Main Menu

Rudram – Namakam (రుద్రం – నమకం)

Lyrics in Telugu:
Explanation in English
Lyrics in English:

ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ ||

నమస్తే రుద్ర మన్యవ ఉతోత ఇషవే నమః |
నమస్తే అస్తు ధన్వనే బాహుభ్యాముత తే నమః ||

యాత ఇషుః శివతమా శివం బభూవ తే ధనుః |
శివా శరవ్యాయా తవ తయా నో రుద్ర మృడయ ||

యాతే రుద్ర శివా తనూరఘోరా పాపకాశినీ |
తయా నస్-తనువా శంతమయా గిరిశంతాభి చాకశీహి ||

యామిషుం గిరిశంత హస్తే బిభర్ష్యస్తవే |
శివాం గిరిత్రతాం కురుమా హిగ్ంసీః పురుషం జగత్||

శివేన వచసాత్వా గిరిశా చ్ఛావదామసి |
యధా నః సర్వ మిజ్జగద యక్ష్మగ్ం సుమనా అసత్ ||

అధ్యవోచ దధివక్తా ప్రధమో దైవ్యో భిషక్ |
అహీగ్ంశ్చ సర్వా”జ్ఞంభ యంత్సర్వా”శ్చ యాతుధాన్యః ||

అసౌ యస్తామ్రో అరుణ ఉత బభ్రుః సుమంగళః |
యే చేమాగ్ం రుద్రా అభితో దిక్షు శ్రితాః సహస్రశో వైషా_గ్_ం హేడ ఈమహే ||

అసౌ యో వసర్పతి నీలగ్రీవో విలోహితః
ఉతైనం గోపా అదృశన్-నదృశన్-నుదహార్యః |
ఉతైనం విశ్వా భూతాని స దృష్టో మృడయాతి నః ||

నమో అస్తు నీలగ్రీవాయ సహస్రాక్షాయ మీఢుషే” |
అధో యే అస్య సత్వానోహం తేభ్యోకరన్-నమః ||

ప్రముఞ్చ ధన్వనస్-త్వముభయోర్-ఆర్త్ని యోర్జ్యాం |
యాశ్చతే హస్త ఇషవః పరాతా భగవో వప ||

అవతత్య ధనుస్త్వగ్ం సహస్రాక్ష శతేషుధే |
నిశీర్య శల్యానాం ముఖా శివోనః సుమనా భవ ||

విజ్యం ధనుః కపర్దినో విశల్యో బాణవాగ్ం ఉత |
అనేశ-న్నస్యేషవ ఆభురస్య నిషంగధిః ||

యాతే హేతిర్-మీడుష్టమ హస్తే బభూవతే ధనుః |
తయాస్మాన్ విశ్వతస్-త్వమయక్ష్మయా పరిబ్భుజ ||

నమస్తే అస్త్వాయు ధాయానా తతాయ ధృష్ణవే” |
ఉభాభ్యా ముతతే నమో బాహుభ్యాం తవ ధన్వనే ||

పరితే ధన్వనో హేతిరస్మాన్-వృణక్తు విశ్వతః |
అధోయ ఇషుధిస్తవారే అస్మన్నిధే హితం ||

నమస్తే అస్తు భగవన్-విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రయంబకాయ
త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్ని రుద్రాయ
నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ
సదాశివాయ శ్రీమన్-మహాదేవాయ నమః ||

నమో హిరణ్య బాహవే సేనాన్యే దిశాం చ పతయే నమో
నమో వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యః పశూనాం+ పతయే నమో
నమః సస్పింజరాయ త్విషీమతే పధీనాం+ పతయే నమో
నమో బభ్లుశాయ వివ్యాధినేన్నానాం+ పతయే నమో
నమో హరికేశా యోప వీతినే పుష్టాణాం+ పతయే నమో
నమో భవస్య హేత్యై జగతాం+ పతయే నమో
నమో రుద్రాయా తతావినే క్షేత్రాణాం+ పతయే నమో
నమః సూతాయా హంత్యాయ వనానాం+ పతయే నమో
నమో రోహితాయ స్థపతయే వృక్షాణాం+ పతయే నమో
నమో మంత్రిణే వాణిజాయ కక్షాణాం+ పతయే నమో
నమో భువంతయే వారివస్కృతా యౌషధీనాం+ పతయే నమో

మః ఉచ్చైర్-ఘోషా యాక్రందయతే పత్తీనాం+ పతయే నమో
నమః కృత్స్న వీతాయ ధావతే సత్వనాం+ పతయే నమః

నమః సహమానాయ నివ్యాధిన ఆవ్యాధినీనాం+ పతయే నమో
నమః కకుభాయ నిషంగిణే” స్తేనానాం+ పతయే నమో
నమో నిషంగిణ ఇషుధిమతే తస్కరాణాం పతయే నమో
నమో వఞ్చతే పరివఞ్చతే స్తాయూనాం+ పతయే నమో
నమో నిచేరవే పరిచరా యారణ్యానాం పతయే+ నమో
నమః సృకా విభ్యో జిఘాగ్ం సద్భ్యో ముష్ణతాం+ పతయే నమో
నమో உసిమద్భ్యో నక్తం చరద్భ్యః ప్రకృంతానాం+ పతయే నమో
నమ ఉష్ణీషినే గిరిచరాయ కులుంచానాం+ పతయే నమో
నమః ఇషుమద్భ్యో ధన్వావిభ్యశ్చ వో నమో
నమ ఆతన్-వానేభ్యః ప్రతిద ధానేభ్యశ్చ వో నమో
నమ ఆయచ్ఛద్భ్యో విసృజద్-భ్యశ్చ వో నమో
నమో உస్సద్భ్యో విద్యద్-భ్యశ్చ వో నమో
నమ ఆసీనేభ్యః శయానేభ్యశ్చ వో నమో
నమః స్వపద్భ్యో జా+గ్రద్-భ్యశ్చ వో నమో
నమః స్తిష్ఠద్భ్యో ధావద్-భ్యశ్చ వో నమో
నమః స్సభాభ్యః సభాపతిభ్యశ్చ వో నమో
నమో అశ్వేభ్యో உశ్వపతిభ్యశ్చ వో నమః

