Main Menu

Sri Kalahastiswara Satakam (శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకం)

sri-kalahastiswara-swamy-gnanaprasunambika-devi-desibantu

Composer: Dhurjati (or Dhoorjati) (Telugu: ధూర్జటి) (c. 15th and 16th centuries, CE) was a Telugu poet in the court of the King Sri Krishnadevaraya and was one of the astadiggajalu (literally eight legends) there. More..

Stotra: Sri Kalahastiswara Satakam

Verses: 116

Stuti: About Lord Shiva

Language: Sanskrit (संस्कृत)

 

 

Recitals


Awaiting for Contributions

Hide the Content

This Stotra was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenience


श्रीविद्युत्कलिता‌உजवञ्जवमहा-जीमूतपापाम्बुधा-
रावॆगम्बुन मन्मनॊब्जसमुदी-र्णत्वम्बुं गॊल्पॊयितिन् ।
दॆवा! मी करुणाशरत्समयमिं-तॆं जालुं जिद्भावना-
सॆवं दामरतम्परै मनियेदन्- श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 1 ॥

वाणीवल्लभदुर्लभम्बगु भवद्द्वारम्बुन न्निल्चि नि
र्वाणश्रीं जेऱपट्टं जूचिन विचारद्रॊहमॊ नित्य क
ल्याणक्रीडलं बासि दुर्दशलपा लै राजलॊकाधम
श्रॆणीद्वारमु दूऱञ्जॆसि तिपुडॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 2 ॥

अन्ता मिध्य तलञ्चि चूचिन नरुं डट्लौ टेऱिङ्गिन् सदा
कान्त ल्पुत्रुलु नर्धमुन् तनुवु नि क्कम्बञ्चु मॊहार्णव
चिभ्रान्तिं जेन्दि जरिञ्चु गानि परमार्धम्बैन नीयन्दुं दां
जिन्ताकन्तयु जिन्त निल्पण्डुगदा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 3 ॥

नी ना सन्दोडम्बाटुमाट विनुमा नीचॆत जीतम्बु नॆं
गानिं बट्टक सन्ततम्बु मदि वॆड्कं गोल्तु नन्तस्सप
त्नानीकम्बुन कोप्पगिम्पकुमु नन्नापाटीयॆ चालुं दॆ
जीनोल्लं गरि नोल्ल नोल्ल सिरुलन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 4 ॥

भवकॆलीमदिरामदम्बुन महा पापात्मुण्डै वीडु न
न्नु विवॆकिम्पं डटञ्चु नॆनु नरकार्णॊराशिपालैनं ब
ट्टवु; बालुण्डोकचॊट नाटतमितॊड न्नूतं गूलङ्गं दं
ड्रि विचारिम्पक युण्डुना कटकटा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 5 ॥

स्वामिद्रॊहमुं जॆसि यॆनोकनि गोल्वम्बॊतिनॊ काक नॆ
नीमाट न्विननोल्लकुण्डितिनो निन्नॆ दिक्कुगां जूडनॊ
यॆमी इट्टिवृधापराधिनगु नन्नी दुःखवाराशिवी
ची मध्यम्बुन मुञ्चि युम्पदगुना श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 6 ॥

दिविजक्ष्मा रुह धॆनु रत्न घनभूति प्रस्फुरद्रत्नसा
नुवु नी विल्लु निधीश्वरुण्डु सखुं डर्णॊराशिकन्याविभुं
डुविशॆषार्चकुं डिङ्क नीकेन घनुण्डुं गल्गुनॆ नीवु चू
चि विचारिम्पवु लॆमि नेव्वण्डुडुपुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 7 ॥

नीतॊ युध्धमु चॆय नॊम्पं गविता निर्माणशक्ति न्निनुं
ब्रीतुञ्जॆयगलॆनु नीकोऱकु दण्ड्रिञ्जम्पगाञ्जाल ना
चॆतन् रॊकट निन्नुमोत्तवेऱतुञ्जीकाकु नाभक्ति यॆ
रीतिन्नाकिङ्क निन्नु जूडगलुगन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 8 ॥

आलुम्बिड्डलु दल्लिदण्ड्रुलु धनम्बञ्चु न्महाबन्धनं
बॆला नामेड गट्टिनाडविक निन्नॆवॆलं जिन्तिन्तु नि
र्मूलम्बैन मनम्बुलॊ नेगडु दुर्मॊहाब्धिलॊं ग्रुङ्कि यी
शीलामालपु जिन्त नेट्लुडिपेदॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 9 ॥

निप्पै पातकतूलशैल मडचुन् नीनाममुन् मानवुल्
तप्पन् दव्वुल विन्न नन्तक भुजादर्पॊद्धतक्लॆशमुल्
तप्पुन्दारुनु मुक्तु लौदु रवि शास्त्रम्बुल्महापण्डितुल्
चेप्पङ्गा दमकिङ्क शङ्क वलेना श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 10 ॥

वीडेम्बब्बिन यप्पुडुं दम नुतुल् विन्नप्पुडुम्बोट्टलॊं
गूडुन्नप्पुडु श्रीविलासमुलु पैकोन्नप्पुडुं गायकुल्
पाडङ्ग विनुनप्पुडुन् जेलङ्गु दम्भप्रायविश्राणन
क्रीडासक्तुल नॆमि चेप्पवलेनॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 11 ॥

निनु सॆविम्पग नापदल् वोडमनी नित्यॊत्सवं बब्बनी
जनमात्रुण्डननी महात्मु डननी संसारमॊहम्बु पै
कोननी ज्ञानमु गल्गनी ग्रहगनुल् गुन्दिम्पनी मॆलुव
च्चिन रानी यवि नाकु भूषणमुलॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 12 ॥

ऎ वॆदम्बु बठिञ्चे लूत भुजङ्गं बॆशास्त्रमुल्सूचे दा
नॆ विद्याभ्यसनम्बोनर्चें गरि चेञ्चॆमन्त्र मूहिञ्चे बॊ
धाविर्भावनिदानमुल् चदुवुलय्या! कावु! मीपादसं
सॆवासक्तिये काक जन्तुततिकिन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 13 ॥

कायल् गाचे वधूनखाग्रमुलचॆ गायम्बु वक्षॊजमुल्
रायन् रापडे ऱोम्मु मन्मध विहारक्लॆशविभ्रान्तिचॆ
ब्रायं बायेनु बट्टगट्टे दलचेप्पन् रॊत संसारमॆं
जॆयञ्जाल विरक्तुं जॆयङ्गदवॆ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 14 ॥

निन्नॆरूपमुगा भजिन्तु मदिलॊ नीरूपु मॊकालो स्त्री
चन्नॊ कुञ्चमु मॆकपेण्टिकयो यी सन्दॆहमुल्मान्पि ना
कन्नार न्भवदीयमूर्ति सगुणा कारम्बुगा जूपवॆ
चिन्नीरॆजविहारमत्तमधुपा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 15 ॥

निनु नावाङ्किलि गावुमण्टिनो मरुन्नीलाकाभ्रान्तिं गुं
टेन पोम्मण्टिनो येङ्गिलिच्चि तिनु तिण्टॆङ्गानि कादण्टिनॊ
निनु नेम्मिन्दग विश्वसिञ्चुसुजनानीकम्बु रक्षिम्पञ्जॆ
सिन नाविन्नपमॆल गैकोनवया श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 16 ॥

ऱालन् ऱुव्वगं जॆतुलाडवु कुमारा! रम्मु रम्म्ञ्चुनॆं
जालन् जम्पङ्ग नॆत्रमु न्दिवियङ्गाशक्तुण्डनॆं गानु ना
शीलं बॆमनि चेप्पनुन्नदिङ्क नी चित्तम्बु ना भाग्यमॊ
श्रीलक्ष्मीपतिसॆविताङ्घ्रियुगला! श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 17 ॥

राजुल् मत्तुलु वारिसॆव नरकप्रायम्बु वारिच्चुनं
भॊजाक्षीचतुरन्तयानतुरगी भूषादु लात्मव्यधा
बीजम्बुल् तदपॆक्ष चालु मरितृप्तिं बोन्दितिन् ज्ञानल
क्ष्मीजाग्रत्परिणाम मिम्मु दयतॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 18 ॥

नीरूपम्बु दलम्पङ्गां दुदमोदल् नॆगान नीवैनचॊ
रारा रम्मनि यञ्चुं जेप्पवु पृधारम्भम्बु लिङ्कॆटिकिन्!
नीर न्मुम्पुमु पाल मुम्पु मिङ्क निन्नॆ नम्मिनाण्डं जुमी
श्रीरामार्चित पादपद्मयुगला श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 19 ॥

नीकु न्मांसमु वांछयॆनि कऱवा नीचॆत लॆडुण्डङ्गां
जॊकैनट्टि कुठारमुण्ड ननल ज्यॊतुण्ड नीरुण्डङ्गा
बाकं बोप्प घटिञ्चि चॆतिपुनुकन् भक्षिम्पकाबॊयचॆं
जॆकों टेङ्गिलिमांसमिट्लु दगुना श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 20 ॥

राजै दुष्कृतिं जेन्दें जन्दुरुण्डु राराजै कुबॆरुण्डु दृ
ग्राजीवम्बुनं गाञ्चे दुःखमु कुरुक्ष्मापालुं डामाटनॆ
याजिं गूले समस्तबन्धुवुलतॊ ना राजशब्धम्बु ची
छी जन्मान्तरमन्दु नोल्लनुजुमी श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 21 ॥

राजर्धातुण्डैनचॊ नेचट धर्मम्बुण्डु नॆरीति ना
नाजातिक्रिय लॆर्पडुन् सुखमु मान्यश्रॆणि केट्लब्बु रू
पाजीवालिकि नॆदि दिक्कु धृतिनी भक्तुल् भवत्पादनी
रॆजम्बुल् भजियिन्तु रॆतेऱङ्गुनन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 22 ॥

तरङ्गल् पिप्पलपत्रमुल् मेऱङ्गु टद्दम्बुल् मरुद्दीपमुल्
करिकर्णान्तमु लेण्डमावुल ततुल् खद्यॊत्कीटप्रभल्
सुरवीधीलिखिताक्षरम्बु लसुवुल् ज्यॊत्स्नापःपिण्डमुल्
सिरुलन्दॆल मदान्धुलौदुरु जनुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 23 ॥

निन्नुन्नम्मिन रीति नम्म नोरुलन् नीकन्न नाकेन्नलॆ
रन्नल्दम्मुलु तल्लिदण्ड्रुलु गुरुन्दापत्सहायुन्दु ना
यन्ना! येन्नडु नन्नु संस्कृतिविषादाम्भॊधि दाटिञ्चि य
छ्चिन्नानन्दसुखाब्धिं दॆल्चेदो कदॆ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 24 ॥

नी पञ्चं बडियुण्डगां गलिगिनन् भिक्षान्नमॆ चालु न्
क्षॆपं बब्बिन राजकीटमुल नॆसॆविम्प्ङ्गानॊप ना
शापाशम्बुलं जुट्टि त्रिप्पकुमु संसारार्धमै बण्टुगां
जॆपट्टं दय गल्गॆनॆनि मदिलॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 25 ॥

नी पॆरुन् भवदङ्घ्रितीर्धमु भवन्निष्ठ्यूत ताम्बूलमुन्
नी पल्लेम्बु प्रसादमुं गोनिकदा नॆ बिड्डनैनाण्ड न
न्नीपाटिं गरुणिम्पु मॊम्प निङ्क नीनेव्वारिकिं बिड्डगां
जॆपट्टं दगुं बट्टि मानं दगदॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 26 ॥

अम्मा यय्य यटञ्चु नेव्वरिनि नॆनन्नन्शिवा! निन्नुनॆ
सुम्मी! नी मदिं दल्लिदण्ड्रुलनटञ्चु न्जूडङ्गाम्बॊकु ना
किम्मैं दल्लियुं दण्ड्रियुन् गुरुण्डु नीवॆ काक संसारपुं
जिम्मञ्जीकण्टि गप्पिन न्गडवु नन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 27 ॥

कोडुकुल् पुट्ट रटञ्चु नॆड्तु रविवॆकुल् जीवनभ्रान्तुलै
कोडुकुल् पुट्टरे कौरवॆन्द्रुन कनॆकुल् वारिचॆ नॆगतुल्
वडसें बुत्रुलु लॆनि या शुकुनकुन् बाटिल्लेनॆ दुर्गतुल्!
चेडुनॆ मॊक्षपदं मपुत्रकुनकुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 28 ॥

ग्रहदॊषम्बुलु दुर्निमित्तमुलु नीकल्याणनामम्बु प्र
त्यहमुं बॆर्कोनुत्तमॊत्तमुल बाधम्बेट्टगानॊपुनॆ?
दहनुं गप्पङ्गञ्जालुनॆ शलभसन्तानम्बु नी सॆवं जॆ
सि हतक्लॆसुलु गारुगाक मनुजुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 29 ॥

अडुगंमॊनिक नन्यमार्गरतुलम्ब्राणावनॊत्साहिनै
यडुगम्बॊयिन मॊदु नीदु पदपद्माराधकश्रॆणियु
न्नेडकु न्निन्नु भजिम्पङ्गाङ्गनियु नाकॆला परापॆक्ष कॊ
रेडि दिङ्कॆमि भवत्प्रसादमे तगुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 30 ॥

मदमातङ्गमु लन्दलम्बुल हरुल् माणिक्यमु ल्पल्लकुल्
मुदितल् चित्रदुकूलमु ल्परिमलम्बु ल्मॊक्षमीञ्जालुनॆ?
मदिलॊ वीनि नपॆक्षसॆसि नृपधामद्वारदॆशम्बुं गा
चि दिनम्बुल् वृधपुत्तुरज्ञुलकटा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 31 ॥

रॊसी रॊयदु कामिनीजनुल तारुण्यॊरुसौख्यम्बुलन्
पासी पायरु पुत्रमित्रजन सम्पद्भ्रान्ति वांछालतल्
कॊसी कॊयदु नामनं बकट नीकुं ब्रीतिगा सत् क्रियल्
चॆसी चॆयदु दीनि त्रुल्लणपवॆ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 32 ॥

एन्नॆल्लुन्दु नॆमि गन्दु निङ्कनॆनेव्वारि रक्षिञ्चेदन्
निन्नॆ निष्ठ भजिञ्चेद न्निरुपमॊन्निद्रप्रमॊदम्बु ना
केन्नण्डब्बेडु न्न्तकालमिङ्क नॆनिट्लुन्न नॆमय्येडिं?
जिन्नम्बुच्चक नन्नु नॆलुकोलवॆ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 33 ॥

चावं गालमु चॆरुवौ टेऱिङ्गियुं जालिम्पङ्गा लॆक न
न्नेवैद्युण्डु चिकित्सं ब्रॊवङ्गलण्डॊ यॆमन्दु रक्षिञ्चुनॊ
ऎ वॆल्पुल् कृपञ्जूतुरॊ यनुचु निन्निन्तैनं जिन्तिम्पण्डा
जीवच्छ्राध्धमुं जॆसिकोन्न यतियुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 34 ॥

दिनमुं जित्तमुलॊ सुवर्णमुखरी तीरप्रदॆशाम्रका
ननमध्यॊपल वॆदिकाग्रमुन नानन्दम्बुनं बङ्कजा
नननिष्थ न्नुनुं जूडं गन्ननदिवॊ सौख्यम्बु लक्ष्मीविला
सिनिमायानटनल् सुखम्बु लगुनॆ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 35 ॥

आलञ्चु न्मेडं गट्टि दानिकि नवत्यश्रॆणिं गल्पिञ्चि त
द्भालव्रातमु निच्चिपुच्चुटनु सम्बन्धम्बु गाविञ्चि या
मालर्मम्बुन बान्धवं बनेडि प्रॆमं गोन्दऱं द्रिप्पङ्गां
सीलन्सील यमर्चिन ट्लोसङ्गितॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 36 ॥

तनुवॆ नित्यमुगा नोनर्चु मदिलॆदा चच्चि जन्मिम्पकुं
ड नुपायम्बु घटिम्पु मागतुल रेण्ट न्नॆर्पु लॆकुन्न लॆ
दनि नाकिप्पुड चेप्पु चॆयङ्गल कार्यम्बुन्न संसॆवं जॆ
सि निनुं गाञ्चेदङ्गाक कालमुननॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 37 ॥

पदुनाल्गॆले महायुगम्बु लोक भूपालुण्डु; चेल्लिञ्चे न
य्युदयास्ताचलसन्धि नाज्ञ नोकं डायुष्मन्तुण्डै वीरिय
भ्युदयं बेव्वरु चेप्पङ्गा विनरो यल्पुल्मत्तुलै यॆल च
च्चेदरॊ राजुल मञ्चु नक्कटकटा! श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 38 ॥

राजन्नन्तने पॊवुना कृपयु धर्मम्बाभिजात्यम्बु वि
द्याजातक्षम सत्यभाषणमु विद्वन्मित्रसंरक्षयुन्
सौगन्यम्बु कृतम्बेऱुङ्गटयु विश्वासम्बु गाकुन्न दु
र्बीजश्रॆष्थुलु गां गतम्बु गलदॆ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 39 ॥

मुनु नीचॆ नपवर्गराज्यपदवी मूर्धाभिषॆकम्बु गां
चिन पुण्यात्मुलु नॆनु नोक्कसरिवॊ चिन्तिञ्चि चूडङ्ग ने
ट्लनिनं गीटफणीन्द्रपॊतमदवॆ दण्डॊग्रहिंसाविचा
रिनि गाङ्गां निनु गानङ्गाक मदिलॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 40 ॥

पवमानाशनभूषणप्रकरमुन् भद्रॆभचर्मम्बु ना-
टविकत्वम्बुं प्रियम्बुलै भुगहशुण्डालातवीचारुलन्
भवदुःखम्बुलं बापु टोप्पुं जेलन्दिम्बाटिञ्चि कैवल्यमि-
च्चि विनॊदिञ्चुट कॆमि कारणमया श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 41 ॥

अमरस्त्रील रमिञ्चिनं जेडदु मॊहं बिन्तयुन् ब्रह्मप-
ट्टमु सिध्धिञ्चिन नास दीऱदु निरूढक्रॊधमुन् सर्वलॊ-
कमुल न्म्रिङ्गिन मान दिन्दुं गल सौ-ख्यं बोल्ल नीसॆवं जॆ-
सि महापातकवारिराशिं गडतुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 42 ॥

चनुवारिं गनि यॆद्चुवारु जमुण्डा सत्यम्बुगा वत्तु मॆ
मनुमानम्बिङ्क लॆदु नम्ममनि तारावॆल नारॆवुनन्
मुनुङ्गम्बॊवुचु बास सॆयुट सुमी मुम्माटिकिं जूडगां
जेनटु ल्गानरु दीनिभावमिदिवॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 43 ॥

भवदुःखम्बुलु राजकीटमुल नॆब्रार्धिञ्चिनं बायुनॆ
भवदङ्घ्रिस्तुतिचॆतङ्गाक विलसद्बालक्षुधाक्लॆशदु
ष्टविधुल्मानुने चूड मॆङ्कमेडचण्टन्दल्लि कारुण्यद्ब
ष्थिविशॆषम्बुन निच्चि चण्टम्बले नॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 44 ॥

पवि पुष्पम्बगु नग्नि मञ्चगु नकूपारम्बु भूमीस्थलं
बवु शत्रुं डतिमित्रुण्डौ विषमु दिव्याहारमौ नेन्नङ्गा
नवनीमण्डलिलॊपलन् शिव शिवॆ त्याभाषणॊल्लासिकिन्
शिव नी नाममु सर्ववश्यकरमौ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 45 ॥

लॆवॊ कानलं गन्धमूलफलमुल् लॆवॊ गुहल् तॊयमुल्
लॆवॊ यॆऱुलं बल्लवास्तरणमुल् लॆवॊ सदा यात्मलॊ
लॆवॊ नीवु विरक्तुल न्मनुप जालिं बोन्दि भूपालुरन्
सॆवल् सॆयङ्गं बॊदु रॆलोको जनुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 46 ॥

मुनु नॆं बुट्टिन पुट्टु लेन्नि गलवॊ मॊहम्बुचॆ नन्दुञ्जॆ
सिन कर्मम्बुल प्रॊवु लेन्नि गलवॊ चिन्तिञ्चिनन् गान नी
जननम्बॆ यनि युन्न वाड निदियॆ चालिम्पवॆ निन्नुं गो
ल्चिन पुण्यम्बुनकुं गृपारतुण्डवै श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 47 ॥

तनु वेन्दाक धरित्रि नुण्डु ननु नन्दाकन् महारॊगदी
पनदुःखादुलं बोन्दकुण्ड ननुकम्पादृष्टि वीक्षिञ्चि या
वेनुकन् नीपदपद्ममुल् दलञ्चुचुन् विश्वप्रपञ्चम्बुं बा
सिन चित्तम्बुन नुण्डञ्जॆयङ्गदवॆ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 48 ॥

मलभूयिष्ट मनॊजधाममु सुषुम्नाद्वारमॊ यारु कुं
डलियॊ पादकराक्षियुग्मम्बुलु षट्कञ्जम्बुलॊ मॊमु दा
जलजम्बॊ निटलम्बु चन्द्रकलयॊ सङ्गम्बु यॊगम्बो गा
सिलि सॆविन्तुरु कान्तलन् भुवि जनुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 49 ॥

जलकम्बुल् रसमुल् प्रसूनमुलु वाचाबन्धमुल् वाद्यमु
ल्कलशब्धध्वनु लञ्चिताम्बर मलङ्कारम्बु दीप्तु ल्मेऱुं
गुलु नैवॆद्यमु माधुरी महिमगां गोल्तुन्निनुन् भक्तिरं
जिल दिव्यार्चन गूर्चि नॆर्चिन क्रियन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 50 ॥

ऎलील न्नुतियिम्पवच्चु नुपमॊत्प्रॆक्षाध्वनिव्यङ्ग्यश
ब्धालङ्कारविशॆषभाषल कलभ्यम्बैन नीरूपमुं
जालुञ्जालुं गवित्वमुल्निलुचुनॆ सत्यम्बु वर्णिञ्चुचॊ
ची! लज्जिम्परुगाक मादृशकवुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 51 ॥

पालुं बुव्वयुं बेट्टेदं गुडुवरा पापन्न रा यन्न लॆ
लॆलेम्मन्न नरण्टिपण्ड्लुं गोनि तॆलॆकुन्न नॆनोल्लनं
टॆ लालिम्परॆ तल्लिदण्ड्रुलपु डट्लॆ तेच्चि वात्सल्य ल
क्ष्मीलीलावचनम्बुलं गुडुपरा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 52 ॥

कललञ्चुन् शकुनम्बुलञ्चु ग्रहयॊगं बञ्चु सामुद्रिकं
बु लटञ्चुं देवुलञ्चु दिष्ट्मनुचुन् भूतम्बुलञ्चु न्विषा
दुलटञ्चु न्निमिषार्ध जीवनमुलञ्चुं ब्रीतिं बुट्टिञ्चि यी
सिलुगुल् प्राणुलकेन्नि चॆसितिवया श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 53 ॥

तलमीन्दं गुसुमप्रसाद मलिकस्थानम्बुपै भूतियुन्
गलसीमम्बुन दण्ड नासिकतुदन् गन्धप्रसारम्बु लॊ
पल नैवॆद्यमुं जॆर्चु नॆ मनुज्ं डाभक्तुण्डु नीकेप्पुडुं
जेलिकाडै विहरिञ्चु रौप्यगिरिपै श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 54 ॥

आलुं बिड्डलु मित्रुलुन् हितुलु निष्टर्धम्बु लीनॆर्तुरॆ
वॆल न्वारि भजिम्पं जालिपड काविर्भूत मॊदम्बुनं
गालम्बेल्ल सुखम्बु नीकु निङ्क भक्तश्रॆणि रक्षिम्पकॆ
श्रीलेव्वारिकिं गूडम्बेट्टेदवया श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 55 ॥

सुलभुल्मूर्खु लनुत्तमॊत्तमुल राजुल्गल्गियॆवॆल न
न्नलन्तलबेट्टिन नी पदाब्धमुलं बायञ्जाल नॆमिच्चिनं
गलधौताचल मॆलु टम्बुनिधिलॊं गापुण्डु टब्जम्बु पैं
जेलुवोप्पुन् सुखियिम्पं गाञ्चुट सुमी श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 56 ॥

कलधौताद्रियु नस्थिमालिकयु गॊगन्धर्वमुन् बुन्कयुं
बुलितॊलु न्भसितम्बुं बाम्पतोदवुल् पॊकुण्डं दॊम्बुट्लकै
तोलि नॆवारलतॊडं बुट्टक कलादुल्गल्गे मॆलय्येना
सिलुवुल्दूरमुचॆसिकों टेऱिङ्गियॆ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 57 ॥

श्रुतुलभ्यासमुचॆसि शास्त्रगरिमल् शॊधिञ्चि तत्त्वम्बुलन्
मति नूहिञ्चि शरीर मस्थिरमु ब्रह्मम्बेन्न सत्यम्बु गां
चिति मञ्चुन् सभलन् वृधावचनमु ल्चेप्पङ्गनॆ कानि नि
र्जितचित्तस्थिर सौख्यमुल् देलियरॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 58 ॥

गति नीवञ्चु भजिञ्चुवार लपवर्गं बोन्दगानॆल सं
ततमुं गूटिकिनै चरिम्प विनलॆदा ’यायु रन्नं प्रय
च्छति’ यञ्चुन्मोऱवेट्टगा श्रुतुलु संसारान्धकाराभि दू
षितदुर्मार्गुल् गानं गानम्बडवॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 59 ॥

रतिरा जुद्धति मीऱ नोक्कपरि गॊराजाश्वुनि न्नोत्तं बॊ
नतं डादर्पकु वॆग नोत्त गवयं बाम्बॊतुनुं दाङ्कि यु
ग्रतं बॊराडङ्गनुन्न युन्नडिमि लॆङ्गल्वॊले शॊकानल
स्थितिपालै मोऱपेट्टुनन् मनुपवॆ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 60 ॥

अन्ता संशयमॆ शरीरघटनम्बन्ता विचारम्बे लॊ
नन्ता दुःखपरम्परानिवितमे मॆनन्ता भयभ्रान्तमॆ
यन्तानन्तशरीरशॊषणमे दुर्व्यापारमॆ दॆहिकिन्
जिन्तन् निन्नुं दलञ्चि पोन्दरु नरुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 61 ॥

सन्तॊषिञ्चितिनिं जालुञ्जालु रतिराजद्वारसौख्यम्बुलन्
शान्तिन् बोन्दितिं जालुञ्जालु बहुराजद्वारसौख्यम्बुलन्
शान्तिं बोन्देदं जूपु ब्रह्मपदराजद्वारसौख्यम्बु नि
श्चिन्तन् शान्तुण्ड नौदु नी करुणचॆ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 62 ॥

स्तॊत्रं बन्युलं जॆयनोल्लनि व्रतस्थुल्वॊले वॆसम्बुतॊं
बुत्री पुत्र कलत्र रक्षण कलाबुध्धिन् नृपाला(अ)धमन्
बात्रं बञ्चु भजिम्पम्बॊदु रितियुन् भाष्यम्बे यिव्वारिचा
रित्रं बेन्नण्डु मेच्च नेञ्च मदिलॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 63 ॥

अकलङ्कस्थिति निल्पि नाड मनु घण्टा(आ)रावमुन् बिन्दुदी
पकलाश्रॆणि विवॆकसाधनमुलोप्पन् बूनि यानन्दता
रकदुर्गाटविलॊ मनॊमृगमुगर्वस्फूर्ति वारिञ्चुवा
रिकिङ्गा वीडु भवॊग्रबन्धलतिकल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 64 ॥

ओकयर्धम्बु निन्नु नॆ नडुगङ्गा नूहिञ्चि नेट्लैनं बो
म्मु कवित्वम्बुलु नाकुं जेन्दनिवि यॆमॊ यण्टिवा नादुजि
ह्वकु नैसर्गिक कृत्य मिन्तिय सुमी प्रार्धिञ्चुटॆ कादु कॊ
रिकल न्निन्नुनुगान नाकु वशमा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 65 ॥

शुकमुल् किंशुकपुष्पमुल् गनि फलस्तॊमं बटञ्चुन्समु
त्सुकतं दॆरङ्गं बॊवु नच्चट महा दुःखम्बु सिद्धिञ्चुं; ग
र्मकलाभाषलकेल्लं ब्रापुलगु शास्त्रम्बु ल्विलॊकिञ्चुवा
रिकि नित्यत्वमनीष दूरमगुञ्जू श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 66 ॥

ओकरिं जम्पि पदस्थुलै ब्रतुकं दामोक्कोक्क रूहिन्तुरॆ
लोको तामेन्नण्डुं जावरॊ तमकुं बॊवॊ सम्पदल् पुत्रमि
त्रकलत्रादुलतॊड नित्य सुखमन्दं गन्दुरॊ युन्नवा
रिकि लॆदॊ मृति येन्नण्डुं गटकट श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 67 ॥

नी कारुण्यमुं गल्गिनट्टि नरुं डॆनीचालयम्बुल जोरं
डॆकार्पण्यपु माटलाड नरुगं डेव्वारितॊ वॆषमुल्
गैकॊडॆ मतमुल् भजिम्पं डिलनॆकष्टप्रकारम्बुलन्
जीकाकै चेडिपॊन्दु जीवनदशन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 68 ॥

ज्ञातुल् द्रॊहम्बु वाण्ड्रु सॆयुकपटॆर्यादि क्रियादॊषमुल्
मातण्ड्रान सहिम्परादु प्रतिकर्मम्बिञ्चुकॆ जॆयगां
बॊतॆ दॊसमु गान मानि यतिनै पॊङ्गॊरिनन् सर्वदा
चॆतःक्रॊधमु मान देट्लु नडुतुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 69 ॥

चदुवुल् नॆर्चिन पण्डिताधमुलु स्वॆच्छाभाषणक्रीडलन्
वदरन् संशयभीकराटवुलं द्रॊवल्दप्पि वर्तिम्पङ्गा
मदनक्रॊधकिरातुलन्दुं गनि भीमप्रौढिचॆं दाङ्किनं
जेदरुं जित्तमु चित्तगिम्पङ्गदवॆ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 70 ॥

रॊसिं दॆण्टिदि रॊन्त दॆण्टिदि मनो रॊगस्थुण्डै दॆहि तां
बूसिन्दॆण्टिदि पून्त लॆण्टिवि मदा(अ)पूतम्बु ली दॆहमुल्
मूसिन्दॆण्टिदि मून्तलॆण्टिवि सदामूढत्वमॆ कानि तां
जॆसिन्दॆण्टिदि चॆन्तलॆण्टिवि वृधा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 71 ॥

श्री शैलॆशु भजिन्तुनॊ यभवुङ्गाञ्ची नाधु सॆविन्तुनॊ
काशीवल्लभुं गोल्वम्बॊदुनो महा कालॆशुं बूजिन्तुनॊ
नाशीलं बणुवैन मॆरु वनुचुन् रक्षिम्पवॆ नी कृपा
श्री शृङ्गारविलासहासमुलचॆ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 72 ॥

अयवारै चरियिम्पवच्चुं दन पादां(अ)भॊजतीर्धम्बुलन्
दयतॊं गोम्मनवच्चु सॆवकुनि यर्धप्राणदॆहादुल
न्नियु ना सोम्मनवच्चुङ्गानि सिरुलन्निन्दिञ्चि निन्नात्मनि
ष्क्रियतं गानङ्गरादु पण्डितुलकुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 73 ॥

माया(अ) जाण्डकरण्डकॊटिं बोडिगामर्धिञ्चिरॊ विक्रमा(अ)
जॆयुं गायजुं जम्पिरॊ कपटलक्ष्मी मॊहमुं बासिरॊ
यायुर्दयभुजङ्गमृत्युवु ननायासम्बुनन् गेल्चिरॊ
श्रॆयॊदायक् लौदु रेट्टु लितरुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 74 ॥

चविगां जूड विनङ्ग मूर्कोनं दनूसङ्घर्षणास्वादमों
द विनिर्मिञ्चेद वॆल जन्तुवुल नॆतत्क्रीडलॆ पातक
व्यवहारम्बलु सॆयुनॆमिटिकि मायाविद्यचॆ ब्रोद्दुपु
च्चि विनॊदिम्पङ्ग दीन नॆमि फलमॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 75 ॥

वेनुक्ं जॆसिन घॊरदुर्दशलु भाविम्पङ्ग रॊन्तय्येडुन्
वेनुकन् मुन्दट वच्चु दुर्मरणमुल् वीक्षिम्प भीतय्येडुन्
ननु नॆञ्जूडग नाविधुल्दलञ्चियुन् नाकॆ भयं बय्येडुं
जेनकुञ्जीङ्कटियायें गालमुनकुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 76 ॥

परिशीलिञ्चिति मन्त्रतन्त्रमुलु चेप्प न्विण्टि साङ्ख्यादियॊ
ग रहस्यम्बुलु वॆद शास्त्रमुलु वक्काणिञ्चितिन् शङ्कवॊ
दरयं गुम्मडिकायलॊनि यवगिञ्जन्तैन नम्मिच्ञ्चि सु
स्थिरविज्ञानमु त्रॊवं जेप्पङ्गदवॆ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 77 ॥

मोदलं जॆसिनवारि धर्ममुलु निर्मूलम्बुगां जॆसि दु
र्मदुलै यिप्पुडु वारे धर्ममु लोनर्पं दम्मु दैवम्बु न
व्वडे रानुन्न दुरात्मुलेल्ल दमत्रॊवं बॊवरॆ ऎल चॆ
सेदरॊ मीन्दु दलञ्चिचूड कधमुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 78 ॥

कासन्तैन सुखं बोनर्चुनो मनःकामम्बु लीडॆर्चुनॊ
वीसम्बैननु वेण्टवच्चुनो जगद्विख्यातिं गाविञ्चुनॊ
दॊसम्बु ल्बेडं बोपुनॊ वलसिनन्दॊड्तॊ मिमुं जूपुनॊ
छी! संसारदुराश यॆलुदुपवॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 79 ॥

ओकपूण्टिञ्चुक कूड तक्कुवगुनॆ नॊर्वङ्गलॆं डेण्डकॊ
पक नीडन्वेदकुं जलिं जडिचि कुम्पट्लेत्तुकॊञ्जूचु वा
नकु निण्डिण्ड्लुनु दूऱु नीतनुवु दीनन्वच्चु सौख्यम्बु रॊ
सि कडासिम्परुगाक मर्त्वुलकट श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 80 ॥

कॆदारादिसमस्ततीर्धमुलु कॊर्मिञ्जूडं बॊनॆण्टिकिन्
गाडा मुङ्गिलि वारणासि! कडुपॆ कैलासशैलम्बु मी
पादध्यानमु सम्भविञ्चुनपुडॆ भाविम्प नज्ञानल
क्ष्मीदारिद्र्युलु गारे लॊकु लकटा! श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 81 ॥

तमकों बोप्पं बराङ्गनाजनपर द्रव्यम्बुलन् म्रुच्चिलं
ग महॊद्यॊगमु सॆयनेम्मनमुदोङ्गं बट्टि वैराग्यपा
शमुलं जुट्टि बिगिमञ्चि नीदुचरण स्तम्भञ्जुनं गट्टिवै
चि मुदं बेप्पुडुं गल्गञ्जॆय गडवॆ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 82 ॥

वॆधं दिट्टगरादुगानि भुविलॊ विद्वांसुलञ्जॆय नॆ
ला धीचातुरिं जॆसें जॆसिन गुलामापाटनॆ पॊक क्षु
द्बाधादुल् गलिगिम्पनॆल यदि कृत्यम्बैन दुर्मार्गुलं
जी! धात्रीशुलं जॆयनॆण्टि ककटा! श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 83 ॥

पुडमि न्निन्नोक बिल्वपत्रमुननॆं बूजिञ्चि पुण्यम्बुनुं
बडयन्नॆरक पेक्कुदैवमुलकुं बप्पुल् प्रसादम्बुलं
गुडुमुल् दॊसेलु सारेसत्तुलडुकुल् गुग्गिल्लुनुं बॆट्टुचुं
जेडि येन्दुं गोऱगाकपॊदु रकटा! श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 84 ॥

वित्तज्ञानमु पादु चित्तमु भवावॆशम्बु रक्षाम्बुवुल्
मत्तत्वम्बु तदङ्कुरम् ऐनृतमुल् माऱाकु लत्यन्तदु
द्वृत्तुल् पुव्वुलुं बण्ड्लु मन्मधमुखा विर्भूतदॊषम्बुलुं
जित्ताध्युन्नतनिम्बभूजमुनकुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 85 ॥

नीपैं गाप्यमु चेप्पुचुन्न यतण्डुन्नीपद्यमुल् व्रासियि
म्मा पाठंमोनरिन्तुनन्न यतण्डुन् मञ्जुप्रबन्धम्बु नि
ष्टापूर्तिं बठियिञ्चुचुन्न यतण्डुन् सद्बान्धवुल् गाक ची
ची! पृष्ठागतबान्धवम्बु निजमा! श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 86 ॥

सम्पद्गर्वमुं बाऱन्द्रॊलि रिपुलन् जङ्किञ्चि याकाङ्क्षलन्
दम्पुल्वेट्टि कलङ्कमु ल्नऱकि बन्धक्लॆशदॊषम्बुलं
जिम्पुल्सॆसि वयॊविलासमुलु सङ्क्षॆपिञ्चि भूतम्बुलं
जेम्पल्वॆयक निन्नुं गाननगुना श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 87 ॥

राजश्रॆणिकि दासुलै सिरुलं गॊरं जॆरङ्गा सौख्यमॊ
यी जन्मम्बु तरिम्पञ्जॆयगल मिम्मॆ प्रोद्दु सॆविञ्चु नि
र्व्याजाचारमु सौख्यमॊ तेलियलॆरौ मानवु ल्पापरा
जीजातातिमदान्धबुद्धु लगुचुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 88 ॥

निन्नं जूडरो मोन्नं जूडरॊ जनुल् नित्यम्बु जावङ्ग ना
पन्नु ल्गन्ननिधान मय्येडि धनभ्रान्तिन् विसर्जिम्पलॆ
कुन्ना रेन्नण्डु निन्नु गण्डु रिक मर्त्वुल् गोल्वरॆमॊ निनुन्
विन्नं बॊवक यन्यदैवरतुलन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 89 ॥

नन्नॆ येनुङ्गुतॊलुदुप्पटमु बुव्वाकालकूतम्बु चॆ
गिन्नॆ ब्रह्मकपाल मुग्रमगु भॊगॆ कण्ठहारम्बु मॆल्
निन्नीलागुन नुण्टयुं देलिसियुन् नीपादपद्मम्बु चॆ
र्चेन् नारयणुं डेट्लु मानसमुं दा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 90 ॥

द्वारद्वारमुलन्दुं जञ्चुकिजनव्रातम्बु दण्डंमुलन्
दॊरन्त्स्थलि बग्गनं बोडुचुचुन् दुर्भाषलाड न्मऱिन्
वारिं ब्रार्धनचॆसि राजुलकु सॆवल्सॆयङ्गाम्बॊरुल
क्ष्मीराज्यम्बुनु गॊरि नीमरिजनुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 91 ॥

ऊरूरं जनुलेल्ल बिक्ष मिदरॊयुन्दं गुहल्गल्गवॊ
चीरानीकमु वीधुलं दोरुकरॊ शीतामृतस्वच्छवाः
पूरं बॆरुलं बाऱदॊ तपसुलम्ब्रॊवङ्ग नीवॊपवॊ
चॆरं बॊवुदुरॆल रागुल जनुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 92 ॥

दय जूडुण्डनि गोन्दऱाडुदुरु नित्यम्बुन् निनुं गोल्चुचुन्
नियमं बेन्तॊ फलम्बु नन्तियेकदा नीवीय पिण्डेन्तॊ अं
तियका निप्पटियुं दलम्पननु बुद्धिं जूड; नॆलब्बुनि
ष्क्रियतन् निन्नु भजिम्प किष्टसुखमुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 93 ॥

आरावं बुदयिञ्चें दारकमुग नात्माभ्रवीधिन्महा(अ)
कारॊकारमकारयुक्तमगु नॊङ्काराभिधानम्बु चे
न्नारुन् विश्व मनङ्गं दन्महिमचॆ नानादबिन्दुल् सुख
श्री रञ्जिल्लं गडङ्गु नीवदे सुमी श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 94 ॥

नीभक्तु ल्मदिवॆल भङ्गुल निनुन्सॆविम्बुचुन् वॆडङ्गा
लॊभम्बॆटिकि वारि कॊर्कुलु कृपलुत्वम्बुनं दीर्मरा
दा भव्यम्बुं दलञ्चि चूडु परमार्धं बिच्चि पोम्मन्न नी
श्री भाण्डरमुलॊं गोऱन्तपडुना श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 95 ॥

मोदलन्भक्तुलकिच्चिनाण्डवुगदा मॊक्षम्बु नॆं डॆमया
’मुदियङ्गा मुदियङ्गं बुट्टु घनमौ मॊहम्बु लॊभम्बु’ न
न्नदि सत्यम्बु कृपं दलम्प नोकवुण्यात्मुण्डु निन्नात्म गो
ल्चि दिनम्बुन् मोऱवेट्टङ्गां गटगटा! श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 96 ॥

कालद्वारकवाटबन्धनमु दुष्काल्प्रमाणक्रिया
लॊलाजालकचित्रगुप्तमुखव ल्मीकॊग्रजिह्वाद्भुत
व्यलव्यालविरॊधि मृत्युमुखदंष्ट्रा(अ)हार्य वज्रम्बु दि
क्चॆलालङ्कृत! नीदुनाम मरयन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 97 ॥

पदिवॆललैननु लॊककण्टकुलचॆं ब्राप्रिञ्चु सौख्यम्बु ना
मदिकिं बथ्यमु गादु सर्वमुनकुन् मध्यस्थुण्डै सत्यदा
नदयादुल् गल राजु नाकोसङ्गु मॆनव्वानि नी यट्लचू
चि दिनम्बुन् मुदमोन्दुदुन् गडपटन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 98 ॥

तातल् तल्लियुं दण्ड्रियुन् मऱियुं बेद्दल् चावगां जूडरॊ
भीतिं बोन्दङ्गनॆल चावुनकुङ्गां बेण्ड्लामुबिड्डल् हित
व्रातम्बुन् बलविम्प जन्तुवुलकुन् वालायमैयुण्डङ्गां
जॆतॊवीधि नरुण्डु निन्गोलुवण्डॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 99 ॥

जातुल् सेप्पुट सॆवसॆयुट मृषल् सन्धिञ्चु टन्यायवि
ख्यातिं बोन्दुट कोण्डेकाण्डवुट हिंसारम्भकुण्डौट मि
ध्यातात्पर्यमुलाडुटन्नियुं बरद्रव्यम्बुनाशिञ्चि यी
श्री ता नेन्नियुगम्बु लुण्डङ्गलदॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 100 ॥

चेडुगुल् कोन्दऱु कूडि चॆयङ्गम्बनुल् चीकट्लु दूऱङ्गं मा
ल्पडितिं गान ग्रहिम्परानि निनु नोल्लञ्जालं बोम्मञ्चु निल्
वेलन्द्रॊचिनं जूरुपट्टुकोनि नॆ व्रॆलाडुदुं गॊर्किं गॊ
रेडि यर्धम्बुलु नाकु नॆल यिडवॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 101 ॥

भसितॊद्धूलनधूसराङ्गुलु जटाभारॊत्तमाङ्गुल् तपॊ
व्यसनमुल् साधितपञ्चवर्णरसमुल् वैराग्यवन्तुल् नितां
तसुखस्वान्तुलु सत्यभाषणलु नुद्यद्रत्नरुद्राक्षरा
जिसमॆतुल् तुदनेव्वरैन गोलुतुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 102 ॥

जलजश्री गल मञ्चिनील्लु गलवाचत्रातिलॊ बापुरॆ!
वेलिवाड न्मऱि बाम्पनिल्लुगलदावॆसालुगा नक्कटा!
नलि ना रेण्डु गुणम्बु लेञ्चि मदिलॊ नन्नॆमि रॊयङ्ग नी
चेलुवम्बैन गुणम्बु लेञ्चुकोनवॆ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 103 ॥

गडियल् रेण्टिको मूण्टिकॊ गडियकॊ कादॆनि नॆण्डेल्लियॊ
कड नॆण्डादिको येन्नण्डॊ येऱुं ग मीकायम्बु लीभूमिपैं
बडगा नुन्नवि धर्ममार्गमोकटिं बाटिम्प री मानवुल्
चेडुगुल् नीपदभक्तियुं देलियरॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 104 ॥

क्षितिलॊ दोड्डतुरङ्गसामजमु लॆचित्रम्मु लान्दॊलिका
ततु लॆ लेक्क विलासिनीजनसुवस्रव्रात भूषाकला
पतनूजादिक मॆमिदुर्लभमु नी पादम्मु लर्चिञ्चुचॊ
जितपङ्कॆरुहपादपद्मयुगला श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 105 ॥

सलिलम्मुल् जुखुकप्रमाण मोक पुष्मम्मुन् भवन्मौलि नि
श्चलबक्तिप्रपत्तिचॆ नरुण्डु पूजल् सॆयङ्गा धन्युण्डौ
निल गङ्गाजलचन्द्रखण्डमुल दानिन्दुं दुदिं गाञ्चु नी
चेलुवं बन्तयु नी महत्त्व मिदिगा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 106 ॥

तमनॆत्रद्युतिं दामे चूड सुखमैतादात्म्यमुन् गूर्पङ्गा
विमलम्मुल् कमलाभमुल् जितलसद्विद्युल्लतालास्यमुल्
सुमनॊबाणजयप्रदम्मुलनुचुन् जूचुन् जनम्बूनिहा
रिमृगाक्षीनिवहम्मुकन्नुगवलन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 107 ॥

पटवद्रज्जुभुजङ्गवद्रजतवि भ्रान्तिस्फुरच्छुक्तिव
द्घटवच्चन्द्रशिलाजपाकुसुमरु क्साङ्गत्यवत्तञ्चुवा
क्पटिमल् नॆर्तुरु चित्सुखं बनुभविम्पन् लॆक दुर्मॆधनुल्
चिटुकन्नं दलपॊयञ्जूतु रधमुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 108 ॥

निनु निन्दिञ्चिन दक्षुपैं देगवो वाणीनाधु शासिम्पवॊ
चनुना नी पादपद्मसॆवकुलं दुच्छं बाडु दुर्मार्गुलं
बेनुपन् नीकुनु नीदुभक्तततिकिन् भॆदम्बु गानङ्ग व
च्चेनो लॆकुण्डिन नूऱकुण्डगलवा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 109 ॥

करिदैत्युन् बोरिगोन्न शूलमु क(रा)रग्र(स्थ)स्तम्बु गादॊ रती
श्वरुनिन् गाल्चिन फाललॊचनशिखा वर्गम्बु चल्लाऱेनॊ
परनिन्दापरुलन् वधिम्प विदियुन् भाष्यम्बे वारॆमि चॆ
सिरि नीकुन् बरमॊपकार मरयन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 110 ॥

दुरमुन् दुर्गमु रायबारमु मऱिन् दोङ्गर्ममुन् वैद्यमुन्
नरनाधाश्रय मॊडबॆरमुनु बेन्मन्त्रम्बु सिद्धिञ्चिनन्
अरयन् दोड्डफलम्बु गल्गुनदिगा काकार्यमॆ तप्पिनन्
सिरियुं बॊवुनु ब्राणहानियु नगुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 111 ॥

तनयुं गाञ्चि धनम्बु निञ्चि दिविजस्थानम्बु गट्टिञ्चि वि
प्रुन कुद्वाहमु जॆसि सत्कृतिकिं बात्रुण्डै तटाकम्बु नॆ
र्पुनं द्रव्विञ्चि वनम्बु वेट्टि मननी पॊलॆडु नीसॆवं जॆ
सिन पुण्यात्मुण्डु पॊवु लॊकमुनकुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 112 ॥

क्षितिनाधॊत्तम! सत्कवीश्वरुण्ड् वच्चेन् मिम्मुलं जूडङ्गा
नतण्डॆ मॆटि कवित्ववैखरिनि सद्यःकाव्यनिर्मात तत्
प्रतिभ ल्मञ्चिनि तिट्टुपद्यमुलु चेप्पुं दातण्डैनन् ममुं
ग्रितमॆ चूचेनु बोम्मटञ्चु रधमुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 113 ॥

नीकुं गानि कवित्व मेव्वरिकि नॆनीनञ्चु मीदेत्तितिन्
जॆकोण्टिन् बिरुदम्बु कङ्कणमु मुञ्जॆं गट्टितिं बट्टितिन्
लॊकुल् मेच्च व्रतम्बु नातनुवु कीलुल् नॆर्पुलुं गावु छी
छी कालम्बुलरीति दप्पेडु जुमी श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 114 ॥

निच्चल् निन्नु भजिञ्चि चिन्मयमहा निर्वाणपीठम्बु पै
रच्चल्सॆयक यार्जवम्बु कुजन व्रातम्बुचॆं ग्राङ्गि भू
भृच्चण्डालुरं गोल्चि वारु दनुं गॊपिंमन् बुधुं डार्तुण्डै
चिच्चारं जमु रेल्लं जल्लुकोनुनॊ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 115 ॥

दन्तम्बु ल्पडनप्पुडॆ तनुवुनन्दारूढि युन्नप्पुडॆ
कान्तासङ्घमु रॊयनप्पुडॆ जरक्रान्तम्बु गानप्पुडॆ
वितल्मॆन जरिञ्चनप्पुडे कुरुल्वेल्लेल्ल गानप्पुडॆ
चिन्तिम्पन्वले नीपदाम्बुजमुलन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 116 ॥

.


