Main Menu

Sarasija Nabha Sodari

Composer: Muttukumaraswamy (முத்துகுமாரச்வாமி) popularly known as Muthuswamy Dikshithar (முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் – ముత్తుస్వామీ డిక్షితర్), (March 24, 1775 – October 21, 1835) was born in Tiruvarur (of Thanjavur district of Tamil Nadu) to a Tamil Iyer Brahmin couple Ramaswami Dikshitar and Subbamma, as the eldest son. He also had two younger brothers Baluswami, Chinnaswami and a sister Balambal.Chidambaranatha Yogi was his guru. More…

Raagam: Naga Gandhari

 

Taalam: Rupakam

 

Diety:
 

.

Recitals


Sarasija Nabha Sodari     
Album: Unknown | Voice: A.R. Iyengar

Sarasija Nabha Sodari     
Album: Unknown | Voice: K.N.Narayanaswamy

Sarasija Nabha Sodari     
Album: Unknown | Voice: T.M. Krishna


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


We believe this kriti was originally composed in sanskrit. Other languages are for your convenience.పల్లవి

సరసిజ నాభ సోదరి శంకరి పాహి మాం

అనుపల్లవి

వరదాభయ కర కమలే శరణాగత వత్సలే

చరణము

పరంధామ ప్రకీర్తితే
పశు పాశ విమోచితే
పన్నగాభరణ యుతే
నాగ గాంధారీ పూజితాబ్జ పదే
సదా నందితే సంపదే
(మధ్యమ కాల సాహిత్యం)
వర గురు గుహ జనని మద శమని
మహిషాసుర మర్దిని మంద గమని
మంగళ వర ప్రదాయిని

variations

సదా నందితే – సదా నంద
.


பல்லவி

ஸரஸிஜ நாப4 ஸோத3ரி ஸ1ங்கரி பாஹி மாம்

அனுபல்லவி

வரதா3ப4ய கர கமலே ஸ1ரணாக3த வத்ஸலே

சரணம்

பரந்தா4ம ப்ரகீர்திதே
பஸு1 பாஸ1 விமோசிதே
பன்னகா3ப4ரண யுதே
நாக3 கா3ந்தா4ரீ பூஜிதாப்3ஜ பதே3
ஸதா3 நந்தி3தே ஸம்பதே3
(மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
வர கு3ரு கு3ஹ ஜனனி மத3 ஸ1மனி
மஹிஷாஸுர மர்தி3னி மந்த3 க3மனி
மங்க3ள வர ப்ரதா3யினி

variations

ஸதா3 நந்தி3தே – ஸதா3 நந்த3
.


ಪಲ್ಲವಿ

ಸರಸಿಜ ನಾಭ ಸೋದರಿ ಶಂಕರಿ ಪಾಹಿ ಮಾಂ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ವರದಾಭಯ ಕರ ಕಮಲೇ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲೇ

ಚರಣಂ

ಪರಂಧಾಮ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತೇ
ಪಶು ಪಾಶ ವಿಮೋಚಿತೇ
ಪನ್ನಗಾಭರಣ ಯುತೇ
ನಾಗ ಗಾಂಧಾರೀ ಪೂಜಿತಾಬ್ಜ ಪದೇ
ಸದಾ ನಂದಿತೇ ಸಂಪದೇ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಂ)
ವರ ಗುರು ಗುಹ ಜನನಿ ಮದ ಶಮನಿ
ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಮಂದ ಗಮನಿ
ಮಂಗಳ ವರ ಪ್ರದಾಯಿನಿ

variations

ಸದಾ ನಂದಿತೇ – ಸದಾ ನಂದ
.


पल्लवि

सरसिज नाभ सोदरि शङ्करि पाहि माम्

अनुपल्लवि

वरदाभय कर कमले शरणागत वत्सले

चरणम्

परन्धाम प्रकीर्तिते
पशु पाश विमोचिते
पन्नगाभरण युते
नाग गान्धारी पूजिताब्ज पदे
सदा नन्दिते सम्पदे
(मध्यम काल साहित्यम्)
वर गुरु गुह जननि मद शमनि
महिषासुर मर्दिनि मन्द गमनि
मङ्गळ वर प्रदायिनि

variations

सदा नन्दिते – सदा नन्द
.


pallavi

sarasija nAbha sOdari Sankari pAhi mAm

anupallavi

varadAbhaya kara kamalE SaraNAgata vatsalE

caraNam

parandhAma prakIrtitE
paSu pASa vimOcitE
pannagAbharaNa yutE
nAga gAndhArI pUjitAbja padE
sadA nanditE sampadE
(madhyama kAla sAhityam)
vara guru guha janani mada Samani
mahishAsura mardini manda gamani
mangaLa vara pradAyini

variations

sadA nanditE – sadA nanda
.


പല്ലവി

സരസിജ നാഭ സോദരി ശങ്കരി പാഹി മാമ്

അനുപല്ലവി

വരദാഭയ കര കമലേ ശരണാഗത വത്സലേ

ചരണമ്

പരന്ധാമ പ്രകീര്തിതേ
പശു പാശ വിമോചിതേ
പന്നഗാഭരണ യുതേ
നാഗ ഗാന്ധാരീ പൂജിതാബ്ജ പദേ
സദാ നന്ദിതേ സമ്പദേ
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
വര ഗുരു ഗുഹ ജനനി മദ ശമനി
മഹിഷാസുര മര്ദിനി മന്ദ ഗമനി
മങ്ഗള വര പ്രദായിനി

variations

സദാ നന്ദിതേ – സദാ നന്ദ
.


Pallavi

the sister of Vishnu who has a lotus in his navel ! shankari ! protect me.

Anupallavi

the one who shows in her lotus like hands the varada and abhaya mudras; the one dear to those who surrender unto her.

Charanam

The one praised by vishnu; the one who frees the soul of bondage; the one who is with shiva who wears a serpent; the one whose feet are worshipped by Nagagandhari raga: the eternal bliss and one who grants the wealth of liberation; the mother of the revered guruguha; the remover of arrogance ; the slayer of Mahishasura; the one who has a slow gait ; the one who bestows auspicious boons.

.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.