Main Menu

Shree Ramana (శ్రీ రమణ)

vishnu

Composer: Tiruvettiyur Tyaagayya(Tiruvottriyur Tyagayyar திருவொற்றியூர் தியாகைய்யர்) , The son and disciple of Tiruvottiyur Veenai Kuppaiyyar, he was an accomplished musician and composer. His home is located on Armenian Street in George Town. His disciples include Coimbatore Thayi. More...

Ragam: raagamalika

 

Talam: aadi

Language: Telugu

Tiruvettiyur Tyagayya

Tiruvettiyur Tyagayya

Recitals


Awaiting Contribution.


Awaiting Contribution

This Krithi was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenience1

నాట్టై

36 calanaaTTai janya
Aa: S R3 G3 M1 P D3 N3 S
Av: S N3 P M1 R3 S

శ్రీ రమణ పద్మ నయన హరి శ్రీకర శుభకర చరణ నే
మదిని భక్తి నిను దలచెత సదా కలిత పదాబ్జయుగ సతతము

2

గౌళ

15 maayamaaLava gowLa janya
Aa: S R1 M1 P N3 S
Av: S N3 P M1 R1 G3 M1 R1 S

సోమక దనుజుని బారి కొని జలనిధిలో తొలి జతువుల వెసగొని నలువకు
నొసగిన కమల నయన హరి కరుణ నను బ్రోవుము కమలాపతి నీదు

3

ఆరబి

29 deera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 M1 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

మును దేవతలు జలనిధి దలచగ క్రుపతో కూర్మముదయ
మధరము వీపుననౌ దాల్చిన శ్రీ నాయక నిను నే తలంతు నిరతము

4

వరాళి

39 jhaalavaraaLi janya
Aa: S G1 R1 G1 M2 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M2 G1 R1 S

ఓ వరద క్రోఢమగు సు-జగతి లొదగర సాదలక దుటకు-
నసుర యుసురు కోత్పుడమిన నిలిపిన గోవింద నీ దయ రాదేమి

5

ష్రీ

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P D2 N2 P M1 R2 G2 R2 S

హిరణ్య కశిపు ద్రుంచి సురుల పొగడగ నతని సుతుని కనికర
మొసగ మన్నించి సుర నరుల బ్రోచితివి న్ర్సిమ్హ నిను సదా మదిని దలతును

6

రీతి గౌళ

22 kharaharapriya janya
Aa: S G2 R2 G2 M1 N2 D2 M1 N2 N2 S
Av: S N2 D2 M1 G2 M1 P M1 G2 R2 S

బలీంద్రుగని త్రిలోకముల దానముగా నడిగి దెచ్చి నీవు ప్రియముగా
నతిది సుతున కొసగిన క్రుప సిరులను దనిపి వామనుడు బ్రోవుము నన్నిక

7

నారాయణ గౌళ

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 M1 P N2 D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 G3 S

మథించిన న్రుపుల కని హైహయరాన్-ముకుల గూల్చి భువి జననియను మదిని
రఘుకుల మును విడసిన గనుడు పరశురామ నిను వేడ నను బ్రోవుము 8

ష్రీ రంజని

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 G2 M1 D2 N2 S
Av: S N2 D2 M1 G2 R2 S

దశరతాజ్ఞ కొని కానకు జని-యసురావళీ గూల్చి రావణుని
హతుజేసి జనక పుత్రి కొనియయోధ్యను నిలకొనిన రఘుపతి దలతును

9

కేదారం

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S M1 G3 M1 P N3 S
Av: S N3 P M1 G3 R2 S

పురారినుత నందగోప తనయా సురారి మదహర వర
ద్రౌపదిగిన క్షయముగ జీరల-నోసంగి బ్రోచిన నిను నే దలతు

10

బేగడ

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S G3 R2 G3 M1 P D2 N2 D2 P S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

అసుర మోహనముకైదర మధ్య గయా ప్రదేషమున జిత సుతుడవై
జనించితివి అహో బుద్ధ దేవ ముమ్మాటికిని నిన్నే దలతు సహ్రుదయ

11

అఠాణా

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 M1 P N3 S
Av: S N3 D2 P M1 P G3 R2 S

క్ర్పాజలధి జగదాధర మహిని విప్రాత్ముజూడవై హయముగ
కలిని వహమున సినిందునిమి యుగలిని ధర్మంపు రక్షించి నావయ

