Main Menu

Shiva Bhujangam (శివ భుజంగం)

Composer: Ādi Śaṅkarācārya,Adi Shankara ( Malayalam: ആദി ശങ്കരന്‍, Devanāgarī: आदि शङ्कर, Ādi Śaṅkara, pronounced [aːd̪i ɕaŋkərə]); also known as Śaṅkara Bhagavatpādācārya (“the teacher at the feet of God”) , (possibly circa 788CE/AD – circa 820 CE ) was born to Kaippilly Sivaguru Nambudiri and Arya Antharjanam in Kalady, Kerala , India. Sri Govinda Bhagavatpada was his Guru. More...

Stotra: Shiva Bhujangam

Verses: 40

Stuti: About Lord Shiva

Language: Sanskrit (संस्कृत)

 

 

Recitals


Awaiting for Contributions

Hide the Content

This Stotra was originally composed in Sanskrit. Other languages are for your convenience


गलद्दानगण्डं मिलद्भृङ्गषण्डं
चलच्चारुशुण्डं जगत्त्राणशौण्डम् ।
कनद्दन्तकाण्डं विपद्भङ्गचण्डं
शिवप्रॆमपिण्डं भजॆ वक्रतुण्डम् ॥ 1 ॥

अनाद्यन्तमाद्यं परं तत्त्वमर्थं
चिदाकारमॆकं तुरीयं त्वमॆयम् ।
हरिब्रह्ममृग्यं परब्रह्मरूपं
मनॊवागतीतं महःशैवमीडॆ ॥ 2 ॥

स्वशक्त्यादि शक्त्यन्त सिंहासनस्थं
मनॊहारि सर्वाङ्गरत्नॊरुभूषम् ।
जटाहीन्दुगङ्गास्थिशम्याकमौलिं
पराशक्तिमित्रं नमः पञ्चवक्त्रम् ॥ 3 ॥

शिवॆशानतत्पूरुषाघॊरवामादिभिः
पञ्चभिर्हृन्मुखैः षड्भिरङ्गैः ।
अनौपम्य षट्त्रिंशतं तत्त्वविद्यामतीतं
परं त्वां कथं वॆत्ति कॊ वा ॥ 4 ॥

प्रवालप्रवाहप्रभाशॊणमर्धं
मरुत्वन्मणि श्रीमहः श्याममर्धम् ।
गुणस्यूतमॆतद्वपुः शैवमन्तः
स्मरामि स्मरापत्तिसम्पत्तिहॆतॊः ॥ 5 ॥

स्वसॆवासमायातदॆवासुरॆन्द्रा
नमन्मौलिमन्दारमालाभिषिक्तम् ।
नमस्यामि शम्भॊ पदाम्भॊरुहं तॆ
भवाम्भॊधिपॊतं भवानी विभाव्यम् ॥ 6 ॥

जगन्नाथ मन्नाथ गौरीसनाथ
प्रपन्नानुकम्पिन्विपन्नार्तिहारिन् ।
महःस्तॊममूर्तॆ समस्तैकबन्धॊ
नमस्तॆ नमस्तॆ पुनस्तॆ नमॊ‌உस्तु ॥ 7 ॥

विरूपाक्ष विश्वॆश विश्वादिदॆव
त्रयी मूल शम्भॊ शिव त्र्यम्बक त्वम् ।
प्रसीद स्मर त्राहि पश्यावमुक्त्यै
क्षमां प्राप्नुहि त्र्यक्ष मां रक्ष मॊदात् ॥ 8 ॥

महादॆव दॆवॆश दॆवादिदॆव
स्मरारॆ पुरारॆ यमारॆ हरॆति ।
ब्रुवाणः स्मरिष्यामि भक्त्या
भवन्तं ततॊ मॆ दयाशील दॆव प्रसीद ॥ 9 ॥

त्वदन्यः शरण्यः प्रपन्नस्य नॆति
प्रसीद स्मरन्नॆव हन्यास्तु दैन्यम् ।
न चॆत्तॆ भवॆद्भक्तवात्सल्यहानिस्ततॊ
मॆ दयालॊ सदा सन्निधॆहि ॥ 10 ॥

अयं दानकालस्त्वहं दानपात्रं
भवानॆव दाता त्वदन्यं न याचॆ ।
भवद्भक्तिमॆव स्थिरां दॆहि मह्यं
कृपाशील शम्भॊ कृतार्थॊ‌உस्मि तस्मात् ॥ 11 ॥

पशुं वॆत्सि चॆन्मां तमॆवाधिरूढः
कलङ्कीति वा मूर्ध्नि धत्सॆ तमॆव ।
द्विजिह्वः पुनः सॊ‌உपि तॆ कण्ठभूषा
त्वदङ्गीकृताः शर्व सर्वॆ‌உपि धन्याः ॥ 12 ॥

न शक्नॊमि कर्तुं परद्रॊहलॆशं
कथं प्रीयसॆ त्वं न जानॆ गिरीश ।
तथाहि प्रसन्नॊ‌உसि कस्यापि
कान्तासुतद्रॊहिणॊ वा पितृद्रॊहिणॊ वा ॥ 13 ॥

स्तुतिं ध्यानमर्चां यथावद्विधातुं
भजन्नप्यजानन्महॆशावलम्बॆ ।
त्रसन्तं सुतं त्रातुमग्रॆ
मृकण्डॊर्यमप्राणनिर्वापणं त्वत्पदाब्जम् ॥ 14 ॥

शिरॊ दृष्टि हृद्रॊग शूल प्रमॆहज्वरार्शॊ जरायक्ष्महिक्काविषार्तान् ।
त्वमाद्यॊ भिषग्भॆषजं भस्म शम्भॊ
त्वमुल्लाघयास्मान्वपुर्लाघवाय ॥ 15 ॥

दरिद्रॊ‌உस्म्यभद्रॊ‌உस्मि भग्नॊ‌உस्मि दूयॆ
विषण्णॊ‌உस्मि सन्नॊ‌உस्मि खिन्नॊ‌உस्मि चाहम् ।
भवान्प्राणिनामन्तरात्मासि शम्भॊ
ममाधिं न वॆत्सि प्रभॊ रक्ष मां त्वम् ॥ 16 ॥

त्वदक्ष्णॊः कटाक्षः पतॆत्त्र्यक्ष यत्र
क्षणं क्ष्मा च लक्ष्मीः स्वयं तं वृणातॆ ।
किरीटस्फुरच्चामरच्छत्रमालाकलाचीगजक्षौमभूषाविशॆषैः ॥ 17 ॥

भवान्यै भवायापि मात्रॆ च पित्रॆ
मृडान्यै मृडायाप्यघघ्न्यै मखघ्नॆ ।
शिवाङ्ग्यै शिवाङ्गाय कुर्मः शिवायै
शिवायाम्बिकायै नमस्त्र्यम्बकाय ॥ 18 ॥

भवद्गौरवं मल्लघुत्वं विदित्वा
प्रभॊ रक्ष कारुण्यदृष्ट्यानुगं माम् ।
शिवात्मानुभावस्तुतावक्षमॊ‌உहं
स्वशक्त्या कृतं मॆ‌உपराधं क्षमस्व ॥ 19 ॥

यदा कर्णरन्ध्रं व्रजॆत्कालवाहद्विषत्कण्ठघण्टा घणात्कारनादः ।
वृषाधीशमारुह्य दॆवौपवाह्यन्तदा
वत्स मा भीरिति प्रीणय त्वम् ॥ 20 ॥

यदा दारुणाभाषणा भीषणा मॆ
भविष्यन्त्युपान्तॆ कृतान्तस्य दूताः ।
तदा मन्मनस्त्वत्पदाम्भॊरुहस्थं
कथं निश्चलं स्यान्नमस्तॆ‌உस्तु शम्भॊ ॥ 21 ॥

यदा दुर्निवारव्यथॊ‌உहं शयानॊ
लुठन्निःश्वसन्निःसृताव्यक्तवाणिः ।
तदा जह्नुकन्याजलालङ्कृतं तॆ
जटामण्डलं मन्मनॊमन्दिरॆ स्यात् ॥ 22 ॥

यदा पुत्रमित्रादयॊ मत्सकाशॆ
रुदन्त्यस्य हा कीदृशीयं दशॆति ।
तदा दॆवदॆवॆश गौरीश शम्भॊ
नमस्तॆ शिवायॆत्यजस्रं ब्रवाणि ॥ 23 ॥

यदा पश्यतां मामसौ वॆत्ति
नास्मानयं श्वास ऎवॆति वाचॊ भवॆयुः ।
तदा भूतिभूषं भुजङ्गावनद्धं
पुरारॆ भवन्तं स्फुटं भावयॆयम् ॥ 24 ॥

यदा यातनादॆहसन्दॆहवाही
भवॆदात्मदॆहॆ न मॊहॊ महान्मॆ ।
तदा काशशीतांशुसङ्काशमीश
स्मरारॆ वपुस्तॆ नमस्तॆ स्मरामि ॥ 25 ॥

यदापारमच्छायमस्थानमद्भिर्जनैर्वा विहीनं गमिष्यामि मार्गम् ।
तदा तं निरुन्धङ्कृतान्तस्य मार्गं
महादॆव मह्यं मनॊज्ञं प्रयच्छ ॥ 26 ॥

यदा रौरवादि स्मरन्नॆव भीत्या
व्रजाम्यत्र मॊहं महादॆव घॊरम् ।
तदा मामहॊ नाथ कस्तारयिष्यत्यनाथं पराधीनमर्धॆन्दुमौलॆ ॥ 27 ॥

यदा श्वॆतपत्रायतालङ्घ्यशक्तॆः
कृतान्ताद्भयं भक्तिवात्सल्यभावात् ।
तदा पाहि मां पार्वतीवल्लभान्यं
न पश्यामि पातारमॆतादृशं मॆ ॥ 28 ॥

इदानीमिदानीं मृतिर्मॆ भवित्रीत्यहॊ सन्ततं चिन्तया पीडितॊ‌உस्मि ।
कथं नाम मा भून्मृतौ भीतिरॆषा
नमस्तॆ गतीनां गतॆ नीलकण्ठ ॥ 29 ॥

अमर्यादमॆवाहमाबालवृद्धं
हरन्तं कृतान्तं समीक्ष्यास्मि भीतः ।
मृतौ तावकाङ्घ्र्यब्जदिव्यप्रसादाद्भवानीपतॆ निर्भयॊ‌உहं भवानि ॥ 30 ॥

जराजन्मगर्भाधिवासादिदुःखान्यसह्यानि जह्यां जगन्नाथ दॆव ।
भवन्तं विना मॆ गतिर्नैव शम्भॊ
दयालॊ न जागर्ति किं वा दया तॆ ॥ 31 ॥

शिवायॆति शब्दॊ नमःपूर्व ऎष
स्मरन्मुक्तिकृन्मृत्युहा तत्त्ववाची ।
महॆशान मा गान्मनस्तॊ वचस्तः
सदा मह्यमॆतत्प्रदानं प्रयच्छ ॥ 32 ॥

त्वमप्यम्ब मां पश्य शीतांशुमौलिप्रियॆ भॆषजं त्वं भवव्याधिशान्तौ
बहुक्लॆशभाजं पदाम्भॊजपॊतॆ
भवाब्धौ निमग्नं नयस्वाद्य पारम् ॥ 33 ॥

अनुद्यल्ललाटाक्षि वह्नि प्ररॊहैरवामस्फुरच्चारुवामॊरुशॊभैः ।
अनङ्गभ्रमद्भॊगिभूषाविशॆषैरचन्द्रार्धचूडैरलं दैवतैर्नः ॥ 34 ॥

अकण्ठॆकलङ्कादनङ्गॆभुजङ्गादपाणौकपालादफालॆ‌உनलाक्षात् ।
अमौलौशशाङ्कादवामॆकलत्रादहं दॆवमन्यं न मन्यॆ न मन्यॆ ॥ 35 ॥

महादॆव शम्भॊ गिरीश त्रिशूलिंस्त्वदीयं समस्तं विभातीति यस्मात् ।
शिवादन्यथा दैवतं नाभिजानॆ
शिवॊ‌உहं शिवॊ‌உहं शिवॊ‌உहं शिवॊ‌உहम् ॥ 36 ॥

यतॊ‌உजायतॆदं प्रपञ्चं विचित्रं
स्थितिं याति यस्मिन्यदॆकान्तमन्तॆ ।
स कर्मादिहीनः स्वयञ्ज्यॊतिरात्मा
शिवॊ‌உहं शिवॊ‌உहं शिवॊ‌உहं शिवॊ‌உहम् ॥ 37 ॥

किरीटॆ निशॆशॊ ललाटॆ हुताशॊ
भुजॆ भॊगिराजॊ गलॆ कालिमा च ।
तनौ कामिनी यस्य तत्तुल्यदॆवं
न जानॆ न जानॆ न जानॆ न जानॆ ॥ 38 ॥

अनॆन स्तवॆनादरादम्बिकॆशं
परां भक्तिमासाद्य यं यॆ नमन्ति ।
मृतौ निर्भयास्तॆ जनास्तं भजन्तॆ
हृदम्भॊजमध्यॆ सदासीनमीशम् ॥ 39 ॥

भुजङ्गप्रियाकल्प शम्भॊ मयैवं
भुजङ्गप्रयातॆन वृत्तॆन क्लृप्तम् ।
नरः स्तॊत्रमॆतत्पठित्वॊरुभक्त्या
सुपुत्रायुरारॊग्यमैश्वर्यमॆति ॥ 40 ॥

.


