Main Menu

Senru Vaa Nee (சென்று வா நீ)

lord krishna

Composer: Oottukkadu Venkata Kavi(Oottukkadu Venkata Kavi ஊத்துக்காடு வேங்கட கவி) , He was born in about the year 1700 in Needamangalam to Muthukrishna Iyer. One of his descendants was Needamangalam Krishnamurthi Bhagavathar. His gurus were Needamangalam Rajah Bhagavathar and he founded the Rudrapasupathi Pillai sishya parampara. He composed many kritis in Sanskrit and Tamil, mainly on Lord Krishna. His songs were known to often exclude the name of the deity in favor of description. He died in 1765 in his hometown, Needamangalam. More...

 
Raagam: Raagamaalika
 
Taalam: Roopakam
 

 
Language: Tamil

Recitals

Senru Vaa Nee | சென்று வா நீ     
Voice: Yesudas | Album: Oothukkad Venkata Subbaiyer Kritis

Senru Vaa Nee | சென்று வா நீ     
Voice: Thirumalai Nambi Seshagopalan

Senru Vaa Nee | சென்று வா நீ     
Voice: Sudha Raghunadhan | Album: Alaipaayuthe Kannaa

Senru Vaa Nee | சென்று வா நீ     
Voice: Unknown

Awaiting Contribution.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Tamil. Other languages are for your conveniencePallavi

சென்று வா நீ ராதே இந்தப் போதே – இனி சிந்தனை செய்திட நேரமில்லையடி (சென்று)

Anupallavi

கன்று பசு மேய்க்கும் நாட்டத்திலே – அவரைக் காண வரும் ஆயர் கூட்டத்திலே – சற்று நின்று பேச என்றால் நேரமில்லையடி நேரில் வர ஒரு தோதுமில்லையடி (சென்று)

Charanam

1.சொன்னாலும் புரியாது உனக்கு தன்னாலும் தோன்றாது – அந்த மன்னனை நம்பாதே – அந்த மாயன் வாக்கு எல்லாம் மண்தின்ற வாய்தானே (சென்று)

2.உலகை அளந்தோர்க்கு உன்னிடம் வந்தொரு உள்மூட்டி(?) அளப்பதும் பாரமா கன்னம் நலம் வந்து ஆயிரம் சொன்னாலும் நாமதை நம்பிவிடலாகுமா ஆயர் குலத்திறைவன் நந்தகோபன் திருமகன் சொல்வதெல்லாம்
உண்மையாகுமா ????
தவப் பயனாகுமே வினைப்பயன் போகுமே (சென்று)


Pallavi
సెన్రు వా నీ రాధే ఇంధప్ పోధే – ఇని
సింధనై సెయ్ధిద నేరమిల్లైయది
(సెన్రు)

Anupallavi
కన్రు పసు మేయ్క్కుం నాత్తథ్థిలే – అవరైక్
కాన వరుం ఆయర్ కూత్తథ్థిలే – సత్రు
నిన్రు పేస ఎన్రాల్ నేరమిల్లైయది
నేరిల్ వర ఒరు థోధుమిల్లైయది
(సెన్రు)

Charanam
1.సొన్నాలుం పురియాధు ఉనక్కు
థన్నాలుం థోన్రాధు – అంధ
మన్ననై నంబాధే – అంధ
మాయన్ వాక్కు ఎల్లాం మంథిన్ర వాయ్ధానే
(సెన్రు)

2.ఉలగై అలంధోర్క్కు ఉన్నిదం వంధొరు
ఉల్మూత్తి(?) అలప్పధుం బారమా
కన్నం నలం వంధు ఆయిరం సొన్నాలుం నామధై నంబివిదలాగుమా
ఆయర్ కులథ్థిరైవన్ నంధగోపన్ థిరుమగన్ సొల్వధెల్లాం
ఉన్మైయాగుమా ????
థవప్ పయనాగుమే వినైప్పయన్ పోగుమే
(సెన్రు)


Pallavi
senru vaa nee raadhae indhap poadhae – ini
sindhanai seydhida naeramillaiyadi
(senru)

Anupallavi
kanru pasu maeykkum naattaththilae – avaraik
kaana varum aayar koottaththilae – satru
ninru paesa enraal naeramillaiyadi
naeril vara oru thoadhumillaiyadi
(senru)

Charanam
1.sonnaalum puriyaadhu unakku
thannaalum thoanraadhu – andha
mannanai nambaadhae – andha
maayan vaakku ellaam manthinra vaaydhaanae
(senru)

2.ulagai alandhoarkku unnidam vandhoru
ulmootti(?) alappadhum baaramaa
kannam nalam vandhu aayiram sonnaalum naamadhai nambividalaagumaa
aayar kulaththiraivan nandhagoapan thirumagan solvadhellaam
unmaiyaagumaa ????
thavap payanaagumae vinaippayan poagumae
(senru)


Go right at this time; Oh, Raadha, there is no time to ponder.

Senru- go and, vaa- come (senru vaa- a common tamil expression to say go), indha- this pOdhu- time, period, ini- from now, sindhanai- thinking, seydhida- to do, naeram- time,

Illai- not there, adi- familiar address to a girl.

With the intent (On the pretext) of seeing the grazing calves and cows,

(For) the group of cowherds (and Gopis- cowgirls) who are coming to see Him (Krishna)

There is no time to stop and talk for a moment and there is no opportunity to come face to face.

Kanru-calf, pasu-cow, meykkum-grazing, naattam Ð intent (naattathile- with the intent),

Kaana- to see, varum- coming, aayar- cowherd, koottam- group, crowd, satru- for a moment, ninru- after stopping (standing), paesa- to talk, enraal- if (if want to), naeril- in front (face to gace), vara- to come, oru Ða thodhu- opportunity, excuse

You donÕt(wont) understand even if (you are) told (explained)

And nor does it occur to you by yourself

DonÕt trust that prince (Krishna)

That illusory oneÕs speech is (are) only (from) a magical mouth (magical words).

Sonnaalum- Even if told, puriyaadhu- donÕt (wont) understand, unakku Ð to you

Tannaalum- by yourself, thonraadhu- not occur (not come to mind), andha- that,

Maayan- illusory one, vaakku- words, speech, ellam- all that, manthira- magical, (trickery, also chants), vaay- mouth, dhane- only that.

To one who has measured the Universe,

Is it burdensome (for him) tocome to you and measure up (make up) a bundle of lies

Even if Kannan (Krishna) comes every day and says a thousand things

Should we believe him?

All that the lord of the cowherd dynasty (lineage) and the good son of Nandha and protector of cows, says,

Would it be come the truth?

(But to listen to it), one would get the benefit of a penance and remove the fruit of sins.

Ulagu- World, Universe, aLandhu- after measuring (AlandhOrkku- to one who measured), unnidam- to you, vandhu- after coming, oru- one, poy- lie, moottai- bundle,

aLappadhu- to measure up ( a common expression- poy aLappadhu), baaram- burden

NaaLum- every day, aayiram Ð thousand (things) , sonnalum Ð even if said, naam Ð we, addhai- to that, nambividal Ð to believe , agumaa- should it (should we), aayar- cowherd, kulam- lineage, iraivan Ð lord, nandhagopan Ð king of the cowherd group, thirumagan- good son, solavadhu- sayings, ellam- all that, unmai- truth, thavam- penance, payan- result, fruit, benefit, agum- will become, vinai- sin, bad deeds, poagum- will go away.

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.