12

వసంతా

17 sooryakaantam janya
Aa: S M1 G3 M1 D2 N3 S
Av: S N3 D2 M1 G3 R1 S

నీ మహిమ పొగడ నాకు వషమా శ్రీ రమమును విభీశణుడు సుత
హిత సహజుల విడచి నిను చరణననక గాచితివి దాసునిక బ్రోవుము

13

ఆనంద భైరవి

20 naTabhairavi janya
Aa: S G2 R2 G2 M1 P D2 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

ద్వితీయ మధుర వేణు గానమును వినగ వ్రేతలు సాదరమున
వ్రజంబు విడిచి నిన్ను కామ వషద జెంది ధన్యులైరి గదరా క్రి షిణ

14

సహానా

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 G3 M1 P M1 D2 N2 S
Av: S N2 S D2 N2 D2 P M1 G3 M1 R2 G3 R2 S

పాలిత సురాధిప గజవరద ష్రీవర ధ్రువుని తపమునకు
సంతసిల్లి భాసురమగు ధ్రువపద మీయలేదా ష్రీ కరుణా సాగర

15

యదుకుల కాంభోజి

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

నీ పదాబ్జంబుల నమ్మితి గాదరా క్ర్పాకరా నిరతము నీపద
భక్తి నాకు నొసగుమయ్య రామా నీవాడను రఘుకులాబ్ధ సోమా

16

షురుట్టి

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 P M1 R2 S

మధుసూదన తవ సదామస్తు మంగళం మాయా క్ర్తిధర ష్రీ
వరగుణ గణ సఖి కుచేల మునివర వరదానాది దాయక నరసిమ్హ

1

னாட்டை

36 calanaaTTai janya
Aa: S R3 G3 M1 P D3 N3 S
Av: S N3 P M1 R3 S

ஷ்ரீ ரமந பட்ம னயன ஹரி ஷ்ரீகர ஷுபகர கரந னே
மடினி பக்டி னினு டலகெட ஸடா கலிட படாப்ஜயுக ஸடடமு

2

கொவ்ள

15 maayamaaLava gowLa janya
Aa: S R1 M1 P N3 S
Av: S N3 P M1 R1 G3 M1 R1 S

ஸோமக டனுஜுனி பாரி கொனி ஜலனிதிலோ டொலி ஜடுவுல வெஸகொனி னலுவகு
னொஸகின கமல னயன ஹரி கருந னனு ப்ரோவுமு கமலாபடி னீடு

3

ஆரபி

29 deera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 M1 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

முனு டேவடலு ஜலனிதி டலகக க்ர்படோ கூர்மமுடய
மதரமு வீபுனனௌ டால்கின ஷ்ரீ னாயக னினு னே டலன்டு னிரடமு

4

வராளி

39 jhaalavaraaLi janya
Aa: S G1 R1 G1 M2 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M2 G1 R1 S

ஓ வரட க்ரோதமகு ஸு-ஜகடி லொடகர ஸாடலக டுடகு-
னஸுர யுஸுரு கோட்புடமின னிலிபின கோவின்ட னீ டய ராடேமி

5

ஷ்ரீ

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P D2 N2 P M1 R2 G2 R2 S

ஹிரந்ய கஷிபு ட்ருன்கி ஸுருல பொகடக னடனி ஸுடுனி கனிகர
மொஸக மன்னின்கி ஸுர னருல ப்ரோகிடிவி ன்ர்ஸிம்ஹ னினு ஸடா மடினி டலடுனு

6

ரீடி கொவ்ள

22 kharaharapriya janya
Aa: S G2 R2 G2 M1 N2 D2 M1 N2 N2 S
Av: S N2 D2 M1 G2 M1 P M1 G2 R2 S

பலீன்ட்ருகனி ட்ரிலோகமுல டானமுகா னடிகி டெக்கி னீவு ப்ரியமுகா
னடிடி ஸுடுன கொஸகின க்ர்ப ஸிருலனு டனிபி வாமனுடு ப்ரோவுமு னன்னிக

7

னாராயந கொவ்ள

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 M1 P N2 D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 G3 S

மதின்கின ன்ர்புல கனி ஹைஹயரான்-முகுல கூல்கி புவி ஜனனியனு மடினி
ரக்ஹுகுல முனு விடஸின கனுடு பரஷுராம னினு வேட னனு ப்ரோவுமு 8

ஷ்ரீ ரன்ஜனி

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 G2 M1 D2 N2 S
Av: S N2 D2 M1 G2 R2 S

