Main Menu

Sami ninne nammitirara (సామి నిన్నే నమ్మితిరా)

Composer: Syama Sastri (ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரி் , శ్యామ శాస్త్రి ) (April 26, 1762 to February 6, 1827) was born in Tiruvarur of Tanjavur district in Tamil Nadu to the couple, Viswanatham and Vengalakshmi – a Smartha Iyer Vadama brahmin family. Paccimiriyam Adiyappayya was his guru.More…

Raagam: Begada

 

Taanam: Adi

 

Language: Telugu (తెలుగు)

.

Recitals

Awaiting Contributions.
Awaiting Contributions.
.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenience


పల్లవి

సామి నిన్నే నమ్మితిరా
రారా ముద్దు కుమారా (సామి)

అనుపల్లవి

నా మీద దయ జూచి
నన్ను రక్షింపరా వేగమే
తామసము జేసితే నిమిషమిక
తాళ జాలనయ్యా ముద్దయ్యా (సామి)

చరణం 1

నీ మహిమలు బ్రహ్మాదులనించి
నిర్ణయింప తరమౌనా
పామరు నేను పొగడ తరమా
పతిత పావన షడానన
నా మనవి వినరా అనయము నీ
నామమే జపమురా గంభీరా
భూమిలో నీ సాటి దైవమెవడు
నీవే మహానుభావ నన్ను బ్రోవు (సామి)

చరణం 2

తాపములనెల్ల ఇక బాపుదువని
ప్రాపు కోరితిరా నేను
నీ పాదములే దిక్కు లోకములను
నిఖిల సంతాప హరణ
పాప హరణ సమ్మోహన కలా విధృత
శ్రీ-పతి పద విదిత వేదాంత
రూప కోటి మన్మథాంగ జిత
సరోజ నేత్ర ధీర రణ వీర (సామి)

చరణం 3

కోరియుంటి నీదు సన్నిధిని
కోరిన వారికెల్ల దయతోను
కోరికలనిచ్చేది నీ బిరుదు గదా
కుటిల తారక విదారక
సారస చరిత నీ దయ రాదా
శ్యామ కృష్ణ నుత వైద్యేశు
నీల కంఠ వాహన దీనావన
సుహృదయ వాస దర హాస (సామి)


பல்லவி

ஸாமி நின்னே நம்மிதிரா
ராரா முத்3து3 குமாரா (ஸாமி)

அனுபல்லவி

நா மீத3 த3ய ஜூசி
நன்னு ரக்ஷிம்பரா வேக3மே
தாமஸமு ஜேஸிதே நிமிஷ(மி)க
தாள ஜால(ன)ய்யா முத்3(த3)ய்யா (ஸாமி)

சரணம் 1

நீ மஹிமலு ப்3ரஹ்(மா)து3ல(னி)ஞ்சி
நிர்ணயிம்ப தர(மௌ)னா
பாமரு நேனு பொக3ட3 தரமா
பதித பாவன ஷ(டா3)னன
நா மனவி வினரா அனயமு நீ
நாமமே ஜபமுரா க3ம்பீ4ரா
பூ4மிலோ நீ ஸாடி தை3வ(மெ)வடு3
நீவே மஹானுபா4வ நன்னு ப்3ரோவு (ஸாமி)

சரணம் 2

தாபமுல(னெ)ல்ல இக பா3புது3(வ)னி
ப்ராபு கோரிதிரா நேனு
நீ பாத3முலே தி3க்கு லோகமுலனு
நிகி2ல ஸந்தாப ஹரண
பாப ஹரண ஸம்மோஹன கலா வித்4ரு2த
ஸ்ரீ-பதி பத3 விதி3த வேதா3ந்த
ரூப கோடி மன்ம(தா2)ங்க3 ஜித
ஸரோஜ நேத்ர தீ4ர ரண வீர (ஸாமி)

சரணம் 3

கோரி(யு)ண்டி நீது3 ஸன்னிதி4னி
கோரின வாரி(கெ)ல்ல த3யதோனு
கோரிகல(னி)ச்சேதி3 நீ பி3ருது3 க3தா3
குடில தாரக விதா3ரக
ஸாரஸ சரித நீ த3ய ராதா3
ஸ்1யாம க்ரு2ஷ்ண நுத வைத்3(யே)ஸு1
நீல கண்ட2 வாஹன தீ3(னா)வன
ஸுஹ்ரு2த3ய வாஸ த3ர ஹாஸ (ஸாமி)