శ్రీవిద్యుత్కలితా‌உజవంజవమహా-జీమూతపాపాంబుధా-
రావేగంబున మన్మనోబ్జసముదీ-ర్ణత్వంబుఁ గోల్పోయితిన్ |
దేవా! మీ కరుణాశరత్సమయమిం-తేఁ జాలుఁ జిద్భావనా-
సేవం దామరతంపరై మనియెదన్- శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 1 ||

వాణీవల్లభదుర్లభంబగు భవద్ద్వారంబున న్నిల్చి ని
ర్వాణశ్రీఁ జెఱపట్టఁ జూచిన విచారద్రోహమో నిత్య క
ళ్యాణక్రీడలఁ బాసి దుర్దశలపా లై రాజలోకాధమ
శ్రేణీద్వారము దూఱఁజేసి తిపుడో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 2 ||

అంతా మిధ్య తలంచి చూచిన నరుం డట్లౌ టెఱింగిన్ సదా
కాంత ల్పుత్రులు నర్ధమున్ తనువు ని క్కంబంచు మోహార్ణవ
చిభ్రాంతిం జెంది జరించు గాని పరమార్ధంబైన నీయందుఁ దాఁ
జింతాకంతయు జింత నిల్పఁడుగదా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 3 ||

నీ నా సందొడఁబాటుమాట వినుమా నీచేత జీతంబు నేఁ
గానిం బట్టక సంతతంబు మది వేడ్కం గొల్తు నంతస్సప
త్నానీకంబున కొప్పగింపకుము నన్నాపాటీయే చాలుఁ దే
జీనొల్లం గరి నొల్ల నొల్ల సిరులన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 4 ||

భవకేలీమదిరామదంబున మహా పాపాత్ముఁడై వీడు న
న్ను వివేకింపఁ డటంచు నేను నరకార్ణోరాశిపాలైనఁ బ
ట్టవు; బాలుండొకచోట నాటతమితోడ న్నూతఁ గూలంగఁ దం
డ్రి విచారింపక యుండునా కటకటా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 5 ||

స్వామిద్రోహముఁ జేసి యేనొకని గొల్వంబోతినో కాక నే
నీమాట న్విననొల్లకుండితినొ నిన్నే దిక్కుగాఁ జూడనో
యేమీ ఇట్టివృధాపరాధినగు నన్నీ దుఃఖవారాశివీ
చీ మధ్యంబున ముంచి యుంపదగునా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 6 ||

దివిజక్ష్మా రుహ ధేను రత్న ఘనభూతి ప్రస్ఫురద్రత్నసా
నువు నీ విల్లు నిధీశ్వరుండు సఖుఁ డర్ణోరాశికన్యావిభుం
డువిశేషార్చకుఁ డింక నీకెన ఘనుండుం గల్గునే నీవు చూ
చి విచారింపవు లేమి నెవ్వఁడుడుపున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 7 ||

నీతో యుధ్ధము చేయ నోఁపఁ గవితా నిర్మాణశక్తి న్నినుం
బ్రీతుంజేయగలేను నీకొఱకు దండ్రింజంపగాఁజాల నా
చేతన్ రోకట నిన్నుమొత్తవెఱతుంజీకాకు నాభక్తి యే
రీతిన్నాకిఁక నిన్ను జూడగలుగన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 8 ||

ఆలుంబిడ్డలు దల్లిదండ్రులు ధనంబంచు న్మహాబంధనం
బేలా నామెడ గట్టినాడవిక నిన్నేవేళఁ జింతింతు ని
ర్మూలంబైన మనంబులో నెగడు దుర్మోహాబ్ధిలోఁ గ్రుంకి యీ
శీలామాలపు జింత నెట్లుడిపెదో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 9 ||

నిప్పై పాతకతూలశైల మడచున్ నీనామమున్ మానవుల్
తప్పన్ దవ్వుల విన్న నంతక భుజాదర్పోద్ధతక్లేశముల్
తప్పుందారును ముక్తు లౌదు రవి శాస్త్రంబుల్మహాపండితుల్
చెప్పంగా దమకింక శంక వలెనా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 10 ||

వీడెంబబ్బిన యప్పుడుం దమ నుతుల్ విన్నప్పుడుంబొట్టలోఁ
గూడున్నప్పుడు శ్రీవిలాసములు పైకొన్నప్పుడుం గాయకుల్
పాడంగ వినునప్పుడున్ జెలఁగు దంభప్రాయవిశ్రాణన
క్రీడాసక్తుల నేమి చెప్పవలెనో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 11 ||

నిను సేవింపగ నాపదల్ వొడమనీ నిత్యోత్సవం బబ్బనీ
జనమాత్రుండననీ మహాత్ము డననీ సంసారమోహంబు పై
కొననీ ఙ్ఞానము గల్గనీ గ్రహగనుల్ గుందింపనీ మేలువ
చ్చిన రానీ యవి నాకు భూషణములో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 12 ||

ఏ వేదంబు బఠించె లూత భుజంగం బేశాస్త్రముల్సూచె దా
నే విద్యాభ్యసనంబొనర్చెఁ గరి చెంచేమంత్ర మూహించె బో
ధావిర్భావనిదానముల్ చదువులయ్యా! కావు! మీపాదసం
సేవాసక్తియె కాక జంతుతతికిన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 13 ||

కాయల్ గాచె వధూనఖాగ్రములచే గాయంబు వక్షోజముల్
రాయన్ రాపడె ఱొమ్ము మన్మధ విహారక్లేశవిభ్రాంతిచే
బ్రాయం బాయెను బట్టగట్టె దలచెప్పన్ రోత సంసారమేఁ
జేయంజాల విరక్తుఁ జేయఁగదవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 14 ||

నిన్నేరూపముగా భజింతు మదిలో నీరూపు మోకాలొ స్త్రీ
చన్నో కుంచము మేకపెంటికయొ యీ సందేహముల్మాన్పి నా
కన్నార న్భవదీయమూర్తి సగుణా కారంబుగా జూపవే
చిన్నీరేజవిహారమత్తమధుపా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 15 ||

నిను నావాఁకిలి గావుమంటినొ మరున్నీలాకాభ్రాంతిఁ గుం
టెన పొమ్మంటినొ యెంగిలిచ్చి తిను తింటేఁగాని కాదంటినో
నిను నెమ్మిందగ విశ్వసించుసుజనానీకంబు రక్షింపఁజే
సిన నావిన్నపమేల గైకొనవయా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 16 ||

ఱాలన్ ఱువ్వగఁ జేతులాడవు కుమారా! రమ్ము రమ్మ్ంచునేఁ
జాలన్ జంపంగ నేత్రము ందివియంగాశక్తుండనేఁ గాను నా
శీలం బేమని చెప్పనున్నదిఁక నీ చిత్తంబు నా భాగ్యమో
శ్రీలక్ష్మీపతిసేవితాంఘ్రియుగళా! శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 17 ||

రాజుల్ మత్తులు వారిసేవ నరకప్రాయంబు వారిచ్చునం
భోజాక్షీచతురంతయానతురగీ భూషాదు లాత్మవ్యధా
బీజంబుల్ తదపేక్ష చాలు మరితృప్తిం బొందితిన్ ఙ్ఞానల
క్ష్మీజాగ్రత్పరిణామ మిమ్ము దయతో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 18 ||

నీరూపంబు దలంపఁగాఁ దుదమొదల్ నేగాన నీవైనచో
రారా రమ్మని యంచుఁ జెప్పవు పృధారంభంబు లింకేటికిన్!
నీర న్ముంపుము పాల ముంపు మిఁక నిన్నే నమ్మినాఁడం జుమీ
శ్రీరామార్చిత పాదపద్మయుగళా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 19 ||

నీకు న్మాంసము వాంఛయేని కఱవా నీచేత లేడుండఁగాఁ
జోకైనట్టి కుఠారముండ ననల జ్యోతుండ నీరుండఁగా
బాకం బొప్ప ఘటించి చేతిపునుకన్ భక్షింపకాబోయచేఁ
జేకొం టెంగిలిమాంసమిట్లు దగునా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 20 ||

రాజై దుష్కృతిఁ జెందెఁ జందురుండు రారాజై కుబేరుండు దృ
గ్రాజీవంబునఁ గాంచె దుఃఖము కురుక్ష్మాపాలుఁ డామాటనే
యాజిం గూలె సమస్తబంధువులతో నా రాజశబ్ధంబు చీ
ఛీ జన్మాంతరమందు నొల్లనుజుమీ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 21 ||

రాజర్ధాతుఁడైనచో నెచట ధర్మంబుండు నేరీతి నా
నాజాతిక్రియ లేర్పడున్ సుఖము మాన్యశ్రేణి కెట్లబ్బు రూ
పాజీవాళికి నేది దిక్కు ధృతినీ భక్తుల్ భవత్పాదనీ
రేజంబుల్ భజియింతు రేతెఱఁగునన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 22 ||

తరఁగల్ పిప్పలపత్రముల్ మెఱఁగు టద్దంబుల్ మరుద్దీపముల్
కరికర్ణాంతము లెండమావుల తతుల్ ఖద్యోత్కీటప్రభల్
సురవీధీలిఖితాక్షరంబు లసువుల్ జ్యోత్స్నాపఃపిండముల్
సిరులందేల మదాంధులౌదురు జనుల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 23 ||

నిన్నున్నమ్మిన రీతి నమ్మ నొరులన్ నీకన్న నాకెన్నలే
రన్నల్దమ్ములు తల్లిదండ్రులు గురుందాపత్సహాయుందు నా
యన్నా! యెన్నడు నన్ను సంస్కృతివిషాదాంభోధి దాటించి య
ఛ్చిన్నానందసుఖాబ్ధిఁ దేల్చెదొ కదే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 24 ||

నీ పంచం బడియుండగాఁ గలిగినన్ భిక్షాన్నమే చాలు న్
క్షేపం బబ్బిన రాజకీటముల నేసేవింప్ఁగానోప నా
శాపాశంబులఁ జుట్టి త్రిప్పకుము సంసారార్ధమై బంటుగాఁ
జేపట్టం దయ గల్గేనేని మదిలో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 25 ||

నీ పేరున్ భవదంఘ్రితీర్ధము భవన్నిష్ఠ్యూత తాంబూలమున్
నీ పళ్లెంబు ప్రసాదముం గొనికదా నే బిడ్డనైనాఁడ న
న్నీపాటిం గరుణింపు మోఁప నిఁక నీనెవ్వారికిం బిడ్డగాఁ
జేపట్టం దగుఁ బట్టి మానఁ దగదో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 26 ||

అమ్మా యయ్య యటంచు నెవ్వరిని నేనన్నన్శివా! నిన్నునే
సుమ్మీ! నీ మదిఁ దల్లిదండ్రులనటంచు న్జూడఁగాఁబోకు నా
కిమ్మైఁ దల్లియుఁ దండ్రియున్ గురుఁడు నీవే కాక సంసారపుం
జిమ్మంజీకంటి గప్పిన న్గడవు నన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 27 ||

కొడుకుల్ పుట్ట రటంచు నేడ్తు రవివేకుల్ జీవనభ్రాంతులై
కొడుకుల్ పుట్టరె కౌరవేంద్రున కనేకుల్ వారిచే నేగతుల్
వడసెం బుత్రులు లేని యా శుకునకున్ బాటిల్లెనే దుర్గతుల్!
చెడునే మోక్షపదం మపుత్రకునకున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 28 ||

గ్రహదోషంబులు దుర్నిమిత్తములు నీకళ్యాణనామంబు ప్ర
త్యహముం బేర్కొనుత్తమోత్తముల బాధంబెట్టగానోపునే?
దహనుం గప్పంగంజాలునే శలభసంతానంబు నీ సేవఁ జే
సి హతక్లేసులు గారుగాక మనుజుల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 29 ||

అడుగంమోనిక నన్యమార్గరతులంబ్రాణావనోత్సాహినై
యడుగంబోయిన మోదు నీదు పదపద్మారాధకశ్రేణియు
న్నెడకు న్నిన్ను భజింపంగాఁగనియు నాకేలా పరాపేక్ష కో
రెడి దింకేమి భవత్ప్రసాదమె తగున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 30 ||

మదమాతంగము లందలంబుల హరుల్ మాణిక్యము ల్పల్లకుల్
ముదితల్ చిత్రదుకూలము ల్పరిమళంబు ల్మోక్షమీఁజాలునే?
మదిలో వీని నపేక్షసేసి నృపధామద్వారదేశంబుఁ గా
చి దినంబుల్ వృధపుత్తురఙ్ఞులకటా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 31 ||

రోసీ రోయదు కామినీజనుల తారుణ్యోరుసౌఖ్యంబులన్
పాసీ పాయరు పుత్రమిత్రజన సంపద్భ్రాంతి వాంఛాలతల్
కోసీ కోయదు నామనం బకట నీకుం బ్రీతిగా సత్ క్రియల్
చేసీ చేయదు దీని త్రుళ్ళణపవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 32 ||

ఎన్నేళ్ళుందు నేమి గందు నిఁకనేనెవ్వారి రక్షించెదన్
నిన్నే నిష్ఠ భజించెద న్నిరుపమోన్నిద్రప్రమోదంబు నా
కెన్నండబ్బెడు న్ంతకాలమిఁక నేనిట్లున్న నేమయ్యెడిం?
జిన్నంబుచ్చక నన్ను నేలుకొలవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 33 ||

చావం గాలము చేరువౌ టెఱిఁగియుం జాలింపఁగా లేక న
న్నెవైద్యుండు చికిత్సఁ బ్రోవఁగలఁడో యేమందు రక్షించునో
ఏ వేల్పుల్ కృపఁజూతురో యనుచు నిన్నింతైనఁ జింతింపఁడా
జీవచ్ఛ్రాధ్ధముఁ జేసికొన్న యతియున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 34 ||

దినముం జిత్తములో సువర్ణముఖరీ తీరప్రదేశామ్రకా
ననమధ్యోపల వేదికాగ్రమున నానందంబునం బంకజా
నననిష్థ న్నునుఁ జూడఁ గన్ననదివో సౌఖ్యంబు లక్ష్మీవిలా
సినిమాయానటనల్ సుఖంబు లగునే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 35 ||

ఆలంచు న్మెడఁ గట్టి దానికి నవత్యశ్రేణిఁ గల్పించి త
ద్భాలవ్రాతము నిచ్చిపుచ్చుటను సంబంధంబు గావించి యా
మాలర్మంబున బాంధవం బనెడి ప్రేమం గొందఱం ద్రిప్పఁగాఁ
సీలన్సీల యమర్చిన ట్లొసఁగితో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 36 ||

తనువే నిత్యముగా నొనర్చు మదిలేదా చచ్చి జన్మింపకుం
డ నుపాయంబు ఘటింపు మాగతుల రెంట న్నేర్పు లేకున్న లే
దని నాకిప్పుడ చెప్పు చేయఁగల కార్యంబున్న సంసేవఁ జే
సి నినుం గాంచెదఁగాక కాలముననో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 37 ||

పదునాల్గేలె మహాయుగంబు లొక భూపాలుండు; చెల్లించె న
య్యుదయాస్తాచలసంధి నాఙ్ఞ నొకఁ డాయుష్మంతుండై వీరియ
భ్యుదయం బెవ్వరు చెప్పఁగా వినరొ యల్పుల్మత్తులై యేల చ
చ్చెదరో రాజుల మంచు నక్కటకటా! శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 38 ||

రాజన్నంతనె పోవునా కృపయు ధర్మంబాభిజాత్యంబు వి
ద్యాజాతక్షమ సత్యభాషణము విద్వన్మిత్రసంరక్షయున్
సౌగన్యంబు కృతంబెఱుంగటయు విశ్వాసంబు గాకున్న దు
ర్బీజశ్రేష్థులు గాఁ గతంబు గలదే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 39 ||

మును నీచే నపవర్గరాజ్యపదవీ మూర్ధాభిషేకంబు గాం
చిన పుణ్యాత్ములు నేను నొక్కసరివో చింతించి చూడంగ నె
ట్లనినం గీటఫణీంద్రపోతమదవే దండోగ్రహింసావిచా
రిని గాంగాఁ నిను గానఁగాక మదిలో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 40 ||

పవమానాశనభూషణప్రకరమున్ భద్రేభచర్మంబు నా-
టవికత్వంబుఁ ప్రియంబులై భుగహశుండాలాతవీచారులన్
భవదుఃఖంబులఁ బాపు టొప్పుఁ జెలఁదింబాటించి కైవల్యమి-
చ్చి వినోదించుట కేమి కారణమయా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 41 ||

అమరస్త్రీల రమించినం జెడదు మోహం బింతయున్ బ్రహ్మప-
ట్టము సిధ్ధించిన నాస దీఱదు నిరూఢక్రోధమున్ సర్వలో-
కముల న్మ్రింగిన మాన దిందుఁ గల సౌ-ఖ్యం బొల్ల నీసేవఁ జే-
సి మహాపాతకవారిరాశిఁ గడతున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 42 ||

చనువారిం గని యేద్చువారు జముఁడా సత్యంబుగా వత్తు మే
మనుమానంబిఁక లేదు నమ్మమని తారావేళ నారేవునన్
మునుఁగంబోవుచు బాస సేయుట సుమీ ముమ్మాటికిం జూడగాఁ
జెనటు ల్గానరు దీనిభావమిదివో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 43 ||

భవదుఃఖంబులు రాజకీటముల నేబ్రార్ధించినం బాయునే
భవదంఘ్రిస్తుతిచేతఁగాక విలసద్బాలక్షుధాక్లేశదు
ష్టవిధుల్మానునె చూడ మేఁకమెడచంటందల్లి కారుణ్యద్బ
ష్థివిశేషంబున నిచ్చి చంటఁబలె నో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 44 ||

పవి పుష్పంబగు నగ్ని మంచగు నకూపారంబు భూమీస్థలం
బవు శత్రుం డతిమిత్రుఁడౌ విషము దివ్యాహారమౌ నెన్నఁగా
నవనీమండలిలోపలన్ శివ శివే త్యాభాషణోల్లాసికిన్
శివ నీ నామము సర్వవశ్యకరమౌ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 45 ||

లేవో కానలఁ గంధమూలఫలముల్ లేవో గుహల్ తోయముల్
లేవో యేఱులఁ బల్లవాస్తరణముల్ లేవో సదా యాత్మలో
లేవో నీవు విరక్తుల న్మనుప జాలిం బొంది భూపాలురన్
సేవల్ సేయఁగఁ బోదు రేలొకొ జనుల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 46 ||

మును నేఁ బుట్టిన పుట్టు లెన్ని గలవో మోహంబుచే నందుఁజే
సిన కర్మంబుల ప్రోవు లెన్ని గలవో చింతించినన్ గాన నీ
జననంబే యని యున్న వాడ నిదియే చాలింపవే నిన్నుఁ గొ
ల్చిన పుణ్యంబునకుం గృపారతుఁడవై శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 47 ||

తను వెందాక ధరిత్రి నుండు నను నందాకన్ మహారోగదీ
పనదుఃఖాదులఁ బొందకుండ ననుకంపాదృష్టి వీక్షించి యా
వెనుకన్ నీపదపద్మముల్ దలఁచుచున్ విశ్వప్రపంచంబుఁ బా
సిన చిత్తంబున నుండఁజేయంగదవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 48 ||

మలభూయిష్ట మనోజధామము సుషుమ్నాద్వారమో యారు కుం
డలియో పాదకరాక్షియుగ్మంబులు షట్కంజంబులో మోము దా
జలజంబో నిటలంబు చంద్రకళయో సంగంబు యోగంబొ గా
సిలి సేవింతురు కాంతలన్ భువి జనుల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 49 ||

జలకంబుల్ రసముల్ ప్రసూనములు వాచాబంధముల్ వాద్యము
ల్కలశబ్ధధ్వను లంచితాంబర మలంకారంబు దీప్తు ల్మెఱుం
గులు నైవేద్యము మాధురీ మహిమగాఁ గొల్తున్నినున్ భక్తిరం
జిల దివ్యార్చన గూర్చి నేర్చిన క్రియన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 50 ||

ఏలీల న్నుతియింపవచ్చు నుపమోత్ప్రేక్షాధ్వనివ్యంగ్యశ
బ్ధాలంకారవిశేషభాషల కలభ్యంబైన నీరూపముం
జాలుఁజాలుఁ గవిత్వముల్నిలుచునే సత్యంబు వర్ణించుచో
చీ! లజ్జింపరుగాక మాదృశకవుల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 51 ||

పాలుం బువ్వయుఁ బెట్టెదం గుడువరా పాపన్న రా యన్న లే
లేలెమ్మన్న నరంటిపండ్లుఁ గొని తేలేకున్న నేనొల్లనం
టే లాలింపరే తల్లిదండ్రులపు డట్లే తెచ్చి వాత్సల్య ల
క్ష్మీలీలావచనంబులం గుడుపరా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 52 ||

కలలంచున్ శకునంబులంచు గ్రహయోగం బంచు సాముద్రికం
బు లటంచుం దెవులంచు దిష్ట్మనుచున్ భూతంబులంచు న్విషా
దులటంచు న్నిమిషార్ధ జీవనములంచుం బ్రీతిఁ బుట్టించి యీ
సిలుగుల్ ప్రాణులకెన్ని చేసితివయా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 53 ||

తలమీఁదం గుసుమప్రసాద మలికస్థానంబుపై భూతియున్
గళసీమంబున దండ నాసికతుదన్ గంధప్రసారంబు లో
పల నైవేద్యముఁ జేర్చు నే మనుజ్ఁ డాభక్తుండు నీకెప్పుడుం
జెలికాడై విహరించు రౌప్యగిరిపై శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 54 ||

ఆలుం బిడ్డలు మిత్రులున్ హితులు నిష్టర్ధంబు లీనేర్తురే
వేళ న్వారి భజింపఁ జాలిపడ కావిర్భూత మోదంబునం
గాలంబెల్ల సుఖంబు నీకు నిఁక భక్తశ్రేణి రక్షింపకే
శ్రీలెవ్వారికిఁ గూడంబెట్టెదవయా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 55 ||

సులభుల్మూర్ఖు లనుత్తమోత్తముల రాజుల్గల్గియేవేళ న
న్నలంతలబెట్టిన నీ పదాబ్ధములఁ బాయంజాల నేమిచ్చినం
గలధౌతాచల మేలు టంబునిధిలోఁ గాపుండు టబ్జంబు పైఁ
జెలువొప్పున్ సుఖియింపఁ గాంచుట సుమీ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 56 ||

కలధౌతాద్రియు నస్థిమాలికయు గోగంధర్వమున్ బున్కయుం
బులితోలు న్భసితంబుఁ బాఁపతొదవుల్ పోకుండఁ దోఁబుట్లకై
తొలి నేవారలతోడఁ బుట్టక కళాదుల్గల్గె మేలయ్యెనా
సిలువుల్దూరముచేసికొం టెఱింగియే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 57 ||

శ్రుతులభ్యాసముచేసి శాస్త్రగరిమల్ శోధించి తత్త్వంబులన్
మతి నూహించి శరీర మస్థిరము బ్రహ్మంబెన్న సత్యంబు గాం
చితి మంచున్ సభలన్ వృధావచనము ల్చెప్పంగనే కాని ని
ర్జితచిత్తస్థిర సౌఖ్యముల్ దెలియరో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 58 ||

గతి నీవంచు భజించువార లపవర్గం బొందగానేల సం
తతముం గూటికినై చరింప వినలేదా ’యాయు రన్నం ప్రయ
చ్ఛతి’ యంచున్మొఱవెట్టగా శ్రుతులు సంసారాంధకారాభి దూ
షితదుర్మార్గుల్ గానఁ గానంబడవో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 59 ||

రతిరా జుద్ధతి మీఱ నొక్కపరి గోరాజాశ్వుని న్నొత్తఁ బో
నతఁ డాదర్పకు వేగ నొత్త గవయం బాంబోతునుం దాఁకి యు
గ్రతఁ బోరాడంగనున్న యున్నడిమి లేఁగల్వోలె శోకానల
స్థితిపాలై మొఱపెట్టునన్ మనుపవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 60 ||

అంతా సంశయమే శరీరఘటనంబంతా విచారంబె లో
నంతా దుఃఖపరంపరానివితమె మేనంతా భయభ్రాంతమే
యంతానంతశరీరశోషణమె దుర్వ్యాపారమే దేహికిన్
జింతన్ నిన్నుఁ దలంచి పొందరు నరుల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 61 ||

సంతోషించితినిఁ జాలుంజాలు రతిరాజద్వారసౌఖ్యంబులన్
శాంతిన్ బొందితిఁ జాలుఁజాలు బహురాజద్వారసౌఖ్యంబులన్
శాంతిం బొందెదఁ జూపు బ్రహ్మపదరాజద్వారసౌఖ్యంబు ని
శ్చింతన్ శాంతుఁడ నౌదు నీ కరుణచే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 62 ||

స్తోత్రం బన్యులఁ జేయనొల్లని వ్రతస్థుల్వోలె వేసంబుతోఁ
బుత్రీ పుత్ర కలత్ర రక్షణ కళాబుధ్ధిన్ నృపాలా(అ)ధమన్
బాత్రం బంచు భజింపఁబోదు రితియున్ భాష్యంబె యివ్వారిచా
రిత్రం బెన్నఁడు మెచ్చ నెంచ మదిలో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 63 ||

అకలంకస్థితి నిల్పి నాడ మను ఘంటా(ఆ)రావమున్ బిందుదీ
పకళాశ్రేణి వివేకసాధనములొప్పన్ బూని యానందతా
రకదుర్గాటవిలో మనోమృగముగర్వస్ఫూర్తి వారించువా
రికిఁగా వీడు భవోగ్రబంధలతికల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 64 ||

ఒకయర్ధంబు నిన్ను నే నడుగఁగా నూహించి నెట్లైనఁ బొ
మ్ము కవిత్వంబులు నాకుఁ జెందనివి యేమో యంటివా నాదుజి
హ్వకు నైసర్గిక కృత్య మింతియ సుమీ ప్రార్ధించుటే కాదు కో
రికల న్నిన్నునుగాన నాకు వశమా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 65 ||

శుకముల్ కింశుకపుష్పముల్ గని ఫలస్తోమం బటంచున్సము
త్సుకతం దేరఁగఁ బోవు నచ్చట మహా దుఃఖంబు సిద్ధించుఁ; గ
ర్మకళాభాషలకెల్లఁ బ్రాపులగు శాస్త్రంబు ల్విలోకించువా
రికి నిత్యత్వమనీష దూరమగుఁజూ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 66 ||

ఒకరిం జంపి పదస్థులై బ్రతుకఁ దామొక్కొక్క రూహింతురే
లొకొ తామెన్నఁడుఁ జావరో తమకుఁ బోవో సంపదల్ పుత్రమి
త్రకళత్రాదులతోడ నిత్య సుఖమందం గందురో యున్నవా
రికి లేదో మృతి యెన్నఁడుం గటకట శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 67 ||

నీ కారుణ్యముఁ గల్గినట్టి నరుఁ డేనీచాలయంబుల జొరం
డేకార్పణ్యపు మాటలాడ నరుగం డెవ్వారితో వేషముల్
గైకోడే మతముల్ భజింపఁ డిలనేకష్టప్రకారంబులన్
జీకాకై చెడిపోఁదు జీవనదశన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 68 ||

ఙ్ఞాతుల్ ద్రోహంబు వాండ్రు సేయుకపటేర్యాది క్రియాదోషముల్
మాతండ్రాన సహింపరాదు ప్రతికర్మంబించుకే జేయగాఁ
బోతే దోసము గాన మాని యతినై పోఁగోరినన్ సర్వదా
చేతఃక్రోధము మాన దెట్లు నడుతున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 69 ||

చదువుల్ నేర్చిన పండితాధములు స్వేచ్ఛాభాషణక్రీడలన్
వదరన్ సంశయభీకరాటవులం ద్రోవల్దప్పి వర్తింపఁగా
మదనక్రోధకిరాతులందుఁ గని భీమప్రౌఢిచేఁ దాఁకినం
జెదరుం జిత్తము చిత్తగింపఁగదవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 70 ||

రోసిం దేంటిది రోఁత దేంటిది మనొ రోగస్థుండై దేహి తాఁ
బూసిందేంటిది పూఁత లేంటివి మదా(అ)పూతంబు లీ దేహముల్
మూసిందేంటిది మూఁతలేంటివి సదామూఢత్వమే కాని తాఁ
జేసిందేంటిది చేంతలేఁటివి వృధా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 71 ||

శ్రీ శైలేశు భజింతునో యభవుంగాంచీ నాధు సేవింతునో
కాశీవల్లభుఁ గొల్వంబోదునొ మహా కాళేశుఁ బూజింతునో
నాశీలం బణువైన మేరు వనుచున్ రక్షింపవే నీ కృపా
శ్రీ శృంగారవిలాసహాసములచే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 72 ||

అయవారై చరియింపవచ్చుఁ దన పాదాం(అ)భోజతీర్ధంబులన్
దయతోఁ గొమ్మనవచ్చు సేవకుని యర్ధప్రాణదేహాదుల
న్నియు నా సొమ్మనవచ్చుఁగాని సిరులన్నిందించి నిన్నాత్మని
ష్క్రియతం గానఁగరాదు పండితులకున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 73 ||

మాయా(అ) జాండకరండకోటిఁ బొడిగామర్ధించిరో విక్రమా(అ)
జేయుం గాయజుఁ జంపిరో కపటలక్ష్మీ మోహముం బాసిరో
యాయుర్దయభుజంగమృత్యువు ననాయాసంబునన్ గెల్చిరో
శ్రేయోదాయక్ లౌదు రెట్టు లితరుల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 74 ||

చవిగాఁ జూడ వినంగ మూర్కొనఁ దనూసంఘర్షణాస్వాదమొం
ద వినిర్మించెద వేల జంతువుల నేతత్క్రీడలే పాతక
వ్యవహారంబలు సేయునేమిటికి మాయావిద్యచే బ్రొద్దుపు
చ్చి వినోదింపఁగ దీన నేమి ఫలమో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 75 ||

వెనుక్ం జేసిన ఘోరదుర్దశలు భావింపంగ రోఁతయ్యెడున్
వెనుకన్ ముందట వచ్చు దుర్మరణముల్ వీక్షింప భీతయ్యెడున్
నను నేఁజూడగ నావిధుల్దలంచియున్ నాకే భయం బయ్యెడుం
జెనకుంజీఁకటియాయెఁ గాలమునకున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 76 ||

పరిశీలించితి మంత్రతంత్రములు చెప్ప న్వింటి సాంఖ్యాదియో
గ రహస్యంబులు వేద శాస్త్రములు వక్కాణించితిన్ శంకవో
దరయం గుమ్మడికాయలోని యవగింజంతైన నమ్మిచ్ంచి సు
స్థిరవిఙ్ఞానము త్రోవఁ జెప్పఁగదవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 77 ||

మొదలం జేసినవారి ధర్మములు నిర్మూలంబుగాఁ జేసి దు
ర్మదులై యిప్పుడు వారె ధర్మము లొనర్పం దమ్ము దైవంబు న
వ్వడె రానున్న దురాత్ములెల్ల దమత్రోవం బోవరే ఏల చే
సెదరో మీఁదు దలంచిచూడ కధముల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 78 ||

కాసంతైన సుఖం బొనర్చునొ మనఃకామంబు లీడేర్చునో
వీసంబైనను వెంటవచ్చునొ జగద్విఖ్యాతిఁ గావించునో
దోసంబు ల్బెడఁ బొపునో వలసినందోడ్తో మిముం జూపునో
ఛీ! సంసారదురాశ యేలుదుపవో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 79 ||

ఒకపూఁటించుక కూడ తక్కువగునే నోర్వంగలేఁ డెండకో
పక నీడన్వెదకుం జలిం జడిచి కుంపట్లెత్తుకోఁజూచు వా
నకు నిండిండ్లును దూఱు నీతనువు దీనన్వచ్చు సౌఖ్యంబు రో
సి కడాసింపరుగాక మర్త్వులకట శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 80 ||

కేదారాదిసమస్తతీర్ధములు కోర్మింజూడఁ బోనేఁటికిన్
గాడా ముంగిలి వారణాసి! కడుపే కైలాసశైలంబు మీ
పాదధ్యానము సంభవించునపుడే భావింప నఙ్ఞానల
క్ష్మీదారిద్ర్యులు గారె లోకు లకటా! శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 81 ||

తమకొం బొప్పఁ బరాంగనాజనపర ద్రవ్యంబులన్ మ్రుచ్చిలం
గ మహోద్యోగము సేయనెమ్మనముదొంగం బట్టి వైరాగ్యపా
శములం జుట్టి బిగిమంచి నీదుచరణ స్తంభంజునం గట్టివై
చి ముదం బెప్పుడుఁ గల్గఁజేయ గడవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 82 ||

వేధం దిట్టగరాదుగాని భువిలో విద్వాంసులంజేయ నే
లా ధీచాతురిఁ జేసెఁ జేసిన గులామాపాటనే పోక క్షు
ద్బాధాదుల్ గలిగింపనేల యది కృత్యంబైన దుర్మార్గులం
జీ! ధాత్రీశులఁ జేయనేఁటి కకటా! శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 83 ||

పుడమి న్నిన్నొక బిల్వపత్రముననేఁ బూజించి పుణ్యంబునుం
బడయన్నేరక పెక్కుదైవములకుం బప్పుల్ ప్రసాదంబులం
గుడుముల్ దోసెలు సారెసత్తులడుకుల్ గుగ్గిళ్ళునుం బేట్టుచుం
జెడి యెందుం గొఱగాకపోదు రకటా! శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 84 ||

విత్తఙ్ఞానము పాదు చిత్తము భవావేశంబు రక్షాంబువుల్
మత్తత్వంబు తదంకురమ్ ఐనృతముల్ మాఱాకు లత్యంతదు
ద్వృత్తుల్ పువ్వులుఁ బండ్లు మన్మధముఖా విర్భూతదోషంబులుం
జిత్తాధ్యున్నతనింబభూజమునకున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 85 ||

నీపైఁ గాప్యము చెప్పుచున్న యతఁడున్నీపద్యముల్ వ్రాసియి
మ్మా పాఠంమొనరింతునన్న యతఁడున్ మంజుప్రబంధంబు ని
ష్టాపూర్తిం బఠియించుచున్న యతఁడున్ సద్బాంధవుల్ గాక చీ
చీ! పృష్ఠాగతబాంధవంబు నిజమా! శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 86 ||

సంపద్గర్వముఁ బాఱఁద్రోలి రిపులన్ జంకించి యాకాంక్షలన్
దంపుల్వెట్టి కళంకము ల్నఱకి బంధక్లేశదోషంబులం
జింపుల్సేసి వయోవిలాసములు సంక్షేపించి భూతంబులం
జెంపల్వేయక నిన్నుఁ గాననగునా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 87 ||

రాజశ్రేణికి దాసులై సిరులఁ గోరం జేరంగా సౌఖ్యమో
యీ జన్మంబు తరింపఁజేయగల మిమ్మే ప్రొద్దు సేవించు ని
ర్వ్యాజాచారము సౌఖ్యమో తెలియలేరౌ మానవు ల్పాపరా
జీజాతాతిమదాంధబుద్ధు లగుచున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 88 ||

నిన్నం జూడరొ మొన్నఁ జూడరో జనుల్ నిత్యంబు జావంగ నా
పన్ను ల్గన్ననిధాన మయ్యెడి ధనభ్రాంతిన్ విసర్జింపలే
కున్నా రెన్నఁడు నిన్ను గండు రిక మర్త్వుల్ గొల్వరేమో నినున్
విన్నం బోవక యన్యదైవరతులన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 89 ||

నన్నే యెనుఁగుతోలుదుప్పటము బువ్వాకాలకూతంబు చే
గిన్నే బ్రహ్మకపాల ముగ్రమగు భోగే కంఠహారంబు మేల్
నిన్నీలాగున నుంటయుం దెలిసియున్ నీపాదపద్మంబు చే
ర్చెన్ నారయణుఁ డెట్లు మానసముఁ దా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 90 ||

ద్వారద్వారములందుఁ జంచుకిజనవ్రాతంబు దండంములన్
దోరంత్స్థలి బగ్గనం బొడుచుచున్ దుర్భాషలాడ న్మఱిన్
వారిం బ్రార్ధనచేసి రాజులకు సేవల్సేయఁగాఁబోరుల
క్ష్మీరాజ్యంబును గోరి నీమరిజనుల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 91 ||

ఊరూరం జనులెల్ల బిక్ష మిదరోయుందం గుహల్గల్గవో
చీరానీకము వీధులం దొరుకరో శీతామృతస్వచ్ఛవాః
పూరం బేరులఁ బాఱదో తపసులంబ్రోవంగ నీవోపవో
చేరం బోవుదురేల రాగుల జనుల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 92 ||

దయ జూడుండని గొందఱాడుదురు నిత్యంబున్ నినుం గొల్చుచున్
నియమం బెంతో ఫలంబు నంతియెకదా నీవీయ పిండెంతో అం
తియకా నిప్పటియుం దలంపనను బుద్ధిం జూడ; నేలబ్బుని
ష్క్రియతన్ నిన్ను భజింప కిష్టసుఖముల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 93 ||

ఆరావం బుదయించెఁ దారకముగ నాత్మాభ్రవీధిన్మహా(అ)
కారోకారమకారయుక్తమగు నోంకారాభిధానంబు చె
న్నారున్ విశ్వ మనంగఁ దన్మహిమచే నానాదబిందుల్ సుఖ
శ్రీ రంజిల్లఁ గడంగు నీవదె సుమీ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 94 ||

నీభక్తు ల్మదివేల భంగుల నినున్సేవింబుచున్ వేడఁగా
లోభంబేటికి వారి కోర్కులు కృపళుత్వంబునం దీర్మరా
దా భవ్యంబుఁ దలంచి చూడు పరమార్ధం బిచ్చి పొమ్మన్న నీ
శ్రీ భాండరములోఁ గొఱంతపడునా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 95 ||

మొదలన్భక్తులకిచ్చినాఁడవుగదా మోక్షంబు నేఁ డేమయా
’ముదియంగా ముదియంగఁ బుట్టు ఘనమౌ మోహంబు లోభంబు’ న
న్నది సత్యంబు కృపం దలంప నొకవుణ్యాత్ముండు నిన్నాత్మ గొ
ల్చి దినంబున్ మొఱవెట్టఁగాఁ గటగటా! శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 96 ||

కాలద్వారకవాటబంధనము దుష్కాల్ప్రమాణక్రియా
లోలాజాలకచిత్రగుప్తముఖవ ల్మీకోగ్రజిహ్వాద్భుత
వ్యళవ్యాళవిరోధి మృత్యుముఖదంష్ట్రా(అ)హార్య వజ్రంబు ది
క్చేలాలంకృత! నీదునామ మరయన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 97 ||

పదివేలలైనను లోకకంటకులచేఁ బ్రాప్రించు సౌఖ్యంబు నా
మదికిం బథ్యము గాదు సర్వమునకున్ మధ్యస్థుఁడై సత్యదా
నదయాదుల్ గల రాజు నాకొసఁగు మేనవ్వాని నీ యట్లచూ
చి దినంబున్ ముదమొందుదున్ గడపటన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 98 ||

తాతల్ తల్లియుఁ దండ్రియున్ మఱియుఁ బెద్దల్ చావగాఁ జూడరో
భీతిం బొందఁగనేల చావునకుఁగాఁ బెండ్లాముబిడ్డల్ హిత
వ్రాతంబున్ బలవింప జంతువులకున్ వాలాయమైయుండంగాఁ
జేతోవీధి నరుండు నిన్గొలువఁడో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 99 ||

జాతుల్ సెప్పుట సేవసేయుట మృషల్ సంధించు టన్యాయవి
ఖ్యాతిం బొందుట కొండెకాఁడవుట హింసారంభకుండౌట మి
ధ్యాతాత్పర్యములాడుటన్నియుఁ బరద్రవ్యంబునాశించి యీ
శ్రీ తా నెన్నియుగంబు లుండఁగలదో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 100 ||

చెడుగుల్ కొందఱు కూడి చేయంగంబనుల్ చీకట్లు దూఱంగఁ మా
ల్పడితిం గాన గ్రహింపరాని నిను నొల్లంజాలఁ బొమ్మంచు నిల్
వెలంద్రోచినఁ జూరుపట్టుకొని నే వ్రేలాడుదుం గోర్కిఁ గో
రెడి యర్ధంబులు నాకు నేల యిడవో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 101 ||

భసితోద్ధూళనధూసరాంగులు జటాభారోత్తమాంగుల్ తపో
వ్యసనముల్ సాధితపంచవర్ణరసముల్ వైరాగ్యవంతుల్ నితాం
తసుఖస్వాంతులు సత్యభాషణలు నుద్యద్రత్నరుద్రాక్షరా
జిసమేతుల్ తుదనెవ్వరైన గొలుతున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 102 ||

జలజశ్రీ గల మంచినీళ్ళు గలవాచత్రాతిలో బాపురే!
వెలివాడ న్మఱి బాఁపనిల్లుగలదావేసాలుగా నక్కటా!
నలి నా రెండు గుణంబు లెంచి మదిలో నన్నేమి రోయంగ నీ
చెలువంబైన గుణంబు లెంచుకొనవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 103 ||

గడియల్ రెంటికొ మూఁటికో గడియకో కాదేని నేఁడెల్లియో
కడ నేఁడాదికొ యెన్నఁడో యెఱుఁ గ మీకాయంబు లీభూమిపైఁ
బడగా నున్నవి ధర్మమార్గమొకటిం బాటింప రీ మానవుల్
చెడుగుల్ నీపదభక్తియుం దెలియరో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 104 ||

క్షితిలో దొడ్డతురంగసామజము లేచిత్రమ్ము లాందోళికా
తతు లే లెక్క విలాసినీజనసువస్రవ్రాత భూషాకలా
పతనూజాదిక మేమిదుర్లభము నీ పాదమ్ము లర్చించుచో
జితపంకేరుహపాదపద్మయుగళా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 105 ||

సలిలమ్ముల్ జుఖుకప్రమాణ మొక పుష్మమ్మున్ భవన్మౌళి ని
శ్చలబక్తిప్రపత్తిచే నరుఁడు పూజల్ సేయఁగా ధన్యుఁడౌ
నిల గంగాజలచంద్రఖండముల దానిందుం దుదిం గాంచు నీ
చెలువం బంతయు నీ మహత్త్వ మిదిగా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 106 ||

తమనేత్రద్యుతిఁ దామె చూడ సుఖమైతాదాత్మ్యమున్ గూర్పఁగా
విమలమ్ముల్ కమలాభముల్ జితలసద్విద్యుల్లతాలాస్యముల్
సుమనోబాణజయప్రదమ్ములనుచున్ జూచున్ జనంబూనిహా
రిమృగాక్షీనివహమ్ముకన్నుగవలన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 107 ||

పటవద్రజ్జుభుజంగవద్రజతవి భ్రాంతిస్ఫురచ్ఛుక్తివ
ద్ఘటవచ్చంద్రశిలాజపాకుసుమరు క్సాంగత్యవత్తంచువా
క్పటిమల్ నేర్తురు చిత్సుఖం బనుభవింపన్ లేక దుర్మేధనుల్
చిటుకన్నం దలపోయఁజూతు రధముల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 108 ||

నిను నిందించిన దక్షుపైఁ దెగవొ వాణీనాధు శాసింపవో
చనునా నీ పాదపద్మసేవకులఁ దుచ్ఛం బాడు దుర్మార్గులం
బెనుపన్ నీకును నీదుభక్తతతికిన్ భేదంబు గానంగ వ
చ్చెనొ లేకుండిన నూఱకుండగలవా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 109 ||

కరిదైత్యున్ బొరిగొన్న శూలము క(రా)రగ్ర(స్థ)స్తంబు గాదో రతీ
శ్వరునిన్ గాల్చిన ఫాలలోచనశిఖా వర్గంబు చల్లాఱెనో
పరనిందాపరులన్ వధింప విదియున్ భాష్యంబె వారేమి చే
సిరి నీకున్ బరమోపకార మరయన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 110 ||

దురమున్ దుర్గము రాయబారము మఱిన్ దొంగర్మమున్ వైద్యమున్
నరనాధాశ్రయ మోడబేరమును బెన్మంత్రంబు సిద్ధించినన్
అరయన్ దొడ్డఫలంబు గల్గునదిగా కాకార్యమే తప్పినన్
సిరియుం బోవును బ్రాణహానియు నగున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 111 ||

తనయుం గాంచి ధనంబు నించి దివిజస్థానంబు గట్టించి వి
ప్రున కుద్వాహము జేసి సత్కృతికిఁ బాత్రుండై తటాకంబు నే
ర్పునఁ ద్రవ్వించి వనంబు వెట్టి మననీ పోలేడు నీసేవఁ జే
సిన పుణ్యాత్ముఁడు పోవు లోకమునకున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 112 ||

క్షితినాధోత్తమ! సత్కవీశ్వరుఁడ్ వచ్చెన్ మిమ్ములం జూడఁగా
నతఁడే మేటి కవిత్వవైఖరిని సద్యఃకావ్యనిర్మాత తత్
ప్రతిభ ల్మంచిని తిట్టుపద్యములు చెప్పుం దాతఁడైనన్ మముం
గ్రితమే చూచెను బొమ్మటంచు రధముల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 113 ||

నీకుం గాని కవిత్వ మెవ్వరికి నేనీనంచు మీదెత్తితిన్
జేకొంటిన్ బిరుదంబు కంకణము ముంజేఁ గట్టితిం బట్టితిన్
లోకుల్ మెచ్చ వ్రతంబు నాతనువు కీలుల్ నేర్పులుం గావు ఛీ
ఛీ కాలంబులరీతి దప్పెడు జుమీ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 114 ||

నిచ్చల్ నిన్ను భజించి చిన్మయమహా నిర్వాణపీఠంబు పై
రచ్చల్సేయక యార్జవంబు కుజన వ్రాతంబుచేఁ గ్రాంగి భూ
భృచ్చండాలురఁ గొల్చి వారు దనుఁ గోపింమన్ బుధుం డార్తుఁడై
చిచ్చారం జము రెల్లఁ జల్లుకొనునో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 115 ||

దంతంబు ల్పడనప్పుడే తనువునందారూఢి యున్నప్పుడే
కాంతాసంఘము రోయనప్పుడే జరక్రాంతంబు గానప్పుడే
వితల్మేన జరించనప్పుడె కురుల్వెల్లెల్ల గానప్పుడే
చింతింపన్వలె నీపదాంబుజములన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! || 116 ||

.


ஶ்ரீவித்யுத்கலிதா‌உஜவம்ஜவமஹா-ஜீமூதபாபாம்புதா-
ராவேகம்புன மன்மனோப்ஜஸமுதீ-ர்ணத்வம்பும் கோல்போயிதின் |
தேவா! மீ கருணாஶரத்ஸமயமிம்-தேம் ஜாலும் ஜித்பாவனா-
ஸேவம் தாமரதம்பரை மனியெதன்- ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 1 ||

வாணீவல்லபதுர்லபம்பகு பவத்த்வாரம்புன ன்னில்சி னி
ர்வாணஶ்ரீம் ஜெறபட்டம் ஜூசின விசாரத்ரோஹமோ னித்ய க
ள்யாணக்ரீடலம் பாஸி துர்தஶலபா லை ராஜலோகாதம
ஶ்ரேணீத்வாரமு தூறம்ஜேஸி திபுடோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 2 ||

அம்தா மித்ய தலம்சி சூசின னரும் டட்லௌ டெறிம்கின் ஸதா
காம்த ல்புத்ருலு னர்தமுன் தனுவு னி க்கம்பம்சு மோஹார்ணவ
சிப்ராம்திம் ஜெம்தி ஜரிம்சு கானி பரமார்தம்பைன னீயம்தும் தாம்
ஜிம்தாகம்தயு ஜிம்த னில்பம்டுகதா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 3 ||

னீ னா ஸம்தொடம்பாடுமாட வினுமா னீசேத ஜீதம்பு னேம்
கானிம் பட்டக ஸம்ததம்பு மதி வேட்கம் கொல்து னம்தஸ்ஸப
த்னானீகம்புன கொப்பகிம்பகுமு னன்னாபாடீயே சாலும் தே
ஜீனொல்லம் கரி னொல்ல னொல்ல ஸிருலன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 4 ||

பவகேலீமதிராமதம்புன மஹா பாபாத்மும்டை வீடு ன
ன்னு விவேகிம்பம் டடம்சு னேனு னரகார்ணோராஶிபாலைனம் ப
ட்டவு; பாலும்டொகசோட னாடதமிதோட ன்னூதம் கூலம்கம் தம்
ட்ரி விசாரிம்பக யும்டுனா கடகடா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 5 ||

ஸ்வாமித்ரோஹமும் ஜேஸி யேனொகனி கொல்வம்போதினோ காக னே
னீமாட ன்வினனொல்லகும்டிதினொ னின்னே திக்குகாம் ஜூடனோ
யேமீ இட்டிவ்றுதாபராதினகு னன்னீ துஃகவாராஶிவீ
சீ மத்யம்புன மும்சி யும்பதகுனா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 6 ||

திவிஜக்ஷ்மா ருஹ தேனு ரத்ன கனபூதி ப்ரஸ்புரத்ரத்னஸா
னுவு னீ வில்லு னிதீஶ்வரும்டு ஸகும் டர்ணோராஶிகன்யாவிபும்
டுவிஶேஷார்சகும் டிம்க னீகென கனும்டும் கல்குனே னீவு சூ
சி விசாரிம்பவு லேமி னெவ்வம்டுடுபுன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 7 ||

னீதோ யுத்தமு சேய னோம்பம் கவிதா னிர்மாணஶக்தி ன்னினும்
ப்ரீதும்ஜேயகலேனு னீகொறகு தம்ட்ரிம்ஜம்பகாம்ஜால னா
சேதன் ரோகட னின்னுமொத்தவெறதும்ஜீகாகு னாபக்தி யே
ரீதின்னாகிம்க னின்னு ஜூடகலுகன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 8 ||

ஆலும்பிட்டலு தல்லிதம்ட்ருலு தனம்பம்சு ன்மஹாபம்தனம்
பேலா னாமெட கட்டினாடவிக னின்னேவேளம் ஜிம்திம்து னி
ர்மூலம்பைன மனம்புலோ னெகடு துர்மோஹாப்திலோம் க்ரும்கி யீ
ஶீலாமாலபு ஜிம்த னெட்லுடிபெதோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 9 ||

னிப்பை பாதகதூலஶைல மடசுன் னீனாமமுன் மானவுல்
தப்பன் தவ்வுல வின்ன னம்தக புஜாதர்போத்ததக்லேஶமுல்
தப்பும்தாருனு முக்து லௌது ரவி ஶாஸ்த்ரம்புல்மஹாபம்டிதுல்
செப்பம்கா தமகிம்க ஶம்க வலெனா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 10 ||

வீடெம்பப்பின யப்புடும் தம னுதுல் வின்னப்புடும்பொட்டலோம்
கூடுன்னப்புடு ஶ்ரீவிலாஸமுலு பைகொன்னப்புடும் காயகுல்
பாடம்க வினுனப்புடுன் ஜெலம்கு தம்பப்ராயவிஶ்ராணன
க்ரீடாஸக்துல னேமி செப்பவலெனோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 11 ||

னினு ஸேவிம்பக னாபதல் வொடமனீ னித்யோத்ஸவம் பப்பனீ
ஜனமாத்ரும்டனனீ மஹாத்மு டனனீ ஸம்ஸாரமோஹம்பு பை
கொனனீ ஜ்ஞானமு கல்கனீ க்ரஹகனுல் கும்திம்பனீ மேலுவ
ச்சின ரானீ யவி னாகு பூஷணமுலோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 12 ||

ஏ வேதம்பு படிம்செ லூத புஜம்கம் பேஶாஸ்த்ரமுல்ஸூசெ தா
னே வித்யாப்யஸனம்பொனர்செம் கரி செம்சேமம்த்ர மூஹிம்செ போ
தாவிர்பாவனிதானமுல் சதுவுலய்யா! காவு! மீபாதஸம்
ஸேவாஸக்தியெ காக ஜம்துததிகின் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 13 ||

காயல் காசெ வதூனகாக்ரமுலசே காயம்பு வக்ஷோஜமுல்
ராயன் ராபடெ றொம்மு மன்மத விஹாரக்லேஶவிப்ராம்திசே
ப்ராயம் பாயெனு பட்டகட்டெ தலசெப்பன் ரோத ஸம்ஸாரமேம்
ஜேயம்ஜால விரக்தும் ஜேயம்கதவே ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 14 ||

னின்னேரூபமுகா பஜிம்து மதிலோ னீரூபு மோகாலொ ஸ்த்ரீ
சன்னோ கும்சமு மேகபெம்டிகயொ யீ ஸம்தேஹமுல்மான்பி னா
கன்னார ன்பவதீயமூர்தி ஸகுணா காரம்புகா ஜூபவே
சின்னீரேஜவிஹாரமத்தமதுபா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 15 ||

னினு னாவாம்கிலி காவுமம்டினொ மருன்னீலாகாப்ராம்திம் கும்
டென பொம்மம்டினொ யெம்கிலிச்சி தினு திம்டேம்கானி காதம்டினோ
னினு னெம்மிம்தக விஶ்வஸிம்சுஸுஜனானீகம்பு ரக்ஷிம்பம்ஜே
ஸின னாவின்னபமேல கைகொனவயா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 16 ||

றாலன் றுவ்வகம் ஜேதுலாடவு குமாரா! ரம்மு ரம்ம்ம்சுனேம்
ஜாலன் ஜம்பம்க னேத்ரமு ன்திவியம்காஶக்தும்டனேம் கானு னா
ஶீலம் பேமனி செப்பனுன்னதிம்க னீ சித்தம்பு னா பாக்யமோ
ஶ்ரீலக்ஷ்மீபதிஸேவிதாம்க்ரியுகளா! ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 17 ||

ராஜுல் மத்துலு வாரிஸேவ னரகப்ராயம்பு வாரிச்சுனம்
போஜாக்ஷீசதுரம்தயானதுரகீ பூஷாது லாத்மவ்யதா
பீஜம்புல் ததபேக்ஷ சாலு மரித்றுப்திம் பொம்திதின் ஜ்ஞானல
க்ஷ்மீஜாக்ரத்பரிணாம மிம்மு தயதோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 18 ||

னீரூபம்பு தலம்பம்காம் துதமொதல் னேகான னீவைனசோ
ராரா ரம்மனி யம்சும் ஜெப்பவு ப்றுதாரம்பம்பு லிம்கேடிகின்!
னீர ன்மும்புமு பால மும்பு மிம்க னின்னே னம்மினாம்டம் ஜுமீ
ஶ்ரீராமார்சித பாதபத்மயுகளா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 19 ||

னீகு ன்மாம்ஸமு வாம்சயேனி கறவா னீசேத லேடும்டம்காம்
ஜோகைனட்டி குடாரமும்ட னனல ஜ்யோதும்ட னீரும்டம்கா
பாகம் பொப்ப கடிம்சி சேதிபுனுகன் பக்ஷிம்பகாபோயசேம்
ஜேகொம் டெம்கிலிமாம்ஸமிட்லு தகுனா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 20 ||

