Main Menu

Shiva Shivaa Sthuthi (शिव शिवा स्थुथि)

Pending Author Information

Stotra: Shiva Shivaa Sthuthi

Verses: 12

Stuti: About Load Shiva.

Language: Sankrit

 

 

Recitals


Awaiting Contribution

Hide the Content

This Stotra was originally composed in Sanskrit. Other languages are for your convenienceनमो नंस्थे गिरीसया थुभ्यं,
नमो नमस्थे गिरि कन्यकायै,
नमो नमस्थे वृषभ द्वजय,
श्रिम्हद्वजय च नमो नमस्थे. 1

नमो नमस्थे भूतहि विभूषनाय,
नमो नमस्थे चन्दन रुषिथायै,
नमो नाम बल विलोचनाय,
नमो नाम पद्म विलोचनाय. 2

त्रिशूल हस्थाय नमो नमस्थे,
नमो नाम पद्मलमथ्कराय,
नमो नाम दिग्वमनय थुभ्यं,
चिथ्रंबरायै च नमो नमस्थे. 3

चन्द्रवथ्गम्ब्य नमो नमस्थे,
नमोस्थु चन्द्र भरनजिथ्यै,
नाम सुवरनङ्गिथ कुण्डलाय,
नमोस्थु रथ्नोज्ज्वल कुण्डल्यै 4

नमोस्थु थारग्रुहा मलिकाय,
नमोस्थु हरन्विथ सुन्दरायै,
सुवर्ण वर्णया नमो नमस्थे,
नाम स्वर्नधिक सुन्दरायै. 5

नमो नमस्थे त्रिपुरन्धकाय,
नमो नमस्थे मधु नासनायै,
नमो नमस्थे अन्धक सूधनाय,
नमो नाम कैदभ सूदनायै. 6

नमो नाम ज्ञान मायया नित्यं,
नमस्चिदनन्दन प्रधायै,
नमो जड जुद विरजिथायै,
नमोस्थु वेणी पाणि मन्दिथायै 7

नमोस्थु कर्पूर सगराय,
नमो लसद कुंकुम मन्दिथायै,
नमोस्थु विल्वम्र फलर्चिथाय,
नमोस्थु कुण्ड प्रसवर्चिथायै 8

नमो जगन मण्डल मण्डनाय,
नमो मणि प्रजिथ मन्दनायै,
नमोस्थु वेदन्थ गण स्थुथ्तय,
नमोस्थु विस्वेस्वर संस्थुथायै. 9

नमोस्थु सर्वमर पूजिथाय,
नमोस्थु पद्मर्चिथ पदुकायै,
नाम शिवालिङ्गिथ विग्रहाय,
नाम शिवलिङ्गिथ विग्रहायै. 10

नमो नमस्थे जनकाय नित्यं,
नमो नंस्थे गिरिजे जनन्यै,
नमो नाम अनङ्ग हराय नित्य
नमो नाम अनङ्ग विवर्धनायै. 11

नमो नमस्थे अस्थु विशचनाय,
नमो नमस्थे अस्थु सुदचनायै,
नमो नमस्थे अस्थु महेस्वरय ,
श्री चन्दने देवी नमो नंस्थु. 12
.


నమో నమస్తే గిరీసయ తుభ్యం,
నమో నమస్తే గిరి కన్యకయై,
నమో నమస్తే వృషభ ద్వాజయ,
సింహాద్వాజయ చ నమో నమస్తే. 1

నమో నమస్తే భూతి విభూశానయ,
నమో నమస్తే చందన రుశితాయై,
నమో నమ బాల విలోచనయ,
నమో నమ పద్మ విలోచనయ. 2

త్రిశుల హస్తాయ నమో నమస్తే,
నమో నమ పద్మలమత్కరాయ,
నమో నమ దిగ్వామనయ తుభ్యం,
చిత్రంబరయై చ నమో నమస్తే. 3

చంద్రవత్గంబ్య నమో నమస్తే,
నమోస్తు చంద్ర భారనజిత్యై,
నమ సువరనంగిత కుండలయ,
నమోస్తు రాత్నోజ్జ్వాల కుండలయై 4

నమోస్తు తరగ్రుహ మాలిక్య,
నమోస్తు హరన్విత సుందరయై,
సువర్ణ వార్నాయ నమో నమస్తే,
నమ స్వర్నధిక సుందరయై. 5

నమో నమస్తే త్రిపురంధకాయ,
నమో నమస్తే మధు నసనయై,
నమో నమస్తే అంధక సూధనయ,
నమో నమ కైదభ సూదనయై. 6

నమో నమ జనన మయ్య నిత్యం,
నమస్చిదనందన ప్రదాయి,
నమో జడ జూడ విరజితయై,
నమోస్తు వేణి పని మందితయై 7