டஷரடாஜ்ன கொனி கானகு ஜனி-யஸுராவளீ கூல்கி ராவநுனி
ஹடுஜேஸி ஜனக புட்ரி கொனியயோத்யனு னிலகொனின ரக்ஹுபடி டலடுனு

9

கேடாரம்

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S M1 G3 M1 P N3 S
Av: S N3 P M1 G3 R2 S

புராரினுட னன்டகோப டனயா ஸுராரி மடஹர வர
ட்ரௌபடிகின க்ஸயமுக ஜீரல-னோஸன்கி ப்ரோகின னினு னே டலடு

10

பேகட

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S G3 R2 G3 M1 P D2 N2 D2 P S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

அஸுர மோஹனமுகைடர மத்ய கயா ப்ரடேஷமுன ஜிட ஸுடுடவை
ஜனின்கிடிவி அஹோ புட்த டேவ மும்மாடிகினி னின்னே டலடு ஸஹ்ர்டய

11

அTஹாநா

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 M1 P N3 S
Av: S N3 D2 P M1 P G3 R2 S

க்ர்பாஜலதி ஜகடாதர மஹினி விப்ராட்முஜூடவை ஹயமுக
கலினி வஹமுன ஸினின்டுனிமி யுகலினி தர்மம்பு ரக்ஸின்கி னாவய

12

வஸன்டா

17 sooryakaantam janya
Aa: S M1 G3 M1 D2 N3 S
Av: S N3 D2 M1 G3 R1 S

னீ மஹிம பொகட னாகு வஷமா ஷ்ரீ ரமமுனு விபீஸநுடு ஸுட
ஹிட ஸஹஜுல விடகி னினு கரநனனக காகிடிவி டாஸுனிக ப்ரோவுமு

13

ஆனன்ட பைரவி

20 naTabhairavi janya
Aa: S G2 R2 G2 M1 P D2 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

ட்விடீய மதுர வேநு கானமுனு வினக வ்ரேடலு ஸாடரமுன
வ்ரஜம்பு விடிகி னின்னு காம வஷட ஜென்டி தன்யுலைரி கடரா க்ர்ஸ்ந

14

ஸஹானா

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 G3 M1 P M1 D2 N2 S
Av: S N2 S D2 N2 D2 P M1 G3 M1 R2 G3 R2 S

பாலிட ஸுராதிப கஜவரட ஷ்ரீவர த்ருவுனி டபமுனகு
ஸன்டஸில்லி பாஸுரமகு த்ருவபட மீயலேடா ஷ்ரீ கருநா ஸாகர

15

யடுகுல காம்போஜி

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

னீ படாப்ஜம்புல னம்மிடி காடரா க்ர்பாகரா னிரடமு னீபட
பக்டி னாகு னொஸகுமய்ய ராமா னீவாடனு ரக்ஹுகுலாப்த ஸோமா

16

ஷுருட்டி

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 P M1 R2 S

மதுஸூடன டவ ஸடாமஸ்டு மன்களம் மாயா க்ர்டிதர ஷ்ரீ
வரகுந கந ஸகி குகேல முனிவர வரடானாடி டாயக னரஸிம்ஹ


1

नअट्टै

36 calanaaTTai janya
Aa: S R3 G3 M1 P D3 N3 S
Av: S N3 P M1 R3 S

स्ह्री रमण पद्म नयन हरि स्ह्रीकर स्हुभकर चरण ने
मदिनि भक्ति निनु दलचेत सदा कलित पदाब्जयुग सततमु

2

गोव्ल

15 maayamaaLava gowLa janya
Aa: S R1 M1 P N3 S
Av: S N3 P M1 R1 G3 M1 R1 S

सोमक दनुजुनि बारि कोनि जलनिधिलो तोलि जतुवुल वेसगोनि नलुवकु
नोसगिन कमल नयन हरि करुण ननु ब्रोवुमु कमलापति नीदु

3

आरबि

29 deera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 M1 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

मुनु देवतलु जलनिधि दलचग क्र्पतो कूर्ममुदय
मधरमु वीपुननौ दाल्चिन स्ह्री नायक निनु ने तलन्तु निरतमु

4

वरालि

39 jhaalavaraaLi janya
Aa: S G1 R1 G1 M2 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M2 G1 R1 S

ओ वरद क्रोढमगु सु-जगति लोदगर सादलक दुटकु-
नसुर युसुरु कोत्पुडमिन निलिपिन गोविन्द नी दय रादेमि