నమః ఆ+వ్యాధినీ”భ్యో వివిధ్యంతీ భ్యశ్చ వో నమో
నమ ఉగణాభ్యస్-స్తృగం హతీభ్యశ్చ వో నమో
నమో గృత్సేభ్యో గృత్సపతిభ్యశ్చ వో నమో
నమో వ్రాతే”భ్యో వ్రాతపతి భ్యశ్చ వో నమో
నమో గణేభ్యో గణపతి భ్యశ్చ వో నమో
నమో విరూపేభ్యో విశ్వ రూపేభ్యశ్చ వో నమో
నమో మహద్భ్యః క్షుల్లకే భ్యశ్చ వో నమో
నమో రధిభ్యో రధేభ్యశ్చ వో నమో
నమో రధే”భ్యో రధపతి భ్యశ్చ వో నమో
నమః సేనా”భ్యః సేనాని భ్యశ్చ వో నమో
నమః క్షత్తృభ్యః సంగ్రహీతృ భ్యశ్చ వో నమో
నమః స్తక్షభ్యో రధకారే భ్యశ్చ వో నమో
నమః కులాలేభ్యః కర్మారే”భ్యశ్చ వో నమో
నమః పుంజిష్టే”భ్యో నిషాదే భ్యశ్చ వో నమో
నమః ఇషుకృద్భ్యో ధన్వకృద్-భ్యశ్చ వో నమో
నమో మృగయుభ్యః శ్వనిభ్యశ్చ వో నమో
నమః శ్వభ్యః శ్వపతిభ్యశ్చ వో నమః

నమో భవాయ చ రుద్రాయ చ
నమః శర్వాయ చ పశుపతయే చ
నమో నీలగ్రీవాయ చ శితికంఠాయ చ
నమః కపర్ధినే చ వ్యుప్తకేశాయ చ
నమః సహస్రాక్షాయ చ శతధన్వనే చ
నమో గిరిశాయ చ శిపివిష్టాయ చ
నమో మీఢుష్టమాయ చేషుమతే చ
నమో” హ్రస్వాయ చ వామనాయ చ
నమో బృహతే చ వర్షీయసే చ
నమో వృద్ధాయ చ సంవృధ్వనే చ
నమో అగ్రియాయ చ ప్రధమాయ చ
నమ ఆశవే చా+జిరాయ చ
నమః శీ+ఘ్రియాయ చ శీభ్యాయ చ
నమ ఊర్మ్యాయ చావ స్వన్యాయ చ
నమః స్త్రోతస్యాయ చ ద్వీప్యాయ చ

నమో” జ్యేష్ఠాయ చ కనిష్ఠాయ చ
నమః పూర్వ జాయ చా+పర జాయ చ
నమో మధ్య మాయ చా+పగల్భాయ చ
నమో జఘన్యాయ చ బుధ్ని యాయ చ
నమః సోభ్యాయ చ ప్రతిసర్యాయ చ
నమో యామ్యాయ చ క్షేమ్యాయ చ
నమ ఉర్వర్యాయ చ ఖల్యాయ చ
నమః శ్లోక్యాయ చా వసా+న్యాయ చ
నమో వన్యాయ చ కక్ష్యాయ చ
నమః శ్రవాయ చ ప్రతిశ్రవాయ చ
నమ ఆశు షేణాయ చాశు రథాయ చ
నమః శూరాయ చావ భిందతే చ
నమో వర్మిణే చ వరూధినే చ
నమో బిల్మినే చ కవచినే చ
నమః శ్రుతాయ చ శ్రుతసేనాయ చ

నమో దుందుభ్యాయ చాహ నన్యాయ చ
నమో ధృష్ణవే చ ప్రమృశాయ చ
నమో దూతాయ చ ప్రహితాయ చ
నమో నిషంగిణే చేష
ుధిమతే చ
నమః స్తీక్ష్ణేషవే చాయుధినే చ
నమః స్వాయుధాయ చ సుధన్వనే చ
నమః స్రుత్యాయ చ పథ్యాయ చ
నమః కా+ట్యాయ చ నీప్యాయ చ
నమః సూ+ద్యాయ చ సరస్యాయ చ
నమో నా+ద్యాయ చ వైశంతాయ చ
నమః కూప్యాయ చా వట్యాయ చ
నమో వర్ష్యాయ చా వర్ష్యాయ చ
నమో మే+ఘ్యాయ చ విద్యుత్యాయ చ
నమ ఈ+ఘ్రియాయ చా తప్యాయ చ
నమో వాత్యాయ చ రేష్మియాయ చ
నమో వా+స్తవ్యాయ చ వా+స్తుపాయ చ

నమః సోమాయ చ రుద్రాయ చ
నమ స్తామ్రాయ చారుణాయ చ
నమః శంగాయ చ పశుపతయే చ
నమ ఉగ్రాయ చ భీమాయ చ
నమో అగ్రే వధాయ చ దూరే వధాయ చ
నమో హంత్రే చ హనీయసే చ
నమో వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యో
నమ స్తారాయ నమః శంభవే చమ యోభవే చ
నమః శంకరాయ చ మయస్కరాయ చ
నమః శివాయ చ శివతరాయ చ
నమ స్తీర్ధ్యాయ చ కూల్యాయ చ
నమః పార్యాయ చా+వార్యాయ చ
నమః ప్రతరణాయ చో+త్తరణాయ చ
నమ ఆతార్యాయ చా+లాద్యాయ చ
నమః శష్ప్యాయ చ ఫేన్యాయ చ
నమః సికత్యాయ చ ప్రవాహ్యాయ చ

