Main Menu

Shri Kamakshi Kavave (శ్రీ కామాక్షీ కావవే)

Composer: Syama Sastri (ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரி் , శ్యామ శాస్త్రి ) (April 26, 1762 to February 6, 1827) was born in Tiruvarur of Tanjavur district in Tamil Nadu to the couple, Viswanatham and Vengalakshmi – a Smartha Iyer Vadama brahmin family. Paccimiriyam Adiyappayya was his guru.More…

Raagam: Kalyani

 

Taanam: Adi

 

Language: Telugu (తెలుగు)

.

Recitals

Awaiting Contributions.
Awaiting Contributions.
.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenience


పల్లవి

శ్రీ కామాక్షీ కావవే నను కరుణా కటాక్షి
శ్రీ కాంతిమతీ శ్రీ కాంచీ పుర వాసిని

అనుపల్లవి

ఏకామ్రేశ్వరీ నీకు ఏలాగు దయ వచ్చునో
లోకులు కోరిన దైవము నీవే గాదా
ఏక భావుడైన నన్నొకని బ్రోవ బరువా (శ్రీ)

చరణం 1

కోరి వచ్చిన భక్త జనులకు
కోమళాంగీ నీవే సామ్రాజ్యము
కామాక్షమ్మా నిన్నే వేడిన బిడ్డను
కాపాడవమ్మా కరుణ జూడవమ్మా
సారస దళ నేత్రీ కామ పాలినీ
సోమ శేఖరుని రాణీ పురాణీ
శ్యామళాంబికే కాళికే కలే
సామ గాన మోదినీ జననీ (శ్రీ)

చరణం 2

నీరజ లోచనా స్థిరమని భక్తితో
నిన్నే శరణంటిన దాసుడు నేను
నీ సన్నిధిని జేరిన నాపై
నిరీక్షణము చేయ తగునా
నీ నామ ధ్యానమే నియతి వేరే
జప తపములెరుగనే మాయమ్మా
నీ సాటెవరు శ్యామళే శివే
శ్యామ కృష్ణ పాలిత జననీ (శ్రీ)

స్వర సాహిత్య

నా మనవి వినుమిక గిరి
తనయా ముదముతో వచ్చి కోరితి
నా వెతలను దీర్చవే మాకభయ
దానమీయవే తామసము సేయకనే (శ్రీ)


பல்லவி

ஸ்ரீ காமாக்ஷீ காவவே நனு கருணா கடாக்ஷி
ஸ்ரீ காந்திமதீ ஸ்ரீ காஞ்சீ புர வாஸினி

அனுபல்லவி

ஏ(கா)ம்(ரே)ஸ்1வரீ நீகு ஏலாகு3 த3ய வச்சுனோ
லோகுலு கோரின தை3வமு நீவே கா3தா3
ஏக பா4வுடை3ன நன்(னொ)கனி ப்3ரோவ ப3ருவா (ஸ்ரீ)

சரணம் 1

கோரி வச்சின ப4க்த ஜனுலகு
கோம(ளா)ங்கீ3 நீவே ஸாம்ராஜ்யமு
காமா(க்ஷ)ம்மா நின்னே வேடி3ன பி3ட்3ட3னு
காபா(ட3வ)ம்மா கருண ஜூ(ட3வ)ம்மா
ஸாரஸ த3ள நேத்ரீ காம பாலினீ
ஸோம ஸே1க2ருனி ராணீ புராணீ
ஸ்1யாம(ளா)ம்பி3கே காளிகே கலே
ஸாம கா3ன மோதி3னீ ஜனனீ (ஸ்ரீ)

சரணம் 2

நீரஜ லோசனா ஸ்தி2ர(ம)னி ப4க்திதோ
நின்னே ஸ1ர(ண)ண்டின தா3ஸுடு3 நேனு
நீ ஸன்னிதி4னி ஜேரின நாபை
நிரீக்ஷணமு சேய தகு3னா
நீ நாம த்4யானமே நியதி வேரே
ஜப தபமு(லெ)ருக3னே மா(ய)ம்மா
நீ ஸா(டெ)வரு ஸ்1யாமளே ஸி1வே
ஸ்1யாம க்ரு2ஷ்ண பாலித ஜனனீ (ஸ்ரீ)

