Main Menu

Shripati Mukha Virachita (శ్రీపతి ముఖ విరచిత)

Composer: Syama Sastri (ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரி் , శ్యామ శాస్త్రి ) (April 26, 1762 to February 6, 1827) was born in Tiruvarur of Tanjavur district in Tamil Nadu to the couple, Viswanatham and Vengalakshmi – a Smartha Iyer Vadama brahmin family. Paccimiriyam Adiyappayya was his guru.More…

Raagam: Saveri

 

Taanam: Adi

 

Language: Telugu (తెలుగు)

.

Recitals

Awaiting Contributions.
Awaiting Contributions.
.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenience


పల్లవి

శ్రీ-పతి ముఖ విరచిత పూజ్యే
శ్రీ పార్వతి మాం పాహి దేవి

అనుపల్లవి

నీప వన నిలయే నిరామయే
నిటిల నయన జాయే మమ హృదయ
తాప హారిణి నవ రత్నాలయే
తాపస వర నారద ముదితే దేవి (శ్రీ-పతి)

చరణం 1

తరుణి లతా పల్లవ మృదు చరణే
తపన విధు విలోచనే
అరుణ కోటి సమ కాంతి యుత
శరీరే కల ధృత కలాపే
సురుచిర మణి కంఠ లసన్మణి హారే
సుగుణ-శీలే సతతం సముదం
కరుణయా అవ దీనం పర దేవతే
కామ కోటి పీఠ గతే లలితే (శ్రీ-పతి)

చరణం 2

కరి ముఖ కార్తికేయ జనని
స్వర పాలిని పావని
హరి సహోదరి విదళిత
దైత్యారి గణే సదా పూర్ణే
పరమేశ వినుతే శ్రిత జన పాలితే
ప్రీతిరిహ వసతు విమలే
పుర హర ప్రియే శశి నిభాననే
పూర్ణ కామే సామ గాన లోలే (శ్రీ-పతి)

చరణం 3

శ్యామళాంగి మంజుళ వాణి
సకల భయ నివారిణి
హే మహేశ్వరి మధుప సదృశ
వేణి కామేశ్వరి గౌరి
శ్యామ కృష్ణ సోదరి భువనేశ్వరి
శాంభవి మహా త్రిపుర సుందరి
హిమ గిరి కుమారి కవి కుల
కామదే కాంక్షిత ఫల దాయికే (శ్రీ-పతి)


பல்லவி

ஸ்ரீ-பதி முக2 விரசித பூஜ்யே
ஸ்ரீ பார்வதி மாம் பாஹி தே3வி

அனுபல்லவி

நீப வன நிலயே நிராமயே
நிடில நயன ஜாயே மம ஹ்ரு2த3ய
தாப ஹாரிணி நவ ரத்(னா)லயே
தாபஸ வர நாரத3 முதி3தே தே3வி (ஸ்ரீ-பதி)

சரணம் 1

தருணி லதா பல்லவ ம்ரு2து3 சரணே
தபன விது4 விலோசனே
அருண கோடி ஸம காந்தி யுத
ஸ1ரீரே கல த்4ரு2த கலாபே
ஸுருசிர மணி கண்ட2 லஸன்-மணி ஹாரே
ஸுகு3ண-ஸீ1லே ஸததம் ஸமுத3ம்
கருணயா அவ தீ3னம் பர தே3வதே
காம கோடி பீட2 க3தே லலிதே (ஸ்ரீ-பதி)

சரணம் 2

கரி முக2 கார்திகேய ஜனனி
ஸ்வர பாலினி பாவனி
ஹரி ஸஹோத3ரி வித3ளித
தை3த்(யா)ரி க3ணே ஸதா3 பூர்ணே
பரமேஸ1 வினுதே ஸ்1ரித ஜன பாலிதே
ப்ரீதி(ரி)ஹ வஸது விமலே
புர ஹர ப்ரியே ஸ1ஸி1 நி(பா4)னனே
பூர்ண காமே ஸாம கா3ன லோலே (ஸ்ரீ-பதி)