నమ ఇరిణ్యాయ చ ప్రపథ్యాయ చ
నమః కిగ్ం శిలాయ చ క్షయణాయ చ
నమః కపర్దినే చ పులస్తయే చ
నమో గోష్ఠ్యాయ చ గృహ్యాయ చ
నమస్ తల్ప్యాయ చ గేహ్యాయ చ
నమః కాట్యాయ చ గహ్ వరేష్ఠాయ చ
నమో” హృదయ్యాయ చ నివేష్ప్యాయ చ
నమః పాగ్ం సవ్యాయ చ రజస్యాయ చ
నమః శుష్క్యాయ చ హరిత్యాయ చ
నమో లోప్యాయ చో+లప్యాయ చ
నమ ఊర్వ్యాయ్చ చ సూ+ర్మ్యాయ చ
నమః పర్ణ్యాయ చ పర్ణ శద్యాయ చ
నమో పగుర మాణాయ చాభిఘ్నతే చ
నమ ఆఖ్ఖిదతే చ ప్రఖ్ఖిదతే చ
నమో వః కిరికేభ్యో దేవానా_గ్_ం హృదయేభ్యో
నమో విక్షీణ కేభ్యో నమో విచిన్వత్ కేభ్యో
నమ ఆనిర్ హతేభ్యో నమ ఆమీవత్ కేభ్యః

ద్రాపే అంధ సస్పతే దరిద్రన్ నీలలోహిత |
ఏషాం పురుషాణా మేషాం పశూనాం మా భేర్మారో మో ఏషాం కించనా మమత్ ||

యాతే రుద్ర శివా తనూః శివా విశ్వాహ భేషజీ |
శివా రుద్రస్య భేషజీ తయానో మృడ జీవసే” ||

ఇమాగ్ం రుద్రాయ తవసే కపర్దినే” క్షయ ద్వీరాయ ప్రభరామహే మతిం |
యధానః శమసద్ ద్విపదే చతుష్పదే విశ్వం పుష్టం గ్రామే అస్మిన్ ననాతురం ||

మృడానో రుద్రో తనో మయస్కృధి క్షయ ద్వీరాయ నమసా విధే మతే |
యచ్ఛం చ యోశ్చ మనురాయజే పితా తదశ్యామ తవ రుద్ర ప్రణీతౌ ||

మానో మహాంత-ముత మానో అర్భకం మాన ఉక్షంత-ముత మాన ఉక్షితం |
మానో వధీః పితరం మోత మాతరం ప్రియా మానస్ తనువో రుద్ర రీరిషః ||

మానస్ తోకే తనయే మాన ఆయుషి మానో గోషు మానో అశ్వేషు రీరిషః ||
వీరాన్-మానో రుద్ర భామితో వధీర్-హవిష్మంతో నమసా విధేమతే ||

ఆరాత్తే గోఘ్న ఉత పూరుషఘ్నే క్షయ ద్వీరాయ సుమ్ నమస్మేతే అస్తు |
రక్షా చనో అధి చ దేవ బ్రూహ్యథా చనః శర్మ యచ్ఛద్-విబర్హా”ః ||

స్తుహి శ్రుతం గర్తసదం యువానం మృగన్న భీమ-ముపహత్ను-ముగ్రం |
మృడా జరిత్రే రుద్ర స్తవానో అన్యంతే అస్మన్ నివపంతు సేనా”ః ||

పరిణో రుద్రస్య హేతిర్-వృణక్తు పరిత్వేషస్య దుర్మతిర ఘాయోః |
అవ స్థిరా మఘవద్-భ్యస్-తనుష్వ మీడ్వస్-తోకాయ తనయాయ మృడయ ||

మీఢుష్టమ శివమత శివోనః సుమనా భవ |

పరమే వృక్ష ఆయుధన్ నిధాయ కృత్తిం వసాన ఆచర పినాకం బిభ్రదాగహి ||

వికిరిద విలోహిత నమస్తే అస్తు భగవః |
యాస్తే సహస్రగ్ం హేతయోన్య మస్మన్-నివపంతు తాః ||

సహస్రాణి సహస్రధా బాహువోస్తవ హేతయః |
తాసా-మీశానో భగవః పరాచీనా ముఖా కృధి ||

సహస్రాణి సహస్రశో యే రుద్రా అధి భూమ్యా”మ్ |
తేషాగ్ం సహస్ర యోజనే వధన్వాని తన్మసి ||

అస్మిన్ మహత్యర్ణవే”உంతరిక్షే భవా అధి ||
నీలగ్రీవాః శితికణ్ఠాః” శర్వా అధః క్షమాచరాః ||
నీలగ్రీవాః శితికణ్ఠా దివగ్ం రుద్రా ఉపశ్రితాః ||

యే వృక్షేషు సస్పింజరా నీలగ్రీవా విలోహితాః||
యే భూతానా-మధిపతయో విశిఖాసః కపర్దినః ||
యే అన్నేషు వివిధ్యంతి పాత్రేషు పిబతో జనాన్ ||
యే పథాం పథిరక్షయ ఐల బృదా యవ్యుధః ||
యే తీర్థాని ప్రచరంతి సృకావంతో నిషంగిణః ||
య ఏతావంతశ్చ భూయాగ్ం సశ్చ దిశో రుద్రా వితస్థిరే |
తేషాగ్ం సహస్ర యోజనే వధన్వాని తన్మసి ||

నమో రుధ్రేభ్యో యే పృథివ్యాం యే”உంతరిక్షే
యే దివి యేషామన్నం వాతో వర్ష మిషవస్-తేభ్యో దశ
ప్రాచీర్దశ దక్షిణా దశ ప్రతీచీర్-దశో-దీచీర్-దశోర్ధ్వాస్-తేభ్యో
నమస్తే నో మృడయంతు తేయం ద్విష్మో యశ్చ నో ద్వేష్టితం వో జంభే దధామి ||

త్ర్యంబకం యజామహే సుగంథిం పుష్టి వర్ధనం |
ఉర్వా రుకమివ బంధనాన్-మృత్యోర్-ముక్షీయ మామృతా”త్ ||

యో రుద్రో అగ్నౌయో అప్సుయ ఓషధీషు
యో రుద్రో విశ్వా భువనా వివేశ తస్మై రుద్రాయ నమో అస్తు ||