ಪಲ್ಲವಿ

ಸಾಮಿ ನಿನ್ನೇ ನಮ್ಮಿತಿರಾ
ರಾರಾ ಮುದ್ದು ಕುಮಾರಾ (ಸಾಮಿ)

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ನಾ ಮೀದ ದಯ ಜೂಚಿ
ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಂಪರಾ ವೇಗಮೇ
ತಾಮಸಮು ಜೇಸಿತೇ ನಿಮಿಷಮಿಕ
ತಾಳ ಜಾಲನಯ್ಯಾ ಮುದ್ದಯ್ಯಾ (ಸಾಮಿ)

ಚರಣಂ 1

ನೀ ಮಹಿಮಲು ಬ್ರಹ್ಮಾದುಲನಿಂಚಿ
ನಿರ್ಣಯಿಂಪ ತರಮೌನಾ
ಪಾಮರು ನೇನು ಪೊಗಡ ತರಮಾ
ಪತಿತ ಪಾವನ ಷಡಾನನ
ನಾ ಮನವಿ ವಿನರಾ ಅನಯಮು ನೀ
ನಾಮಮೇ ಜಪಮುರಾ ಗಂಭೀರಾ
ಭೂಮಿಲೋ ನೀ ಸಾಟಿ ದೈವಮೆವಡು
ನೀವೇ ಮಹಾನುಭಾವ ನನ್ನು ಬ್ರೋವು (ಸಾಮಿ)

ಚರಣಂ 2

ತಾಪಮುಲನೆಲ್ಲ ಇಕ ಬಾಪುದುವನಿ
ಪ್ರಾಪು ಕೋರಿತಿರಾ ನೇನು
ನೀ ಪಾದಮುಲೇ ದಿಕ್ಕು ಲೋಕಮುಲನು
ನಿಖಿಲ ಸಂತಾಪ ಹರಣ
ಪಾಪ ಹರಣ ಸಮ್ಮೋಹನ ಕಲಾ ವಿಧೃತ
ಶ್ರೀ-ಪತಿ ಪದ ವಿದಿತ ವೇದಾಂತ
ರೂಪ ಕೋಟಿ ಮನ್ಮಥಾಂಗ ಜಿತ
ಸರೋಜ ನೇತ್ರ ಧೀರ ರಣ ವೀರ (ಸಾಮಿ)

ಚರಣಂ 3

ಕೋರಿಯುಂಟಿ ನೀದು ಸನ್ನಿಧಿನಿ
ಕೋರಿನ ವಾರಿಕೆಲ್ಲ ದಯತೋನು
ಕೋರಿಕಲನಿಚ್ಚೇದಿ ನೀ ಬಿರುದು ಗದಾ
ಕುಟಿಲ ತಾರಕ ವಿದಾರಕ
ಸಾರಸ ಚರಿತ ನೀ ದಯ ರಾದಾ
ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ನುತ ವೈದ್ಯೇಶು
ನೀಲ ಕಂಠ ವಾಹನ ದೀನಾವನ
ಸುಹೃದಯ ವಾಸ ದರ ಹಾಸ (ಸಾಮಿ)


पल्लवि

सामि निन्ने नम्मितिरा
रारा मुद्दु कुमारा (सामि)

अनुपल्लवि

ना मीद दय जूचि
नन्नु रक्षिम्परा वेगमे
तामसमु जेसिते निमिष(मि)क
ताळ जाल(न)य्या मु(द्द)य्या (सामि)

चरणम् 1

नी महिमलु ब्र(ह्मा)दुल(नि)ञ्चि
निर्णयिम्प तर(मौ)ना
पामरु नेनु पॊगड तरमा
पतित पावन ष(डा)नन
ना मनवि विनरा अनयमु नी
नाममे जपमुरा गम्भीरा
भूमिलो नी साटि दैव(मॆ)वडु
नीवे महानुभाव नन्नु ब्रोवु (सामि)