5

स्ह्रेए

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P D2 N2 P M1 R2 G2 R2 S

हिरण्य कस्हिपु द्रुन्चि सुरुल पोगडग नतनि सुतुनि कनिकर
मोसग मन्निन्चि सुर नरुल ब्रोचितिवि न्र्सिम्ह निनु सदा मदिनि दलतुनु

6

रेएति गोव्ल

22 kharaharapriya janya
Aa: S G2 R2 G2 M1 N2 D2 M1 N2 N2 S
Av: S N2 D2 M1 G2 M1 P M1 G2 R2 S

बलीन्द्रुगनि त्रिलोकमुल दानमुगा नडिगि देच्चि नीवु प्रियमुगा
नतिदि सुतुन कोसगिन क्र्प सिरुलनु दनिपि वामनुडु ब्रोवुमु नन्निक

7

नारायण गोव्ल

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 M1 P N2 D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 G3 S

मथिन्चिन न्र्पुल कनि हैहयरान्-मुकुल गूल्चि भुवि जननियनु मदिनि
रघुकुल मुनु विडसिन गनुडु परस्हुराम निनु वेड ननु ब्रोवुमु

8

स्ह्रेए रन्जनि

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 G2 M1 D2 N2 S
Av: S N2 D2 M1 G2 R2 S

दस्हरताज्न कोनि कानकु जनि-यसुरावली गूल्चि रावणुनि
हतुजेसि जनक पुत्रि कोनिययोध्यनु निलकोनिन रघुपति दलतुनु

9

केदारम्

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S M1 G3 M1 P N3 S
Av: S N3 P M1 G3 R2 S

पुरारिनुत नन्दगोप तनया सुरारि मदहर वर
द्रौपदिगिन क्षयमुग जीरल-नोसन्गि ब्रोचिन निनु ने दलतु

10

बेगड

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S G3 R2 G3 M1 P D2 N2 D2 P S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

असुर मोहनमुकैदर मध्य गया प्रदेस्हमुन जित सुतुडवै
जनिन्चितिवि अहो बुद्ध देव मुम्माटिकिनि निन्ने दलतु सह्र्दय

11

अठाणा

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 M1 P N3 S
Av: S N3 D2 P M1 P G3 R2 S

क्र्पाजलधि जगदाधर महिनि विप्रात्मुजूडवै हयमुग
कलिनि वहमुन सिनिन्दुनिमि युगलिनि धर्मम्पु रक्षिन्चि नावय

12

वसन्ता

17 sooryakaantam janya
Aa: S M1 G3 M1 D2 N3 S
Av: S N3 D2 M1 G3 R1 S

नी महिम पोगड नाकु वस्हमा स्ह्री रममुनु विभीषणुडु सुत
हित सहजुल विडचि निनु चरणननक गाचितिवि दासुनिक ब्रोवुमु

13

आनन्द भैरवि

20 naTabhairavi janya
Aa: S G2 R2 G2 M1 P D2 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

द्वितीय मधुर वेणु गानमुनु विनग व्रेतलु सादरमुन
व्रजम्बु विडिचि निन्नु काम वस्हद जेन्दि धन्युलैरि गदरा क्र्ष्ण

14

सहाना

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 G3 M1 P M1 D2 N2 S
Av: S N2 S D2 N2 D2 P M1 G3 M1 R2 G3 R2 S

पालित सुराधिप गजवरद स्ह्रीवर ध्रुवुनि तपमुनकु
सन्तसिल्लि भासुरमगु ध्रुवपद मीयलेदा स्ह्री करुणा सागर

15

यदुकुल काम्भोजि

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

नी पदाब्जम्बुल नम्मिति गादरा क्र्पाकरा निरतमु नीपद
भक्ति नाकु नोसगुमय्य रामा नीवाडनु रघुकुलाब्ध सोमा

16

स्हुरुट्टि

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 P M1 R2 S

मधुसूदन तव सदामस्तु मन्गलम् माया क्र्तिधर स्ह्री
वरगुण गण सखि कुचेल मुनिवर वरदानादि दायक नरसिम्ह

1

naaTTai

36 calanaaTTai janya
Aa: S R3 G3 M1 P D3 N3 S
Av: S N3 P M1 R3 S

shrI ramaNa padma nayana hari shrIkara shubhakara caraNa nE
madini bhakti ninu dalaceta sadA kalita padAbjayuga satatamu