ஸ்வர ஸாஹித்ய

நா மனவி வினு(மி)க கி3ரி
தனயா முத3முதோ வச்சி கோரிதி
நா வெதலனு தீ3ர்சவே மா(க)ப4ய
தா3ன(மீ)யவே தாமஸமு ஸேயகனே (ஸ்ரீ)


ಪಲ್ಲವಿ

ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಾವವೇ ನನು ಕರುಣಾ ಕಟಾಕ್ಷಿ
ಶ್ರೀ ಕಾಂತಿಮತೀ ಶ್ರೀ ಕಾಂಚೀ ಪುರ ವಾಸಿನಿ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಏಕಾಮ್ರೇಶ್ವರೀ ನೀಕು ಏಲಾಗು ದಯ ವಚ್ಚುನೋ
ಲೋಕುಲು ಕೋರಿನ ದೈವಮು ನೀವೇ ಗಾದಾ
ಏಕ ಭಾವುಡೈನ ನನ್ನೊಕನಿ ಬ್ರೋವ ಬರುವಾ (ಶ್ರೀ)

ಚರಣಂ 1

ಕೋರಿ ವಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತ ಜನುಲಕು
ಕೋಮಳಾಂಗೀ ನೀವೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮು
ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮಾ ನಿನ್ನೇ ವೇಡಿನ ಬಿಡ್ಡನು
ಕಾಪಾಡವಮ್ಮಾ ಕರುಣ ಜೂಡವಮ್ಮಾ
ಸಾರಸ ದಳ ನೇತ್ರೀ ಕಾಮ ಪಾಲಿನೀ
ಸೋಮ ಶೇಖರುನಿ ರಾಣೀ ಪುರಾಣೀ
ಶ್ಯಾಮಳಾಂಬಿಕೇ ಕಾಳಿಕೇ ಕಲೇ
ಸಾಮ ಗಾನ ಮೋದಿನೀ ಜನನೀ (ಶ್ರೀ)

ಚರಣಂ 2

ನೀರಜ ಲೋಚನಾ ಸ್ಥಿರಮನಿ ಭಕ್ತಿತೋ
ನಿನ್ನೇ ಶರಣಂಟಿನ ದಾಸುಡು ನೇನು
ನೀ ಸನ್ನಿಧಿನಿ ಜೇರಿನ ನಾಪೈ
ನಿರೀಕ್ಷಣಮು ಚೇಯ ತಗುನಾ
ನೀ ನಾಮ ಧ್ಯಾನಮೇ ನಿಯತಿ ವೇರೇ
ಜಪ ತಪಮುಲೆರುಗನೇ ಮಾಯಮ್ಮಾ
ನೀ ಸಾಟೆವರು ಶ್ಯಾಮಳೇ ಶಿವೇ
ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಲಿತ ಜನನೀ (ಶ್ರೀ)

ಸ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ನಾ ಮನವಿ ವಿನುಮಿಕ ಗಿರಿ
ತನಯಾ ಮುದಮುತೋ ವಚ್ಚಿ ಕೋರಿತಿ
ನಾ ವೆತಲನು ದೀರ್ಚವೇ ಮಾಕಭಯ
ದಾನಮೀಯವೇ ತಾಮಸಮು ಸೇಯಕನೇ (ಶ್ರೀ)


पल्लवि

श्री कामाक्षी काववे ननु करुणा कटाक्षि
श्री कान्तिमती श्री काञ्ची पुर वासिनि

अनुपल्लवि

ए(का)(म्रे)श्वरी नीकु एलागु दय वच्चुनो
लोकुलु कोरिन दैवमु नीवे गादा
एक भावुडैन न(न्नॊ)कनि ब्रोव बरुवा (श्री)

चरणम् 1

कोरि वच्चिन भक्त जनुलकु
कोम(ळा)ङ्गी नीवे साम्राज्यमु
कामा(क्ष)म्मा निन्ने वेडिन बिड्डनु
कापा(डव)म्मा करुण जू(डव)म्मा
सारस दळ नेत्री काम पालिनी
सोम शेखरुनि राणी पुराणी
श्याम(ळा)म्बिके काळिके कले
साम गान मोदिनी जननी (श्री)