గలద్దానగండం మిలద్భృంగషండం
చలచ్చారుశుండం జగత్త్రాణశౌండమ్ |
కనద్దంతకాండం విపద్భంగచండం
శివప్రేమపిండం భజే వక్రతుండమ్ || 1 ||

అనాద్యంతమాద్యం పరం తత్త్వమర్థం
చిదాకారమేకం తురీయం త్వమేయమ్ |
హరిబ్రహ్మమృగ్యం పరబ్రహ్మరూపం
మనోవాగతీతం మహఃశైవమీడే || 2 ||

స్వశక్త్యాది శక్త్యంత సింహాసనస్థం
మనోహారి సర్వాంగరత్నోరుభూషమ్ |
జటాహీందుగంగాస్థిశమ్యాకమౌళిం
పరాశక్తిమిత్రం నమః పంచవక్త్రమ్ || 3 ||

శివేశానతత్పూరుషాఘోరవామాదిభిః
పంచభిర్హృన్ముఖైః షడ్భిరంగైః |
అనౌపమ్య షట్త్రింశతం తత్త్వవిద్యామతీతం
పరం త్వాం కథం వేత్తి కో వా || 4 ||

ప్రవాళప్రవాహప్రభాశోణమర్ధం
మరుత్వన్మణి శ్రీమహః శ్యామమర్ధమ్ |
గుణస్యూతమేతద్వపుః శైవమంతః
స్మరామి స్మరాపత్తిసంపత్తిహేతోః || 5 ||

స్వసేవాసమాయాతదేవాసురేంద్రా
నమన్మౌళిమందారమాలాభిషిక్తమ్ |
నమస్యామి శంభో పదాంభోరుహం తే
భవాంభోధిపోతం భవానీ విభావ్యమ్ || 6 ||

జగన్నాథ మన్నాథ గౌరీసనాథ
ప్రపన్నానుకంపిన్విపన్నార్తిహారిన్ |
మహఃస్తోమమూర్తే సమస్తైకబంధో
నమస్తే నమస్తే పునస్తే నమో‌உస్తు || 7 ||

విరూపాక్ష విశ్వేశ విశ్వాదిదేవ
త్రయీ మూల శంభో శివ త్ర్యంబక త్వమ్ |
ప్రసీద స్మర త్రాహి పశ్యావముక్త్యై
క్షమాం ప్రాప్నుహి త్ర్యక్ష మాం రక్ష మోదాత్ || 8 ||

మహాదేవ దేవేశ దేవాదిదేవ
స్మరారే పురారే యమారే హరేతి |
బ్రువాణః స్మరిష్యామి భక్త్యా
భవంతం తతో మే దయాశీల దేవ ప్రసీద || 9 ||

త్వదన్యః శరణ్యః ప్రపన్నస్య నేతి
ప్రసీద స్మరన్నేవ హన్యాస్తు దైన్యమ్ |
న చేత్తే భవేద్భక్తవాత్సల్యహానిస్తతో
మే దయాళో సదా సన్నిధేహి || 10 ||

అయం దానకాలస్త్వహం దానపాత్రం
భవానేవ దాతా త్వదన్యం న యాచే |
భవద్భక్తిమేవ స్థిరాం దేహి మహ్యం
కృపాశీల శంభో కృతార్థో‌உస్మి తస్మాత్ || 11 ||

పశుం వేత్సి చేన్మాం తమేవాధిరూఢః
కలంకీతి వా మూర్ధ్ని ధత్సే తమేవ |
ద్విజిహ్వః పునః సో‌உపి తే కంఠభూషా
త్వదంగీకృతాః శర్వ సర్వే‌உపి ధన్యాః || 12 ||

న శక్నోమి కర్తుం పరద్రోహలేశం
కథం ప్రీయసే త్వం న జానే గిరీశ |
తథాహి ప్రసన్నో‌உసి కస్యాపి
కాంతాసుతద్రోహిణో వా పితృద్రోహిణో వా || 13 ||

స్తుతిం ధ్యానమర్చాం యథావద్విధాతుం
భజన్నప్యజానన్మహేశావలంబే |
త్రసంతం సుతం త్రాతుమగ్రే
మృకండోర్యమప్రాణనిర్వాపణం త్వత్పదాబ్జమ్ || 14 ||

శిరో దృష్టి హృద్రోగ శూల ప్రమేహజ్వరార్శో జరాయక్ష్మహిక్కావిషార్తాన్ |
త్వమాద్యో భిషగ్భేషజం భస్మ శంభో
త్వముల్లాఘయాస్మాన్వపుర్లాఘవాయ || 15 ||

దరిద్రో‌உస్మ్యభద్రో‌உస్మి భగ్నో‌உస్మి దూయే
విషణ్ణో‌உస్మి సన్నో‌உస్మి ఖిన్నో‌உస్మి చాహమ్ |
భవాన్ప్రాణినామంతరాత్మాసి శంభో
మమాధిం న వేత్సి ప్రభో రక్ష మాం త్వమ్ || 16 ||

త్వదక్ష్ణోః కటాక్షః పతేత్త్ర్యక్ష యత్ర
క్షణం క్ష్మా చ లక్ష్మీః స్వయం తం వృణాతే |
కిరీటస్ఫురచ్చామరచ్ఛత్రమాలాకలాచీగజక్షౌమభూషావిశేషైః || 17 ||

భవాన్యై భవాయాపి మాత్రే చ పిత్రే
మృడాన్యై మృడాయాప్యఘఘ్న్యై మఖఘ్నే |
శివాంగ్యై శివాంగాయ కుర్మః శివాయై
శివాయాంబికాయై నమస్త్ర్యంబకాయ || 18 ||

భవద్గౌరవం మల్లఘుత్వం విదిత్వా
ప్రభో రక్ష కారుణ్యదృష్ట్యానుగం మామ్ |
శివాత్మానుభావస్తుతావక్షమోహం
స్వశక్త్యా కృతం మే‌உపరాధం క్షమస్వ || 19 ||

యదా కర్ణరంధ్రం వ్రజేత్కాలవాహద్విషత్కంఠఘంటా ఘణాత్కారనాదః |
వృషాధీశమారుహ్య దేవౌపవాహ్యంతదా
వత్స మా భీరితి ప్రీణయ త్వమ్ || 20 ||

యదా దారుణాభాషణా భీషణా మే
భవిష్యంత్యుపాంతే కృతాంతస్య దూతాః |
తదా మన్మనస్త్వత్పదాంభోరుహస్థం
కథం నిశ్చలం స్యాన్నమస్తే‌உస్తు శంభో || 21 ||

యదా దుర్నివారవ్యథోహం శయానో
లుఠన్నిఃశ్వసన్నిఃసృతావ్యక్తవాణిః |
తదా జహ్నుకన్యాజలాలంకృతం తే
జటామండలం మన్మనోమందిరే స్యాత్ || 22 ||

యదా పుత్రమిత్రాదయో మత్సకాశే
రుదంత్యస్య హా కీదృశీయం దశేతి |
తదా దేవదేవేశ గౌరీశ శంభో
నమస్తే శివాయేత్యజస్రం బ్రవాణి || 23 ||

యదా పశ్యతాం మామసౌ వేత్తి
నాస్మానయం శ్వాస ఏవేతి వాచో భవేయుః |
తదా భూతిభూషం భుజంగావనద్ధం
పురారే భవంతం స్ఫుటం భావయేయమ్ || 24 ||

యదా యాతనాదేహసందేహవాహీ
భవేదాత్మదేహే న మోహో మహాన్మే |
తదా కాశశీతాంశుసంకాశమీశ
స్మరారే వపుస్తే నమస్తే స్మరామి || 25 ||

యదాపారమచ్ఛాయమస్థానమద్భిర్జనైర్వా విహీనం గమిష్యామి మార్గమ్ |
తదా తం నిరుంధంకృతాంతస్య మార్గం
మహాదేవ మహ్యం మనోఙ్ఞం ప్రయచ్ఛ || 26 ||

యదా రౌరవాది స్మరన్నేవ భీత్యా
వ్రజామ్యత్ర మోహం మహాదేవ ఘోరమ్ |
తదా మామహో నాథ కస్తారయిష్యత్యనాథం పరాధీనమర్ధేందుమౌళే || 27 ||

యదా శ్వేతపత్రాయతాలంఘ్యశక్తేః
కృతాంతాద్భయం భక్తివాత్సల్యభావాత్ |
తదా పాహి మాం పార్వతీవల్లభాన్యం
న పశ్యామి పాతారమేతాదృశం మే || 28 ||

ఇదానీమిదానీం మృతిర్మే భవిత్రీత్యహో సంతతం చింతయా పీడితో‌உస్మి |
కథం నామ మా భూన్మృతౌ భీతిరేషా
నమస్తే గతీనాం గతే నీలకంఠ || 29 ||

అమర్యాదమేవాహమాబాలవృద్ధం
హరంతం కృతాంతం సమీక్ష్యాస్మి భీతః |
మృతౌ తావకాంఘ్ర్యబ్జదివ్యప్రసాదాద్భవానీపతే నిర్భయోహం భవాని || 30 ||

జరాజన్మగర్భాధివాసాదిదుఃఖాన్యసహ్యాని జహ్యాం జగన్నాథ దేవ |
భవంతం వినా మే గతిర్నైవ శంభో
దయాళో న జాగర్తి కిం వా దయా తే || 31 ||

శివాయేతి శబ్దో నమఃపూర్వ ఏష
స్మరన్ముక్తికృన్మృత్యుహా తత్త్వవాచీ |
మహేశాన మా గాన్మనస్తో వచస్తః
సదా మహ్యమేతత్ప్రదానం ప్రయచ్ఛ || 32 ||

త్వమప్యంబ మాం పశ్య శీతాంశుమౌళిప్రియే భేషజం త్వం భవవ్యాధిశాంతౌ
బహుక్లేశభాజం పదాంభోజపోతే
భవాబ్ధౌ నిమగ్నం నయస్వాద్య పారమ్ || 33 ||

అనుద్యల్లలాటాక్షి వహ్ని ప్రరోహైరవామస్ఫురచ్చారువామోరుశోభైః |
అనంగభ్రమద్భోగిభూషావిశేషైరచంద్రార్ధచూడైరలం దైవతైర్నః || 34 ||

అకంఠేకలంకాదనంగేభుజంగాదపాణౌకపాలాదఫాలే‌உనలాక్షాత్ |
అమౌళౌశశాంకాదవామేకళత్రాదహం దేవమన్యం న మన్యే న మన్యే || 35 ||

మహాదేవ శంభో గిరీశ త్రిశూలింస్త్వదీయం సమస్తం విభాతీతి యస్మాత్ |
శివాదన్యథా దైవతం నాభిజానే
శివోహం శివోహం శివోహం శివోహమ్ || 36 ||

యతోఞాయతేదం ప్రపంచం విచిత్రం
స్థితిం యాతి యస్మిన్యదేకాంతమంతే |
స కర్మాదిహీనః స్వయంజ్యోతిరాత్మా
శివోహం శివోహం శివోహం శివోహమ్ || 37 ||

కిరీటే నిశేశో లలాటే హుతాశో
భుజే భోగిరాజో గలే కాలిమా చ |
తనౌ కామినీ యస్య తత్తుల్యదేవం
న జానే న జానే న జానే న జానే || 38 ||

అనేన స్తవేనాదరాదంబికేశం
పరాం భక్తిమాసాద్య యం యే నమంతి |
మృతౌ నిర్భయాస్తే జనాస్తం భజంతే
హృదంభోజమధ్యే సదాసీనమీశమ్ || 39 ||

భుజంగప్రియాకల్ప శంభో మయైవం
భుజంగప్రయాతేన వృత్తేన క్లృప్తమ్ |
నరః స్తోత్రమేతత్పఠిత్వోరుభక్త్యా
సుపుత్రాయురారోగ్యమైశ్వర్యమేతి || 40 ||

.