சரணம் 3

ஸ்1யாம(ளா)ங்கி3 மஞ்ஜுள வாணி
ஸகல ப4ய நிவாரிணி
ஹே ம(ஹே)ஸ்1வரி மது4ப ஸத்3ரு2ஸ1
வேணி கா(மே)ஸ்1வரி கௌ3ரி
ஸ்1யாம க்ரு2ஷ்ண ஸோத3ரி பு4வ(னே)ஸ்1வரி
ஸா1ம்ப4வி மஹா த்ரிபுர ஸுந்த3ரி
ஹிம கி3ரி குமாரி கவி குல
காமதே3 காங்க்ஷித ப2ல தா3யிகே (ஸ்ரீ-பதி)


ಪಲ್ಲವಿ

ಶ್ರೀ-ಪತಿ ಮುಖ ವಿರಚಿತ ಪೂಜ್ಯೇ
ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತಿ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ದೇವಿ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ನೀಪ ವನ ನಿಲಯೇ ನಿರಾಮಯೇ
ನಿಟಿಲ ನಯನ ಜಾಯೇ ಮಮ ಹೃದಯ
ತಾಪ ಹಾರಿಣಿ ನವ ರತ್ನಾಲಯೇ
ತಾಪಸ ವರ ನಾರದ ಮುದಿತೇ ದೇವಿ (ಶ್ರೀ-ಪತಿ)

ಚರಣಂ 1

ತರುಣಿ ಲತಾ ಪಲ್ಲವ ಮೃದು ಚರಣೇ
ತಪನ ವಿಧು ವಿಲೋಚನೇ
ಅರುಣ ಕೋಟಿ ಸಮ ಕಾಂತಿ ಯುತ
ಶರೀರೇ ಕಲ ಧೃತ ಕಲಾಪೇ
ಸುರುಚಿರ ಮಣಿ ಕಂಠ ಲಸನ್ಮಣಿ ಹಾರೇ
ಸುಗುಣ-ಶೀಲೇ ಸತತಂ ಸಮುದಂ
ಕರುಣಯಾ ಅವ ದೀನಂ ಪರ ದೇವತೇ
ಕಾಮ ಕೋಟಿ ಪೀಠ ಗತೇ ಲಲಿತೇ (ಶ್ರೀ-ಪತಿ)

ಚರಣಂ 2

ಕರಿ ಮುಖ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಜನನಿ
ಸ್ವರ ಪಾಲಿನಿ ಪಾವನಿ
ಹರಿ ಸಹೋದರಿ ವಿದಳಿತ
ದೈತ್ಯಾರಿ ಗಣೇ ಸದಾ ಪೂರ್ಣೇ
ಪರಮೇಶ ವಿನುತೇ ಶ್ರಿತ ಜನ ಪಾಲಿತೇ
ಪ್ರೀತಿರಿಹ ವಸತು ವಿಮಲೇ
ಪುರ ಹರ ಪ್ರಿಯೇ ಶಶಿ ನಿಭಾನನೇ
ಪೂರ್ಣ ಕಾಮೇ ಸಾಮ ಗಾನ ಲೋಲೇ (ಶ್ರೀ-ಪತಿ)

ಚರಣಂ 3

ಶ್ಯಾಮಳಾಂಗಿ ಮಂಜುಳ ವಾಣಿ
ಸಕಲ ಭಯ ನಿವಾರಿಣಿ
ಹೇ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಧುಪ ಸದೃಶ
ವೇಣಿ ಕಾಮೇಶ್ವರಿ ಗೌರಿ
ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಸೋದರಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ
ಶಾಂಭವಿ ಮಹಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ
ಹಿಮ ಗಿರಿ ಕುಮಾರಿ ಕವಿ ಕುಲ
ಕಾಮದೇ ಕಾಂಕ್ಷಿತ ಫಲ ದಾಯಿಕೇ (ಶ್ರೀ-ಪತಿ)


पल्लवि

श्री-पति मुख विरचित पूज्ये
श्री पार्वति माम् पाहि देवि

अनुपल्लवि

नीप वन निलये निरामये
निटिल नयन जाये मम हृदय
ताप हारिणि नव र(त्ना)लये
तापस वर नारद मुदिते देवि (श्री-पति)

चरणम् 1

तरुणि लता पल्लव मृदु चरणे
तपन विधु विलोचने
अरुण कोटि सम कान्ति युत
शरीरे कल धृत कलापे
सुरुचिर मणि कण्ठ लस(न्म)णि हारे
सुगुण-शीले सततम् समुदम्
करुणया अव दीनम् पर देवते
काम कोटि पीठ गते ललिते (श्री-पति)