తముష్టుహి యః స్విషుః సుధన్వా యో విశ్వస్య క్షయతి భేషజస్య |
యక్ష్వా”మహే సౌ”మనసాయ రుద్రం నమో”భిర్-దేవ మసురం దువస్య ||

అయం మే హస్తో భగవానయం మే భగవత్తరః |
అయం మే” విశ్వభే”ష జోయగ్ం శివాభి మర్శనః ||

యేతే సహస్ర మయుతం పాశా మృత్యో మర్త్యాయ హంతవే |
తాన్ యజ్ఞస్య మాయయా సర్వానవ యజామహే |
మృత్యవే స్వాహా మృత్యవే స్వాహా” ||

ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ విష్ణవే మృత్యుర్మే పాహి |
ప్రాణానాం గ్రంథిరసి రుద్రోమా విశాంతకః |
తేనాన్ నేనా”ప్యాయస్వ ||

సదాశివోం |

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః

 

Namakam and Chamakam

Srirudram, also known as Rudraprasna, is a hymn devoted to lord Shiva. It is part of the Yajur Veda and one of the greatest of the Vedic hymns for all round benefits and to remove all doshas & difficulties. In most of the poojas and homas it recited by the Vedic pundits. Sri Rudram is in two parts. The first part, chapter 16 of the Yajurveda, is known as Namakam because of the repeated use of the word “Namo” in it. The second part, chapter 18 of the Yajurveda, is known as chamakam because of the repeated use of the words “Chame”.
Rudram is divided into 11 sections called Anuvakas. In the first Anuvaka, Rudra is asked to turn away his Ghora rupa (fierce appearance) and to please keep his and his followers’ weapons at bay. Having been pacified, Rudra is requested to destroy the sins of those for whom it is being chanted.

Apart from being a hymn devoted Lord Shiva, Srirudram also contains may hidden secrets in coded format. For example the verses contain coded instructions for preparing various ayurvedic medicines.

 1. This first Anuvaka is chanted to destroy all sins, obtain leadership and divine benevolence, protection from famine, freedom from fear, obtain food, and protect cows, for absence from untimely fear of death, of tigers, thieves, from monsters, devils, demons. It is also chanted as a shield (kavaca) for virulent fever, to cure diseases, fetal disorders, absolution from evils stars and bad karma, for the fulfilment of ones desires, sumptuous rainfall, family protection, blessings with good children, fulfillment of all material desires and the destruction of enemies.
 2. In the second Anuvaka, Rudra is prayed to as one who pervades the earth and as the green foliage and heritage of medicinal herbs. He is asked to loosen the bonds of samsara (illusion).
  This Anuvaka is chanted for the destruction of enemies, possession of wealth, getting kingdom (getting Job) and possession of intelligence.
 3. In the third Anuvaka Rudra is described as the Lord of thieves who exists in everything. He is Sarvatma; the self of all. In this context, we who are unenlightened have stolen the immortal status of the Self and replaced it with our own limited conception of ego. And in turn it is Rudra who will come and steal our ignorance from us, restoring us to our natural status of enlightenment. This Anuvaka is also chanted for the cure of diseases.
 4. In the fourth Anuvaka, Rudra is described as the creator and worker of all kinds. He is the cause of both the significant and minor. This Anuvaka is chanted for the cure of tuberculosis, diabetics and leprosy.
 5. In the fifth Anuvaka Rudra’s existence in running waters is praised and his five activities are described (creation of the universe, preservation of it, destruction at the time of Pralaya, bondage in ignorance and the release of moksha).
 6. In the sixth Anuvaka Rudra is identified with time (Kalarupa). He is described as the source of the different worlds, Shrutis (Vedas) and its essence in Vedanta. The fifth and sixth Anuvakas are chanted for the expansion of one’s own assets, victory against enemies, blessings for a son with the stature of Rudra, avoidance of a miscarriage and easy childbirth, averting difficult astrology and protection of one’s own son.
 7. In the seventh Anuvaka his all-pervading presence in waters, rains, clouds, storms and its various forms are described. This Anuvaka is chanted for the increase of intelligence, improvement of health, wealth, progeny, clothes, cows, sons, education, lands, longevity and obtaining liberation.
 8. In the eighth Anuvaka Rudra is described as He who illumines other Gods and confers powers on them. He is seen as ever present in holy rivers and He who can absolve all sins. This Anuvaka is chanted for the destruction of enemies and possession of ones own kingdom (lands).
 9. In the ninth Anuvaka the strength and power his attendants is celebrated because they illumine the gods and the world and control the forces of the universe. This Anuvaka is chanted for obtaining gold, a good wife, a job, and the blessings of a son who will be devoted to Lord Shiva.
 10. In the tenth Anuvaka Rudra is again asked to shed his fury and shower benevolence by his displaying his Pinaka bow without arrows and to gracefully appear with his tiger skin on his body with pleasing countenance ready to shower boons upon his devotees. This Anuvaka is chanted for possession of wealth, cure of diseases, removal of fear, getting rid of the enmity of powerful people, absence of fear from all living beings, having the vision of Bhairava (Shiva in his most fearful aspect), absence from dangers and fears, blessings and the absolution of sins.
 11. In the eleventh Anuvaka Rudra’s accomplishments are profusely praised and his benevolence is invoked with unconditional salutations. This Anuvaka is chanted for blessings of one’s progeny, the enhancement of longevity, visiting of sacred places, and acquiring knowledge of past, present and future.

After praying and identifying Rudra with everything in the Namakam, the Chamakam is recited, in which the devotee identifies himself with Lord Shiva and asks him to give him everything!!

These excellent prayer is intended for the bulk of the people and every thing to be cherished in the world is included in this ascend to the state of Jnani to attain Moksha i.e. eternal happiness. Chamakam assures granting of what all you ask in a full-throated manner unabashed. The creator makes no distinction between the things of the world and the other world. Both belong to him and desire born out of Virtue is really manifestation of divinity and Dharma.

