Main Menu

Samsarulaite (సంసారులైతే)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyagaraja త్యాగరాజ) , (May 4, 1767–January 6, 1847). He was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: saavEri

talam: aadi

15 maayamaaLava gowLa janya
Aa: S R1 M1 P D1 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)


Recitals


Samsarulaite | సంసారులైతే     
Album: Unknown | Voice: L.G. Jayaraman


Awaiting for contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

సంసారులైతేనేమయ్య శిఖి
పింఛావతంసుడెదుటనుండగ

Anupallavi

హింసాదులెల్ల రోసి 1హంసాదుల కూది
ప్రశంస జేయుచునే ప్రొద్దు
కంసారిని నమ్మువారు (సం)

Charanams

కాననమున తిరుగు 2మానవులు సదా
ధ్యాన 2యోగ యుతులై నీ నామము పల్కుచు
నానా 3కర్మ ఫలము దానము సేయువారు (సం)

2. క్రూరపు యోచనలు దూరు జేసి తన
దార పుత్రుల పరిచారకుల జేసి
సార రూపుని పాద సారస యుగముల
సారె-సారెకు మనసార పూజించువారు (సం)

3. భాగవతుల కూది భోగములెల్ల
హరికే గావింపుచును వీణ గానములతోం-
ఆగమ చరుని 4శ్రీ రాగమున పాడుచు
త్యాగరాజ నుతుని బాగుగ నమ్మువారు (సం)

Variations

2 మానవులు – యోగ యుతులై&న్బ్స్ప్;: మానవుడు – యోగ యుతుడై
4శ్రీ రాగమున – రాగమున
.


Pallavi

ஸம்ஸாருலைதேனேமய்ய சிகி2
பிஞ்சா2வதம்ஸுடெ3து3டனுண்ட3க3

Anupallavi

ஹிம்ஸாது3லெல்ல ரோஸி 1ஹம்ஸாது3ல கூதி3
ப்ரசம்ஸ ஜேயுசுனே ப்ரொத்3து3
கம்ஸாரினி நம்முவாரு (ஸம்)

Charanams

1. ஜ்னான வைராக்3யமுலு ஹீனமைனட்டி ப4வ
கானனமுன திருகு3 2மானவுலு ஸதா3
த்4யான 2யோக3 யுதுலை நீ நாமமு பல்குசு
நானா 3கர்ம ப2லமு தா3னமு ஸேயுவாரு (ஸம்)

2. க்ரூரபு யோசனலு தூ3ரு ஜேஸி தன
தா3ர புத்ருல பரிசாரகுல ஜேஸி
ஸார ரூபுனி பாத3 ஸாரஸ யுக3முல
ஸாரெ-ஸாரெகு மனஸார பூஜிஞ்சுவாரு (ஸம்)

3. பா4க3வதுல கூதி3 போ4க3முலெல்ல
ஹரிகே கா3விம்புசுனு வீண கா3னமுலதோன்-
ஆக3ம சருனி 4ஸ்ரீ ராக3முன பாடு3சு
த்யாக3ராஜ நுதுனி பா3கு3க3 நம்முவாரு (ஸம்)

Variation

2 மானவுலு – யோக3 யுதுலை&ந்ப்3ஸ்ப்;: மானவுடு3 – யோக3 யுதுடை3
4ஸ்ரீ ராக3முன – ராக3முன
.


Pallavi

ಸಂಸಾರುಲೈತೇನೇಮಯ್ಯ ಶಿಖಿ
ಪಿಂಛಾವತಂಸುಡೆದುಟನುಂಡಗ

Anupallavi

ಹಿಂಸಾದುಲೆಲ್ಲ ರೋಸಿ 1ಹಂಸಾದುಲ ಕೂದಿ
ಪ್ರಶಂಸ ಜೇಯುಚುನೇ ಪ್ರೊದ್ದು
ಕಂಸಾರಿನಿ ನಮ್ಮುವಾರು (ಸಂ)

Charanams

1. ಜ್ನಾನ ವೈರಾಗ್ಯಮುಲು ಹೀನಮೈನಟ್ಟಿ ಭವ
ಕಾನನಮುನ ತಿರುಗು 2ಮಾನವುಲು ಸದಾ
ಧ್ಯಾನ 2ಯೋಗ ಯುತುಲೈ ನೀ ನಾಮಮು ಪಲ್ಕುಚು
ನಾನಾ 3ಕರ್ಮ ಫಲಮು ದಾನಮು ಸೇಯುವಾರು (ಸಂ)

2. ಕ್ರೂರಪು ಯೋಚನಲು ದೂರು ಜೇಸಿ ತನ
ದಾರ ಪುತ್ರುಲ ಪರಿಚಾರಕುಲ ಜೇಸಿ
ಸಾರ ರೂಪುನಿ ಪಾದ ಸಾರಸ ಯುಗಮುಲ
ಸಾರೆ-ಸಾರೆಕು ಮನಸಾರ ಪೂಜಿಂಚುವಾರು (ಸಂ)

