Main Menu

Sri Rama Rama Jagadatma (శ్రీ రామ రామ జగదాత్మ)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: poornacandrikaa

Talam: jhampa

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 G3 M1 P D2 P S
Av: S N3 P M1 R2 G3 M1 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Sri Rama Rama Jagadatma | శ్రీ రామ రామ జగదాత్మ     
Voice: SRGBM

Sri Rama Rama Jagadatma | శ్రీ రామ రామ జగదాత్మ     
Voice: Rajkumar Bharathi


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

శ్రీ రామ రామ జగదాత్మ రామ
శ్రీ రామ రఘురామ పాహి పరమాత్మ

Charanams

1.జ్యోతిర్మయాఖండ రూప రామ
భూతేశ వినుతాపహృత భక్త తాప (శ్రీ)

2.సర్వ గ్రహాధార భూత రామ
గీర్వాణ ముని వంద్య సుజనేష్ట దాత (శ్రీ)

3.యోగి జన హృదయాబ్జ మిత్ర రామ
భోగి శాయి 1ఘృణా రస పూర్ణ నేత్ర (శ్రీ)

4.శ్రీ దాంత శాంత నిర్వన ఫలద
వేదాంత వేద్యావనీ-సుర త్రాణ (శ్రీ)

5.త్వాం వినా నాన్యత్ర జానే రామ
త్వాం వినా కో గతిర్-జానకీ జానే (శ్రీ)

6.ధీర భవ సాగరోత్తరణ2 రామ
సారతర శ్రీత్యాగరాజ నుత చరణ (శ్రీ)

Variations

1ఘృణా – కరుణా
2ఉత్తరణ – ఉత్తరణీ
.


Pallavi

ஸ்ரீ ராம ராம ஜக3தா3த்ம ராம
ஸ்ரீ ராம ரகு4ராம பாஹி பரமாத்ம

Charanams

1.ஜ்யோதிர்மயாக2ண்ட3 ரூப ராம
பூ4தேச வினுதாபஹ்ருத ப4க்த தாப (ஸ்ரீ)
ஜ்யோதிர்-மய-அக2ண்ட3 ரூப ராம
பூ4த-ஈச வினுத-அபஹ்ருத ப4க்த தாப (ஸ்ரீ)

2.ஸர்வ க்3ரஹாதா4ர பூ4த ராம
கீ3ர்வாண முனி வந்த்3ய ஸுஜனேஷ்ட தா3த (ஸ்ரீ)
ஸர்வ க்3ரஹ-ஆதா4ர-பூ4த ராம
கீ3ர்வாண-முனி வந்த்3ய ஸுஜன-இஷ்ட தா3த (ஸ்ரீ)

3.யோகி3 ஜன ஹ்ருத3யாப்3ஜ மித்ர ராம
போ4கி3 சாயி 1க்4ருணா ரஸ பூர்ண நேத்ர (ஸ்ரீ)
யோகி3-ஜன ஹ்ருத3ய-அப்3ஜ மித்ர ராம
போ4கி3-சாயி க்4ருணா ரஸ பூர்ண நேத்ர (ஸ்ரீ)

4.ஸ்ரீ தா3ந்த சாந்த நிர்வன ப2லத3
வேதா3ந்த வேத்3யாவனீ-ஸுர த்ராண (ஸ்ரீ)
ஸ்ரீ-தா3ந்த சாந்த நிர்வன ப2லத3
வேதா3ந்த வேத்3ய-அவனீ-ஸுர த்ராண (ஸ்ரீ)

5.த்வாம் வினா நான்யத்ர ஜானே ராம
த்வாம் வினா கோ க3திர்-ஜானகீ ஜானே (ஸ்ரீ)
த்வாம் வினா ந-அன்யத்ர ஜானே ராம
த்வாம் வினா கோ க3திர்-ஜானகீ ஜானே (ஸ்ரீ)

6.தீ4ர ப4வ ஸாக3ரோத்தரண2 ராம
ஸாரதர ஸ்ரீத்யாக3ராஜ நுத சரண (ஸ்ரீ)

Variations

1க்4ருணா – கருணா
2உத்தரண – உத்தரணீ
.