चरणम् 2

करि मुख कार्तिकेय जननि
स्वर पालिनि पावनि
हरि सहोदरि विदळित
दै(त्या)रि गणे सदा पूर्णे
परमेश विनुते श्रित जन पालिते
प्रीति(रि)ह वसतु विमले
पुर हर प्रिये शशि नि(भा)नने
पूर्ण कामे साम गान लोले (श्री-पति)

चरणम् 3

श्याम(ळा)ङ्गि मञ्जुळ वाणि
सकल भय निवारिणि
हे म(हे)श्वरि मधुप सदृश
वेणि का(मे)श्वरि गौरि
श्याम कृष्ण सोदरि भुव(ने)श्वरि
शाम्भवि महा त्रिपुर सुन्दरि
हिम गिरि कुमारि कवि कुल
कामदे काङ्क्षित फल दायिके (श्री-पति)


pallavi

SrI-pati mukha viracita pUjyE
SrI pArvati mAm pAhi dEvi

anupallavi

1nIpa vana nilayE nirAmayE
niTila nayana jAyE mama hRdaya
tApa hAriNi 2nava ratn(A)layE
tApasa vara nArada muditE dEvi (SrI-pati)

caraNam 1

taruNi latA pallava mRdu caraNE
tapana vidhu vilOcanE
aruNa kOTi sama kAnti yuta
SarIrE kala dhRta kalApE
surucira 3maNi kaNTha lasan-maNi hArE
suguNa-SIlE satatam samudam
karuNayA ava dInam para dEvatE
4kAma kOTi pITha gatE lalitE (SrI-pati)

caraNam 2

kari mukha kArtikEya janani
svara pAlini pAvani
hari sahOdari vidaLita
daity(A)ri gaNE 5sadA pUrNE
6paramESa vinutE Srita jana pAlitE
prIti(r)iha vasatu vimalE
pura hara priyE SaSi nibh(A)nanE
pUrNa kAmE sAma gAna lOlE (SrI-pati)

caraNam 3

SyAmaL(A)ngi manjuLa vANi
sakala bhaya nivAriNi
hE mah(E)Svari madhupa sadRSa
vENi 7kAm(E)Svari gauri
SyAma kRshNa sOdari bhuvan(E)Svari
SAmbhavi mahA tripura sundari
hima giri kumAri kavi kula
kAmadE kAnkshita phala dAyikE (SrI-pati)


പല്ലവി

ശ്രീ-പതി മുഖ വിരചിത പൂജ്യേ
ശ്രീ പാര്വതി മാമ് പാഹി ദേവി

അനുപല്ലവി

നീപ വന നിലയേ നിരാമയേ
നിടില നയന ജായേ മമ ഹൃദയ
താപ ഹാരിണി നവ രത്നാലയേ
താപസ വര നാരദ മുദിതേ ദേവി (ശ്രീ-പതി)

ചരണമ് 1

തരുണി ലതാ പല്ലവ മൃദു ചരണേ
തപന വിധു വിലോചനേ
അരുണ കോടി സമ കാന്തി യുത
ശരീരേ കല ധൃത കലാപേ
സുരുചിര മണി കണ്ഠ ലസന്മണി ഹാരേ
സുഗുണ-ശീലേ സതതമ് സമുദമ്
കരുണയാ അവ ദീനമ് പര ദേവതേ
കാമ കോടി പീഠ ഗതേ ലലിതേ (ശ്രീ-പതി)

ചരണമ് 2

കരി മുഖ കാര്തികേയ ജനനി
സ്വര പാലിനി പാവനി
ഹരി സഹോദരി വിദളിത
ദൈത്യാരി ഗണേ സദാ പൂര്ണേ
പരമേശ വിനുതേ ശ്രിത ജന പാലിതേ
പ്രീതിരിഹ വസതു വിമലേ
പുര ഹര പ്രിയേ ശശി നിഭാനനേ
പൂര്ണ കാമേ സാമ ഗാന ലോലേ (ശ്രീ-പതി)

ചരണമ് 3

ശ്യാമളാങ്ഗി മഞ്ജുള വാണി
സകല ഭയ നിവാരിണി
ഹേ മഹേശ്വരി മധുപ സദൃശ
വേണി കാമേശ്വരി ഗൌരി
ശ്യാമ കൃഷ്ണ സോദരി ഭുവനേശ്വരി
ശാമ്ഭവി മഹാ ത്രിപുര സുന്ദരി
ഹിമ ഗിരി കുമാരി കവി കുല
കാമദേ കാങ്ക്ഷിത ഫല ദായികേ (ശ്രീ-പതി)


Pallavi

O SrI pArvati, worshipped (viracita pUjyE) (literally performed worship) by vishNu – Consort (pati) of lakshmI (SrI) (SrI-pati) and other chieftains (mukha)! Please protect (pAhi) me (mAm), O dEvi!