2

gowLa

15 maayamaaLava gowLa janya
Aa: S R1 M1 P N3 S
Av: S N3 P M1 R1 G3 M1 R1 S

sOmaka danujuni bAri koni jalanidhilO toli jatuvula vesagoni naluvaku
nosagina kamala nayana hari karuNa nanu brOvumu kamalApati nIdu

3

aarabi

29 deera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 M1 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

munu dEvatalu jalanidhi dalacaga krpatO kUrmamudaya
madharamu vIpunanau dAlcina shrI nAyaka ninu nE talantu niratamu

4

varaaLi

39 jhaalavaraaLi janya
Aa: S G1 R1 G1 M2 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M2 G1 R1 S

O varada krODhamagu su-jagati lodagara sAdalaka duTaku-
nasura yusuru kOtpuDamina nilipina gOvinda nI daya rAdEmi

5

shree

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P D2 N2 P M1 R2 G2 R2 S

hiraNya kashipu drunci surula pogaDaga natani sutuni kanikara
mosaga manninci sura narula brOcitivi nrsimha ninu sadA madini dalatunu

6

reeti gowLa

22 kharaharapriya janya
Aa: S G2 R2 G2 M1 N2 D2 M1 N2 N2 S
Av: S N2 D2 M1 G2 M1 P M1 G2 R2 S

balIndrugani trilOkamula dAnamugA naDigi decci nIvu priyamugA
natidi sutuna kosagina krpa sirulanu danipi vAmanuDu brOvumu nannika

7

naaraayaNa gowLa

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 M1 P N2 D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 G3 S

mathincina nrpula kani haihayarAn-mukula gUlci bhuvi jananiyanu madini
raghukula munu viDasina ganuDu parashurAma ninu vEDa nanu brOvumu 8

shree ranjani

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 G2 M1 D2 N2 S
Av: S N2 D2 M1 G2 R2 S

dasharatAjna koni kAnaku jani-yasurAvaLI gUlci rAvaNuni
hatujEsi janaka putri koniyayOdhyanu nilakonina raghupati dalatunu

9

kEdaaram

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S M1 G3 M1 P N3 S
Av: S N3 P M1 G3 R2 S

purArinuta nandagOpa tanayA surAri madahara vara
draupadigina kSayamuga jIrala-nOsangi brOcina ninu nE dalatu

10

bEgaDa

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S G3 R2 G3 M1 P D2 N2 D2 P S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

asura mOhanamukaidara madhya gayA pradEshamuna jita sutuDavai
janincitivi ahO buddha dEva mummATikini ninnE dalatu sahrdaya

11

aThaaNaa

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 M1 P N3 S
Av: S N3 D2 P M1 P G3 R2 S

krpAjaladhi jagadAdhara mahini viprAtmujUDavai hayamuga
kalini vahamuna sinindunimi yugalini dharmampu rakSinci nAvaya

12

vasantaa

17 sooryakaantam janya
Aa: S M1 G3 M1 D2 N3 S
Av: S N3 D2 M1 G3 R1 S

nI mahima pogaDa nAku vashamA shrI ramamunu vibhISaNuDu suta
hita sahajula viDaci ninu caraNananaka gAcitivi dAsunika brOvumu

13

aananda bhairavi

20 naTabhairavi janya
Aa: S G2 R2 G2 M1 P D2 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

dvitIya madhura vENu gAnamunu vinaga vrEtalu sAdaramuna
vrajambu viDici ninnu kAma vashada jendi dhanyulairi gadarA krSNa

14

sahaanaa

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 G3 M1 P M1 D2 N2 S
Av: S N2 S D2 N2 D2 P M1 G3 M1 R2 G3 R2 S

pAlita surAdhipa gajavarada shrIvara dhruvuni tapamunaku
santasilli bhAsuramagu dhruvapada mIyalEdA shrI karuNA sAgara

15

yadukula kaambhOji

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

nI padAbjambula nammiti gAdarA krpAkarA niratamu nIpada
bhakti nAku nosagumayya rAmA nIvADanu raghukulAbdha sOmA

16

shuruTTi

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 P M1 R2 S

madhusUdana tava sadAmastu mangaLam mAyA krtidhara shrI
varaguNa gaNa sakhi kucEla munivara varadAnAdi dAyaka narasimha


1

Naattai

36 chalanaattai janya
Aa: S R3 G3 M1 P D3 N3 S
Av: S N3 P M1 R3 S

Shri ramana padma nayana hari shrikara shubhakara charana ne
madini bhakti ninu dalacheta sada kalita padabjayuga satatamu