Pallavi

ಶ್ರೀ ರಾಮ ರಾಮ ಜಗದಾತ್ಮ ರಾಮ
ಶ್ರೀ ರಾಮ ರಘುರಾಮ ಪಾಹಿ ಪರಮಾತ್ಮ

Charanams

1.ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾಖಂಡ ರೂಪ ರಾಮ
ಭೂತೇಶ ವಿನುತಾಪಹೃತ ಭಕ್ತ ತಾಪ (ಶ್ರೀ)
ಜ್ಯೋತಿರ್-ಮಯ-ಅಖಂಡ ರೂಪ ರಾಮ
ಭೂತ-ಈಶ ವಿನುತ-ಅಪಹೃತ ಭಕ್ತ ತಾಪ (ಶ್ರೀ)

2.ಸರ್ವ ಗ್ರಹಾಧಾರ ಭೂತ ರಾಮ
ಗೀರ್ವಾಣ ಮುನಿ ವಂದ್ಯ ಸುಜನೇಷ್ಟ ದಾತ (ಶ್ರೀ)
ಸರ್ವ ಗ್ರಹ-ಆಧಾರ-ಭೂತ ರಾಮ
ಗೀರ್ವಾಣ-ಮುನಿ ವಂದ್ಯ ಸುಜನ-ಇಷ್ಟ ದಾತ (ಶ್ರೀ)

3.ಯೋಗಿ ಜನ ಹೃದಯಾಬ್ಜ ಮಿತ್ರ ರಾಮ
ಭೋಗಿ ಶಾಯಿ 1ಘೃಣಾ ರಸ ಪೂರ್ಣ ನೇತ್ರ (ಶ್ರೀ)
ಯೋಗಿ-ಜನ ಹೃದಯ-ಅಬ್ಜ ಮಿತ್ರ ರಾಮ
ಭೋಗಿ-ಶಾಯಿ ಘೃಣಾ ರಸ ಪೂರ್ಣ ನೇತ್ರ (ಶ್ರೀ)

4.ಶ್ರೀ ದಾಂತ ಶಾಂತ ನಿರ್ವನ ಫಲದ
ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯಾವನೀ-ಸುರ ತ್ರಾಣ (ಶ್ರೀ)
ಶ್ರೀ-ದಾಂತ ಶಾಂತ ನಿರ್ವನ ಫಲದ
ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ-ಅವನೀ-ಸುರ ತ್ರಾಣ (ಶ್ರೀ)

5.ತ್ವಾಂ ವಿನಾ ನಾನ್ಯತ್ರ ಜಾನೇ ರಾಮ
ತ್ವಾಂ ವಿನಾ ಕೋ ಗತಿರ್-ಜಾನಕೀ ಜಾನೇ (ಶ್ರೀ)
ತ್ವಾಂ ವಿನಾ ನ-ಅನ್ಯತ್ರ ಜಾನೇ ರಾಮ
ತ್ವಾಂ ವಿನಾ ಕೋ ಗತಿರ್-ಜಾನಕೀ ಜಾನೇ (ಶ್ರೀ)

6.ಧೀರ ಭವ ಸಾಗರೋತ್ತರಣ2 ರಾಮ
ಸಾರತರ ಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜ ನುತ ಚರಣ (ಶ್ರೀ)

Variations

1ಘೃಣಾ – ಕರುಣಾ
2ಉತ್ತರಣ – ಉತ್ತರಣೀ
.