నమోస్తు కర్పూర సాగరయ,
నమో లసాద్ కుంకుమ మందితయై,
నమోస్తు విల్వంర ఫలర్చితాయ,
నమోస్తు కుండ ప్రసవర్చితయై 8

నమో జగన్ మండల మండనాయ,
నమో మని పరాజిత మండనయై,
నమోస్తు వేదాంత గణ స్తుత్తయ,
నమోస్తు విశ్వేశ్వర సంస్తుతయై. 9

నమోస్తు సర్వమర పూజితయ,
నమోస్తు పద్మర్చిత పడుకయై,
నమ శివాలింగిత విగ్రహాయ,
నమ శివలింగిత విగ్రహయై. 10

నమో నమస్తే జనకాయ నిత్యం,
నమో నమస్తే గిరిజే జనన్యై,
నమో నమ అనంగ హర్యా నిత్య
నమో నమ అనంగ వివర్ధనయై. 11

నమో నమస్తే అస్తు విషచనయ,
నమో నమస్తే అస్తు సుదచనయై,
నమో నమస్తే అస్తు మహేశ్వరాయ,
శ్రీ చందనే దేవి నమో నమస్తు. 12
.


நமோ நமஸ்தே கிரீசைய துப்யம்,
நமோ நமஸ்தே கிரி கன்னிகையை,
நமோ நமஸ்தே வ்ருஷபா ட்வஜய,
சிம்ஹட்வஜய ச நமோ நமஸ்தே. 1

நமோ நமஸ்தே பிஊத்தி விபிஊஷனைய,
நமோ நமஸ்தே சண்டன ருஷிதாயை,
நமோ நாம பாலா விலோச்சனைய,
நமோ நாம பத்மா விலோச்சனைய. 2

த்ரிஷுல ஹஸ்தாய நமோ நமஸ்தே,
நமோ நாம பத்மலமத்கறைய,
நமோ நாம டிக்வமனைய துப்யம்,
சித்ரம்பரையை ச நமோ நமஸ்தே. 3

சன்றவத்கம்ப்ய நமோ நமஸ்தே,
நமோஸ்து சந்திர பாரனஜிதியை,
நாம சுவரனன்கித குண்டலய,
நமோஸ்து ரத்நோஜ்ஜ்வ்ள குண்டலையை 4

நமோஸ்து தரகருக மளிகைய,
நமோஸ்து ஹரன்வித சுந்தரை,
சுவர்ண வரனைய நமோ நமஸ்தே,
நாம ச்வர்ணதிக சுந்தரை. 5

நமோ நமஸ்தே ற்றிபுரந்தகைய,
நமோ நமஸ்தே மது நசனையை,
நமோ நமஸ்தே அந்தக சூதனைய,
நமோ நாம கைடபா சூடனையை. 6

நமோ நாம ஜனன மையாய நித்யம்,
நமச்சிடனண்டன பிரதியை,
நமோ ஜடா சுட விரஜிதையை,
நமோஸ்து வேணி பனி மண்டிதையை 7

நமோஸ்து கற்பூர சகறைய,
நமோ லேசாத் கும்கும மண்டிதையை,
நமோஸ்து வில்வமர ப்ஹலற்சிதய,
நமோஸ்து குண்ட பிரசவற்சிதையை 8

நமோ ஜகன் மண்டல மண்டனைய,
நமோ மணி பிரசித மண்டனை,
நமோஸ்து வேதாந்த கன ச்துத்டாய,
நமோஸ்து விஸ்வேஸ்வர சம்ச்துதையை. 9

நமோஸ்து சர்வமர பூஜிதய,
நமோஸ்து பத்மர்சித்த படுகை,
நாம ஷிவாளின்கித விக்ராஹைய,
நாம ஷிவளின்கித விக்ராஹையை. 10

நமோ நமஸ்தே ஜனகைய நித்யம்,
நமோ நமஸ்தே கிரிஜே ஜனன்யை,
நமோ நாம அனங்க ஹராய நித்ய
நமோ நாம அனங்க விவர்தனையை. 11

நமோ நமஸ்தே ஆஸ்து விஷச்சனைய,
நமோ நமஸ்தே ஆஸ்து சுடச்சனையை,
நமோ நமஸ்தே ஆஸ்து மகேஸ்வறைய,
ஸ்ரீ சந்டனே தேவி நமோ நமஸ்து. 12
.