ராஜை துஷ்க்றுதிம் ஜெம்தெம் ஜம்துரும்டு ராராஜை குபேரும்டு த்று
க்ராஜீவம்புனம் காம்செ துஃகமு குருக்ஷ்மாபாலும் டாமாடனே
யாஜிம் கூலெ ஸமஸ்தபம்துவுலதோ னா ராஜஶப்தம்பு சீ
சீ ஜன்மாம்தரமம்து னொல்லனுஜுமீ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 21 ||

ராஜர்தாதும்டைனசோ னெசட தர்மம்பும்டு னேரீதி னா
னாஜாதிக்ரிய லேர்படுன் ஸுகமு மான்யஶ்ரேணி கெட்லப்பு ரூ
பாஜீவாளிகி னேதி திக்கு த்றுதினீ பக்துல் பவத்பாதனீ
ரேஜம்புல் பஜியிம்து ரேதெறம்குனன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 22 ||

தரம்கல் பிப்பலபத்ரமுல் மெறம்கு டத்தம்புல் மருத்தீபமுல்
கரிகர்ணாம்தமு லெம்டமாவுல ததுல் கத்யோத்கீடப்ரபல்
ஸுரவீதீலிகிதாக்ஷரம்பு லஸுவுல் ஜ்யோத்ஸ்னாபஃபிம்டமுல்
ஸிருலம்தேல மதாம்துலௌதுரு ஜனுல் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 23 ||

னின்னுன்னம்மின ரீதி னம்ம னொருலன் னீகன்ன னாகென்னலே
ரன்னல்தம்முலு தல்லிதம்ட்ருலு குரும்தாபத்ஸஹாயும்து னா
யன்னா! யென்னடு னன்னு ஸம்ஸ்க்றுதிவிஷாதாம்போதி தாடிம்சி ய
ச்சின்னானம்தஸுகாப்திம் தேல்செதொ கதே ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 24 ||

னீ பம்சம் படியும்டகாம் கலிகினன் பிக்ஷான்னமே சாலு ன்
க்ஷேபம் பப்பின ராஜகீடமுல னேஸேவிம்ப்ம்கானோப னா
ஶாபாஶம்புலம் ஜுட்டி த்ரிப்பகுமு ஸம்ஸாரார்தமை பம்டுகாம்
ஜேபட்டம் தய கல்கேனேனி மதிலோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 25 ||

னீ பேருன் பவதம்க்ரிதீர்தமு பவன்னிஷ்ட்யூத தாம்பூலமுன்
னீ பள்லெம்பு ப்ரஸாதமும் கொனிகதா னே பிட்டனைனாம்ட ன
ன்னீபாடிம் கருணிம்பு மோம்ப னிம்க னீனெவ்வாரிகிம் பிட்டகாம்
ஜேபட்டம் தகும் பட்டி மானம் தகதோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 26 ||

அம்மா யய்ய யடம்சு னெவ்வரினி னேனன்னன்ஶிவா! னின்னுனே
ஸும்மீ! னீ மதிம் தல்லிதம்ட்ருலனடம்சு ன்ஜூடம்காம்போகு னா
கிம்மைம் தல்லியும் தம்ட்ரியுன் குரும்டு னீவே காக ஸம்ஸாரபும்
ஜிம்மம்ஜீகம்டி கப்பின ன்கடவு னன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 27 ||

கொடுகுல் புட்ட ரடம்சு னேட்து ரவிவேகுல் ஜீவனப்ராம்துலை
கொடுகுல் புட்டரெ கௌரவேம்த்ருன கனேகுல் வாரிசே னேகதுல்
வடஸெம் புத்ருலு லேனி யா ஶுகுனகுன் பாடில்லெனே துர்கதுல்!
செடுனே மோக்ஷபதம் மபுத்ரகுனகுன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 28 ||

க்ரஹதோஷம்புலு துர்னிமித்தமுலு னீகள்யாணனாமம்பு ப்ர
த்யஹமும் பேர்கொனுத்தமோத்தமுல பாதம்பெட்டகானோபுனே?
தஹனும் கப்பம்கம்ஜாலுனே ஶலபஸம்தானம்பு னீ ஸேவம் ஜே
ஸி ஹதக்லேஸுலு காருகாக மனுஜுல் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 29 ||

அடுகம்மோனிக னன்யமார்கரதுலம்ப்ராணாவனோத்ஸாஹினை
யடுகம்போயின மோது னீது பதபத்மாராதகஶ்ரேணியு
ன்னெடகு ன்னின்னு பஜிம்பம்காம்கனியு னாகேலா பராபேக்ஷ கோ
ரெடி திம்கேமி பவத்ப்ரஸாதமெ தகுன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 30 ||

மதமாதம்கமு லம்தலம்புல ஹருல் மாணிக்யமு ல்பல்லகுல்
முதிதல் சித்ரதுகூலமு ல்பரிமளம்பு ல்மோக்ஷமீம்ஜாலுனே?
மதிலோ வீனி னபேக்ஷஸேஸி ன்றுபதாமத்வாரதேஶம்பும் கா
சி தினம்புல் வ்றுதபுத்துரஜ்ஞுலகடா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 31 ||

ரோஸீ ரோயது காமினீஜனுல தாருண்யோருஸௌக்யம்புலன்
பாஸீ பாயரு புத்ரமித்ரஜன ஸம்பத்ப்ராம்தி வாம்சாலதல்
கோஸீ கோயது னாமனம் பகட னீகும் ப்ரீதிகா ஸத் க்ரியல்
சேஸீ சேயது தீனி த்ருள்ளணபவே ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 32 ||

என்னேள்ளும்து னேமி கம்து னிம்கனேனெவ்வாரி ரக்ஷிம்செதன்
னின்னே னிஷ்ட பஜிம்செத ன்னிருபமோன்னித்ரப்ரமோதம்பு னா
கென்னம்டப்பெடு ன்ம்தகாலமிம்க னேனிட்லுன்ன னேமய்யெடிம்?
ஜின்னம்புச்சக னன்னு னேலுகொலவே ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 33 ||

சாவம் காலமு சேருவௌ டெறிம்கியும் ஜாலிம்பம்கா லேக ன
ன்னெவைத்யும்டு சிகித்ஸம் ப்ரோவம்கலம்டோ யேமம்து ரக்ஷிம்சுனோ
ஏ வேல்புல் க்றுபம்ஜூதுரோ யனுசு னின்னிம்தைனம் ஜிம்திம்பம்டா
ஜீவச்ச்ராத்தமும் ஜேஸிகொன்ன யதியுன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 34 ||

தினமும் ஜித்தமுலோ ஸுவர்ணமுகரீ தீரப்ரதேஶாம்ரகா
னனமத்யோபல வேதிகாக்ரமுன னானம்தம்புனம் பம்கஜா
னனனிஷ்த ன்னுனும் ஜூடம் கன்னனதிவோ ஸௌக்யம்பு லக்ஷ்மீவிலா
ஸினிமாயானடனல் ஸுகம்பு லகுனே ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 35 ||

ஆலம்சு ன்மெடம் கட்டி தானிகி னவத்யஶ்ரேணிம் கல்பிம்சி த
த்பாலவ்ராதமு னிச்சிபுச்சுடனு ஸம்பம்தம்பு காவிம்சி யா
மாலர்மம்புன பாம்தவம் பனெடி ப்ரேமம் கொம்தறம் த்ரிப்பம்காம்
ஸீலன்ஸீல யமர்சின ட்லொஸம்கிதோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 36 ||

தனுவே னித்யமுகா னொனர்சு மதிலேதா சச்சி ஜன்மிம்பகும்
ட னுபாயம்பு கடிம்பு மாகதுல ரெம்ட ன்னேர்பு லேகுன்ன லே
தனி னாகிப்புட செப்பு சேயம்கல கார்யம்புன்ன ஸம்ஸேவம் ஜே
ஸி னினும் காம்செதம்காக காலமுனனோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 37 ||

பதுனால்கேலெ மஹாயுகம்பு லொக பூபாலும்டு; செல்லிம்செ ன
ய்யுதயாஸ்தாசலஸம்தி னாஜ்ஞ னொகம் டாயுஷ்மம்தும்டை வீரிய
ப்யுதயம் பெவ்வரு செப்பம்கா வினரொ யல்புல்மத்துலை யேல ச
ச்செதரோ ராஜுல மம்சு னக்கடகடா! ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 38 ||

ராஜன்னம்தனெ போவுனா க்றுபயு தர்மம்பாபிஜாத்யம்பு வி
த்யாஜாதக்ஷம ஸத்யபாஷணமு வித்வன்மித்ரஸம்ரக்ஷயுன்
ஸௌகன்யம்பு க்றுதம்பெறும்கடயு விஶ்வாஸம்பு காகுன்ன து
ர்பீஜஶ்ரேஷ்துலு காம் கதம்பு கலதே ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 39 ||

முனு னீசே னபவர்கராஜ்யபதவீ மூர்தாபிஷேகம்பு காம்
சின புண்யாத்முலு னேனு னொக்கஸரிவோ சிம்திம்சி சூடம்க னெ
ட்லனினம் கீடபணீம்த்ரபோதமதவே தம்டோக்ரஹிம்ஸாவிசா
ரினி காம்காம் னினு கானம்காக மதிலோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 40 ||

பவமானாஶனபூஷணப்ரகரமுன் பத்ரேபசர்மம்பு னா-
டவிகத்வம்பும் ப்ரியம்புலை புகஹஶும்டாலாதவீசாருலன்
பவதுஃகம்புலம் பாபு டொப்பும் ஜெலம்திம்பாடிம்சி கைவல்யமி-
ச்சி வினோதிம்சுட கேமி காரணமயா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 41 ||

அமரஸ்த்ரீல ரமிம்சினம் ஜெடது மோஹம் பிம்தயுன் ப்ரஹ்மப-
ட்டமு ஸித்திம்சின னாஸ தீறது னிரூடக்ரோதமுன் ஸர்வலோ-
கமுல ன்ம்ரிம்கின மான திம்தும் கல ஸௌ-க்யம் பொல்ல னீஸேவம் ஜே-
ஸி மஹாபாதகவாரிராஶிம் கடதுன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 42 ||

சனுவாரிம் கனி யேத்சுவாரு ஜமும்டா ஸத்யம்புகா வத்து மே
மனுமானம்பிம்க லேது னம்மமனி தாராவேள னாரேவுனன்
முனும்கம்போவுசு பாஸ ஸேயுட ஸுமீ மும்மாடிகிம் ஜூடகாம்
ஜெனடு ல்கானரு தீனிபாவமிதிவோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 43 ||

பவதுஃகம்புலு ராஜகீடமுல னேப்ரார்திம்சினம் பாயுனே
பவதம்க்ரிஸ்துதிசேதம்காக விலஸத்பாலக்ஷுதாக்லேஶது
ஷ்டவிதுல்மானுனெ சூட மேம்கமெடசம்டம்தல்லி காருண்யத்ப
ஷ்திவிஶேஷம்புன னிச்சி சம்டம்பலெ னோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 44 ||

பவி புஷ்பம்பகு னக்னி மம்சகு னகூபாரம்பு பூமீஸ்தலம்
பவு ஶத்ரும் டதிமித்ரும்டௌ விஷமு திவ்யாஹாரமௌ னென்னம்கா
னவனீமம்டலிலோபலன் ஶிவ ஶிவே த்யாபாஷணோல்லாஸிகின்
ஶிவ னீ னாமமு ஸர்வவஶ்யகரமௌ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 45 ||

லேவோ கானலம் கம்தமூலபலமுல் லேவோ குஹல் தோயமுல்
லேவோ யேறுலம் பல்லவாஸ்தரணமுல் லேவோ ஸதா யாத்மலோ
லேவோ னீவு விரக்துல ன்மனுப ஜாலிம் பொம்தி பூபாலுரன்
ஸேவல் ஸேயம்கம் போது ரேலொகொ ஜனுல் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 46 ||

முனு னேம் புட்டின புட்டு லென்னி கலவோ மோஹம்புசே னம்தும்ஜே
ஸின கர்மம்புல ப்ரோவு லென்னி கலவோ சிம்திம்சினன் கான னீ
ஜனனம்பே யனி யுன்ன வாட னிதியே சாலிம்பவே னின்னும் கொ
ல்சின புண்யம்புனகும் க்றுபாரதும்டவை ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 47 ||

தனு வெம்தாக தரித்ரி னும்டு னனு னம்தாகன் மஹாரோகதீ
பனதுஃகாதுலம் பொம்தகும்ட னனுகம்பாத்றுஷ்டி வீக்ஷிம்சி யா
வெனுகன் னீபதபத்மமுல் தலம்சுசுன் விஶ்வப்ரபம்சம்பும் பா
ஸின சித்தம்புன னும்டம்ஜேயம்கதவே ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 48 ||

மலபூயிஷ்ட மனோஜதாமமு ஸுஷும்னாத்வாரமோ யாரு கும்
டலியோ பாதகராக்ஷியுக்மம்புலு ஷட்கம்ஜம்புலோ மோமு தா
ஜலஜம்போ னிடலம்பு சம்த்ரகளயோ ஸம்கம்பு யோகம்பொ கா
ஸிலி ஸேவிம்துரு காம்தலன் புவி ஜனுல் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 49 ||

ஜலகம்புல் ரஸமுல் ப்ரஸூனமுலு வாசாபம்தமுல் வாத்யமு
ல்கலஶப்தத்வனு லம்சிதாம்பர மலம்காரம்பு தீப்து ல்மெறும்
குலு னைவேத்யமு மாதுரீ மஹிமகாம் கொல்துன்னினுன் பக்திரம்
ஜில திவ்யார்சன கூர்சி னேர்சின க்ரியன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 50 ||

ஏலீல ன்னுதியிம்பவச்சு னுபமோத்ப்ரேக்ஷாத்வனிவ்யம்க்யஶ
ப்தாலம்காரவிஶேஷபாஷல கலப்யம்பைன னீரூபமும்
ஜாலும்ஜாலும் கவித்வமுல்னிலுசுனே ஸத்யம்பு வர்ணிம்சுசோ
சீ! லஜ்ஜிம்பருகாக மாத்றுஶகவுல் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 51 ||

பாலும் புவ்வயும் பெட்டெதம் குடுவரா பாபன்ன ரா யன்ன லே
லேலெம்மன்ன னரம்டிபம்ட்லும் கொனி தேலேகுன்ன னேனொல்லனம்
டே லாலிம்பரே தல்லிதம்ட்ருலபு டட்லே தெச்சி வாத்ஸல்ய ல
க்ஷ்மீலீலாவசனம்புலம் குடுபரா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 52 ||

கலலம்சுன் ஶகுனம்புலம்சு க்ரஹயோகம் பம்சு ஸாமுத்ரிகம்
பு லடம்சும் தெவுலம்சு திஷ்ட்மனுசுன் பூதம்புலம்சு ன்விஷா
துலடம்சு ன்னிமிஷார்த ஜீவனமுலம்சும் ப்ரீதிம் புட்டிம்சி யீ
ஸிலுகுல் ப்ராணுலகென்னி சேஸிதிவயா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 53 ||

தலமீம்தம் குஸுமப்ரஸாத மலிகஸ்தானம்புபை பூதியுன்
களஸீமம்புன தம்ட னாஸிகதுதன் கம்தப்ரஸாரம்பு லோ
பல னைவேத்யமும் ஜேர்சு னே மனுஜ்ம் டாபக்தும்டு னீகெப்புடும்
ஜெலிகாடை விஹரிம்சு ரௌப்யகிரிபை ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 54 ||

ஆலும் பிட்டலு மித்ருலுன் ஹிதுலு னிஷ்டர்தம்பு லீனேர்துரே
வேள ன்வாரி பஜிம்பம் ஜாலிபட காவிர்பூத மோதம்புனம்
காலம்பெல்ல ஸுகம்பு னீகு னிம்க பக்தஶ்ரேணி ரக்ஷிம்பகே
ஶ்ரீலெவ்வாரிகிம் கூடம்பெட்டெதவயா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 55 ||

ஸுலபுல்மூர்கு லனுத்தமோத்தமுல ராஜுல்கல்கியேவேள ன
ன்னலம்தலபெட்டின னீ பதாப்தமுலம் பாயம்ஜால னேமிச்சினம்
கலதௌதாசல மேலு டம்புனிதிலோம் காபும்டு டப்ஜம்பு பைம்
ஜெலுவொப்புன் ஸுகியிம்பம் காம்சுட ஸுமீ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 56 ||

கலதௌதாத்ரியு னஸ்திமாலிகயு கோகம்தர்வமுன் புன்கயும்
புலிதோலு ன்பஸிதம்பும் பாம்பதொதவுல் போகும்டம் தோம்புட்லகை
தொலி னேவாரலதோடம் புட்டக களாதுல்கல்கெ மேலய்யெனா
ஸிலுவுல்தூரமுசேஸிகொம் டெறிம்கியே ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 57 ||

ஶ்ருதுலப்யாஸமுசேஸி ஶாஸ்த்ரகரிமல் ஶோதிம்சி தத்த்வம்புலன்
மதி னூஹிம்சி ஶரீர மஸ்திரமு ப்ரஹ்மம்பென்ன ஸத்யம்பு காம்
சிதி மம்சுன் ஸபலன் வ்றுதாவசனமு ல்செப்பம்கனே கானி னி
ர்ஜிதசித்தஸ்திர ஸௌக்யமுல் தெலியரோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 58 ||

கதி னீவம்சு பஜிம்சுவார லபவர்கம் பொம்தகானேல ஸம்
ததமும் கூடிகினை சரிம்ப வினலேதா ’யாயு ரன்னம் ப்ரய
ச்சதி’ யம்சுன்மொறவெட்டகா ஶ்ருதுலு ஸம்ஸாராம்தகாராபி தூ
ஷிததுர்மார்குல் கானம் கானம்படவோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 59 ||

ரதிரா ஜுத்ததி மீற னொக்கபரி கோராஜாஶ்வுனி ன்னொத்தம் போ
னதம் டாதர்பகு வேக னொத்த கவயம் பாம்போதுனும் தாம்கி யு
க்ரதம் போராடம்கனுன்ன யுன்னடிமி லேம்கல்வோலெ ஶோகானல
ஸ்திதிபாலை மொறபெட்டுனன் மனுபவே ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 60 ||

அம்தா ஸம்ஶயமே ஶரீரகடனம்பம்தா விசாரம்பெ லோ
னம்தா துஃகபரம்பரானிவிதமெ மேனம்தா பயப்ராம்தமே
யம்தானம்தஶரீரஶோஷணமெ துர்வ்யாபாரமே தேஹிகின்
ஜிம்தன் னின்னும் தலம்சி பொம்தரு னருல் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 61 ||

ஸம்தோஷிம்சிதினிம் ஜாலும்ஜாலு ரதிராஜத்வாரஸௌக்யம்புலன்
ஶாம்தின் பொம்திதிம் ஜாலும்ஜாலு பஹுராஜத்வாரஸௌக்யம்புலன்
ஶாம்திம் பொம்தெதம் ஜூபு ப்ரஹ்மபதராஜத்வாரஸௌக்யம்பு னி
ஶ்சிம்தன் ஶாம்தும்ட னௌது னீ கருணசே ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 62 ||

ஸ்தோத்ரம் பன்யுலம் ஜேயனொல்லனி வ்ரதஸ்துல்வோலெ வேஸம்புதோம்
புத்ரீ புத்ர கலத்ர ரக்ஷண களாபுத்தின் ன்றுபாலா(அ)தமன்
பாத்ரம் பம்சு பஜிம்பம்போது ரிதியுன் பாஷ்யம்பெ யிவ்வாரிசா
ரித்ரம் பென்னம்டு மெச்ச னெம்ச மதிலோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 63 ||

அகலம்கஸ்திதி னில்பி னாட மனு கம்டா(ஆ)ராவமுன் பிம்துதீ
பகளாஶ்ரேணி விவேகஸாதனமுலொப்பன் பூனி யானம்ததா
ரகதுர்காடவிலோ மனோம்றுகமுகர்வஸ்பூர்தி வாரிம்சுவா
ரிகிம்கா வீடு பவோக்ரபம்தலதிகல் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 64 ||

ஒகயர்தம்பு னின்னு னே னடுகம்கா னூஹிம்சி னெட்லைனம் பொ
ம்மு கவித்வம்புலு னாகும் ஜெம்தனிவி யேமோ யம்டிவா னாதுஜி
ஹ்வகு னைஸர்கிக க்றுத்ய மிம்திய ஸுமீ ப்ரார்திம்சுடே காது கோ
ரிகல ன்னின்னுனுகான னாகு வஶமா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 65 ||

ஶுகமுல் கிம்ஶுகபுஷ்பமுல் கனி பலஸ்தோமம் படம்சுன்ஸமு
த்ஸுகதம் தேரம்கம் போவு னச்சட மஹா துஃகம்பு ஸித்திம்சும்; க
ர்மகளாபாஷலகெல்லம் ப்ராபுலகு ஶாஸ்த்ரம்பு ல்விலோகிம்சுவா
ரிகி னித்யத்வமனீஷ தூரமகும்ஜூ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 66 ||

ஒகரிம் ஜம்பி பதஸ்துலை ப்ரதுகம் தாமொக்கொக்க ரூஹிம்துரே
லொகொ தாமென்னம்டும் ஜாவரோ தமகும் போவோ ஸம்பதல் புத்ரமி
த்ரகளத்ராதுலதோட னித்ய ஸுகமம்தம் கம்துரோ யுன்னவா
ரிகி லேதோ ம்றுதி யென்னம்டும் கடகட ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 67 ||

னீ காருண்யமும் கல்கினட்டி னரும் டேனீசாலயம்புல ஜொரம்
டேகார்பண்யபு மாடலாட னருகம் டெவ்வாரிதோ வேஷமுல்
கைகோடே மதமுல் பஜிம்பம் டிலனேகஷ்டப்ரகாரம்புலன்
ஜீகாகை செடிபோம்து ஜீவனதஶன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 68 ||

ஜ்ஞாதுல் த்ரோஹம்பு வாம்ட்ரு ஸேயுகபடேர்யாதி க்ரியாதோஷமுல்
மாதம்ட்ரான ஸஹிம்பராது ப்ரதிகர்மம்பிம்சுகே ஜேயகாம்
போதே தோஸமு கான மானி யதினை போம்கோரினன் ஸர்வதா
சேதஃக்ரோதமு மான தெட்லு னடுதுன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 69 ||

சதுவுல் னேர்சின பம்டிதாதமுலு ஸ்வேச்சாபாஷணக்ரீடலன்
வதரன் ஸம்ஶயபீகராடவுலம் த்ரோவல்தப்பி வர்திம்பம்கா
மதனக்ரோதகிராதுலம்தும் கனி பீமப்ரௌடிசேம் தாம்கினம்
ஜெதரும் ஜித்தமு சித்தகிம்பம்கதவே ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 70 ||

ரோஸிம் தேம்டிதி ரோம்த தேம்டிதி மனொ ரோகஸ்தும்டை தேஹி தாம்
பூஸிம்தேம்டிதி பூம்த லேம்டிவி மதா(அ)பூதம்பு லீ தேஹமுல்
மூஸிம்தேம்டிதி மூம்தலேம்டிவி ஸதாமூடத்வமே கானி தாம்
ஜேஸிம்தேம்டிதி சேம்தலேம்டிவி வ்றுதா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 71 ||

ஶ்ரீ ஶைலேஶு பஜிம்துனோ யபவும்காம்சீ னாது ஸேவிம்துனோ
காஶீவல்லபும் கொல்வம்போதுனொ மஹா காளேஶும் பூஜிம்துனோ
னாஶீலம் பணுவைன மேரு வனுசுன் ரக்ஷிம்பவே னீ க்றுபா
ஶ்ரீ ஶ்றும்காரவிலாஸஹாஸமுலசே ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 72 ||

அயவாரை சரியிம்பவச்சும் தன பாதாம்(அ)போஜதீர்தம்புலன்
தயதோம் கொம்மனவச்சு ஸேவகுனி யர்தப்ராணதேஹாதுல
ன்னியு னா ஸொம்மனவச்சும்கானி ஸிருலன்னிம்திம்சி னின்னாத்மனி
ஷ்க்ரியதம் கானம்கராது பம்டிதுலகுன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 73 ||

மாயா(அ) ஜாம்டகரம்டகோடிம் பொடிகாமர்திம்சிரோ விக்ரமா(அ)
ஜேயும் காயஜும் ஜம்பிரோ கபடலக்ஷ்மீ மோஹமும் பாஸிரோ
யாயுர்தயபுஜம்கம்றுத்யுவு னனாயாஸம்புனன் கெல்சிரோ
ஶ்ரேயோதாயக் லௌது ரெட்டு லிதருல் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 74 ||

சவிகாம் ஜூட வினம்க மூர்கொனம் தனூஸம்கர்ஷணாஸ்வாதமொம்
த வினிர்மிம்செத வேல ஜம்துவுல னேதத்க்ரீடலே பாதக
வ்யவஹாரம்பலு ஸேயுனேமிடிகி மாயாவித்யசே ப்ரொத்துபு
ச்சி வினோதிம்பம்க தீன னேமி பலமோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 75 ||

வெனுக்ம் ஜேஸின கோரதுர்தஶலு பாவிம்பம்க ரோம்தய்யெடுன்
வெனுகன் மும்தட வச்சு துர்மரணமுல் வீக்ஷிம்ப பீதய்யெடுன்
னனு னேம்ஜூடக னாவிதுல்தலம்சியுன் னாகே பயம் பய்யெடும்
ஜெனகும்ஜீம்கடியாயெம் காலமுனகுன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 76 ||

பரிஶீலிம்சிதி மம்த்ரதம்த்ரமுலு செப்ப ன்விம்டி ஸாம்க்யாதியோ
க ரஹஸ்யம்புலு வேத ஶாஸ்த்ரமுலு வக்காணிம்சிதின் ஶம்கவோ
தரயம் கும்மடிகாயலோனி யவகிம்ஜம்தைன னம்மிச்ம்சி ஸு
ஸ்திரவிஜ்ஞானமு த்ரோவம் ஜெப்பம்கதவே ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 77 ||

மொதலம் ஜேஸினவாரி தர்மமுலு னிர்மூலம்புகாம் ஜேஸி து
ர்மதுலை யிப்புடு வாரெ தர்மமு லொனர்பம் தம்மு தைவம்பு ன
வ்வடெ ரானுன்ன துராத்முலெல்ல தமத்ரோவம் போவரே ஏல சே
ஸெதரோ மீம்து தலம்சிசூட கதமுல் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 78 ||

காஸம்தைன ஸுகம் பொனர்சுனொ மனஃகாமம்பு லீடேர்சுனோ
வீஸம்பைனனு வெம்டவச்சுனொ ஜகத்விக்யாதிம் காவிம்சுனோ
தோஸம்பு ல்பெடம் பொபுனோ வலஸினம்தோட்தோ மிமும் ஜூபுனோ
சீ! ஸம்ஸாரதுராஶ யேலுதுபவோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 79 ||

ஒகபூம்டிம்சுக கூட தக்குவகுனே னோர்வம்கலேம் டெம்டகோ
பக னீடன்வெதகும் ஜலிம் ஜடிசி கும்பட்லெத்துகோம்ஜூசு வா
னகு னிம்டிம்ட்லுனு தூறு னீதனுவு தீனன்வச்சு ஸௌக்யம்பு ரோ
ஸி கடாஸிம்பருகாக மர்த்வுலகட ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 80 ||

கேதாராதிஸமஸ்ததீர்தமுலு கோர்மிம்ஜூடம் போனேம்டிகின்
காடா மும்கிலி வாரணாஸி! கடுபே கைலாஸஶைலம்பு மீ
பாதத்யானமு ஸம்பவிம்சுனபுடே பாவிம்ப னஜ்ஞானல
க்ஷ்மீதாரித்ர்யுலு காரெ லோகு லகடா! ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 81 ||

தமகொம் பொப்பம் பராம்கனாஜனபர த்ரவ்யம்புலன் ம்ருச்சிலம்
க மஹோத்யோகமு ஸேயனெம்மனமுதொம்கம் பட்டி வைராக்யபா
ஶமுலம் ஜுட்டி பிகிமம்சி னீதுசரண ஸ்தம்பம்ஜுனம் கட்டிவை
சி முதம் பெப்புடும் கல்கம்ஜேய கடவே ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 82 ||

வேதம் திட்டகராதுகானி புவிலோ வித்வாம்ஸுலம்ஜேய னே
லா தீசாதுரிம் ஜேஸெம் ஜேஸின குலாமாபாடனே போக க்ஷு
த்பாதாதுல் கலிகிம்பனேல யதி க்றுத்யம்பைன துர்மார்குலம்
ஜீ! தாத்ரீஶுலம் ஜேயனேம்டி ககடா! ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 83 ||

புடமி ன்னின்னொக பில்வபத்ரமுனனேம் பூஜிம்சி புண்யம்புனும்
படயன்னேரக பெக்குதைவமுலகும் பப்புல் ப்ரஸாதம்புலம்
குடுமுல் தோஸெலு ஸாரெஸத்துலடுகுல் குக்கிள்ளுனும் பேட்டுசும்
ஜெடி யெம்தும் கொறகாகபோது ரகடா! ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 84 ||

வித்தஜ்ஞானமு பாது சித்தமு பவாவேஶம்பு ரக்ஷாம்புவுல்
மத்தத்வம்பு ததம்குரம் ஐன்றுதமுல் மாறாகு லத்யம்தது
த்வ்றுத்துல் புவ்வுலும் பம்ட்லு மன்மதமுகா விர்பூததோஷம்புலும்
ஜித்தாத்யுன்னதனிம்பபூஜமுனகுன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 85 ||

னீபைம் காப்யமு செப்புசுன்ன யதம்டுன்னீபத்யமுல் வ்ராஸியி
ம்மா பாடம்மொனரிம்துனன்ன யதம்டுன் மம்ஜுப்ரபம்தம்பு னி
ஷ்டாபூர்திம் படியிம்சுசுன்ன யதம்டுன் ஸத்பாம்தவுல் காக சீ
சீ! ப்றுஷ்டாகதபாம்தவம்பு னிஜமா! ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 86 ||

ஸம்பத்கர்வமும் பாறம்த்ரோலி ரிபுலன் ஜம்கிம்சி யாகாம்க்ஷலன்
தம்புல்வெட்டி களம்கமு ல்னறகி பம்தக்லேஶதோஷம்புலம்
ஜிம்புல்ஸேஸி வயோவிலாஸமுலு ஸம்க்ஷேபிம்சி பூதம்புலம்
ஜெம்பல்வேயக னின்னும் கானனகுனா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 87 ||

ராஜஶ்ரேணிகி தாஸுலை ஸிருலம் கோரம் ஜேரம்கா ஸௌக்யமோ
யீ ஜன்மம்பு தரிம்பம்ஜேயகல மிம்மே ப்ரொத்து ஸேவிம்சு னி
ர்வ்யாஜாசாரமு ஸௌக்யமோ தெலியலேரௌ மானவு ல்பாபரா
ஜீஜாதாதிமதாம்தபுத்து லகுசுன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 88 ||

னின்னம் ஜூடரொ மொன்னம் ஜூடரோ ஜனுல் னித்யம்பு ஜாவம்க னா
பன்னு ல்கன்னனிதான மய்யெடி தனப்ராம்தின் விஸர்ஜிம்பலே
குன்னா ரென்னம்டு னின்னு கம்டு ரிக மர்த்வுல் கொல்வரேமோ னினுன்
வின்னம் போவக யன்யதைவரதுலன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 89 ||

னன்னே யெனும்குதோலுதுப்படமு புவ்வாகாலகூதம்பு சே
கின்னே ப்ரஹ்மகபால முக்ரமகு போகே கம்டஹாரம்பு மேல்
னின்னீலாகுன னும்டயும் தெலிஸியுன் னீபாதபத்மம்பு சே
ர்சென் னாரயணும் டெட்லு மானஸமும் தா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 90 ||

த்வாரத்வாரமுலம்தும் ஜம்சுகிஜனவ்ராதம்பு தம்டம்முலன்
தோரம்த்ஸ்தலி பக்கனம் பொடுசுசுன் துர்பாஷலாட ன்மறின்
வாரிம் ப்ரார்தனசேஸி ராஜுலகு ஸேவல்ஸேயம்காம்போருல
க்ஷ்மீராஜ்யம்புனு கோரி னீமரிஜனுல் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 91 ||

ஊரூரம் ஜனுலெல்ல பிக்ஷ மிதரோயும்தம் குஹல்கல்கவோ
சீரானீகமு வீதுலம் தொருகரோ ஶீதாம்றுதஸ்வச்சவாஃ
பூரம் பேருலம் பாறதோ தபஸுலம்ப்ரோவம்க னீவோபவோ
சேரம் போவுதுரேல ராகுல ஜனுல் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 92 ||

தய ஜூடும்டனி கொம்தறாடுதுரு னித்யம்புன் னினும் கொல்சுசுன்
னியமம் பெம்தோ பலம்பு னம்தியெகதா னீவீய பிம்டெம்தோ அம்
தியகா னிப்படியும் தலம்பனனு புத்திம் ஜூட; னேலப்புனி
ஷ்க்ரியதன் னின்னு பஜிம்ப கிஷ்டஸுகமுல் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 93 ||

ஆராவம் புதயிம்செம் தாரகமுக னாத்மாப்ரவீதின்மஹா(அ)
காரோகாரமகாரயுக்தமகு னோம்காராபிதானம்பு செ
ன்னாருன் விஶ்வ மனம்கம் தன்மஹிமசே னானாதபிம்துல் ஸுக
ஶ்ரீ ரம்ஜில்லம் கடம்கு னீவதெ ஸுமீ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 94 ||

னீபக்து ல்மதிவேல பம்குல னினுன்ஸேவிம்புசுன் வேடம்கா
லோபம்பேடிகி வாரி கோர்குலு க்றுபளுத்வம்புனம் தீர்மரா
தா பவ்யம்பும் தலம்சி சூடு பரமார்தம் பிச்சி பொம்மன்ன னீ
ஶ்ரீ பாம்டரமுலோம் கொறம்தபடுனா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 95 ||

மொதலன்பக்துலகிச்சினாம்டவுகதா மோக்ஷம்பு னேம் டேமயா
’முதியம்கா முதியம்கம் புட்டு கனமௌ மோஹம்பு லோபம்பு’ ன
ன்னதி ஸத்யம்பு க்றுபம் தலம்ப னொகவுண்யாத்மும்டு னின்னாத்ம கொ
ல்சி தினம்புன் மொறவெட்டம்காம் கடகடா! ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 96 ||

காலத்வாரகவாடபம்தனமு துஷ்கால்ப்ரமாணக்ரியா
லோலாஜாலகசித்ரகுப்தமுகவ ல்மீகோக்ரஜிஹ்வாத்புத
வ்யளவ்யாளவிரோதி ம்றுத்யுமுகதம்ஷ்ட்ரா(அ)ஹார்ய வஜ்ரம்பு தி
க்சேலாலம்க்றுத! னீதுனாம மரயன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 97 ||

பதிவேலலைனனு லோககம்டகுலசேம் ப்ராப்ரிம்சு ஸௌக்யம்பு னா
மதிகிம் பத்யமு காது ஸர்வமுனகுன் மத்யஸ்தும்டை ஸத்யதா
னதயாதுல் கல ராஜு னாகொஸம்கு மேனவ்வானி னீ யட்லசூ
சி தினம்புன் முதமொம்துதுன் கடபடன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 98 ||

தாதல் தல்லியும் தம்ட்ரியுன் மறியும் பெத்தல் சாவகாம் ஜூடரோ
பீதிம் பொம்தம்கனேல சாவுனகும்காம் பெம்ட்லாமுபிட்டல் ஹித
வ்ராதம்புன் பலவிம்ப ஜம்துவுலகுன் வாலாயமையும்டம்காம்
ஜேதோவீதி னரும்டு னின்கொலுவம்டோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 99 ||

ஜாதுல் ஸெப்புட ஸேவஸேயுட ம்றுஷல் ஸம்திம்சு டன்யாயவி
க்யாதிம் பொம்துட கொம்டெகாம்டவுட ஹிம்ஸாரம்பகும்டௌட மி
த்யாதாத்பர்யமுலாடுடன்னியும் பரத்ரவ்யம்புனாஶிம்சி யீ
ஶ்ரீ தா னென்னியுகம்பு லும்டம்கலதோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 100 ||

செடுகுல் கொம்தறு கூடி சேயம்கம்பனுல் சீகட்லு தூறம்கம் மா
ல்படிதிம் கான க்ரஹிம்பரானி னினு னொல்லம்ஜாலம் பொம்மம்சு னில்
வெலம்த்ரோசினம் ஜூருபட்டுகொனி னே வ்ரேலாடுதும் கோர்கிம் கோ
ரெடி யர்தம்புலு னாகு னேல யிடவோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 101 ||

பஸிதோத்தூளனதூஸராம்குலு ஜடாபாரோத்தமாம்குல் தபோ
வ்யஸனமுல் ஸாதிதபம்சவர்ணரஸமுல் வைராக்யவம்துல் னிதாம்
தஸுகஸ்வாம்துலு ஸத்யபாஷணலு னுத்யத்ரத்னருத்ராக்ஷரா
ஜிஸமேதுல் துதனெவ்வரைன கொலுதுன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 102 ||

ஜலஜஶ்ரீ கல மம்சினீள்ளு கலவாசத்ராதிலோ பாபுரே!
வெலிவாட ன்மறி பாம்பனில்லுகலதாவேஸாலுகா னக்கடா!
னலி னா ரெம்டு குணம்பு லெம்சி மதிலோ னன்னேமி ரோயம்க னீ
செலுவம்பைன குணம்பு லெம்சுகொனவே ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 103 ||

கடியல் ரெம்டிகொ மூம்டிகோ கடியகோ காதேனி னேம்டெல்லியோ
கட னேம்டாதிகொ யென்னம்டோ யெறும் க மீகாயம்பு லீபூமிபைம்
படகா னுன்னவி தர்மமார்கமொகடிம் பாடிம்ப ரீ மானவுல்
செடுகுல் னீபதபக்தியும் தெலியரோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 104 ||

க்ஷிதிலோ தொட்டதுரம்கஸாமஜமு லேசித்ரம்மு லாம்தோளிகா
தது லே லெக்க விலாஸினீஜனஸுவஸ்ரவ்ராத பூஷாகலா
பதனூஜாதிக மேமிதுர்லபமு னீ பாதம்மு லர்சிம்சுசோ
ஜிதபம்கேருஹபாதபத்மயுகளா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 105 ||

ஸலிலம்முல் ஜுகுகப்ரமாண மொக புஷ்மம்முன் பவன்மௌளி னி
ஶ்சலபக்திப்ரபத்திசே னரும்டு பூஜல் ஸேயம்கா தன்யும்டௌ
னில கம்காஜலசம்த்ரகம்டமுல தானிம்தும் துதிம் காம்சு னீ
செலுவம் பம்தயு னீ மஹத்த்வ மிதிகா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 106 ||

தமனேத்ரத்யுதிம் தாமெ சூட ஸுகமைதாதாத்ம்யமுன் கூர்பம்கா
விமலம்முல் கமலாபமுல் ஜிதலஸத்வித்யுல்லதாலாஸ்யமுல்
ஸுமனோபாணஜயப்ரதம்முலனுசுன் ஜூசுன் ஜனம்பூனிஹா
ரிம்றுகாக்ஷீனிவஹம்முகன்னுகவலன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 107 ||

படவத்ரஜ்ஜுபுஜம்கவத்ரஜதவி ப்ராம்திஸ்புரச்சுக்திவ
த்கடவச்சம்த்ரஶிலாஜபாகுஸுமரு க்ஸாம்கத்யவத்தம்சுவா
க்படிமல் னேர்துரு சித்ஸுகம் பனுபவிம்பன் லேக துர்மேதனுல்
சிடுகன்னம் தலபோயம்ஜூது ரதமுல் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 108 ||

னினு னிம்திம்சின தக்ஷுபைம் தெகவொ வாணீனாது ஶாஸிம்பவோ
சனுனா னீ பாதபத்மஸேவகுலம் துச்சம் பாடு துர்மார்குலம்
பெனுபன் னீகுனு னீதுபக்தததிகின் பேதம்பு கானம்க வ
ச்செனொ லேகும்டின னூறகும்டகலவா ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 109 ||

கரிதைத்யுன் பொரிகொன்ன ஶூலமு க(ரா)ரக்ர(ஸ்த)ஸ்தம்பு காதோ ரதீ
ஶ்வருனின் கால்சின பாலலோசனஶிகா வர்கம்பு சல்லாறெனோ
பரனிம்தாபருலன் வதிம்ப விதியுன் பாஷ்யம்பெ வாரேமி சே
ஸிரி னீகுன் பரமோபகார மரயன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 110 ||

துரமுன் துர்கமு ராயபாரமு மறின் தொம்கர்மமுன் வைத்யமுன்
னரனாதாஶ்ரய மோடபேரமுனு பென்மம்த்ரம்பு ஸித்திம்சினன்
அரயன் தொட்டபலம்பு கல்குனதிகா காகார்யமே தப்பினன்
ஸிரியும் போவுனு ப்ராணஹானியு னகுன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 111 ||

தனயும் காம்சி தனம்பு னிம்சி திவிஜஸ்தானம்பு கட்டிம்சி வி
ப்ருன குத்வாஹமு ஜேஸி ஸத்க்றுதிகிம் பாத்ரும்டை தடாகம்பு னே
ர்புனம் த்ரவ்விம்சி வனம்பு வெட்டி மனனீ போலேடு னீஸேவம் ஜே
ஸின புண்யாத்மும்டு போவு லோகமுனகுன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 112 ||

க்ஷிதினாதோத்தம! ஸத்கவீஶ்வரும்ட் வச்சென் மிம்முலம் ஜூடம்கா
னதம்டே மேடி கவித்வவைகரினி ஸத்யஃகாவ்யனிர்மாத தத்
ப்ரதிப ல்மம்சினி திட்டுபத்யமுலு செப்பும் தாதம்டைனன் மமும்
க்ரிதமே சூசெனு பொம்மடம்சு ரதமுல் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 113 ||

னீகும் கானி கவித்வ மெவ்வரிகி னேனீனம்சு மீதெத்திதின்
ஜேகொம்டின் பிருதம்பு கம்கணமு மும்ஜேம் கட்டிதிம் பட்டிதின்
லோகுல் மெச்ச வ்ரதம்பு னாதனுவு கீலுல் னேர்புலும் காவு சீ
சீ காலம்புலரீதி தப்பெடு ஜுமீ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 114 ||

னிச்சல் னின்னு பஜிம்சி சின்மயமஹா னிர்வாணபீடம்பு பை
ரச்சல்ஸேயக யார்ஜவம்பு குஜன வ்ராதம்புசேம் க்ராம்கி பூ
ப்றுச்சம்டாலுரம் கொல்சி வாரு தனும் கோபிம்மன் புதும் டார்தும்டை
சிச்சாரம் ஜமு ரெல்லம் ஜல்லுகொனுனோ ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 115 ||

தம்தம்பு ல்படனப்புடே தனுவுனம்தாரூடி யுன்னப்புடே
காம்தாஸம்கமு ரோயனப்புடே ஜரக்ராம்தம்பு கானப்புடே
விதல்மேன ஜரிம்சனப்புடெ குருல்வெல்லெல்ல கானப்புடே
சிம்திம்பன்வலெ னீபதாம்புஜமுலன் ஶ்ரீ காளஹஸ்தீஶ்வரா! || 116 ||

.


ଶ୍ରୀଵିଦ୍ୟୁତ୍କଲିତା‌உଜଵଂଜଵମହା-ଜୀମୂତପାପାଂବୁଧା-
ରାଵେଗଂବୁନ ମନ୍ମନୋବ୍ଜସମୁଦୀ-ର୍ଣତ୍ଵଂବୁଂ ଗୋଲ୍ପୋୟିତିନ |
ଦେଵା! ମୀ କରୁଣାଶରତ୍ସମୟମିଂ-ତେଂ ଜାଲୁଂ ଜିଦ୍ଭାଵନା-
ସେଵଂ ଦାମରତଂପରୈ ମନିୟେଦନ- ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 1 ||

ଵାଣୀଵଲ୍ଲଭଦୁର୍ଲଭଂବଗୁ ଭଵଦ୍ଦ୍ଵାରଂବୁନ ନ୍ନିଲ୍ଚି ନି
ର୍ଵାଣଶ୍ରୀଂ ଜେରଅପଟ୍ଟଂ ଜୂଚିନ ଵିଚାରଦ୍ରୋହମୋ ନିତ୍ୟ କ
ଳ୍ୟାଣକ୍ରୀଡଲଂ ବାସି ଦୁର୍ଦଶଲପା ଲୈ ରାଜଲୋକାଧମ
ଶ୍ରେଣୀଦ୍ଵାରମୁ ଦୂରଅଂଜେସି ତିପୁଡୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 2 ||

ଅଂତା ମିଧ୍ୟ ତଲଂଚି ଚୂଚିନ ନରୁଂ ଡଟ୍ଲୌ ଟେରଇଂଗିନ ସଦା
କାଂତ ଲ୍ପୁତ୍ରୁଲୁ ନର୍ଧମୁନ ତନୁଵୁ ନି କ୍କଂବଂଚୁ ମୋହାର୍ଣଵ
ଚିଭ୍ରାଂତିଂ ଜେଂଦି ଜରିଂଚୁ ଗାନି ପରମାର୍ଧଂବୈନ ନୀୟଂଦୁଂ ଦାଂ
ଜିଂତାକଂତୟୁ ଜିଂତ ନିଲ୍ପଂଡୁଗଦା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 3 ||

ନୀ ନା ସଂଦୋଡଂବାଟୁମାଟ ଵିନୁମା ନୀଚେତ ଜୀତଂବୁ ନେଂ
ଗାନିଂ ବଟ୍ଟକ ସଂତତଂବୁ ମଦି ଵେଡ୍କଂ ଗୋଲ୍ତୁ ନଂତସ୍ସପ
ତ୍ନାନୀକଂବୁନ କୋପ୍ପଗିଂପକୁମୁ ନନ୍ନାପାଟୀୟେ ଚାଲୁଂ ଦେ
ଜୀନୋଲ୍ଲଂ ଗରି ନୋଲ୍ଲ ନୋଲ୍ଲ ସିରୁଲନ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 4 ||

ଭଵକେଲୀମଦିରାମଦଂବୁନ ମହା ପାପାତ୍ମୁଂଡୈ ଵୀଡୁ ନ
ନ୍ନୁ ଵିଵେକିଂପଂ ଡଟଂଚୁ ନେନୁ ନରକାର୍ଣୋରାଶିପାଲୈନଂ ବ
ଟ୍ଟଵୁ; ବାଲୁଂଡୋକଚୋଟ ନାଟତମିତୋଡ ନ୍ନୂତଂ ଗୂଲଂଗଂ ଦଂ
ଡ୍ରି ଵିଚାରିଂପକ ୟୁଂଡୁନା କଟକଟା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 5 ||

ସ୍ଵାମିଦ୍ରୋହମୁଂ ଜେସି ୟେନୋକନି ଗୋଲ୍ଵଂବୋତିନୋ କାକ ନେ
ନୀମାଟ ନ୍ଵିନନୋଲ୍ଲକୁଂଡିତିନୋ ନିନ୍ନେ ଦିକ୍କୁଗାଂ ଜୂଡନୋ
ୟେମୀ ଇଟ୍ଟିଵୃଧାପରାଧିନଗୁ ନନ୍ନୀ ଦୁଃଖଵାରାଶିଵୀ
ଚୀ ମଧ୍ୟଂବୁନ ମୁଂଚି ୟୁଂପଦଗୁନା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 6 ||

ଦିଵିଜକ୍ଷ୍ମା ରୁହ ଧେନୁ ରତ୍ନ ଘନଭୂତି ପ୍ରସ୍ଫୁରଦ୍ରତ୍ନସା
ନୁଵୁ ନୀ ଵିଲ୍ଲୁ ନିଧୀଶ୍ଵରୁଂଡୁ ସଖୁଂ ଡର୍ଣୋରାଶିକନ୍ୟାଵିଭୁଂ
ଡୁଵିଶେଷାର୍ଚକୁଂ ଡିଂକ ନୀକେନ ଘନୁଂଡୁଂ ଗଲ୍ଗୁନେ ନୀଵୁ ଚୂ
ଚି ଵିଚାରିଂପଵୁ ଲେମି ନେଵ୍ଵଂଡୁଡୁପୁନ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 7 ||

ନୀତୋ ୟୁଧ୍ଧମୁ ଚେୟ ନୋଂପଂ ଗଵିତା ନିର୍ମାଣଶକ୍ତି ନ୍ନିନୁଂ
ବ୍ରୀତୁଂଜେୟଗଲେନୁ ନୀକୋରଅକୁ ଦଂଡ୍ରିଂଜଂପଗାଂଜାଲ ନା
ଚେତନ ରୋକଟ ନିନ୍ନୁମୋତ୍ତଵେରଅତୁଂଜୀକାକୁ ନାଭକ୍ତି ୟେ
ରୀତିନ୍ନାକିଂକ ନିନ୍ନୁ ଜୂଡଗଲୁଗନ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 8 ||

ଆଲୁଂବିଡ୍ଡଲୁ ଦଲ୍ଲିଦଂଡ୍ରୁଲୁ ଧନଂବଂଚୁ ନ୍ମହାବଂଧନଂ
ବେଲା ନାମେଡ ଗଟ୍ଟିନାଡଵିକ ନିନ୍ନେଵେଳଂ ଜିଂତିଂତୁ ନି
ର୍ମୂଲଂବୈନ ମନଂବୁଲୋ ନେଗଡୁ ଦୁର୍ମୋହାବ୍ଧିଲୋଂ ଗ୍ରୁଂକି ୟୀ
ଶୀଲାମାଲପୁ ଜିଂତ ନେଟ୍ଲୁଡିପେଦୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 9 ||

ନିପ୍ପୈ ପାତକତୂଲଶୈଲ ମଡଚୁନ ନୀନାମମୁନ ମାନଵୁଲ
ତପ୍ପନ ଦଵ୍ଵୁଲ ଵିନ୍ନ ନଂତକ ଭୁଜାଦର୍ପୋଦ୍ଧତକ୍ଲେଶମୁଲ
ତପ୍ପୁଂଦାରୁନୁ ମୁକ୍ତୁ ଲୌଦୁ ରଵି ଶାସ୍ତ୍ରଂବୁଲ୍ମହାପଂଡିତୁଲ
ଚେପ୍ପଂଗା ଦମକିଂକ ଶଂକ ଵଲେନା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 10 ||

ଵୀଡେଂବବ୍ବିନ ୟପ୍ପୁଡୁଂ ଦମ ନୁତୁଲ ଵିନ୍ନପ୍ପୁଡୁଂବୋଟ୍ଟଲୋଂ
ଗୂଡୁନ୍ନପ୍ପୁଡୁ ଶ୍ରୀଵିଲାସମୁଲୁ ପୈକୋନ୍ନପ୍ପୁଡୁଂ ଗାୟକୁଲ
ପାଡଂଗ ଵିନୁନପ୍ପୁଡୁନ ଜେଲଂଗୁ ଦଂଭପ୍ରାୟଵିଶ୍ରାଣନ
କ୍ରୀଡାସକ୍ତୁଲ ନେମି ଚେପ୍ପଵଲେନୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 11 ||

ନିନୁ ସେଵିଂପଗ ନାପଦଲ ଵୋଡମନୀ ନିତ୍ୟୋତ୍ସଵଂ ବବ୍ବନୀ
ଜନମାତ୍ରୁଂଡନନୀ ମହାତ୍ମୁ ଡନନୀ ସଂସାରମୋହଂବୁ ପୈ
କୋନନୀ ଜ୍ଞାନମୁ ଗଲ୍ଗନୀ ଗ୍ରହଗନୁଲ ଗୁଂଦିଂପନୀ ମେଲୁଵ
ଚ୍ଚିନ ରାନୀ ୟଵି ନାକୁ ଭୂଷଣମୁଲୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 12 ||

ଏ ଵେଦଂବୁ ବଠିଂଚେ ଲୂତ ଭୁଜଂଗଂ ବେଶାସ୍ତ୍ରମୁଲ୍ସୂଚେ ଦା
ନେ ଵିଦ୍ୟାଭ୍ୟସନଂବୋନର୍ଚେଂ ଗରି ଚେଂଚେମଂତ୍ର ମୂହିଂଚେ ବୋ
ଧାଵିର୍ଭାଵନିଦାନମୁଲ ଚଦୁଵୁଲୟ୍ୟା! କାଵୁ! ମୀପାଦସଂ
ସେଵାସକ୍ତିୟେ କାକ ଜଂତୁତତିକିନ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 13 ||