Chamakam furnishes completely the ideal of human happiness and defines in the highest degree the desires and do not delimit to be asked or to be granted.
In the first Anuvaka prayer is made to keep fit in the human being his vitalities internal and sensory organs and mind hale and healthy, a long and peaceful and happy old age.
The Second Anuvaka prominence and leadership, common sense, intellectual acumen, capability to face trying circumstances, Spiritual elevation, worldly splendour and enjoyments.
The third develops innate urge of God and meditative flights and spiritual ecstasy, service to Divinity and humanity and a condition where the world wants him and he wants the world for upliftment.
The fourth assures of courtesy, fitness of the body and the best food for the body, cosy and comfort.
The fifth asks for the Nava ratnas, the precious stones and all the animals to sub-serve his interest and the qualified materials best in their form for his rituals.
The sixth emphasizes the importance of Indra as a co-sharer in the offerings to the other Gods. Thus makes him big to get the major obtainers of Havis among all Gods and his special honour and supremacy.
The Seventh lists the various instruments necessary for some and sacrifices in the “Homa Kunda”, the site of offerings to the fire God with Svahakara.
The ninth is the prime prayer consists of all the contents of four Vedas.
The tenth invokes all the biological species to co-operate in his daily wealth and also for the sacrificial fire. It also involves higher spiritual elevations, and makes it as Jnana Yajna.
The Eleventh Anuvaka brings out the long list of benedictions asked for in the odd divine number and even human numbering. Chamakam roots are firmly implanted in the worldly desires ultimately leading to the divine fulfillment. It is prayed that the Divine is immortal, infinite and is the cause of earth and heaven, space and time, reborn after the end of every thing and is the presiding deity.
Chamakam Namakam caiva purusa suktam tathaiva ca |
Nityam trayam prayunjano Brahmaloke mahiyate ||
He who ever recites Namakam and Chamakam along with Purusa suktam daily will be honoured in Brahmaloka.

