Main Menu

Shankari shankari (शङ्करि शङ्करि)

Composer: Syama Sastri (ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரி் , శ్యామ శాస్త్రి ) (April 26, 1762 to February 6, 1827) was born in Tiruvarur of Tanjavur district in Tamil Nadu to the couple, Viswanatham and Vengalakshmi – a Smartha Iyer Vadama brahmin family. Paccimiriyam Adiyappayya was his guru.More…

Raagam: Kalyani

 

Taanam: Aata

 

Language: Sanskrit

.

Recitals

Awaiting Contributions.
Awaiting Contributions.
.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Sanskrit. Other languages are for your convenienceपल्लवि

शङ्करि शङ्करि करुणा-करि राज
राजेश्वरि सुन्दरि परात्परि गौरि

अनुपल्लवि

पङ्कज दळ नेत्रि गिरि राज कुमारि
परम पावनि भवानि सदा-शिव कुटुम्बिनि (शङ्करि)

चरणम्

श्याम कृष्ण सोदरि शिशुं मां परिपालय शङ्करि
करि मुख कुमार जननि कात्यायनि कल्याणि
सर्व चित्त बोधिनि तत्त्व ज्ञान रूपिणि
सर्व लोकाय दिश मङ्गळं जय मङ्गळं
शुभ मङ्गळं (शङ्करि)


పల్లవి

శంకరి శంకరి కరుణా-కరి రాజ
రాజేశ్వరి సుందరి పరాత్పరి గౌరి

అనుపల్లవి

పంకజ దళ నేత్రి గిరి రాజ కుమారి
పరమ పావని భవాని సదా-శివ కుటుంబిని (శంకరి)

చరణం

శ్యామ కృష్ణ సోదరి శిశుం మాం పరిపాలయ శంకరి
కరి ముఖ కుమార జనని కాత్యాయని కల్యాణి
సర్వ చిత్త బోధిని తత్త్వ జ్ఞాన రూపిణి
సర్వ లోకాయ దిశ మంగళం జయ మంగళం
శుభ మంగళం (శంకరి)


பல்லவி

ஸ1ங்கரி ஸ1ங்கரி கருணா-கரி ராஜ
ராஜேஸ்1வரி ஸுந்த3ரி பராத்பரி கௌ3ரி

அனுபல்லவி

பங்கஜ த3ள நேத்ரி கி3ரி ராஜ குமாரி
பரம பாவனி ப4வானி ஸதா3-ஸி1வ குடும்பி3னி (ஸ1ங்கரி)

சரணம்

ஸ்1யாம க்ரு2ஷ்ண ஸோத3ரி ஸி1ஸு1ம் மாம் பரிபாலய ஸ1ங்கரி
கரி முக2 குமார ஜனனி காத்யாயனி கல்யாணி
ஸர்வ சித்த போ3தி4னி தத்வ ஞான ரூபிணி
ஸர்வ லோகாய தி3ஸ1 மங்க3ளம் ஜய மங்க3ளம்
ஸு1ப4 மங்க3ளம் (ஸ1ங்கரி)


ಪಲ್ಲವಿ

ಶಂಕರಿ ಶಂಕರಿ ಕರುಣಾ-ಕರಿ ರಾಜ
ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸುಂದರಿ ಪರಾತ್ಪರಿ ಗೌರಿ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಪಂಕಜ ದಳ ನೇತ್ರಿ ಗಿರಿ ರಾಜ ಕುಮಾರಿ
ಪರಮ ಪಾವನಿ ಭವಾನಿ ಸದಾ-ಶಿವ ಕುಟುಂಬಿನಿ (ಶಂಕರಿ)

ಚರಣಂ

ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಸೋದರಿ ಶಿಶುಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯ ಶಂಕರಿ
ಕರಿ ಮುಖ ಕುಮಾರ ಜನನಿ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ
ಸರ್ವ ಚಿತ್ತ ಬೋಧಿನಿ ತತ್ತ್ವ ಜ್ಞಾನ ರೂಪಿಣಿ
ಸರ್ವ ಲೋಕಾಯ ದಿಶ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ
ಶುಭ ಮಂಗಳಂ (ಶಂಕರಿ)


pallavi

Sankari Sankari karuNA-kari rAja
rAjESvari sundari parAtpari gauri

anupallavi

pankaja daLa nEtri giri rAja kumAri
parama pAvani bhavAni sadA-Siva kuTumbini (Sankari)

caraNam

SyAma kRshNa sOdari SiSuM mAM paripAlaya Sankari
kari mukha kumAra janani kAtyAyani kalyANi
1sarva citta bOdhini 2tattva jnAna rUpiNi
3sarva lOkAya diSa mangaLaM jaya mangaLaM
Subha mangaLaM (Sankari)


പല്ലവി

ശങ്കരി ശങ്കരി കരുണാ-കരി രാജ
രാജേശ്വരി സുന്ദരി പരാത്പരി ഗൌരി

അനുപല്ലവി

പങ്കജ ദള നേത്രി ഗിരി രാജ കുമാരി
പരമ പാവനി ഭവാനി സദാ-ശിവ കുടുമ്ബിനി (ശങ്കരി)

ചരണമ്

ശ്യാമ കൃഷ്ണ സോദരി ശിശും മാം പരിപാലയ ശങ്കരി
കരി മുഖ കുമാര ജനനി കാത്യായനി കല്യാണി
സര്വ ചിത്ത ബോധിനി തത്ത്വ ജ്ഞാന രൂപിണി
സര്വ ലോകായ ദിശ മങ്ഗളം ജയ മങ്ഗളം
ശുഭ മങ്ഗളം (ശങ്കരി)


Pallavi

O Sankari! O Sankari! O Merciful (karuNA-kari)! O rAja rAjESvari! O Sundari! O parAtpari! O gauri!

Anupallavi

O Lotus (pankaja) petal (daLa) eyed (nEtri)! O Daughter (kumAri) of King (rAja) of Mountains (giri)! O Supremely (parama) Holy (pAvani)! O bhavAni! O Consort (kuTumbini) of sadA-Siva!
O Sankari! O Sankari! O Merciful! O rAja rAjESvari! O Sundari! O parAtpari! O gauri!

Charanam

O Sister (sOdari) of vishNu – SyAma kRshNa! I (mAM) am Your child (SiSuM). Please look after (paripAlaya) me. O Sankari! O Mother (janani) of vinAyaka – elephant (kari) faced (mukha) and subrahmaNya (kumAra)! O kAtyAyani! O kalyANi!
O Knower or Enlightener (bOdhini) of minds (citta) of all (sarva)! O Embodiment (rUpiNi) of elements (tattva) and knowledge (jnAna) (OR Embodiment of ultimate reality)! Please bestow (diSa) welfare (mangaLaM), victorious (jaya) happiness (mangaLaM) and auspicious (Subha) felicity (mangaLaM) for the entire (sarva) World (lOkAya).
O Sankari! O Sankari! O Merciful! O rAja rAjESvari! O Sundari! O parAtpari! O gauri!

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.