କାୟଲ ଗାଚେ ଵଧୂନଖାଗ୍ରମୁଲଚେ ଗାୟଂବୁ ଵକ୍ଷୋଜମୁଲ
ରାୟନ ରାପଡେ ରଓମ୍ମୁ ମନ୍ମଧ ଵିହାରକ୍ଲେଶଵିଭ୍ରାଂତିଚେ
ବ୍ରାୟଂ ବାୟେନୁ ବଟ୍ଟଗଟ୍ଟେ ଦଲଚେପ୍ପନ ରୋତ ସଂସାରମେଂ
ଜେୟଂଜାଲ ଵିରକ୍ତୁଂ ଜେୟଂଗଦଵେ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 14 ||

ନିନ୍ନେରୂପମୁଗା ଭଜିଂତୁ ମଦିଲୋ ନୀରୂପୁ ମୋକାଲୋ ସ୍ତ୍ରୀ
ଚନ୍ନୋ କୁଂଚମୁ ମେକପେଂଟିକୟୋ ୟୀ ସଂଦେହମୁଲ୍ମାନ୍ପି ନା
କନ୍ନାର ନ୍ଭଵଦୀୟମୂର୍ତି ସଗୁଣା କାରଂବୁଗା ଜୂପଵେ
ଚିନ୍ନୀରେଜଵିହାରମତ୍ତମଧୁପା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 15 ||

ନିନୁ ନାଵାଂକିଲି ଗାଵୁମଂଟିନୋ ମରୁନ୍ନୀଲାକାଭ୍ରାଂତିଂ ଗୁଂ
ଟେନ ପୋମ୍ମଂଟିନୋ ୟେଂଗିଲିଚ୍ଚି ତିନୁ ତିଂଟେଂଗାନି କାଦଂଟିନୋ
ନିନୁ ନେମ୍ମିଂଦଗ ଵିଶ୍ଵସିଂଚୁସୁଜନାନୀକଂବୁ ରକ୍ଷିଂପଂଜେ
ସିନ ନାଵିନ୍ନପମେଲ ଗୈକୋନଵୟା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 16 ||

ରଆଲନ ରଉଵ୍ଵଗଂ ଜେତୁଲାଡଵୁ କୁମାରା! ରମ୍ମୁ ରମ୍ମଂଚୁନେଂ
ଜାଲନ ଜଂପଂଗ ନେତ୍ରମୁ ନ୍ଦିଵିୟଂଗାଶକ୍ତୁଂଡନେଂ ଗାନୁ ନା
ଶୀଲଂ ବେମନି ଚେପ୍ପନୁନ୍ନଦିଂକ ନୀ ଚିତ୍ତଂବୁ ନା ଭାଗ୍ୟମୋ
ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀପତିସେଵିତାଂଘ୍ରିୟୁଗଳା! ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 17 ||

ରାଜୁଲ ମତ୍ତୁଲୁ ଵାରିସେଵ ନରକପ୍ରାୟଂବୁ ଵାରିଚ୍ଚୁନଂ
ଭୋଜାକ୍ଷୀଚତୁରଂତୟାନତୁରଗୀ ଭୂଷାଦୁ ଲାତ୍ମଵ୍ୟଧା
ବୀଜଂବୁଲ ତଦପେକ୍ଷ ଚାଲୁ ମରିତୃପ୍ତିଂ ବୋଂଦିତିନ ଜ୍ଞାନଲ
କ୍ଷ୍ମୀଜାଗ୍ରତ୍ପରିଣାମ ମିମ୍ମୁ ଦୟତୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 18 ||

ନୀରୂପଂବୁ ଦଲଂପଂଗାଂ ଦୁଦମୋଦଲ ନେଗାନ ନୀଵୈନଚୋ
ରାରା ରମ୍ମନି ୟଂଚୁଂ ଜେପ୍ପଵୁ ପୃଧାରଂଭଂବୁ ଲିଂକେଟିକିନ!
ନୀର ନ୍ମୁଂପୁମୁ ପାଲ ମୁଂପୁ ମିଂକ ନିନ୍ନେ ନମ୍ମିନାଂଡଂ ଜୁମୀ
ଶ୍ରୀରାମାର୍ଚିତ ପାଦପଦ୍ମୟୁଗଳା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 19 ||

ନୀକୁ ନ୍ମାଂସମୁ ଵାଂଛୟେନି କରଅଵା ନୀଚେତ ଲେଡୁଂଡଂଗାଂ
ଜୋକୈନଟ୍ଟି କୁଠାରମୁଂଡ ନନଲ ଜ୍ୟୋତୁଂଡ ନୀରୁଂଡଂଗା
ବାକଂ ବୋପ୍ପ ଘଟିଂଚି ଚେତିପୁନୁକନ ଭକ୍ଷିଂପକାବୋୟଚେଂ
ଜେକୋଂ ଟେଂଗିଲିମାଂସମିଟ୍ଲୁ ଦଗୁନା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 20 ||

ରାଜୈ ଦୁଷ୍କୃତିଂ ଜେଂଦେଂ ଜଂଦୁରୁଂଡୁ ରାରାଜୈ କୁବେରୁଂଡୁ ଦୃ
ଗ୍ରାଜୀଵଂବୁନଂ ଗାଂଚେ ଦୁଃଖମୁ କୁରୁକ୍ଷ୍ମାପାଲୁଂ ଡାମାଟନେ
ୟାଜିଂ ଗୂଲେ ସମସ୍ତବଂଧୁଵୁଲତୋ ନା ରାଜଶବ୍ଧଂବୁ ଚୀ
ଛୀ ଜନ୍ମାଂତରମଂଦୁ ନୋଲ୍ଲନୁଜୁମୀ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 21 ||

ରାଜର୍ଧାତୁଂଡୈନଚୋ ନେଚଟ ଧର୍ମଂବୁଂଡୁ ନେରୀତି ନା
ନାଜାତିକ୍ରିୟ ଲେର୍ପଡୁନ ସୁଖମୁ ମାନ୍ୟଶ୍ରେଣି କେଟ୍ଲବ୍ବୁ ରୂ
ପାଜୀଵାଳିକି ନେଦି ଦିକ୍କୁ ଧୃତିନୀ ଭକ୍ତୁଲ ଭଵତ୍ପାଦନୀ
ରେଜଂବୁଲ ଭଜିୟିଂତୁ ରେତେରଅଂଗୁନନ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 22 ||

ତରଂଗଲ ପିପ୍ପଲପତ୍ରମୁଲ ମେରଅଂଗୁ ଟଦ୍ଦଂବୁଲ ମରୁଦ୍ଦୀପମୁଲ
କରିକର୍ଣାଂତମୁ ଲେଂଡମାଵୁଲ ତତୁଲ ଖଦ୍ୟୋତ୍କୀଟପ୍ରଭଲ
ସୁରଵୀଧୀଲିଖିତାକ୍ଷରଂବୁ ଲସୁଵୁଲ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାପଃପିଂଡମୁଲ
ସିରୁଲଂଦେଲ ମଦାଂଧୁଲୌଦୁରୁ ଜନୁଲ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 23 ||

ନିନ୍ନୁନ୍ନମ୍ମିନ ରୀତି ନମ୍ମ ନୋରୁଲନ ନୀକନ୍ନ ନାକେନ୍ନଲେ
ରନ୍ନଲ୍ଦମ୍ମୁଲୁ ତଲ୍ଲିଦଂଡ୍ରୁଲୁ ଗୁରୁଂଦାପତ୍ସହାୟୁଂଦୁ ନା
ୟନ୍ନା! ୟେନ୍ନଡୁ ନନ୍ନୁ ସଂସ୍କୃତିଵିଷାଦାଂଭୋଧି ଦାଟିଂଚି ୟ
ଛ୍ଚିନ୍ନାନଂଦସୁଖାବ୍ଧିଂ ଦେଲ୍ଚେଦୋ କଦେ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 24 ||

ନୀ ପଂଚଂ ବଡିୟୁଂଡଗାଂ ଗଲିଗିନନ ଭିକ୍ଷାନ୍ନମେ ଚାଲୁ ନ
କ୍ଷେପଂ ବବ୍ବିନ ରାଜକୀଟମୁଲ ନେସେଵିଂପଂଗାନୋପ ନା
ଶାପାଶଂବୁଲଂ ଜୁଟ୍ଟି ତ୍ରିପ୍ପକୁମୁ ସଂସାରାର୍ଧମୈ ବଂଟୁଗାଂ
ଜେପଟ୍ଟଂ ଦୟ ଗଲ୍ଗେନେନି ମଦିଲୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 25 ||

ନୀ ପେରୁନ ଭଵଦଂଘ୍ରିତୀର୍ଧମୁ ଭଵନ୍ନିଷ୍ଠ୍ୟୂତ ତାଂବୂଲମୁନ
ନୀ ପଳ୍ଲେଂବୁ ପ୍ରସାଦମୁଂ ଗୋନିକଦା ନେ ବିଡ୍ଡନୈନାଂଡ ନ
ନ୍ନୀପାଟିଂ ଗରୁଣିଂପୁ ମୋଂପ ନିଂକ ନୀନେଵ୍ଵାରିକିଂ ବିଡ୍ଡଗାଂ
ଜେପଟ୍ଟଂ ଦଗୁଂ ବଟ୍ଟି ମାନଂ ଦଗଦୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 26 ||

ଅମ୍ମା ୟୟ୍ୟ ୟଟଂଚୁ ନେଵ୍ଵରିନି ନେନନ୍ନନ୍ଶିଵା! ନିନ୍ନୁନେ
ସୁମ୍ମୀ! ନୀ ମଦିଂ ଦଲ୍ଲିଦଂଡ୍ରୁଲନଟଂଚୁ ନ୍ଜୂଡଂଗାଂବୋକୁ ନା
କିମ୍ମୈଂ ଦଲ୍ଲିୟୁଂ ଦଂଡ୍ରିୟୁନ ଗୁରୁଂଡୁ ନୀଵେ କାକ ସଂସାରପୁଂ
ଜିମ୍ମଂଜୀକଂଟି ଗପ୍ପିନ ନ୍ଗଡଵୁ ନନ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 27 ||

କୋଡୁକୁଲ ପୁଟ୍ଟ ରଟଂଚୁ ନେଡ୍ତୁ ରଵିଵେକୁଲ ଜୀଵନଭ୍ରାଂତୁଲୈ
କୋଡୁକୁଲ ପୁଟ୍ଟରେ କୌରଵେଂଦ୍ରୁନ କନେକୁଲ ଵାରିଚେ ନେଗତୁଲ
ଵଡସେଂ ବୁତ୍ରୁଲୁ ଲେନି ୟା ଶୁକୁନକୁନ ବାଟିଲ୍ଲେନେ ଦୁର୍ଗତୁଲ!
ଚେଡୁନେ ମୋକ୍ଷପଦଂ ମପୁତ୍ରକୁନକୁନ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 28 ||

ଗ୍ରହଦୋଷଂବୁଲୁ ଦୁର୍ନିମିତ୍ତମୁଲୁ ନୀକଳ୍ୟାଣନାମଂବୁ ପ୍ର
ତ୍ୟହମୁଂ ବେର୍କୋନୁତ୍ତମୋତ୍ତମୁଲ ବାଧଂବେଟ୍ଟଗାନୋପୁନେ?
ଦହନୁଂ ଗପ୍ପଂଗଂଜାଲୁନେ ଶଲଭସଂତାନଂବୁ ନୀ ସେଵଂ ଜେ
ସି ହତକ୍ଲେସୁଲୁ ଗାରୁଗାକ ମନୁଜୁଲ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 29 ||

ଅଡୁଗଂମୋନିକ ନନ୍ୟମାର୍ଗରତୁଲଂବ୍ରାଣାଵନୋତ୍ସାହିନୈ
ୟଡୁଗଂବୋୟିନ ମୋଦୁ ନୀଦୁ ପଦପଦ୍ମାରାଧକଶ୍ରେଣିୟୁ
ନ୍ନେଡକୁ ନ୍ନିନ୍ନୁ ଭଜିଂପଂଗାଂଗନିୟୁ ନାକେଲା ପରାପେକ୍ଷ କୋ
ରେଡି ଦିଂକେମି ଭଵତ୍ପ୍ରସାଦମେ ତଗୁନ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 30 ||

ମଦମାତଂଗମୁ ଲଂଦଲଂବୁଲ ହରୁଲ ମାଣିକ୍ୟମୁ ଲ୍ପଲ୍ଲକୁଲ
ମୁଦିତଲ ଚିତ୍ରଦୁକୂଲମୁ ଲ୍ପରିମଳଂବୁ ଲ୍ମୋକ୍ଷମୀଂଜାଲୁନେ?
ମଦିଲୋ ଵୀନି ନପେକ୍ଷସେସି ନୃପଧାମଦ୍ଵାରଦେଶଂବୁଂ ଗା
ଚି ଦିନଂବୁଲ ଵୃଧପୁତ୍ତୁରଜ୍ଞୁଲକଟା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 31 ||

ରୋସୀ ରୋୟଦୁ କାମିନୀଜନୁଲ ତାରୁଣ୍ୟୋରୁସୌଖ୍ୟଂବୁଲନ
ପାସୀ ପାୟରୁ ପୁତ୍ରମିତ୍ରଜନ ସଂପଦ୍ଭ୍ରାଂତି ଵାଂଛାଲତଲ
କୋସୀ କୋୟଦୁ ନାମନଂ ବକଟ ନୀକୁଂ ବ୍ରୀତିଗା ସତ କ୍ରିୟଲ
ଚେସୀ ଚେୟଦୁ ଦୀନି ତ୍ରୁଳ୍ଳଣପଵେ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 32 ||

ଏନ୍ନେଳ୍ଳୁଂଦୁ ନେମି ଗଂଦୁ ନିଂକନେନେଵ୍ଵାରି ରକ୍ଷିଂଚେଦନ
ନିନ୍ନେ ନିଷ୍ଠ ଭଜିଂଚେଦ ନ୍ନିରୁପମୋନ୍ନିଦ୍ରପ୍ରମୋଦଂବୁ ନା
କେନ୍ନଂଡବ୍ବେଡୁ ନଂତକାଲମିଂକ ନେନିଟ୍ଲୁନ୍ନ ନେମୟ୍ୟେଡିଂ?
ଜିନ୍ନଂବୁଚ୍ଚକ ନନ୍ନୁ ନେଲୁକୋଲଵେ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 33 ||

ଚାଵଂ ଗାଲମୁ ଚେରୁଵୌ ଟେରଇଂଗିୟୁଂ ଜାଲିଂପଂଗା ଲେକ ନ
ନ୍ନେଵୈଦ୍ୟୁଂଡୁ ଚିକିତ୍ସଂ ବ୍ରୋଵଂଗଲଂଡୋ ୟେମଂଦୁ ରକ୍ଷିଂଚୁନୋ
ଏ ଵେଲ୍ପୁଲ କୃପଂଜୂତୁରୋ ୟନୁଚୁ ନିନ୍ନିଂତୈନଂ ଜିଂତିଂପଂଡା
ଜୀଵଚ୍ଛ୍ରାଧ୍ଧମୁଂ ଜେସିକୋନ୍ନ ୟତିୟୁନ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 34 ||

ଦିନମୁଂ ଜିତ୍ତମୁଲୋ ସୁଵର୍ଣମୁଖରୀ ତୀରପ୍ରଦେଶାମ୍ରକା
ନନମଧ୍ୟୋପଲ ଵେଦିକାଗ୍ରମୁନ ନାନଂଦଂବୁନଂ ବଂକଜା
ନନନିଷ୍ଥ ନ୍ନୁନୁଂ ଜୂଡଂ ଗନ୍ନନଦିଵୋ ସୌଖ୍ୟଂବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଵିଲା
ସିନିମାୟାନଟନଲ ସୁଖଂବୁ ଲଗୁନେ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 35 ||

ଆଲଂଚୁ ନ୍ମେଡଂ ଗଟ୍ଟି ଦାନିକି ନଵତ୍ୟଶ୍ରେଣିଂ ଗଲ୍ପିଂଚି ତ
ଦ୍ଭାଲଵ୍ରାତମୁ ନିଚ୍ଚିପୁଚ୍ଚୁଟନୁ ସଂବଂଧଂବୁ ଗାଵିଂଚି ୟା
ମାଲର୍ମଂବୁନ ବାଂଧଵଂ ବନେଡି ପ୍ରେମଂ ଗୋଂଦରଅଂ ଦ୍ରିପ୍ପଂଗାଂ
ସୀଲନ୍ସୀଲ ୟମର୍ଚିନ ଟ୍ଲୋସଂଗିତୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 36 ||

ତନୁଵେ ନିତ୍ୟମୁଗା ନୋନର୍ଚୁ ମଦିଲେଦା ଚଚ୍ଚି ଜନ୍ମିଂପକୁଂ
ଡ ନୁପାୟଂବୁ ଘଟିଂପୁ ମାଗତୁଲ ରେଂଟ ନ୍ନେର୍ପୁ ଲେକୁନ୍ନ ଲେ
ଦନି ନାକିପ୍ପୁଡ ଚେପ୍ପୁ ଚେୟଂଗଲ କାର୍ୟଂବୁନ୍ନ ସଂସେଵଂ ଜେ
ସି ନିନୁଂ ଗାଂଚେଦଂଗାକ କାଲମୁନନୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 37 ||

ପଦୁନାଲ୍ଗେଲେ ମହାୟୁଗଂବୁ ଲୋକ ଭୂପାଲୁଂଡୁ; ଚେଲ୍ଲିଂଚେ ନ
ୟ୍ୟୁଦୟାସ୍ତାଚଲସଂଧି ନାଜ୍ଞ ନୋକଂ ଡାୟୁଷ୍ମଂତୁଂଡୈ ଵୀରିୟ
ଭ୍ୟୁଦୟଂ ବେଵ୍ଵରୁ ଚେପ୍ପଂଗା ଵିନରୋ ୟଲ୍ପୁଲ୍ମତ୍ତୁଲୈ ୟେଲ ଚ
ଚ୍ଚେଦରୋ ରାଜୁଲ ମଂଚୁ ନକ୍କଟକଟା! ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 38 ||

ରାଜନ୍ନଂତନେ ପୋଵୁନା କୃପୟୁ ଧର୍ମଂବାଭିଜାତ୍ୟଂବୁ ଵି
ଦ୍ୟାଜାତକ୍ଷମ ସତ୍ୟଭାଷଣମୁ ଵିଦ୍ଵନ୍ମିତ୍ରସଂରକ୍ଷୟୁନ
ସୌଗନ୍ୟଂବୁ କୃତଂବେରଉଂଗଟୟୁ ଵିଶ୍ଵାସଂବୁ ଗାକୁନ୍ନ ଦୁ
ର୍ବୀଜଶ୍ରେଷ୍ଥୁଲୁ ଗାଂ ଗତଂବୁ ଗଲଦେ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 39 ||

ମୁନୁ ନୀଚେ ନପଵର୍ଗରାଜ୍ୟପଦଵୀ ମୂର୍ଧାଭିଷେକଂବୁ ଗାଂ
ଚିନ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମୁଲୁ ନେନୁ ନୋକ୍କସରିଵୋ ଚିଂତିଂଚି ଚୂଡଂଗ ନେ
ଟ୍ଲନିନଂ ଗୀଟଫଣୀଂଦ୍ରପୋତମଦଵେ ଦଂଡୋଗ୍ରହିଂସାଵିଚା
ରିନି ଗାଂଗାଂ ନିନୁ ଗାନଂଗାକ ମଦିଲୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 40 ||

ପଵମାନାଶନଭୂଷଣପ୍ରକରମୁନ ଭଦ୍ରେଭଚର୍ମଂବୁ ନା-
ଟଵିକତ୍ଵଂବୁଂ ପ୍ରିୟଂବୁଲୈ ଭୁଗହଶୁଂଡାଲାତଵୀଚାରୁଲନ
ଭଵଦୁଃଖଂବୁଲଂ ବାପୁ ଟୋପ୍ପୁଂ ଜେଲଂଦିଂବାଟିଂଚି କୈଵଲ୍ୟମି-
ଚ୍ଚି ଵିନୋଦିଂଚୁଟ କେମି କାରଣମୟା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 41 ||

ଅମରସ୍ତ୍ରୀଲ ରମିଂଚିନଂ ଜେଡଦୁ ମୋହଂ ବିଂତୟୁନ ବ୍ରହ୍ମପ-
ଟ୍ଟମୁ ସିଧ୍ଧିଂଚିନ ନାସ ଦୀରଅଦୁ ନିରୂଢକ୍ରୋଧମୁନ ସର୍ଵଲୋ-
କମୁଲ ନ୍ମ୍ରିଂଗିନ ମାନ ଦିଂଦୁଂ ଗଲ ସୌ-ଖ୍ୟଂ ବୋଲ୍ଲ ନୀସେଵଂ ଜେ-
ସି ମହାପାତକଵାରିରାଶିଂ ଗଡତୁନ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 42 ||

ଚନୁଵାରିଂ ଗନି ୟେଦ୍ଚୁଵାରୁ ଜମୁଂଡା ସତ୍ୟଂବୁଗା ଵତ୍ତୁ ମେ
ମନୁମାନଂବିଂକ ଲେଦୁ ନମ୍ମମନି ତାରାଵେଳ ନାରେଵୁନନ
ମୁନୁଂଗଂବୋଵୁଚୁ ବାସ ସେୟୁଟ ସୁମୀ ମୁମ୍ମାଟିକିଂ ଜୂଡଗାଂ
ଜେନଟୁ ଲ୍ଗାନରୁ ଦୀନିଭାଵମିଦିଵୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 43 ||

ଭଵଦୁଃଖଂବୁଲୁ ରାଜକୀଟମୁଲ ନେବ୍ରାର୍ଧିଂଚିନଂ ବାୟୁନେ
ଭଵଦଂଘ୍ରିସ୍ତୁତିଚେତଂଗାକ ଵିଲସଦ୍ବାଲକ୍ଷୁଧାକ୍ଲେଶଦୁ
ଷ୍ଟଵିଧୁଲ୍ମାନୁନେ ଚୂଡ ମେଂକମେଡଚଂଟଂଦଲ୍ଲି କାରୁଣ୍ୟଦ୍ବ
ଷ୍ଥିଵିଶେଷଂବୁନ ନିଚ୍ଚି ଚଂଟଂବଲେ ନୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 44 ||

ପଵି ପୁଷ୍ପଂବଗୁ ନଗ୍ନି ମଂଚଗୁ ନକୂପାରଂବୁ ଭୂମୀସ୍ଥଲଂ
ବଵୁ ଶତ୍ରୁଂ ଡତିମିତ୍ରୁଂଡୌ ଵିଷମୁ ଦିଵ୍ୟାହାରମୌ ନେନ୍ନଂଗା
ନଵନୀମଂଡଲିଲୋପଲନ ଶିଵ ଶିଵେ ତ୍ୟାଭାଷଣୋଲ୍ଲାସିକିନ
ଶିଵ ନୀ ନାମମୁ ସର୍ଵଵଶ୍ୟକରମୌ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 45 ||

ଲେଵୋ କାନଲଂ ଗଂଧମୂଲଫଲମୁଲ ଲେଵୋ ଗୁହଲ ତୋୟମୁଲ
ଲେଵୋ ୟେରଉଲଂ ବଲ୍ଲଵାସ୍ତରଣମୁଲ ଲେଵୋ ସଦା ୟାତ୍ମଲୋ
ଲେଵୋ ନୀଵୁ ଵିରକ୍ତୁଲ ନ୍ମନୁପ ଜାଲିଂ ବୋଂଦି ଭୂପାଲୁରନ
ସେଵଲ ସେୟଂଗଂ ବୋଦୁ ରେଲୋକୋ ଜନୁଲ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 46 ||

ମୁନୁ ନେଂ ବୁଟ୍ଟିନ ପୁଟ୍ଟୁ ଲେନ୍ନି ଗଲଵୋ ମୋହଂବୁଚେ ନଂଦୁଂଜେ
ସିନ କର୍ମଂବୁଲ ପ୍ରୋଵୁ ଲେନ୍ନି ଗଲଵୋ ଚିଂତିଂଚିନନ ଗାନ ନୀ
ଜନନଂବେ ୟନି ୟୁନ୍ନ ଵାଡ ନିଦିୟେ ଚାଲିଂପଵେ ନିନ୍ନୁଂ ଗୋ
ଲ୍ଚିନ ପୁଣ୍ୟଂବୁନକୁଂ ଗୃପାରତୁଂଡଵୈ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 47 ||

ତନୁ ଵେଂଦାକ ଧରିତ୍ରି ନୁଂଡୁ ନନୁ ନଂଦାକନ ମହାରୋଗଦୀ
ପନଦୁଃଖାଦୁଲଂ ବୋଂଦକୁଂଡ ନନୁକଂପାଦୃଷ୍ଟି ଵୀକ୍ଷିଂଚି ୟା
ଵେନୁକନ ନୀପଦପଦ୍ମମୁଲ ଦଲଂଚୁଚୁନ ଵିଶ୍ଵପ୍ରପଂଚଂବୁଂ ବା
ସିନ ଚିତ୍ତଂବୁନ ନୁଂଡଂଜେୟଂଗଦଵେ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 48 ||

ମଲଭୂୟିଷ୍ଟ ମନୋଜଧାମମୁ ସୁଷୁମ୍ନାଦ୍ଵାରମୋ ୟାରୁ କୁଂ
ଡଲିୟୋ ପାଦକରାକ୍ଷିୟୁଗ୍ମଂବୁଲୁ ଷଟ୍କଂଜଂବୁଲୋ ମୋମୁ ଦା
ଜଲଜଂବୋ ନିଟଲଂବୁ ଚଂଦ୍ରକଳୟୋ ସଂଗଂବୁ ୟୋଗଂବୋ ଗା
ସିଲି ସେଵିଂତୁରୁ କାଂତଲନ ଭୁଵି ଜନୁଲ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 49 ||

ଜଲକଂବୁଲ ରସମୁଲ ପ୍ରସୂନମୁଲୁ ଵାଚାବଂଧମୁଲ ଵାଦ୍ୟମୁ
ଲ୍କଲଶବ୍ଧଧ୍ଵନୁ ଲଂଚିତାଂବର ମଲଂକାରଂବୁ ଦୀପ୍ତୁ ଲ୍ମେରଉଂ
ଗୁଲୁ ନୈଵେଦ୍ୟମୁ ମାଧୁରୀ ମହିମଗାଂ ଗୋଲ୍ତୁନ୍ନିନୁନ ଭକ୍ତିରଂ
ଜିଲ ଦିଵ୍ୟାର୍ଚନ ଗୂର୍ଚି ନେର୍ଚିନ କ୍ରିୟନ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 50 ||

ଏଲୀଲ ନ୍ନୁତିୟିଂପଵଚ୍ଚୁ ନୁପମୋତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାଧ୍ଵନିଵ୍ୟଂଗ୍ୟଶ
ବ୍ଧାଲଂକାରଵିଶେଷଭାଷଲ କଲଭ୍ୟଂବୈନ ନୀରୂପମୁଂ
ଜାଲୁଂଜାଲୁଂ ଗଵିତ୍ଵମୁଲ୍ନିଲୁଚୁନେ ସତ୍ୟଂବୁ ଵର୍ଣିଂଚୁଚୋ
ଚୀ! ଲଜ୍ଜିଂପରୁଗାକ ମାଦୃଶକଵୁଲ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 51 ||

ପାଲୁଂ ବୁଵ୍ଵୟୁଂ ବେଟ୍ଟେଦଂ ଗୁଡୁଵରା ପାପନ୍ନ ରା ୟନ୍ନ ଲେ
ଲେଲେମ୍ମନ୍ନ ନରଂଟିପଂଡ୍ଲୁଂ ଗୋନି ତେଲେକୁନ୍ନ ନେନୋଲ୍ଲନଂ
ଟେ ଲାଲିଂପରେ ତଲ୍ଲିଦଂଡ୍ରୁଲପୁ ଡଟ୍ଲେ ତେଚ୍ଚି ଵାତ୍ସଲ୍ୟ ଲ
କ୍ଷ୍ମୀଲୀଲାଵଚନଂବୁଲଂ ଗୁଡୁପରା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 52 ||

କଲଲଂଚୁନ ଶକୁନଂବୁଲଂଚୁ ଗ୍ରହୟୋଗଂ ବଂଚୁ ସାମୁଦ୍ରିକଂ
ବୁ ଲଟଂଚୁଂ ଦେଵୁଲଂଚୁ ଦିଷ୍ଟ୍ମନୁଚୁନ ଭୂତଂବୁଲଂଚୁ ନ୍ଵିଷା
ଦୁଲଟଂଚୁ ନ୍ନିମିଷାର୍ଧ ଜୀଵନମୁଲଂଚୁଂ ବ୍ରୀତିଂ ବୁଟ୍ଟିଂଚି ୟୀ
ସିଲୁଗୁଲ ପ୍ରାଣୁଲକେନ୍ନି ଚେସିତିଵୟା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 53 ||

ତଲମୀଂଦଂ ଗୁସୁମପ୍ରସାଦ ମଲିକସ୍ଥାନଂବୁପୈ ଭୂତିୟୁନ
ଗଳସୀମଂବୁନ ଦଂଡ ନାସିକତୁଦନ ଗଂଧପ୍ରସାରଂବୁ ଲୋ
ପଲ ନୈଵେଦ୍ୟମୁଂ ଜେର୍ଚୁ ନେ ମନୁଜଂ ଡାଭକ୍ତୁଂଡୁ ନୀକେପ୍ପୁଡୁଂ
ଜେଲିକାଡୈ ଵିହରିଂଚୁ ରୌପ୍ୟଗିରିପୈ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 54 ||

ଆଲୁଂ ବିଡ୍ଡଲୁ ମିତ୍ରୁଲୁନ ହିତୁଲୁ ନିଷ୍ଟର୍ଧଂବୁ ଲୀନେର୍ତୁରେ
ଵେଳ ନ୍ଵାରି ଭଜିଂପଂ ଜାଲିପଡ କାଵିର୍ଭୂତ ମୋଦଂବୁନଂ
ଗାଲଂବେଲ୍ଲ ସୁଖଂବୁ ନୀକୁ ନିଂକ ଭକ୍ତଶ୍ରେଣି ରକ୍ଷିଂପକେ
ଶ୍ରୀଲେଵ୍ଵାରିକିଂ ଗୂଡଂବେଟ୍ଟେଦଵୟା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 55 ||

ସୁଲଭୁଲ୍ମୂର୍ଖୁ ଲନୁତ୍ତମୋତ୍ତମୁଲ ରାଜୁଲ୍ଗଲ୍ଗିୟେଵେଳ ନ
ନ୍ନଲଂତଲବେଟ୍ଟିନ ନୀ ପଦାବ୍ଧମୁଲଂ ବାୟଂଜାଲ ନେମିଚ୍ଚିନଂ
ଗଲଧୌତାଚଲ ମେଲୁ ଟଂବୁନିଧିଲୋଂ ଗାପୁଂଡୁ ଟବ୍ଜଂବୁ ପୈଂ
ଜେଲୁଵୋପ୍ପୁନ ସୁଖିୟିଂପଂ ଗାଂଚୁଟ ସୁମୀ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 56 ||

କଲଧୌତାଦ୍ରିୟୁ ନସ୍ଥିମାଲିକୟୁ ଗୋଗଂଧର୍ଵମୁନ ବୁନ୍କୟୁଂ
ବୁଲିତୋଲୁ ନ୍ଭସିତଂବୁଂ ବାଂପତୋଦଵୁଲ ପୋକୁଂଡଂ ଦୋଂବୁଟ୍ଲକୈ
ତୋଲି ନେଵାରଲତୋଡଂ ବୁଟ୍ଟକ କଳାଦୁଲ୍ଗଲ୍ଗେ ମେଲୟ୍ୟେନା
ସିଲୁଵୁଲ୍ଦୂରମୁଚେସିକୋଂ ଟେରଇଂଗିୟେ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 57 ||

ଶ୍ରୁତୁଲଭ୍ୟାସମୁଚେସି ଶାସ୍ତ୍ରଗରିମଲ ଶୋଧିଂଚି ତତ୍ତ୍ଵଂବୁଲନ
ମତି ନୂହିଂଚି ଶରୀର ମସ୍ଥିରମୁ ବ୍ରହ୍ମଂବେନ୍ନ ସତ୍ୟଂବୁ ଗାଂ
ଚିତି ମଂଚୁନ ସଭଲନ ଵୃଧାଵଚନମୁ ଲ୍ଚେପ୍ପଂଗନେ କାନି ନି
ର୍ଜିତଚିତ୍ତସ୍ଥିର ସୌଖ୍ୟମୁଲ ଦେଲିୟରୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 58 ||

ଗତି ନୀଵଂଚୁ ଭଜିଂଚୁଵାର ଲପଵର୍ଗଂ ବୋଂଦଗାନେଲ ସଂ
ତତମୁଂ ଗୂଟିକିନୈ ଚରିଂପ ଵିନଲେଦା ’ୟାୟୁ ରନ୍ନଂ ପ୍ରୟ
ଚ୍ଛତି’ ୟଂଚୁନ୍ମୋରଅଵେଟ୍ଟଗା ଶ୍ରୁତୁଲୁ ସଂସାରାଂଧକାରାଭି ଦୂ
ଷିତଦୁର୍ମାର୍ଗୁଲ ଗାନଂ ଗାନଂବଡଵୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 59 ||

ରତିରା ଜୁଦ୍ଧତି ମୀରଅ ନୋକ୍କପରି ଗୋରାଜାଶ୍ଵୁନି ନ୍ନୋତ୍ତଂ ବୋ
ନତଂ ଡାଦର୍ପକୁ ଵେଗ ନୋତ୍ତ ଗଵୟଂ ବାଂବୋତୁନୁଂ ଦାଂକି ୟୁ
ଗ୍ରତଂ ବୋରାଡଂଗନୁନ୍ନ ୟୁନ୍ନଡିମି ଲେଂଗଲ୍ଵୋଲେ ଶୋକାନଲ
ସ୍ଥିତିପାଲୈ ମୋରଅପେଟ୍ଟୁନନ ମନୁପଵେ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 60 ||

ଅଂତା ସଂଶୟମେ ଶରୀରଘଟନଂବଂତା ଵିଚାରଂବେ ଲୋ
ନଂତା ଦୁଃଖପରଂପରାନିଵିତମେ ମେନଂତା ଭୟଭ୍ରାଂତମେ
ୟଂତାନଂତଶରୀରଶୋଷଣମେ ଦୁର୍ଵ୍ୟାପାରମେ ଦେହିକିନ
ଜିଂତନ ନିନ୍ନୁଂ ଦଲଂଚି ପୋଂଦରୁ ନରୁଲ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 61 ||

ସଂତୋଷିଂଚିତିନିଂ ଜାଲୁଂଜାଲୁ ରତିରାଜଦ୍ଵାରସୌଖ୍ୟଂବୁଲନ
ଶାଂତିନ ବୋଂଦିତିଂ ଜାଲୁଂଜାଲୁ ବହୁରାଜଦ୍ଵାରସୌଖ୍ୟଂବୁଲନ
ଶାଂତିଂ ବୋଂଦେଦଂ ଜୂପୁ ବ୍ରହ୍ମପଦରାଜଦ୍ଵାରସୌଖ୍ୟଂବୁ ନି
ଶ୍ଚିଂତନ ଶାଂତୁଂଡ ନୌଦୁ ନୀ କରୁଣଚେ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 62 ||

ସ୍ତୋତ୍ରଂ ବନ୍ୟୁଲଂ ଜେୟନୋଲ୍ଲନି ଵ୍ରତସ୍ଥୁଲ୍ଵୋଲେ ଵେସଂବୁତୋଂ
ବୁତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କଲତ୍ର ରକ୍ଷଣ କଳାବୁଧ୍ଧିନ ନୃପାଲା(ଅ)ଧମନ
ବାତ୍ରଂ ବଂଚୁ ଭଜିଂପଂବୋଦୁ ରିତିୟୁନ ଭାଷ୍ୟଂବେ ୟିଵ୍ଵାରିଚା
ରିତ୍ରଂ ବେନ୍ନଂଡୁ ମେଚ୍ଚ ନେଂଚ ମଦିଲୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 63 ||

ଅକଲଂକସ୍ଥିତି ନିଲ୍ପି ନାଡ ମନୁ ଘଂଟା(ଆ)ରାଵମୁନ ବିଂଦୁଦୀ
ପକଳାଶ୍ରେଣି ଵିଵେକସାଧନମୁଲୋପ୍ପନ ବୂନି ୟାନଂଦତା
ରକଦୁର୍ଗାଟଵିଲୋ ମନୋମୃଗମୁଗର୍ଵସ୍ଫୂର୍ତି ଵାରିଂଚୁଵା
ରିକିଂଗା ଵୀଡୁ ଭଵୋଗ୍ରବଂଧଲତିକଲ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 64 ||

ଓକୟର୍ଧଂବୁ ନିନ୍ନୁ ନେ ନଡୁଗଂଗା ନୂହିଂଚି ନେଟ୍ଲୈନଂ ବୋ
ମ୍ମୁ କଵିତ୍ଵଂବୁଲୁ ନାକୁଂ ଜେଂଦନିଵି ୟେମୋ ୟଂଟିଵା ନାଦୁଜି
ହ୍ଵକୁ ନୈସର୍ଗିକ କୃତ୍ୟ ମିଂତିୟ ସୁମୀ ପ୍ରାର୍ଧିଂଚୁଟେ କାଦୁ କୋ
ରିକଲ ନ୍ନିନ୍ନୁନୁଗାନ ନାକୁ ଵଶମା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 65 ||

ଶୁକମୁଲ କିଂଶୁକପୁଷ୍ପମୁଲ ଗନି ଫଲସ୍ତୋମଂ ବଟଂଚୁନ୍ସମୁ
ତ୍ସୁକତଂ ଦେରଂଗଂ ବୋଵୁ ନଚ୍ଚଟ ମହା ଦୁଃଖଂବୁ ସିଦ୍ଧିଂଚୁଂ; ଗ
ର୍ମକଳାଭାଷଲକେଲ୍ଲଂ ବ୍ରାପୁଲଗୁ ଶାସ୍ତ୍ରଂବୁ ଲ୍ଵିଲୋକିଂଚୁଵା
ରିକି ନିତ୍ୟତ୍ଵମନୀଷ ଦୂରମଗୁଂଜୂ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 66 ||

ଓକରିଂ ଜଂପି ପଦସ୍ଥୁଲୈ ବ୍ରତୁକଂ ଦାମୋକ୍କୋକ୍କ ରୂହିଂତୁରେ
ଲୋକୋ ତାମେନ୍ନଂଡୁଂ ଜାଵରୋ ତମକୁଂ ବୋଵୋ ସଂପଦଲ ପୁତ୍ରମି
ତ୍ରକଳତ୍ରାଦୁଲତୋଡ ନିତ୍ୟ ସୁଖମଂଦଂ ଗଂଦୁରୋ ୟୁନ୍ନଵା
ରିକି ଲେଦୋ ମୃତି ୟେନ୍ନଂଡୁଂ ଗଟକଟ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 67 ||

ନୀ କାରୁଣ୍ୟମୁଂ ଗଲ୍ଗିନଟ୍ଟି ନରୁଂ ଡେନୀଚାଲୟଂବୁଲ ଜୋରଂ
ଡେକାର୍ପଣ୍ୟପୁ ମାଟଲାଡ ନରୁଗଂ ଡେଵ୍ଵାରିତୋ ଵେଷମୁଲ
ଗୈକୋଡେ ମତମୁଲ ଭଜିଂପଂ ଡିଲନେକଷ୍ଟପ୍ରକାରଂବୁଲନ
ଜୀକାକୈ ଚେଡିପୋଂଦୁ ଜୀଵନଦଶନ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 68 ||

ଜ୍ଞାତୁଲ ଦ୍ରୋହଂବୁ ଵାଂଡ୍ରୁ ସେୟୁକପଟେର୍ୟାଦି କ୍ରିୟାଦୋଷମୁଲ
ମାତଂଡ୍ରାନ ସହିଂପରାଦୁ ପ୍ରତିକର୍ମଂବିଂଚୁକେ ଜେୟଗାଂ
ବୋତେ ଦୋସମୁ ଗାନ ମାନି ୟତିନୈ ପୋଂଗୋରିନନ ସର୍ଵଦା
ଚେତଃକ୍ରୋଧମୁ ମାନ ଦେଟ୍ଲୁ ନଡୁତୁନ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 69 ||

ଚଦୁଵୁଲ ନେର୍ଚିନ ପଂଡିତାଧମୁଲୁ ସ୍ଵେଚ୍ଛାଭାଷଣକ୍ରୀଡଲନ
ଵଦରନ ସଂଶୟଭୀକରାଟଵୁଲଂ ଦ୍ରୋଵଲ୍ଦପ୍ପି ଵର୍ତିଂପଂଗା
ମଦନକ୍ରୋଧକିରାତୁଲଂଦୁଂ ଗନି ଭୀମପ୍ରୌଢିଚେଂ ଦାଂକିନଂ
ଜେଦରୁଂ ଜିତ୍ତମୁ ଚିତ୍ତଗିଂପଂଗଦଵେ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 70 ||

ରୋସିଂ ଦେଂଟିଦି ରୋଂତ ଦେଂଟିଦି ମନୋ ରୋଗସ୍ଥୁଂଡୈ ଦେହି ତାଂ
ବୂସିଂଦେଂଟିଦି ପୂଂତ ଲେଂଟିଵି ମଦା(ଅ)ପୂତଂବୁ ଲୀ ଦେହମୁଲ
ମୂସିଂଦେଂଟିଦି ମୂଂତଲେଂଟିଵି ସଦାମୂଢତ୍ଵମେ କାନି ତାଂ
ଜେସିଂଦେଂଟିଦି ଚେଂତଲେଂଟିଵି ଵୃଧା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 71 ||

ଶ୍ରୀ ଶୈଲେଶୁ ଭଜିଂତୁନୋ ୟଭଵୁଂଗାଂଚୀ ନାଧୁ ସେଵିଂତୁନୋ
କାଶୀଵଲ୍ଲଭୁଂ ଗୋଲ୍ଵଂବୋଦୁନୋ ମହା କାଳେଶୁଂ ବୂଜିଂତୁନୋ
ନାଶୀଲଂ ବଣୁଵୈନ ମେରୁ ଵନୁଚୁନ ରକ୍ଷିଂପଵେ ନୀ କୃପା
ଶ୍ରୀ ଶୃଂଗାରଵିଲାସହାସମୁଲଚେ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 72 ||

ଅୟଵାରୈ ଚରିୟିଂପଵଚ୍ଚୁଂ ଦନ ପାଦାଂ(ଅ)ଭୋଜତୀର୍ଧଂବୁଲନ
ଦୟତୋଂ ଗୋମ୍ମନଵଚ୍ଚୁ ସେଵକୁନି ୟର୍ଧପ୍ରାଣଦେହାଦୁଲ
ନ୍ନିୟୁ ନା ସୋମ୍ମନଵଚ୍ଚୁଂଗାନି ସିରୁଲନ୍ନିଂଦିଂଚି ନିନ୍ନାତ୍ମନି
ଷ୍କ୍ରିୟତଂ ଗାନଂଗରାଦୁ ପଂଡିତୁଲକୁନ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 73 ||

ମାୟା(ଅ) ଜାଂଡକରଂଡକୋଟିଂ ବୋଡିଗାମର୍ଧିଂଚିରୋ ଵିକ୍ରମା(ଅ)
ଜେୟୁଂ ଗାୟଜୁଂ ଜଂପିରୋ କପଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋହମୁଂ ବାସିରୋ
ୟାୟୁର୍ଦୟଭୁଜଂଗମୃତ୍ୟୁଵୁ ନନାୟାସଂବୁନନ ଗେଲ୍ଚିରୋ
ଶ୍ରେୟୋଦାୟକ ଲୌଦୁ ରେଟ୍ଟୁ ଲିତରୁଲ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 74 ||

ଚଵିଗାଂ ଜୂଡ ଵିନଂଗ ମୂର୍କୋନଂ ଦନୂସଂଘର୍ଷଣାସ୍ଵାଦମୋଂ
ଦ ଵିନିର୍ମିଂଚେଦ ଵେଲ ଜଂତୁଵୁଲ ନେତତ୍କ୍ରୀଡଲେ ପାତକ
ଵ୍ୟଵହାରଂବଲୁ ସେୟୁନେମିଟିକି ମାୟାଵିଦ୍ୟଚେ ବ୍ରୋଦ୍ଦୁପୁ
ଚ୍ଚି ଵିନୋଦିଂପଂଗ ଦୀନ ନେମି ଫଲମୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 75 ||

ଵେନୁକଂ ଜେସିନ ଘୋରଦୁର୍ଦଶଲୁ ଭାଵିଂପଂଗ ରୋଂତୟ୍ୟେଡୁନ
ଵେନୁକନ ମୁଂଦଟ ଵଚ୍ଚୁ ଦୁର୍ମରଣମୁଲ ଵୀକ୍ଷିଂପ ଭୀତୟ୍ୟେଡୁନ
ନନୁ ନେଂଜୂଡଗ ନାଵିଧୁଲ୍ଦଲଂଚିୟୁନ ନାକେ ଭୟଂ ବୟ୍ୟେଡୁଂ
ଜେନକୁଂଜୀଂକଟିୟାୟେଂ ଗାଲମୁନକୁନ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 76 ||

ପରିଶୀଲିଂଚିତି ମଂତ୍ରତଂତ୍ରମୁଲୁ ଚେପ୍ପ ନ୍ଵିଂଟି ସାଂଖ୍ୟାଦିୟୋ
ଗ ରହସ୍ୟଂବୁଲୁ ଵେଦ ଶାସ୍ତ୍ରମୁଲୁ ଵକ୍କାଣିଂଚିତିନ ଶଂକଵୋ
ଦରୟଂ ଗୁମ୍ମଡିକାୟଲୋନି ୟଵଗିଂଜଂତୈନ ନମ୍ମିଚଂଚି ସୁ
ସ୍ଥିରଵିଜ୍ଞାନମୁ ତ୍ରୋଵଂ ଜେପ୍ପଂଗଦଵେ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 77 ||

ମୋଦଲଂ ଜେସିନଵାରି ଧର୍ମମୁଲୁ ନିର୍ମୂଲଂବୁଗାଂ ଜେସି ଦୁ
ର୍ମଦୁଲୈ ୟିପ୍ପୁଡୁ ଵାରେ ଧର୍ମମୁ ଲୋନର୍ପଂ ଦମ୍ମୁ ଦୈଵଂବୁ ନ
ଵ୍ଵଡେ ରାନୁନ୍ନ ଦୁରାତ୍ମୁଲେଲ୍ଲ ଦମତ୍ରୋଵଂ ବୋଵରେ ଏଲ ଚେ
ସେଦରୋ ମୀଂଦୁ ଦଲଂଚିଚୂଡ କଧମୁଲ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 78 ||

କାସଂତୈନ ସୁଖଂ ବୋନର୍ଚୁନୋ ମନଃକାମଂବୁ ଲୀଡେର୍ଚୁନୋ
ଵୀସଂବୈନନୁ ଵେଂଟଵଚ୍ଚୁନୋ ଜଗଦ୍ଵିଖ୍ୟାତିଂ ଗାଵିଂଚୁନୋ
ଦୋସଂବୁ ଲ୍ବେଡଂ ବୋପୁନୋ ଵଲସିନଂଦୋଡ୍ତୋ ମିମୁଂ ଜୂପୁନୋ
ଛୀ! ସଂସାରଦୁରାଶ ୟେଲୁଦୁପଵୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 79 ||

ଓକପୂଂଟିଂଚୁକ କୂଡ ତକ୍କୁଵଗୁନେ ନୋର୍ଵଂଗଲେଂ ଡେଂଡକୋ
ପକ ନୀଡନ୍ଵେଦକୁଂ ଜଲିଂ ଜଡିଚି କୁଂପଟ୍ଲେତ୍ତୁକୋଂଜୂଚୁ ଵା
ନକୁ ନିଂଡିଂଡ୍ଲୁନୁ ଦୂରଉ ନୀତନୁଵୁ ଦୀନନ୍ଵଚ୍ଚୁ ସୌଖ୍ୟଂବୁ ରୋ
ସି କଡାସିଂପରୁଗାକ ମର୍ତ୍ଵୁଲକଟ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 80 ||

କେଦାରାଦିସମସ୍ତତୀର୍ଧମୁଲୁ କୋର୍ମିଂଜୂଡଂ ବୋନେଂଟିକିନ
ଗାଡା ମୁଂଗିଲି ଵାରଣାସି! କଡୁପେ କୈଲାସଶୈଲଂବୁ ମୀ
ପାଦଧ୍ୟାନମୁ ସଂଭଵିଂଚୁନପୁଡେ ଭାଵିଂପ ନଜ୍ଞାନଲ
କ୍ଷ୍ମୀଦାରିଦ୍ର୍ୟୁଲୁ ଗାରେ ଲୋକୁ ଲକଟା! ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 81 ||

ତମକୋଂ ବୋପ୍ପଂ ବରାଂଗନାଜନପର ଦ୍ରଵ୍ୟଂବୁଲନ ମ୍ରୁଚ୍ଚିଲଂ
ଗ ମହୋଦ୍ୟୋଗମୁ ସେୟନେମ୍ମନମୁଦୋଂଗଂ ବଟ୍ଟି ଵୈରାଗ୍ୟପା
ଶମୁଲଂ ଜୁଟ୍ଟି ବିଗିମଂଚି ନୀଦୁଚରଣ ସ୍ତଂଭଂଜୁନଂ ଗଟ୍ଟିଵୈ
ଚି ମୁଦଂ ବେପ୍ପୁଡୁଂ ଗଲ୍ଗଂଜେୟ ଗଡଵେ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 82 ||

ଵେଧଂ ଦିଟ୍ଟଗରାଦୁଗାନି ଭୁଵିଲୋ ଵିଦ୍ଵାଂସୁଲଂଜେୟ ନେ
ଲା ଧୀଚାତୁରିଂ ଜେସେଂ ଜେସିନ ଗୁଲାମାପାଟନେ ପୋକ କ୍ଷୁ
ଦ୍ବାଧାଦୁଲ ଗଲିଗିଂପନେଲ ୟଦି କୃତ୍ୟଂବୈନ ଦୁର୍ମାର୍ଗୁଲଂ
ଜୀ! ଧାତ୍ରୀଶୁଲଂ ଜେୟନେଂଟି କକଟା! ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 83 ||

ପୁଡମି ନ୍ନିନ୍ନୋକ ବିଲ୍ଵପତ୍ରମୁନନେଂ ବୂଜିଂଚି ପୁଣ୍ୟଂବୁନୁଂ
ବଡୟନ୍ନେରକ ପେକ୍କୁଦୈଵମୁଲକୁଂ ବପ୍ପୁଲ ପ୍ରସାଦଂବୁଲଂ
ଗୁଡୁମୁଲ ଦୋସେଲୁ ସାରେସତ୍ତୁଲଡୁକୁଲ ଗୁଗ୍ଗିଳ୍ଳୁନୁଂ ବେଟ୍ଟୁଚୁଂ
ଜେଡି ୟେଂଦୁଂ ଗୋରଅଗାକପୋଦୁ ରକଟା! ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 84 ||

ଵିତ୍ତଜ୍ଞାନମୁ ପାଦୁ ଚିତ୍ତମୁ ଭଵାଵେଶଂବୁ ରକ୍ଷାଂବୁଵୁଲ
ମତ୍ତତ୍ଵଂବୁ ତଦଂକୁରମ ଐନୃତମୁଲ ମାରଆକୁ ଲତ୍ୟଂତଦୁ
ଦ୍ଵୃତ୍ତୁଲ ପୁଵ୍ଵୁଲୁଂ ବଂଡ୍ଲୁ ମନ୍ମଧମୁଖା ଵିର୍ଭୂତଦୋଷଂବୁଲୁଂ
ଜିତ୍ତାଧ୍ୟୁନ୍ନତନିଂବଭୂଜମୁନକୁନ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 85 ||

ନୀପୈଂ ଗାପ୍ୟମୁ ଚେପ୍ପୁଚୁନ୍ନ ୟତଂଡୁନ୍ନୀପଦ୍ୟମୁଲ ଵ୍ରାସିୟି
ମ୍ମା ପାଠଂମୋନରିଂତୁନନ୍ନ ୟତଂଡୁନ ମଂଜୁପ୍ରବଂଧଂବୁ ନି
ଷ୍ଟାପୂର୍ତିଂ ବଠିୟିଂଚୁଚୁନ୍ନ ୟତଂଡୁନ ସଦ୍ବାଂଧଵୁଲ ଗାକ ଚୀ
ଚୀ! ପୃଷ୍ଠାଗତବାଂଧଵଂବୁ ନିଜମା! ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 86 ||

