ ಧರಾತ್ಮಜಾ ಹೃದಯ ಸಾರಸಭೃಙ್ಗ ನಿಶಾಚರಾಬ್ಜಮಾ
ತಙ್ಗ, ಶುಭಾಙ್ಗ, ಭದ್ರಗಿರಿ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಥೀ. ॥ 4 ॥

രംഗദരാതിഭംഗ, ഖഗ രാജതുരംഗ, വിപത്പരംപരോ
ത്തുംഗ തമഃപതംഗ, പരി തോഷിതരംഗ, ദയാംതരംഗ സ
ത്സംഗ ധരാത്മജാ ഹൃദയ സാരസഭൃംഗ നിശാചരാബ്ജമാ
തംഗ, ശുഭാംഗ, ഭദ്രഗിരി ദാശരഥീ കരുണാപയോനിഥീ. ॥ 4 ॥

রংগদরাতিভংগ, খগ রাজতুরংগ, বিপত্পরংপরো
ত্তুংগ তমঃপতংগ, পরি তোষিতরংগ, দযাংতরংগ স
ত্সংগ ধরাত্মজা হৃদয সারসভৃংগ নিশাচরাব্জমা
তংগ, শুভাংগ, ভদ্রগিরি দাশরথী করুণাপযোনিথী. ॥ 4 ॥

રંગદરાતિભંગ, ખગ રાજતુરંગ, વિપત્પરંપરો
ત્તુંગ તમઃપતંગ, પરિ તોષિતરંગ, દયાંતરંગ સ
ત્સંગ ધરાત્મજા હૃદય સારસભૃંગ નિશાચરાબ્જમા
તંગ, શુભાંગ, ભદ્રગિરિ દાશરથી કરુણાપયોનિથી. ॥ 4 ॥

ରଂଗଦରାତିଭଂଗ, ଖଗ ରାଜତୁରଂଗ, ଵିପତ୍ପରଂପରୋ
ତ୍ତୁଂଗ ତମଃପତଂଗ, ପରି ତୋଷିତରଂଗ, ଦୟାଂତରଂଗ ସ
ତ୍ସଂଗ ଧରାତ୍ମଜା ହୃଦୟ ସାରସଭୃଂଗ ନିଶାଚରାବ୍ଜମା
ତଂଗ, ଶୁଭାଂଗ, ଭଦ୍ରଗିରି ଦାଶରଥୀ କରୁଣାପୟୋନିଥୀ. ॥ 4 ॥

, , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.