கலத்தானகம்டம் மிலத்ப்றும்கஷம்டம்
சலச்சாருஶும்டம் ஜகத்த்ராணஶௌம்டம் |
கனத்தம்தகாம்டம் விபத்பம்கசம்டம்
ஶிவப்ரேமபிம்டம் பஜே வக்ரதும்டம் || 1 ||

அனாத்யம்தமாத்யம் பரம் தத்த்வமர்தம்
சிதாகாரமேகம் துரீயம் த்வமேயம் |
ஹரிப்ரஹ்மம்றுக்யம் பரப்ரஹ்மரூபம்
மனோவாகதீதம் மஹஃஶைவமீடே || 2 ||

ஸ்வஶக்த்யாதி ஶக்த்யம்த ஸிம்ஹாஸனஸ்தம்
மனோஹாரி ஸர்வாம்கரத்னோருபூஷம் |
ஜடாஹீம்துகம்காஸ்திஶம்யாகமௌளிம்
பராஶக்திமித்ரம் னமஃ பம்சவக்த்ரம் || 3 ||

ஶிவேஶானதத்பூருஷாகோரவாமாதிபிஃ
பம்சபிர்ஹ்றுன்முகைஃ ஷட்பிரம்கைஃ |
அனௌபம்ய ஷட்த்ரிம்ஶதம் தத்த்வவித்யாமதீதம்
பரம் த்வாம் கதம் வேத்தி கோ வா || 4 ||

ப்ரவாளப்ரவாஹப்ரபாஶோணமர்தம்
மருத்வன்மணி ஶ்ரீமஹஃ ஶ்யாமமர்தம் |
குணஸ்யூதமேதத்வபுஃ ஶைவமம்தஃ
ஸ்மராமி ஸ்மராபத்திஸம்பத்திஹேதோஃ || 5 ||

ஸ்வஸேவாஸமாயாததேவாஸுரேம்த்ரா
னமன்மௌளிமம்தாரமாலாபிஷிக்தம் |
னமஸ்யாமி ஶம்போ பதாம்போருஹம் தே
பவாம்போதிபோதம் பவானீ விபாவ்யம் || 6 ||

ஜகன்னாத மன்னாத கௌரீஸனாத
ப்ரபன்னானுகம்பின்விபன்னார்திஹாரின் |
மஹஃஸ்தோமமூர்தே ஸமஸ்தைகபம்தோ
னமஸ்தே னமஸ்தே புனஸ்தே னமோ‌உஸ்து || 7 ||

விரூபாக்ஷ விஶ்வேஶ விஶ்வாதிதேவ
த்ரயீ மூல ஶம்போ ஶிவ த்ர்யம்பக த்வம் |
ப்ரஸீத ஸ்மர த்ராஹி பஶ்யாவமுக்த்யை
க்ஷமாம் ப்ராப்னுஹி த்ர்யக்ஷ மாம் ரக்ஷ மோதாத் || 8 ||

மஹாதேவ தேவேஶ தேவாதிதேவ
ஸ்மராரே புராரே யமாரே ஹரேதி |
ப்ருவாணஃ ஸ்மரிஷ்யாமி பக்த்யா
பவம்தம் ததோ மே தயாஶீல தேவ ப்ரஸீத || 9 ||

த்வதன்யஃ ஶரண்யஃ ப்ரபன்னஸ்ய னேதி
ப்ரஸீத ஸ்மரன்னேவ ஹன்யாஸ்து தைன்யம் |
ன சேத்தே பவேத்பக்தவாத்ஸல்யஹானிஸ்ததோ
மே தயாளோ ஸதா ஸன்னிதேஹி || 10 ||

அயம் தானகாலஸ்த்வஹம் தானபாத்ரம்
பவானேவ தாதா த்வதன்யம் ன யாசே |
பவத்பக்திமேவ ஸ்திராம் தேஹி மஹ்யம்
க்றுபாஶீல ஶம்போ க்றுதார்தோ‌உஸ்மி தஸ்மாத் || 11 ||

பஶும் வேத்ஸி சேன்மாம் தமேவாதிரூடஃ
கலம்கீதி வா மூர்த்னி தத்ஸே தமேவ |
த்விஜிஹ்வஃ புனஃ ஸோ‌உபி தே கம்டபூஷா
த்வதம்கீக்றுதாஃ ஶர்வ ஸர்வே‌உபி தன்யாஃ || 12 ||

ன ஶக்னோமி கர்தும் பரத்ரோஹலேஶம்
கதம் ப்ரீயஸே த்வம் ன ஜானே கிரீஶ |
ததாஹி ப்ரஸன்னோ‌உஸி கஸ்யாபி
காம்தாஸுதத்ரோஹிணோ வா பித்றுத்ரோஹிணோ வா || 13 ||

ஸ்துதிம் த்யானமர்சாம் யதாவத்விதாதும்
பஜன்னப்யஜானன்மஹேஶாவலம்பே |
த்ரஸம்தம் ஸுதம் த்ராதுமக்ரே
ம்றுகம்டோர்யமப்ராணனிர்வாபணம் த்வத்பதாப்ஜம் || 14 ||

ஶிரோ த்றுஷ்டி ஹ்றுத்ரோக ஶூல ப்ரமேஹஜ்வரார்ஶோ ஜராயக்ஷ்மஹிக்காவிஷார்தான் |
த்வமாத்யோ பிஷக்பேஷஜம் பஸ்ம ஶம்போ
த்வமுல்லாகயாஸ்மான்வபுர்லாகவாய || 15 ||

தரித்ரோ‌உஸ்ம்யபத்ரோ‌உஸ்மி பக்னோ‌உஸ்மி தூயே
விஷண்ணோ‌உஸ்மி ஸன்னோ‌உஸ்மி கின்னோ‌உஸ்மி சாஹம் |
பவான்ப்ராணினாமம்தராத்மாஸி ஶம்போ
மமாதிம் ன வேத்ஸி ப்ரபோ ரக்ஷ மாம் த்வம் || 16 ||

த்வதக்ஷ்ணோஃ கடாக்ஷஃ பதேத்த்ர்யக்ஷ யத்ர
க்ஷணம் க்ஷ்மா ச லக்ஷ்மீஃ ஸ்வயம் தம் வ்றுணாதே |
கிரீடஸ்புரச்சாமரச்சத்ரமாலாகலாசீகஜக்ஷௌமபூஷாவிஶேஷைஃ || 17 ||

பவான்யை பவாயாபி மாத்ரே ச பித்ரே
ம்றுடான்யை ம்றுடாயாப்யகக்ன்யை மகக்னே |
ஶிவாம்க்யை ஶிவாம்காய குர்மஃ ஶிவாயை
ஶிவாயாம்பிகாயை னமஸ்த்ர்யம்பகாய || 18 ||

பவத்கௌரவம் மல்லகுத்வம் விதித்வா
ப்ரபோ ரக்ஷ காருண்யத்றுஷ்ட்யானுகம் மாம் |
ஶிவாத்மானுபாவஸ்துதாவக்ஷமோஹம்
ஸ்வஶக்த்யா க்றுதம் மே‌உபராதம் க்ஷமஸ்வ || 19 ||

யதா கர்ணரம்த்ரம் வ்ரஜேத்காலவாஹத்விஷத்கம்டகம்டா கணாத்காரனாதஃ |
வ்றுஷாதீஶமாருஹ்ய தேவௌபவாஹ்யம்ததா
வத்ஸ மா பீரிதி ப்ரீணய த்வம் || 20 ||

யதா தாருணாபாஷணா பீஷணா மே
பவிஷ்யம்த்யுபாம்தே க்றுதாம்தஸ்ய தூதாஃ |
ததா மன்மனஸ்த்வத்பதாம்போருஹஸ்தம்
கதம் னிஶ்சலம் ஸ்யான்னமஸ்தே‌உஸ்து ஶம்போ || 21 ||

யதா துர்னிவாரவ்யதோஹம் ஶயானோ
லுடன்னிஃஶ்வஸன்னிஃஸ்றுதாவ்யக்தவாணிஃ |
ததா ஜஹ்னுகன்யாஜலாலம்க்றுதம் தே
ஜடாமம்டலம் மன்மனோமம்திரே ஸ்யாத் || 22 ||

யதா புத்ரமித்ராதயோ மத்ஸகாஶே
ருதம்த்யஸ்ய ஹா கீத்றுஶீயம் தஶேதி |
ததா தேவதேவேஶ கௌரீஶ ஶம்போ
னமஸ்தே ஶிவாயேத்யஜஸ்ரம் ப்ரவாணி || 23 ||

யதா பஶ்யதாம் மாமஸௌ வேத்தி
னாஸ்மானயம் ஶ்வாஸ ஏவேதி வாசோ பவேயுஃ |
ததா பூதிபூஷம் புஜம்காவனத்தம்
புராரே பவம்தம் ஸ்புடம் பாவயேயம் || 24 ||

யதா யாதனாதேஹஸம்தேஹவாஹீ
பவேதாத்மதேஹே ன மோஹோ மஹான்மே |
ததா காஶஶீதாம்ஶுஸம்காஶமீஶ
ஸ்மராரே வபுஸ்தே னமஸ்தே ஸ்மராமி || 25 ||

யதாபாரமச்சாயமஸ்தானமத்பிர்ஜனைர்வா விஹீனம் கமிஷ்யாமி மார்கம் |
ததா தம் னிரும்தம்க்றுதாம்தஸ்ய மார்கம்
மஹாதேவ மஹ்யம் மனோஜ்ஞம் ப்ரயச்ச || 26 ||

யதா ரௌரவாதி ஸ்மரன்னேவ பீத்யா
வ்ரஜாம்யத்ர மோஹம் மஹாதேவ கோரம் |
ததா மாமஹோ னாத கஸ்தாரயிஷ்யத்யனாதம் பராதீனமர்தேம்துமௌளே || 27 ||

யதா ஶ்வேதபத்ராயதாலம்க்யஶக்தேஃ
க்றுதாம்தாத்பயம் பக்திவாத்ஸல்யபாவாத் |
ததா பாஹி மாம் பார்வதீவல்லபான்யம்
ன பஶ்யாமி பாதாரமேதாத்றுஶம் மே || 28 ||

இதானீமிதானீம் ம்றுதிர்மே பவித்ரீத்யஹோ ஸம்ததம் சிம்தயா பீடிதோ‌உஸ்மி |
கதம் னாம மா பூன்ம்றுதௌ பீதிரேஷா
னமஸ்தே கதீனாம் கதே னீலகம்ட || 29 ||

அமர்யாதமேவாஹமாபாலவ்றுத்தம்
ஹரம்தம் க்றுதாம்தம் ஸமீக்ஷ்யாஸ்மி பீதஃ |
ம்றுதௌ தாவகாம்க்ர்யப்ஜதிவ்யப்ரஸாதாத்பவானீபதே னிர்பயோஹம் பவானி || 30 ||

ஜராஜன்மகர்பாதிவாஸாதிதுஃகான்யஸஹ்யானி ஜஹ்யாம் ஜகன்னாத தேவ |
பவம்தம் வினா மே கதிர்னைவ ஶம்போ
தயாளோ ன ஜாகர்தி கிம் வா தயா தே || 31 ||

ஶிவாயேதி ஶப்தோ னமஃபூர்வ ஏஷ
ஸ்மரன்முக்திக்றுன்ம்றுத்யுஹா தத்த்வவாசீ |
மஹேஶான மா கான்மனஸ்தோ வசஸ்தஃ
ஸதா மஹ்யமேதத்ப்ரதானம் ப்ரயச்ச || 32 ||

த்வமப்யம்ப மாம் பஶ்ய ஶீதாம்ஶுமௌளிப்ரியே பேஷஜம் த்வம் பவவ்யாதிஶாம்தௌ
பஹுக்லேஶபாஜம் பதாம்போஜபோதே
பவாப்தௌ னிமக்னம் னயஸ்வாத்ய பாரம் || 33 ||

அனுத்யல்லலாடாக்ஷி வஹ்னி ப்ரரோஹைரவாமஸ்புரச்சாருவாமோருஶோபைஃ |
அனம்கப்ரமத்போகிபூஷாவிஶேஷைரசம்த்ரார்தசூடைரலம் தைவதைர்னஃ || 34 ||

அகம்டேகலம்காதனம்கேபுஜம்காதபாணௌகபாலாதபாலேநலாக்ஷாத் |
அமௌளௌஶஶாம்காதவாமேகளத்ராதஹம் தேவமன்யம் ன மன்யே ன மன்யே || 35 ||

மஹாதேவ ஶம்போ கிரீஶ த்ரிஶூலிம்ஸ்த்வதீயம் ஸமஸ்தம் விபாதீதி யஸ்மாத் |
ஶிவாதன்யதா தைவதம் னாபிஜானே
ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் || 36 ||

யதோஞாயதேதம் ப்ரபம்சம் விசித்ரம்
ஸ்திதிம் யாதி யஸ்மின்யதேகாம்தமம்தே |
ஸ கர்மாதிஹீனஃ ஸ்வயம்ஜ்யோதிராத்மா
ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் || 37 ||

கிரீடே னிஶேஶோ லலாடே ஹுதாஶோ
புஜே போகிராஜோ கலே காலிமா ச |
தனௌ காமினீ யஸ்ய தத்துல்யதேவம்
ன ஜானே ன ஜானே ன ஜானே ன ஜானே || 38 ||

அனேன ஸ்தவேனாதராதம்பிகேஶம்
பராம் பக்திமாஸாத்ய யம் யே னமம்தி |
ம்றுதௌ னிர்பயாஸ்தே ஜனாஸ்தம் பஜம்தே
ஹ்றுதம்போஜமத்யே ஸதாஸீனமீஶம் || 39 ||

புஜம்கப்ரியாகல்ப ஶம்போ மயைவம்
புஜம்கப்ரயாதேன வ்றுத்தேன க்ல்றுப்தம் |
னரஃ ஸ்தோத்ரமேதத்படித்வோருபக்த்யா
ஸுபுத்ராயுராரோக்யமைஶ்வர்யமேதி || 40 ||

.


