Main Menu

Sreeyutha Jaanakeeramana (శ్రీయుత జానకీరమణ)

srirama

Composer: Kancherla Gopanna (Telugu: కంచెర్ల గోపన్న) (c 1620 – 1680 CE), popularly known as Bhadrachala Ramadasu (Telugu: భద్రాచల రామదాసు), was a 17th century Indian devotee of Lord Sriram. More...

Recitals


Sreeyutha Jaanakeeramana (శ్రీయుత జానకీరమణ)     

This Poem was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenienceపద్యం:

శ్రీయుతజానకీరమణ చిన్నయరూప రమేశరామ నా
రాయణ పాహిపాహియని బ్రస్తుతిం జేసితి నామనమ్బునం
బాయక కిల్బిషవ్రజ వి పాటనమన్దఙ్గ జేసి సత్కళా
దాయి ఫలమ్బునాకియవె దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. ॥ 94 ॥

తాత్పర్యము:

లక్ష్మీయుతా!సీతాపతీ,జ్ఞానస్వరూపా!లక్ష్మీపతీ!రామా!నారాయణా!దాశరథీ!దయాసముద్రా!నన్ను రక్షింపుము రక్షింపుమని నిన్ను సంస్తుతించితిని.నీవు నా మనసు వీడకుండి నా పాపసమూహమును ఖండించి నాకు సద్విద్యాదాయక ఫలము నొసఁగవా?


Poem:

śrīyutajānakīramaṇa chinnayarūpa ramēśarāma nā
rāyaṇa pāhipāhiyani brastuti~ṃ jēsiti nāmanambunaṃ
bāyaka kilbiṣavraja vi pāṭanamanda~ṅga jēsi satkaḻā
dāyi phalambunākiyave dāśarathī karuṇāpayōnidhī. ॥ 94 ॥

श्रीयुतजानकीरमण चिन्नयरूप रमेशराम ना
रायण पाहिपाहियनि ब्रस्तुति~ं जेसिति नामनम्बुनं
बायक किल्बिषव्रज वि पाटनमन्द~ङ्ग जेसि सत्कला
दायि फलम्बुनाकियवॆ दाशरथी करुणापयोनिधी. ॥ 94 ॥

ஶ்ரீயுதஜானகீரமண சின்னயரூப ரமேஶராம நா
ராயண பாஹிபாஹியனி ப்³ரஸ்துதிம் ஜேஸிதி நாமனம்பு³னம்
பா³யக கில்பி³ஷவ்ரஜ வி பாடனமன்த³ங்க³ ஜேஸி ஸத்கல்தா³
தா³யி ப²லம்பு³னாகியவெ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 94 ॥

ಶ್ರೀಯುತಜಾನಕೀರಮಣ ಚಿನ್ನಯರೂಪ ರಮೇಶರಾಮ ನಾ
ರಾಯಣ ಪಾಹಿಪಾಹಿಯನಿ ಬ್ರಸ್ತುತಿ~ಂ ಜೇಸಿತಿ ನಾಮನಂಬುನಂ
ಬಾಯಕ ಕಿಲ್ಬಿಷವ್ರಜ ವಿ ಪಾಟನಮಂದ~ಂಗ ಜೇಸಿ ಸತ್ಕಳಾ
ದಾಯಿ ಫಲಂಬುನಾಕಿಯವೆ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. ॥ 94 ॥

ശ്രീയുതജാനകീരമണ ചിന്നയരൂപ രമേശരാമ നാ
രായണ പാഹിപാഹിയനി ബ്രസ്തുതിം ജേസിതി നാമനംബുനം
ബായക കില്ബിഷവ്രജ വി പാടനമംദംഗ ജേസി സത്കലാ
ദായി ഫലംബുനാകിയവെ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 94 ॥

শ্রীযুতজানকীরমণ চিন্নযরূপ রমেশরাম না
রাযণ পাহিপাহিযনি ব্রস্তুতি~ং জেসিতি নামনংবুনং
বাযক কিল্বিষব্রজ বি পাটনমংদ~ংগ জেসি সত্কলা
দাযি ফলংবুনাকিযবে দাশরথী করুণাপযোনিধী. ॥ 94 ॥

શ્રીયુતજાનકીરમણ ચિન્નયરૂપ રમેશરામ ના
રાયણ પાહિપાહિયનિ બ્રસ્તુતિ~ં જેસિતિ નામનંબુનં
બાયક કિલ્બિષવ્રજ વિ પાટનમંદ~ંગ જેસિ સત્કળા
દાયિ ફલંબુનાકિયવે દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 94 ॥

ଶ୍ରୀୟୁତଜାନକୀରମଣ ଚିନ୍ନୟରୂପ ରମେଶରାମ ନା
ରାୟଣ ପାହିପାହିୟନି ବ୍ରସ୍ତୁତି~ଂ ଜେସିତି ନାମନଂବୁନଂ
ବାୟକ କିଲ୍ବିଷଵ୍ରଜ ଵି ପାଟନମଂଦ~ଂଗ ଜେସି ସତ୍କଳା
ଦାୟି ଫଲଂବୁନାକିୟଵେ ଦାଶରଥୀ କରୁଣାପୟୋନିଧୀ. ॥ 94 ॥

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.