Main Menu

Re Manasa Chintaya (రే మానస చింతయ)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam:tODi

Talam:roopakam

8 hanumatODi mEla
Aa: S R1 G2 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Re Manasa Chintaya | రే మానస చింతయ     
Voice: unknownE

Re Manasa Chintaya | రే మానస చింతయ     
Voice: M. Balamurali Krishna


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

రే మానస చింతయ శ్రీ రామం

Charanams

1. సాకేత నగర నాథుని
సమాన రహిత మా వరుని (రే)

2. గత కామ జన హృదయార్ణవ
1కలా ధరుని 2ఇళాధిపుని (రే)

3. భక్తాఘ పయో-ధర
ప్రభంజనుని నిరంజనుని (రే)

4. 3వినతా తనయార్తి తమో-
విభా-కరుని శుభా-కరుని (రే)

5. దేవేశ సమారాధ్యుని
4దిగంబరుని 5చిదంబరుని (రే)

6. వందారు బృందారక
వరాభయదుని రాఘవుని (రే)

7. వర త్యాగరాజార్చిత
పదాంబుజుని సదా హితుని (రే)
.


Pallavi

ரே மானஸ சிந்தய ஸ்ரீ ராமம்

Charanams

1. ஸாகேத நக3ர நாது2னி
ஸமான ரஹித மா வருனி (ரே)

2. க3த காம ஜன ஹ்ருத3யார்ணவ
1கலா த4ருனி 2இளாதி4புனி (ரே)

3. ப4க்தாக4 பயோ-த4ர
ப்ரப4ஞ்ஜனுனி நிரஞ்ஜனுனி (ரே)

4. 3வினதா தனயார்தி தமோ-
விபா4-கருனி சுபா4-கருனி (ரே)

5. தே3வேச ஸமாராத்4யுனி
4தி3க3ம்ப3ருனி 5சித3ம்ப3ருனி (ரே)

6. வந்தா3ரு ப்3ருந்தா3ரக
வராப4யது3னி ராக4வுனி (ரே)

7. வர த்யாக3ராஜார்சித
பதா3ம்பு3ஜுனி ஸதா3 ஹிதுனி (ரே)
.


Pallavi

ರೇ ಮಾನಸ ಚಿಂತಯ ಶ್ರೀ ರಾಮಂ

Charanams

1. ಸಾಕೇತ ನಗರ ನಾಥುನಿ
ಸಮಾನ ರಹಿತ ಮಾ ವರುನಿ (ರೇ)

2. ಗತ ಕಾಮ ಜನ ಹೃದಯಾರ್ಣವ
1ಕಲಾ ಧರುನಿ 2ಇಳಾಧಿಪುನಿ (ರೇ)

3. ಭಕ್ತಾಘ ಪಯೋ-ಧರ
ಪ್ರಭಂಜನುನಿ ನಿರಂಜನುನಿ (ರೇ)

4. 3ವಿನತಾ ತನಯಾರ್ತಿ ತಮೋ-
ವಿಭಾ-ಕರುನಿ ಶುಭಾ-ಕರುನಿ (ರೇ)

5. ದೇವೇಶ ಸಮಾರಾಧ್ಯುನಿ
4ದಿಗಂಬರುನಿ 5ಚಿದಂಬರುನಿ (ರೇ)

6. ವಂದಾರು ಬೃಂದಾರಕ
ವರಾಭಯದುನಿ ರಾಘವುನಿ (ರೇ)

7. ವರ ತ್ಯಾಗರಾಜಾರ್ಚಿತ
ಪದಾಂಬುಜುನಿ ಸದಾ ಹಿತುನಿ (ರೇ)
.


Pallavi

रे मानस चिन्तय श्री रामं

Charanams

1. साकेत नगर नाथुनि
समान रहित मा वरुनि (रे)

2. गत काम जन हृदयार्णव
1कला धरुनि 2इळाधिपुनि (रे)

3. भक्ताघ पयो-धर
प्रभञ्जनुनि निरञ्जनुनि (रे)

4. 3विनता तनयार्ति तमो-
विभा-करुनि शुभा-करुनि (रे)

5. देवेश समाराध्युनि
4दिगम्बरुनि 5चिदम्बरुनि (रे)

6. वन्दारु बृन्दारक
वराभयदुनि राघवुनि (रे)

7. वर त्यागराजार्चित
पदाम्बुजुनि सदा हितुनि (रे)
.


Pallavi

rē mānasa cintaya śrī rāmaṃ

Charanams

1. sākēta nagara nāthuni
samāna rahita mā varuni (rē)

2. gata kāma jana hṛdayārṇava
1kalā dharuni 2iḷādhipuni (rē)

3. bhaktāgha payō-dhara
prabhañjanuni nirañjanuni (rē)

4. 3vinatā tanayārti tamō-
vibhā-karuni śubhā-karuni (rē)

5. dēvēśa samārādhyuni
4digambaruni 5cidambaruni (rē)

6. vandāru bṛndāraka
varābhayaduni rāghavuni (rē)

7. vara tyāgarājārcita
padāmbujuni sadā hituni (rē)
.


Pallavi

O My mind! Ponder about Sri Rama.

Charanam

1. O My Mind! Ponder about Sri Rama – the Lord of the town of Ayodhya, the peerless consort of Lakshmi.

2. O My Mind! Ponder about Sri Rama – the moon risen in the ocean of the heart of those from whom desires have fled, the consort of Bhu-devi.

3. O My Mind! Ponder about Sri Rama – the hurricane that drives away the clouds of sins of devotees, the spotlessly pure.

4. O My Mind! Ponder about Sri Rama – the Sun who destroyed (dispelled) the darkness of grief of Garuda – son of Vinata, the Lord who casues auspiciousness.

5. O My Mind! Ponder about Sri Rama – worshipped by Indra – the Lord of celestials, the Lord for whom quarters is the garment (or sky-clad), the Lord for whom consciousness or intellect is the garment.

6. O My Mind! Ponder about Sri Rama – the blessed Lord who bestows freedom from fear to the reverential celestials, the Lord Raghava.

7. O My Mind! Ponder about Sri Rama – whose sacred Lotus Feet are worshipped Thyagaraja, the ever benefactor (of His devotees).
.

, , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.