Main Menu

Sarasuni Maanasambu (సరసుని మానసంబును)

Composer: Kancherla Gopanna (Telugu: కంచెర్ల గోపన్న) (c 1620 – 1680 CE), popularly known as Bhadrachala Ramadasu (Telugu: భద్రాచల రామదాసు), was a 17th century Indian devotee of Lord Sriram. More...

Recitals


Sarasuni Maanasambu (సరసుని మానసంబును)     

This Poem was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenienceపద్యం:

సరసునిమానసమ్బు సర సజ్ఞుడెరుఙ్గును ముష్కరాధముం
డెఱిఙ్గిగ్రహిఞ్చువాడె కొల నేకనిసముం గాగదుర్దురం
బరయఙ్గ నేర్చునెట్లు విక చాబ్దమరన్ద రసైక సౌరభో
త్కరముమిళిన్ద మొన్దుక్రియ దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. ॥ 93 ॥

తాత్పర్యము:

రామా!దయాసముద్రా!రసికుడైఁన వాని మనస్సును రసికుఁడెఱుఁగును గాని విరసాదముఁ డెఱుఁగఁజాలఁడు. సరస్సు ముఖ్య నివాసముగానున్న కప్ప వికసించిన తామరపువ్వునందలి మకరందపుఁ బరిమళములను దుమ్మెద గ్రహించినట్లు గ్రహింపనేర్చునా?నేర్వదనుట.


Poem:

sarasunimānasambu sara sajñuḍeruṅgunu muṣkarādhamuṃ
ḍeRi~ṅgigrahiñchuvāḍe kola nēkanisamu~ṃ gāgadurduraṃ
baraya~ṅga nērchuneṭlu vika chābdamaranda rasaika saurabhō
tkaramumiḻinda mondukriya dāśarathī karuṇāpayōnidhī. ॥ 93 ॥

सरसुनिमानसम्बु सर सज्ञुडॆरुङ्गुनु मुष्कराधमुं
डॆऱि~ङ्गिग्रहिञ्चुवाडॆ कॊल नेकनिसमु~ं गागदुर्दुरं
बरय~ङ्ग नेर्चुनॆट्लु विक चाब्दमरन्द रसैक सौरभो
त्करमुमिलिन्द मॊन्दुक्रिय दाशरथी करुणापयोनिधी. ॥ 93 ॥

ஸரஸுனிமானஸம்பு³ ஸர ஸஜ்ஞுடெ³ருங்கு³னு முஷ்கராத⁴மும்
டெ³றிங்கி³க்³ரஹிஞ்சுவாடெ³ கொல நேகனிஸமும் கா³க³து³ர்து³ரம்
ப³ரயங்க³ நேர்சுனெட்லு விக சாப்³த³மரன்த³ ரஸைக ஸௌரபோ⁴
த்கரமுமில்தி³ன்த³ மொன்து³க்ரிய தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 93 ॥

ಸರಸುನಿಮಾನಸಂಬು ಸರ ಸಜ್ಞುಡೆರುಂಗುನು ಮುಷ್ಕರಾಧಮುಂ
ಡೆಱಿ~ಂಗಿಗ್ರಹಿಂಚುವಾಡೆ ಕೊಲ ನೇಕನಿಸಮು~ಂ ಗಾಗದುರ್ದುರಂ
ಬರಯ~ಂಗ ನೇರ್ಚುನೆಟ್ಲು ವಿಕ ಚಾಬ್ದಮರಂದ ರಸೈಕ ಸೌರಭೋ
ತ್ಕರಮುಮಿಳಿಂದ ಮೊಂದುಕ್ರಿಯ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. ॥ 93 ॥

സരസുനിമാനസംബു സര സജ്ഞുഡെരുംഗുനു മുഷ്കരാധമും
ഡെറിംഗിഗ്രഹിംചുവാഡെ കൊല നേകനിസമും ഗാഗദുര്ദുരം
ബരയംഗ നേര്ചുനെട്ലു വിക ചാബ്ദമരംദ രസൈക സൌരഭോ
ത്കരമുമിലിംദ മൊംദുക്രിയ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 93 ॥

সরসুনিমানসংবু সর সজ্ঞুডেরুংগুনু মুষ্করাধমুং
ডে঱ি~ংগিগ্রহিংচুবাডে কোল নেকনিসমু~ং গাগদুর্দুরং
বরয~ংগ নের্চুনেট্লু বিক চাব্দমরংদ রসৈক সৌরভো
ত্করমুমিলিংদ মোংদুক্রিয দাশরথী করুণাপযোনিধী. ॥ 93 ॥

સરસુનિમાનસંબુ સર સજ્ઞુડેરુંગુનુ મુષ્કરાધમું
ડે઱િ~ંગિગ્રહિંચુવાડે કોલ નેકનિસમુ~ં ગાગદુર્દુરં
બરય~ંગ નેર્ચુનેટ્લુ વિક ચાબ્દમરંદ રસૈક સૌરભો
ત્કરમુમિળિંદ મોંદુક્રિય દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 93 ॥

ସରସୁନିମାନସଂବୁ ସର ସଜ୍ଞୁଡେରୁଂଗୁନୁ ମୁଷ୍କରାଧମୁଂ
ଡେ଱ି~ଂଗିଗ୍ରହିଂଚୁଵାଡେ କୋଲ ନେକନିସମୁ~ଂ ଗାଗଦୁର୍ଦୁରଂ
ବରୟ~ଂଗ ନେର୍ଚୁନେଟ୍ଲୁ ଵିକ ଚାବ୍ଦମରଂଦ ରସୈକ ସୌରଭୋ
ତ୍କରମୁମିଳିଂଦ ମୋଂଦୁକ୍ରିୟ ଦାଶରଥୀ କରୁଣାପୟୋନିଧୀ. ॥ 93 ॥

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.