ସଂପଦ୍ଗର୍ଵମୁଂ ବାରଅଂଦ୍ରୋଲି ରିପୁଲନ ଜଂକିଂଚି ୟାକାଂକ୍ଷଲନ
ଦଂପୁଲ୍ଵେଟ୍ଟି କଳଂକମୁ ଲ୍ନରଅକି ବଂଧକ୍ଲେଶଦୋଷଂବୁଲଂ
ଜିଂପୁଲ୍ସେସି ଵୟୋଵିଲାସମୁଲୁ ସଂକ୍ଷେପିଂଚି ଭୂତଂବୁଲଂ
ଜେଂପଲ୍ଵେୟକ ନିନ୍ନୁଂ ଗାନନଗୁନା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 87 ||

ରାଜଶ୍ରେଣିକି ଦାସୁଲୈ ସିରୁଲଂ ଗୋରଂ ଜେରଂଗା ସୌଖ୍ୟମୋ
ୟୀ ଜନ୍ମଂବୁ ତରିଂପଂଜେୟଗଲ ମିମ୍ମେ ପ୍ରୋଦ୍ଦୁ ସେଵିଂଚୁ ନି
ର୍ଵ୍ୟାଜାଚାରମୁ ସୌଖ୍ୟମୋ ତେଲିୟଲେରୌ ମାନଵୁ ଲ୍ପାପରା
ଜୀଜାତାତିମଦାଂଧବୁଦ୍ଧୁ ଲଗୁଚୁନ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 88 ||

ନିନ୍ନଂ ଜୂଡରୋ ମୋନ୍ନଂ ଜୂଡରୋ ଜନୁଲ ନିତ୍ୟଂବୁ ଜାଵଂଗ ନା
ପନ୍ନୁ ଲ୍ଗନ୍ନନିଧାନ ମୟ୍ୟେଡି ଧନଭ୍ରାଂତିନ ଵିସର୍ଜିଂପଲେ
କୁନ୍ନା ରେନ୍ନଂଡୁ ନିନ୍ନୁ ଗଂଡୁ ରିକ ମର୍ତ୍ଵୁଲ ଗୋଲ୍ଵରେମୋ ନିନୁନ
ଵିନ୍ନଂ ବୋଵକ ୟନ୍ୟଦୈଵରତୁଲନ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 89 ||

ନନ୍ନେ ୟେନୁଂଗୁତୋଲୁଦୁପ୍ପଟମୁ ବୁଵ୍ଵାକାଲକୂତଂବୁ ଚେ
ଗିନ୍ନେ ବ୍ରହ୍ମକପାଲ ମୁଗ୍ରମଗୁ ଭୋଗେ କଂଠହାରଂବୁ ମେଲ
ନିନ୍ନୀଲାଗୁନ ନୁଂଟୟୁଂ ଦେଲିସିୟୁନ ନୀପାଦପଦ୍ମଂବୁ ଚେ
ର୍ଚେନ ନାରୟଣୁଂ ଡେଟ୍ଲୁ ମାନସମୁଂ ଦା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 90 ||

ଦ୍ଵାରଦ୍ଵାରମୁଲଂଦୁଂ ଜଂଚୁକିଜନଵ୍ରାତଂବୁ ଦଂଡଂମୁଲନ
ଦୋରଂତ୍ସ୍ଥଲି ବଗ୍ଗନଂ ବୋଡୁଚୁଚୁନ ଦୁର୍ଭାଷଲାଡ ନ୍ମରଇନ
ଵାରିଂ ବ୍ରାର୍ଧନଚେସି ରାଜୁଲକୁ ସେଵଲ୍ସେୟଂଗାଂବୋରୁଲ
କ୍ଷ୍ମୀରାଜ୍ୟଂବୁନୁ ଗୋରି ନୀମରିଜନୁଲ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 91 ||

ଊରୂରଂ ଜନୁଲେଲ୍ଲ ବିକ୍ଷ ମିଦରୋୟୁଂଦଂ ଗୁହଲ୍ଗଲ୍ଗଵୋ
ଚୀରାନୀକମୁ ଵୀଧୁଲଂ ଦୋରୁକରୋ ଶୀତାମୃତସ୍ଵଚ୍ଛଵାଃ
ପୂରଂ ବେରୁଲଂ ବାରଅଦୋ ତପସୁଲଂବ୍ରୋଵଂଗ ନୀଵୋପଵୋ
ଚେରଂ ବୋଵୁଦୁରେଲ ରାଗୁଲ ଜନୁଲ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 92 ||

ଦୟ ଜୂଡୁଂଡନି ଗୋଂଦରଆଡୁଦୁରୁ ନିତ୍ୟଂବୁନ ନିନୁଂ ଗୋଲ୍ଚୁଚୁନ
ନିୟମଂ ବେଂତୋ ଫଲଂବୁ ନଂତିୟେକଦା ନୀଵୀୟ ପିଂଡେଂତୋ ଅଂ
ତିୟକା ନିପ୍ପଟିୟୁଂ ଦଲଂପନନୁ ବୁଦ୍ଧିଂ ଜୂଡ; ନେଲବ୍ବୁନି
ଷ୍କ୍ରିୟତନ ନିନ୍ନୁ ଭଜିଂପ କିଷ୍ଟସୁଖମୁଲ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 93 ||

ଆରାଵଂ ବୁଦୟିଂଚେଂ ଦାରକମୁଗ ନାତ୍ମାଭ୍ରଵୀଧିନ୍ମହା(ଅ)
କାରୋକାରମକାରୟୁକ୍ତମଗୁ ନୋଂକାରାଭିଧାନଂବୁ ଚେ
ନ୍ନାରୁନ ଵିଶ୍ଵ ମନଂଗଂ ଦନ୍ମହିମଚେ ନାନାଦବିଂଦୁଲ ସୁଖ
ଶ୍ରୀ ରଂଜିଲ୍ଲଂ ଗଡଂଗୁ ନୀଵଦେ ସୁମୀ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 94 ||

ନୀଭକ୍ତୁ ଲ୍ମଦିଵେଲ ଭଂଗୁଲ ନିନୁନ୍ସେଵିଂବୁଚୁନ ଵେଡଂଗା
ଲୋଭଂବେଟିକି ଵାରି କୋର୍କୁଲୁ କୃପଳୁତ୍ଵଂବୁନଂ ଦୀର୍ମରା
ଦା ଭଵ୍ୟଂବୁଂ ଦଲଂଚି ଚୂଡୁ ପରମାର୍ଧଂ ବିଚ୍ଚି ପୋମ୍ମନ୍ନ ନୀ
ଶ୍ରୀ ଭାଂଡରମୁଲୋଂ ଗୋରଅଂତପଡୁନା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 95 ||

ମୋଦଲନ୍ଭକ୍ତୁଲକିଚ୍ଚିନାଂଡଵୁଗଦା ମୋକ୍ଷଂବୁ ନେଂ ଡେମୟା
’ମୁଦିୟଂଗା ମୁଦିୟଂଗଂ ବୁଟ୍ଟୁ ଘନମୌ ମୋହଂବୁ ଲୋଭଂବୁ’ ନ
ନ୍ନଦି ସତ୍ୟଂବୁ କୃପଂ ଦଲଂପ ନୋକଵୁଣ୍ୟାତ୍ମୁଂଡୁ ନିନ୍ନାତ୍ମ ଗୋ
ଲ୍ଚି ଦିନଂବୁନ ମୋରଅଵେଟ୍ଟଂଗାଂ ଗଟଗଟା! ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 96 ||

କାଲଦ୍ଵାରକଵାଟବଂଧନମୁ ଦୁଷ୍କାଲ୍ପ୍ରମାଣକ୍ରିୟା
ଲୋଲାଜାଲକଚିତ୍ରଗୁପ୍ତମୁଖଵ ଲ୍ମୀକୋଗ୍ରଜିହ୍ଵାଦ୍ଭୁତ
ଵ୍ୟଳଵ୍ୟାଳଵିରୋଧି ମୃତ୍ୟୁମୁଖଦଂଷ୍ଟ୍ରା(ଅ)ହାର୍ୟ ଵଜ୍ରଂବୁ ଦି
କ୍ଚେଲାଲଂକୃତ! ନୀଦୁନାମ ମରୟନ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 97 ||

ପଦିଵେଲଲୈନନୁ ଲୋକକଂଟକୁଲଚେଂ ବ୍ରାପ୍ରିଂଚୁ ସୌଖ୍ୟଂବୁ ନା
ମଦିକିଂ ବଥ୍ୟମୁ ଗାଦୁ ସର୍ଵମୁନକୁନ ମଧ୍ୟସ୍ଥୁଂଡୈ ସତ୍ୟଦା
ନଦୟାଦୁଲ ଗଲ ରାଜୁ ନାକୋସଂଗୁ ମେନଵ୍ଵାନି ନୀ ୟଟ୍ଲଚୂ
ଚି ଦିନଂବୁନ ମୁଦମୋଂଦୁଦୁନ ଗଡପଟନ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 98 ||

ତାତଲ ତଲ୍ଲିୟୁଂ ଦଂଡ୍ରିୟୁନ ମରଇୟୁଂ ବେଦ୍ଦଲ ଚାଵଗାଂ ଜୂଡରୋ
ଭୀତିଂ ବୋଂଦଂଗନେଲ ଚାଵୁନକୁଂଗାଂ ବେଂଡ୍ଲାମୁବିଡ୍ଡଲ ହିତ
ଵ୍ରାତଂବୁନ ବଲଵିଂପ ଜଂତୁଵୁଲକୁନ ଵାଲାୟମୈୟୁଂଡଂଗାଂ
ଜେତୋଵୀଧି ନରୁଂଡୁ ନିନ୍ଗୋଲୁଵଂଡୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 99 ||

ଜାତୁଲ ସେପ୍ପୁଟ ସେଵସେୟୁଟ ମୃଷଲ ସଂଧିଂଚୁ ଟନ୍ୟାୟଵି
ଖ୍ୟାତିଂ ବୋଂଦୁଟ କୋଂଡେକାଂଡଵୁଟ ହିଂସାରଂଭକୁଂଡୌଟ ମି
ଧ୍ୟାତାତ୍ପର୍ୟମୁଲାଡୁଟନ୍ନିୟୁଂ ବରଦ୍ରଵ୍ୟଂବୁନାଶିଂଚି ୟୀ
ଶ୍ରୀ ତା ନେନ୍ନିୟୁଗଂବୁ ଲୁଂଡଂଗଲଦୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 100 ||

ଚେଡୁଗୁଲ କୋଂଦରଉ କୂଡି ଚେୟଂଗଂବନୁଲ ଚୀକଟ୍ଲୁ ଦୂରଅଂଗଂ ମା
ଲ୍ପଡିତିଂ ଗାନ ଗ୍ରହିଂପରାନି ନିନୁ ନୋଲ୍ଲଂଜାଲଂ ବୋମ୍ମଂଚୁ ନିଲ
ଵେଲଂଦ୍ରୋଚିନଂ ଜୂରୁପଟ୍ଟୁକୋନି ନେ ଵ୍ରେଲାଡୁଦୁଂ ଗୋର୍କିଂ ଗୋ
ରେଡି ୟର୍ଧଂବୁଲୁ ନାକୁ ନେଲ ୟିଡଵୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 101 ||

ଭସିତୋଦ୍ଧୂଳନଧୂସରାଂଗୁଲୁ ଜଟାଭାରୋତ୍ତମାଂଗୁଲ ତପୋ
ଵ୍ୟସନମୁଲ ସାଧିତପଂଚଵର୍ଣରସମୁଲ ଵୈରାଗ୍ୟଵଂତୁଲ ନିତାଂ
ତସୁଖସ୍ଵାଂତୁଲୁ ସତ୍ୟଭାଷଣଲୁ ନୁଦ୍ୟଦ୍ରତ୍ନରୁଦ୍ରାକ୍ଷରା
ଜିସମେତୁଲ ତୁଦନେଵ୍ଵରୈନ ଗୋଲୁତୁନ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 102 ||

ଜଲଜଶ୍ରୀ ଗଲ ମଂଚିନୀଳ୍ଳୁ ଗଲଵାଚତ୍ରାତିଲୋ ବାପୁରେ!
ଵେଲିଵାଡ ନ୍ମରଇ ବାଂପନିଲ୍ଲୁଗଲଦାଵେସାଲୁଗା ନକ୍କଟା!
ନଲି ନା ରେଂଡୁ ଗୁଣଂବୁ ଲେଂଚି ମଦିଲୋ ନନ୍ନେମି ରୋୟଂଗ ନୀ
ଚେଲୁଵଂବୈନ ଗୁଣଂବୁ ଲେଂଚୁକୋନଵେ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 103 ||

ଗଡିୟଲ ରେଂଟିକୋ ମୂଂଟିକୋ ଗଡିୟକୋ କାଦେନି ନେଂଡେଲ୍ଲିୟୋ
କଡ ନେଂଡାଦିକୋ ୟେନ୍ନଂଡୋ ୟେରଉଂ ଗ ମୀକାୟଂବୁ ଲୀଭୂମିପୈଂ
ବଡଗା ନୁନ୍ନଵି ଧର୍ମମାର୍ଗମୋକଟିଂ ବାଟିଂପ ରୀ ମାନଵୁଲ
ଚେଡୁଗୁଲ ନୀପଦଭକ୍ତିୟୁଂ ଦେଲିୟରୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 104 ||

କ୍ଷିତିଲୋ ଦୋଡ୍ଡତୁରଂଗସାମଜମୁ ଲେଚିତ୍ରମ୍ମୁ ଲାଂଦୋଳିକା
ତତୁ ଲେ ଲେକ୍କ ଵିଲାସିନୀଜନସୁଵସ୍ରଵ୍ରାତ ଭୂଷାକଲା
ପତନୂଜାଦିକ ମେମିଦୁର୍ଲଭମୁ ନୀ ପାଦମ୍ମୁ ଲର୍ଚିଂଚୁଚୋ
ଜିତପଂକେରୁହପାଦପଦ୍ମୟୁଗଳା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 105 ||

ସଲିଲମ୍ମୁଲ ଜୁଖୁକପ୍ରମାଣ ମୋକ ପୁଷ୍ମମ୍ମୁନ ଭଵନ୍ମୌଳି ନି
ଶ୍ଚଲବକ୍ତିପ୍ରପତ୍ତିଚେ ନରୁଂଡୁ ପୂଜଲ ସେୟଂଗା ଧନ୍ୟୁଂଡୌ
ନିଲ ଗଂଗାଜଲଚଂଦ୍ରଖଂଡମୁଲ ଦାନିଂଦୁଂ ଦୁଦିଂ ଗାଂଚୁ ନୀ
ଚେଲୁଵଂ ବଂତୟୁ ନୀ ମହତ୍ତ୍ଵ ମିଦିଗା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 106 ||

ତମନେତ୍ରଦ୍ୟୁତିଂ ଦାମେ ଚୂଡ ସୁଖମୈତାଦାତ୍ମ୍ୟମୁନ ଗୂର୍ପଂଗା
ଵିମଲମ୍ମୁଲ କମଲାଭମୁଲ ଜିତଲସଦ୍ଵିଦ୍ୟୁଲ୍ଲତାଲାସ୍ୟମୁଲ
ସୁମନୋବାଣଜୟପ୍ରଦମ୍ମୁଲନୁଚୁନ ଜୂଚୁନ ଜନଂବୂନିହା
ରିମୃଗାକ୍ଷୀନିଵହମ୍ମୁକନ୍ନୁଗଵଲନ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 107 ||

ପଟଵଦ୍ରଜ୍ଜୁଭୁଜଂଗଵଦ୍ରଜତଵି ଭ୍ରାଂତିସ୍ଫୁରଚ୍ଛୁକ୍ତିଵ
ଦ୍ଘଟଵଚ୍ଚଂଦ୍ରଶିଲାଜପାକୁସୁମରୁ କ୍ସାଂଗତ୍ୟଵତ୍ତଂଚୁଵା
କ୍ପଟିମଲ ନେର୍ତୁରୁ ଚିତ୍ସୁଖଂ ବନୁଭଵିଂପନ ଲେକ ଦୁର୍ମେଧନୁଲ
ଚିଟୁକନ୍ନଂ ଦଲପୋୟଂଜୂତୁ ରଧମୁଲ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 108 ||

ନିନୁ ନିଂଦିଂଚିନ ଦକ୍ଷୁପୈଂ ଦେଗଵୋ ଵାଣୀନାଧୁ ଶାସିଂପଵୋ
ଚନୁନା ନୀ ପାଦପଦ୍ମସେଵକୁଲଂ ଦୁଚ୍ଛଂ ବାଡୁ ଦୁର୍ମାର୍ଗୁଲଂ
ବେନୁପନ ନୀକୁନୁ ନୀଦୁଭକ୍ତତତିକିନ ଭେଦଂବୁ ଗାନଂଗ ଵ
ଚ୍ଚେନୋ ଲେକୁଂଡିନ ନୂରଅକୁଂଡଗଲଵା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 109 ||

କରିଦୈତ୍ୟୁନ ବୋରିଗୋନ୍ନ ଶୂଲମୁ କ(ରା)ରଗ୍ର(ସ୍ଥ)ସ୍ତଂବୁ ଗାଦୋ ରତୀ
ଶ୍ଵରୁନିନ ଗାଲ୍ଚିନ ଫାଲଲୋଚନଶିଖା ଵର୍ଗଂବୁ ଚଲ୍ଲାରଏନୋ
ପରନିଂଦାପରୁଲନ ଵଧିଂପ ଵିଦିୟୁନ ଭାଷ୍ୟଂବେ ଵାରେମି ଚେ
ସିରି ନୀକୁନ ବରମୋପକାର ମରୟନ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 110 ||

ଦୁରମୁନ ଦୁର୍ଗମୁ ରାୟବାରମୁ ମରଇନ ଦୋଂଗର୍ମମୁନ ଵୈଦ୍ୟମୁନ
ନରନାଧାଶ୍ରୟ ମୋଡବେରମୁନୁ ବେନ୍ମଂତ୍ରଂବୁ ସିଦ୍ଧିଂଚିନନ
ଅରୟନ ଦୋଡ୍ଡଫଲଂବୁ ଗଲ୍ଗୁନଦିଗା କାକାର୍ୟମେ ତପ୍ପିନନ
ସିରିୟୁଂ ବୋଵୁନୁ ବ୍ରାଣହାନିୟୁ ନଗୁନ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 111 ||

ତନୟୁଂ ଗାଂଚି ଧନଂବୁ ନିଂଚି ଦିଵିଜସ୍ଥାନଂବୁ ଗଟ୍ଟିଂଚି ଵି
ପ୍ରୁନ କୁଦ୍ଵାହମୁ ଜେସି ସତ୍କୃତିକିଂ ବାତ୍ରୁଂଡୈ ତଟାକଂବୁ ନେ
ର୍ପୁନଂ ଦ୍ରଵ୍ଵିଂଚି ଵନଂବୁ ଵେଟ୍ଟି ମନନୀ ପୋଲେଡୁ ନୀସେଵଂ ଜେ
ସିନ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମୁଂଡୁ ପୋଵୁ ଲୋକମୁନକୁନ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 112 ||

କ୍ଷିତିନାଧୋତ୍ତମ! ସତ୍କଵୀଶ୍ଵରୁଂଡ ଵଚ୍ଚେନ ମିମ୍ମୁଲଂ ଜୂଡଂଗା
ନତଂଡେ ମେଟି କଵିତ୍ଵଵୈଖରିନି ସଦ୍ୟଃକାଵ୍ୟନିର୍ମାତ ତତ
ପ୍ରତିଭ ଲ୍ମଂଚିନି ତିଟ୍ଟୁପଦ୍ୟମୁଲୁ ଚେପ୍ପୁଂ ଦାତଂଡୈନନ ମମୁଂ
ଗ୍ରିତମେ ଚୂଚେନୁ ବୋମ୍ମଟଂଚୁ ରଧମୁଲ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 113 ||

ନୀକୁଂ ଗାନି କଵିତ୍ଵ ମେଵ୍ଵରିକି ନେନୀନଂଚୁ ମୀଦେତ୍ତିତିନ
ଜେକୋଂଟିନ ବିରୁଦଂବୁ କଂକଣମୁ ମୁଂଜେଂ ଗଟ୍ଟିତିଂ ବଟ୍ଟିତିନ
ଲୋକୁଲ ମେଚ୍ଚ ଵ୍ରତଂବୁ ନାତନୁଵୁ କୀଲୁଲ ନେର୍ପୁଲୁଂ ଗାଵୁ ଛୀ
ଛୀ କାଲଂବୁଲରୀତି ଦପ୍ପେଡୁ ଜୁମୀ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 114 ||

ନିଚ୍ଚଲ ନିନ୍ନୁ ଭଜିଂଚି ଚିନ୍ମୟମହା ନିର୍ଵାଣପୀଠଂବୁ ପୈ
ରଚ୍ଚଲ୍ସେୟକ ୟାର୍ଜଵଂବୁ କୁଜନ ଵ୍ରାତଂବୁଚେଂ ଗ୍ରାଂଗି ଭୂ
ଭୃଚ୍ଚଂଡାଲୁରଂ ଗୋଲ୍ଚି ଵାରୁ ଦନୁଂ ଗୋପିଂମନ ବୁଧୁଂ ଡାର୍ତୁଂଡୈ
ଚିଚ୍ଚାରଂ ଜମୁ ରେଲ୍ଲଂ ଜଲ୍ଲୁକୋନୁନୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 115 ||

ଦଂତଂବୁ ଲ୍ପଡନପ୍ପୁଡେ ତନୁଵୁନଂଦାରୂଢି ୟୁନ୍ନପ୍ପୁଡେ
କାଂତାସଂଘମୁ ରୋୟନପ୍ପୁଡେ ଜରକ୍ରାଂତଂବୁ ଗାନପ୍ପୁଡେ
ଵିତଲ୍ମେନ ଜରିଂଚନପ୍ପୁଡେ କୁରୁଲ୍ଵେଲ୍ଲେଲ୍ଲ ଗାନପ୍ପୁଡେ
ଚିଂତିଂପନ୍ଵଲେ ନୀପଦାଂବୁଜମୁଲନ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! || 116 ||

.


ശ്രീവിദ്യുത്കലിതാ‌உജവംജവമഹാ-ജീമൂതപാപാംബുധാ-
രാവേഗംബുന മന്മനോബ്ജസമുദീ-ര്ണത്വംബും ഗോല്പോയിതിന് |
ദേവാ! മീ കരുണാശരത്സമയമിം-തേം ജാലും ജിദ്ഭാവനാ-
സേവം ദാമരതംപരൈ മനിയെദന്- ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 1 ||

വാണീവല്ലഭദുര്ലഭംബഗു ഭവദ്ദ്വാരംബുന ന്നില്ചി നി
ര്വാണശ്രീം ജെറപട്ടം ജൂചിന വിചാരദ്രോഹമോ നിത്യ ക
ള്യാണക്രീഡലം ബാസി ദുര്ദശലപാ ലൈ രാജലോകാധമ
ശ്രേണീദ്വാരമു ദൂറംജേസി തിപുഡോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 2 ||

അംതാ മിധ്യ തലംചി ചൂചിന നരും ഡട്ലൗ ടെറിംഗിന് സദാ
കാംത ല്പുത്രുലു നര്ധമുന് തനുവു നി ക്കംബംചു മോഹാര്ണവ
ചിഭ്രാംതിം ജെംദി ജരിംചു ഗാനി പരമാര്ധംബൈന നീയംദും ദാം
ജിംതാകംതയു ജിംത നില്പംഡുഗദാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 3 ||

നീ നാ സംദൊഡംബാടുമാട വിനുമാ നീചേത ജീതംബു നേം
ഗാനിം ബട്ടക സംതതംബു മദി വേഡ്കം ഗൊല്തു നംതസ്സപ
ത്നാനീകംബുന കൊപ്പഗിംപകുമു നന്നാപാടീയേ ചാലും ദേ
ജീനൊല്ലം ഗരി നൊല്ല നൊല്ല സിരുലന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 4 ||

ഭവകേലീമദിരാമദംബുന മഹാ പാപാത്മുംഡൈ വീഡു ന
ന്നു വിവേകിംപം ഡടംചു നേനു നരകാര്ണോരാശിപാലൈനം ബ
ട്ടവു; ബാലുംഡൊകചോട നാടതമിതോഡ ന്നൂതം ഗൂലംഗം ദം
ഡ്രി വിചാരിംപക യുംഡുനാ കടകടാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 5 ||

സ്വാമിദ്രോഹമും ജേസി യേനൊകനി ഗൊല്വംബോതിനോ കാക നേ
നീമാട ന്വിനനൊല്ലകുംഡിതിനൊ നിന്നേ ദിക്കുഗാം ജൂഡനോ
യേമീ ഇട്ടിവൃധാപരാധിനഗു നന്നീ ദുഃഖവാരാശിവീ
ചീ മധ്യംബുന മുംചി യുംപദഗുനാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 6 ||

ദിവിജക്ഷ്മാ രുഹ ധേനു രത്ന ഘനഭൂതി പ്രസ്ഫുരദ്രത്നസാ
നുവു നീ വില്ലു നിധീശ്വരുംഡു സഖും ഡര്ണോരാശികന്യാവിഭും
ഡുവിശേഷാര്ചകും ഡിംക നീകെന ഘനുംഡും ഗല്ഗുനേ നീവു ചൂ
ചി വിചാരിംപവു ലേമി നെവ്വംഡുഡുപുന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 7 ||

നീതോ യുധ്ധമു ചേയ നോംപം ഗവിതാ നിര്മാണശക്തി ന്നിനും
ബ്രീതുംജേയഗലേനു നീകൊറകു ദംഡ്രിംജംപഗാംജാല നാ
ചേതന് രോകട നിന്നുമൊത്തവെറതുംജീകാകു നാഭക്തി യേ
രീതിന്നാകിംക നിന്നു ജൂഡഗലുഗന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 8 ||

ആലുംബിഡ്ഡലു ദല്ലിദംഡ്രുലു ധനംബംചു ന്മഹാബംധനം
ബേലാ നാമെഡ ഗട്ടിനാഡവിക നിന്നേവേളം ജിംതിംതു നി
ര്മൂലംബൈന മനംബുലോ നെഗഡു ദുര്മോഹാബ്ധിലോം ഗ്രുംകി യീ
ശീലാമാലപു ജിംത നെട്ലുഡിപെദോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 9 ||

നിപ്പൈ പാതകതൂലശൈല മഡചുന് നീനാമമുന് മാനവുല്
തപ്പന് ദവ്വുല വിന്ന നംതക ഭുജാദര്പോദ്ധതക്ലേശമുല്
തപ്പുംദാരുനു മുക്തു ലൗദു രവി ശാസ്ത്രംബുല്മഹാപംഡിതുല്
ചെപ്പംഗാ ദമകിംക ശംക വലെനാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 10 ||

വീഡെംബബ്ബിന യപ്പുഡും ദമ നുതുല് വിന്നപ്പുഡുംബൊട്ടലോം
ഗൂഡുന്നപ്പുഡു ശ്രീവിലാസമുലു പൈകൊന്നപ്പുഡും ഗായകുല്
പാഡംഗ വിനുനപ്പുഡുന് ജെലംഗു ദംഭപ്രായവിശ്രാണന
ക്രീഡാസക്തുല നേമി ചെപ്പവലെനോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 11 ||

നിനു സേവിംപഗ നാപദല് വൊഡമനീ നിത്യോത്സവം ബബ്ബനീ
ജനമാത്രുംഡനനീ മഹാത്മു ഡനനീ സംസാരമോഹംബു പൈ
കൊനനീ ജ്ഞാനമു ഗല്ഗനീ ഗ്രഹഗനുല് ഗുംദിംപനീ മേലുവ
ച്ചിന രാനീ യവി നാകു ഭൂഷണമുലോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 12 ||

ഏ വേദംബു ബഠിംചെ ലൂത ഭുജംഗം ബേശാസ്ത്രമുല്സൂചെ ദാ
നേ വിദ്യാഭ്യസനംബൊനര്ചെം ഗരി ചെംചേമംത്ര മൂഹിംചെ ബോ
ധാവിര്ഭാവനിദാനമുല് ചദുവുലയ്യാ! കാവു! മീപാദസം
സേവാസക്തിയെ കാക ജംതുതതികിന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 13 ||

കായല് ഗാചെ വധൂനഖാഗ്രമുലചേ ഗായംബു വക്ഷോജമുല്
രായന് രാപഡെ റൊമ്മു മന്മധ വിഹാരക്ലേശവിഭ്രാംതിചേ
ബ്രായം ബായെനു ബട്ടഗട്ടെ ദലചെപ്പന് രോത സംസാരമേം
ജേയംജാല വിരക്തും ജേയംഗദവേ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 14 ||

നിന്നേരൂപമുഗാ ഭജിംതു മദിലോ നീരൂപു മോകാലൊ സ്ത്രീ
ചന്നോ കുംചമു മേകപെംടികയൊ യീ സംദേഹമുല്മാന്പി നാ
കന്നാര ന്ഭവദീയമൂര്തി സഗുണാ കാരംബുഗാ ജൂപവേ
ചിന്നീരേജവിഹാരമത്തമധുപാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 15 ||

നിനു നാവാംകിലി ഗാവുമംടിനൊ മരുന്നീലാകാഭ്രാംതിം ഗും
ടെന പൊമ്മംടിനൊ യെംഗിലിച്ചി തിനു തിംടേംഗാനി കാദംടിനോ
നിനു നെമ്മിംദഗ വിശ്വസിംചുസുജനാനീകംബു രക്ഷിംപംജേ
സിന നാവിന്നപമേല ഗൈകൊനവയാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 16 ||

റാലന് റുവ്വഗം ജേതുലാഡവു കുമാരാ! രമ്മു രമ്മ്ംചുനേം
ജാലന് ജംപംഗ നേത്രമു ന്ദിവിയംഗാശക്തുംഡനേം ഗാനു നാ
ശീലം ബേമനി ചെപ്പനുന്നദിംക നീ ചിത്തംബു നാ ഭാഗ്യമോ
ശ്രീലക്ഷ്മീപതിസേവിതാംഘ്രിയുഗളാ! ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 17 ||

രാജുല് മത്തുലു വാരിസേവ നരകപ്രായംബു വാരിച്ചുനം
ഭോജാക്ഷീചതുരംതയാനതുരഗീ ഭൂഷാദു ലാത്മവ്യധാ
ബീജംബുല് തദപേക്ഷ ചാലു മരിതൃപ്തിം ബൊംദിതിന് ജ്ഞാനല
ക്ഷ്മീജാഗ്രത്പരിണാമ മിമ്മു ദയതോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 18 ||

നീരൂപംബു ദലംപംഗാം ദുദമൊദല് നേഗാന നീവൈനചോ
രാരാ രമ്മനി യംചും ജെപ്പവു പൃധാരംഭംബു ലിംകേടികിന്!
നീര ന്മുംപുമു പാല മുംപു മിംക നിന്നേ നമ്മിനാംഡം ജുമീ
ശ്രീരാമാര്ചിത പാദപദ്മയുഗളാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 19 ||

നീകു ന്മാംസമു വാംഛയേനി കറവാ നീചേത ലേഡുംഡംഗാം
ജോകൈനട്ടി കുഠാരമുംഡ നനല ജ്യോതുംഡ നീരുംഡംഗാ
ബാകം ബൊപ്പ ഘടിംചി ചേതിപുനുകന് ഭക്ഷിംപകാബോയചേം
ജേകൊം ടെംഗിലിമാംസമിട്ലു ദഗുനാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 20 ||

രാജൈ ദുഷ്കൃതിം ജെംദെം ജംദുരുംഡു രാരാജൈ കുബേരുംഡു ദൃ
ഗ്രാജീവംബുനം ഗാംചെ ദുഃഖമു കുരുക്ഷ്മാപാലും ഡാമാടനേ
യാജിം ഗൂലെ സമസ്തബംധുവുലതോ നാ രാജശബ്ധംബു ചീ
ഛീ ജന്മാംതരമംദു നൊല്ലനുജുമീ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 21 ||

രാജര്ധാതുംഡൈനചോ നെചട ധര്മംബുംഡു നേരീതി നാ
നാജാതിക്രിയ ലേര്പഡുന് സുഖമു മാന്യശ്രേണി കെട്ലബ്ബു രൂ
പാജീവാളികി നേദി ദിക്കു ധൃതിനീ ഭക്തുല് ഭവത്പാദനീ
രേജംബുല് ഭജിയിംതു രേതെറംഗുനന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 22 ||

തരംഗല് പിപ്പലപത്രമുല് മെറംഗു ടദ്ദംബുല് മരുദ്ദീപമുല്
കരികര്ണാംതമു ലെംഡമാവുല തതുല് ഖദ്യോത്കീടപ്രഭല്
സുരവീധീലിഖിതാക്ഷരംബു ലസുവുല് ജ്യോത്സ്നാപഃപിംഡമുല്
സിരുലംദേല മദാംധുലൗദുരു ജനുല് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 23 ||

നിന്നുന്നമ്മിന രീതി നമ്മ നൊരുലന് നീകന്ന നാകെന്നലേ
രന്നല്ദമ്മുലു തല്ലിദംഡ്രുലു ഗുരുംദാപത്സഹായുംദു നാ
യന്നാ! യെന്നഡു നന്നു സംസ്കൃതിവിഷാദാംഭോധി ദാടിംചി യ
ഛ്ചിന്നാനംദസുഖാബ്ധിം ദേല്ചെദൊ കദേ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 24 ||

നീ പംചം ബഡിയുംഡഗാം ഗലിഗിനന് ഭിക്ഷാന്നമേ ചാലു ന്
ക്ഷേപം ബബ്ബിന രാജകീടമുല നേസേവിംപ്ംഗാനോപ നാ
ശാപാശംബുലം ജുട്ടി ത്രിപ്പകുമു സംസാരാര്ധമൈ ബംടുഗാം
ജേപട്ടം ദയ ഗല്ഗേനേനി മദിലോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 25 ||

നീ പേരുന് ഭവദംഘ്രിതീര്ധമു ഭവന്നിഷ്ഠ്യൂത താംബൂലമുന്
നീ പള്ലെംബു പ്രസാദമും ഗൊനികദാ നേ ബിഡ്ഡനൈനാംഡ ന
ന്നീപാടിം ഗരുണിംപു മോംപ നിംക നീനെവ്വാരികിം ബിഡ്ഡഗാം
ജേപട്ടം ദഗും ബട്ടി മാനം ദഗദോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 26 ||

അമ്മാ യയ്യ യടംചു നെവ്വരിനി നേനന്നന്ശിവാ! നിന്നുനേ
സുമ്മീ! നീ മദിം ദല്ലിദംഡ്രുലനടംചു ന്ജൂഡംഗാംബോകു നാ
കിമ്മൈം ദല്ലിയും ദംഡ്രിയുന് ഗുരുംഡു നീവേ കാക സംസാരപും
ജിമ്മംജീകംടി ഗപ്പിന ന്ഗഡവു നന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 27 ||

കൊഡുകുല് പുട്ട രടംചു നേഡ്തു രവിവേകുല് ജീവനഭ്രാംതുലൈ
കൊഡുകുല് പുട്ടരെ കൗരവേംദ്രുന കനേകുല് വാരിചേ നേഗതുല്
വഡസെം ബുത്രുലു ലേനി യാ ശുകുനകുന് ബാടില്ലെനേ ദുര്ഗതുല്!
ചെഡുനേ മോക്ഷപദം മപുത്രകുനകുന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 28 ||

ഗ്രഹദോഷംബുലു ദുര്നിമിത്തമുലു നീകള്യാണനാമംബു പ്ര
ത്യഹമും ബേര്കൊനുത്തമോത്തമുല ബാധംബെട്ടഗാനോപുനേ?
ദഹനും ഗപ്പംഗംജാലുനേ ശലഭസംതാനംബു നീ സേവം ജേ
സി ഹതക്ലേസുലു ഗാരുഗാക മനുജുല് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 29 ||

അഡുഗംമോനിക നന്യമാര്ഗരതുലംബ്രാണാവനോത്സാഹിനൈ
യഡുഗംബോയിന മോദു നീദു പദപദ്മാരാധകശ്രേണിയു
ന്നെഡകു ന്നിന്നു ഭജിംപംഗാംഗനിയു നാകേലാ പരാപേക്ഷ കോ
രെഡി ദിംകേമി ഭവത്പ്രസാദമെ തഗുന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 30 ||

മദമാതംഗമു ലംദലംബുല ഹരുല് മാണിക്യമു ല്പല്ലകുല്
മുദിതല് ചിത്രദുകൂലമു ല്പരിമളംബു ല്മോക്ഷമീംജാലുനേ?
മദിലോ വീനി നപേക്ഷസേസി നൃപധാമദ്വാരദേശംബും ഗാ
ചി ദിനംബുല് വൃധപുത്തുരജ്ഞുലകടാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 31 ||

രോസീ രോയദു കാമിനീജനുല താരുണ്യോരുസൗഖ്യംബുലന്
പാസീ പായരു പുത്രമിത്രജന സംപദ്ഭ്രാംതി വാംഛാലതല്
കോസീ കോയദു നാമനം ബകട നീകും ബ്രീതിഗാ സത് ക്രിയല്
ചേസീ ചേയദു ദീനി ത്രുള്ളണപവേ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 32 ||

എന്നേള്ളുംദു നേമി ഗംദു നിംകനേനെവ്വാരി രക്ഷിംചെദന്
നിന്നേ നിഷ്ഠ ഭജിംചെദ ന്നിരുപമോന്നിദ്രപ്രമോദംബു നാ
കെന്നംഡബ്ബെഡു ന്ംതകാലമിംക നേനിട്ലുന്ന നേമയ്യെഡിം?
ജിന്നംബുച്ചക നന്നു നേലുകൊലവേ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 33 ||

ചാവം ഗാലമു ചേരുവൗ ടെറിംഗിയും ജാലിംപംഗാ ലേക ന
ന്നെവൈദ്യുംഡു ചികിത്സം ബ്രോവംഗലംഡോ യേമംദു രക്ഷിംചുനോ
ഏ വേല്പുല് കൃപംജൂതുരോ യനുചു നിന്നിംതൈനം ജിംതിംപംഡാ
ജീവച്ഛ്രാധ്ധമും ജേസികൊന്ന യതിയുന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 34 ||

ദിനമും ജിത്തമുലോ സുവര്ണമുഖരീ തീരപ്രദേശാമ്രകാ
നനമധ്യോപല വേദികാഗ്രമുന നാനംദംബുനം ബംകജാ
നനനിഷ്ഥ ന്നുനും ജൂഡം ഗന്നനദിവോ സൗഖ്യംബു ലക്ഷ്മീവിലാ
സിനിമായാനടനല് സുഖംബു ലഗുനേ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 35 ||

ആലംചു ന്മെഡം ഗട്ടി ദാനികി നവത്യശ്രേണിം ഗല്പിംചി ത
ദ്ഭാലവ്രാതമു നിച്ചിപുച്ചുടനു സംബംധംബു ഗാവിംചി യാ
മാലര്മംബുന ബാംധവം ബനെഡി പ്രേമം ഗൊംദറം ദ്രിപ്പംഗാം
സീലന്സീല യമര്ചിന ട്ലൊസംഗിതോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 36 ||

തനുവേ നിത്യമുഗാ നൊനര്ചു മദിലേദാ ചച്ചി ജന്മിംപകും
ഡ നുപായംബു ഘടിംപു മാഗതുല രെംട ന്നേര്പു ലേകുന്ന ലേ
ദനി നാകിപ്പുഡ ചെപ്പു ചേയംഗല കാര്യംബുന്ന സംസേവം ജേ
സി നിനും ഗാംചെദംഗാക കാലമുനനോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 37 ||

പദുനാല്ഗേലെ മഹായുഗംബു ലൊക ഭൂപാലുംഡു; ചെല്ലിംചെ ന
യ്യുദയാസ്താചലസംധി നാജ്ഞ നൊകം ഡായുഷ്മംതുംഡൈ വീരിയ
ഭ്യുദയം ബെവ്വരു ചെപ്പംഗാ വിനരൊ യല്പുല്മത്തുലൈ യേല ച
ച്ചെദരോ രാജുല മംചു നക്കടകടാ! ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 38 ||

രാജന്നംതനെ പോവുനാ കൃപയു ധര്മംബാഭിജാത്യംബു വി
ദ്യാജാതക്ഷമ സത്യഭാഷണമു വിദ്വന്മിത്രസംരക്ഷയുന്
സൗഗന്യംബു കൃതംബെറുംഗടയു വിശ്വാസംബു ഗാകുന്ന ദു
ര്ബീജശ്രേഷ്ഥുലു ഗാം ഗതംബു ഗലദേ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 39 ||

മുനു നീചേ നപവര്ഗരാജ്യപദവീ മൂര്ധാഭിഷേകംബു ഗാം
ചിന പുണ്യാത്മുലു നേനു നൊക്കസരിവോ ചിംതിംചി ചൂഡംഗ നെ
ട്ലനിനം ഗീടഫണീംദ്രപോതമദവേ ദംഡോഗ്രഹിംസാവിചാ
രിനി ഗാംഗാം നിനു ഗാനംഗാക മദിലോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 40 ||

പവമാനാശനഭൂഷണപ്രകരമുന് ഭദ്രേഭചര്മംബു നാ-
ടവികത്വംബും പ്രിയംബുലൈ ഭുഗഹശുംഡാലാതവീചാരുലന്
ഭവദുഃഖംബുലം ബാപു ടൊപ്പും ജെലംദിംബാടിംചി കൈവല്യമി-
ച്ചി വിനോദിംചുട കേമി കാരണമയാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 41 ||

അമരസ്ത്രീല രമിംചിനം ജെഡദു മോഹം ബിംതയുന് ബ്രഹ്മപ-
ട്ടമു സിധ്ധിംചിന നാസ ദീറദു നിരൂഢക്രോധമുന് സര്വലോ-
കമുല ന്മ്രിംഗിന മാന ദിംദും ഗല സൗ-ഖ്യം ബൊല്ല നീസേവം ജേ-
സി മഹാപാതകവാരിരാശിം ഗഡതുന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 42 ||

ചനുവാരിം ഗനി യേദ്ചുവാരു ജമുംഡാ സത്യംബുഗാ വത്തു മേ
മനുമാനംബിംക ലേദു നമ്മമനി താരാവേള നാരേവുനന്
മുനുംഗംബോവുചു ബാസ സേയുട സുമീ മുമ്മാടികിം ജൂഡഗാം
ജെനടു ല്ഗാനരു ദീനിഭാവമിദിവോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 43 ||

ഭവദുഃഖംബുലു രാജകീടമുല നേബ്രാര്ധിംചിനം ബായുനേ
ഭവദംഘ്രിസ്തുതിചേതംഗാക വിലസദ്ബാലക്ഷുധാക്ലേശദു
ഷ്ടവിധുല്മാനുനെ ചൂഡ മേംകമെഡചംടംദല്ലി കാരുണ്യദ്ബ
ഷ്ഥിവിശേഷംബുന നിച്ചി ചംടംബലെ നോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 44 ||

പവി പുഷ്പംബഗു നഗ്നി മംചഗു നകൂപാരംബു ഭൂമീസ്ഥലം
ബവു ശത്രും ഡതിമിത്രുംഡൗ വിഷമു ദിവ്യാഹാരമൗ നെന്നംഗാ
നവനീമംഡലിലോപലന് ശിവ ശിവേ ത്യാഭാഷണോല്ലാസികിന്
ശിവ നീ നാമമു സര്വവശ്യകരമൗ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 45 ||

ലേവോ കാനലം ഗംധമൂലഫലമുല് ലേവോ ഗുഹല് തോയമുല്
ലേവോ യേറുലം ബല്ലവാസ്തരണമുല് ലേവോ സദാ യാത്മലോ
ലേവോ നീവു വിരക്തുല ന്മനുപ ജാലിം ബൊംദി ഭൂപാലുരന്
സേവല് സേയംഗം ബോദു രേലൊകൊ ജനുല് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 46 ||

മുനു നേം ബുട്ടിന പുട്ടു ലെന്നി ഗലവോ മോഹംബുചേ നംദുംജേ
സിന കര്മംബുല പ്രോവു ലെന്നി ഗലവോ ചിംതിംചിനന് ഗാന നീ
ജനനംബേ യനി യുന്ന വാഡ നിദിയേ ചാലിംപവേ നിന്നും ഗൊ
ല്ചിന പുണ്യംബുനകും ഗൃപാരതുംഡവൈ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 47 ||

തനു വെംദാക ധരിത്രി നുംഡു നനു നംദാകന് മഹാരോഗദീ
പനദുഃഖാദുലം ബൊംദകുംഡ നനുകംപാദൃഷ്ടി വീക്ഷിംചി യാ
വെനുകന് നീപദപദ്മമുല് ദലംചുചുന് വിശ്വപ്രപംചംബും ബാ
സിന ചിത്തംബുന നുംഡംജേയംഗദവേ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 48 ||

മലഭൂയിഷ്ട മനോജധാമമു സുഷുമ്നാദ്വാരമോ യാരു കും
ഡലിയോ പാദകരാക്ഷിയുഗ്മംബുലു ഷട്കംജംബുലോ മോമു ദാ
ജലജംബോ നിടലംബു ചംദ്രകളയോ സംഗംബു യോഗംബൊ ഗാ
സിലി സേവിംതുരു കാംതലന് ഭുവി ജനുല് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 49 ||

ജലകംബുല് രസമുല് പ്രസൂനമുലു വാചാബംധമുല് വാദ്യമു
ല്കലശബ്ധധ്വനു ലംചിതാംബര മലംകാരംബു ദീപ്തു ല്മെറും
ഗുലു നൈവേദ്യമു മാധുരീ മഹിമഗാം ഗൊല്തുന്നിനുന് ഭക്തിരം
ജില ദിവ്യാര്ചന ഗൂര്ചി നേര്ചിന ക്രിയന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 50 ||

ഏലീല ന്നുതിയിംപവച്ചു നുപമോത്പ്രേക്ഷാധ്വനിവ്യംഗ്യശ
ബ്ധാലംകാരവിശേഷഭാഷല കലഭ്യംബൈന നീരൂപമും
ജാലുംജാലും ഗവിത്വമുല്നിലുചുനേ സത്യംബു വര്ണിംചുചോ
ചീ! ലജ്ജിംപരുഗാക മാദൃശകവുല് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 51 ||

പാലും ബുവ്വയും ബെട്ടെദം ഗുഡുവരാ പാപന്ന രാ യന്ന ലേ
ലേലെമ്മന്ന നരംടിപംഡ്ലും ഗൊനി തേലേകുന്ന നേനൊല്ലനം
ടേ ലാലിംപരേ തല്ലിദംഡ്രുലപു ഡട്ലേ തെച്ചി വാത്സല്യ ല
ക്ഷ്മീലീലാവചനംബുലം ഗുഡുപരാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 52 ||

കലലംചുന് ശകുനംബുലംചു ഗ്രഹയോഗം ബംചു സാമുദ്രികം
ബു ലടംചും ദെവുലംചു ദിഷ്ട്മനുചുന് ഭൂതംബുലംചു ന്വിഷാ
ദുലടംചു ന്നിമിഷാര്ധ ജീവനമുലംചും ബ്രീതിം ബുട്ടിംചി യീ
സിലുഗുല് പ്രാണുലകെന്നി ചേസിതിവയാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 53 ||

തലമീംദം ഗുസുമപ്രസാദ മലികസ്ഥാനംബുപൈ ഭൂതിയുന്
ഗളസീമംബുന ദംഡ നാസികതുദന് ഗംധപ്രസാരംബു ലോ
പല നൈവേദ്യമും ജേര്ചു നേ മനുജ്ം ഡാഭക്തുംഡു നീകെപ്പുഡും
ജെലികാഡൈ വിഹരിംചു രൗപ്യഗിരിപൈ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 54 ||

ആലും ബിഡ്ഡലു മിത്രുലുന് ഹിതുലു നിഷ്ടര്ധംബു ലീനേര്തുരേ
വേള ന്വാരി ഭജിംപം ജാലിപഡ കാവിര്ഭൂത മോദംബുനം
ഗാലംബെല്ല സുഖംബു നീകു നിംക ഭക്തശ്രേണി രക്ഷിംപകേ
ശ്രീലെവ്വാരികിം ഗൂഡംബെട്ടെദവയാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 55 ||

സുലഭുല്മൂര്ഖു ലനുത്തമോത്തമുല രാജുല്ഗല്ഗിയേവേള ന
ന്നലംതലബെട്ടിന നീ പദാബ്ധമുലം ബായംജാല നേമിച്ചിനം
ഗലധൗതാചല മേലു ടംബുനിധിലോം ഗാപുംഡു ടബ്ജംബു പൈം
ജെലുവൊപ്പുന് സുഖിയിംപം ഗാംചുട സുമീ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 56 ||

കലധൗതാദ്രിയു നസ്ഥിമാലികയു ഗോഗംധര്വമുന് ബുന്കയും
ബുലിതോലു ന്ഭസിതംബും ബാംപതൊദവുല് പോകുംഡം ദോംബുട്ലകൈ
തൊലി നേവാരലതോഡം ബുട്ടക കളാദുല്ഗല്ഗെ മേലയ്യെനാ
സിലുവുല്ദൂരമുചേസികൊം ടെറിംഗിയേ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 57 ||

ശ്രുതുലഭ്യാസമുചേസി ശാസ്ത്രഗരിമല് ശോധിംചി തത്ത്വംബുലന്
മതി നൂഹിംചി ശരീര മസ്ഥിരമു ബ്രഹ്മംബെന്ന സത്യംബു ഗാം
ചിതി മംചുന് സഭലന് വൃധാവചനമു ല്ചെപ്പംഗനേ കാനി നി
ര്ജിതചിത്തസ്ഥിര സൗഖ്യമുല് ദെലിയരോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 58 ||

ഗതി നീവംചു ഭജിംചുവാര ലപവര്ഗം ബൊംദഗാനേല സം
തതമും ഗൂടികിനൈ ചരിംപ വിനലേദാ ’യായു രന്നം പ്രയ
ച്ഛതി’ യംചുന്മൊറവെട്ടഗാ ശ്രുതുലു സംസാരാംധകാരാഭി ദൂ
ഷിതദുര്മാര്ഗുല് ഗാനം ഗാനംബഡവോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 59 ||

രതിരാ ജുദ്ധതി മീറ നൊക്കപരി ഗോരാജാശ്വുനി ന്നൊത്തം ബോ
നതം ഡാദര്പകു വേഗ നൊത്ത ഗവയം ബാംബോതുനും ദാംകി യു
ഗ്രതം ബോരാഡംഗനുന്ന യുന്നഡിമി ലേംഗല്വോലെ ശോകാനല
സ്ഥിതിപാലൈ മൊറപെട്ടുനന് മനുപവേ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 60 ||

അംതാ സംശയമേ ശരീരഘടനംബംതാ വിചാരംബെ ലോ
നംതാ ദുഃഖപരംപരാനിവിതമെ മേനംതാ ഭയഭ്രാംതമേ
യംതാനംതശരീരശോഷണമെ ദുര്വ്യാപാരമേ ദേഹികിന്
ജിംതന് നിന്നും ദലംചി പൊംദരു നരുല് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 61 ||

സംതോഷിംചിതിനിം ജാലുംജാലു രതിരാജദ്വാരസൗഖ്യംബുലന്
ശാംതിന് ബൊംദിതിം ജാലുംജാലു ബഹുരാജദ്വാരസൗഖ്യംബുലന്
ശാംതിം ബൊംദെദം ജൂപു ബ്രഹ്മപദരാജദ്വാരസൗഖ്യംബു നി
ശ്ചിംതന് ശാംതുംഡ നൗദു നീ കരുണചേ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 62 ||

സ്തോത്രം ബന്യുലം ജേയനൊല്ലനി വ്രതസ്ഥുല്വോലെ വേസംബുതോം
ബുത്രീ പുത്ര കലത്ര രക്ഷണ കളാബുധ്ധിന് നൃപാലാ(അ)ധമന്
ബാത്രം ബംചു ഭജിംപംബോദു രിതിയുന് ഭാഷ്യംബെ യിവ്വാരിചാ
രിത്രം ബെന്നംഡു മെച്ച നെംച മദിലോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 63 ||