ଗଲଦ୍ଦାନଗଂଡଂ ମିଲଦ୍ଭୃଂଗଷଂଡଂ
ଚଲଚ୍ଚାରୁଶୁଂଡଂ ଜଗତ୍ତ୍ରାଣଶୌଂଡମ |
କନଦ୍ଦଂତକାଂଡଂ ଵିପଦ୍ଭଂଗଚଂଡଂ
ଶିଵପ୍ରେମପିଂଡଂ ଭଜେ ଵକ୍ରତୁଂଡମ || 1 ||

ଅନାଦ୍ୟଂତମାଦ୍ୟଂ ପରଂ ତତ୍ତ୍ଵମର୍ଥଂ
ଚିଦାକାରମେକଂ ତୁରୀୟଂ ତ୍ଵମେୟମ |
ହରିବ୍ରହ୍ମମୃଗ୍ୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମରୂପଂ
ମନୋଵାଗତୀତଂ ମହଃଶୈଵମୀଡେ || 2 ||

ସ୍ଵଶକ୍ତ୍ୟାଦି ଶକ୍ତ୍ୟଂତ ସିଂହାସନସ୍ଥଂ
ମନୋହାରି ସର୍ଵାଂଗରତ୍ନୋରୁଭୂଷମ |
ଜଟାହୀଂଦୁଗଂଗାସ୍ଥିଶମ୍ୟାକମୌଳିଂ
ପରାଶକ୍ତିମିତ୍ରଂ ନମଃ ପଂଚଵକ୍ତ୍ରମ || 3 ||

ଶିଵେଶାନତତ୍ପୂରୁଷାଘୋରଵାମାଦିଭିଃ
ପଂଚଭିର୍ହୃନ୍ମୁଖୈଃ ଷଡ୍ଭିରଂଗୈଃ |
ଅନୌପମ୍ୟ ଷଟ୍ତ୍ରିଂଶତଂ ତତ୍ତ୍ଵଵିଦ୍ୟାମତୀତଂ
ପରଂ ତ୍ଵାଂ କଥଂ ଵେତ୍ତି କୋ ଵା || 4 ||

ପ୍ରଵାଳପ୍ରଵାହପ୍ରଭାଶୋଣମର୍ଧଂ
ମରୁତ୍ଵନ୍ମଣି ଶ୍ରୀମହଃ ଶ୍ୟାମମର୍ଧମ |
ଗୁଣସ୍ୟୂତମେତଦ୍ଵପୁଃ ଶୈଵମଂତଃ
ସ୍ମରାମି ସ୍ମରାପତ୍ତିସଂପତ୍ତିହେତୋଃ || 5 ||

ସ୍ଵସେଵାସମାୟାତଦେଵାସୁରେଂଦ୍ରା
ନମନ୍ମୌଳିମଂଦାରମାଲାଭିଷିକ୍ତମ |
ନମସ୍ୟାମି ଶଂଭୋ ପଦାଂଭୋରୁହଂ ତେ
ଭଵାଂଭୋଧିପୋତଂ ଭଵାନୀ ଵିଭାଵ୍ୟମ || 6 ||

ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ନାଥ ଗୌରୀସନାଥ
ପ୍ରପନ୍ନାନୁକଂପିନ୍ଵିପନ୍ନାର୍ତିହାରିନ |
ମହଃସ୍ତୋମମୂର୍ତେ ସମସ୍ତୈକବଂଧୋ
ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ପୁନସ୍ତେ ନମୋ‌உସ୍ତୁ || 7 ||

ଵିରୂପାକ୍ଷ ଵିଶ୍ଵେଶ ଵିଶ୍ଵାଦିଦେଵ
ତ୍ରୟୀ ମୂଲ ଶଂଭୋ ଶିଵ ତ୍ର୍ୟଂବକ ତ୍ଵମ |
ପ୍ରସୀଦ ସ୍ମର ତ୍ରାହି ପଶ୍ୟାଵମୁକ୍ତ୍ୟୈ
କ୍ଷମାଂ ପ୍ରାପ୍ନୁହି ତ୍ର୍ୟକ୍ଷ ମାଂ ରକ୍ଷ ମୋଦାତ || 8 ||

ମହାଦେଵ ଦେଵେଶ ଦେଵାଦିଦେଵ
ସ୍ମରାରେ ପୁରାରେ ୟମାରେ ହରେତି |
ବ୍ରୁଵାଣଃ ସ୍ମରିଷ୍ୟାମି ଭକ୍ତ୍ୟା
ଭଵଂତଂ ତତୋ ମେ ଦୟାଶୀଲ ଦେଵ ପ୍ରସୀଦ || 9 ||

ତ୍ଵଦନ୍ୟଃ ଶରଣ୍ୟଃ ପ୍ରପନ୍ନସ୍ୟ ନେତି
ପ୍ରସୀଦ ସ୍ମରନ୍ନେଵ ହନ୍ୟାସ୍ତୁ ଦୈନ୍ୟମ |
ନ ଚେତ୍ତେ ଭଵେଦ୍ଭକ୍ତଵାତ୍ସଲ୍ୟହାନିସ୍ତତୋ
ମେ ଦୟାଳୋ ସଦା ସନ୍ନିଧେହି || 10 ||

ଅୟଂ ଦାନକାଲସ୍ତ୍ଵହଂ ଦାନପାତ୍ରଂ
ଭଵାନେଵ ଦାତା ତ୍ଵଦନ୍ୟଂ ନ ୟାଚେ |
ଭଵଦ୍ଭକ୍ତିମେଵ ସ୍ଥିରାଂ ଦେହି ମହ୍ୟଂ
କୃପାଶୀଲ ଶଂଭୋ କୃତାର୍ଥୋ‌உସ୍ମି ତସ୍ମାତ || 11 ||

ପଶୁଂ ଵେତ୍ସି ଚେନ୍ମାଂ ତମେଵାଧିରୂଢଃ
କଲଂକୀତି ଵା ମୂର୍ଧ୍ନି ଧତ୍ସେ ତମେଵ |
ଦ୍ଵିଜିହ୍ଵଃ ପୁନଃ ସୋ‌உପି ତେ କଂଠଭୂଷା
ତ୍ଵଦଂଗୀକୃତାଃ ଶର୍ଵ ସର୍ଵେ‌உପି ଧନ୍ୟାଃ || 12 ||

ନ ଶକ୍ନୋମି କର୍ତୁଂ ପରଦ୍ରୋହଲେଶଂ
କଥଂ ପ୍ରୀୟସେ ତ୍ଵଂ ନ ଜାନେ ଗିରୀଶ |
ତଥାହି ପ୍ରସନ୍ନୋ‌உସି କସ୍ୟାପି
କାଂତାସୁତଦ୍ରୋହିଣୋ ଵା ପିତୃଦ୍ରୋହିଣୋ ଵା || 13 ||

ସ୍ତୁତିଂ ଧ୍ୟାନମର୍ଚାଂ ୟଥାଵଦ୍ଵିଧାତୁଂ
ଭଜନ୍ନପ୍ୟଜାନନ୍ମହେଶାଵଲଂବେ |
ତ୍ରସଂତଂ ସୁତଂ ତ୍ରାତୁମଗ୍ରେ
ମୃକଂଡୋର୍ୟମପ୍ରାଣନିର୍ଵାପଣଂ ତ୍ଵତ୍ପଦାବ୍ଜମ || 14 ||

ଶିରୋ ଦୃଷ୍ଟି ହୃଦ୍ରୋଗ ଶୂଲ ପ୍ରମେହଜ୍ଵରାର୍ଶୋ ଜରାୟକ୍ଷ୍ମହିକ୍କାଵିଷାର୍ତାନ |
ତ୍ଵମାଦ୍ୟୋ ଭିଷଗ୍ଭେଷଜଂ ଭସ୍ମ ଶଂଭୋ
ତ୍ଵମୁଲ୍ଲାଘୟାସ୍ମାନ୍ଵପୁର୍ଲାଘଵାୟ || 15 ||

ଦରିଦ୍ରୋ‌உସ୍ମ୍ୟଭଦ୍ରୋ‌உସ୍ମି ଭଗ୍ନୋ‌உସ୍ମି ଦୂୟେ
ଵିଷଣ୍ଣୋ‌உସ୍ମି ସନ୍ନୋ‌உସ୍ମି ଖିନ୍ନୋ‌உସ୍ମି ଚାହମ |
ଭଵାନ୍ପ୍ରାଣିନାମଂତରାତ୍ମାସି ଶଂଭୋ
ମମାଧିଂ ନ ଵେତ୍ସି ପ୍ରଭୋ ରକ୍ଷ ମାଂ ତ୍ଵମ || 16 ||

ତ୍ଵଦକ୍ଷ୍ଣୋଃ କଟାକ୍ଷଃ ପତେତ୍ତ୍ର୍ୟକ୍ଷ ୟତ୍ର
କ୍ଷଣଂ କ୍ଷ୍ମା ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ସ୍ଵୟଂ ତଂ ଵୃଣାତେ |
କିରୀଟସ୍ଫୁରଚ୍ଚାମରଚ୍ଛତ୍ରମାଲାକଲାଚୀଗଜକ୍ଷୌମଭୂଷାଵିଶେଷୈଃ || 17 ||

ଭଵାନ୍ୟୈ ଭଵାୟାପି ମାତ୍ରେ ଚ ପିତ୍ରେ
ମୃଡାନ୍ୟୈ ମୃଡାୟାପ୍ୟଘଘ୍ନ୍ୟୈ ମଖଘ୍ନେ |
ଶିଵାଂଗ୍ୟୈ ଶିଵାଂଗାୟ କୁର୍ମଃ ଶିଵାୟୈ
ଶିଵାୟାଂବିକାୟୈ ନମସ୍ତ୍ର୍ୟଂବକାୟ || 18 ||

ଭଵଦ୍ଗୌରଵଂ ମଲ୍ଲଘୁତ୍ଵଂ ଵିଦିତ୍ଵା
ପ୍ରଭୋ ରକ୍ଷ କାରୁଣ୍ୟଦୃଷ୍ଟ୍ୟାନୁଗଂ ମାମ |
ଶିଵାତ୍ମାନୁଭାଵସ୍ତୁତାଵକ୍ଷମୋହଂ
ସ୍ଵଶକ୍ତ୍ୟା କୃତଂ ମେ‌உପରାଧଂ କ୍ଷମସ୍ଵ || 19 ||

ୟଦା କର୍ଣରଂଧ୍ରଂ ଵ୍ରଜେତ୍କାଲଵାହଦ୍ଵିଷତ୍କଂଠଘଂଟା ଘଣାତ୍କାରନାଦଃ |
ଵୃଷାଧୀଶମାରୁହ୍ୟ ଦେଵୌପଵାହ୍ୟଂତଦା
ଵତ୍ସ ମା ଭୀରିତି ପ୍ରୀଣୟ ତ୍ଵମ || 20 ||

ୟଦା ଦାରୁଣାଭାଷଣା ଭୀଷଣା ମେ
ଭଵିଷ୍ୟଂତ୍ୟୁପାଂତେ କୃତାଂତସ୍ୟ ଦୂତାଃ |
ତଦା ମନ୍ମନସ୍ତ୍ଵତ୍ପଦାଂଭୋରୁହସ୍ଥଂ
କଥଂ ନିଶ୍ଚଲଂ ସ୍ୟାନ୍ନମସ୍ତେ‌உସ୍ତୁ ଶଂଭୋ || 21 ||

ୟଦା ଦୁର୍ନିଵାରଵ୍ୟଥୋହଂ ଶୟାନୋ
ଲୁଠନ୍ନିଃଶ୍ଵସନ୍ନିଃସୃତାଵ୍ୟକ୍ତଵାଣିଃ |
ତଦା ଜହ୍ନୁକନ୍ୟାଜଲାଲଂକୃତଂ ତେ
ଜଟାମଂଡଲଂ ମନ୍ମନୋମଂଦିରେ ସ୍ୟାତ || 22 ||

ୟଦା ପୁତ୍ରମିତ୍ରାଦୟୋ ମତ୍ସକାଶେ
ରୁଦଂତ୍ୟସ୍ୟ ହା କୀଦୃଶୀୟଂ ଦଶେତି |
ତଦା ଦେଵଦେଵେଶ ଗୌରୀଶ ଶଂଭୋ
ନମସ୍ତେ ଶିଵାୟେତ୍ୟଜସ୍ରଂ ବ୍ରଵାଣି || 23 ||

ୟଦା ପଶ୍ୟତାଂ ମାମସୌ ଵେତ୍ତି
ନାସ୍ମାନୟଂ ଶ୍ଵାସ ଏଵେତି ଵାଚୋ ଭଵେୟୁଃ |
ତଦା ଭୂତିଭୂଷଂ ଭୁଜଂଗାଵନଦ୍ଧଂ
ପୁରାରେ ଭଵଂତଂ ସ୍ଫୁଟଂ ଭାଵୟେୟମ || 24 ||

ୟଦା ୟାତନାଦେହସଂଦେହଵାହୀ
ଭଵେଦାତ୍ମଦେହେ ନ ମୋହୋ ମହାନ୍ମେ |
ତଦା କାଶଶୀତାଂଶୁସଂକାଶମୀଶ
ସ୍ମରାରେ ଵପୁସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ସ୍ମରାମି || 25 ||

ୟଦାପାରମଚ୍ଛାୟମସ୍ଥାନମଦ୍ଭିର୍ଜନୈର୍ଵା ଵିହୀନଂ ଗମିଷ୍ୟାମି ମାର୍ଗମ |
ତଦା ତଂ ନିରୁଂଧଂକୃତାଂତସ୍ୟ ମାର୍ଗଂ
ମହାଦେଵ ମହ୍ୟଂ ମନୋଜ୍ଞଂ ପ୍ରୟଚ୍ଛ || 26 ||

