Main Menu

Santhamu Leka (శాంతము లేక )

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyagaraja త్యాగరాజ) , (May 4, 1767–January 6, 1847). He was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam:shyaamaa

Talam:aadi

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 M1 P D2 S
Av: S D2 P M1 G3 R2 S
Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Santhamu Leka | శాంతము లేక     
Album: Unknown | Voice: S.R. Srinivasa Iyer

Santhamu Leka | శాంతము లేక     
Album: Unknown | Voice: D.K. Pattammal

Santhamu Leka | శాంతము లేక     
Album: Unknown | Voice: Allature Brothers

Santhamu Leka | శాంతము లేక     
Album: Unknown | Voice: Sanjay Subramanyan


Awaiting for contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

శాంతము లేక సౌఖ్యము లేదు
సారస దళ నయన

Anupallavi

దాంతునికైన వేదాంతునికైన (శా)

Charanams

1. దార సుతులు ధన ధాన్యములుండిన
సారెకు జప తప సంపద కల్గిన (శా)

2. ఆగమ శాస్త్రములన్నియు చదివిన
బాగుగ సకల హృద్-భావము తెలిసిన (శా)

3. యాగాది కర్మములన్నియు జేసిన
భాగవతులనుచు బాగుగ పేరైన (శా)

4. రాజాధి రాజ శ్రీ రాఘవ త్యాగ-
రాజ వినుత సాధు రక్షక తనక్1ఉప(శాంతము)
.


Pallavi

சாந்தமு லேக ஸௌக்2யமு லேது3
ஸாரஸ த3ள நயன

Anupallavi

தா3ந்துனிகைன வேதா3ந்துனிகைன (சா)

Charanams

1. தா3ர ஸுதுலு த4ன தா4ன்யமுலுண்டி3ன
ஸாரெகு ஜப தப ஸம்பத3 கல்கி3ன (சா)

2. ஆக3ம சாஸ்த்ரமுலன்னியு சதி3வின
பா3கு3க3 ஸகல ஹ்ருத்-பா4வமு தெலிஸின (சா)

3. யாகா3தி3 கர்மமுலன்னியு ஜேஸின
பா4க3வதுலனுசு பா3கு3க3 பேரைன (சா)

4. ராஜாதி4 ராஜ ஸ்ரீ ராக4வ த்யாக3-
ராஜ வினுத ஸாது4 ரக்ஷக தனக்1உப(சாந்தமு)
.


Pallavi

ಶಾಂತಮು ಲೇಕ ಸೌಖ್ಯಮು ಲೇದು
ಸಾರಸ ದಳ ನಯನ

Anupallavi

ದಾಂತುನಿಕೈನ ವೇದಾಂತುನಿಕೈನ (ಶಾ)

Charanams

1. ದಾರ ಸುತುಲು ಧನ ಧಾನ್ಯಮುಲುಂಡಿನ
ಸಾರೆಕು ಜಪ ತಪ ಸಂಪದ ಕಲ್ಗಿನ (ಶಾ)

2. ಆಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರಮುಲನ್ನಿಯು ಚದಿವಿನ
ಬಾಗುಗ ಸಕಲ ಹೃದ್-ಭಾವಮು ತೆಲಿಸಿನ (ಶಾ)

3. ಯಾಗಾದಿ ಕರ್ಮಮುಲನ್ನಿಯು ಜೇಸಿನ
ಭಾಗವತುಲನುಚು ಬಾಗುಗ ಪೇರೈನ (ಶಾ)

4. ರಾಜಾಧಿ ರಾಜ ಶ್ರೀ ರಾಘವ ತ್ಯಾಗ-
ರಾಜ ವಿನುತ ಸಾಧು ರಕ್ಷಕ ತನಕ್1ಉಪ(ಶಾಂತಮು)
.


Pallavi

शान्तमु लेक सौख्यमु लेदु
सारस दळ नयन

Anupallavi

दान्तुनिकैन वेदान्तुनिकैन (शा)

Charanams

1. दार सुतुलु धन धान्यमुलुण्डिन
सारॆकु जप तप सम्पद कल्गिन (शा)

2. आगम शास्त्रमुलन्नियु चदिविन
बागुग सकल हृद्-भावमु तॆलिसिन (शा)

3. यागादि कर्ममुलन्नियु जेसिन
भागवतुलनुचु बागुग पेरैन (शा)

4. राजाधि राज श्री राघव त्याग-
राज विनुत साधु रक्षक तनक्1उप(शान्तमु)
.


Pallavi

śāntamu lēka saukhyamu lēdu
sārasa daḷa nayana

Anupallavi

dāntunikaina vēdāntunikaina (śā)

Charanams

1. dāra sutulu dhana dhānyamuluṇḍina
sāreku japa tapa sampada kalgina (śā)

2. āgama śāstramulanniyu cadivina
bāguga sakala hṛd-bhāvamu telisina (śā)

3. yāgādi karmamulanniyu jēsina
bhāgavatulanucu bāguga pēraina (śā)

4. rājādhi rāja śrī rāghava tyāga-
rāja vinuta sādhu rakṣaka tanak1upa(śāntamu)
.


Pallavi

Without tranquility of mind, there is no comfort, O Lotus petal Eyed!

Anupallavi

Be he an ascetic or be he an adherer of Vedanta, without tranquility of mind, there is no comfort.

Charanam

1. Even if one has wife, children, wealth and food items, even if one attains wealth of ever chanting of names of Lord and asceticism, without tranquility of mind, there is no comfort.

2. Even if one is erudite in all the Agama Sastras, even if one knows well all their true purport (significance), without tranquility of mind, there is no comfort.

3. Even if one performs all sorts of Vedic actions of sacrifical oblations etc, even if has reputation as a great devotee of the Lord, without tranquility of mind, there is no comfort.

4. O Overlord of Kings, Sri Raghava! O Lord praised by this Thyagaraja! O Protector of the pious people! without attaining quietitude of one’s mind, there is no comfort.
.

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.