അകലംകസ്ഥിതി നില്പി നാഡ മനു ഘംടാ(ആ)രാവമുന് ബിംദുദീ
പകളാശ്രേണി വിവേകസാധനമുലൊപ്പന് ബൂനി യാനംദതാ
രകദുര്ഗാടവിലോ മനോമൃഗമുഗര്വസ്ഫൂര്തി വാരിംചുവാ
രികിംഗാ വീഡു ഭവോഗ്രബംധലതികല് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 64 ||

ഒകയര്ധംബു നിന്നു നേ നഡുഗംഗാ നൂഹിംചി നെട്ലൈനം ബൊ
മ്മു കവിത്വംബുലു നാകും ജെംദനിവി യേമോ യംടിവാ നാദുജി
ഹ്വകു നൈസര്ഗിക കൃത്യ മിംതിയ സുമീ പ്രാര്ധിംചുടേ കാദു കോ
രികല ന്നിന്നുനുഗാന നാകു വശമാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 65 ||

ശുകമുല് കിംശുകപുഷ്പമുല് ഗനി ഫലസ്തോമം ബടംചുന്സമു
ത്സുകതം ദേരംഗം ബോവു നച്ചട മഹാ ദുഃഖംബു സിദ്ധിംചും; ഗ
ര്മകളാഭാഷലകെല്ലം ബ്രാപുലഗു ശാസ്ത്രംബു ല്വിലോകിംചുവാ
രികി നിത്യത്വമനീഷ ദൂരമഗുംജൂ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 66 ||

ഒകരിം ജംപി പദസ്ഥുലൈ ബ്രതുകം ദാമൊക്കൊക്ക രൂഹിംതുരേ
ലൊകൊ താമെന്നംഡും ജാവരോ തമകും ബോവോ സംപദല് പുത്രമി
ത്രകളത്രാദുലതോഡ നിത്യ സുഖമംദം ഗംദുരോ യുന്നവാ
രികി ലേദോ മൃതി യെന്നംഡും ഗടകട ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 67 ||

നീ കാരുണ്യമും ഗല്ഗിനട്ടി നരും ഡേനീചാലയംബുല ജൊരം
ഡേകാര്പണ്യപു മാടലാഡ നരുഗം ഡെവ്വാരിതോ വേഷമുല്
ഗൈകോഡേ മതമുല് ഭജിംപം ഡിലനേകഷ്ടപ്രകാരംബുലന്
ജീകാകൈ ചെഡിപോംദു ജീവനദശന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 68 ||

ജ്ഞാതുല് ദ്രോഹംബു വാംഡ്രു സേയുകപടേര്യാദി ക്രിയാദോഷമുല്
മാതംഡ്രാന സഹിംപരാദു പ്രതികര്മംബിംചുകേ ജേയഗാം
ബോതേ ദോസമു ഗാന മാനി യതിനൈ പോംഗോരിനന് സര്വദാ
ചേതഃക്രോധമു മാന ദെട്ലു നഡുതുന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 69 ||

ചദുവുല് നേര്ചിന പംഡിതാധമുലു സ്വേച്ഛാഭാഷണക്രീഡലന്
വദരന് സംശയഭീകരാടവുലം ദ്രോവല്ദപ്പി വര്തിംപംഗാ
മദനക്രോധകിരാതുലംദും ഗനി ഭീമപ്രൗഢിചേം ദാംകിനം
ജെദരും ജിത്തമു ചിത്തഗിംപംഗദവേ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 70 ||

രോസിം ദേംടിദി രോംത ദേംടിദി മനൊ രോഗസ്ഥുംഡൈ ദേഹി താം
ബൂസിംദേംടിദി പൂംത ലേംടിവി മദാ(അ)പൂതംബു ലീ ദേഹമുല്
മൂസിംദേംടിദി മൂംതലേംടിവി സദാമൂഢത്വമേ കാനി താം
ജേസിംദേംടിദി ചേംതലേംടിവി വൃധാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 71 ||

ശ്രീ ശൈലേശു ഭജിംതുനോ യഭവുംഗാംചീ നാധു സേവിംതുനോ
കാശീവല്ലഭും ഗൊല്വംബോദുനൊ മഹാ കാളേശും ബൂജിംതുനോ
നാശീലം ബണുവൈന മേരു വനുചുന് രക്ഷിംപവേ നീ കൃപാ
ശ്രീ ശൃംഗാരവിലാസഹാസമുലചേ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 72 ||

അയവാരൈ ചരിയിംപവച്ചും ദന പാദാം(അ)ഭോജതീര്ധംബുലന്
ദയതോം ഗൊമ്മനവച്ചു സേവകുനി യര്ധപ്രാണദേഹാദുല
ന്നിയു നാ സൊമ്മനവച്ചുംഗാനി സിരുലന്നിംദിംചി നിന്നാത്മനി
ഷ്ക്രിയതം ഗാനംഗരാദു പംഡിതുലകുന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 73 ||

മായാ(അ) ജാംഡകരംഡകോടിം ബൊഡിഗാമര്ധിംചിരോ വിക്രമാ(അ)
ജേയും ഗായജും ജംപിരോ കപടലക്ഷ്മീ മോഹമും ബാസിരോ
യായുര്ദയഭുജംഗമൃത്യുവു നനായാസംബുനന് ഗെല്ചിരോ
ശ്രേയോദായക് ലൗദു രെട്ടു ലിതരുല് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 74 ||

ചവിഗാം ജൂഡ വിനംഗ മൂര്കൊനം ദനൂസംഘര്ഷണാസ്വാദമൊം
ദ വിനിര്മിംചെദ വേല ജംതുവുല നേതത്ക്രീഡലേ പാതക
വ്യവഹാരംബലു സേയുനേമിടികി മായാവിദ്യചേ ബ്രൊദ്ദുപു
ച്ചി വിനോദിംപംഗ ദീന നേമി ഫലമോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 75 ||

വെനുക്ം ജേസിന ഘോരദുര്ദശലു ഭാവിംപംഗ രോംതയ്യെഡുന്
വെനുകന് മുംദട വച്ചു ദുര്മരണമുല് വീക്ഷിംപ ഭീതയ്യെഡുന്
നനു നേംജൂഡഗ നാവിധുല്ദലംചിയുന് നാകേ ഭയം ബയ്യെഡും
ജെനകുംജീംകടിയായെം ഗാലമുനകുന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 76 ||

പരിശീലിംചിതി മംത്രതംത്രമുലു ചെപ്പ ന്വിംടി സാംഖ്യാദിയോ
ഗ രഹസ്യംബുലു വേദ ശാസ്ത്രമുലു വക്കാണിംചിതിന് ശംകവോ
ദരയം ഗുമ്മഡികായലോനി യവഗിംജംതൈന നമ്മിച്ംചി സു
സ്ഥിരവിജ്ഞാനമു ത്രോവം ജെപ്പംഗദവേ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 77 ||

മൊദലം ജേസിനവാരി ധര്മമുലു നിര്മൂലംബുഗാം ജേസി ദു
ര്മദുലൈ യിപ്പുഡു വാരെ ധര്മമു ലൊനര്പം ദമ്മു ദൈവംബു ന
വ്വഡെ രാനുന്ന ദുരാത്മുലെല്ല ദമത്രോവം ബോവരേ ഏല ചേ
സെദരോ മീംദു ദലംചിചൂഡ കധമുല് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 78 ||

കാസംതൈന സുഖം ബൊനര്ചുനൊ മനഃകാമംബു ലീഡേര്ചുനോ
വീസംബൈനനു വെംടവച്ചുനൊ ജഗദ്വിഖ്യാതിം ഗാവിംചുനോ
ദോസംബു ല്ബെഡം ബൊപുനോ വലസിനംദോഡ്തോ മിമും ജൂപുനോ
ഛീ! സംസാരദുരാശ യേലുദുപവോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 79 ||

ഒകപൂംടിംചുക കൂഡ തക്കുവഗുനേ നോര്വംഗലേം ഡെംഡകോ
പക നീഡന്വെദകും ജലിം ജഡിചി കുംപട്ലെത്തുകോംജൂചു വാ
നകു നിംഡിംഡ്ലുനു ദൂറു നീതനുവു ദീനന്വച്ചു സൗഖ്യംബു രോ
സി കഡാസിംപരുഗാക മര്ത്വുലകട ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 80 ||

കേദാരാദിസമസ്തതീര്ധമുലു കോര്മിംജൂഡം ബോനേംടികിന്
ഗാഡാ മുംഗിലി വാരണാസി! കഡുപേ കൈലാസശൈലംബു മീ
പാദധ്യാനമു സംഭവിംചുനപുഡേ ഭാവിംപ നജ്ഞാനല
ക്ഷ്മീദാരിദ്ര്യുലു ഗാരെ ലോകു ലകടാ! ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 81 ||

തമകൊം ബൊപ്പം ബരാംഗനാജനപര ദ്രവ്യംബുലന് മ്രുച്ചിലം
ഗ മഹോദ്യോഗമു സേയനെമ്മനമുദൊംഗം ബട്ടി വൈരാഗ്യപാ
ശമുലം ജുട്ടി ബിഗിമംചി നീദുചരണ സ്തംഭംജുനം ഗട്ടിവൈ
ചി മുദം ബെപ്പുഡും ഗല്ഗംജേയ ഗഡവേ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 82 ||

വേധം ദിട്ടഗരാദുഗാനി ഭുവിലോ വിദ്വാംസുലംജേയ നേ
ലാ ധീചാതുരിം ജേസെം ജേസിന ഗുലാമാപാടനേ പോക ക്ഷു
ദ്ബാധാദുല് ഗലിഗിംപനേല യദി കൃത്യംബൈന ദുര്മാര്ഗുലം
ജീ! ധാത്രീശുലം ജേയനേംടി കകടാ! ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 83 ||

പുഡമി ന്നിന്നൊക ബില്വപത്രമുനനേം ബൂജിംചി പുണ്യംബുനും
ബഡയന്നേരക പെക്കുദൈവമുലകും ബപ്പുല് പ്രസാദംബുലം
ഗുഡുമുല് ദോസെലു സാരെസത്തുലഡുകുല് ഗുഗ്ഗിള്ളുനും ബേട്ടുചും
ജെഡി യെംദും ഗൊറഗാകപോദു രകടാ! ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 84 ||

വിത്തജ്ഞാനമു പാദു ചിത്തമു ഭവാവേശംബു രക്ഷാംബുവുല്
മത്തത്വംബു തദംകുരമ് ഐനൃതമുല് മാറാകു ലത്യംതദു
ദ്വൃത്തുല് പുവ്വുലും ബംഡ്ലു മന്മധമുഖാ വിര്ഭൂതദോഷംബുലും
ജിത്താധ്യുന്നതനിംബഭൂജമുനകുന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 85 ||

നീപൈം ഗാപ്യമു ചെപ്പുചുന്ന യതംഡുന്നീപദ്യമുല് വ്രാസിയി
മ്മാ പാഠംമൊനരിംതുനന്ന യതംഡുന് മംജുപ്രബംധംബു നി
ഷ്ടാപൂര്തിം ബഠിയിംചുചുന്ന യതംഡുന് സദ്ബാംധവുല് ഗാക ചീ
ചീ! പൃഷ്ഠാഗതബാംധവംബു നിജമാ! ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 86 ||

സംപദ്ഗര്വമും ബാറംദ്രോലി രിപുലന് ജംകിംചി യാകാംക്ഷലന്
ദംപുല്വെട്ടി കളംകമു ല്നറകി ബംധക്ലേശദോഷംബുലം
ജിംപുല്സേസി വയോവിലാസമുലു സംക്ഷേപിംചി ഭൂതംബുലം
ജെംപല്വേയക നിന്നും ഗാനനഗുനാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 87 ||

രാജശ്രേണികി ദാസുലൈ സിരുലം ഗോരം ജേരംഗാ സൗഖ്യമോ
യീ ജന്മംബു തരിംപംജേയഗല മിമ്മേ പ്രൊദ്ദു സേവിംചു നി
ര്വ്യാജാചാരമു സൗഖ്യമോ തെലിയലേരൗ മാനവു ല്പാപരാ
ജീജാതാതിമദാംധബുദ്ധു ലഗുചുന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 88 ||

നിന്നം ജൂഡരൊ മൊന്നം ജൂഡരോ ജനുല് നിത്യംബു ജാവംഗ നാ
പന്നു ല്ഗന്നനിധാന മയ്യെഡി ധനഭ്രാംതിന് വിസര്ജിംപലേ
കുന്നാ രെന്നംഡു നിന്നു ഗംഡു രിക മര്ത്വുല് ഗൊല്വരേമോ നിനുന്
വിന്നം ബോവക യന്യദൈവരതുലന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 89 ||

നന്നേ യെനുംഗുതോലുദുപ്പടമു ബുവ്വാകാലകൂതംബു ചേ
ഗിന്നേ ബ്രഹ്മകപാല മുഗ്രമഗു ഭോഗേ കംഠഹാരംബു മേല്
നിന്നീലാഗുന നുംടയും ദെലിസിയുന് നീപാദപദ്മംബു ചേ
ര്ചെന് നാരയണും ഡെട്ലു മാനസമും ദാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 90 ||

ദ്വാരദ്വാരമുലംദും ജംചുകിജനവ്രാതംബു ദംഡംമുലന്
ദോരംത്സ്ഥലി ബഗ്ഗനം ബൊഡുചുചുന് ദുര്ഭാഷലാഡ ന്മറിന്
വാരിം ബ്രാര്ധനചേസി രാജുലകു സേവല്സേയംഗാംബോരുല
ക്ഷ്മീരാജ്യംബുനു ഗോരി നീമരിജനുല് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 91 ||

ഊരൂരം ജനുലെല്ല ബിക്ഷ മിദരോയുംദം ഗുഹല്ഗല്ഗവോ
ചീരാനീകമു വീധുലം ദൊരുകരോ ശീതാമൃതസ്വച്ഛവാഃ
പൂരം ബേരുലം ബാറദോ തപസുലംബ്രോവംഗ നീവോപവോ
ചേരം ബോവുദുരേല രാഗുല ജനുല് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 92 ||

ദയ ജൂഡുംഡനി ഗൊംദറാഡുദുരു നിത്യംബുന് നിനും ഗൊല്ചുചുന്
നിയമം ബെംതോ ഫലംബു നംതിയെകദാ നീവീയ പിംഡെംതോ അം
തിയകാ നിപ്പടിയും ദലംപനനു ബുദ്ധിം ജൂഡ; നേലബ്ബുനി
ഷ്ക്രിയതന് നിന്നു ഭജിംപ കിഷ്ടസുഖമുല് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 93 ||

ആരാവം ബുദയിംചെം ദാരകമുഗ നാത്മാഭ്രവീധിന്മഹാ(അ)
കാരോകാരമകാരയുക്തമഗു നോംകാരാഭിധാനംബു ചെ
ന്നാരുന് വിശ്വ മനംഗം ദന്മഹിമചേ നാനാദബിംദുല് സുഖ
ശ്രീ രംജില്ലം ഗഡംഗു നീവദെ സുമീ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 94 ||

നീഭക്തു ല്മദിവേല ഭംഗുല നിനുന്സേവിംബുചുന് വേഡംഗാ
ലോഭംബേടികി വാരി കോര്കുലു കൃപളുത്വംബുനം ദീര്മരാ
ദാ ഭവ്യംബും ദലംചി ചൂഡു പരമാര്ധം ബിച്ചി പൊമ്മന്ന നീ
ശ്രീ ഭാംഡരമുലോം ഗൊറംതപഡുനാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 95 ||

മൊദലന്ഭക്തുലകിച്ചിനാംഡവുഗദാ മോക്ഷംബു നേം ഡേമയാ
’മുദിയംഗാ മുദിയംഗം ബുട്ടു ഘനമൗ മോഹംബു ലോഭംബു’ ന
ന്നദി സത്യംബു കൃപം ദലംപ നൊകവുണ്യാത്മുംഡു നിന്നാത്മ ഗൊ
ല്ചി ദിനംബുന് മൊറവെട്ടംഗാം ഗടഗടാ! ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 96 ||

കാലദ്വാരകവാടബംധനമു ദുഷ്കാല്പ്രമാണക്രിയാ
ലോലാജാലകചിത്രഗുപ്തമുഖവ ല്മീകോഗ്രജിഹ്വാദ്ഭുത
വ്യളവ്യാളവിരോധി മൃത്യുമുഖദംഷ്ട്രാ(അ)ഹാര്യ വജ്രംബു ദി
ക്ചേലാലംകൃത! നീദുനാമ മരയന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 97 ||

പദിവേലലൈനനു ലോകകംടകുലചേം ബ്രാപ്രിംചു സൗഖ്യംബു നാ
മദികിം ബഥ്യമു ഗാദു സര്വമുനകുന് മധ്യസ്ഥുംഡൈ സത്യദാ
നദയാദുല് ഗല രാജു നാകൊസംഗു മേനവ്വാനി നീ യട്ലചൂ
ചി ദിനംബുന് മുദമൊംദുദുന് ഗഡപടന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 98 ||

താതല് തല്ലിയും ദംഡ്രിയുന് മറിയും ബെദ്ദല് ചാവഗാം ജൂഡരോ
ഭീതിം ബൊംദംഗനേല ചാവുനകുംഗാം ബെംഡ്ലാമുബിഡ്ഡല് ഹിത
വ്രാതംബുന് ബലവിംപ ജംതുവുലകുന് വാലായമൈയുംഡംഗാം
ജേതോവീധി നരുംഡു നിന്ഗൊലുവംഡോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 99 ||

ജാതുല് സെപ്പുട സേവസേയുട മൃഷല് സംധിംചു ടന്യായവി
ഖ്യാതിം ബൊംദുട കൊംഡെകാംഡവുട ഹിംസാരംഭകുംഡൗട മി
ധ്യാതാത്പര്യമുലാഡുടന്നിയും ബരദ്രവ്യംബുനാശിംചി യീ
ശ്രീ താ നെന്നിയുഗംബു ലുംഡംഗലദോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 100 ||

ചെഡുഗുല് കൊംദറു കൂഡി ചേയംഗംബനുല് ചീകട്ലു ദൂറംഗം മാ
ല്പഡിതിം ഗാന ഗ്രഹിംപരാനി നിനു നൊല്ലംജാലം ബൊമ്മംചു നില്
വെലംദ്രോചിനം ജൂരുപട്ടുകൊനി നേ വ്രേലാഡുദും ഗോര്കിം ഗോ
രെഡി യര്ധംബുലു നാകു നേല യിഡവോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 101 ||

ഭസിതോദ്ധൂളനധൂസരാംഗുലു ജടാഭാരോത്തമാംഗുല് തപോ
വ്യസനമുല് സാധിതപംചവര്ണരസമുല് വൈരാഗ്യവംതുല് നിതാം
തസുഖസ്വാംതുലു സത്യഭാഷണലു നുദ്യദ്രത്നരുദ്രാക്ഷരാ
ജിസമേതുല് തുദനെവ്വരൈന ഗൊലുതുന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 102 ||

ജലജശ്രീ ഗല മംചിനീള്ളു ഗലവാചത്രാതിലോ ബാപുരേ!
വെലിവാഡ ന്മറി ബാംപനില്ലുഗലദാവേസാലുഗാ നക്കടാ!
നലി നാ രെംഡു ഗുണംബു ലെംചി മദിലോ നന്നേമി രോയംഗ നീ
ചെലുവംബൈന ഗുണംബു ലെംചുകൊനവേ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 103 ||

ഗഡിയല് രെംടികൊ മൂംടികോ ഗഡിയകോ കാദേനി നേംഡെല്ലിയോ
കഡ നേംഡാദികൊ യെന്നംഡോ യെറും ഗ മീകായംബു ലീഭൂമിപൈം
ബഡഗാ നുന്നവി ധര്മമാര്ഗമൊകടിം ബാടിംപ രീ മാനവുല്
ചെഡുഗുല് നീപദഭക്തിയും ദെലിയരോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 104 ||

ക്ഷിതിലോ ദൊഡ്ഡതുരംഗസാമജമു ലേചിത്രമ്മു ലാംദോളികാ
തതു ലേ ലെക്ക വിലാസിനീജനസുവസ്രവ്രാത ഭൂഷാകലാ
പതനൂജാദിക മേമിദുര്ലഭമു നീ പാദമ്മു ലര്ചിംചുചോ
ജിതപംകേരുഹപാദപദ്മയുഗളാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 105 ||

സലിലമ്മുല് ജുഖുകപ്രമാണ മൊക പുഷ്മമ്മുന് ഭവന്മൗളി നി
ശ്ചലബക്തിപ്രപത്തിചേ നരുംഡു പൂജല് സേയംഗാ ധന്യുംഡൗ
നില ഗംഗാജലചംദ്രഖംഡമുല ദാനിംദും ദുദിം ഗാംചു നീ
ചെലുവം ബംതയു നീ മഹത്ത്വ മിദിഗാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 106 ||

തമനേത്രദ്യുതിം ദാമെ ചൂഡ സുഖമൈതാദാത്മ്യമുന് ഗൂര്പംഗാ
വിമലമ്മുല് കമലാഭമുല് ജിതലസദ്വിദ്യുല്ലതാലാസ്യമുല്
സുമനോബാണജയപ്രദമ്മുലനുചുന് ജൂചുന് ജനംബൂനിഹാ
രിമൃഗാക്ഷീനിവഹമ്മുകന്നുഗവലന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 107 ||

പടവദ്രജ്ജുഭുജംഗവദ്രജതവി ഭ്രാംതിസ്ഫുരച്ഛുക്തിവ
ദ്ഘടവച്ചംദ്രശിലാജപാകുസുമരു ക്സാംഗത്യവത്തംചുവാ
ക്പടിമല് നേര്തുരു ചിത്സുഖം ബനുഭവിംപന് ലേക ദുര്മേധനുല്
ചിടുകന്നം ദലപോയംജൂതു രധമുല് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 108 ||

നിനു നിംദിംചിന ദക്ഷുപൈം ദെഗവൊ വാണീനാധു ശാസിംപവോ
ചനുനാ നീ പാദപദ്മസേവകുലം ദുച്ഛം ബാഡു ദുര്മാര്ഗുലം
ബെനുപന് നീകുനു നീദുഭക്തതതികിന് ഭേദംബു ഗാനംഗ വ
ച്ചെനൊ ലേകുംഡിന നൂറകുംഡഗലവാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 109 ||

കരിദൈത്യുന് ബൊരിഗൊന്ന ശൂലമു ക(രാ)രഗ്ര(സ്ഥ)സ്തംബു ഗാദോ രതീ
ശ്വരുനിന് ഗാല്ചിന ഫാലലോചനശിഖാ വര്ഗംബു ചല്ലാറെനോ
പരനിംദാപരുലന് വധിംപ വിദിയുന് ഭാഷ്യംബെ വാരേമി ചേ
സിരി നീകുന് ബരമോപകാര മരയന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 110 ||

ദുരമുന് ദുര്ഗമു രായബാരമു മറിന് ദൊംഗര്മമുന് വൈദ്യമുന്
നരനാധാശ്രയ മോഡബേരമുനു ബെന്മംത്രംബു സിദ്ധിംചിനന്
അരയന് ദൊഡ്ഡഫലംബു ഗല്ഗുനദിഗാ കാകാര്യമേ തപ്പിനന്
സിരിയും ബോവുനു ബ്രാണഹാനിയു നഗുന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 111 ||

തനയും ഗാംചി ധനംബു നിംചി ദിവിജസ്ഥാനംബു ഗട്ടിംചി വി
പ്രുന കുദ്വാഹമു ജേസി സത്കൃതികിം ബാത്രുംഡൈ തടാകംബു നേ
ര്പുനം ദ്രവ്വിംചി വനംബു വെട്ടി മനനീ പോലേഡു നീസേവം ജേ
സിന പുണ്യാത്മുംഡു പോവു ലോകമുനകുന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 112 ||

ക്ഷിതിനാധോത്തമ! സത്കവീശ്വരുംഡ് വച്ചെന് മിമ്മുലം ജൂഡംഗാ
നതംഡേ മേടി കവിത്വവൈഖരിനി സദ്യഃകാവ്യനിര്മാത തത്
പ്രതിഭ ല്മംചിനി തിട്ടുപദ്യമുലു ചെപ്പും ദാതംഡൈനന് മമും
ഗ്രിതമേ ചൂചെനു ബൊമ്മടംചു രധമുല് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 113 ||

നീകും ഗാനി കവിത്വ മെവ്വരികി നേനീനംചു മീദെത്തിതിന്
ജേകൊംടിന് ബിരുദംബു കംകണമു മുംജേം ഗട്ടിതിം ബട്ടിതിന്
ലോകുല് മെച്ച വ്രതംബു നാതനുവു കീലുല് നേര്പുലും ഗാവു ഛീ
ഛീ കാലംബുലരീതി ദപ്പെഡു ജുമീ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 114 ||

നിച്ചല് നിന്നു ഭജിംചി ചിന്മയമഹാ നിര്വാണപീഠംബു പൈ
രച്ചല്സേയക യാര്ജവംബു കുജന വ്രാതംബുചേം ഗ്രാംഗി ഭൂ
ഭൃച്ചംഡാലുരം ഗൊല്ചി വാരു ദനും ഗോപിംമന് ബുധും ഡാര്തുംഡൈ
ചിച്ചാരം ജമു രെല്ലം ജല്ലുകൊനുനോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 115 ||

ദംതംബു ല്പഡനപ്പുഡേ തനുവുനംദാരൂഢി യുന്നപ്പുഡേ
കാംതാസംഘമു രോയനപ്പുഡേ ജരക്രാംതംബു ഗാനപ്പുഡേ
വിതല്മേന ജരിംചനപ്പുഡെ കുരുല്വെല്ലെല്ല ഗാനപ്പുഡേ
ചിംതിംപന്വലെ നീപദാംബുജമുലന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 116 ||

.


ಶ್ರೀವಿದ್ಯುತ್ಕಲಿತಾ‌உಜವಂಜವಮಹಾ-ಜೀಮೂತಪಾಪಾಂಬುಧಾ-
ರಾವೇಗಂಬುನ ಮನ್ಮನೋಬ್ಜಸಮುದೀ-ರ್ಣತ್ವಂಬುಂ ಗೋಲ್ಪೋಯಿತಿನ್ |
ದೇವಾ! ಮೀ ಕರುಣಾಶರತ್ಸಮಯಮಿಂ-ತೇಂ ಜಾಲುಂ ಜಿದ್ಭಾವನಾ-
ಸೇವಂ ದಾಮರತಂಪರೈ ಮನಿಯೆದನ್- ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 1 ||

ವಾಣೀವಲ್ಲಭದುರ್ಲಭಂಬಗು ಭವದ್ದ್ವಾರಂಬುನ ನ್ನಿಲ್ಚಿ ನಿ
ರ್ವಾಣಶ್ರೀಂ ಜೆಱಪಟ್ಟಂ ಜೂಚಿನ ವಿಚಾರದ್ರೋಹಮೋ ನಿತ್ಯ ಕ
ಳ್ಯಾಣಕ್ರೀಡಲಂ ಬಾಸಿ ದುರ್ದಶಲಪಾ ಲೈ ರಾಜಲೋಕಾಧಮ
ಶ್ರೇಣೀದ್ವಾರಮು ದೂಱಂಜೇಸಿ ತಿಪುಡೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 2 ||

ಅಂತಾ ಮಿಧ್ಯ ತಲಂಚಿ ಚೂಚಿನ ನರುಂ ಡಟ್ಲೌ ಟೆಱಿಂಗಿನ್ ಸದಾ
ಕಾಂತ ಲ್ಪುತ್ರುಲು ನರ್ಧಮುನ್ ತನುವು ನಿ ಕ್ಕಂಬಂಚು ಮೋಹಾರ್ಣವ
ಚಿಭ್ರಾಂತಿಂ ಜೆಂದಿ ಜರಿಂಚು ಗಾನಿ ಪರಮಾರ್ಧಂಬೈನ ನೀಯಂದುಂ ದಾಂ
ಜಿಂತಾಕಂತಯು ಜಿಂತ ನಿಲ್ಪಂಡುಗದಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 3 ||

ನೀ ನಾ ಸಂದೊಡಂಬಾಟುಮಾಟ ವಿನುಮಾ ನೀಚೇತ ಜೀತಂಬು ನೇಂ
ಗಾನಿಂ ಬಟ್ಟಕ ಸಂತತಂಬು ಮದಿ ವೇಡ್ಕಂ ಗೊಲ್ತು ನಂತಸ್ಸಪ
ತ್ನಾನೀಕಂಬುನ ಕೊಪ್ಪಗಿಂಪಕುಮು ನನ್ನಾಪಾಟೀಯೇ ಚಾಲುಂ ದೇ
ಜೀನೊಲ್ಲಂ ಗರಿ ನೊಲ್ಲ ನೊಲ್ಲ ಸಿರುಲನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 4 ||

ಭವಕೇಲೀಮದಿರಾಮದಂಬುನ ಮಹಾ ಪಾಪಾತ್ಮುಂಡೈ ವೀಡು ನ
ನ್ನು ವಿವೇಕಿಂಪಂ ಡಟಂಚು ನೇನು ನರಕಾರ್ಣೋರಾಶಿಪಾಲೈನಂ ಬ
ಟ್ಟವು; ಬಾಲುಂಡೊಕಚೋಟ ನಾಟತಮಿತೋಡ ನ್ನೂತಂ ಗೂಲಂಗಂ ದಂ
ಡ್ರಿ ವಿಚಾರಿಂಪಕ ಯುಂಡುನಾ ಕಟಕಟಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 5 ||

ಸ್ವಾಮಿದ್ರೋಹಮುಂ ಜೇಸಿ ಯೇನೊಕನಿ ಗೊಲ್ವಂಬೋತಿನೋ ಕಾಕ ನೇ
ನೀಮಾಟ ನ್ವಿನನೊಲ್ಲಕುಂಡಿತಿನೊ ನಿನ್ನೇ ದಿಕ್ಕುಗಾಂ ಜೂಡನೋ
ಯೇಮೀ ಇಟ್ಟಿವೃಧಾಪರಾಧಿನಗು ನನ್ನೀ ದುಃಖವಾರಾಶಿವೀ
ಚೀ ಮಧ್ಯಂಬುನ ಮುಂಚಿ ಯುಂಪದಗುನಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 6 ||

ದಿವಿಜಕ್ಷ್ಮಾ ರುಹ ಧೇನು ರತ್ನ ಘನಭೂತಿ ಪ್ರಸ್ಫುರದ್ರತ್ನಸಾ
ನುವು ನೀ ವಿಲ್ಲು ನಿಧೀಶ್ವರುಂಡು ಸಖುಂ ಡರ್ಣೋರಾಶಿಕನ್ಯಾವಿಭುಂ
ಡುವಿಶೇಷಾರ್ಚಕುಂ ಡಿಂಕ ನೀಕೆನ ಘನುಂಡುಂ ಗಲ್ಗುನೇ ನೀವು ಚೂ
ಚಿ ವಿಚಾರಿಂಪವು ಲೇಮಿ ನೆವ್ವಂಡುಡುಪುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 7 ||

ನೀತೋ ಯುಧ್ಧಮು ಚೇಯ ನೋಂಪಂ ಗವಿತಾ ನಿರ್ಮಾಣಶಕ್ತಿ ನ್ನಿನುಂ
ಬ್ರೀತುಂಜೇಯಗಲೇನು ನೀಕೊಱಕು ದಂಡ್ರಿಂಜಂಪಗಾಂಜಾಲ ನಾ
ಚೇತನ್ ರೋಕಟ ನಿನ್ನುಮೊತ್ತವೆಱತುಂಜೀಕಾಕು ನಾಭಕ್ತಿ ಯೇ
ರೀತಿನ್ನಾಕಿಂಕ ನಿನ್ನು ಜೂಡಗಲುಗನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 8 ||

ಆಲುಂಬಿಡ್ಡಲು ದಲ್ಲಿದಂಡ್ರುಲು ಧನಂಬಂಚು ನ್ಮಹಾಬಂಧನಂ
ಬೇಲಾ ನಾಮೆಡ ಗಟ್ಟಿನಾಡವಿಕ ನಿನ್ನೇವೇಳಂ ಜಿಂತಿಂತು ನಿ
ರ್ಮೂಲಂಬೈನ ಮನಂಬುಲೋ ನೆಗಡು ದುರ್ಮೋಹಾಬ್ಧಿಲೋಂ ಗ್ರುಂಕಿ ಯೀ
ಶೀಲಾಮಾಲಪು ಜಿಂತ ನೆಟ್ಲುಡಿಪೆದೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 9 ||

ನಿಪ್ಪೈ ಪಾತಕತೂಲಶೈಲ ಮಡಚುನ್ ನೀನಾಮಮುನ್ ಮಾನವುಲ್
ತಪ್ಪನ್ ದವ್ವುಲ ವಿನ್ನ ನಂತಕ ಭುಜಾದರ್ಪೋದ್ಧತಕ್ಲೇಶಮುಲ್
ತಪ್ಪುಂದಾರುನು ಮುಕ್ತು ಲೌದು ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂಬುಲ್ಮಹಾಪಂಡಿತುಲ್
ಚೆಪ್ಪಂಗಾ ದಮಕಿಂಕ ಶಂಕ ವಲೆನಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 10 ||

ವೀಡೆಂಬಬ್ಬಿನ ಯಪ್ಪುಡುಂ ದಮ ನುತುಲ್ ವಿನ್ನಪ್ಪುಡುಂಬೊಟ್ಟಲೋಂ
ಗೂಡುನ್ನಪ್ಪುಡು ಶ್ರೀವಿಲಾಸಮುಲು ಪೈಕೊನ್ನಪ್ಪುಡುಂ ಗಾಯಕುಲ್
ಪಾಡಂಗ ವಿನುನಪ್ಪುಡುನ್ ಜೆಲಂಗು ದಂಭಪ್ರಾಯವಿಶ್ರಾಣನ
ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತುಲ ನೇಮಿ ಚೆಪ್ಪವಲೆನೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 11 ||

ನಿನು ಸೇವಿಂಪಗ ನಾಪದಲ್ ವೊಡಮನೀ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಂ ಬಬ್ಬನೀ
ಜನಮಾತ್ರುಂಡನನೀ ಮಹಾತ್ಮು ಡನನೀ ಸಂಸಾರಮೋಹಂಬು ಪೈ
ಕೊನನೀ ಙ್ಞಾನಮು ಗಲ್ಗನೀ ಗ್ರಹಗನುಲ್ ಗುಂದಿಂಪನೀ ಮೇಲುವ
ಚ್ಚಿನ ರಾನೀ ಯವಿ ನಾಕು ಭೂಷಣಮುಲೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 12 ||

ಏ ವೇದಂಬು ಬಠಿಂಚೆ ಲೂತ ಭುಜಂಗಂ ಬೇಶಾಸ್ತ್ರಮುಲ್ಸೂಚೆ ದಾ
ನೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಸನಂಬೊನರ್ಚೆಂ ಗರಿ ಚೆಂಚೇಮಂತ್ರ ಮೂಹಿಂಚೆ ಬೋ
ಧಾವಿರ್ಭಾವನಿದಾನಮುಲ್ ಚದುವುಲಯ್ಯಾ! ಕಾವು! ಮೀಪಾದಸಂ
ಸೇವಾಸಕ್ತಿಯೆ ಕಾಕ ಜಂತುತತಿಕಿನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 13 ||

ಕಾಯಲ್ ಗಾಚೆ ವಧೂನಖಾಗ್ರಮುಲಚೇ ಗಾಯಂಬು ವಕ್ಷೋಜಮುಲ್
ರಾಯನ್ ರಾಪಡೆ ಱೊಮ್ಮು ಮನ್ಮಧ ವಿಹಾರಕ್ಲೇಶವಿಭ್ರಾಂತಿಚೇ
ಬ್ರಾಯಂ ಬಾಯೆನು ಬಟ್ಟಗಟ್ಟೆ ದಲಚೆಪ್ಪನ್ ರೋತ ಸಂಸಾರಮೇಂ
ಜೇಯಂಜಾಲ ವಿರಕ್ತುಂ ಜೇಯಂಗದವೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 14 ||

ನಿನ್ನೇರೂಪಮುಗಾ ಭಜಿಂತು ಮದಿಲೋ ನೀರೂಪು ಮೋಕಾಲೊ ಸ್ತ್ರೀ
ಚನ್ನೋ ಕುಂಚಮು ಮೇಕಪೆಂಟಿಕಯೊ ಯೀ ಸಂದೇಹಮುಲ್ಮಾನ್ಪಿ ನಾ
ಕನ್ನಾರ ನ್ಭವದೀಯಮೂರ್ತಿ ಸಗುಣಾ ಕಾರಂಬುಗಾ ಜೂಪವೇ
ಚಿನ್ನೀರೇಜವಿಹಾರಮತ್ತಮಧುಪಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 15 ||

ನಿನು ನಾವಾಂಕಿಲಿ ಗಾವುಮಂಟಿನೊ ಮರುನ್ನೀಲಾಕಾಭ್ರಾಂತಿಂ ಗುಂ
ಟೆನ ಪೊಮ್ಮಂಟಿನೊ ಯೆಂಗಿಲಿಚ್ಚಿ ತಿನು ತಿಂಟೇಂಗಾನಿ ಕಾದಂಟಿನೋ
ನಿನು ನೆಮ್ಮಿಂದಗ ವಿಶ್ವಸಿಂಚುಸುಜನಾನೀಕಂಬು ರಕ್ಷಿಂಪಂಜೇ
ಸಿನ ನಾವಿನ್ನಪಮೇಲ ಗೈಕೊನವಯಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 16 ||

ಱಾಲನ್ ಱುವ್ವಗಂ ಜೇತುಲಾಡವು ಕುಮಾರಾ! ರಮ್ಮು ರಮ್ಮ್ಂಚುನೇಂ
ಜಾಲನ್ ಜಂಪಂಗ ನೇತ್ರಮು ಂದಿವಿಯಂಗಾಶಕ್ತುಂಡನೇಂ ಗಾನು ನಾ
ಶೀಲಂ ಬೇಮನಿ ಚೆಪ್ಪನುನ್ನದಿಂಕ ನೀ ಚಿತ್ತಂಬು ನಾ ಭಾಗ್ಯಮೋ
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗಳಾ! ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 17 ||

ರಾಜುಲ್ ಮತ್ತುಲು ವಾರಿಸೇವ ನರಕಪ್ರಾಯಂಬು ವಾರಿಚ್ಚುನಂ
ಭೋಜಾಕ್ಷೀಚತುರಂತಯಾನತುರಗೀ ಭೂಷಾದು ಲಾತ್ಮವ್ಯಧಾ
ಬೀಜಂಬುಲ್ ತದಪೇಕ್ಷ ಚಾಲು ಮರಿತೃಪ್ತಿಂ ಬೊಂದಿತಿನ್ ಙ್ಞಾನಲ
ಕ್ಷ್ಮೀಜಾಗ್ರತ್ಪರಿಣಾಮ ಮಿಮ್ಮು ದಯತೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 18 ||

ನೀರೂಪಂಬು ದಲಂಪಂಗಾಂ ದುದಮೊದಲ್ ನೇಗಾನ ನೀವೈನಚೋ
ರಾರಾ ರಮ್ಮನಿ ಯಂಚುಂ ಜೆಪ್ಪವು ಪೃಧಾರಂಭಂಬು ಲಿಂಕೇಟಿಕಿನ್!
ನೀರ ನ್ಮುಂಪುಮು ಪಾಲ ಮುಂಪು ಮಿಂಕ ನಿನ್ನೇ ನಮ್ಮಿನಾಂಡಂ ಜುಮೀ
ಶ್ರೀರಾಮಾರ್ಚಿತ ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 19 ||

ನೀಕು ನ್ಮಾಂಸಮು ವಾಂಛಯೇನಿ ಕಱವಾ ನೀಚೇತ ಲೇಡುಂಡಂಗಾಂ
ಜೋಕೈನಟ್ಟಿ ಕುಠಾರಮುಂಡ ನನಲ ಜ್ಯೋತುಂಡ ನೀರುಂಡಂಗಾ
ಬಾಕಂ ಬೊಪ್ಪ ಘಟಿಂಚಿ ಚೇತಿಪುನುಕನ್ ಭಕ್ಷಿಂಪಕಾಬೋಯಚೇಂ
ಜೇಕೊಂ ಟೆಂಗಿಲಿಮಾಂಸಮಿಟ್ಲು ದಗುನಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 20 ||

ರಾಜೈ ದುಷ್ಕೃತಿಂ ಜೆಂದೆಂ ಜಂದುರುಂಡು ರಾರಾಜೈ ಕುಬೇರುಂಡು ದೃ
ಗ್ರಾಜೀವಂಬುನಂ ಗಾಂಚೆ ದುಃಖಮು ಕುರುಕ್ಷ್ಮಾಪಾಲುಂ ಡಾಮಾಟನೇ
ಯಾಜಿಂ ಗೂಲೆ ಸಮಸ್ತಬಂಧುವುಲತೋ ನಾ ರಾಜಶಬ್ಧಂಬು ಚೀ
ಛೀ ಜನ್ಮಾಂತರಮಂದು ನೊಲ್ಲನುಜುಮೀ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 21 ||

ರಾಜರ್ಧಾತುಂಡೈನಚೋ ನೆಚಟ ಧರ್ಮಂಬುಂಡು ನೇರೀತಿ ನಾ
ನಾಜಾತಿಕ್ರಿಯ ಲೇರ್ಪಡುನ್ ಸುಖಮು ಮಾನ್ಯಶ್ರೇಣಿ ಕೆಟ್ಲಬ್ಬು ರೂ
ಪಾಜೀವಾಳಿಕಿ ನೇದಿ ದಿಕ್ಕು ಧೃತಿನೀ ಭಕ್ತುಲ್ ಭವತ್ಪಾದನೀ
ರೇಜಂಬುಲ್ ಭಜಿಯಿಂತು ರೇತೆಱಂಗುನನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 22 ||

ತರಂಗಲ್ ಪಿಪ್ಪಲಪತ್ರಮುಲ್ ಮೆಱಂಗು ಟದ್ದಂಬುಲ್ ಮರುದ್ದೀಪಮುಲ್
ಕರಿಕರ್ಣಾಂತಮು ಲೆಂಡಮಾವುಲ ತತುಲ್ ಖದ್ಯೋತ್ಕೀಟಪ್ರಭಲ್
ಸುರವೀಧೀಲಿಖಿತಾಕ್ಷರಂಬು ಲಸುವುಲ್ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಪಃಪಿಂಡಮುಲ್
ಸಿರುಲಂದೇಲ ಮದಾಂಧುಲೌದುರು ಜನುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 23 ||

ನಿನ್ನುನ್ನಮ್ಮಿನ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನೊರುಲನ್ ನೀಕನ್ನ ನಾಕೆನ್ನಲೇ
ರನ್ನಲ್ದಮ್ಮುಲು ತಲ್ಲಿದಂಡ್ರುಲು ಗುರುಂದಾಪತ್ಸಹಾಯುಂದು ನಾ
ಯನ್ನಾ! ಯೆನ್ನಡು ನನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿವಿಷಾದಾಂಭೋಧಿ ದಾಟಿಂಚಿ ಯ
ಛ್ಚಿನ್ನಾನಂದಸುಖಾಬ್ಧಿಂ ದೇಲ್ಚೆದೊ ಕದೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 24 ||

ನೀ ಪಂಚಂ ಬಡಿಯುಂಡಗಾಂ ಗಲಿಗಿನನ್ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನಮೇ ಚಾಲು ನ್
ಕ್ಷೇಪಂ ಬಬ್ಬಿನ ರಾಜಕೀಟಮುಲ ನೇಸೇವಿಂಪ್ಂಗಾನೋಪ ನಾ
ಶಾಪಾಶಂಬುಲಂ ಜುಟ್ಟಿ ತ್ರಿಪ್ಪಕುಮು ಸಂಸಾರಾರ್ಧಮೈ ಬಂಟುಗಾಂ
ಜೇಪಟ್ಟಂ ದಯ ಗಲ್ಗೇನೇನಿ ಮದಿಲೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 25 ||

ನೀ ಪೇರುನ್ ಭವದಂಘ್ರಿತೀರ್ಧಮು ಭವನ್ನಿಷ್ಠ್ಯೂತ ತಾಂಬೂಲಮುನ್
ನೀ ಪಳ್ಲೆಂಬು ಪ್ರಸಾದಮುಂ ಗೊನಿಕದಾ ನೇ ಬಿಡ್ಡನೈನಾಂಡ ನ
ನ್ನೀಪಾಟಿಂ ಗರುಣಿಂಪು ಮೋಂಪ ನಿಂಕ ನೀನೆವ್ವಾರಿಕಿಂ ಬಿಡ್ಡಗಾಂ
ಜೇಪಟ್ಟಂ ದಗುಂ ಬಟ್ಟಿ ಮಾನಂ ದಗದೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 26 ||

ಅಮ್ಮಾ ಯಯ್ಯ ಯಟಂಚು ನೆವ್ವರಿನಿ ನೇನನ್ನನ್ಶಿವಾ! ನಿನ್ನುನೇ
ಸುಮ್ಮೀ! ನೀ ಮದಿಂ ದಲ್ಲಿದಂಡ್ರುಲನಟಂಚು ನ್ಜೂಡಂಗಾಂಬೋಕು ನಾ
ಕಿಮ್ಮೈಂ ದಲ್ಲಿಯುಂ ದಂಡ್ರಿಯುನ್ ಗುರುಂಡು ನೀವೇ ಕಾಕ ಸಂಸಾರಪುಂ
ಜಿಮ್ಮಂಜೀಕಂಟಿ ಗಪ್ಪಿನ ನ್ಗಡವು ನನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 27 ||

ಕೊಡುಕುಲ್ ಪುಟ್ಟ ರಟಂಚು ನೇಡ್ತು ರವಿವೇಕುಲ್ ಜೀವನಭ್ರಾಂತುಲೈ
ಕೊಡುಕುಲ್ ಪುಟ್ಟರೆ ಕೌರವೇಂದ್ರುನ ಕನೇಕುಲ್ ವಾರಿಚೇ ನೇಗತುಲ್
ವಡಸೆಂ ಬುತ್ರುಲು ಲೇನಿ ಯಾ ಶುಕುನಕುನ್ ಬಾಟಿಲ್ಲೆನೇ ದುರ್ಗತುಲ್!
ಚೆಡುನೇ ಮೋಕ್ಷಪದಂ ಮಪುತ್ರಕುನಕುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 28 ||

ಗ್ರಹದೋಷಂಬುಲು ದುರ್ನಿಮಿತ್ತಮುಲು ನೀಕಳ್ಯಾಣನಾಮಂಬು ಪ್ರ
ತ್ಯಹಮುಂ ಬೇರ್ಕೊನುತ್ತಮೋತ್ತಮುಲ ಬಾಧಂಬೆಟ್ಟಗಾನೋಪುನೇ?
ದಹನುಂ ಗಪ್ಪಂಗಂಜಾಲುನೇ ಶಲಭಸಂತಾನಂಬು ನೀ ಸೇವಂ ಜೇ
ಸಿ ಹತಕ್ಲೇಸುಲು ಗಾರುಗಾಕ ಮನುಜುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 29 ||

ಅಡುಗಂಮೋನಿಕ ನನ್ಯಮಾರ್ಗರತುಲಂಬ್ರಾಣಾವನೋತ್ಸಾಹಿನೈ
ಯಡುಗಂಬೋಯಿನ ಮೋದು ನೀದು ಪದಪದ್ಮಾರಾಧಕಶ್ರೇಣಿಯು
ನ್ನೆಡಕು ನ್ನಿನ್ನು ಭಜಿಂಪಂಗಾಂಗನಿಯು ನಾಕೇಲಾ ಪರಾಪೇಕ್ಷ ಕೋ
ರೆಡಿ ದಿಂಕೇಮಿ ಭವತ್ಪ್ರಸಾದಮೆ ತಗುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 30 ||

ಮದಮಾತಂಗಮು ಲಂದಲಂಬುಲ ಹರುಲ್ ಮಾಣಿಕ್ಯಮು ಲ್ಪಲ್ಲಕುಲ್
ಮುದಿತಲ್ ಚಿತ್ರದುಕೂಲಮು ಲ್ಪರಿಮಳಂಬು ಲ್ಮೋಕ್ಷಮೀಂಜಾಲುನೇ?
ಮದಿಲೋ ವೀನಿ ನಪೇಕ್ಷಸೇಸಿ ನೃಪಧಾಮದ್ವಾರದೇಶಂಬುಂ ಗಾ
ಚಿ ದಿನಂಬುಲ್ ವೃಧಪುತ್ತುರಙ್ಞುಲಕಟಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 31 ||

ರೋಸೀ ರೋಯದು ಕಾಮಿನೀಜನುಲ ತಾರುಣ್ಯೋರುಸೌಖ್ಯಂಬುಲನ್
ಪಾಸೀ ಪಾಯರು ಪುತ್ರಮಿತ್ರಜನ ಸಂಪದ್ಭ್ರಾಂತಿ ವಾಂಛಾಲತಲ್
ಕೋಸೀ ಕೋಯದು ನಾಮನಂ ಬಕಟ ನೀಕುಂ ಬ್ರೀತಿಗಾ ಸತ್ ಕ್ರಿಯಲ್
ಚೇಸೀ ಚೇಯದು ದೀನಿ ತ್ರುಳ್ಳಣಪವೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 32 ||

ಎನ್ನೇಳ್ಳುಂದು ನೇಮಿ ಗಂದು ನಿಂಕನೇನೆವ್ವಾರಿ ರಕ್ಷಿಂಚೆದನ್
ನಿನ್ನೇ ನಿಷ್ಠ ಭಜಿಂಚೆದ ನ್ನಿರುಪಮೋನ್ನಿದ್ರಪ್ರಮೋದಂಬು ನಾ
ಕೆನ್ನಂಡಬ್ಬೆಡು ನ್ಂತಕಾಲಮಿಂಕ ನೇನಿಟ್ಲುನ್ನ ನೇಮಯ್ಯೆಡಿಂ?
ಜಿನ್ನಂಬುಚ್ಚಕ ನನ್ನು ನೇಲುಕೊಲವೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 33 ||

ಚಾವಂ ಗಾಲಮು ಚೇರುವೌ ಟೆಱಿಂಗಿಯುಂ ಜಾಲಿಂಪಂಗಾ ಲೇಕ ನ
ನ್ನೆವೈದ್ಯುಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸಂ ಬ್ರೋವಂಗಲಂಡೋ ಯೇಮಂದು ರಕ್ಷಿಂಚುನೋ
ಏ ವೇಲ್ಪುಲ್ ಕೃಪಂಜೂತುರೋ ಯನುಚು ನಿನ್ನಿಂತೈನಂ ಜಿಂತಿಂಪಂಡಾ
ಜೀವಚ್ಛ್ರಾಧ್ಧಮುಂ ಜೇಸಿಕೊನ್ನ ಯತಿಯುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 34 ||

ದಿನಮುಂ ಜಿತ್ತಮುಲೋ ಸುವರ್ಣಮುಖರೀ ತೀರಪ್ರದೇಶಾಮ್ರಕಾ
ನನಮಧ್ಯೋಪಲ ವೇದಿಕಾಗ್ರಮುನ ನಾನಂದಂಬುನಂ ಬಂಕಜಾ
ನನನಿಷ್ಥ ನ್ನುನುಂ ಜೂಡಂ ಗನ್ನನದಿವೋ ಸೌಖ್ಯಂಬು ಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಲಾ
ಸಿನಿಮಾಯಾನಟನಲ್ ಸುಖಂಬು ಲಗುನೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 35 ||

ಆಲಂಚು ನ್ಮೆಡಂ ಗಟ್ಟಿ ದಾನಿಕಿ ನವತ್ಯಶ್ರೇಣಿಂ ಗಲ್ಪಿಂಚಿ ತ
ದ್ಭಾಲವ್ರಾತಮು ನಿಚ್ಚಿಪುಚ್ಚುಟನು ಸಂಬಂಧಂಬು ಗಾವಿಂಚಿ ಯಾ
ಮಾಲರ್ಮಂಬುನ ಬಾಂಧವಂ ಬನೆಡಿ ಪ್ರೇಮಂ ಗೊಂದಱಂ ದ್ರಿಪ್ಪಂಗಾಂ
ಸೀಲನ್ಸೀಲ ಯಮರ್ಚಿನ ಟ್ಲೊಸಂಗಿತೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 36 ||