ୟଦା ରୌରଵାଦି ସ୍ମରନ୍ନେଵ ଭୀତ୍ୟା
ଵ୍ରଜାମ୍ୟତ୍ର ମୋହଂ ମହାଦେଵ ଘୋରମ |
ତଦା ମାମହୋ ନାଥ କସ୍ତାରୟିଷ୍ୟତ୍ୟନାଥଂ ପରାଧୀନମର୍ଧେଂଦୁମୌଳେ || 27 ||

ୟଦା ଶ୍ଵେତପତ୍ରାୟତାଲଂଘ୍ୟଶକ୍ତେଃ
କୃତାଂତାଦ୍ଭୟଂ ଭକ୍ତିଵାତ୍ସଲ୍ୟଭାଵାତ |
ତଦା ପାହି ମାଂ ପାର୍ଵତୀଵଲ୍ଲଭାନ୍ୟଂ
ନ ପଶ୍ୟାମି ପାତାରମେତାଦୃଶଂ ମେ || 28 ||

ଇଦାନୀମିଦାନୀଂ ମୃତିର୍ମେ ଭଵିତ୍ରୀତ୍ୟହୋ ସଂତତଂ ଚିଂତୟା ପୀଡିତୋ‌உସ୍ମି |
କଥଂ ନାମ ମା ଭୂନ୍ମୃତୌ ଭୀତିରେଷା
ନମସ୍ତେ ଗତୀନାଂ ଗତେ ନୀଲକଂଠ || 29 ||

ଅମର୍ୟାଦମେଵାହମାବାଲଵୃଦ୍ଧଂ
ହରଂତଂ କୃତାଂତଂ ସମୀକ୍ଷ୍ୟାସ୍ମି ଭୀତଃ |
ମୃତୌ ତାଵକାଂଘ୍ର୍ୟବ୍ଜଦିଵ୍ୟପ୍ରସାଦାଦ୍ଭଵାନୀପତେ ନିର୍ଭୟୋହଂ ଭଵାନି || 30 ||

ଜରାଜନ୍ମଗର୍ଭାଧିଵାସାଦିଦୁଃଖାନ୍ୟସହ୍ୟାନି ଜହ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଵ |
ଭଵଂତଂ ଵିନା ମେ ଗତିର୍ନୈଵ ଶଂଭୋ
ଦୟାଳୋ ନ ଜାଗର୍ତି କିଂ ଵା ଦୟା ତେ || 31 ||

ଶିଵାୟେତି ଶବ୍ଦୋ ନମଃପୂର୍ଵ ଏଷ
ସ୍ମରନ୍ମୁକ୍ତିକୃନ୍ମୃତ୍ୟୁହା ତତ୍ତ୍ଵଵାଚୀ |
ମହେଶାନ ମା ଗାନ୍ମନସ୍ତୋ ଵଚସ୍ତଃ
ସଦା ମହ୍ୟମେତତ୍ପ୍ରଦାନଂ ପ୍ରୟଚ୍ଛ || 32 ||

ତ୍ଵମପ୍ୟଂବ ମାଂ ପଶ୍ୟ ଶୀତାଂଶୁମୌଳିପ୍ରିୟେ ଭେଷଜଂ ତ୍ଵଂ ଭଵଵ୍ୟାଧିଶାଂତୌ
ବହୁକ୍ଲେଶଭାଜଂ ପଦାଂଭୋଜପୋତେ
ଭଵାବ୍ଧୌ ନିମଗ୍ନଂ ନୟସ୍ଵାଦ୍ୟ ପାରମ || 33 ||

ଅନୁଦ୍ୟଲ୍ଲଲାଟାକ୍ଷି ଵହ୍ନି ପ୍ରରୋହୈରଵାମସ୍ଫୁରଚ୍ଚାରୁଵାମୋରୁଶୋଭୈଃ |
ଅନଂଗଭ୍ରମଦ୍ଭୋଗିଭୂଷାଵିଶେଷୈରଚଂଦ୍ରାର୍ଧଚୂଡୈରଲଂ ଦୈଵତୈର୍ନଃ || 34 ||

ଅକଂଠେକଲଂକାଦନଂଗେଭୁଜଂଗାଦପାଣୌକପାଲାଦଫାଲେ‌உନଲାକ୍ଷାତ |
ଅମୌଳୌଶଶାଂକାଦଵାମେକଳତ୍ରାଦହଂ ଦେଵମନ୍ୟଂ ନ ମନ୍ୟେ ନ ମନ୍ୟେ || 35 ||

ମହାଦେଵ ଶଂଭୋ ଗିରୀଶ ତ୍ରିଶୂଲିଂସ୍ତ୍ଵଦୀୟଂ ସମସ୍ତଂ ଵିଭାତୀତି ୟସ୍ମାତ |
ଶିଵାଦନ୍ୟଥା ଦୈଵତଂ ନାଭିଜାନେ
ଶିଵୋହଂ ଶିଵୋହଂ ଶିଵୋହଂ ଶିଵୋହମ || 36 ||

ୟତୋଞାୟତେଦଂ ପ୍ରପଂଚଂ ଵିଚିତ୍ରଂ
ସ୍ଥିତିଂ ୟାତି ୟସ୍ମିନ୍ୟଦେକାଂତମଂତେ |
ସ କର୍ମାଦିହୀନଃ ସ୍ଵୟଂଜ୍ୟୋତିରାତ୍ମା
ଶିଵୋହଂ ଶିଵୋହଂ ଶିଵୋହଂ ଶିଵୋହମ || 37 ||

କିରୀଟେ ନିଶେଶୋ ଲଲାଟେ ହୁତାଶୋ
ଭୁଜେ ଭୋଗିରାଜୋ ଗଲେ କାଲିମା ଚ |
ତନୌ କାମିନୀ ୟସ୍ୟ ତତ୍ତୁଲ୍ୟଦେଵଂ
ନ ଜାନେ ନ ଜାନେ ନ ଜାନେ ନ ଜାନେ || 38 ||

ଅନେନ ସ୍ତଵେନାଦରାଦଂବିକେଶଂ
ପରାଂ ଭକ୍ତିମାସାଦ୍ୟ ୟଂ ୟେ ନମଂତି |
ମୃତୌ ନିର୍ଭୟାସ୍ତେ ଜନାସ୍ତଂ ଭଜଂତେ
ହୃଦଂଭୋଜମଧ୍ୟେ ସଦାସୀନମୀଶମ || 39 ||

ଭୁଜଂଗପ୍ରିୟାକଲ୍ପ ଶଂଭୋ ମୟୈଵଂ
ଭୁଜଂଗପ୍ରୟାତେନ ଵୃତ୍ତେନ କ୍ଲୃପ୍ତମ |
ନରଃ ସ୍ତୋତ୍ରମେତତ୍ପଠିତ୍ଵୋରୁଭକ୍ତ୍ୟା
ସୁପୁତ୍ରାୟୁରାରୋଗ୍ୟମୈଶ୍ଵର୍ୟମେତି || 40 ||

.


ഗലദ്ദാനഗംഡം മിലദ്ഭൃംഗഷംഡം
ചലച്ചാരുശുംഡം ജഗത്ത്രാണശൗംഡമ് |
കനദ്ദംതകാംഡം വിപദ്ഭംഗചംഡം
ശിവപ്രേമപിംഡം ഭജേ വക്രതുംഡമ് || 1 ||

അനാദ്യംതമാദ്യം പരം തത്ത്വമര്ഥം
ചിദാകാരമേകം തുരീയം ത്വമേയമ് |
ഹരിബ്രഹ്മമൃഗ്യം പരബ്രഹ്മരൂപം
മനോവാഗതീതം മഹഃശൈവമീഡേ || 2 ||

സ്വശക്ത്യാദി ശക്ത്യംത സിംഹാസനസ്ഥം
മനോഹാരി സര്വാംഗരത്നോരുഭൂഷമ് |
ജടാഹീംദുഗംഗാസ്ഥിശമ്യാകമൗളിം
പരാശക്തിമിത്രം നമഃ പംചവക്ത്രമ് || 3 ||

ശിവേശാനതത്പൂരുഷാഘോരവാമാദിഭിഃ
പംചഭിര്ഹൃന്മുഖൈഃ ഷഡ്ഭിരംഗൈഃ |
അനൗപമ്യ ഷട്ത്രിംശതം തത്ത്വവിദ്യാമതീതം
പരം ത്വാം കഥം വേത്തി കോ വാ || 4 ||

പ്രവാളപ്രവാഹപ്രഭാശോണമര്ധം
മരുത്വന്മണി ശ്രീമഹഃ ശ്യാമമര്ധമ് |
ഗുണസ്യൂതമേതദ്വപുഃ ശൈവമംതഃ
സ്മരാമി സ്മരാപത്തിസംപത്തിഹേതോഃ || 5 ||

സ്വസേവാസമായാതദേവാസുരേംദ്രാ
നമന്മൗളിമംദാരമാലാഭിഷിക്തമ് |
നമസ്യാമി ശംഭോ പദാംഭോരുഹം തേ
ഭവാംഭോധിപോതം ഭവാനീ വിഭാവ്യമ് || 6 ||

ജഗന്നാഥ മന്നാഥ ഗൗരീസനാഥ
പ്രപന്നാനുകംപിന്വിപന്നാര്തിഹാരിന് |
മഹഃസ്തോമമൂര്തേ സമസ്തൈകബംധോ
നമസ്തേ നമസ്തേ പുനസ്തേ നമോ‌உസ്തു || 7 ||

വിരൂപാക്ഷ വിശ്വേശ വിശ്വാദിദേവ
ത്രയീ മൂല ശംഭോ ശിവ ത്ര്യംബക ത്വമ് |
പ്രസീദ സ്മര ത്രാഹി പശ്യാവമുക്ത്യൈ
ക്ഷമാം പ്രാപ്നുഹി ത്ര്യക്ഷ മാം രക്ഷ മോദാത് || 8 ||

മഹാദേവ ദേവേശ ദേവാദിദേവ
സ്മരാരേ പുരാരേ യമാരേ ഹരേതി |
ബ്രുവാണഃ സ്മരിഷ്യാമി ഭക്ത്യാ
ഭവംതം തതോ മേ ദയാശീല ദേവ പ്രസീദ || 9 ||

ത്വദന്യഃ ശരണ്യഃ പ്രപന്നസ്യ നേതി
പ്രസീദ സ്മരന്നേവ ഹന്യാസ്തു ദൈന്യമ് |
ന ചേത്തേ ഭവേദ്ഭക്തവാത്സല്യഹാനിസ്തതോ
മേ ദയാളോ സദാ സന്നിധേഹി || 10 ||

അയം ദാനകാലസ്ത്വഹം ദാനപാത്രം
ഭവാനേവ ദാതാ ത്വദന്യം ന യാചേ |
ഭവദ്ഭക്തിമേവ സ്ഥിരാം ദേഹി മഹ്യം
കൃപാശീല ശംഭോ കൃതാര്ഥോ‌உസ്മി തസ്മാത് || 11 ||

പശും വേത്സി ചേന്മാം തമേവാധിരൂഢഃ
കലംകീതി വാ മൂര്ധ്നി ധത്സേ തമേവ |
ദ്വിജിഹ്വഃ പുനഃ സോ‌உപി തേ കംഠഭൂഷാ
ത്വദംഗീകൃതാഃ ശര്വ സര്വേ‌உപി ധന്യാഃ || 12 ||

ന ശക്നോമി കര്തും പരദ്രോഹലേശം
കഥം പ്രീയസേ ത്വം ന ജാനേ ഗിരീശ |
തഥാഹി പ്രസന്നോ‌உസി കസ്യാപി
കാംതാസുതദ്രോഹിണോ വാ പിതൃദ്രോഹിണോ വാ || 13 ||

സ്തുതിം ധ്യാനമര്ചാം യഥാവദ്വിധാതും
ഭജന്നപ്യജാനന്മഹേശാവലംബേ |
ത്രസംതം സുതം ത്രാതുമഗ്രേ
മൃകംഡോര്യമപ്രാണനിര്വാപണം ത്വത്പദാബ്ജമ് || 14 ||

ശിരോ ദൃഷ്ടി ഹൃദ്രോഗ ശൂല പ്രമേഹജ്വരാര്ശോ ജരായക്ഷ്മഹിക്കാവിഷാര്താന് |
ത്വമാദ്യോ ഭിഷഗ്ഭേഷജം ഭസ്മ ശംഭോ
ത്വമുല്ലാഘയാസ്മാന്വപുര്ലാഘവായ || 15 ||

ദരിദ്രോ‌உസ്മ്യഭദ്രോ‌உസ്മി ഭഗ്നോ‌உസ്മി ദൂയേ
വിഷണ്ണോ‌உസ്മി സന്നോ‌உസ്മി ഖിന്നോ‌உസ്മി ചാഹമ് |
ഭവാന്പ്രാണിനാമംതരാത്മാസി ശംഭോ
മമാധിം ന വേത്സി പ്രഭോ രക്ഷ മാം ത്വമ് || 16 ||

ത്വദക്ഷ്ണോഃ കടാക്ഷഃ പതേത്ത്ര്യക്ഷ യത്ര
ക്ഷണം ക്ഷ്മാ ച ലക്ഷ്മീഃ സ്വയം തം വൃണാതേ |
കിരീടസ്ഫുരച്ചാമരച്ഛത്രമാലാകലാചീഗജക്ഷൗമഭൂഷാവിശേഷൈഃ || 17 ||