चरणम् 2

नीरज लोचना स्थिर(म)नि भक्तितो
निन्ने शर(ण)ण्टिन दासुडु नेनु
नी सन्निधिनि जेरिन नापै
निरीक्षणमु चेय तगुना
नी नाम ध्यानमे नियति वेरे
जप तपमु(लॆ)रुगने मा(य)म्मा
नी सा(टॆ)वरु श्यामळे शिवे
श्याम कृष्ण पालित जननी (श्री)

स्वर साहित्य

ना मनवि विनु(मि)क गिरि
तनया मुदमुतो वच्चि कोरिति
ना वॆतलनु दीर्चवे मा(क)भय
दान(मी)यवे तामसमु सेयकने (श्री)


pallavi

SrI kAmAkshI kAvavE nanu karuNA kaTAkshi
1SrI kAntimatI SrI kAncI pura vAsini

anupallavi

Ek(A)mr(E)SvarI nIku ElAgu daya vaccunO
lOkulu kOrina daivamu nIvE gAdA
Eka bhAvuDaina nann(o)kani brOva baruvA (SrI)

caraNam 1

kOri vaccina bhakta janulaku
kOmaL(A)ngI nIvE sAmrAjyamu
kAmAksh(a)mmA ninnE vEDina biDDanu
kApAD(ava)mmA karuNa jUD(ava)mmA
sArasa daLa nEtrI 2kAma pAlinI
sOma SEkharuni rANI purANI
SyAmaL(A)mbikE kALikE 3kalE
sAma gAna mOdinI jananI (SrI)

caraNam 2

nIraja lOcanA 4sthiram(a)ni bhaktitO
ninnE 5SaraN(a)NTina dAsuDu nEnu
nI sannidhini jErina nApai
6nirIkshaNamu cEya tagunA
7nI nAma dhyAnamE niyati vErE
japa tapamul(e)ruganE mA(y)ammA
nI sAT(e)varu SyAmaLE SivE
SyAma kRshNa pAlita jananI (SrI)

svara sAhitya

nA manavi vinum(i)ka giri
tanayA mudamutO vacci kOriti
nA vetalanu dIrcavE mAk(a)bhaya
dAnam(I)yavE tAmasamu sEyakanE (SrI)


പല്ലവി

ശ്രീ കാമാക്ഷീ കാവവേ നനു കരുണാ കടാക്ഷി
ശ്രീ കാന്തിമതീ ശ്രീ കാഞ്ചീ പുര വാസിനി

അനുപല്ലവി

ഏകാമ്രേശ്വരീ നീകു ഏലാഗു ദയ വച്ചുനോ
ലോകുലു കോരിന ദൈവമു നീവേ ഗാദാ
ഏക ഭാവുഡൈന നന്നൊകനി ബ്രോവ ബരുവാ (ശ്രീ)

ചരണമ് 1

കോരി വച്ചിന ഭക്ത ജനുലകു
കോമളാങ്ഗീ നീവേ സാമ്രാജ്യമു
കാമാക്ഷമ്മാ നിന്നേ വേഡിന ബിഡ്ഡനു
കാപാഡവമ്മാ കരുണ ജൂഡവമ്മാ
സാരസ ദള നേത്രീ കാമ പാലിനീ
സോമ ശേഖരുനി രാണീ പുരാണീ
ശ്യാമളാമ്ബികേ കാളികേ കലേ
സാമ ഗാന മോദിനീ ജനനീ (ശ്രീ)

ചരണമ് 2

നീരജ ലോചനാ സ്ഥിരമനി ഭക്തിതോ
നിന്നേ ശരണണ്ടിന ദാസുഡു നേനു
നീ സന്നിധിനി ജേരിന നാപൈ
നിരീക്ഷണമു ചേയ തഗുനാ
നീ നാമ ധ്യാനമേ നിയതി വേരേ
ജപ തപമുലെരുഗനേ മായമ്മാ
നീ സാടെവരു ശ്യാമളേ ശിവേ
ശ്യാമ കൃഷ്ണ പാലിത ജനനീ (ശ്രീ)