ತನುವೇ ನಿತ್ಯಮುಗಾ ನೊನರ್ಚು ಮದಿಲೇದಾ ಚಚ್ಚಿ ಜನ್ಮಿಂಪಕುಂ
ಡ ನುಪಾಯಂಬು ಘಟಿಂಪು ಮಾಗತುಲ ರೆಂಟ ನ್ನೇರ್ಪು ಲೇಕುನ್ನ ಲೇ
ದನಿ ನಾಕಿಪ್ಪುಡ ಚೆಪ್ಪು ಚೇಯಂಗಲ ಕಾರ್ಯಂಬುನ್ನ ಸಂಸೇವಂ ಜೇ
ಸಿ ನಿನುಂ ಗಾಂಚೆದಂಗಾಕ ಕಾಲಮುನನೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 37 ||

ಪದುನಾಲ್ಗೇಲೆ ಮಹಾಯುಗಂಬು ಲೊಕ ಭೂಪಾಲುಂಡು; ಚೆಲ್ಲಿಂಚೆ ನ
ಯ್ಯುದಯಾಸ್ತಾಚಲಸಂಧಿ ನಾಙ್ಞ ನೊಕಂ ಡಾಯುಷ್ಮಂತುಂಡೈ ವೀರಿಯ
ಭ್ಯುದಯಂ ಬೆವ್ವರು ಚೆಪ್ಪಂಗಾ ವಿನರೊ ಯಲ್ಪುಲ್ಮತ್ತುಲೈ ಯೇಲ ಚ
ಚ್ಚೆದರೋ ರಾಜುಲ ಮಂಚು ನಕ್ಕಟಕಟಾ! ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 38 ||

ರಾಜನ್ನಂತನೆ ಪೋವುನಾ ಕೃಪಯು ಧರ್ಮಂಬಾಭಿಜಾತ್ಯಂಬು ವಿ
ದ್ಯಾಜಾತಕ್ಷಮ ಸತ್ಯಭಾಷಣಮು ವಿದ್ವನ್ಮಿತ್ರಸಂರಕ್ಷಯುನ್
ಸೌಗನ್ಯಂಬು ಕೃತಂಬೆಱುಂಗಟಯು ವಿಶ್ವಾಸಂಬು ಗಾಕುನ್ನ ದು
ರ್ಬೀಜಶ್ರೇಷ್ಥುಲು ಗಾಂ ಗತಂಬು ಗಲದೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 39 ||

ಮುನು ನೀಚೇ ನಪವರ್ಗರಾಜ್ಯಪದವೀ ಮೂರ್ಧಾಭಿಷೇಕಂಬು ಗಾಂ
ಚಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮುಲು ನೇನು ನೊಕ್ಕಸರಿವೋ ಚಿಂತಿಂಚಿ ಚೂಡಂಗ ನೆ
ಟ್ಲನಿನಂ ಗೀಟಫಣೀಂದ್ರಪೋತಮದವೇ ದಂಡೋಗ್ರಹಿಂಸಾವಿಚಾ
ರಿನಿ ಗಾಂಗಾಂ ನಿನು ಗಾನಂಗಾಕ ಮದಿಲೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 40 ||

ಪವಮಾನಾಶನಭೂಷಣಪ್ರಕರಮುನ್ ಭದ್ರೇಭಚರ್ಮಂಬು ನಾ-
ಟವಿಕತ್ವಂಬುಂ ಪ್ರಿಯಂಬುಲೈ ಭುಗಹಶುಂಡಾಲಾತವೀಚಾರುಲನ್
ಭವದುಃಖಂಬುಲಂ ಬಾಪು ಟೊಪ್ಪುಂ ಜೆಲಂದಿಂಬಾಟಿಂಚಿ ಕೈವಲ್ಯಮಿ-
ಚ್ಚಿ ವಿನೋದಿಂಚುಟ ಕೇಮಿ ಕಾರಣಮಯಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 41 ||

ಅಮರಸ್ತ್ರೀಲ ರಮಿಂಚಿನಂ ಜೆಡದು ಮೋಹಂ ಬಿಂತಯುನ್ ಬ್ರಹ್ಮಪ-
ಟ್ಟಮು ಸಿಧ್ಧಿಂಚಿನ ನಾಸ ದೀಱದು ನಿರೂಢಕ್ರೋಧಮುನ್ ಸರ್ವಲೋ-
ಕಮುಲ ನ್ಮ್ರಿಂಗಿನ ಮಾನ ದಿಂದುಂ ಗಲ ಸೌ-ಖ್ಯಂ ಬೊಲ್ಲ ನೀಸೇವಂ ಜೇ-
ಸಿ ಮಹಾಪಾತಕವಾರಿರಾಶಿಂ ಗಡತುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 42 ||

ಚನುವಾರಿಂ ಗನಿ ಯೇದ್ಚುವಾರು ಜಮುಂಡಾ ಸತ್ಯಂಬುಗಾ ವತ್ತು ಮೇ
ಮನುಮಾನಂಬಿಂಕ ಲೇದು ನಮ್ಮಮನಿ ತಾರಾವೇಳ ನಾರೇವುನನ್
ಮುನುಂಗಂಬೋವುಚು ಬಾಸ ಸೇಯುಟ ಸುಮೀ ಮುಮ್ಮಾಟಿಕಿಂ ಜೂಡಗಾಂ
ಜೆನಟು ಲ್ಗಾನರು ದೀನಿಭಾವಮಿದಿವೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 43 ||

ಭವದುಃಖಂಬುಲು ರಾಜಕೀಟಮುಲ ನೇಬ್ರಾರ್ಧಿಂಚಿನಂ ಬಾಯುನೇ
ಭವದಂಘ್ರಿಸ್ತುತಿಚೇತಂಗಾಕ ವಿಲಸದ್ಬಾಲಕ್ಷುಧಾಕ್ಲೇಶದು
ಷ್ಟವಿಧುಲ್ಮಾನುನೆ ಚೂಡ ಮೇಂಕಮೆಡಚಂಟಂದಲ್ಲಿ ಕಾರುಣ್ಯದ್ಬ
ಷ್ಥಿವಿಶೇಷಂಬುನ ನಿಚ್ಚಿ ಚಂಟಂಬಲೆ ನೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 44 ||

ಪವಿ ಪುಷ್ಪಂಬಗು ನಗ್ನಿ ಮಂಚಗು ನಕೂಪಾರಂಬು ಭೂಮೀಸ್ಥಲಂ
ಬವು ಶತ್ರುಂ ಡತಿಮಿತ್ರುಂಡೌ ವಿಷಮು ದಿವ್ಯಾಹಾರಮೌ ನೆನ್ನಂಗಾ
ನವನೀಮಂಡಲಿಲೋಪಲನ್ ಶಿವ ಶಿವೇ ತ್ಯಾಭಾಷಣೋಲ್ಲಾಸಿಕಿನ್
ಶಿವ ನೀ ನಾಮಮು ಸರ್ವವಶ್ಯಕರಮೌ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 45 ||

ಲೇವೋ ಕಾನಲಂ ಗಂಧಮೂಲಫಲಮುಲ್ ಲೇವೋ ಗುಹಲ್ ತೋಯಮುಲ್
ಲೇವೋ ಯೇಱುಲಂ ಬಲ್ಲವಾಸ್ತರಣಮುಲ್ ಲೇವೋ ಸದಾ ಯಾತ್ಮಲೋ
ಲೇವೋ ನೀವು ವಿರಕ್ತುಲ ನ್ಮನುಪ ಜಾಲಿಂ ಬೊಂದಿ ಭೂಪಾಲುರನ್
ಸೇವಲ್ ಸೇಯಂಗಂ ಬೋದು ರೇಲೊಕೊ ಜನುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 46 ||

ಮುನು ನೇಂ ಬುಟ್ಟಿನ ಪುಟ್ಟು ಲೆನ್ನಿ ಗಲವೋ ಮೋಹಂಬುಚೇ ನಂದುಂಜೇ
ಸಿನ ಕರ್ಮಂಬುಲ ಪ್ರೋವು ಲೆನ್ನಿ ಗಲವೋ ಚಿಂತಿಂಚಿನನ್ ಗಾನ ನೀ
ಜನನಂಬೇ ಯನಿ ಯುನ್ನ ವಾಡ ನಿದಿಯೇ ಚಾಲಿಂಪವೇ ನಿನ್ನುಂ ಗೊ
ಲ್ಚಿನ ಪುಣ್ಯಂಬುನಕುಂ ಗೃಪಾರತುಂಡವೈ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 47 ||

ತನು ವೆಂದಾಕ ಧರಿತ್ರಿ ನುಂಡು ನನು ನಂದಾಕನ್ ಮಹಾರೋಗದೀ
ಪನದುಃಖಾದುಲಂ ಬೊಂದಕುಂಡ ನನುಕಂಪಾದೃಷ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಂಚಿ ಯಾ
ವೆನುಕನ್ ನೀಪದಪದ್ಮಮುಲ್ ದಲಂಚುಚುನ್ ವಿಶ್ವಪ್ರಪಂಚಂಬುಂ ಬಾ
ಸಿನ ಚಿತ್ತಂಬುನ ನುಂಡಂಜೇಯಂಗದವೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 48 ||

ಮಲಭೂಯಿಷ್ಟ ಮನೋಜಧಾಮಮು ಸುಷುಮ್ನಾದ್ವಾರಮೋ ಯಾರು ಕುಂ
ಡಲಿಯೋ ಪಾದಕರಾಕ್ಷಿಯುಗ್ಮಂಬುಲು ಷಟ್ಕಂಜಂಬುಲೋ ಮೋಮು ದಾ
ಜಲಜಂಬೋ ನಿಟಲಂಬು ಚಂದ್ರಕಳಯೋ ಸಂಗಂಬು ಯೋಗಂಬೊ ಗಾ
ಸಿಲಿ ಸೇವಿಂತುರು ಕಾಂತಲನ್ ಭುವಿ ಜನುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 49 ||

ಜಲಕಂಬುಲ್ ರಸಮುಲ್ ಪ್ರಸೂನಮುಲು ವಾಚಾಬಂಧಮುಲ್ ವಾದ್ಯಮು
ಲ್ಕಲಶಬ್ಧಧ್ವನು ಲಂಚಿತಾಂಬರ ಮಲಂಕಾರಂಬು ದೀಪ್ತು ಲ್ಮೆಱುಂ
ಗುಲು ನೈವೇದ್ಯಮು ಮಾಧುರೀ ಮಹಿಮಗಾಂ ಗೊಲ್ತುನ್ನಿನುನ್ ಭಕ್ತಿರಂ
ಜಿಲ ದಿವ್ಯಾರ್ಚನ ಗೂರ್ಚಿ ನೇರ್ಚಿನ ಕ್ರಿಯನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 50 ||

ಏಲೀಲ ನ್ನುತಿಯಿಂಪವಚ್ಚು ನುಪಮೋತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಾಧ್ವನಿವ್ಯಂಗ್ಯಶ
ಬ್ಧಾಲಂಕಾರವಿಶೇಷಭಾಷಲ ಕಲಭ್ಯಂಬೈನ ನೀರೂಪಮುಂ
ಜಾಲುಂಜಾಲುಂ ಗವಿತ್ವಮುಲ್ನಿಲುಚುನೇ ಸತ್ಯಂಬು ವರ್ಣಿಂಚುಚೋ
ಚೀ! ಲಜ್ಜಿಂಪರುಗಾಕ ಮಾದೃಶಕವುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 51 ||

ಪಾಲುಂ ಬುವ್ವಯುಂ ಬೆಟ್ಟೆದಂ ಗುಡುವರಾ ಪಾಪನ್ನ ರಾ ಯನ್ನ ಲೇ
ಲೇಲೆಮ್ಮನ್ನ ನರಂಟಿಪಂಡ್ಲುಂ ಗೊನಿ ತೇಲೇಕುನ್ನ ನೇನೊಲ್ಲನಂ
ಟೇ ಲಾಲಿಂಪರೇ ತಲ್ಲಿದಂಡ್ರುಲಪು ಡಟ್ಲೇ ತೆಚ್ಚಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಲ
ಕ್ಷ್ಮೀಲೀಲಾವಚನಂಬುಲಂ ಗುಡುಪರಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 52 ||

ಕಲಲಂಚುನ್ ಶಕುನಂಬುಲಂಚು ಗ್ರಹಯೋಗಂ ಬಂಚು ಸಾಮುದ್ರಿಕಂ
ಬು ಲಟಂಚುಂ ದೆವುಲಂಚು ದಿಷ್ಟ್ಮನುಚುನ್ ಭೂತಂಬುಲಂಚು ನ್ವಿಷಾ
ದುಲಟಂಚು ನ್ನಿಮಿಷಾರ್ಧ ಜೀವನಮುಲಂಚುಂ ಬ್ರೀತಿಂ ಬುಟ್ಟಿಂಚಿ ಯೀ
ಸಿಲುಗುಲ್ ಪ್ರಾಣುಲಕೆನ್ನಿ ಚೇಸಿತಿವಯಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 53 ||

ತಲಮೀಂದಂ ಗುಸುಮಪ್ರಸಾದ ಮಲಿಕಸ್ಥಾನಂಬುಪೈ ಭೂತಿಯುನ್
ಗಳಸೀಮಂಬುನ ದಂಡ ನಾಸಿಕತುದನ್ ಗಂಧಪ್ರಸಾರಂಬು ಲೋ
ಪಲ ನೈವೇದ್ಯಮುಂ ಜೇರ್ಚು ನೇ ಮನುಜ್ಂ ಡಾಭಕ್ತುಂಡು ನೀಕೆಪ್ಪುಡುಂ
ಜೆಲಿಕಾಡೈ ವಿಹರಿಂಚು ರೌಪ್ಯಗಿರಿಪೈ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 54 ||

ಆಲುಂ ಬಿಡ್ಡಲು ಮಿತ್ರುಲುನ್ ಹಿತುಲು ನಿಷ್ಟರ್ಧಂಬು ಲೀನೇರ್ತುರೇ
ವೇಳ ನ್ವಾರಿ ಭಜಿಂಪಂ ಜಾಲಿಪಡ ಕಾವಿರ್ಭೂತ ಮೋದಂಬುನಂ
ಗಾಲಂಬೆಲ್ಲ ಸುಖಂಬು ನೀಕು ನಿಂಕ ಭಕ್ತಶ್ರೇಣಿ ರಕ್ಷಿಂಪಕೇ
ಶ್ರೀಲೆವ್ವಾರಿಕಿಂ ಗೂಡಂಬೆಟ್ಟೆದವಯಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 55 ||

ಸುಲಭುಲ್ಮೂರ್ಖು ಲನುತ್ತಮೋತ್ತಮುಲ ರಾಜುಲ್ಗಲ್ಗಿಯೇವೇಳ ನ
ನ್ನಲಂತಲಬೆಟ್ಟಿನ ನೀ ಪದಾಬ್ಧಮುಲಂ ಬಾಯಂಜಾಲ ನೇಮಿಚ್ಚಿನಂ
ಗಲಧೌತಾಚಲ ಮೇಲು ಟಂಬುನಿಧಿಲೋಂ ಗಾಪುಂಡು ಟಬ್ಜಂಬು ಪೈಂ
ಜೆಲುವೊಪ್ಪುನ್ ಸುಖಿಯಿಂಪಂ ಗಾಂಚುಟ ಸುಮೀ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 56 ||

ಕಲಧೌತಾದ್ರಿಯು ನಸ್ಥಿಮಾಲಿಕಯು ಗೋಗಂಧರ್ವಮುನ್ ಬುನ್ಕಯುಂ
ಬುಲಿತೋಲು ನ್ಭಸಿತಂಬುಂ ಬಾಂಪತೊದವುಲ್ ಪೋಕುಂಡಂ ದೋಂಬುಟ್ಲಕೈ
ತೊಲಿ ನೇವಾರಲತೋಡಂ ಬುಟ್ಟಕ ಕಳಾದುಲ್ಗಲ್ಗೆ ಮೇಲಯ್ಯೆನಾ
ಸಿಲುವುಲ್ದೂರಮುಚೇಸಿಕೊಂ ಟೆಱಿಂಗಿಯೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 57 ||

ಶ್ರುತುಲಭ್ಯಾಸಮುಚೇಸಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗರಿಮಲ್ ಶೋಧಿಂಚಿ ತತ್ತ್ವಂಬುಲನ್
ಮತಿ ನೂಹಿಂಚಿ ಶರೀರ ಮಸ್ಥಿರಮು ಬ್ರಹ್ಮಂಬೆನ್ನ ಸತ್ಯಂಬು ಗಾಂ
ಚಿತಿ ಮಂಚುನ್ ಸಭಲನ್ ವೃಧಾವಚನಮು ಲ್ಚೆಪ್ಪಂಗನೇ ಕಾನಿ ನಿ
ರ್ಜಿತಚಿತ್ತಸ್ಥಿರ ಸೌಖ್ಯಮುಲ್ ದೆಲಿಯರೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 58 ||

ಗತಿ ನೀವಂಚು ಭಜಿಂಚುವಾರ ಲಪವರ್ಗಂ ಬೊಂದಗಾನೇಲ ಸಂ
ತತಮುಂ ಗೂಟಿಕಿನೈ ಚರಿಂಪ ವಿನಲೇದಾ ’ಯಾಯು ರನ್ನಂ ಪ್ರಯ
ಚ್ಛತಿ’ ಯಂಚುನ್ಮೊಱವೆಟ್ಟಗಾ ಶ್ರುತುಲು ಸಂಸಾರಾಂಧಕಾರಾಭಿ ದೂ
ಷಿತದುರ್ಮಾರ್ಗುಲ್ ಗಾನಂ ಗಾನಂಬಡವೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 59 ||

ರತಿರಾ ಜುದ್ಧತಿ ಮೀಱ ನೊಕ್ಕಪರಿ ಗೋರಾಜಾಶ್ವುನಿ ನ್ನೊತ್ತಂ ಬೋ
ನತಂ ಡಾದರ್ಪಕು ವೇಗ ನೊತ್ತ ಗವಯಂ ಬಾಂಬೋತುನುಂ ದಾಂಕಿ ಯು
ಗ್ರತಂ ಬೋರಾಡಂಗನುನ್ನ ಯುನ್ನಡಿಮಿ ಲೇಂಗಲ್ವೋಲೆ ಶೋಕಾನಲ
ಸ್ಥಿತಿಪಾಲೈ ಮೊಱಪೆಟ್ಟುನನ್ ಮನುಪವೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 60 ||

ಅಂತಾ ಸಂಶಯಮೇ ಶರೀರಘಟನಂಬಂತಾ ವಿಚಾರಂಬೆ ಲೋ
ನಂತಾ ದುಃಖಪರಂಪರಾನಿವಿತಮೆ ಮೇನಂತಾ ಭಯಭ್ರಾಂತಮೇ
ಯಂತಾನಂತಶರೀರಶೋಷಣಮೆ ದುರ್ವ್ಯಾಪಾರಮೇ ದೇಹಿಕಿನ್
ಜಿಂತನ್ ನಿನ್ನುಂ ದಲಂಚಿ ಪೊಂದರು ನರುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 61 ||

ಸಂತೋಷಿಂಚಿತಿನಿಂ ಜಾಲುಂಜಾಲು ರತಿರಾಜದ್ವಾರಸೌಖ್ಯಂಬುಲನ್
ಶಾಂತಿನ್ ಬೊಂದಿತಿಂ ಜಾಲುಂಜಾಲು ಬಹುರಾಜದ್ವಾರಸೌಖ್ಯಂಬುಲನ್
ಶಾಂತಿಂ ಬೊಂದೆದಂ ಜೂಪು ಬ್ರಹ್ಮಪದರಾಜದ್ವಾರಸೌಖ್ಯಂಬು ನಿ
ಶ್ಚಿಂತನ್ ಶಾಂತುಂಡ ನೌದು ನೀ ಕರುಣಚೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 62 ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ ಬನ್ಯುಲಂ ಜೇಯನೊಲ್ಲನಿ ವ್ರತಸ್ಥುಲ್ವೋಲೆ ವೇಸಂಬುತೋಂ
ಬುತ್ರೀ ಪುತ್ರ ಕಲತ್ರ ರಕ್ಷಣ ಕಳಾಬುಧ್ಧಿನ್ ನೃಪಾಲಾ(ಅ)ಧಮನ್
ಬಾತ್ರಂ ಬಂಚು ಭಜಿಂಪಂಬೋದು ರಿತಿಯುನ್ ಭಾಷ್ಯಂಬೆ ಯಿವ್ವಾರಿಚಾ
ರಿತ್ರಂ ಬೆನ್ನಂಡು ಮೆಚ್ಚ ನೆಂಚ ಮದಿಲೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 63 ||

ಅಕಲಂಕಸ್ಥಿತಿ ನಿಲ್ಪಿ ನಾಡ ಮನು ಘಂಟಾ(ಆ)ರಾವಮುನ್ ಬಿಂದುದೀ
ಪಕಳಾಶ್ರೇಣಿ ವಿವೇಕಸಾಧನಮುಲೊಪ್ಪನ್ ಬೂನಿ ಯಾನಂದತಾ
ರಕದುರ್ಗಾಟವಿಲೋ ಮನೋಮೃಗಮುಗರ್ವಸ್ಫೂರ್ತಿ ವಾರಿಂಚುವಾ
ರಿಕಿಂಗಾ ವೀಡು ಭವೋಗ್ರಬಂಧಲತಿಕಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 64 ||

ಒಕಯರ್ಧಂಬು ನಿನ್ನು ನೇ ನಡುಗಂಗಾ ನೂಹಿಂಚಿ ನೆಟ್ಲೈನಂ ಬೊ
ಮ್ಮು ಕವಿತ್ವಂಬುಲು ನಾಕುಂ ಜೆಂದನಿವಿ ಯೇಮೋ ಯಂಟಿವಾ ನಾದುಜಿ
ಹ್ವಕು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃತ್ಯ ಮಿಂತಿಯ ಸುಮೀ ಪ್ರಾರ್ಧಿಂಚುಟೇ ಕಾದು ಕೋ
ರಿಕಲ ನ್ನಿನ್ನುನುಗಾನ ನಾಕು ವಶಮಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 65 ||

ಶುಕಮುಲ್ ಕಿಂಶುಕಪುಷ್ಪಮುಲ್ ಗನಿ ಫಲಸ್ತೋಮಂ ಬಟಂಚುನ್ಸಮು
ತ್ಸುಕತಂ ದೇರಂಗಂ ಬೋವು ನಚ್ಚಟ ಮಹಾ ದುಃಖಂಬು ಸಿದ್ಧಿಂಚುಂ; ಗ
ರ್ಮಕಳಾಭಾಷಲಕೆಲ್ಲಂ ಬ್ರಾಪುಲಗು ಶಾಸ್ತ್ರಂಬು ಲ್ವಿಲೋಕಿಂಚುವಾ
ರಿಕಿ ನಿತ್ಯತ್ವಮನೀಷ ದೂರಮಗುಂಜೂ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 66 ||

ಒಕರಿಂ ಜಂಪಿ ಪದಸ್ಥುಲೈ ಬ್ರತುಕಂ ದಾಮೊಕ್ಕೊಕ್ಕ ರೂಹಿಂತುರೇ
ಲೊಕೊ ತಾಮೆನ್ನಂಡುಂ ಜಾವರೋ ತಮಕುಂ ಬೋವೋ ಸಂಪದಲ್ ಪುತ್ರಮಿ
ತ್ರಕಳತ್ರಾದುಲತೋಡ ನಿತ್ಯ ಸುಖಮಂದಂ ಗಂದುರೋ ಯುನ್ನವಾ
ರಿಕಿ ಲೇದೋ ಮೃತಿ ಯೆನ್ನಂಡುಂ ಗಟಕಟ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 67 ||

ನೀ ಕಾರುಣ್ಯಮುಂ ಗಲ್ಗಿನಟ್ಟಿ ನರುಂ ಡೇನೀಚಾಲಯಂಬುಲ ಜೊರಂ
ಡೇಕಾರ್ಪಣ್ಯಪು ಮಾಟಲಾಡ ನರುಗಂ ಡೆವ್ವಾರಿತೋ ವೇಷಮುಲ್
ಗೈಕೋಡೇ ಮತಮುಲ್ ಭಜಿಂಪಂ ಡಿಲನೇಕಷ್ಟಪ್ರಕಾರಂಬುಲನ್
ಜೀಕಾಕೈ ಚೆಡಿಪೋಂದು ಜೀವನದಶನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 68 ||

ಙ್ಞಾತುಲ್ ದ್ರೋಹಂಬು ವಾಂಡ್ರು ಸೇಯುಕಪಟೇರ್ಯಾದಿ ಕ್ರಿಯಾದೋಷಮುಲ್
ಮಾತಂಡ್ರಾನ ಸಹಿಂಪರಾದು ಪ್ರತಿಕರ್ಮಂಬಿಂಚುಕೇ ಜೇಯಗಾಂ
ಬೋತೇ ದೋಸಮು ಗಾನ ಮಾನಿ ಯತಿನೈ ಪೋಂಗೋರಿನನ್ ಸರ್ವದಾ
ಚೇತಃಕ್ರೋಧಮು ಮಾನ ದೆಟ್ಲು ನಡುತುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 69 ||

ಚದುವುಲ್ ನೇರ್ಚಿನ ಪಂಡಿತಾಧಮುಲು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಭಾಷಣಕ್ರೀಡಲನ್
ವದರನ್ ಸಂಶಯಭೀಕರಾಟವುಲಂ ದ್ರೋವಲ್ದಪ್ಪಿ ವರ್ತಿಂಪಂಗಾ
ಮದನಕ್ರೋಧಕಿರಾತುಲಂದುಂ ಗನಿ ಭೀಮಪ್ರೌಢಿಚೇಂ ದಾಂಕಿನಂ
ಜೆದರುಂ ಜಿತ್ತಮು ಚಿತ್ತಗಿಂಪಂಗದವೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 70 ||

ರೋಸಿಂ ದೇಂಟಿದಿ ರೋಂತ ದೇಂಟಿದಿ ಮನೊ ರೋಗಸ್ಥುಂಡೈ ದೇಹಿ ತಾಂ
ಬೂಸಿಂದೇಂಟಿದಿ ಪೂಂತ ಲೇಂಟಿವಿ ಮದಾ(ಅ)ಪೂತಂಬು ಲೀ ದೇಹಮುಲ್
ಮೂಸಿಂದೇಂಟಿದಿ ಮೂಂತಲೇಂಟಿವಿ ಸದಾಮೂಢತ್ವಮೇ ಕಾನಿ ತಾಂ
ಜೇಸಿಂದೇಂಟಿದಿ ಚೇಂತಲೇಂಟಿವಿ ವೃಧಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 71 ||

ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಶು ಭಜಿಂತುನೋ ಯಭವುಂಗಾಂಚೀ ನಾಧು ಸೇವಿಂತುನೋ
ಕಾಶೀವಲ್ಲಭುಂ ಗೊಲ್ವಂಬೋದುನೊ ಮಹಾ ಕಾಳೇಶುಂ ಬೂಜಿಂತುನೋ
ನಾಶೀಲಂ ಬಣುವೈನ ಮೇರು ವನುಚುನ್ ರಕ್ಷಿಂಪವೇ ನೀ ಕೃಪಾ
ಶ್ರೀ ಶೃಂಗಾರವಿಲಾಸಹಾಸಮುಲಚೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 72 ||

ಅಯವಾರೈ ಚರಿಯಿಂಪವಚ್ಚುಂ ದನ ಪಾದಾಂ(ಅ)ಭೋಜತೀರ್ಧಂಬುಲನ್
ದಯತೋಂ ಗೊಮ್ಮನವಚ್ಚು ಸೇವಕುನಿ ಯರ್ಧಪ್ರಾಣದೇಹಾದುಲ
ನ್ನಿಯು ನಾ ಸೊಮ್ಮನವಚ್ಚುಂಗಾನಿ ಸಿರುಲನ್ನಿಂದಿಂಚಿ ನಿನ್ನಾತ್ಮನಿ
ಷ್ಕ್ರಿಯತಂ ಗಾನಂಗರಾದು ಪಂಡಿತುಲಕುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 73 ||

ಮಾಯಾ(ಅ) ಜಾಂಡಕರಂಡಕೋಟಿಂ ಬೊಡಿಗಾಮರ್ಧಿಂಚಿರೋ ವಿಕ್ರಮಾ(ಅ)
ಜೇಯುಂ ಗಾಯಜುಂ ಜಂಪಿರೋ ಕಪಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೋಹಮುಂ ಬಾಸಿರೋ
ಯಾಯುರ್ದಯಭುಜಂಗಮೃತ್ಯುವು ನನಾಯಾಸಂಬುನನ್ ಗೆಲ್ಚಿರೋ
ಶ್ರೇಯೋದಾಯಕ್ ಲೌದು ರೆಟ್ಟು ಲಿತರುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 74 ||

ಚವಿಗಾಂ ಜೂಡ ವಿನಂಗ ಮೂರ್ಕೊನಂ ದನೂಸಂಘರ್ಷಣಾಸ್ವಾದಮೊಂ
ದ ವಿನಿರ್ಮಿಂಚೆದ ವೇಲ ಜಂತುವುಲ ನೇತತ್ಕ್ರೀಡಲೇ ಪಾತಕ
ವ್ಯವಹಾರಂಬಲು ಸೇಯುನೇಮಿಟಿಕಿ ಮಾಯಾವಿದ್ಯಚೇ ಬ್ರೊದ್ದುಪು
ಚ್ಚಿ ವಿನೋದಿಂಪಂಗ ದೀನ ನೇಮಿ ಫಲಮೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 75 ||

ವೆನುಕ್ಂ ಜೇಸಿನ ಘೋರದುರ್ದಶಲು ಭಾವಿಂಪಂಗ ರೋಂತಯ್ಯೆಡುನ್
ವೆನುಕನ್ ಮುಂದಟ ವಚ್ಚು ದುರ್ಮರಣಮುಲ್ ವೀಕ್ಷಿಂಪ ಭೀತಯ್ಯೆಡುನ್
ನನು ನೇಂಜೂಡಗ ನಾವಿಧುಲ್ದಲಂಚಿಯುನ್ ನಾಕೇ ಭಯಂ ಬಯ್ಯೆಡುಂ
ಜೆನಕುಂಜೀಂಕಟಿಯಾಯೆಂ ಗಾಲಮುನಕುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 76 ||

ಪರಿಶೀಲಿಂಚಿತಿ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಮುಲು ಚೆಪ್ಪ ನ್ವಿಂಟಿ ಸಾಂಖ್ಯಾದಿಯೋ
ಗ ರಹಸ್ಯಂಬುಲು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಮುಲು ವಕ್ಕಾಣಿಂಚಿತಿನ್ ಶಂಕವೋ
ದರಯಂ ಗುಮ್ಮಡಿಕಾಯಲೋನಿ ಯವಗಿಂಜಂತೈನ ನಮ್ಮಿಚ್ಂಚಿ ಸು
ಸ್ಥಿರವಿಙ್ಞಾನಮು ತ್ರೋವಂ ಜೆಪ್ಪಂಗದವೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 77 ||

ಮೊದಲಂ ಜೇಸಿನವಾರಿ ಧರ್ಮಮುಲು ನಿರ್ಮೂಲಂಬುಗಾಂ ಜೇಸಿ ದು
ರ್ಮದುಲೈ ಯಿಪ್ಪುಡು ವಾರೆ ಧರ್ಮಮು ಲೊನರ್ಪಂ ದಮ್ಮು ದೈವಂಬು ನ
ವ್ವಡೆ ರಾನುನ್ನ ದುರಾತ್ಮುಲೆಲ್ಲ ದಮತ್ರೋವಂ ಬೋವರೇ ಏಲ ಚೇ
ಸೆದರೋ ಮೀಂದು ದಲಂಚಿಚೂಡ ಕಧಮುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 78 ||

ಕಾಸಂತೈನ ಸುಖಂ ಬೊನರ್ಚುನೊ ಮನಃಕಾಮಂಬು ಲೀಡೇರ್ಚುನೋ
ವೀಸಂಬೈನನು ವೆಂಟವಚ್ಚುನೊ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತಿಂ ಗಾವಿಂಚುನೋ
ದೋಸಂಬು ಲ್ಬೆಡಂ ಬೊಪುನೋ ವಲಸಿನಂದೋಡ್ತೋ ಮಿಮುಂ ಜೂಪುನೋ
ಛೀ! ಸಂಸಾರದುರಾಶ ಯೇಲುದುಪವೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 79 ||

ಒಕಪೂಂಟಿಂಚುಕ ಕೂಡ ತಕ್ಕುವಗುನೇ ನೋರ್ವಂಗಲೇಂ ಡೆಂಡಕೋ
ಪಕ ನೀಡನ್ವೆದಕುಂ ಜಲಿಂ ಜಡಿಚಿ ಕುಂಪಟ್ಲೆತ್ತುಕೋಂಜೂಚು ವಾ
ನಕು ನಿಂಡಿಂಡ್ಲುನು ದೂಱು ನೀತನುವು ದೀನನ್ವಚ್ಚು ಸೌಖ್ಯಂಬು ರೋ
ಸಿ ಕಡಾಸಿಂಪರುಗಾಕ ಮರ್ತ್ವುಲಕಟ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 80 ||

ಕೇದಾರಾದಿಸಮಸ್ತತೀರ್ಧಮುಲು ಕೋರ್ಮಿಂಜೂಡಂ ಬೋನೇಂಟಿಕಿನ್
ಗಾಡಾ ಮುಂಗಿಲಿ ವಾರಣಾಸಿ! ಕಡುಪೇ ಕೈಲಾಸಶೈಲಂಬು ಮೀ
ಪಾದಧ್ಯಾನಮು ಸಂಭವಿಂಚುನಪುಡೇ ಭಾವಿಂಪ ನಙ್ಞಾನಲ
ಕ್ಷ್ಮೀದಾರಿದ್ರ್ಯುಲು ಗಾರೆ ಲೋಕು ಲಕಟಾ! ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 81 ||

ತಮಕೊಂ ಬೊಪ್ಪಂ ಬರಾಂಗನಾಜನಪರ ದ್ರವ್ಯಂಬುಲನ್ ಮ್ರುಚ್ಚಿಲಂ
ಗ ಮಹೋದ್ಯೋಗಮು ಸೇಯನೆಮ್ಮನಮುದೊಂಗಂ ಬಟ್ಟಿ ವೈರಾಗ್ಯಪಾ
ಶಮುಲಂ ಜುಟ್ಟಿ ಬಿಗಿಮಂಚಿ ನೀದುಚರಣ ಸ್ತಂಭಂಜುನಂ ಗಟ್ಟಿವೈ
ಚಿ ಮುದಂ ಬೆಪ್ಪುಡುಂ ಗಲ್ಗಂಜೇಯ ಗಡವೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 82 ||

ವೇಧಂ ದಿಟ್ಟಗರಾದುಗಾನಿ ಭುವಿಲೋ ವಿದ್ವಾಂಸುಲಂಜೇಯ ನೇ
ಲಾ ಧೀಚಾತುರಿಂ ಜೇಸೆಂ ಜೇಸಿನ ಗುಲಾಮಾಪಾಟನೇ ಪೋಕ ಕ್ಷು
ದ್ಬಾಧಾದುಲ್ ಗಲಿಗಿಂಪನೇಲ ಯದಿ ಕೃತ್ಯಂಬೈನ ದುರ್ಮಾರ್ಗುಲಂ
ಜೀ! ಧಾತ್ರೀಶುಲಂ ಜೇಯನೇಂಟಿ ಕಕಟಾ! ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 83 ||

ಪುಡಮಿ ನ್ನಿನ್ನೊಕ ಬಿಲ್ವಪತ್ರಮುನನೇಂ ಬೂಜಿಂಚಿ ಪುಣ್ಯಂಬುನುಂ
ಬಡಯನ್ನೇರಕ ಪೆಕ್ಕುದೈವಮುಲಕುಂ ಬಪ್ಪುಲ್ ಪ್ರಸಾದಂಬುಲಂ
ಗುಡುಮುಲ್ ದೋಸೆಲು ಸಾರೆಸತ್ತುಲಡುಕುಲ್ ಗುಗ್ಗಿಳ್ಳುನುಂ ಬೇಟ್ಟುಚುಂ
ಜೆಡಿ ಯೆಂದುಂ ಗೊಱಗಾಕಪೋದು ರಕಟಾ! ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 84 ||

ವಿತ್ತಙ್ಞಾನಮು ಪಾದು ಚಿತ್ತಮು ಭವಾವೇಶಂಬು ರಕ್ಷಾಂಬುವುಲ್
ಮತ್ತತ್ವಂಬು ತದಂಕುರಮ್ ಐನೃತಮುಲ್ ಮಾಱಾಕು ಲತ್ಯಂತದು
ದ್ವೃತ್ತುಲ್ ಪುವ್ವುಲುಂ ಬಂಡ್ಲು ಮನ್ಮಧಮುಖಾ ವಿರ್ಭೂತದೋಷಂಬುಲುಂ
ಜಿತ್ತಾಧ್ಯುನ್ನತನಿಂಬಭೂಜಮುನಕುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 85 ||

ನೀಪೈಂ ಗಾಪ್ಯಮು ಚೆಪ್ಪುಚುನ್ನ ಯತಂಡುನ್ನೀಪದ್ಯಮುಲ್ ವ್ರಾಸಿಯಿ
ಮ್ಮಾ ಪಾಠಂಮೊನರಿಂತುನನ್ನ ಯತಂಡುನ್ ಮಂಜುಪ್ರಬಂಧಂಬು ನಿ
ಷ್ಟಾಪೂರ್ತಿಂ ಬಠಿಯಿಂಚುಚುನ್ನ ಯತಂಡುನ್ ಸದ್ಬಾಂಧವುಲ್ ಗಾಕ ಚೀ
ಚೀ! ಪೃಷ್ಠಾಗತಬಾಂಧವಂಬು ನಿಜಮಾ! ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 86 ||

ಸಂಪದ್ಗರ್ವಮುಂ ಬಾಱಂದ್ರೋಲಿ ರಿಪುಲನ್ ಜಂಕಿಂಚಿ ಯಾಕಾಂಕ್ಷಲನ್
ದಂಪುಲ್ವೆಟ್ಟಿ ಕಳಂಕಮು ಲ್ನಱಕಿ ಬಂಧಕ್ಲೇಶದೋಷಂಬುಲಂ
ಜಿಂಪುಲ್ಸೇಸಿ ವಯೋವಿಲಾಸಮುಲು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಂಚಿ ಭೂತಂಬುಲಂ
ಜೆಂಪಲ್ವೇಯಕ ನಿನ್ನುಂ ಗಾನನಗುನಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 87 ||

ರಾಜಶ್ರೇಣಿಕಿ ದಾಸುಲೈ ಸಿರುಲಂ ಗೋರಂ ಜೇರಂಗಾ ಸೌಖ್ಯಮೋ
ಯೀ ಜನ್ಮಂಬು ತರಿಂಪಂಜೇಯಗಲ ಮಿಮ್ಮೇ ಪ್ರೊದ್ದು ಸೇವಿಂಚು ನಿ
ರ್ವ್ಯಾಜಾಚಾರಮು ಸೌಖ್ಯಮೋ ತೆಲಿಯಲೇರೌ ಮಾನವು ಲ್ಪಾಪರಾ
ಜೀಜಾತಾತಿಮದಾಂಧಬುದ್ಧು ಲಗುಚುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 88 ||

ನಿನ್ನಂ ಜೂಡರೊ ಮೊನ್ನಂ ಜೂಡರೋ ಜನುಲ್ ನಿತ್ಯಂಬು ಜಾವಂಗ ನಾ
ಪನ್ನು ಲ್ಗನ್ನನಿಧಾನ ಮಯ್ಯೆಡಿ ಧನಭ್ರಾಂತಿನ್ ವಿಸರ್ಜಿಂಪಲೇ
ಕುನ್ನಾ ರೆನ್ನಂಡು ನಿನ್ನು ಗಂಡು ರಿಕ ಮರ್ತ್ವುಲ್ ಗೊಲ್ವರೇಮೋ ನಿನುನ್
ವಿನ್ನಂ ಬೋವಕ ಯನ್ಯದೈವರತುಲನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 89 ||

ನನ್ನೇ ಯೆನುಂಗುತೋಲುದುಪ್ಪಟಮು ಬುವ್ವಾಕಾಲಕೂತಂಬು ಚೇ
ಗಿನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲ ಮುಗ್ರಮಗು ಭೋಗೇ ಕಂಠಹಾರಂಬು ಮೇಲ್
ನಿನ್ನೀಲಾಗುನ ನುಂಟಯುಂ ದೆಲಿಸಿಯುನ್ ನೀಪಾದಪದ್ಮಂಬು ಚೇ
ರ್ಚೆನ್ ನಾರಯಣುಂ ಡೆಟ್ಲು ಮಾನಸಮುಂ ದಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 90 ||

ದ್ವಾರದ್ವಾರಮುಲಂದುಂ ಜಂಚುಕಿಜನವ್ರಾತಂಬು ದಂಡಂಮುಲನ್
ದೋರಂತ್ಸ್ಥಲಿ ಬಗ್ಗನಂ ಬೊಡುಚುಚುನ್ ದುರ್ಭಾಷಲಾಡ ನ್ಮಱಿನ್
ವಾರಿಂ ಬ್ರಾರ್ಧನಚೇಸಿ ರಾಜುಲಕು ಸೇವಲ್ಸೇಯಂಗಾಂಬೋರುಲ
ಕ್ಷ್ಮೀರಾಜ್ಯಂಬುನು ಗೋರಿ ನೀಮರಿಜನುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 91 ||

ಊರೂರಂ ಜನುಲೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಷ ಮಿದರೋಯುಂದಂ ಗುಹಲ್ಗಲ್ಗವೋ
ಚೀರಾನೀಕಮು ವೀಧುಲಂ ದೊರುಕರೋ ಶೀತಾಮೃತಸ್ವಚ್ಛವಾಃ
ಪೂರಂ ಬೇರುಲಂ ಬಾಱದೋ ತಪಸುಲಂಬ್ರೋವಂಗ ನೀವೋಪವೋ
ಚೇರಂ ಬೋವುದುರೇಲ ರಾಗುಲ ಜನುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 92 ||

ದಯ ಜೂಡುಂಡನಿ ಗೊಂದಱಾಡುದುರು ನಿತ್ಯಂಬುನ್ ನಿನುಂ ಗೊಲ್ಚುಚುನ್
ನಿಯಮಂ ಬೆಂತೋ ಫಲಂಬು ನಂತಿಯೆಕದಾ ನೀವೀಯ ಪಿಂಡೆಂತೋ ಅಂ
ತಿಯಕಾ ನಿಪ್ಪಟಿಯುಂ ದಲಂಪನನು ಬುದ್ಧಿಂ ಜೂಡ; ನೇಲಬ್ಬುನಿ
ಷ್ಕ್ರಿಯತನ್ ನಿನ್ನು ಭಜಿಂಪ ಕಿಷ್ಟಸುಖಮುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 93 ||

ಆರಾವಂ ಬುದಯಿಂಚೆಂ ದಾರಕಮುಗ ನಾತ್ಮಾಭ್ರವೀಧಿನ್ಮಹಾ(ಅ)
ಕಾರೋಕಾರಮಕಾರಯುಕ್ತಮಗು ನೋಂಕಾರಾಭಿಧಾನಂಬು ಚೆ
ನ್ನಾರುನ್ ವಿಶ್ವ ಮನಂಗಂ ದನ್ಮಹಿಮಚೇ ನಾನಾದಬಿಂದುಲ್ ಸುಖ
ಶ್ರೀ ರಂಜಿಲ್ಲಂ ಗಡಂಗು ನೀವದೆ ಸುಮೀ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 94 ||

ನೀಭಕ್ತು ಲ್ಮದಿವೇಲ ಭಂಗುಲ ನಿನುನ್ಸೇವಿಂಬುಚುನ್ ವೇಡಂಗಾ
ಲೋಭಂಬೇಟಿಕಿ ವಾರಿ ಕೋರ್ಕುಲು ಕೃಪಳುತ್ವಂಬುನಂ ದೀರ್ಮರಾ
ದಾ ಭವ್ಯಂಬುಂ ದಲಂಚಿ ಚೂಡು ಪರಮಾರ್ಧಂ ಬಿಚ್ಚಿ ಪೊಮ್ಮನ್ನ ನೀ
ಶ್ರೀ ಭಾಂಡರಮುಲೋಂ ಗೊಱಂತಪಡುನಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 95 ||

ಮೊದಲನ್ಭಕ್ತುಲಕಿಚ್ಚಿನಾಂಡವುಗದಾ ಮೋಕ್ಷಂಬು ನೇಂ ಡೇಮಯಾ
’ಮುದಿಯಂಗಾ ಮುದಿಯಂಗಂ ಬುಟ್ಟು ಘನಮೌ ಮೋಹಂಬು ಲೋಭಂಬು’ ನ
ನ್ನದಿ ಸತ್ಯಂಬು ಕೃಪಂ ದಲಂಪ ನೊಕವುಣ್ಯಾತ್ಮುಂಡು ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಗೊ
ಲ್ಚಿ ದಿನಂಬುನ್ ಮೊಱವೆಟ್ಟಂಗಾಂ ಗಟಗಟಾ! ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 96 ||

ಕಾಲದ್ವಾರಕವಾಟಬಂಧನಮು ದುಷ್ಕಾಲ್ಪ್ರಮಾಣಕ್ರಿಯಾ
ಲೋಲಾಜಾಲಕಚಿತ್ರಗುಪ್ತಮುಖವ ಲ್ಮೀಕೋಗ್ರಜಿಹ್ವಾದ್ಭುತ
ವ್ಯಳವ್ಯಾಳವಿರೋಧಿ ಮೃತ್ಯುಮುಖದಂಷ್ಟ್ರಾ(ಅ)ಹಾರ್ಯ ವಜ್ರಂಬು ದಿ
ಕ್ಚೇಲಾಲಂಕೃತ! ನೀದುನಾಮ ಮರಯನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 97 ||

ಪದಿವೇಲಲೈನನು ಲೋಕಕಂಟಕುಲಚೇಂ ಬ್ರಾಪ್ರಿಂಚು ಸೌಖ್ಯಂಬು ನಾ
ಮದಿಕಿಂ ಬಥ್ಯಮು ಗಾದು ಸರ್ವಮುನಕುನ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥುಂಡೈ ಸತ್ಯದಾ
ನದಯಾದುಲ್ ಗಲ ರಾಜು ನಾಕೊಸಂಗು ಮೇನವ್ವಾನಿ ನೀ ಯಟ್ಲಚೂ
ಚಿ ದಿನಂಬುನ್ ಮುದಮೊಂದುದುನ್ ಗಡಪಟನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 98 ||

ತಾತಲ್ ತಲ್ಲಿಯುಂ ದಂಡ್ರಿಯುನ್ ಮಱಿಯುಂ ಬೆದ್ದಲ್ ಚಾವಗಾಂ ಜೂಡರೋ
ಭೀತಿಂ ಬೊಂದಂಗನೇಲ ಚಾವುನಕುಂಗಾಂ ಬೆಂಡ್ಲಾಮುಬಿಡ್ಡಲ್ ಹಿತ
ವ್ರಾತಂಬುನ್ ಬಲವಿಂಪ ಜಂತುವುಲಕುನ್ ವಾಲಾಯಮೈಯುಂಡಂಗಾಂ
ಜೇತೋವೀಧಿ ನರುಂಡು ನಿನ್ಗೊಲುವಂಡೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 99 ||

ಜಾತುಲ್ ಸೆಪ್ಪುಟ ಸೇವಸೇಯುಟ ಮೃಷಲ್ ಸಂಧಿಂಚು ಟನ್ಯಾಯವಿ
ಖ್ಯಾತಿಂ ಬೊಂದುಟ ಕೊಂಡೆಕಾಂಡವುಟ ಹಿಂಸಾರಂಭಕುಂಡೌಟ ಮಿ
ಧ್ಯಾತಾತ್ಪರ್ಯಮುಲಾಡುಟನ್ನಿಯುಂ ಬರದ್ರವ್ಯಂಬುನಾಶಿಂಚಿ ಯೀ
ಶ್ರೀ ತಾ ನೆನ್ನಿಯುಗಂಬು ಲುಂಡಂಗಲದೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 100 ||

ಚೆಡುಗುಲ್ ಕೊಂದಱು ಕೂಡಿ ಚೇಯಂಗಂಬನುಲ್ ಚೀಕಟ್ಲು ದೂಱಂಗಂ ಮಾ
ಲ್ಪಡಿತಿಂ ಗಾನ ಗ್ರಹಿಂಪರಾನಿ ನಿನು ನೊಲ್ಲಂಜಾಲಂ ಬೊಮ್ಮಂಚು ನಿಲ್
ವೆಲಂದ್ರೋಚಿನಂ ಜೂರುಪಟ್ಟುಕೊನಿ ನೇ ವ್ರೇಲಾಡುದುಂ ಗೋರ್ಕಿಂ ಗೋ
ರೆಡಿ ಯರ್ಧಂಬುಲು ನಾಕು ನೇಲ ಯಿಡವೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 101 ||

ಭಸಿತೋದ್ಧೂಳನಧೂಸರಾಂಗುಲು ಜಟಾಭಾರೋತ್ತಮಾಂಗುಲ್ ತಪೋ
ವ್ಯಸನಮುಲ್ ಸಾಧಿತಪಂಚವರ್ಣರಸಮುಲ್ ವೈರಾಗ್ಯವಂತುಲ್ ನಿತಾಂ
ತಸುಖಸ್ವಾಂತುಲು ಸತ್ಯಭಾಷಣಲು ನುದ್ಯದ್ರತ್ನರುದ್ರಾಕ್ಷರಾ
ಜಿಸಮೇತುಲ್ ತುದನೆವ್ವರೈನ ಗೊಲುತುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 102 ||

ಜಲಜಶ್ರೀ ಗಲ ಮಂಚಿನೀಳ್ಳು ಗಲವಾಚತ್ರಾತಿಲೋ ಬಾಪುರೇ!
ವೆಲಿವಾಡ ನ್ಮಱಿ ಬಾಂಪನಿಲ್ಲುಗಲದಾವೇಸಾಲುಗಾ ನಕ್ಕಟಾ!
ನಲಿ ನಾ ರೆಂಡು ಗುಣಂಬು ಲೆಂಚಿ ಮದಿಲೋ ನನ್ನೇಮಿ ರೋಯಂಗ ನೀ
ಚೆಲುವಂಬೈನ ಗುಣಂಬು ಲೆಂಚುಕೊನವೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 103 ||

ಗಡಿಯಲ್ ರೆಂಟಿಕೊ ಮೂಂಟಿಕೋ ಗಡಿಯಕೋ ಕಾದೇನಿ ನೇಂಡೆಲ್ಲಿಯೋ
ಕಡ ನೇಂಡಾದಿಕೊ ಯೆನ್ನಂಡೋ ಯೆಱುಂ ಗ ಮೀಕಾಯಂಬು ಲೀಭೂಮಿಪೈಂ
ಬಡಗಾ ನುನ್ನವಿ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗಮೊಕಟಿಂ ಬಾಟಿಂಪ ರೀ ಮಾನವುಲ್
ಚೆಡುಗುಲ್ ನೀಪದಭಕ್ತಿಯುಂ ದೆಲಿಯರೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 104 ||

ಕ್ಷಿತಿಲೋ ದೊಡ್ಡತುರಂಗಸಾಮಜಮು ಲೇಚಿತ್ರಮ್ಮು ಲಾಂದೋಳಿಕಾ
ತತು ಲೇ ಲೆಕ್ಕ ವಿಲಾಸಿನೀಜನಸುವಸ್ರವ್ರಾತ ಭೂಷಾಕಲಾ
ಪತನೂಜಾದಿಕ ಮೇಮಿದುರ್ಲಭಮು ನೀ ಪಾದಮ್ಮು ಲರ್ಚಿಂಚುಚೋ
ಜಿತಪಂಕೇರುಹಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 105 ||

ಸಲಿಲಮ್ಮುಲ್ ಜುಖುಕಪ್ರಮಾಣ ಮೊಕ ಪುಷ್ಮಮ್ಮುನ್ ಭವನ್ಮೌಳಿ ನಿ
ಶ್ಚಲಬಕ್ತಿಪ್ರಪತ್ತಿಚೇ ನರುಂಡು ಪೂಜಲ್ ಸೇಯಂಗಾ ಧನ್ಯುಂಡೌ
ನಿಲ ಗಂಗಾಜಲಚಂದ್ರಖಂಡಮುಲ ದಾನಿಂದುಂ ದುದಿಂ ಗಾಂಚು ನೀ
ಚೆಲುವಂ ಬಂತಯು ನೀ ಮಹತ್ತ್ವ ಮಿದಿಗಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 106 ||