ഭവാന്യൈ ഭവായാപി മാത്രേ ച പിത്രേ
മൃഡാന്യൈ മൃഡായാപ്യഘഘ്ന്യൈ മഖഘ്നേ |
ശിവാംഗ്യൈ ശിവാംഗായ കുര്മഃ ശിവായൈ
ശിവായാംബികായൈ നമസ്ത്ര്യംബകായ || 18 ||

ഭവദ്ഗൗരവം മല്ലഘുത്വം വിദിത്വാ
പ്രഭോ രക്ഷ കാരുണ്യദൃഷ്ട്യാനുഗം മാമ് |
ശിവാത്മാനുഭാവസ്തുതാവക്ഷമോഹം
സ്വശക്ത്യാ കൃതം മേ‌உപരാധം ക്ഷമസ്വ || 19 ||

യദാ കര്ണരംധ്രം വ്രജേത്കാലവാഹദ്വിഷത്കംഠഘംടാ ഘണാത്കാരനാദഃ |
വൃഷാധീശമാരുഹ്യ ദേവൗപവാഹ്യംതദാ
വത്സ മാ ഭീരിതി പ്രീണയ ത്വമ് || 20 ||

യദാ ദാരുണാഭാഷണാ ഭീഷണാ മേ
ഭവിഷ്യംത്യുപാംതേ കൃതാംതസ്യ ദൂതാഃ |
തദാ മന്മനസ്ത്വത്പദാംഭോരുഹസ്ഥം
കഥം നിശ്ചലം സ്യാന്നമസ്തേ‌உസ്തു ശംഭോ || 21 ||

യദാ ദുര്നിവാരവ്യഥോഹം ശയാനോ
ലുഠന്നിഃശ്വസന്നിഃസൃതാവ്യക്തവാണിഃ |
തദാ ജഹ്നുകന്യാജലാലംകൃതം തേ
ജടാമംഡലം മന്മനോമംദിരേ സ്യാത് || 22 ||

യദാ പുത്രമിത്രാദയോ മത്സകാശേ
രുദംത്യസ്യ ഹാ കീദൃശീയം ദശേതി |
തദാ ദേവദേവേശ ഗൗരീശ ശംഭോ
നമസ്തേ ശിവായേത്യജസ്രം ബ്രവാണി || 23 ||

യദാ പശ്യതാം മാമസൗ വേത്തി
നാസ്മാനയം ശ്വാസ ഏവേതി വാചോ ഭവേയുഃ |
തദാ ഭൂതിഭൂഷം ഭുജംഗാവനദ്ധം
പുരാരേ ഭവംതം സ്ഫുടം ഭാവയേയമ് || 24 ||

യദാ യാതനാദേഹസംദേഹവാഹീ
ഭവേദാത്മദേഹേ ന മോഹോ മഹാന്മേ |
തദാ കാശശീതാംശുസംകാശമീശ
സ്മരാരേ വപുസ്തേ നമസ്തേ സ്മരാമി || 25 ||

യദാപാരമച്ഛായമസ്ഥാനമദ്ഭിര്ജനൈര്വാ വിഹീനം ഗമിഷ്യാമി മാര്ഗമ് |
തദാ തം നിരുംധംകൃതാംതസ്യ മാര്ഗം
മഹാദേവ മഹ്യം മനോജ്ഞം പ്രയച്ഛ || 26 ||

യദാ രൗരവാദി സ്മരന്നേവ ഭീത്യാ
വ്രജാമ്യത്ര മോഹം മഹാദേവ ഘോരമ് |
തദാ മാമഹോ നാഥ കസ്താരയിഷ്യത്യനാഥം പരാധീനമര്ധേംദുമൗളേ || 27 ||

യദാ ശ്വേതപത്രായതാലംഘ്യശക്തേഃ
കൃതാംതാദ്ഭയം ഭക്തിവാത്സല്യഭാവാത് |
തദാ പാഹി മാം പാര്വതീവല്ലഭാന്യം
ന പശ്യാമി പാതാരമേതാദൃശം മേ || 28 ||

ഇദാനീമിദാനീം മൃതിര്മേ ഭവിത്രീത്യഹോ സംതതം ചിംതയാ പീഡിതോ‌உസ്മി |
കഥം നാമ മാ ഭൂന്മൃതൗ ഭീതിരേഷാ
നമസ്തേ ഗതീനാം ഗതേ നീലകംഠ || 29 ||

അമര്യാദമേവാഹമാബാലവൃദ്ധം
ഹരംതം കൃതാംതം സമീക്ഷ്യാസ്മി ഭീതഃ |
മൃതൗ താവകാംഘ്ര്യബ്ജദിവ്യപ്രസാദാദ്ഭവാനീപതേ നിര്ഭയോഹം ഭവാനി || 30 ||

ജരാജന്മഗര്ഭാധിവാസാദിദുഃഖാന്യസഹ്യാനി ജഹ്യാം ജഗന്നാഥ ദേവ |
ഭവംതം വിനാ മേ ഗതിര്നൈവ ശംഭോ
ദയാളോ ന ജാഗര്തി കിം വാ ദയാ തേ || 31 ||

ശിവായേതി ശബ്ദോ നമഃപൂര്വ ഏഷ
സ്മരന്മുക്തികൃന്മൃത്യുഹാ തത്ത്വവാചീ |
മഹേശാന മാ ഗാന്മനസ്തോ വചസ്തഃ
സദാ മഹ്യമേതത്പ്രദാനം പ്രയച്ഛ || 32 ||

ത്വമപ്യംബ മാം പശ്യ ശീതാംശുമൗളിപ്രിയേ ഭേഷജം ത്വം ഭവവ്യാധിശാംതൗ
ബഹുക്ലേശഭാജം പദാംഭോജപോതേ
ഭവാബ്ധൗ നിമഗ്നം നയസ്വാദ്യ പാരമ് || 33 ||

അനുദ്യല്ലലാടാക്ഷി വഹ്നി പ്രരോഹൈരവാമസ്ഫുരച്ചാരുവാമോരുശോഭൈഃ |
അനംഗഭ്രമദ്ഭോഗിഭൂഷാവിശേഷൈരചംദ്രാര്ധചൂഡൈരലം ദൈവതൈര്നഃ || 34 ||

അകംഠേകലംകാദനംഗേഭുജംഗാദപാണൗകപാലാദഫാലേ‌உനലാക്ഷാത് |
അമൗളൗശശാംകാദവാമേകളത്രാദഹം ദേവമന്യം ന മന്യേ ന മന്യേ || 35 ||

മഹാദേവ ശംഭോ ഗിരീശ ത്രിശൂലിംസ്ത്വദീയം സമസ്തം വിഭാതീതി യസ്മാത് |
ശിവാദന്യഥാ ദൈവതം നാഭിജാനേ
ശിവോഹം ശിവോഹം ശിവോഹം ശിവോഹമ് || 36 ||

യതോഞായതേദം പ്രപംചം വിചിത്രം
സ്ഥിതിം യാതി യസ്മിന്യദേകാംതമംതേ |
സ കര്മാദിഹീനഃ സ്വയംജ്യോതിരാത്മാ
ശിവോഹം ശിവോഹം ശിവോഹം ശിവോഹമ് || 37 ||

കിരീടേ നിശേശോ ലലാടേ ഹുതാശോ
ഭുജേ ഭോഗിരാജോ ഗലേ കാലിമാ ച |
തനൗ കാമിനീ യസ്യ തത്തുല്യദേവം
ന ജാനേ ന ജാനേ ന ജാനേ ന ജാനേ || 38 ||

അനേന സ്തവേനാദരാദംബികേശം
പരാം ഭക്തിമാസാദ്യ യം യേ നമംതി |
മൃതൗ നിര്ഭയാസ്തേ ജനാസ്തം ഭജംതേ
ഹൃദംഭോജമധ്യേ സദാസീനമീശമ് || 39 ||

ഭുജംഗപ്രിയാകല്പ ശംഭോ മയൈവം
ഭുജംഗപ്രയാതേന വൃത്തേന ക്ലൃപ്തമ് |
നരഃ സ്തോത്രമേതത്പഠിത്വോരുഭക്ത്യാ
സുപുത്രായുരാരോഗ്യമൈശ്വര്യമേതി || 40 ||

.


ಗಲದ್ದಾನಗಂಡಂ ಮಿಲದ್ಭೃಂಗಷಂಡಂ
ಚಲಚ್ಚಾರುಶುಂಡಂ ಜಗತ್ತ್ರಾಣಶೌಂಡಮ್ |
ಕನದ್ದಂತಕಾಂಡಂ ವಿಪದ್ಭಂಗಚಂಡಂ
ಶಿವಪ್ರೇಮಪಿಂಡಂ ಭಜೇ ವಕ್ರತುಂಡಮ್ || 1 ||

ಅನಾದ್ಯಂತಮಾದ್ಯಂ ಪರಂ ತತ್ತ್ವಮರ್ಥಂ
ಚಿದಾಕಾರಮೇಕಂ ತುರೀಯಂ ತ್ವಮೇಯಮ್ |
ಹರಿಬ್ರಹ್ಮಮೃಗ್ಯಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ
ಮನೋವಾಗತೀತಂ ಮಹಃಶೈವಮೀಡೇ || 2 ||

ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯಾದಿ ಶಕ್ತ್ಯಂತ ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಂ
ಮನೋಹಾರಿ ಸರ್ವಾಂಗರತ್ನೋರುಭೂಷಮ್ |
ಜಟಾಹೀಂದುಗಂಗಾಸ್ಥಿಶಮ್ಯಾಕಮೌಳಿಂ
ಪರಾಶಕ್ತಿಮಿತ್ರಂ ನಮಃ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಮ್ || 3 ||

ಶಿವೇಶಾನತತ್ಪೂರುಷಾಘೋರವಾಮಾದಿಭಿಃ
ಪಂಚಭಿರ್ಹೃನ್ಮುಖೈಃ ಷಡ್ಭಿರಂಗೈಃ |
ಅನೌಪಮ್ಯ ಷಟ್ತ್ರಿಂಶತಂ ತತ್ತ್ವವಿದ್ಯಾಮತೀತಂ
ಪರಂ ತ್ವಾಂ ಕಥಂ ವೇತ್ತಿ ಕೋ ವಾ || 4 ||

ಪ್ರವಾಳಪ್ರವಾಹಪ್ರಭಾಶೋಣಮರ್ಧಂ
ಮರುತ್ವನ್ಮಣಿ ಶ್ರೀಮಹಃ ಶ್ಯಾಮಮರ್ಧಮ್ |
ಗುಣಸ್ಯೂತಮೇತದ್ವಪುಃ ಶೈವಮಂತಃ
ಸ್ಮರಾಮಿ ಸ್ಮರಾಪತ್ತಿಸಂಪತ್ತಿಹೇತೋಃ || 5 ||

ಸ್ವಸೇವಾಸಮಾಯಾತದೇವಾಸುರೇಂದ್ರಾ
ನಮನ್ಮೌಳಿಮಂದಾರಮಾಲಾಭಿಷಿಕ್ತಮ್ |
ನಮಸ್ಯಾಮಿ ಶಂಭೋ ಪದಾಂಭೋರುಹಂ ತೇ
ಭವಾಂಭೋಧಿಪೋತಂ ಭವಾನೀ ವಿಭಾವ್ಯಮ್ || 6 ||

ಜಗನ್ನಾಥ ಮನ್ನಾಥ ಗೌರೀಸನಾಥ
ಪ್ರಪನ್ನಾನುಕಂಪಿನ್ವಿಪನ್ನಾರ್ತಿಹಾರಿನ್ |
ಮಹಃಸ್ತೋಮಮೂರ್ತೇ ಸಮಸ್ತೈಕಬಂಧೋ
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಪುನಸ್ತೇ ನಮೋ‌உಸ್ತು || 7 ||

ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ವಿಶ್ವೇಶ ವಿಶ್ವಾದಿದೇವ
ತ್ರಯೀ ಮೂಲ ಶಂಭೋ ಶಿವ ತ್ರ್ಯಂಬಕ ತ್ವಮ್ |
ಪ್ರಸೀದ ಸ್ಮರ ತ್ರಾಹಿ ಪಶ್ಯಾವಮುಕ್ತ್ಯೈ
ಕ್ಷಮಾಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಹಿ ತ್ರ್ಯಕ್ಷ ಮಾಂ ರಕ್ಷ ಮೋದಾತ್ || 8 ||

ಮಹಾದೇವ ದೇವೇಶ ದೇವಾದಿದೇವ
ಸ್ಮರಾರೇ ಪುರಾರೇ ಯಮಾರೇ ಹರೇತಿ |
ಬ್ರುವಾಣಃ ಸ್ಮರಿಷ್ಯಾಮಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ
ಭವಂತಂ ತತೋ ಮೇ ದಯಾಶೀಲ ದೇವ ಪ್ರಸೀದ || 9 ||

