Main Menu

Saravana Bhava

Composer: Muttukumaraswamy (मुत्तुकुमर स्वम्य) popularly known as Muthuswamy Dikshithar (முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் – ముత్తుస్వామీ డిక్షితర్), (March 24, 1775 – October 21, 1835) was born in Tiruvarur (of Thanjavur district of Tamil Nadu) to a Tamil Iyer Brahmin couple Ramaswami Dikshitar and Subbamma, as the eldest son. He also had two younger brothers Baluswami, Chinnaswami and a sister Balambal.Chidambaranatha Yogi was his guru. More…

Raagam: Revagupti

 

Taalam: Rupakam

 

 

.

Recitals


Saravana Bhava     
Album: Unknown | Voice: Raji-Gopalakrishnan

Saravana Bhava     
Album: Unknown | Voice: M.S. Ramachandran

Saravana Bhava     
Album: Unknown | Voice: Raji Gopalakrishna


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


We believe this kriti was originally composed in sanskrit. Other languages are for your convenience.


శరవణ భవ – రాగం రేవగుప్తి – తాళం రూపకమ్

పల్లవి

శరవణ భవ గురు గుహం
షణ్ముఖం భజేऽహం శ్రీ

అనుపల్లవి

వరదాభయ కరం
శక్త్యాయుధ ధర కరం
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
పురుహూతాది సేవితం
భాగవతాది సన్నుతమ్

చరణమ్

పార్వతీ కుమారం
నవ నందనాది యుత ధీరం
నాదాంత విహారం
నత భక్త జన మందారమ్
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
గర్విత శూరాది హరం
గణ పతి సోదరం వరం
వల్లీ దేవసేనానంద-కరం చతుర-తరమ్

.

ஸரவண பவ – ராகம் ரேவகுப்தி – தாளம் ரூபகம்

பல்லவி

ஸரவண பவ குரு குஹம்
ஷண்முகம் பஜேஹம் ஸ்ரீ

அனுபல்லவி

வரதாபய கரம்
ஸக்த்யாயுத தர கரம்
(மத்யம கால ஸாஹித்யம்)
புருஹூதாதி ஸேவிதம்
பாகவதாதி ஸன்னுதம்

சரணம்

பார்வதீ குமாரம்
நவ நந்தனாதி யுத தீரம்
நாதாந்த விஹாரம்
நத பக்த ஜன மந்தாரம்
(மத்யம கால ஸாஹித்யம்)
கர்வித ஸூராதி ஹரம்
க3ண பதி ஸோதரம் வரம்
வல்லீ தே3வஸேனானந்த-கரம் சதுர-தரம்

.

ಶರವಣ ಭವ – ರಾಗಂ ರೇವಗುಪ್ತಿ – ತಾಳಂ ರೂಪಕಮ್

ಪಲ್ಲವಿ

ಶರವಣ ಭವ ಗುರು ಗುಹಂ
ಷಣ್ಮುಖಂ ಭಜೇऽಹಂ ಶ್ರೀ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ವರದಾಭಯ ಕರಂ
ಶಕ್ತ್ಯಾಯುಧ ಧರ ಕರಂ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ಪುರುಹೂತಾದಿ ಸೇವಿತಂ
ಭಾಗವತಾದಿ ಸನ್ನುತಮ್

ಚರಣಮ್

ಪಾರ್ವತೀ ಕುಮಾರಂ
ನವ ನಂದನಾದಿ ಯುತ ಧೀರಂ
ನಾದಾಂತ ವಿಹಾರಂ
ನತ ಭಕ್ತ ಜನ ಮಂದಾರಮ್
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ಗರ್ವಿತ ಶೂರಾದಿ ಹರಂ
ಗಣ ಪತಿ ಸೋದರಂ ವರಂ
ವಲ್ಲೀ ದೇವಸೇನಾನಂದ-ಕರಂ ಚತುರ-ತರಮ್

.

शरवण भव – रागं रेवगुप्ति – ताळं रूपकम्

पल्लवि

शरवण भव गुरु गुहं
षण्मुखं भजेऽहं श्री

अनुपल्लवि

वरदाभय करं
शक्त्यायुध धर करं
(मध्यम काल साहित्यम्)
पुरुहूतादि सेवितं
भागवतादि सन्नुतम्

चरणम्

पार्वती कुमारं
नव नन्दनादि युत धीरं
नादान्त विहारं
नत भक्त जन मन्दारम्
(मध्यम काल साहित्यम्)
गर्वित शूरादि हरं
गण पति सोदरं वरं
वल्ली देवसेनानन्द-करं चतुर-तरम्

.

pallavi

SaravaNa bhava guru guhaM
shaNmukhaM bhajE(a)haM SrI

anupallavi

varadAbhaya karaM
SaktyAyudha dhara karaM
(madhyama kAla sAhityam)
puruhUtAdi sEvitaM
bhAgavatAdi sannutam

caraNam

pArvatI kumAraM
nava nandanAdi yuta dhIraM
nAdAnta vihAraM
nata bhakta jana mandAram
(madhyama kAla sAhityam)
garvita SUrAdi haraM
gaNa pati sOdaraM varaM
vallI dEvasEnAnanda-karaM catura-taram

.

ശരവണ ഭവ – രാഗം രേവഗുപ്തി – താളം രൂപകമ്

പല്ലവി

ശരവണ ഭവ ഗുരു ഗുഹം
ഷണ്മുഖം ഭജേऽഹം ശ്രീ

അനുപല്ലവി

വരദാഭയ കരം
ശക്ത്യായുധ ധര കരം
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
പുരുഹൂതാദി സേവിതം
ഭാഗവതാദി സന്നുതമ്

ചരണമ്

പാര്വതീ കുമാരം
നവ നന്ദനാദി യുത ധീരം
നാദാന്ത വിഹാരം
നത ഭക്ത ജന മന്ദാരമ്
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
ഗര്വിത ശൂരാദി ഹരം
ഗണ പതി സോദരം വരം
വല്ലീ ദേവസേനാനന്ദ-കരം ചതുര-തരമ്

.

Pallavi:

I worship guruguha, the 6 faced born in the shara forest

AnuPallavi:

The one wearing the abhaya & varada mudras; the one bearing the spear; the one worshipped by Indra & others; the one well-worshipped by devotees;

Charanam:

The son of parvathi; the brave one who is with the 9 nandas; the one who is in the bindu beyond nada; the one who is like the wish yielding tree to the worshipping devotees; the slayer of the arrogant demon shoora. the revered brother of Ganesha! The one who makes valli and Devasena happy! The skilful one.

.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.