Main Menu

Sree Raghuvamsa Toyadhiki (శ్రీ రఘువంశ తోయధికి)

Composer: Kancherla Gopanna (Telugu: కంచెర్ల గోపన్న) (c 1620 – 1680 CE), popularly known as Bhadrachala Ramadasu (Telugu: భద్రాచల రామదాసు), was a 17th century Indian devotee of Lord Sriram. More...

Recitals


Sree Raghuvamsa Toyadhiki (శ్రీ రఘువంశ తోయధికి)     

This Poem was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenienceపద్యం:

శ్రీ రఘువంశ తోయధికి శీతమయూఖుడవైన నీ పవి
త్రోరుపదాబ్జముల్ వికసితోత్పల చమ్పక వృత్తమాధురీ
పూరితవాక్ప్రసూనముల బూజలొనర్చెద జిత్తగిమ్పుమీ
తారకనామ భద్రగిరి దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. ॥ 11 ॥

తాత్పర్యము:
తరింపఁజేయు నామముగల భధ్రాద్రిరామా,దయాసముద్రా,శ్రీరఘువంశాబ్ది సోముఁడవైన నీ పావన పాదపద్మములను నేను కలువలు,సంపెంగలు ననెడి ఉత్పలమాలా చంపకమాలలనెడు తీయని వాక్పుష్పములతో బూజింతును.అవధరింపుము.


Poem:

śrī raghuvaṃśa tōyadhiki śītamayūkhuḍavaina nī pavi
trōrupadābjamul vikasitōtpala champaka vṛttamādhurī
pūritavākprasūnamula būjalonarcheda jittagimpumī
tārakanāma bhadragiri dāśarathī karuṇāpayōnidhī. ॥ 11 ॥

श्री रघुवंश तोयधिकि शीतमयूखुडवैन नी पवि
त्रोरुपदाब्जमुल् विकसितोत्पल चम्पक वृत्तमाधुरी
पूरितवाक्प्रसूनमुल बूजलॊनर्चॆद जित्तगिम्पुमी
तारकनाम भद्रगिरि दाशरथी करुणापयोनिधी. ॥ 11 ॥

ஶ்ரீ ரகு⁴வம்ஶ தோயதி⁴கி ஶீதமயூகு²ட³வைன நீ பவி
த்ரோருபதா³ப்³ஜமுல் விகஸிதோத்பல சம்பக வ்ருத்தமாது⁴ரீ
பூரிதவாக்ப்ரஸூனமுல பூ³ஜலொனர்செத³ ஜித்தகி³ம்புமீ
தாரகனாம ப⁴த்³ரகி³ரி தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 11 ॥

ಶ್ರೀ ರಘುವಂಶ ತೋಯಧಿಕಿ ಶೀತಮಯೂಖುಡವೈನ ನೀ ಪವಿ
ತ್ರೋರುಪದಾಬ್ಜಮುಲ್ ವಿಕಸಿತೋತ್ಪಲ ಚಮ್ಪಕ ವೃತ್ತಮಾಧುರೀ
ಪೂರಿತವಾಕ್ಪ್ರಸೂನಮುಲ ಬೂಜಲೊನರ್ಚೆದ ಜಿತ್ತಗಿಮ್ಪುಮೀ
ತಾರಕನಾಮ ಭದ್ರಗಿರಿ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. ॥ 11 ॥

ശ്രീ രഘുവംശ തോയധികി ശീതമയൂഖുഡവൈന നീ പവി
ത്രോരുപദാബ്ജമുല് വികസിതോത്പല ചംപക വൃത്തമാധുരീ
പൂരിതവാക്പ്രസൂനമുല ബൂജലൊനര്ചെദ ജിത്തഗിംപുമീ
താരകനാമ ഭദ്രഗിരി ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 11 ॥

শ্রী রঘুবংশ তোযধিকি শীতমযূখুডবৈন নী পবি
ত্রোরুপদাব্জমুল্ বিকসিতোত্পল চংপক বৃত্তমাধুরী
পূরিতবাক্প্রসূনমুল বূজলোনর্চেদ জিত্তগিংপুমী
তারকনাম ভদ্রগিরি দাশরথী করুণাপযোনিধী. ॥ 11 ॥

શ્રી રઘુવંશ તોયધિકિ શીતમયૂખુડવૈન ની પવિ
ત્રોરુપદાબ્જમુલ્ વિકસિતોત્પલ ચંપક વૃત્તમાધુરી
પૂરિતવાક્પ્રસૂનમુલ બૂજલોનર્ચેદ જિત્તગિંપુમી
તારકનામ ભદ્રગિરિ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 11 ॥

ଶ୍ରୀ ରଘୁଵଂଶ ତୋୟଧିକି ଶୀତମୟୂଖୁଡଵୈନ ନୀ ପଵି
ତ୍ରୋରୁପଦାବ୍ଜମୁଲ୍ ଵିକସିତୋତ୍ପଲ ଚଂପକ ଵୃତ୍ତମାଧୁରୀ
ପୂରିତଵାକ୍ପ୍ରସୂନମୁଲ ବୂଜଲୋନର୍ଚେଦ ଜିତ୍ତଗିଂପୁମୀ
ତାରକନାମ ଭଦ୍ରଗିରି ଦାଶରଥୀ କରୁଣାପୟୋନିଧୀ. ॥ 11 ॥

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.