चरणम् 2

तापमुल(नॆ)ल्ल इक बापुदु(व)नि
प्रापु कोरितिरा नेनु
नी पादमुले दिक्कु लोकमुलनु
निखिल सन्ताप हरण
पाप हरण सम्मोहन कला विधृत
श्री-पति पद विदित वेदान्त
रूप कोटि मन्म(था)ङ्ग जित
सरोज नेत्र धीर रण वीर (सामि)

चरणम् 3

कोरि(यु)ण्टि नीदु सन्निधिनि
कोरिन वारि(कॆ)ल्ल दयतोनु
कोरिकल(नि)च्चेदि नी बिरुदु गदा
कुटिल तारक विदारक
सारस चरित नी दय रादा
श्याम कृष्ण नुत वै(द्ये)शु
नील कण्ठ वाहन दी(ना)वन
सुहृदय वास दर हास (सामि)


pallavi

sAmi ninnE nammitirA
rArA 1muddu kumArA (sAmi)

anupallavi

nA mIda daya jUci
nannu rakshimparA vEgamE
tAmasamu jEsitE nimisham(i)ka
tALa jAlan(a)yyA mudd(a)yyA (sAmi)

caraNam 1

nI mahimalu 2brahm(A)dula(n)inci
nirNayimpa taram(au)nA
pAmaru nEnu pogaDa taramA
patita pAvana shaD-Anana
nA manavi vinarA anayamu nI
nAmamE japamurA gambhIrA
bhUmilO nI sATi daivam(e)vaDu
nIvE mahAnubhAva nannu brOvu (sAmi)

caraNam 2

tApamulan(e)lla ika bApuduv(a)ni
prApu kOritirA nEnu
nI pAdamulE dikku lOkamulanu
nikhila 3santApa haraNa
pApa haraNa 4sammOhana kalA vidhRta
5SrI-pati pada vidita 6vEdAnta
rUpa 7kOTi manmath(A)nga jita
sarOja nEtra 8dhIra raNa vIra (sAmi)

caraNam 3

kOri(y)uNTi nIdu sannidhini
kOrina vArik(e)lla dayatOnu
kOrikalan(i)ccEdi nI birudu gadA
kuTila tAraka vidAraka
sArasa carita nI daya rAdA
SyAma kRshNa nuta 9vaidy(E)Su
nIla kaNTha vAhana dIn(A)vana
suhRdaya vAsa dara hAsa (sAmi)


പല്ലവി

സാമി നിന്നേ നമ്മിതിരാ
രാരാ മുദ്ദു കുമാരാ (സാമി)

അനുപല്ലവി

നാ മീദ ദയ ജൂചി
നന്നു രക്ഷിമ്പരാ വേഗമേ
താമസമു ജേസിതേ നിമിഷമിക
താള ജാലനയ്യാ മുദ്ദയ്യാ (സാമി)

ചരണമ് 1

നീ മഹിമലു ബ്രഹ്മാദുലനിഞ്ചി
നിര്ണയിമ്പ തരമൌനാ
പാമരു നേനു പൊഗഡ തരമാ
പതിത പാവന ഷഡാനന
നാ മനവി വിനരാ അനയമു നീ
നാമമേ ജപമുരാ ഗമ്ഭീരാ
ഭൂമിലോ നീ സാടി ദൈവമെവഡു
നീവേ മഹാനുഭാവ നന്നു ബ്രോവു (സാമി)

ചരണമ് 2

താപമുലനെല്ല ഇക ബാപുദുവനി
പ്രാപു കോരിതിരാ നേനു
നീ പാദമുലേ ദിക്കു ലോകമുലനു
നിഖില സന്താപ ഹരണ
പാപ ഹരണ സമ്മോഹന കലാ വിധൃത
ശ്രീ-പതി പദ വിദിത വേദാന്ത
രൂപ കോടി മന്മഥാങ്ഗ ജിത
സരോജ നേത്ര ധീര രണ വീര (സാമി)

ചരണമ് 3

കോരിയുണ്ടി നീദു സന്നിധിനി
കോരിന വാരികെല്ല ദയതോനു
കോരികലനിച്ചേദി നീ ബിരുദു ഗദാ
കുടില താരക വിദാരക
സാരസ ചരിത നീ ദയ രാദാ
ശ്യാമ കൃഷ്ണ നുത വൈദ്യേശു
നീല കണ്ഠ വാഹന ദീനാവന
സുഹൃദയ വാസ ദര ഹാസ (സാമി)


Pallavi

O Lord (sAmi)! I trusted (nammitirA) You alone (ninnE). Please come (rArA), O muddu kumArA (literally charming Youth) (name of subrahmaNya at vaidISvaran kOil)!