2

Gowla

15 maayamaalava gowla janya
Aa: S R1 M1 P N3 S
Av: S N3 P M1 R1 G3 M1 R1 S

Somaka danujuni bari koni jalanidhilo toli jatuvula vesagoni naluvaku
nosagina kamala nayana hari karuna nanu brovumu kamalapati nidu

3

Aarabi

29 deera shankaraabharanam janya
Aa: S R2 M1 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

Munu devatalu jalanidhi dalachaga krpato kurmamudaya
madharamu vipunanau dalchina shri nayaka ninu ne talantu niratamu

4

Varaali

39 jhaalavaraali janya
Aa: S G1 R1 G1 M2 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M2 G1 R1 S

O varada krodhamagu su-jagati lodagara sadalaka dutaku-
nasura yusuru kotpudamina nilipina govinda ni daya rademi

5

Shree

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P D2 N2 P M1 R2 G2 R2 S

Hiranya kashipu drunchi surula pogadaga natani sutuni kanikara
mosaga manninchi sura narula brochitivi narsimha ninu sada madini dalatunu

6

Reeti gowla

22 kharaharapriya janya
Aa: S G2 R2 G2 M1 N2 D2 M1 N2 N2 S
Av: S N2 D2 M1 G2 M1 P M1 G2 R2 S

Balindrugani trilokamula danamuga nadigi dechi nivu priyamuga
natidi sutuna kosagina krupa sirulanu danipi vamanudu brovumu nannika

7

Naaraayana gowla

28 harikaambhoji janya
Aa: S R2 M1 P N2 D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 G3 S

Mathinchina nrpula kani haihayaran-mukula gulchi bhuvi jananiyanu madini
raghukula munu vidasina ganudu parashurama ninu veda nanu brovumu

8

Shree ranjani

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 G2 M1 D2 N2 S
Av: S N2 D2 M1 G2 R2 S

Dasharatajna koni kanaku jani-yasuravali gulchi ravanuni
hatujesi janaka putri koniyayodhyanu nilakonina raghupati dalatunu

9

Kedaaram

29 dheera shankaraabharanam janya
Aa: S M1 G3 M1 P N3 S
Av: S N3 P M1 G3 R2 S

Purarinuta nandagopa tanaya surari madahara vara
draupadigina ksayamuga jirala-nosangi brochina ninu ne dalatu

10

Begada

29 dheera shankaraabharanam janya
Aa: S G3 R2 G3 M1 P D2 N2 D2 P S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

Asura mohanamukaidara madhya gaya pradeshamuna jita sutudavai
janinchitivi aho buddha deva mummatikini ninne dalatu sahrudaya

11

Athaanaa

29 dheera shankaraabharanam janya
Aa: S R2 M1 P N3 S
Av: S N3 D2 P M1 P G3 R2 S

Krupajaladhi jagadadhara mahini vipratmujudavai hayamuga
kalini vahamuna sinindunimi yugalini dharmampu raksinchi navaya

12

Vasantaa

17 sooryakaantam janya
Aa: S M1 G3 M1 D2 N3 S
Av: S N3 D2 M1 G3 R1 S

Ni mahima pogada naku vashama shri ramamunu vibhisanudu suta
hita sahajula vidachi ninu charanananaka gachitivi dasunika brovumu

13

Aananda bhairavi

20 natabhairavi janya
Aa: S G2 R2 G2 M1 P D2 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

Dvitiya madhura venu ganamunu vinaga vretalu sadaramuna
vrajambu vidichi ninnu kama vashada jendi dhanyulairi gadara krishna

14

Sahaanaa

28 harikaambhoji janya
Aa: S R2 G3 M1 P M1 D2 N2 S
Av: S N2 S D2 N2 D2 P M1 G3 M1 R2 G3 R2 S

Palita suradhipa gajavarada shrivara dhruvuni tapamunaku
santasilli bhasuramagu dhruvapada miyaleda shri karuna sagara

15

Yadukula kaambhoji

28 harikaambhoji janya
Aa: S R2 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

Ni padabjambula nammiti gadara krupakara niratamu nipada
bhakti naku nosagumayya rama nivadanu raghukulabdha soma

16

Shurutti

28 harikaambhoji janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 P M1 R2 S

Madhusudana tava sadamastu mangalam maya krutidhara shri
varaguna gana sakhi kuchela munivara varadanadi dayaka narasimha


Awaiting Contribution.

, ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.