Sri Rudram

Namakam – Yajur Veda chapter 16
Om namo bhagavate rudraya
Namaste rudramanyavautota ishhave namah
Namaste astu dhanvane bahubhyamuta te namah
Yata ishhuh shivatama shivam babhuva te dhanuh
Shiva sharavya ya tava taya no rudra mridaya
Yaa te rudra shiva tanu raghoraapapakashini
Taya nastanuva shantamaya girishantabhichakashihi
Yamishhum girishanta haste bibharshhyastave
Shivam giritra tam kuru ma hisih purushham jagath
Shivena vachasa tva girishachchha vadamasi
Yatha nah sarvamijjagadayaxmasumana asath
Adhyavochadadhi vakta prathamo daivyo bhishhakh
Ahishcha sarvajnjambhayantsarvashcha yatudhanyah
Asau yastamro aruna uta babhruh sumangalah
Ye chemarudra abhito dixu Shritah sahasrashoavaishhaheda imahe
Asau yoavasarpati nilagrivo vilohitah
Utainam gopa adrishannadrishannudaharyah
Utainam vishva bhutani sa drishhto mridayati nah
Namo astu nilagrivaya sahasraxaya midhushhe
Atho ye asya satvanoaham tebhyoakarannamah
Pramuncha dhanvanastva mubhayo rartniyo rjyamh
Yashcha te hasta ishhavah para ta bhagavo vapa
Avatatya dhanustva sahasraxa shateshhudhe
Nishirya shalyanam mu
kha shivo nah sumana bhava
Vijyam dhanuh kapardino vishalyo banava uta
Aneshannasyeshhava abhurasya nishhangathih
Ya te heti rmidhushhtama haste babhuva te dhanuh
Tayaasmanvishvatastva mayaxmaya paribbhuja
Namaste astvayudhayanatataya dhrishhnave
Ubhabhyamuta te namo bahubhyam tava dhanvane
Pari te dhanvano heti rasmanvrunaktu vishvatah
Atho ya ishhudhistavare asmannidhehi tamh
Namaste astu bhagavanh vishveshvaraya mahadevaya tryambakaya tripurantakaya trikagni kalaya kalagnirudraya nilakanthaya mrutyunjayaya sarveshvaraya sadashivaya shrimanmahadevaya namah
Anuvaka 2
Namo hiranyabahave senanye dishan cha pataye namo
namo vrikshebhyo harikeshebhyah pashunam pataye namo
namah saspijncharaya tvishhimate pathinam pataye namo
namo babhlushaya vivyadhineannanam pataye namo
namo harikeshayopavitine pushhtanam pataye namo
namo bhavasya hetyai jagatam pataye namo
namo rudrayatatavine kshetranam pataye namo
namah sutayahantyaya vananam pataye namo namah
Namo rohitaya sthapataye vrikshanam pataye namo
namo mantrine vaanijaya kakshanam pataye namo
namo bhuvantaye varivaskritayaushhadhinam pataye namo
nama uchchairghoshhayakrandayate pattinam pataye namo
namah kritsnavitaya dhavate satvanam pataye namah
3rd Anuvaka
Namah sahamanaya nivyadhina avyadhininam pataye namo
namah kakubhaya nishhangine stenanam pataye namo
namo nishhangina ishhudhimate taskaraanaam pataye namo
namo vajnchate parivajnchate stayunam pataye namo
namo nicherave paricharayaranyanam pataye namo
namah srikavibhyo jighasadbhyo mushhnatam pataye namo
namo asimadbhyo naktam charadhbhyah prakrintanam pataye namo
nama ushhnishhine giricharaya kulujnchanam pataye namo namah
Namo ishhumadhbhyo dhanvavibhyashcha vo namo
nama atanvanebhyah pratidadhanebhyashcha vo namo
nama ayachchhadhbhyo visrijadbhyashcha vo namo
namo asyadbhyo vidhdhyadbhyashcha vo namo
nama asinebhyah shayanebhyashcha vo namo
namah svapadbhyo jagradbhyashcha vo namo
nam stishthadhbhyo dhavadbhyashcha vo namo
namah sabhabhyah sabhapatibhyashcha vo namo
namo ashvebhyoashvapatibhyashcha vo namah
Anuvaka 4
Nama avyadhinibhyo vividhyantibhyashcha vo namo
nama uganabhyastrihatibhyashcha vo namo
namo gritsebhyo grutsapatibhyashcha vo namo
namo vratebhyo vratapatibhyashcha vo namo
namo ganebhyo ganapatibhyashcha vo namo
namo virupebhyo vishvarupebhyashcha vo namo
namo mahadbhyah kshullakebhyashcha vo namo
namo rathibhyoarathebhyashcha vo namo
namo rathebhyah rathapatibhyashcha vo namo
namah senabhyah senanibhyashcha vo namo
namah kshattribhyah sangrahitribhyashcha vo namo
nama stakshabhyo rathakarebhyashcha vo namo
namah kulalebhyah karmarebhyashcha vo namo
namah pujnjishhtebhyo nishhadebhyashcha vo namo
nama ishhukridbhyo dhanvakridhbhyashcha vo namo
namo mrugayubhyah shvanibhyashcha vo namo
namah shvabhyah shvapatibhyashcha vo namah
Anuvaka 5
Namo bhavaya cha rudraya cha
namah sharvaya cha pashupataye cha
namo nilagrivaya cha shitikanthaya cha
namah kapardine cha vyuptakeshaya cha
namah sahasrakshaya cha shatadhanvane cha
namo girishaya cha shipivishhtaya cha
namo midhushhtamaya cheshhumate cha
namo hrasvaya cha vamanaya cha
namo brihate cha varshhiyase cha
namo vriddhaya cha samvridhdhvane cha
Namo agriyaya cha prathamaya cha
nama ashave chajiraya cha
namh shighriyaya cha shibhyaya cha
nam urmyayacha vasvanyaya cha
namah strotasyaya cha dvipyaya cha
Anuvaka 6
Namo jyeshhthaya cha kanishhthaya cha
namah purvajaya chaparajaya cha
namo madhyamaya chapagalbhaya cha
namo jaghanyaya cha budhniyaya cha
namah sobhyaya cha pratisaryaya cha
namo yamyaya cha kshemyaya cha
nama urvaryaya cha khalyaya cha
namah shlokyaya chavasanyaya cha
namo vanyaya cha kakshyaya cha
namah shravaya cha pratishravaya cha
Nama ashushhenayacha shurathaya cha
namah shuraya chavabhindate cha
namo varmine cha varuthine cha
namo bilmine cha kavachine cha
namah shrutaya cha shrutasenaya cha
Anuvaka 7
Namo dundubhyaya cha hananyaya cha
namo dhrishhnave cha pramrishaaya cha
namo dutaya cha prahitaya cha
namo nishhangine cheshhudhimate cha
namastikshneshhave chayudhine cha
namah svayudhaya cha sudhanvane cha
namah srutyaya cha pathyaya cha
namah katyaya cha nipyaya cha
namah sudyaya cha sarasyaya cha
namo nadyaya cha vaishantaya cha
Namah kupyaya cha vatyaya cha
namo varshhyaya cha varshhyaya cha
namo meghyaya cha vidyutyaya cha
nama ighriyaya cha tapyaya cha
namo vatyaya cha reshhmiyaya cha
namo vastavyaya cha vastupaya cha
Anuvaka 8
Namah somaya cha rudraya cha
namastamraya cha arunaya cha
namah shangaya cha pashupataye cha
nama ugraya cha bhimaya cha
namo agrevadhaya cha durevadhaya cha