ತ್ವದನ್ಯಃ ಶರಣ್ಯಃ ಪ್ರಪನ್ನಸ್ಯ ನೇತಿ
ಪ್ರಸೀದ ಸ್ಮರನ್ನೇವ ಹನ್ಯಾಸ್ತು ದೈನ್ಯಮ್ |
ನ ಚೇತ್ತೇ ಭವೇದ್ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯಹಾನಿಸ್ತತೋ
ಮೇ ದಯಾಳೋ ಸದಾ ಸನ್ನಿಧೇಹಿ || 10 ||

ಅಯಂ ದಾನಕಾಲಸ್ತ್ವಹಂ ದಾನಪಾತ್ರಂ
ಭವಾನೇವ ದಾತಾ ತ್ವದನ್ಯಂ ನ ಯಾಚೇ |
ಭವದ್ಭಕ್ತಿಮೇವ ಸ್ಥಿರಾಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಂ
ಕೃಪಾಶೀಲ ಶಂಭೋ ಕೃತಾರ್ಥೋ‌உಸ್ಮಿ ತಸ್ಮಾತ್ || 11 ||

ಪಶುಂ ವೇತ್ಸಿ ಚೇನ್ಮಾಂ ತಮೇವಾಧಿರೂಢಃ
ಕಲಂಕೀತಿ ವಾ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಧತ್ಸೇ ತಮೇವ |
ದ್ವಿಜಿಹ್ವಃ ಪುನಃ ಸೋ‌உಪಿ ತೇ ಕಂಠಭೂಷಾ
ತ್ವದಂಗೀಕೃತಾಃ ಶರ್ವ ಸರ್ವೇ‌உಪಿ ಧನ್ಯಾಃ || 12 ||

ನ ಶಕ್ನೋಮಿ ಕರ್ತುಂ ಪರದ್ರೋಹಲೇಶಂ
ಕಥಂ ಪ್ರೀಯಸೇ ತ್ವಂ ನ ಜಾನೇ ಗಿರೀಶ |
ತಥಾಹಿ ಪ್ರಸನ್ನೋ‌உಸಿ ಕಸ್ಯಾಪಿ
ಕಾಂತಾಸುತದ್ರೋಹಿಣೋ ವಾ ಪಿತೃದ್ರೋಹಿಣೋ ವಾ || 13 ||

ಸ್ತುತಿಂ ಧ್ಯಾನಮರ್ಚಾಂ ಯಥಾವದ್ವಿಧಾತುಂ
ಭಜನ್ನಪ್ಯಜಾನನ್ಮಹೇಶಾವಲಂಬೇ |
ತ್ರಸಂತಂ ಸುತಂ ತ್ರಾತುಮಗ್ರೇ
ಮೃಕಂಡೋರ್ಯಮಪ್ರಾಣನಿರ್ವಾಪಣಂ ತ್ವತ್ಪದಾಬ್ಜಮ್ || 14 ||

ಶಿರೋ ದೃಷ್ಟಿ ಹೃದ್ರೋಗ ಶೂಲ ಪ್ರಮೇಹಜ್ವರಾರ್ಶೋ ಜರಾಯಕ್ಷ್ಮಹಿಕ್ಕಾವಿಷಾರ್ತಾನ್ |
ತ್ವಮಾದ್ಯೋ ಭಿಷಗ್ಭೇಷಜಂ ಭಸ್ಮ ಶಂಭೋ
ತ್ವಮುಲ್ಲಾಘಯಾಸ್ಮಾನ್ವಪುರ್ಲಾಘವಾಯ || 15 ||

ದರಿದ್ರೋ‌உಸ್ಮ್ಯಭದ್ರೋ‌உಸ್ಮಿ ಭಗ್ನೋ‌உಸ್ಮಿ ದೂಯೇ
ವಿಷಣ್ಣೋ‌உಸ್ಮಿ ಸನ್ನೋ‌உಸ್ಮಿ ಖಿನ್ನೋ‌உಸ್ಮಿ ಚಾಹಮ್ |
ಭವಾನ್ಪ್ರಾಣಿನಾಮಂತರಾತ್ಮಾಸಿ ಶಂಭೋ
ಮಮಾಧಿಂ ನ ವೇತ್ಸಿ ಪ್ರಭೋ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ತ್ವಮ್ || 16 ||

ತ್ವದಕ್ಷ್ಣೋಃ ಕಟಾಕ್ಷಃ ಪತೇತ್ತ್ರ್ಯಕ್ಷ ಯತ್ರ
ಕ್ಷಣಂ ಕ್ಷ್ಮಾ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸ್ವಯಂ ತಂ ವೃಣಾತೇ |
ಕಿರೀಟಸ್ಫುರಚ್ಚಾಮರಚ್ಛತ್ರಮಾಲಾಕಲಾಚೀಗಜಕ್ಷೌಮಭೂಷಾವಿಶೇಷೈಃ || 17 ||

ಭವಾನ್ಯೈ ಭವಾಯಾಪಿ ಮಾತ್ರೇ ಚ ಪಿತ್ರೇ
ಮೃಡಾನ್ಯೈ ಮೃಡಾಯಾಪ್ಯಘಘ್ನ್ಯೈ ಮಖಘ್ನೇ |
ಶಿವಾಂಗ್ಯೈ ಶಿವಾಂಗಾಯ ಕುರ್ಮಃ ಶಿವಾಯೈ
ಶಿವಾಯಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಸ್ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯ || 18 ||

ಭವದ್ಗೌರವಂ ಮಲ್ಲಘುತ್ವಂ ವಿದಿತ್ವಾ
ಪ್ರಭೋ ರಕ್ಷ ಕಾರುಣ್ಯದೃಷ್ಟ್ಯಾನುಗಂ ಮಾಮ್ |
ಶಿವಾತ್ಮಾನುಭಾವಸ್ತುತಾವಕ್ಷಮೋಹಂ
ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯಾ ಕೃತಂ ಮೇ‌உಪರಾಧಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ || 19 ||

ಯದಾ ಕರ್ಣರಂಧ್ರಂ ವ್ರಜೇತ್ಕಾಲವಾಹದ್ವಿಷತ್ಕಂಠಘಂಟಾ ಘಣಾತ್ಕಾರನಾದಃ |
ವೃಷಾಧೀಶಮಾರುಹ್ಯ ದೇವೌಪವಾಹ್ಯಂತದಾ
ವತ್ಸ ಮಾ ಭೀರಿತಿ ಪ್ರೀಣಯ ತ್ವಮ್ || 20 ||

ಯದಾ ದಾರುಣಾಭಾಷಣಾ ಭೀಷಣಾ ಮೇ
ಭವಿಷ್ಯಂತ್ಯುಪಾಂತೇ ಕೃತಾಂತಸ್ಯ ದೂತಾಃ |
ತದಾ ಮನ್ಮನಸ್ತ್ವತ್ಪದಾಂಭೋರುಹಸ್ಥಂ
ಕಥಂ ನಿಶ್ಚಲಂ ಸ್ಯಾನ್ನಮಸ್ತೇ‌உಸ್ತು ಶಂಭೋ || 21 ||

ಯದಾ ದುರ್ನಿವಾರವ್ಯಥೋಹಂ ಶಯಾನೋ
ಲುಠನ್ನಿಃಶ್ವಸನ್ನಿಃಸೃತಾವ್ಯಕ್ತವಾಣಿಃ |
ತದಾ ಜಹ್ನುಕನ್ಯಾಜಲಾಲಂಕೃತಂ ತೇ
ಜಟಾಮಂಡಲಂ ಮನ್ಮನೋಮಂದಿರೇ ಸ್ಯಾತ್ || 22 ||

ಯದಾ ಪುತ್ರಮಿತ್ರಾದಯೋ ಮತ್ಸಕಾಶೇ
ರುದಂತ್ಯಸ್ಯ ಹಾ ಕೀದೃಶೀಯಂ ದಶೇತಿ |
ತದಾ ದೇವದೇವೇಶ ಗೌರೀಶ ಶಂಭೋ
ನಮಸ್ತೇ ಶಿವಾಯೇತ್ಯಜಸ್ರಂ ಬ್ರವಾಣಿ || 23 ||

ಯದಾ ಪಶ್ಯತಾಂ ಮಾಮಸೌ ವೇತ್ತಿ
ನಾಸ್ಮಾನಯಂ ಶ್ವಾಸ ಏವೇತಿ ವಾಚೋ ಭವೇಯುಃ |
ತದಾ ಭೂತಿಭೂಷಂ ಭುಜಂಗಾವನದ್ಧಂ
ಪುರಾರೇ ಭವಂತಂ ಸ್ಫುಟಂ ಭಾವಯೇಯಮ್ || 24 ||

ಯದಾ ಯಾತನಾದೇಹಸಂದೇಹವಾಹೀ
ಭವೇದಾತ್ಮದೇಹೇ ನ ಮೋಹೋ ಮಹಾನ್ಮೇ |
ತದಾ ಕಾಶಶೀತಾಂಶುಸಂಕಾಶಮೀಶ
ಸ್ಮರಾರೇ ವಪುಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಸ್ಮರಾಮಿ || 25 ||

ಯದಾಪಾರಮಚ್ಛಾಯಮಸ್ಥಾನಮದ್ಭಿರ್ಜನೈರ್ವಾ ವಿಹೀನಂ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾರ್ಗಮ್ |
ತದಾ ತಂ ನಿರುಂಧಂಕೃತಾಂತಸ್ಯ ಮಾರ್ಗಂ
ಮಹಾದೇವ ಮಹ್ಯಂ ಮನೋಙ್ಞಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ || 26 ||

ಯದಾ ರೌರವಾದಿ ಸ್ಮರನ್ನೇವ ಭೀತ್ಯಾ
ವ್ರಜಾಮ್ಯತ್ರ ಮೋಹಂ ಮಹಾದೇವ ಘೋರಮ್ |
ತದಾ ಮಾಮಹೋ ನಾಥ ಕಸ್ತಾರಯಿಷ್ಯತ್ಯನಾಥಂ ಪರಾಧೀನಮರ್ಧೇಂದುಮೌಳೇ || 27 ||

ಯದಾ ಶ್ವೇತಪತ್ರಾಯತಾಲಂಘ್ಯಶಕ್ತೇಃ
ಕೃತಾಂತಾದ್ಭಯಂ ಭಕ್ತಿವಾತ್ಸಲ್ಯಭಾವಾತ್ |
ತದಾ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪಾರ್ವತೀವಲ್ಲಭಾನ್ಯಂ
ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಪಾತಾರಮೇತಾದೃಶಂ ಮೇ || 28 ||

ಇದಾನೀಮಿದಾನೀಂ ಮೃತಿರ್ಮೇ ಭವಿತ್ರೀತ್ಯಹೋ ಸಂತತಂ ಚಿಂತಯಾ ಪೀಡಿತೋ‌உಸ್ಮಿ |
ಕಥಂ ನಾಮ ಮಾ ಭೂನ್ಮೃತೌ ಭೀತಿರೇಷಾ
ನಮಸ್ತೇ ಗತೀನಾಂ ಗತೇ ನೀಲಕಂಠ || 29 ||

ಅಮರ್ಯಾದಮೇವಾಹಮಾಬಾಲವೃದ್ಧಂ
ಹರಂತಂ ಕೃತಾಂತಂ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯಾಸ್ಮಿ ಭೀತಃ |
ಮೃತೌ ತಾವಕಾಂಘ್ರ್ಯಬ್ಜದಿವ್ಯಪ್ರಸಾದಾದ್ಭವಾನೀಪತೇ ನಿರ್ಭಯೋಹಂ ಭವಾನಿ || 30 ||

ಜರಾಜನ್ಮಗರ್ಭಾಧಿವಾಸಾದಿದುಃಖಾನ್ಯಸಹ್ಯಾನಿ ಜಹ್ಯಾಂ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವ |
ಭವಂತಂ ವಿನಾ ಮೇ ಗತಿರ್ನೈವ ಶಂಭೋ
ದಯಾಳೋ ನ ಜಾಗರ್ತಿ ಕಿಂ ವಾ ದಯಾ ತೇ || 31 ||

ಶಿವಾಯೇತಿ ಶಬ್ದೋ ನಮಃಪೂರ್ವ ಏಷ
ಸ್ಮರನ್ಮುಕ್ತಿಕೃನ್ಮೃತ್ಯುಹಾ ತತ್ತ್ವವಾಚೀ |
ಮಹೇಶಾನ ಮಾ ಗಾನ್ಮನಸ್ತೋ ವಚಸ್ತಃ
ಸದಾ ಮಹ್ಯಮೇತತ್ಪ್ರದಾನಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ || 32 ||

ತ್ವಮಪ್ಯಂಬ ಮಾಂ ಪಶ್ಯ ಶೀತಾಂಶುಮೌಳಿಪ್ರಿಯೇ ಭೇಷಜಂ ತ್ವಂ ಭವವ್ಯಾಧಿಶಾಂತೌ
ಬಹುಕ್ಲೇಶಭಾಜಂ ಪದಾಂಭೋಜಪೋತೇ
ಭವಾಬ್ಧೌ ನಿಮಗ್ನಂ ನಯಸ್ವಾದ್ಯ ಪಾರಮ್ || 33 ||

ಅನುದ್ಯಲ್ಲಲಾಟಾಕ್ಷಿ ವಹ್ನಿ ಪ್ರರೋಹೈರವಾಮಸ್ಫುರಚ್ಚಾರುವಾಮೋರುಶೋಭೈಃ |
ಅನಂಗಭ್ರಮದ್ಭೋಗಿಭೂಷಾವಿಶೇಷೈರಚಂದ್ರಾರ್ಧಚೂಡೈರಲಂ ದೈವತೈರ್ನಃ || 34 ||