Anupallavi

O Mother residing (nilayE) in kadamba (nIpa) grove (vana)! O Wholesome (nirAmayE) (literally disease-free)! O Consort (jAyE) of Siva – having third eye (nayana) on forehead (niTila)!
O Reliever (hAriNi) of distress (tApa) of my (mama) heart (hRdaya)! O Mother abiding in the temple (AlayE) of precious stones (nava ratna) (ratnAlayE)! O dEvi who is pleased (muditE) with the blessed (vara) sage (tApasa) nArada!
O SrI pArvati, worshipped by vishNu and other chieftains! Please protect me, O dEvi!

Charanam

1.O Ever Youthful (taruNi) whose feet (caraNE) are soft (mRdu) like shoots (pallava) of creeper (latA)! O Mother who has Sun (tapana) and Moon (vidhu) as Eyes (vilOcanE)! O Mother whose body (SarIrE) is splendorous (kAnti yuta) like (sama) (literally equal) millions (kOTi) of pre-dawn Suns (aruNa)! O Moon (kalApE) like beautiful Mother sporting (dhRta) digit of moon (kala)!
O Mother adorned with shining (lasat) precious stone studded (maNi) (lasan-maNi) necklace (hArE) in the beautiful (surucira) neck (maNi kaNTha) (literally larynx or Adam’s Apple)! O Virtuous by nature (suguNa-SIlE)! Please always (satatam) gladly (samudam) protect (ava) this wretch (dInam) compassionately (karuNayA), O Supreme (para) Goddess (dEvatE)! O Mother lalitA (lalitE), abiding (gatE) in kAma kOTi pITha (literally seat)!
O SrI pArvati, worshipped by vishNu and other chieftains! Please protect me, O dEvi!

2.O Mother (janani) of gaNa pati – elephant (kari) faced (mukha) and subrahmaNya (kArtikEya)! O Protector (pAlini) of Music (svara)! O Holy One (pAvani)! O Sister (sahOdari) of vishNu (hari)! O Destroyer (vidaLita) of asuras – enemies (ari gaNE) of celestials (daitya) (daityAri)! O Mother who is ever (sadA) total (pUrNE)!
O Mother praised (vinutE) by Siva (paramESa)! O Protector (pAlitE) of dependents (Srita jana)! O Blemish-less (vimalE)! May there be (vasatu) Your grace (prItiH) (towards me) in this World (iha) (prItiriha). O Dear (priyE) to Siva – destroyer (hara) three fortresses (pura)! O Mother whose face (AnanE) resembles (nibha) (nibhAnanE) Moon (SaSi)! O Mother who has no desires (kAmE) left unfulfilled (pUrNa)! O Enjoyer (lOlE) of sAma gAna (literally recitation of sAma vEda)!
O SrI pArvati, worshipped by vishNu and other chieftains! Please protect me, O dEvi!

3.O Dark-blue (SyAmaLa) bodied (angi) (literally limbed) (SyAmaLAngi)! O Lovely (manjuLa) voiced (vANi)! O Reliever (nivAriNi) of all (sakala) kinds of fears (bhaya)! O (hE) Consort of mahESvara (mahESvari) (mahA ISvari)! O Mother with honey-bees (madhupa) like (sadRSa) dark tresses (vENi)! O kAmESvari (kAma ISvari)! O gauri!
O Sister (sOdari) of vishNu – SyAma kRshNa! O Sovereign Ruler (ISvari) of Universe (bhuvana) (bhuvanESvari)! O Consort of Sambhu (SAmbhavi)! O Great (mahA) tripura sundari! O Daughter (kumAri) of himavan – Snow (hima) mountain (giri)! O Mother who grants wishes (kAmadE) to poets (kavi kula)! O Mother who bestows (dAyikE) desired (kAnkshita) results (phala)!
O SrI pArvati, worshipped by vishNu and other chieftains! Please protect me, O dEvi!

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.