Namo namsthe Gireesaya thubhyam,
Namo namasthe Giri Kanyakayai,
Namo namasthe Vrushabha dwajaya,
Simhadwajaya cha namo namasthe. 1

Namo namasthe Bhoothi vibhooshanaya,
Namo namasthe chandana rushithaayai,
Namo nama bala vilochanaya,
Namo nama Padma vilochanaya. 2

Trishula hasthaya namo namasthe,
Namo nama padmalamathkaraya,
Nmo nama digwamanaya thubhyam,
Chithrambarayai cha namo namasthe. 3

Chandravathgambya namo namasthe,
Namosthu chandra bharanajithyai,
Nama suvaranangitha kundalaya,
Namosthu rathnojjwala kundalayai 4

Namosthu tharagruha malikaya,
Namosthu haranvitha sundarayai,
Suvarna varnaya namo namasthe,
Nama swarnadhika sundarayai. 5

Namo namasthe Tripurandhakaya,
Namo namasthe Madhu nasanayai,
Namo namasthe Andhaka soodhanaya,
Namo nama Kaidabha soodanayai. 6

Namo nama Jnana mayaya nithyam,
Namaschidanandana pradhayai,
Namo jada juda virajithayai,
Namosthu Veni pani mandithayai 7

Namosthu karpoora sagaraya,
Namo lasad kumkuma mandithayai,
Namosthu vilvamra phalarchithaya,
Namosthu kunda prasavarchithayai 8

Namo jagan mandala mandanaya,
Namo mani prajitha mandanayai,
Namosthu vedantha gana sthuthtaya,
Namosthu Visweswara samsthuthayai. 9

Namosthu sarvamara poojithaya,
Namosthu padmarchitha padukayai,
Nama Shivaalingitha Vigrahaya,
Nama Shivalingitha Vigrahayai. 10

Namo namasthe janakaya nithyam,
Namo namsthe girije jananyai,
Namo nama Ananga haraya nithya
Namo nama Ananga vivardhanayai. 11

Namo namasthe asthu vishachanaya,
Namo namasthe asthu sudachanayai,
Namo namasthe asthu Maheswaraya,
Sri Chandane devi namo namsthu. 12
.


Oh lord of the mountains, salutations to you,
Oh daughter of the mountain, salutations to you,
Oh God with a bull flag, salutations to you,
Oh Goddess with lion flag, salutations to you. 1

Oh God who wears the ash, salutations to you,
Oh Goddess who wears sandal paste, salutations to you,
Oh God who looks at the Goddess, salutations to you,
Oh Goddess who has lotus like eyes, salutations to you, 2

Oh God who holds the trident, salutations to you,
Oh Goddess who holds the lotus, salutations to you,
Oh God who wears directions as cloth, salutations to you,
Oh Goddess who wears picturesque cloths, salutations to you, 3

Oh God who wears the moon, salutations to you,
Oh Goddess who wears moon as ornament, salutations to you,
Oh God who wears golden globe in his ears, salutations to you,
Oh Goddess who wears gem studded ear studs, salutations to you, 4

Oh God who wears stars and planets as garland, salutations to you,
Oh Goddess who is pretty in her garlands, salutations to you,
Oh God who is of the colour of Gold, salutations to you,
Oh Goddess who is prettier than gold, salutations to you, 5

Oh God who destroyed Tripura, salutations to you,
Oh Goddess who destroyed Madhu, salutations to you,
Oh God who killed the god of death, salutations to you,
Oh Goddess who killed Kaidaba, salutations to you, 6

Oh God who is daily full of divine wisdom, salutations to you,
Oh Goddess who grants us the divine joy, salutations to you,
Oh God with an unkempt tuft, salutations to you,
Oh Goddess with pretty made up braid, salutations to you, 7

Oh God who is the ocean of camphor, salutations to you,
Oh Goddess who is decorated by saffron, salutations to you,
Oh God who is pleased by offering of Bilwa and Mango, salutations to you,
Oh Goddess who is pleased by offer of jasmine and fruits, salutations to you, 8

Oh God who decorates the entire universe, salutations to you,
Oh Goddess who decorates herself with gems, salutations to you,
Oh God who is praised by Vedas and Vedanta, salutations to you,
Oh Goddess who is praised by the God of the universe, salutations to you, 9

Oh God who is worshipped by all devas, salutations to you,
Oh Goddess who is worshipped by Goddess Lakshmi, salutations to you,
Oh God who is hugged by Goddess Parvathi, salutations to you,
Oh Goddess who is embraced by shiva, salutations to you, 10

Oh God who is primeval father, salutations to you,
Oh Goddess who is the mother Girija, salutations to you,
Oh God who killed the God of love, salutations to you,
Oh Goddess who again gave life to God of love, salutations to you, 11

Oh God who swallowed poison, salutations to you,
Oh Goddess who made it in to nectar, salutations to you,
Salutations to the greatest God,
Salutations to Goddess wearing sandal. 12
.

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.