3. ಭಾಗವತುಲ ಕೂದಿ ಭೋಗಮುಲೆಲ್ಲ
ಹರಿಕೇ ಗಾವಿಂಪುಚುನು ವೀಣ ಗಾನಮುಲತೋಂ-
ಆಗಮ ಚರುನಿ 4ಶ್ರೀ ರಾಗಮುನ ಪಾಡುಚು
ತ್ಯಾಗರಾಜ ನುತುನಿ ಬಾಗುಗ ನಮ್ಮುವಾರು (ಸಂ)

Variations

2 ಮಾನವುಲು – ಯೋಗ ಯುತುಲೈ&ನ್ಬ್ಸ್ಪ್;: ಮಾನವುಡು – ಯೋಗ ಯುತುಡೈ
4ಶ್ರೀ ರಾಗಮುನ – ರಾಗಮುನ
.


Pallavi

संसारुलैतेनेमय्य शिखि
पिञ्छावतंसुडॆदुटनुण्डग

Anupallavi

हिंसादुलॆल्ल रोसि 1हंसादुल कूदि
प्रशंस जेयुचुने प्रॊद्दु
कंसारिनि नम्मुवारु (सं)

Charanams

1. ज्नान वैराग्यमुलु हीनमैनट्टि भव
काननमुन तिरुगु 2मानवुलु सदा
ध्यान 2योग युतुलै नी नाममु पल्कुचु
नाना 3कर्म फलमु दानमु सेयुवारु (सं)

2. क्रूरपु योचनलु दूरु जेसि तन
दार पुत्रुल परिचारकुल जेसि
सार रूपुनि पाद सारस युगमुल
सारॆ-सारॆकु मनसार पूजिञ्चुवारु (सं)

3. भागवतुल कूदि भोगमुलॆल्ल
हरिके गाविम्पुचुनु वीण गानमुलतोन्-
आगम चरुनि 4श्री रागमुन पाडुचु
त्यागराज नुतुनि बागुग नम्मुवारु (सं)

Variations

2 मानवुलु – योग युतुलै&न्ब्स्प्;: मानवुडु – योग युतुडै
4श्री रागमुन – रागमुन
.


Pallavi

saṃsārulaitēnēmayya śikhi
piñchāvataṃsuḍeduṭanuṇḍaga

Anupallavi

hiṃsādulella rōsi 1haṃsādula kūdi
praśaṃsa jēyucunē proddu
kaṃsārini nammuvāru (saṃ)

Charanams

1. jnāna vairāgyamulu hīnamainaṭṭi bhava
kānanamuna tirugu 2mānavulu sadā
dhyāna 2yōga yutulai nī nāmamu palkucu
nānā 3karma phalamu dānamu sēyuvāru (saṃ)

2. krūrapu yōcanalu dūru jēsi tana
dāra putrula paricārakula jēsi
sāra rūpuni pāda sārasa yugamula
sāre-sāreku manasāra pūjiñcuvāru (saṃ)

3. bhāgavatula kūdi bhōgamulella
harikē gāvimpucunu vīṇa gānamulatōn-
āgama caruni 4śrī rāgamuna pāḍucu
tyāgarāja nutuni bāguga nammuvāru (saṃ)

Variations

2 mānavulu – yōga yutulai : mānavuḍu – yōga yutuḍai
4śrī rāgamuna – rāgamuna
.


Pallavi:

O Lord! how does it matter even if people live with family, if Lord Krishna – adorned with peacock feather on the crest – is in front of them?

Anupallavi:

(a) Abandoning causing injury (to others) and all such acts, (b) joining the company of Self-realised, those who at all times trust Lord Krishna – enemy of Kamsa – by extolling Him, how does it matter even if they live with their familes?

Charanam:

1. Those people, who are wandering in such jungle of Worldly Existence which is devoid of true knowledge and indifference to Worldly objects, (a) become relinquishers of the fruits of various actions, (b) by being endowed with Yoga and meditation, and (c) chanting always Your names, even if they live with family, how does it matter?

2. (a) Rebuking cruel thoughts from the mind, (b) engaging one’s wives and children in the service of the Lord, those people who always whole-heartedly worship the Lotus Feet of the Lord of the form of essence of everything, how does it matter even if they live with family?

3. (a) Joining the company of great devotees, (b) surrendering all enjoyments to Lord Hari, (c) singing the glory of Lord – the indweller of the treatises – in the best tunes to the accompaniment of lute music, those people who totally trust the Lord praised by this Thyagaraja, how does it matter even if they live with family?
.

, , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.