Main Menu

Samkara Durgamai Durita (సంకర దుర్గమై దురిత)

Composer: Kancherla Gopanna (Telugu: కంచెర్ల గోపన్న) (c 1620 – 1680 CE), popularly known as Bhadrachala Ramadasu (Telugu: భద్రాచల రామదాసు), was a 17th century Indian devotee of Lord Sriram. More...

Recitals


Samkara Durgamai Durita (సంకర దుర్గమై దురిత)     

This Poem was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenienceపద్యం:

సఙ్కరదుర్గమై దురిత సఙ్కులమైన జగమ్బుజూచి స
ర్వఙ్కషలీల ను త్తమ తురఙ్గమునెక్కి కరాసిబూని వీ
రాఙ్కవిలాస మొప్ప గలి కాకృత సజ్జనకోటికి నిరా
తఙ్క మొనర్చితీవుకద దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. ॥ 77 ॥

తాత్పర్యము:

రామా!దయాసముద్రా!వర్ణ సాంకర్యముచేఁ జొరరానిదయి పాపభూయిష్టమైన లోకమును జూచి మేలుజాతి గుఱ్ఱము నదిరోహించి చేతఁగత్తిని బూని వీరుఁడను బిరుదమొప్పఁగాఁ గల్కిరూపమున మంచివారి సమూహమును నడ్డులేకుండఁజేయువాఁడ నీవే కదా!


Poem:

saṅkaradurgamai durita saṅkulamaina jagambujūchi sa
rvaṅkaṣalīla nu ttama turaṅgamunekki karāsibūni vī
rāṅkavilāsa moppa gali kākṛta sajjanakōṭiki nirā
taṅka monarchitīvukada dāśarathī karuṇāpayōnidhī. ॥ 77 ॥

सङ्करदुर्गमै दुरित सङ्कुलमैन जगम्बुजूचि स
र्वङ्कषलील नु त्तम तुरङ्गमुनॆक्कि करासिबूनि वी
राङ्कविलास मॊप्प गलि काकृत सज्जनकोटिकि निरा
तङ्क मॊनर्चितीवुकद दाशरथी करुणापयोनिधी. ॥ 77 ॥

ஸங்கரது³ர்க³மை து³ரித ஸங்குலமைன ஜக³ம்பு³ஜூசி ஸ
ர்வங்கஷலீல நு த்தம துரங்க³முனெக்கி கராஸிபூ³னி வீ
ராங்கவிலாஸ மொப்ப க³லி காக்ருத ஸஜ்ஜனகோடிகி நிரா
தங்க மொனர்சிதீவுகத³ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 77 ॥

ಸಙ್ಕರದುರ್ಗಮೈ ದುರಿತ ಸಙ್ಕುಲಮೈನ ಜಗಮ್ಬುಜೂಚಿ ಸ
ರ್ವಙ್ಕಷಲೀಲ ನು ತ್ತಮ ತುರಙ್ಗಮುನೆಕ್ಕಿ ಕರಾಸಿಬೂನಿ ವೀ
ರಾಙ್ಕವಿಲಾಸ ಮೊಪ್ಪ ಗಲಿ ಕಾಕೃತ ಸಜ್ಜನಕೋಟಿಕಿ ನಿರಾ
ತಙ್ಕ ಮೊನರ್ಚಿತೀವುಕದ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. ॥ 77 ॥

സംകരദുര്ഗമൈ ദുരിത സംകുലമൈന ജഗംബുജൂചി സ
ര്വംകഷലീല നു ത്തമ തുരംഗമുനെക്കി കരാസിബൂനി വീ
രാംകവിലാസ മൊപ്പ ഗലി കാകൃത സജ്ജനകോടികി നിരാ
തംക മൊനര്ചിതീവുകദ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 77 ॥

সংকরদুর্গমৈ দুরিত সংকুলমৈন জগংবুজূচি স
র্বংকষলীল নু ত্তম তুরংগমুনেক্কি করাসিবূনি বী
রাংকবিলাস মোপ্প গলি কাকৃত সজ্জনকোটিকি নিরা
তংক মোনর্চিতীবুকদ দাশরথী করুণাপযোনিধী. ॥ 77 ॥

સંકરદુર્ગમૈ દુરિત સંકુલમૈન જગંબુજૂચિ સ
ર્વંકષલીલ નુ ત્તમ તુરંગમુનેક્કિ કરાસિબૂનિ વી
રાંકવિલાસ મોપ્પ ગલિ કાકૃત સજ્જનકોટિકિ નિરા
તંક મોનર્ચિતીવુકદ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 77 ॥

ସଂକରଦୁର୍ଗମୈ ଦୁରିତ ସଂକୁଲମୈନ ଜଗଂବୁଜୂଚି ସ
ର୍ଵଂକଷଲୀଲ ନୁ ତ୍ତମ ତୁରଂଗମୁନେକ୍କି କରାସିବୂନି ଵୀ
ରାଂକଵିଲାସ ମୋପ୍ପ ଗଲି କାକୃତ ସଜ୍ଜନକୋଟିକି ନିରା
ତଂକ ମୋନର୍ଚିତୀଵୁକଦ ଦାଶରଥୀ କରୁଣାପୟୋନିଧୀ. ॥ 77 ॥

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.