Pallavi

श्री राम राम जगदात्म राम
श्री राम रघुराम पाहि परमात्म

Charanams

1.ज्योतिर्मयाखण्ड रूप राम
भूतेश विनुतापहृत भक्त ताप (श्री)
ज्योतिर्-मय-अखण्ड रूप राम
भूत-ईश विनुत-अपहृत भक्त ताप (श्री)

2.सर्व ग्रहाधार भूत राम
गीर्वाण मुनि वन्द्य सुजनेष्ट दात (श्री)
सर्व ग्रह-आधार-भूत राम
गीर्वाण-मुनि वन्द्य सुजन-इष्ट दात (श्री)

3.योगि जन हृदयाब्ज मित्र राम
भोगि शायि 1घृणा रस पूर्ण नेत्र (श्री)
योगि-जन हृदय-अब्ज मित्र राम
भोगि-शायि घृणा रस पूर्ण नेत्र (श्री)

4.श्री दान्त शान्त निर्वन फलद
वेदान्त वेद्यावनी-सुर त्राण (श्री)
श्री-दान्त शान्त निर्वन फलद
वेदान्त वेद्य-अवनी-सुर त्राण (श्री)

5.त्वां विना नान्यत्र जाने राम
त्वां विना को गतिर्-जानकी जाने (श्री)
त्वां विना न-अन्यत्र जाने राम
त्वां विना को गतिर्-जानकी जाने (श्री)

6.धीर भव सागरोत्तरण2 राम
सारतर श्रीत्यागराज नुत चरण (श्री)

Variations

1घृणा – करुणा
2उत्तरण – उत्तरणी
.


Pallavi

śrī rāma rāma jagadātma rāma
śrī rāma raghurāma pāhi paramātma

Charanams

1.jyōtirmayākhaṇḍa rūpa rāma
bhūtēśa vinutāpahṛta bhakta tāpa (śrī)
jyōtir-maya-akhaṇḍa rūpa rāma
bhūta-īśa vinuta-apahṛta bhakta tāpa (śrī)

2.sarva grahādhāra bhūta rāma
gīrvāṇa muni vandya sujanēṣṭa dāta (śrī)
sarva graha-ādhāra-bhūta rāma
gīrvāṇa-muni vandya sujana-iṣṭa dāta (śrī)

3.yōgi jana hṛdayābja mitra rāma
bhōgi śāyi 1ghṛṇā rasa pūrṇa nētra (śrī)
yōgi-jana hṛdaya-abja mitra rāma
bhōgi-śāyi ghṛṇā rasa pūrṇa nētra (śrī)

4.śrī dānta śānta nirvana phalada
vēdānta vēdyāvanī-sura trāṇa (śrī)
śrī-dānta śānta nirvana phalada
vēdānta vēdya-avanī-sura trāṇa (śrī)

5.tvāṃ vinā nānyatra jānē rāma
tvāṃ vinā kō gatir-jānakī jānē (śrī)
tvāṃ vinā na-anyatra jānē rāma
tvāṃ vinā kō gatir-jānakī jānē (śrī)

6.dhīra bhava sāgarōttaraṇa2 rāma
sāratara śrītyāgarāja nuta caraṇa (śrī)

Variations

1ghṛṇā – karuṇā
2uttaraṇa – uttaraṇī
.


Pallavi

O Lord Sri Rama! O Lord Rama! O Lord Rama – the Indweller of (everything in) the Universe! O Lord Sri Rama! O Lord Raghurama! O Supreme Lord! Deign to protect me.

Charanams

1.O Lord Rama – the effulgent undifferentiated universal form! O Lord praised by Siva – Lord of elements! O Remover of the sufferings of devotees!

2.O Lord Rama – the supporting principle of all planets! O Lord worshipped by sage Brhaspathi –preceptor of celestials! O Dispenser of the desires of virtuous persons!

3.O Lord Rama – the Sun who blossoms the lotus of the heart of ascetics! O Lord reclining on Sesha – the snake! O Lord whose eyes are brimming with the essence of compassion!

4.O Lord who bestows emancipation to those tranquil and blessed ascetics! O Lord who is the (real) knower of Vedanta (philosophy)! O Protector of Brahmanas!

5.O Lord Rama! I do not know anything other than You; what would be my fate without You, only Mother jAnakI might be knowing.

6.O the Brave One! O Lord Rama who enables crossing the ocean of Worldly Existence! O The Excellent One! O Lord whose feet is praised by this Thyagaraja!
.

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.