ತಮನೇತ್ರದ್ಯುತಿಂ ದಾಮೆ ಚೂಡ ಸುಖಮೈತಾದಾತ್ಮ್ಯಮುನ್ ಗೂರ್ಪಂಗಾ
ವಿಮಲಮ್ಮುಲ್ ಕಮಲಾಭಮುಲ್ ಜಿತಲಸದ್ವಿದ್ಯುಲ್ಲತಾಲಾಸ್ಯಮುಲ್
ಸುಮನೋಬಾಣಜಯಪ್ರದಮ್ಮುಲನುಚುನ್ ಜೂಚುನ್ ಜನಂಬೂನಿಹಾ
ರಿಮೃಗಾಕ್ಷೀನಿವಹಮ್ಮುಕನ್ನುಗವಲನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 107 ||

ಪಟವದ್ರಜ್ಜುಭುಜಂಗವದ್ರಜತವಿ ಭ್ರಾಂತಿಸ್ಫುರಚ್ಛುಕ್ತಿವ
ದ್ಘಟವಚ್ಚಂದ್ರಶಿಲಾಜಪಾಕುಸುಮರು ಕ್ಸಾಂಗತ್ಯವತ್ತಂಚುವಾ
ಕ್ಪಟಿಮಲ್ ನೇರ್ತುರು ಚಿತ್ಸುಖಂ ಬನುಭವಿಂಪನ್ ಲೇಕ ದುರ್ಮೇಧನುಲ್
ಚಿಟುಕನ್ನಂ ದಲಪೋಯಂಜೂತು ರಧಮುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 108 ||

ನಿನು ನಿಂದಿಂಚಿನ ದಕ್ಷುಪೈಂ ದೆಗವೊ ವಾಣೀನಾಧು ಶಾಸಿಂಪವೋ
ಚನುನಾ ನೀ ಪಾದಪದ್ಮಸೇವಕುಲಂ ದುಚ್ಛಂ ಬಾಡು ದುರ್ಮಾರ್ಗುಲಂ
ಬೆನುಪನ್ ನೀಕುನು ನೀದುಭಕ್ತತತಿಕಿನ್ ಭೇದಂಬು ಗಾನಂಗ ವ
ಚ್ಚೆನೊ ಲೇಕುಂಡಿನ ನೂಱಕುಂಡಗಲವಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 109 ||

ಕರಿದೈತ್ಯುನ್ ಬೊರಿಗೊನ್ನ ಶೂಲಮು ಕ(ರಾ)ರಗ್ರ(ಸ್ಥ)ಸ್ತಂಬು ಗಾದೋ ರತೀ
ಶ್ವರುನಿನ್ ಗಾಲ್ಚಿನ ಫಾಲಲೋಚನಶಿಖಾ ವರ್ಗಂಬು ಚಲ್ಲಾಱೆನೋ
ಪರನಿಂದಾಪರುಲನ್ ವಧಿಂಪ ವಿದಿಯುನ್ ಭಾಷ್ಯಂಬೆ ವಾರೇಮಿ ಚೇ
ಸಿರಿ ನೀಕುನ್ ಬರಮೋಪಕಾರ ಮರಯನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 110 ||

ದುರಮುನ್ ದುರ್ಗಮು ರಾಯಬಾರಮು ಮಱಿನ್ ದೊಂಗರ್ಮಮುನ್ ವೈದ್ಯಮುನ್
ನರನಾಧಾಶ್ರಯ ಮೋಡಬೇರಮುನು ಬೆನ್ಮಂತ್ರಂಬು ಸಿದ್ಧಿಂಚಿನನ್
ಅರಯನ್ ದೊಡ್ಡಫಲಂಬು ಗಲ್ಗುನದಿಗಾ ಕಾಕಾರ್ಯಮೇ ತಪ್ಪಿನನ್
ಸಿರಿಯುಂ ಬೋವುನು ಬ್ರಾಣಹಾನಿಯು ನಗುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 111 ||

ತನಯುಂ ಗಾಂಚಿ ಧನಂಬು ನಿಂಚಿ ದಿವಿಜಸ್ಥಾನಂಬು ಗಟ್ಟಿಂಚಿ ವಿ
ಪ್ರುನ ಕುದ್ವಾಹಮು ಜೇಸಿ ಸತ್ಕೃತಿಕಿಂ ಬಾತ್ರುಂಡೈ ತಟಾಕಂಬು ನೇ
ರ್ಪುನಂ ದ್ರವ್ವಿಂಚಿ ವನಂಬು ವೆಟ್ಟಿ ಮನನೀ ಪೋಲೇಡು ನೀಸೇವಂ ಜೇ
ಸಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮುಂಡು ಪೋವು ಲೋಕಮುನಕುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 112 ||

ಕ್ಷಿತಿನಾಧೋತ್ತಮ! ಸತ್ಕವೀಶ್ವರುಂಡ್ ವಚ್ಚೆನ್ ಮಿಮ್ಮುಲಂ ಜೂಡಂಗಾ
ನತಂಡೇ ಮೇಟಿ ಕವಿತ್ವವೈಖರಿನಿ ಸದ್ಯಃಕಾವ್ಯನಿರ್ಮಾತ ತತ್
ಪ್ರತಿಭ ಲ್ಮಂಚಿನಿ ತಿಟ್ಟುಪದ್ಯಮುಲು ಚೆಪ್ಪುಂ ದಾತಂಡೈನನ್ ಮಮುಂ
ಗ್ರಿತಮೇ ಚೂಚೆನು ಬೊಮ್ಮಟಂಚು ರಧಮುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 113 ||

ನೀಕುಂ ಗಾನಿ ಕವಿತ್ವ ಮೆವ್ವರಿಕಿ ನೇನೀನಂಚು ಮೀದೆತ್ತಿತಿನ್
ಜೇಕೊಂಟಿನ್ ಬಿರುದಂಬು ಕಂಕಣಮು ಮುಂಜೇಂ ಗಟ್ಟಿತಿಂ ಬಟ್ಟಿತಿನ್
ಲೋಕುಲ್ ಮೆಚ್ಚ ವ್ರತಂಬು ನಾತನುವು ಕೀಲುಲ್ ನೇರ್ಪುಲುಂ ಗಾವು ಛೀ
ಛೀ ಕಾಲಂಬುಲರೀತಿ ದಪ್ಪೆಡು ಜುಮೀ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 114 ||

ನಿಚ್ಚಲ್ ನಿನ್ನು ಭಜಿಂಚಿ ಚಿನ್ಮಯಮಹಾ ನಿರ್ವಾಣಪೀಠಂಬು ಪೈ
ರಚ್ಚಲ್ಸೇಯಕ ಯಾರ್ಜವಂಬು ಕುಜನ ವ್ರಾತಂಬುಚೇಂ ಗ್ರಾಂಗಿ ಭೂ
ಭೃಚ್ಚಂಡಾಲುರಂ ಗೊಲ್ಚಿ ವಾರು ದನುಂ ಗೋಪಿಂಮನ್ ಬುಧುಂ ಡಾರ್ತುಂಡೈ
ಚಿಚ್ಚಾರಂ ಜಮು ರೆಲ್ಲಂ ಜಲ್ಲುಕೊನುನೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 115 ||

ದಂತಂಬು ಲ್ಪಡನಪ್ಪುಡೇ ತನುವುನಂದಾರೂಢಿ ಯುನ್ನಪ್ಪುಡೇ
ಕಾಂತಾಸಂಘಮು ರೋಯನಪ್ಪುಡೇ ಜರಕ್ರಾಂತಂಬು ಗಾನಪ್ಪುಡೇ
ವಿತಲ್ಮೇನ ಜರಿಂಚನಪ್ಪುಡೆ ಕುರುಲ್ವೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾನಪ್ಪುಡೇ
ಚಿಂತಿಂಪನ್ವಲೆ ನೀಪದಾಂಬುಜಮುಲನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 116 ||

.


śrīvidyutkalitā‌உjavañjavamahā-jīmūtapāpāmbudhā-
rāvegambuna manmanobjasamudī-rṇatvambuṃ golpoyitin |
devā! mī karuṇāśaratsamayamiṃ-teṃ jāluṃ jidbhāvanā-
sevaṃ dāmaratamparai maniyedan- śrī kāḷahastīśvarā! || 1 ||

vāṇīvallabhadurlabhambagu bhavaddvārambuna nnilci ni
rvāṇaśrīṃ jeṟapaṭṭaṃ jūcina vicāradrohamo nitya ka
ḷyāṇakrīḍalaṃ bāsi durdaśalapā lai rājalokādhama
śreṇīdvāramu dūṟañjesi tipuḍo śrī kāḷahastīśvarā! || 2 ||

antā midhya talañci cūcina naruṃ ḍaṭlau ṭeṟiṅgin sadā
kānta lputrulu nardhamun tanuvu ni kkambañcu mohārṇava
cibhrāntiṃ jendi jariñcu gāni paramārdhambaina nīyanduṃ dāṃ
jintākantayu jinta nilpaṇḍugadā śrī kāḷahastīśvarā! || 3 ||

nī nā sandoḍambāṭumāṭa vinumā nīceta jītambu neṃ
gāniṃ baṭṭaka santatambu madi veḍkaṃ goltu nantassapa
tnānīkambuna koppagimpakumu nannāpāṭīye cāluṃ de
jīnollaṃ gari nolla nolla sirulan śrī kāḷahastīśvarā! || 4 ||

bhavakelīmadirāmadambuna mahā pāpātmuṇḍai vīḍu na
nnu vivekimpaṃ ḍaṭañcu nenu narakārṇorāśipālainaṃ ba
ṭṭavu; bāluṇḍokacoṭa nāṭatamitoḍa nnūtaṃ gūlaṅgaṃ daṃ
ḍri vicārimpaka yuṇḍunā kaṭakaṭā śrī kāḷahastīśvarā! || 5 ||

svāmidrohamuṃ jesi yenokani golvambotino kāka ne
nīmāṭa nvinanollakuṇḍitino ninne dikkugāṃ jūḍano
yemī iṭṭivṛdhāparādhinagu nannī duḥkhavārāśivī
cī madhyambuna muñci yumpadagunā śrī kāḷahastīśvarā! || 6 ||

divijakṣmā ruha dhenu ratna ghanabhūti prasphuradratnasā
nuvu nī villu nidhīśvaruṇḍu sakhuṃ ḍarṇorāśikanyāvibhuṃ
ḍuviśeṣārcakuṃ ḍiṅka nīkena ghanuṇḍuṃ galgune nīvu cū
ci vicārimpavu lemi nevvaṇḍuḍupun śrī kāḷahastīśvarā! || 7 ||

nīto yudhdhamu ceya nompaṃ gavitā nirmāṇaśakti nninuṃ
brītuñjeyagalenu nīkoṟaku daṇḍriñjampagāñjāla nā
cetan rokaṭa ninnumottaveṟatuñjīkāku nābhakti ye
rītinnākiṅka ninnu jūḍagalugan śrī kāḷahastīśvarā! || 8 ||

ālumbiḍḍalu dallidaṇḍrulu dhanambañcu nmahābandhanaṃ
belā nāmeḍa gaṭṭināḍavika ninneveḷaṃ jintintu ni
rmūlambaina manambulo negaḍu durmohābdhiloṃ gruṅki yī
śīlāmālapu jinta neṭluḍipedo śrī kāḷahastīśvarā! || 9 ||

nippai pātakatūlaśaila maḍacun nīnāmamun mānavul
tappan davvula vinna nantaka bhujādarpoddhatakleśamul
tappundārunu muktu laudu ravi śāstrambulmahāpaṇḍitul
ceppaṅgā damakiṅka śaṅka valenā śrī kāḷahastīśvarā! || 10 ||

vīḍembabbina yappuḍuṃ dama nutul vinnappuḍumboṭṭaloṃ
gūḍunnappuḍu śrīvilāsamulu paikonnappuḍuṃ gāyakul
pāḍaṅga vinunappuḍun jelaṅgu dambhaprāyaviśrāṇana
krīḍāsaktula nemi ceppavaleno śrī kāḷahastīśvarā! || 11 ||

ninu sevimpaga nāpadal voḍamanī nityotsavaṃ babbanī
janamātruṇḍananī mahātmu ḍananī saṃsāramohambu pai
konanī ṅñānamu galganī grahaganul gundimpanī meluva
ccina rānī yavi nāku bhūṣaṇamulo śrī kāḷahastīśvarā! || 12 ||

e vedambu baṭhiñce lūta bhujaṅgaṃ beśāstramulsūce dā
ne vidyābhyasanambonarceṃ gari ceñcemantra mūhiñce bo
dhāvirbhāvanidānamul caduvulayyā! kāvu! mīpādasaṃ
sevāsaktiye kāka jantutatikin śrī kāḷahastīśvarā! || 13 ||

kāyal gāce vadhūnakhāgramulace gāyambu vakṣojamul
rāyan rāpaḍe ṟommu manmadha vihārakleśavibhrāntice
brāyaṃ bāyenu baṭṭagaṭṭe dalaceppan rota saṃsārameṃ
jeyañjāla viraktuṃ jeyaṅgadave śrī kāḷahastīśvarā! || 14 ||

ninnerūpamugā bhajintu madilo nīrūpu mokālo strī
canno kuñcamu mekapeṇṭikayo yī sandehamulmānpi nā
kannāra nbhavadīyamūrti saguṇā kārambugā jūpave
cinnīrejavihāramattamadhupā śrī kāḷahastīśvarā! || 15 ||

ninu nāvāṅkili gāvumaṇṭino marunnīlākābhrāntiṃ guṃ
ṭena pommaṇṭino yeṅgilicci tinu tiṇṭeṅgāni kādaṇṭino
ninu nemmindaga viśvasiñcusujanānīkambu rakṣimpañje
sina nāvinnapamela gaikonavayā śrī kāḷahastīśvarā! || 16 ||

ṟālan ṟuvvagaṃ jetulāḍavu kumārā! rammu rammñcuneṃ
jālan jampaṅga netramu ndiviyaṅgāśaktuṇḍaneṃ gānu nā
śīlaṃ bemani ceppanunnadiṅka nī cittambu nā bhāgyamo
śrīlakṣmīpatisevitāṅghriyugaḷā! śrī kāḷahastīśvarā! || 17 ||

rājul mattulu vāriseva narakaprāyambu vāriccunaṃ
bhojākṣīcaturantayānaturagī bhūṣādu lātmavyadhā
bījambul tadapekṣa cālu maritṛptiṃ bonditin ṅñānala
kṣmījāgratpariṇāma mimmu dayato śrī kāḷahastīśvarā! || 18 ||

nīrūpambu dalampaṅgāṃ dudamodal negāna nīvainaco
rārā rammani yañcuṃ jeppavu pṛdhārambhambu liṅkeṭikin!
nīra nmumpumu pāla mumpu miṅka ninne nammināṇḍaṃ jumī
śrīrāmārcita pādapadmayugaḷā śrī kāḷahastīśvarā! || 19 ||

nīku nmāṃsamu vāṃchayeni kaṟavā nīceta leḍuṇḍaṅgāṃ
jokainaṭṭi kuṭhāramuṇḍa nanala jyotuṇḍa nīruṇḍaṅgā
bākaṃ boppa ghaṭiñci cetipunukan bhakṣimpakāboyaceṃ
jekoṃ ṭeṅgilimāṃsamiṭlu dagunā śrī kāḷahastīśvarā! || 20 ||

rājai duṣkṛtiṃ jendeṃ janduruṇḍu rārājai kuberuṇḍu dṛ
grājīvambunaṃ gāñce duḥkhamu kurukṣmāpāluṃ ḍāmāṭane
yājiṃ gūle samastabandhuvulato nā rājaśabdhambu cī
chī janmāntaramandu nollanujumī śrī kāḷahastīśvarā! || 21 ||

rājardhātuṇḍainaco necaṭa dharmambuṇḍu nerīti nā
nājātikriya lerpaḍun sukhamu mānyaśreṇi keṭlabbu rū
pājīvāḷiki nedi dikku dhṛtinī bhaktul bhavatpādanī
rejambul bhajiyintu reteṟaṅgunan śrī kāḷahastīśvarā! || 22 ||

taraṅgal pippalapatramul meṟaṅgu ṭaddambul maruddīpamul
karikarṇāntamu leṇḍamāvula tatul khadyotkīṭaprabhal
suravīdhīlikhitākṣarambu lasuvul jyotsnāpaḥpiṇḍamul
sirulandela madāndhulauduru janul śrī kāḷahastīśvarā! || 23 ||

ninnunnammina rīti namma norulan nīkanna nākennale
rannaldammulu tallidaṇḍrulu gurundāpatsahāyundu nā
yannā! yennaḍu nannu saṃskṛtiviṣādāmbhodhi dāṭiñci ya
chcinnānandasukhābdhiṃ delcedo kade śrī kāḷahastīśvarā! || 24 ||

nī pañcaṃ baḍiyuṇḍagāṃ galiginan bhikṣānname cālu n
kṣepaṃ babbina rājakīṭamula nesevimpṅgānopa nā
śāpāśambulaṃ juṭṭi trippakumu saṃsārārdhamai baṇṭugāṃ
jepaṭṭaṃ daya galgeneni madilo śrī kāḷahastīśvarā! || 25 ||

nī perun bhavadaṅghritīrdhamu bhavanniṣṭhyūta tāmbūlamun
nī paḷlembu prasādamuṃ gonikadā ne biḍḍanaināṇḍa na
nnīpāṭiṃ garuṇimpu mompa niṅka nīnevvārikiṃ biḍḍagāṃ
jepaṭṭaṃ daguṃ baṭṭi mānaṃ dagado śrī kāḷahastīśvarā! || 26 ||

ammā yayya yaṭañcu nevvarini nenannanśivā! ninnune
summī! nī madiṃ dallidaṇḍrulanaṭañcu njūḍaṅgāmboku nā
kimmaiṃ dalliyuṃ daṇḍriyun guruṇḍu nīve kāka saṃsārapuṃ
jimmañjīkaṇṭi gappina ngaḍavu nan śrī kāḷahastīśvarā! || 27 ||

koḍukul puṭṭa raṭañcu neḍtu ravivekul jīvanabhrāntulai
koḍukul puṭṭare kauravendruna kanekul vārice negatul
vaḍaseṃ butrulu leni yā śukunakun bāṭillene durgatul!
ceḍune mokṣapadaṃ maputrakunakun śrī kāḷahastīśvarā! || 28 ||

grahadoṣambulu durnimittamulu nīkaḷyāṇanāmambu pra
tyahamuṃ berkonuttamottamula bādhambeṭṭagānopune?
dahanuṃ gappaṅgañjālune śalabhasantānambu nī sevaṃ je
si hataklesulu gārugāka manujul śrī kāḷahastīśvarā! || 29 ||

aḍugaṃmonika nanyamārgaratulambrāṇāvanotsāhinai
yaḍugamboyina modu nīdu padapadmārādhakaśreṇiyu
nneḍaku nninnu bhajimpaṅgāṅganiyu nākelā parāpekṣa ko
reḍi diṅkemi bhavatprasādame tagun śrī kāḷahastīśvarā! || 30 ||

madamātaṅgamu landalambula harul māṇikyamu lpallakul
mudital citradukūlamu lparimaḷambu lmokṣamīñjālune?
madilo vīni napekṣasesi nṛpadhāmadvāradeśambuṃ gā
ci dinambul vṛdhaputturaṅñulakaṭā śrī kāḷahastīśvarā! || 31 ||

rosī royadu kāminījanula tāruṇyorusaukhyambulan
pāsī pāyaru putramitrajana sampadbhrānti vāṃchālatal
kosī koyadu nāmanaṃ bakaṭa nīkuṃ brītigā sat kriyal
cesī ceyadu dīni truḷḷaṇapave śrī kāḷahastīśvarā! || 32 ||

enneḷḷundu nemi gandu niṅkanenevvāri rakṣiñcedan
ninne niṣṭha bhajiñceda nnirupamonnidrapramodambu nā
kennaṇḍabbeḍu nntakālamiṅka neniṭlunna nemayyeḍiṃ?
jinnambuccaka nannu nelukolave śrī kāḷahastīśvarā! || 33 ||

cāvaṃ gālamu ceruvau ṭeṟiṅgiyuṃ jālimpaṅgā leka na
nnevaidyuṇḍu cikitsaṃ brovaṅgalaṇḍo yemandu rakṣiñcuno
e velpul kṛpañjūturo yanucu ninnintainaṃ jintimpaṇḍā
jīvacchrādhdhamuṃ jesikonna yatiyun śrī kāḷahastīśvarā! || 34 ||

dinamuṃ jittamulo suvarṇamukharī tīrapradeśāmrakā
nanamadhyopala vedikāgramuna nānandambunaṃ baṅkajā
nananiṣtha nnunuṃ jūḍaṃ gannanadivo saukhyambu lakṣmīvilā
sinimāyānaṭanal sukhambu lagune śrī kāḷahastīśvarā! || 35 ||

ālañcu nmeḍaṃ gaṭṭi dāniki navatyaśreṇiṃ galpiñci ta
dbhālavrātamu niccipuccuṭanu sambandhambu gāviñci yā
mālarmambuna bāndhavaṃ baneḍi premaṃ gondaṟaṃ drippaṅgāṃ
sīlansīla yamarcina ṭlosaṅgito śrī kāḷahastīśvarā! || 36 ||

tanuve nityamugā nonarcu madiledā cacci janmimpakuṃ
ḍa nupāyambu ghaṭimpu māgatula reṇṭa nnerpu lekunna le
dani nākippuḍa ceppu ceyaṅgala kāryambunna saṃsevaṃ je
si ninuṃ gāñcedaṅgāka kālamunano śrī kāḷahastīśvarā! || 37 ||

padunālgele mahāyugambu loka bhūpāluṇḍu; celliñce na
yyudayāstācalasandhi nāṅña nokaṃ ḍāyuṣmantuṇḍai vīriya
bhyudayaṃ bevvaru ceppaṅgā vinaro yalpulmattulai yela ca
ccedaro rājula mañcu nakkaṭakaṭā! śrī kāḷahastīśvarā! || 38 ||

rājannantane povunā kṛpayu dharmambābhijātyambu vi
dyājātakṣama satyabhāṣaṇamu vidvanmitrasaṃrakṣayun
sauganyambu kṛtambeṟuṅgaṭayu viśvāsambu gākunna du
rbījaśreṣthulu gāṃ gatambu galade śrī kāḷahastīśvarā! || 39 ||

munu nīce napavargarājyapadavī mūrdhābhiṣekambu gāṃ
cina puṇyātmulu nenu nokkasarivo cintiñci cūḍaṅga ne
ṭlaninaṃ gīṭaphaṇīndrapotamadave daṇḍograhiṃsāvicā
rini gāṅgāṃ ninu gānaṅgāka madilo śrī kāḷahastīśvarā! || 40 ||

pavamānāśanabhūṣaṇaprakaramun bhadrebhacarmambu nā-
ṭavikatvambuṃ priyambulai bhugahaśuṇḍālātavīcārulan
bhavaduḥkhambulaṃ bāpu ṭoppuṃ jelandimbāṭiñci kaivalyami-
cci vinodiñcuṭa kemi kāraṇamayā śrī kāḷahastīśvarā! || 41 ||

amarastrīla ramiñcinaṃ jeḍadu mohaṃ bintayun brahmapa-
ṭṭamu sidhdhiñcina nāsa dīṟadu nirūḍhakrodhamun sarvalo-
kamula nmriṅgina māna dinduṃ gala sau-khyaṃ bolla nīsevaṃ je-
si mahāpātakavārirāśiṃ gaḍatun śrī kāḷahastīśvarā! || 42 ||

canuvāriṃ gani yedcuvāru jamuṇḍā satyambugā vattu me
manumānambiṅka ledu nammamani tārāveḷa nārevunan
munuṅgambovucu bāsa seyuṭa sumī mummāṭikiṃ jūḍagāṃ
jenaṭu lgānaru dīnibhāvamidivo śrī kāḷahastīśvarā! || 43 ||

bhavaduḥkhambulu rājakīṭamula nebrārdhiñcinaṃ bāyune
bhavadaṅghristuticetaṅgāka vilasadbālakṣudhākleśadu
ṣṭavidhulmānune cūḍa meṅkameḍacaṇṭandalli kāruṇyadba
ṣthiviśeṣambuna nicci caṇṭambale no śrī kāḷahastīśvarā! || 44 ||

pavi puṣpambagu nagni mañcagu nakūpārambu bhūmīsthalaṃ
bavu śatruṃ ḍatimitruṇḍau viṣamu divyāhāramau nennaṅgā
navanīmaṇḍalilopalan śiva śive tyābhāṣaṇollāsikin
śiva nī nāmamu sarvavaśyakaramau śrī kāḷahastīśvarā! || 45 ||

levo kānalaṃ gandhamūlaphalamul levo guhal toyamul
levo yeṟulaṃ ballavāstaraṇamul levo sadā yātmalo
levo nīvu viraktula nmanupa jāliṃ bondi bhūpāluran
seval seyaṅgaṃ bodu reloko janul śrī kāḷahastīśvarā! || 46 ||

munu neṃ buṭṭina puṭṭu lenni galavo mohambuce nanduñje
sina karmambula provu lenni galavo cintiñcinan gāna nī
jananambe yani yunna vāḍa nidiye cālimpave ninnuṃ go
lcina puṇyambunakuṃ gṛpāratuṇḍavai śrī kāḷahastīśvarā! || 47 ||

tanu vendāka dharitri nuṇḍu nanu nandākan mahārogadī
panaduḥkhādulaṃ bondakuṇḍa nanukampādṛṣṭi vīkṣiñci yā
venukan nīpadapadmamul dalañcucun viśvaprapañcambuṃ bā
sina cittambuna nuṇḍañjeyaṅgadave śrī kāḷahastīśvarā! || 48 ||

malabhūyiṣṭa manojadhāmamu suṣumnādvāramo yāru kuṃ
ḍaliyo pādakarākṣiyugmambulu ṣaṭkañjambulo momu dā
jalajambo niṭalambu candrakaḷayo saṅgambu yogambo gā
sili sevinturu kāntalan bhuvi janul śrī kāḷahastīśvarā! || 49 ||

jalakambul rasamul prasūnamulu vācābandhamul vādyamu
lkalaśabdhadhvanu lañcitāmbara malaṅkārambu dīptu lmeṟuṃ
gulu naivedyamu mādhurī mahimagāṃ goltunninun bhaktiraṃ
jila divyārcana gūrci nercina kriyan śrī kāḷahastīśvarā! || 50 ||

elīla nnutiyimpavaccu nupamotprekṣādhvanivyaṅgyaśa
bdhālaṅkāraviśeṣabhāṣala kalabhyambaina nīrūpamuṃ
jāluñjāluṃ gavitvamulnilucune satyambu varṇiñcuco
cī! lajjimparugāka mādṛśakavul śrī kāḷahastīśvarā! || 51 ||

pāluṃ buvvayuṃ beṭṭedaṃ guḍuvarā pāpanna rā yanna le
lelemmanna naraṇṭipaṇḍluṃ goni telekunna nenollanaṃ
ṭe lālimpare tallidaṇḍrulapu ḍaṭle tecci vātsalya la
kṣmīlīlāvacanambulaṃ guḍuparā śrī kāḷahastīśvarā! || 52 ||

kalalañcun śakunambulañcu grahayogaṃ bañcu sāmudrikaṃ
bu laṭañcuṃ devulañcu diṣṭmanucun bhūtambulañcu nviṣā
dulaṭañcu nnimiṣārdha jīvanamulañcuṃ brītiṃ buṭṭiñci yī
silugul prāṇulakenni cesitivayā śrī kāḷahastīśvarā! || 53 ||

talamīndaṃ gusumaprasāda malikasthānambupai bhūtiyun
gaḷasīmambuna daṇḍa nāsikatudan gandhaprasārambu lo
pala naivedyamuṃ jercu ne manujṃ ḍābhaktuṇḍu nīkeppuḍuṃ
jelikāḍai vihariñcu raupyagiripai śrī kāḷahastīśvarā! || 54 ||

āluṃ biḍḍalu mitrulun hitulu niṣṭardhambu līnerture
veḷa nvāri bhajimpaṃ jālipaḍa kāvirbhūta modambunaṃ
gālambella sukhambu nīku niṅka bhaktaśreṇi rakṣimpake
śrīlevvārikiṃ gūḍambeṭṭedavayā śrī kāḷahastīśvarā! || 55 ||

sulabhulmūrkhu lanuttamottamula rājulgalgiyeveḷa na
nnalantalabeṭṭina nī padābdhamulaṃ bāyañjāla nemiccinaṃ
galadhautācala melu ṭambunidhiloṃ gāpuṇḍu ṭabjambu paiṃ
jeluvoppun sukhiyimpaṃ gāñcuṭa sumī śrī kāḷahastīśvarā! || 56 ||

kaladhautādriyu nasthimālikayu gogandharvamun bunkayuṃ
bulitolu nbhasitambuṃ bāmpatodavul pokuṇḍaṃ dombuṭlakai
toli nevāralatoḍaṃ buṭṭaka kaḷādulgalge melayyenā
siluvuldūramucesikoṃ ṭeṟiṅgiye śrī kāḷahastīśvarā! || 57 ||

śrutulabhyāsamucesi śāstragarimal śodhiñci tattvambulan
mati nūhiñci śarīra masthiramu brahmambenna satyambu gāṃ
citi mañcun sabhalan vṛdhāvacanamu lceppaṅgane kāni ni
rjitacittasthira saukhyamul deliyaro śrī kāḷahastīśvarā! || 58 ||

gati nīvañcu bhajiñcuvāra lapavargaṃ bondagānela saṃ
tatamuṃ gūṭikinai carimpa vinaledā ’yāyu rannaṃ praya
cchati’ yañcunmoṟaveṭṭagā śrutulu saṃsārāndhakārābhi dū
ṣitadurmārgul gānaṃ gānambaḍavo śrī kāḷahastīśvarā! || 59 ||

ratirā juddhati mīṟa nokkapari gorājāśvuni nnottaṃ bo
nataṃ ḍādarpaku vega notta gavayaṃ bāmbotunuṃ dāṅki yu
grataṃ borāḍaṅganunna yunnaḍimi leṅgalvole śokānala
sthitipālai moṟapeṭṭunan manupave śrī kāḷahastīśvarā! || 60 ||

antā saṃśayame śarīraghaṭanambantā vicārambe lo
nantā duḥkhaparamparānivitame menantā bhayabhrāntame
yantānantaśarīraśoṣaṇame durvyāpārame dehikin
jintan ninnuṃ dalañci pondaru narul śrī kāḷahastīśvarā! || 61 ||

santoṣiñcitiniṃ jāluñjālu ratirājadvārasaukhyambulan
śāntin bonditiṃ jāluñjālu bahurājadvārasaukhyambulan
śāntiṃ bondedaṃ jūpu brahmapadarājadvārasaukhyambu ni
ścintan śāntuṇḍa naudu nī karuṇace śrī kāḷahastīśvarā! || 62 ||

stotraṃ banyulaṃ jeyanollani vratasthulvole vesambutoṃ
butrī putra kalatra rakṣaṇa kaḷābudhdhin nṛpālā(a)dhaman
bātraṃ bañcu bhajimpambodu ritiyun bhāṣyambe yivvāricā
ritraṃ bennaṇḍu mecca neñca madilo śrī kāḷahastīśvarā! || 63 ||

akalaṅkasthiti nilpi nāḍa manu ghaṇṭā(ā)rāvamun bindudī
pakaḷāśreṇi vivekasādhanamuloppan būni yānandatā
rakadurgāṭavilo manomṛgamugarvasphūrti vāriñcuvā
rikiṅgā vīḍu bhavograbandhalatikal śrī kāḷahastīśvarā! || 64 ||

okayardhambu ninnu ne naḍugaṅgā nūhiñci neṭlainaṃ bo
mmu kavitvambulu nākuṃ jendanivi yemo yaṇṭivā nāduji
hvaku naisargika kṛtya mintiya sumī prārdhiñcuṭe kādu ko
rikala nninnunugāna nāku vaśamā śrī kāḷahastīśvarā! || 65 ||

śukamul kiṃśukapuṣpamul gani phalastomaṃ baṭañcunsamu
tsukataṃ deraṅgaṃ bovu naccaṭa mahā duḥkhambu siddhiñcuṃ; ga
rmakaḷābhāṣalakellaṃ brāpulagu śāstrambu lvilokiñcuvā
riki nityatvamanīṣa dūramaguñjū śrī kāḷahastīśvarā! || 66 ||

okariṃ jampi padasthulai bratukaṃ dāmokkokka rūhinture
loko tāmennaṇḍuṃ jāvaro tamakuṃ bovo sampadal putrami
trakaḷatrādulatoḍa nitya sukhamandaṃ ganduro yunnavā
riki ledo mṛti yennaṇḍuṃ gaṭakaṭa śrī kāḷahastīśvarā! || 67 ||

nī kāruṇyamuṃ galginaṭṭi naruṃ ḍenīcālayambula joraṃ
ḍekārpaṇyapu māṭalāḍa narugaṃ ḍevvārito veṣamul
gaikoḍe matamul bhajimpaṃ ḍilanekaṣṭaprakārambulan
jīkākai ceḍipondu jīvanadaśan śrī kāḷahastīśvarā! || 68 ||

ṅñātul drohambu vāṇḍru seyukapaṭeryādi kriyādoṣamul
mātaṇḍrāna sahimparādu pratikarmambiñcuke jeyagāṃ
bote dosamu gāna māni yatinai poṅgorinan sarvadā
cetaḥkrodhamu māna deṭlu naḍutun śrī kāḷahastīśvarā! || 69 ||

caduvul nercina paṇḍitādhamulu svecchābhāṣaṇakrīḍalan
vadaran saṃśayabhīkarāṭavulaṃ drovaldappi vartimpaṅgā
madanakrodhakirātulanduṃ gani bhīmaprauḍhiceṃ dāṅkinaṃ
jedaruṃ jittamu cittagimpaṅgadave śrī kāḷahastīśvarā! || 70 ||

rosiṃ deṇṭidi ronta deṇṭidi mano rogasthuṇḍai dehi tāṃ
būsindeṇṭidi pūnta leṇṭivi madā(a)pūtambu lī dehamul
mūsindeṇṭidi mūntaleṇṭivi sadāmūḍhatvame kāni tāṃ
jesindeṇṭidi centaleṇṭivi vṛdhā śrī kāḷahastīśvarā! || 71 ||

śrī śaileśu bhajintuno yabhavuṅgāñcī nādhu sevintuno
kāśīvallabhuṃ golvamboduno mahā kāḷeśuṃ būjintuno
nāśīlaṃ baṇuvaina meru vanucun rakṣimpave nī kṛpā
śrī śṛṅgāravilāsahāsamulace śrī kāḷahastīśvarā! || 72 ||

ayavārai cariyimpavaccuṃ dana pādāṃ(a)bhojatīrdhambulan
dayatoṃ gommanavaccu sevakuni yardhaprāṇadehādula
nniyu nā sommanavaccuṅgāni sirulannindiñci ninnātmani
ṣkriyataṃ gānaṅgarādu paṇḍitulakun śrī kāḷahastīśvarā! || 73 ||

māyā(a) jāṇḍakaraṇḍakoṭiṃ boḍigāmardhiñciro vikramā(a)
jeyuṃ gāyajuṃ jampiro kapaṭalakṣmī mohamuṃ bāsiro
yāyurdayabhujaṅgamṛtyuvu nanāyāsambunan gelciro
śreyodāyak laudu reṭṭu litarul śrī kāḷahastīśvarā! || 74 ||

cavigāṃ jūḍa vinaṅga mūrkonaṃ danūsaṅgharṣaṇāsvādamoṃ
da vinirmiñceda vela jantuvula netatkrīḍale pātaka
vyavahārambalu seyunemiṭiki māyāvidyace broddupu
cci vinodimpaṅga dīna nemi phalamo śrī kāḷahastīśvarā! || 75 ||

venukṃ jesina ghoradurdaśalu bhāvimpaṅga rontayyeḍun
venukan mundaṭa vaccu durmaraṇamul vīkṣimpa bhītayyeḍun
nanu neñjūḍaga nāvidhuldalañciyun nāke bhayaṃ bayyeḍuṃ
jenakuñjīṅkaṭiyāyeṃ gālamunakun śrī kāḷahastīśvarā! || 76 ||

pariśīliñciti mantratantramulu ceppa nviṇṭi sāṅkhyādiyo
ga rahasyambulu veda śāstramulu vakkāṇiñcitin śaṅkavo
darayaṃ gummaḍikāyaloni yavagiñjantaina nammicñci su
sthiraviṅñānamu trovaṃ jeppaṅgadave śrī kāḷahastīśvarā! || 77 ||

modalaṃ jesinavāri dharmamulu nirmūlambugāṃ jesi du
rmadulai yippuḍu vāre dharmamu lonarpaṃ dammu daivambu na
vvaḍe rānunna durātmulella damatrovaṃ bovare ela ce
sedaro mīndu dalañcicūḍa kadhamul śrī kāḷahastīśvarā! || 78 ||

kāsantaina sukhaṃ bonarcuno manaḥkāmambu līḍercuno
vīsambainanu veṇṭavaccuno jagadvikhyātiṃ gāviñcuno
dosambu lbeḍaṃ bopuno valasinandoḍto mimuṃ jūpuno
chī! saṃsāradurāśa yeludupavo śrī kāḷahastīśvarā! || 79 ||

okapūṇṭiñcuka kūḍa takkuvagune norvaṅgaleṃ ḍeṇḍako
paka nīḍanvedakuṃ jaliṃ jaḍici kumpaṭlettukoñjūcu vā
naku niṇḍiṇḍlunu dūṟu nītanuvu dīnanvaccu saukhyambu ro
si kaḍāsimparugāka martvulakaṭa śrī kāḷahastīśvarā! || 80 ||

kedārādisamastatīrdhamulu kormiñjūḍaṃ boneṇṭikin
gāḍā muṅgili vāraṇāsi! kaḍupe kailāsaśailambu mī
pādadhyānamu sambhaviñcunapuḍe bhāvimpa naṅñānala
kṣmīdāridryulu gāre loku lakaṭā! śrī kāḷahastīśvarā! || 81 ||

tamakoṃ boppaṃ barāṅganājanapara dravyambulan mruccilaṃ
ga mahodyogamu seyanemmanamudoṅgaṃ baṭṭi vairāgyapā
śamulaṃ juṭṭi bigimañci nīducaraṇa stambhañjunaṃ gaṭṭivai
ci mudaṃ beppuḍuṃ galgañjeya gaḍave śrī kāḷahastīśvarā! || 82 ||

vedhaṃ diṭṭagarādugāni bhuvilo vidvāṃsulañjeya ne
lā dhīcāturiṃ jeseṃ jesina gulāmāpāṭane poka kṣu
dbādhādul galigimpanela yadi kṛtyambaina durmārgulaṃ
jī! dhātrīśulaṃ jeyaneṇṭi kakaṭā! śrī kāḷahastīśvarā! || 83 ||

puḍami nninnoka bilvapatramunaneṃ būjiñci puṇyambunuṃ
baḍayanneraka pekkudaivamulakuṃ bappul prasādambulaṃ
guḍumul doselu sāresattulaḍukul guggiḷḷunuṃ beṭṭucuṃ
jeḍi yenduṃ goṟagākapodu rakaṭā! śrī kāḷahastīśvarā! || 84 ||

vittaṅñānamu pādu cittamu bhavāveśambu rakṣāmbuvul
mattatvambu tadaṅkuram ainṛtamul māṟāku latyantadu
dvṛttul puvvuluṃ baṇḍlu manmadhamukhā virbhūtadoṣambuluṃ
jittādhyunnatanimbabhūjamunakun śrī kāḷahastīśvarā! || 85 ||

nīpaiṃ gāpyamu ceppucunna yataṇḍunnīpadyamul vrāsiyi
mmā pāṭhaṃmonarintunanna yataṇḍun mañjuprabandhambu ni
ṣṭāpūrtiṃ baṭhiyiñcucunna yataṇḍun sadbāndhavul gāka cī
cī! pṛṣṭhāgatabāndhavambu nijamā! śrī kāḷahastīśvarā! || 86 ||

sampadgarvamuṃ bāṟandroli ripulan jaṅkiñci yākāṅkṣalan
dampulveṭṭi kaḷaṅkamu lnaṟaki bandhakleśadoṣambulaṃ
jimpulsesi vayovilāsamulu saṅkṣepiñci bhūtambulaṃ
jempalveyaka ninnuṃ gānanagunā śrī kāḷahastīśvarā! || 87 ||

rājaśreṇiki dāsulai sirulaṃ goraṃ jeraṅgā saukhyamo
yī janmambu tarimpañjeyagala mimme proddu seviñcu ni
rvyājācāramu saukhyamo teliyalerau mānavu lpāparā
jījātātimadāndhabuddhu lagucun śrī kāḷahastīśvarā! || 88 ||

ninnaṃ jūḍaro monnaṃ jūḍaro janul nityambu jāvaṅga nā
pannu lgannanidhāna mayyeḍi dhanabhrāntin visarjimpale
kunnā rennaṇḍu ninnu gaṇḍu rika martvul golvaremo ninun
vinnaṃ bovaka yanyadaivaratulan śrī kāḷahastīśvarā! || 89 ||

nanne yenuṅgutoluduppaṭamu buvvākālakūtambu ce
ginne brahmakapāla mugramagu bhoge kaṇṭhahārambu mel
ninnīlāguna nuṇṭayuṃ delisiyun nīpādapadmambu ce
rcen nārayaṇuṃ ḍeṭlu mānasamuṃ dā śrī kāḷahastīśvarā! || 90 ||

dvāradvāramulanduṃ jañcukijanavrātambu daṇḍaṃmulan
dorantsthali bagganaṃ boḍucucun durbhāṣalāḍa nmaṟin
vāriṃ brārdhanacesi rājulaku sevalseyaṅgāmborula
kṣmīrājyambunu gori nīmarijanul śrī kāḷahastīśvarā! || 91 ||

ūrūraṃ janulella bikṣa midaroyundaṃ guhalgalgavo
cīrānīkamu vīdhulaṃ dorukaro śītāmṛtasvacchavāḥ
pūraṃ berulaṃ bāṟado tapasulambrovaṅga nīvopavo
ceraṃ bovudurela rāgula janul śrī kāḷahastīśvarā! || 92 ||

daya jūḍuṇḍani gondaṟāḍuduru nityambun ninuṃ golcucun
niyamaṃ bento phalambu nantiyekadā nīvīya piṇḍento aṃ
tiyakā nippaṭiyuṃ dalampananu buddhiṃ jūḍa; nelabbuni
ṣkriyatan ninnu bhajimpa kiṣṭasukhamul śrī kāḷahastīśvarā! || 93 ||

ārāvaṃ budayiñceṃ dārakamuga nātmābhravīdhinmahā(a)
kārokāramakārayuktamagu noṅkārābhidhānambu ce
nnārun viśva manaṅgaṃ danmahimace nānādabindul sukha
śrī rañjillaṃ gaḍaṅgu nīvade sumī śrī kāḷahastīśvarā! || 94 ||

nībhaktu lmadivela bhaṅgula ninunsevimbucun veḍaṅgā
lobhambeṭiki vāri korkulu kṛpaḷutvambunaṃ dīrmarā
dā bhavyambuṃ dalañci cūḍu paramārdhaṃ bicci pommanna nī
śrī bhāṇḍaramuloṃ goṟantapaḍunā śrī kāḷahastīśvarā! || 95 ||

modalanbhaktulakiccināṇḍavugadā mokṣambu neṃ ḍemayā
’mudiyaṅgā mudiyaṅgaṃ buṭṭu ghanamau mohambu lobhambu’ na
nnadi satyambu kṛpaṃ dalampa nokavuṇyātmuṇḍu ninnātma go
lci dinambun moṟaveṭṭaṅgāṃ gaṭagaṭā! śrī kāḷahastīśvarā! || 96 ||

kāladvārakavāṭabandhanamu duṣkālpramāṇakriyā
lolājālakacitraguptamukhava lmīkograjihvādbhuta
vyaḷavyāḷavirodhi mṛtyumukhadaṃṣṭrā(a)hārya vajrambu di
kcelālaṅkṛta! nīdunāma marayan śrī kāḷahastīśvarā! || 97 ||

padivelalainanu lokakaṇṭakulaceṃ brāpriñcu saukhyambu nā
madikiṃ bathyamu gādu sarvamunakun madhyasthuṇḍai satyadā
nadayādul gala rāju nākosaṅgu menavvāni nī yaṭlacū
ci dinambun mudamondudun gaḍapaṭan śrī kāḷahastīśvarā! || 98 ||

tātal talliyuṃ daṇḍriyun maṟiyuṃ beddal cāvagāṃ jūḍaro
bhītiṃ bondaṅganela cāvunakuṅgāṃ beṇḍlāmubiḍḍal hita
vrātambun balavimpa jantuvulakun vālāyamaiyuṇḍaṅgāṃ
jetovīdhi naruṇḍu ningoluvaṇḍo śrī kāḷahastīśvarā! || 99 ||

jātul seppuṭa sevaseyuṭa mṛṣal sandhiñcu ṭanyāyavi
khyātiṃ bonduṭa koṇḍekāṇḍavuṭa hiṃsārambhakuṇḍauṭa mi
dhyātātparyamulāḍuṭanniyuṃ baradravyambunāśiñci yī
śrī tā nenniyugambu luṇḍaṅgalado śrī kāḷahastīśvarā! || 100 ||

ceḍugul kondaṟu kūḍi ceyaṅgambanul cīkaṭlu dūṟaṅgaṃ mā
lpaḍitiṃ gāna grahimparāni ninu nollañjālaṃ bommañcu nil
velandrocinaṃ jūrupaṭṭukoni ne vrelāḍuduṃ gorkiṃ go
reḍi yardhambulu nāku nela yiḍavo śrī kāḷahastīśvarā! || 101 ||

bhasitoddhūḷanadhūsarāṅgulu jaṭābhārottamāṅgul tapo
vyasanamul sādhitapañcavarṇarasamul vairāgyavantul nitāṃ
tasukhasvāntulu satyabhāṣaṇalu nudyadratnarudrākṣarā
jisametul tudanevvaraina golutun śrī kāḷahastīśvarā! || 102 ||

jalajaśrī gala mañcinīḷḷu galavācatrātilo bāpure!
velivāḍa nmaṟi bāmpanillugaladāvesālugā nakkaṭā!
nali nā reṇḍu guṇambu leñci madilo nannemi royaṅga nī
celuvambaina guṇambu leñcukonave śrī kāḷahastīśvarā! || 103 ||

gaḍiyal reṇṭiko mūṇṭiko gaḍiyako kādeni neṇḍelliyo
kaḍa neṇḍādiko yennaṇḍo yeṟuṃ ga mīkāyambu lībhūmipaiṃ
baḍagā nunnavi dharmamārgamokaṭiṃ bāṭimpa rī mānavul
ceḍugul nīpadabhaktiyuṃ deliyaro śrī kāḷahastīśvarā! || 104 ||

kṣitilo doḍḍaturaṅgasāmajamu lecitrammu lāndoḷikā
tatu le lekka vilāsinījanasuvasravrāta bhūṣākalā
patanūjādika memidurlabhamu nī pādammu larciñcuco
jitapaṅkeruhapādapadmayugaḷā śrī kāḷahastīśvarā! || 105 ||

salilammul jukhukapramāṇa moka puṣmammun bhavanmauḷi ni
ścalabaktiprapattice naruṇḍu pūjal seyaṅgā dhanyuṇḍau
nila gaṅgājalacandrakhaṇḍamula dāninduṃ dudiṃ gāñcu nī
celuvaṃ bantayu nī mahattva midigā śrī kāḷahastīśvarā! || 106 ||

tamanetradyutiṃ dāme cūḍa sukhamaitādātmyamun gūrpaṅgā
vimalammul kamalābhamul jitalasadvidyullatālāsyamul
sumanobāṇajayapradammulanucun jūcun janambūnihā
rimṛgākṣīnivahammukannugavalan śrī kāḷahastīśvarā! || 107 ||

paṭavadrajjubhujaṅgavadrajatavi bhrāntisphuracchuktiva
dghaṭavaccandraśilājapākusumaru ksāṅgatyavattañcuvā
kpaṭimal nerturu citsukhaṃ banubhavimpan leka durmedhanul
ciṭukannaṃ dalapoyañjūtu radhamul śrī kāḷahastīśvarā! || 108 ||

ninu nindiñcina dakṣupaiṃ degavo vāṇīnādhu śāsimpavo
canunā nī pādapadmasevakulaṃ ducchaṃ bāḍu durmārgulaṃ
benupan nīkunu nīdubhaktatatikin bhedambu gānaṅga va
cceno lekuṇḍina nūṟakuṇḍagalavā śrī kāḷahastīśvarā! || 109 ||

karidaityun borigonna śūlamu ka(rā)ragra(stha)stambu gādo ratī
śvarunin gālcina phālalocanaśikhā vargambu callāṟeno
paranindāparulan vadhimpa vidiyun bhāṣyambe vāremi ce
siri nīkun baramopakāra marayan śrī kāḷahastīśvarā! || 110 ||

duramun durgamu rāyabāramu maṟin doṅgarmamun vaidyamun
naranādhāśraya moḍaberamunu benmantrambu siddhiñcinan
arayan doḍḍaphalambu galgunadigā kākāryame tappinan
siriyuṃ bovunu brāṇahāniyu nagun śrī kāḷahastīśvarā! || 111 ||

tanayuṃ gāñci dhanambu niñci divijasthānambu gaṭṭiñci vi
pruna kudvāhamu jesi satkṛtikiṃ bātruṇḍai taṭākambu ne
rpunaṃ dravviñci vanambu veṭṭi mananī poleḍu nīsevaṃ je
sina puṇyātmuṇḍu povu lokamunakun śrī kāḷahastīśvarā! || 112 ||

kṣitinādhottama! satkavīśvaruṇḍ vaccen mimmulaṃ jūḍaṅgā
nataṇḍe meṭi kavitvavaikharini sadyaḥkāvyanirmāta tat
pratibha lmañcini tiṭṭupadyamulu ceppuṃ dātaṇḍainan mamuṃ
gritame cūcenu bommaṭañcu radhamul śrī kāḷahastīśvarā! || 113 ||

nīkuṃ gāni kavitva mevvariki nenīnañcu mīdettitin
jekoṇṭin birudambu kaṅkaṇamu muñjeṃ gaṭṭitiṃ baṭṭitin
lokul mecca vratambu nātanuvu kīlul nerpuluṃ gāvu chī
chī kālambularīti dappeḍu jumī śrī kāḷahastīśvarā! || 114 ||

niccal ninnu bhajiñci cinmayamahā nirvāṇapīṭhambu pai
raccalseyaka yārjavambu kujana vrātambuceṃ grāṅgi bhū
bhṛccaṇḍāluraṃ golci vāru danuṃ gopiṃman budhuṃ ḍārtuṇḍai
ciccāraṃ jamu rellaṃ jallukonuno śrī kāḷahastīśvarā! || 115 ||

dantambu lpaḍanappuḍe tanuvunandārūḍhi yunnappuḍe
kāntāsaṅghamu royanappuḍe jarakrāntambu gānappuḍe
vitalmena jariñcanappuḍe kurulvellella gānappuḍe
cintimpanvale nīpadāmbujamulan śrī kāḷahastīśvarā! || 116 ||

.


We will update this page, once we find comprehensive meaning. Feel free to contribute if you know.

.

, , ,

3 Responses to Sri Kalahastiswara Satakam (శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకం)

 1. Hari June 14, 2013 at 11:20 pm #

  Hey Sreekalahastheeshwara was written by Dhoorjati .. it was not by Aadi shankaraacharya … change that info .. its written by Dhoorjati. Its a nice work to publish these great works and knowledge and philosophy .. but attributing this knowledge to wrong person is not correct thing .. I respect you to spread this knowledge …

 2. Hari June 14, 2013 at 11:22 pm #

  And more over its not written in sanskrit .. its PUREST form of TELUGU

  • chakri.garimella June 18, 2013 at 5:57 pm #

   Thanks for the correction. We have verified and corrected the same. Please continue to provide such feedback if you find any other mistakes.

   Regards,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.