ಅಕಂಠೇಕಲಂಕಾದನಂಗೇಭುಜಂಗಾದಪಾಣೌಕಪಾಲಾದಫಾಲೇ‌உನಲಾಕ್ಷಾತ್ |
ಅಮೌಳೌಶಶಾಂಕಾದವಾಮೇಕಳತ್ರಾದಹಂ ದೇವಮನ್ಯಂ ನ ಮನ್ಯೇ ನ ಮನ್ಯೇ || 35 ||

ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಗಿರೀಶ ತ್ರಿಶೂಲಿಂಸ್ತ್ವದೀಯಂ ಸಮಸ್ತಂ ವಿಭಾತೀತಿ ಯಸ್ಮಾತ್ |
ಶಿವಾದನ್ಯಥಾ ದೈವತಂ ನಾಭಿಜಾನೇ
ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಮ್ || 36 ||

ಯತೋಞಾಯತೇದಂ ಪ್ರಪಂಚಂ ವಿಚಿತ್ರಂ
ಸ್ಥಿತಿಂ ಯಾತಿ ಯಸ್ಮಿನ್ಯದೇಕಾಂತಮಂತೇ |
ಸ ಕರ್ಮಾದಿಹೀನಃ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿರಾತ್ಮಾ
ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಮ್ || 37 ||

ಕಿರೀಟೇ ನಿಶೇಶೋ ಲಲಾಟೇ ಹುತಾಶೋ
ಭುಜೇ ಭೋಗಿರಾಜೋ ಗಲೇ ಕಾಲಿಮಾ ಚ |
ತನೌ ಕಾಮಿನೀ ಯಸ್ಯ ತತ್ತುಲ್ಯದೇವಂ
ನ ಜಾನೇ ನ ಜಾನೇ ನ ಜಾನೇ ನ ಜಾನೇ || 38 ||

ಅನೇನ ಸ್ತವೇನಾದರಾದಂಬಿಕೇಶಂ
ಪರಾಂ ಭಕ್ತಿಮಾಸಾದ್ಯ ಯಂ ಯೇ ನಮಂತಿ |
ಮೃತೌ ನಿರ್ಭಯಾಸ್ತೇ ಜನಾಸ್ತಂ ಭಜಂತೇ
ಹೃದಂಭೋಜಮಧ್ಯೇ ಸದಾಸೀನಮೀಶಮ್ || 39 ||

ಭುಜಂಗಪ್ರಿಯಾಕಲ್ಪ ಶಂಭೋ ಮಯೈವಂ
ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತೇನ ವೃತ್ತೇನ ಕ್ಲೃಪ್ತಮ್ |
ನರಃ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ಪಠಿತ್ವೋರುಭಕ್ತ್ಯಾ
ಸುಪುತ್ರಾಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಮೇತಿ || 40 ||

.


galaddānagaṇḍaṃ miladbhṛṅgaṣaṇḍaṃ
calaccāruśuṇḍaṃ jagattrāṇaśauṇḍam |
kanaddantakāṇḍaṃ vipadbhaṅgacaṇḍaṃ
śivapremapiṇḍaṃ bhaje vakratuṇḍam || 1 ||

anādyantamādyaṃ paraṃ tattvamarthaṃ
cidākāramekaṃ turīyaṃ tvameyam |
haribrahmamṛgyaṃ parabrahmarūpaṃ
manovāgatītaṃ mahaḥśaivamīḍe || 2 ||

svaśaktyādi śaktyanta siṃhāsanasthaṃ
manohāri sarvāṅgaratnorubhūṣam |
jaṭāhīndugaṅgāsthiśamyākamauḷiṃ
parāśaktimitraṃ namaḥ pañcavaktram || 3 ||

śiveśānatatpūruṣāghoravāmādibhiḥ
pañcabhirhṛnmukhaiḥ ṣaḍbhiraṅgaiḥ |
anaupamya ṣaṭtriṃśataṃ tattvavidyāmatītaṃ
paraṃ tvāṃ kathaṃ vetti ko vā || 4 ||

pravāḷapravāhaprabhāśoṇamardhaṃ
marutvanmaṇi śrīmahaḥ śyāmamardham |
guṇasyūtametadvapuḥ śaivamantaḥ
smarāmi smarāpattisampattihetoḥ || 5 ||

svasevāsamāyātadevāsurendrā
namanmauḷimandāramālābhiṣiktam |
namasyāmi śambho padāmbhoruhaṃ te
bhavāmbhodhipotaṃ bhavānī vibhāvyam || 6 ||

jagannātha mannātha gaurīsanātha
prapannānukampinvipannārtihārin |
mahaḥstomamūrte samastaikabandho
namaste namaste punaste namostu || 7 ||

virūpākṣa viśveśa viśvādideva
trayī mūla śambho śiva tryambaka tvam |
prasīda smara trāhi paśyāvamuktyai
kṣamāṃ prāpnuhi tryakṣa māṃ rakṣa modāt || 8 ||

mahādeva deveśa devādideva
smarāre purāre yamāre hareti |
bruvāṇaḥ smariṣyāmi bhaktyā
bhavantaṃ tato me dayāśīla deva prasīda || 9 ||

tvadanyaḥ śaraṇyaḥ prapannasya neti
prasīda smaranneva hanyāstu dainyam |
na cette bhavedbhaktavātsalyahānistato
me dayāḷo sadā sannidhehi || 10 ||

ayaṃ dānakālastvahaṃ dānapātraṃ
bhavāneva dātā tvadanyaṃ na yāce |
bhavadbhaktimeva sthirāṃ dehi mahyaṃ
kṛpāśīla śambho kṛtārthosmi tasmāt || 11 ||

paśuṃ vetsi cenmāṃ tamevādhirūḍhaḥ
kalaṅkīti vā mūrdhni dhatse tameva |
dvijihvaḥ punaḥ sopi te kaṇṭhabhūṣā
tvadaṅgīkṛtāḥ śarva sarvepi dhanyāḥ || 12 ||

na śaknomi kartuṃ paradrohaleśaṃ
kathaṃ prīyase tvaṃ na jāne girīśa |
tathāhi prasannosi kasyāpi
kāntāsutadrohiṇo vā pitṛdrohiṇo vā || 13 ||

stutiṃ dhyānamarcāṃ yathāvadvidhātuṃ
bhajannapyajānanmaheśāvalambe |
trasantaṃ sutaṃ trātumagre
mṛkaṇḍoryamaprāṇanirvāpaṇaṃ tvatpadābjam || 14 ||

śiro dṛṣṭi hṛdroga śūla pramehajvarārśo jarāyakṣmahikkāviṣārtān |
tvamādyo bhiṣagbheṣajaṃ bhasma śambho
tvamullāghayāsmānvapurlāghavāya || 15 ||

daridrosmyabhadrosmi bhagnosmi dūye
viṣaṇṇosmi sannosmi khinnosmi cāham |
bhavānprāṇināmantarātmāsi śambho
mamādhiṃ na vetsi prabho rakṣa māṃ tvam || 16 ||

tvadakṣṇoḥ kaṭākṣaḥ patettryakṣa yatra
kṣaṇaṃ kṣmā ca lakṣmīḥ svayaṃ taṃ vṛṇāte |
kirīṭasphuraccāmaracchatramālākalācīgajakṣaumabhūṣāviśeṣaiḥ || 17 ||

bhavānyai bhavāyāpi mātre ca pitre
mṛḍānyai mṛḍāyāpyaghaghnyai makhaghne |
śivāṅgyai śivāṅgāya kurmaḥ śivāyai
śivāyāmbikāyai namastryambakāya || 18 ||

bhavadgauravaṃ mallaghutvaṃ viditvā
prabho rakṣa kāruṇyadṛṣṭyānugaṃ mām |
śivātmānubhāvastutāvakṣamohaṃ
svaśaktyā kṛtaṃ meparādhaṃ kṣamasva || 19 ||

yadā karṇarandhraṃ vrajetkālavāhadviṣatkaṇṭhaghaṇṭā ghaṇātkāranādaḥ |
vṛṣādhīśamāruhya devaupavāhyantadā
vatsa mā bhīriti prīṇaya tvam || 20 ||

yadā dāruṇābhāṣaṇā bhīṣaṇā me
bhaviṣyantyupānte kṛtāntasya dūtāḥ |
tadā manmanastvatpadāmbhoruhasthaṃ
kathaṃ niścalaṃ syānnamastestu śambho || 21 ||

yadā durnivāravyathohaṃ śayāno
luṭhanniḥśvasanniḥsṛtāvyaktavāṇiḥ |
tadā jahnukanyājalālaṅkṛtaṃ te
jaṭāmaṇḍalaṃ manmanomandire syāt || 22 ||

yadā putramitrādayo matsakāśe
rudantyasya hā kīdṛśīyaṃ daśeti |
tadā devadeveśa gaurīśa śambho
namaste śivāyetyajasraṃ bravāṇi || 23 ||

yadā paśyatāṃ māmasau vetti
nāsmānayaṃ śvāsa eveti vāco bhaveyuḥ |
tadā bhūtibhūṣaṃ bhujaṅgāvanaddhaṃ
purāre bhavantaṃ sphuṭaṃ bhāvayeyam || 24 ||

yadā yātanādehasandehavāhī
bhavedātmadehe na moho mahānme |
tadā kāśaśītāṃśusaṅkāśamīśa
smarāre vapuste namaste smarāmi || 25 ||

yadāpāramacchāyamasthānamadbhirjanairvā vihīnaṃ gamiṣyāmi mārgam |
tadā taṃ nirundhaṅkṛtāntasya mārgaṃ
mahādeva mahyaṃ manoṅñaṃ prayaccha || 26 ||

yadā rauravādi smaranneva bhītyā
vrajāmyatra mohaṃ mahādeva ghoram |
tadā māmaho nātha kastārayiṣyatyanāthaṃ parādhīnamardhendumauḷe || 27 ||

yadā śvetapatrāyatālaṅghyaśakteḥ
kṛtāntādbhayaṃ bhaktivātsalyabhāvāt |
tadā pāhi māṃ pārvatīvallabhānyaṃ
na paśyāmi pātārametādṛśaṃ me || 28 ||

idānīmidānīṃ mṛtirme bhavitrītyaho santataṃ cintayā pīḍitosmi |
kathaṃ nāma mā bhūnmṛtau bhītireṣā
namaste gatīnāṃ gate nīlakaṇṭha || 29 ||

amaryādamevāhamābālavṛddhaṃ
harantaṃ kṛtāntaṃ samīkṣyāsmi bhītaḥ |
mṛtau tāvakāṅghryabjadivyaprasādādbhavānīpate nirbhayohaṃ bhavāni || 30 ||

jarājanmagarbhādhivāsādiduḥkhānyasahyāni jahyāṃ jagannātha deva |
bhavantaṃ vinā me gatirnaiva śambho
dayāḷo na jāgarti kiṃ vā dayā te || 31 ||

śivāyeti śabdo namaḥpūrva eṣa
smaranmuktikṛnmṛtyuhā tattvavācī |
maheśāna mā gānmanasto vacastaḥ
sadā mahyametatpradānaṃ prayaccha || 32 ||

tvamapyamba māṃ paśya śītāṃśumauḷipriye bheṣajaṃ tvaṃ bhavavyādhiśāntau
bahukleśabhājaṃ padāmbhojapote
bhavābdhau nimagnaṃ nayasvādya pāram || 33 ||

anudyallalāṭākṣi vahni prarohairavāmasphuraccāruvāmoruśobhaiḥ |
anaṅgabhramadbhogibhūṣāviśeṣairacandrārdhacūḍairalaṃ daivatairnaḥ || 34 ||

akaṇṭhekalaṅkādanaṅgebhujaṅgādapāṇaukapālādaphālenalākṣāt |
amauḷauśaśāṅkādavāmekaḷatrādahaṃ devamanyaṃ na manye na manye || 35 ||

mahādeva śambho girīśa triśūliṃstvadīyaṃ samastaṃ vibhātīti yasmāt |
śivādanyathā daivataṃ nābhijāne
śivohaṃ śivohaṃ śivohaṃ śivoham || 36 ||

yatojāyatedaṃ prapañcaṃ vicitraṃ
sthitiṃ yāti yasminyadekāntamante |
sa karmādihīnaḥ svayañjyotirātmā
śivohaṃ śivohaṃ śivohaṃ śivoham || 37 ||

kirīṭe niśeśo lalāṭe hutāśo
bhuje bhogirājo gale kālimā ca |
tanau kāminī yasya tattulyadevaṃ
na jāne na jāne na jāne na jāne || 38 ||

anena stavenādarādambikeśaṃ
parāṃ bhaktimāsādya yaṃ ye namanti |
mṛtau nirbhayāste janāstaṃ bhajante
hṛdambhojamadhye sadāsīnamīśam || 39 ||

bhujaṅgapriyākalpa śambho mayaivaṃ
bhujaṅgaprayātena vṛttena klṛptam |
naraḥ stotrametatpaṭhitvorubhaktyā
suputrāyurārogyamaiśvaryameti || 40 ||

.


We will update this page, once we find comprehensive meaning. Feel free to contribute if you know.

.

, ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.