Anupallavi

Please show (jUci) compassion (daya) on (mIda) me (nA) and protect (rakshimparA) me (nannu) quickly (vEgamE).
O Lord (ayyA)! If You delay (tAmasamu jEsitE) further (ika), I shall not be able (jAlanu) (jAlanayyA) tolerate (tALa) even a minute (nimishamu) (nimishamika). O Charming (muddu) Lord (ayyA) (muddayyA)!
O Lord! I trusted You alone. Please come, O muddu kumArA!

Charanam

1.Will it be (aunA) possible (taramu) (taramaunA) to determine (nirNayimpa) Your (nI) greatness (mahimalu) even by (unci) brahmA and others (Adula) (brahmAdulaninci)? I (nEnu) am, after all, an ignorant (pAmaru); is it possible (taramA) for me to extol (pogaDa) You? O Redeemer (pAvana) of fallen (patita)! O Six (shaD) Faced (Anana) (shaDAnana)!
Please listen (vinarA) to my (nA) appeal (manavi). I am undertaking continuous (anayamu) japa (japamurA) of Your (nI) name only (nAmamE). O Majestic (gambhIrA)! Who (evaDu) is the God (daivamu) (daivamevaDu) equal (sATi) to You (nI) in this Earth (bhUmilO)? You alone (nIvE) are magnanimous (mahAnubhAva). Please protect (brOvu) me (nannu).
O Lord! I trusted You alone. Please come, O muddu kumArA!

2.I (nEnu) sought (kOritirA) Your support (prApu) in the hope that (ani) You will further (ika) relieve (bApuduvu) (bApuduvani) all (ella) my afflictions (tApamulanu) (tApamulanella). In all Worlds (lOkamulanu), only Your (nI) holy feet (pAdamulE) are refuge (dikku). O Reliever (haraNa) of severe afflictions (santApa) for entire Universe (nikhila)!
O Destroyer (haraNa) of sins (pApa)! O Possessor (vidhRta) of charm (kalA) that fascinates (sammOhana)! O Perceiver (vidita) of the holy feet (pada) of vishNu – Consort (pati) of lakshmI (SrI)! O vEdAnta embodied (rUpa)! O Lord whose body (anga) excels (jita) a million (kOTi) (literally a crore) manmatha (manmathAnga)! O Lotus (sarOja) Eyed (nEtra)! O Brave (dhIra)! O Hero (vIra) of battle (raNa)!
O Lord! I trusted You alone. Please come, O muddu kumArA!

2.I have besought (kOri uNTi) (kOriyuNTi) Your (nIdu) holy presence (sannidhini). Isn’t it (gadA) Your (nI) appellation (birudu) of compassionately (dayatOnu) granting (iccEdi) the wishes (kOrikalanu) (kOrikalaniccEdi) to all (ella) those (vAriki) (vArikella) who have sought (kOrina) You? O Slayer (vidAraka) of crooked (kuTila) tAraka asura!
O Lord whose exploits (caritra) are sweet (sArasa) to ears! Won’t You (nI) have (rAdA) mercy (daya)? O Lord (ISu) of vaidyESvaram (vaidya) (vaidyESa) extolled (nuta) by SyAma kRshNa! O Lord who has pea-cock (nIla kaNTha) (literally blue throated) as carrier (vAhana)! O Protector (avana) of humble people (dIna) (dInAvana)! O Lord abiding (vAsa) in the pure-hearted (suhRdaya)! O Lord wearing a smile (dara hAsa)!
O Lord! I trusted You alone. Please come, O muddu kumArA!

, ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.