namo hantre cha haniyase cha
namo vrikshebhyo harikeshebhyo
namastaraya namah shambhave cha mayobhave cha
namah shankaraya cha mayaskaraya cha
namah shivaya cha shivataraya cha
Namastirthyaya cha kulyaya cha
namah paryaya chavaryaya cha
namah prataranaya chottaranaya cha
nama ataryaya chaladyaya cha
namah shashhpyaya cha phenyaya cha
namah sikatyaya cha pravahyaya cha
Anuvaka 9
Nama irinyaya cha prapathyaya cha
namah kishilaya cha kshayanaya cha
namah kapardine cha pulastaye cha
namo goshhthyaya cha grihyaya cha
namastalpyaya cha gehyaya cha
namah katyaya cha gahvareshhthaya cha
namo hridayyaya cha niveshhpyaya cha
namah pasavyaya cha rajasyaya cha
namah shushhkyaya cha harityaya cha
namo lopyaya cholapyaya cha
Nama urvyaya cha surmyaya cha
namah parnyaya cha parnashadyaya cha
namoapaguramanaya cha bhighnate cha
nama akhkhidate cha prakhkhidate cha
namo vah kirikebhyo devana hridayebhyo
namo vikshinakebhyo namo vichinvatkebhyo
nama anirhatebhyo nama amivatkebhyah
Anuvaka 10
Drape andhasaspate daridrannilalohita
eshham purushhanameshham pashunam ma bhermaro mo eshham kinchanamamat
Ya te rudra shiva tanuh shiva vishvaha bheshhaji
Shiva rudrasya bheshhaji taya no mrida jivase
Imarudraya tavase kapardine kshayadviraya prabharamahe matim
Yatha nah shamasadhdvipade chatushhpade vishvam pushhtam grame aasminnanaturamh
Mrida no rudrotano mayaskridhi kshayadviraya namasa vidhema te
Yachchham cha yoshcha manurayaje pita tadashyama tava rudrapranitau
Ma no mahantamuta ma no arbhakam ma na ukshanta muta ma na ukshitamh Ma no vadhih pitaram mota mataram priya ma nastanuvo rudra ririshhah
Manastoke tanaye ma na ayushhi ma no goshhu ma no ashveshhu ririshhah Viranma no rudra bhamitoavadhi rhavishhmanto namasa vidhema te
Aratte goghna utta purushhaghne kshayadviraya sumnamasme te astu&
#160;
Raksha cha no adhi cha deva bruhyatha cha nah sharma yachchha dvibarhah
Stuhi shrutam gartasadam yuvanam mriganna bhima mupahatnumugramh Mruda jaritre rudra stavano anyante asmannivapantu senah
Parino rudrasya hetirvrinaktu pari tveshhasya durmatiraghayoh
Ava sthira maghavadbhyastanushhva midhhvastokaya tanayaya mrudaya
Midhushhtama shivatama shivo nah sumana bhava
Parame vruksha ayudham nidhaya krittim vasana achara pinakam vibhradagahi
Vikirida vilohita namaste astu bhagavah
Yaste sahasrahetayoanyamasmannivapantu tah
Sahasrani sahasradha bahuvostava hetayah
Tasamishano bhagavah parachina mukha kridhi
Avuvaka 11
Sahasrani sahasrasho ye rudra adhi bhumyamh
Teshha sahasrayojane avadhanvani tanmasi
Asminh mahatyarnaveantarikshe bhava adhi
Nilagrivah shitikanthah sharva adhah kshamacharah
Nilagrivah shitikantha divarudra upashritah
Ye vriksheshhu saspinjara nilagriva vilohitah
Ye bhutanamadhipatayo vishikhasah kapardinah
Ye anneshhu vividhyanti patreshhu pibato jananh
Ye patham pathirakshaya ailabrida yavyudhah
Ye tirthani pracharanti srikavanto nishhanginah
Ya etavantashcha bhuyaasashcha disho rudra vitasthire
teshhasahasra yojane Avadhanvani tanmasi
Namo rudrebhyo ye prithivyam ye antarikshe ye divi yeshhamannam
vato varshhamishhava stebhyo dasha praachirdasha dakshina dasha pratichirdashodiichirdashordhvaastebhyo namaste no mridayantu te yam dvishhmo yashcha no dveshhti tam vo jambhe dadhami
Tryambakam yajamahe sugandhim pushhtivardhanam
Urvarukamiva bandhananmrity rmukshiya maamritath
Yo rudro agnau yo apsu ya oshhadhishhu
Yo rudro vishva bhuvanaaavivesha tasmai rudraya namo astu
Tamushhtuhi yah svishhuh sudhanva yo vishvasya kshayati bheshhajasya Yakshvamahe saumanasaya rudram nabhobhi rdevamasuram duvasya
Ayam me hasto bhagavanayam me bhagavattarah
Ayam me vishva bheshhajoaya shivabhimarshanah
Ye te sahasramayutam pasha mrityo martyaya hantave
Tanh yagyasya mayaya sarvanava yajamahe.
Mrityave svaha mrityave svaha
Om namo bhagavate rudraya. vishhnave mrityurme pahi
Prananam granthirasi rudro ma vishantakah
Tenannenapyayasva Sadashivoham
Om shanti shanti shanti
Chamakam (Yajur-Veda chapter 18)
Om Agnaavishhnuu sajoshhasemaa vardhantu vaam girah Dyumnairvaajebhiraagatamh
Vaajashcha me prasavashcha me prayatishcha me
prasitishcha me dhiitishcha me kratushcha me
svarashcha me shlokashcha me shraavashcha me
shrutishcha me jyotishcha me suvashcha me
praanashcha me apaanashcha me vyaanashcha me
asushcha me chittam cha ma aadhiitam cha me
vaakcha me manashcha me chakshushcha me
shrotram cha me dakshashcha me balam cha ma ojashcha me
sahashcha ma aayushcha me jaraa cha ma aatmaa cha me
tanuushcha me sharma cha me varma cha me
angaani cha me asthaani cha me paruushhi cha me shariiraani cha me
Jyaishhthyam cha ma aadhipathyam cha me manyushcha me
bhaamashcha meamashcha meambhashcha me
jemaa cha me mahimaa cha me varimaa cha me
prathimaa cha me varshhmaa cha me draaghuyaa cha me
vriddham cha me vriddhishcha me satyam cha me
shraddhaa cha me jagachcha me dhanam cha me
vashashcha me tvishhishcha me kriidaa cha me
modashcha me jaatam cha me janishhyamaanam cha me
suuktam cha me sukritam cha me vittam cha me
vedyam cha me bhuutam cha me bhavishhyachcha me
sugam cha me supatham cha ma riddham cha ma riddhishcha me
kliptam cha me kliptishcha me matishcha me sumatishcha me
Shancha me mayashcha me priyam cha menukaamashcha me
kaamashcha me saumanasashcha me bhadram cha me
shreyashcha me vasyashcha me yashashcha me
bhagashcha me dravinam cha me yantaa cha me
dhartaa cha me kshemashcha me dhritishcha me
vishvam cha me mahashcha me samvichcha me
gyaatram cha me suushcha me prasuushcha me
siiram cha me layashcha ma ritam cha me
amritam cha meayakshmam cha meanaamayachcha me
jiivaatushcha me diirghaayutvam cha meanamitram cha me
abhayam cha me sugam cha me shayanam cha me
suushhaa cha me sudinam cha me