സ്വര സാഹിത്യ

നാ മനവി വിനുമിക ഗിരി
തനയാ മുദമുതോ വച്ചി കോരിതി
നാ വെതലനു ദീര്ചവേ മാകഭയ
ദാനമീയവേ താമസമു സേയകനേ (ശ്രീ)


Pallavi

O SrI kAmAkshI! Please protect (kAvavE) me (nanu)! O Mother with graceful (karuNA) glance (kaTAkshi) (literally side glance)! O Radiant One (SrI kAntimatI) (name of Mother at tirunelvEli)! O Resident (vAsini) of SrI kAncI pura!

Anupallavi

O Consort of EkAmrESvara (Eka Amra ISvara)! I do not know by which means (ElAgu) You (nIku) (literally to You) will have mercy (daya vaccunO) (literally mercy will come) on me. Aren’t (gAdA) You (nIvE) the Goddess (daivamu) sought (kOrina) by people (lOkulu)? Is it burdensome (baruvA) to protect (brOva) me (nannu) alone (okani) (nannokani) who meditates on You one-pointedly (Eka bhAvuDaina)?
O SrI kAmAkshI! Please protect me! O Mother with graceful glance! O Radiant One! O Resident of SrI kAncI pura!

Charanam

O Graceful (kOmaLa) limbed (angI) (kOmaLAngI)! You are indeed (nIvE) the empire (sAmrAjyamu) for devotee (bhakta) lot (janulaku) who have come (vaccina) seeking (kOri) You.
O Mother (ammA) kAmAkshi (kAmAkshammA)! I am Your child (biDDanu) who has besought (vEDina) You alone (ninnE). O Mother (ammA)! Please protect (kApADu) (kApADavammA) me. O Mother (ammA)! Please show (jUDu) (jUDavammA) mercy (karuNa).
O Lotus (sArasa) petal (daLa) eyed (nEtrI)! O Protector (pAlinI) of manmatha (kAma)! O Queen Consort (rANI) of Siva – sporting (digit of) moon (sOma) on the head (SEkharuni)! O Ancient One (purANI)!
O Mother (ambikE) SyAmaLA (SyAmaLAmbikE)! O kALikA (kALikE)! O Embodiment of Arts (kalE)! O Mother (jananI) who enjoys (mOdinI) recitation (gAna) of sAma vEda!
O SrI kAmAkshI! Please protect me! O Mother with graceful glance! O Radiant One! O Resident of SrI kAncI pura!

O Lotus (nIraja) Eyed (lOcanA)! I (nEnu) am Your servant (dAsuDu) who has adhered (aNTina) to You (ninnE) as refuge (SaraNu) (SaraNaNTina) with a steadfast (sthiramu ani) (sthiramani) devotion (bhaktitO).
Is it appropriate (tagunA) to ignore (nirIkshaNamu cEya) me (nApai) (literally on me) who has reached (jErina) Your (nI) holy presence (sannidhini)?
O Our (mA) Mother (ammA) (mAyammA)! Meditating (dhyAnamE) on Your (nI) name (nAma) is the only duty (niyati) for me. I do not know (eruganE) any other (vErE) japa or penances (tapamulu) (tapamuleruganE).
Who (evaru) is equal (sATi) (sATevaru) to You (nI)? O SyAmaLA (SyAmaLE)! O SivA (SivE)! O Mother (jananI) who protects (pAlita) SyAma kRshNa!
O SrI kAmAkshI! Please protect me! O Mother with graceful glance! O Radiant One! O Resident of SrI kAncI pura!

O Daughter (tanayA) of Mountain (giri)! Please listen (vinumu) now (ika) (vinumika) to my (nA) appeal (manavi)! I sought (kOriti) You coming (vacci) happily (mudamutO).
Please relieve (dIrcavE) my (nA) sorrows (vetalu). Please grant (IyavE) me (mAku) (literally us) the gift (dAnamu) (dAnamIyavE) of Your refuge (abhaya) (literally freedom from fear) without delaying (tAmasamu sEyakanE).
O SrI kAmAkshI! Please protect me! O Mother with graceful glance! O Radiant One! O Resident of SrI kAncI pura!

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.