Main Menu

Shadaanane

Composer: Muttukumaraswamy (मुत्तुकुमर स्वम्य) popularly known as Muthuswamy Dikshithar (முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் – ముత్తుస్వామీ డిక్షితర్), (March 24, 1775 – October 21, 1835) was born in Tiruvarur (of Thanjavur district of Tamil Nadu) to a Tamil Iyer Brahmin couple Ramaswami Dikshitar and Subbamma, as the eldest son. He also had two younger brothers Baluswami, Chinnaswami and a sister Balambal.Chidambaranatha Yogi was his guru. More…

Raagam: Khamas

 

Taalam: Adi

 

 

.

Recitals


Sada Nene     
Album: Unknown | Voice: R.Vedhavalli


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


We believe this kriti was originally composed in sanskrit. Other languages are for your convenience.


షడాననే – రాగం ఖమాస్ – తాళం ఆది

పల్లవి

షడాననే సకలం అర్పయామి
సదా త్వత్పాద భక్తిం యామి

సమష్టి చరణమ్

షడాధారాది శక్త్యాత్మకే
షట్-త్రింశత్-తత్వ కలాత్మకే
షడంగ శ్రుతి విచిత్రాత్మకే
షట్కోణ మధ్య స్థితాత్మకే
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
ఈడ్యమానారి నాశాత్మకే
ఈశ్వరాది నుత గురు గుహాత్మకే
ఢుంఢి గణేశానందాత్మకే
డమరు శులాది ధర కరాత్మకే

.

ஷடானனே – ராகம் கமாஸ் – தாளம் ஆதி

பல்லவி

ஷடானனே ஸகலம் அர்பயாமி
ஸதா த்வத்பாத பக்திம் யாமி

ஸமஷ்டி சரணம்

ஷடாதா4ராதி ஸக்த்யாத்மகே
ஷட்-த்ரிம்ஸத்-தத்வ கலாத்மகே
ஷடங்க ஸ்ருதி விசித்ராத்மகே
ஷட்கோண மத்4ய ஸ்தி2தாத்மகே
(மத்யம கால ஸாஹித்யம்)
ஈட்யமானாரி நாஸாத்மகே
ஈஸ்வராதி நுத குரு குஹாத்மகே
டு4ண்டி கணேஸானந்தாத்மகே
டமரு ஸுலாதி தர கராத்மகே

.

ಷಡಾನನೇ – ರಾಗಂ ಖಮಾಸ್ – ತಾಳಂ ಆದಿ

ಪಲ್ಲವಿ

ಷಡಾನನೇ ಸಕಲಂ ಅರ್ಪಯಾಮಿ
ಸದಾ ತ್ವತ್ಪಾದ ಭಕ್ತಿಂ ಯಾಮಿ

ಸಮಷ್ಟಿ ಚರಣಮ್

ಷಡಾಧಾರಾದಿ ಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಕೇ
ಷಟ್-ತ್ರಿಂಶತ್-ತತ್ವ ಕಲಾತ್ಮಕೇ
ಷಡಂಗ ಶ್ರುತಿ ವಿಚಿತ್ರಾತ್ಮಕೇ
ಷಟ್ಕೋಣ ಮಧ್ಯ ಸ್ಥಿತಾತ್ಮಕೇ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ಈಡ್ಯಮಾನಾರಿ ನಾಶಾತ್ಮಕೇ
ಈಶ್ವರಾದಿ ನುತ ಗುರು ಗುಹಾತ್ಮಕೇ
ಢುಂಢಿ ಗಣೇಶಾನಂದಾತ್ಮಕೇ
ಡಮರು ಶುಲಾದಿ ಧರ ಕರಾತ್ಮಕೇ

.

षडानने – रागं खमास् – ताळं आदि

पल्लवि

षडानने सकलं अर्पयामि
सदा त्वत्पाद भक्तिं यामि

समष्टि चरणम्

षडाधारादि शक्त्यात्मके
षट्-त्रिंशत्-तत्व कलात्मके
षडङ्ग श्रुति विचित्रात्मके
षट्कोण मध्य स्थितात्मके
(मध्यम काल साहित्यम्)
ईड्यमानारि नाशात्मके
ईश्वरादि नुत गुरु गुहात्मके
ढुण्ढि गणेशानन्दात्मके
डमरु शुलादि धर करात्मके

.

pallavi

shaDAnanE sakalaM arpayAmi
sadA tvatpAda bhaktiM yAmi

samashTi caraNam

shaDAdhArAdi SaktyAtmakE
shaT-triMSat-tatva kalAtmakE
shaDanga Sruti vicitrAtmakE
shaTkONa madhya sthitAtmakE
(madhyama kAla sAhityam)
IDyamAnAri nASAtmakE
ISvarAdi nuta guru guhAtmakE
DhuNDhi gaNESAnandAtmakE
Damaru SulAdi dhara karAtmakE

.

ഷഡാനനേ – രാഗം ഖമാസ് – താളം ആദി

പല്ലവി

ഷഡാനനേ സകലം അര്പയാമി
സദാ ത്വത്പാദ ഭക്തിം യാമി

സമഷ്ടി ചരണമ്

ഷഡാധാരാദി ശക്ത്യാത്മകേ
ഷട്-ത്രിംശത്-തത്വ കലാത്മകേ
ഷഡങ്ഗ ശ്രുതി വിചിത്രാത്മകേ
ഷട്കോണ മധ്യ സ്ഥിതാത്മകേ
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
ഈഡ്യമാനാരി നാശാത്മകേ
ഈശ്വരാദി നുത ഗുരു ഗുഹാത്മകേ
ഢുണ്ഢി ഗണേശാനന്ദാത്മകേ
ഡമരു ശുലാദി ധര കരാത്മകേ

.

We will update this page, once we find comprehensive meaning. Feel free to contribute if you know.

.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.