Uurkcha me suunritaa cha me payashcha me
rasashcha me ghritam cha me madhu cha me
sagdhishcha me sapiitishcha me krishhishcha me
vrishhtishcha me jaitram cha ma audbhidyam cha me
rayishcha me raayashcha me pushhtam cha me
pushhtishcha me vibhu cha me prabhu cha me
bahu cha me bhuuyashcha me puurnam cha me
puurnataram cha me akshitishcha me kuuyavaashcha me
annam cha meakshuchcha me vriihiyashcha me
yavaashcha me maashhaashcha me tilaashcha me
mudgaashcha me khalvaashcha me godhuumaashcha me
masuraashcha me priyamgavashcha meanavashcha me
shyaamaakaashcha me nivaaraashcha me
Ashmaa cha me mrittikaa cha me girayashcha me
parvataashcha me sikataashcha me vanaspatayashcha me
hiranyam cha me ayashcha me siisam cha me
trapushcha me shyaamam cha me loham cha me
agnishcha ma aapashcha me viirudhashcha ma oshhadhayashcha me krishhtapachyam cha me akrishhtapachyam cha me graamyaashcha me pashava aaranyaashcha yagyena kalpantaam
vittam cha me vittishcha me bhuutam cha me bhuutishcha me
vasu cha me vasatishcha me karma cha me
shaktishcha me arthashcha ma emashcha ma itishcha me gatishcha me
Agnishcha ma indrashcha me somashcha ma indrashcha me
savitaa cha ma indrashcha me sarasvatii cha ma indrashcha me
puushhaa cha ma indrashcha me brihaspatishcha ma indrashcha me
mitrashcha ma indrashcha me varunashcha ma indrashcha me
tvashhtaa cha ma indrashcha me dhaataa cha ma indrashcha me
vishhnushcha ma indrashcha meashvinau cha ma indrashcha me
marutashcha ma indrashcha me vishve cha me devaa indrashcha me
prithivii cha ma indrashcha meantariiksham cha ma indrashcha me
dyaushcha ma indrashcha me dishashcha ma indrashcha me
muurdhaa cha ma indrashcha me prajaapatishcha ma indrashcha me
Ashushcha me rashmishcha meadaabhyashcha me
adhipatishcha ma upaashushcha me
antaryaamashcha ma aindravaayashcha me
maitraavarunashcha ma aashvinashcha me
pratipasthaanashcha me shukrashcha me
manthii cha ma aagrayanashcha me
vaishvadevashcha me dhruvashcha me
vaishvaanarashcha ma ritugraahaashcha me
atigraahyaashcha ma aindraagnashcha me
vaishvadevaashcha me marutvatiiyaashcha me
maahendrashcha ma aadityashcha me
saavitrashcha me saarasvatashcha me
paushhnashcha me paatniivatashcha me haariyojanashcha me
Idhmashcha me barhishcha me vedishcha me
dhishhniyaashcha me sruchashcha me chamasaashcha me
graavaanashcha me svaravashcha ma uparavaashcha me
Adhishhavane cha me dronakalashashcha me vaayavyaani cha me puutabhrichcha me aadhavaniiyashcha ma aagniidhram cha me
havirdhaanam cha me grihaashcha me
sadashcha me purodaashaashcha me
pachataashcha me avabhrithashcha me svagaakaarashcha me
Agnishcha me dharmashcha mearkashcha me
suuryashcha me praanashcha meashvamedhashcha me
prithivii cha meditishcha me ditishcha me
dyaushcha me shakkvariirangulayo dishashcha me
yagyena kalpa
ntaam rikcha me saama cha me stomashcha me
yajushcha me diikshaa cha me tapashcha ma ritushcha me
vratam cha me ahoraatrayorvrishhtyaa brihadrathantare cha me
yagyena kalpetaamh
Garbhaashcha me vatsaashcha me travishcha me
travii cha me dityavaath cha me dityauhii cha me
pajnchaavishcha me pajnchaavii cha me trivatsashcha me
trivatsaa cha me turyavaath cha me turyauhii cha me
pashhthavaath cha me pashhthauhii cha ma ukshaa cha me
vashaa cha ma rishhabhashcha me vehashcha me anadvaajncha me
dhenushcha ma aayuryagyena kalpataam praano yagyena kalpataamapaano yagyena kalpataam vyaano yagyena kalpataam chakshuryagyena kalpataam shrotram yagyena kalpataam mano yagyena kalpataam vaagyagyena kalpataam aatmaa yagyena kalpataam yagyo yagyena kalpataamh
Ekaa cha me tisrashcha me pajncha cha me sapta cha me nava cha ma ekadasha cha me trayodasha cha me pamchadasha cha me saptadasha cha me
navadasha cha ma eka vishatishcha me trayovishatishcha me
pamchavishatishcha me saptavishatishcha me navavishatishcha ma
ekatrishachcha me trayastrishachcha me chatasrashcha me
ashhtau cha me dvaadasha cha me shhodasha cha me
vishatishcha me chaturvishatishcha meashhtaavishatishcha me
vaatrishachcha me shhattrishachcha me chatvarishachcha me
chatushchatvaarishachcha meashhtaachatvaarishachcha me
vaajashcha prasavashchaapijashcha kratushcha suvashcha muurdhaa cha
vyashniyashcha antyaayanashcha antyashcha bhauvanashcha
bhuvanashchaadhipatishcha
Chamakam Shanti patha
Idaa devahuurmanuryagyaniirbrihaspatirukthaamadaani shasishhadvishvedevaah
suuktavaachah prithiviimaatarmaa maa hisiirmadhu manishhye madhu janishhye madhu vakshyaami madhu vadishhyaami madhumatiim devebhyo vaachamudyaasa
shushruushhenyaam manushhyebhyastam maa devaa avantu shobhaayai pitaroanumadantu
Om shaantih shaantih shaantih.

, , , ,

One Response to Rudram – Namakam (రుద్రం – నమకం)

 1. Durga Prasad February 23, 2012 at 5:00 am #

  Ekaa cha me tisrashcha me pajncha cha me sapta cha me nava cha ma ekadasha cha me trayodasha cha me pamchadasha cha me saptadasha cha me
  navadasha cha ma eka vishatishcha me trayovishatishcha me
  pamchavishatishcha me saptavishatishcha me navavishatishcha ma
  ekatrishachcha me trayastrishachcha me chatasrashcha me
  ashhtau cha me dvaadasha cha me shhodasha cha me
  vishatishcha me chaturvishatishcha meashhtaavishatishcha me
  vaatrishachcha me shhattrishachcha me chatvarishachcha me
  chatushchatvaarishachcha meashhtaachatvaarishachcha me

  Meaning of each word and phrase of the entire Sri Rudram would enable us to understand Sri Rudram much better.

  Can you explain the relevance of the neumers above in this part of Veda, and also why the sequence is even upto a level and then turn on to odd numbers?

  I would be enlightened, if you could explain
  Durga Prasad

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.