Main Menu

Sri Rama Sri Rama Jita Rama (శ్రీ రామ శ్రీ రామ జిత రామ)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజు) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Raagam: varaaLi

Taalam: aadi

39 jhaalavaraaLi janya
Aa: S G1 R1 G1 M2 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M2 G1 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Recitals


Sri Rama Sri Rama Jita Rama | శ్రీ రామ శ్రీ రామ జిత రామ     
Voice: T. Sadguru Samajam


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

శ్రీ రామ శ్రీ రామ జిత 1రామ గత కామ

Charanams

1. దేవయేమి దోవ నన్ను బ్రోవ వేగ రావా (శ్రీ)

2. బాల భక్త పాల సు-గుణ శీల తాళ జాల (శ్రీ)

3.ధీర సు-శరీర నిర్-వికారయేలుకోరా (శ్రీ)

4. ఆదరించ రాదా నమ్మ లేదా మరియాదా (శ్రీ)

5. 2ఆరు రిపుల పోరు తీర్చ్చు వారు ఎవరున్నారు (శ్రీ)

6. రాయ మనసు రాయా ముని గేయ తాళదాయె (శ్రీ)

7. వాదు కారాదు ఇక మీద గతి లేదు (శ్రీ)

8. చింత తీర్చుటకెంత సేవించ శ్రీ కాంత (శ్రీ)

9. శ్రీ నాథావని లోన ఇట్లు కాన నిజమేన (శ్రీ)

10. పద్దు తప్ప వద్దుయే ప్రొద్దు మరవ వద్దు (శ్రీ)

11. బిన్న బ్రోవు నన్ను బ్రోవకున్న విడవనన్న (శ్రీ)

12. శ్రీ జానకీ రాజ త్యాగరాజ కృత పూజ (శ్రీ)

Variations

1జిత రామ – జిత కామ&న్బ్స్ప్;: జిత కామ – is the appropriate word.
.


Pallavi

ஸ்ரீ ராம ஸ்ரீ ராம ஜித 1ராம க3த காம

Charanams

1. தே3வயேமி தோ3வ நன்னு ப்3ரோவ வேக3 ராவா (ஸ்ரீ)

2. பா3ல ப4க்த பால ஸு-கு3ண சீல தாள ஜால (ஸ்ரீ)

3.தீ4ர ஸு-சரீர நிர்-விகாரயேலுகோரா (ஸ்ரீ)

4. ஆத3ரிஞ்ச ராதா3 நம்ம லேதா3 மரியாதா3 (ஸ்ரீ)

5. 2ஆரு ரிபுல போரு தீர்ச்சு வாரு எவருன்னாரு (ஸ்ரீ)

6. ராய மனஸு ராயா முனி கே3ய தாளதா3யெ (ஸ்ரீ)

7. வாது3 காராது3 இக மீத3 க3தி லேது3 (ஸ்ரீ)

8. சிந்த தீர்சுடகெந்த ஸேவிஞ்ச ஸ்ரீ காந்த (ஸ்ரீ)

9. ஸ்ரீ நாதா2வனி லோன இட்லு கான நிஜமேன (ஸ்ரீ)

10. பத்3து3 தப்ப வத்3து3யே ப்ரொத்3து3 மரவ வத்3து3 (ஸ்ரீ)

11. பி3ன்ன ப்3ரோவு நன்னு ப்3ரோவகுன்ன விட3வனன்ன (ஸ்ரீ)

12. ஸ்ரீ ஜானகீ ராஜ த்யாக3ராஜ க்ருத பூஜ (ஸ்ரீ)

Variations

1ஜித ராம – ஜித காம&ந்ப்3ஸ்ப்;: ஜித காம – is the appropriate word.
.


Pallavi

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜಿತ 1ರಾಮ ಗತ ಕಾಮ

Charanams

1. ದೇವಯೇಮಿ ದೋವ ನನ್ನು ಬ್ರೋವ ವೇಗ ರಾವಾ (ಶ್ರೀ)

2. ಬಾಲ ಭಕ್ತ ಪಾಲ ಸು-ಗುಣ ಶೀಲ ತಾಳ ಜಾಲ (ಶ್ರೀ)

3.ಧೀರ ಸು-ಶರೀರ ನಿರ್-ವಿಕಾರಯೇಲುಕೋರಾ (ಶ್ರೀ)

4. ಆದರಿಂಚ ರಾದಾ ನಮ್ಮ ಲೇದಾ ಮರಿಯಾದಾ (ಶ್ರೀ)

5. 2ಆರು ರಿಪುಲ ಪೋರು ತೀರ್ಚ್ಚು ವಾರು ಎವರುನ್ನಾರು (ಶ್ರೀ)

6. ರಾಯ ಮನಸು ರಾಯಾ ಮುನಿ ಗೇಯ ತಾಳದಾಯೆ (ಶ್ರೀ)

7. ವಾದು ಕಾರಾದು ಇಕ ಮೀದ ಗತಿ ಲೇದು (ಶ್ರೀ)

8. ಚಿಂತ ತೀರ್ಚುಟಕೆಂತ ಸೇವಿಂಚ ಶ್ರೀ ಕಾಂತ (ಶ್ರೀ)

9. ಶ್ರೀ ನಾಥಾವನಿ ಲೋನ ಇಟ್ಲು ಕಾನ ನಿಜಮೇನ (ಶ್ರೀ)

10. ಪದ್ದು ತಪ್ಪ ವದ್ದುಯೇ ಪ್ರೊದ್ದು ಮರವ ವದ್ದು (ಶ್ರೀ)

11. ಬಿನ್ನ ಬ್ರೋವು ನನ್ನು ಬ್ರೋವಕುನ್ನ ವಿಡವನನ್ನ (ಶ್ರೀ)

12. ಶ್ರೀ ಜಾನಕೀ ರಾಜ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಕೃತ ಪೂಜ (ಶ್ರೀ)

Variations

1ಜಿತ ರಾಮ – ಜಿತ ಕಾಮ&ನ್ಬ್ಸ್ಪ್;: ಜಿತ ಕಾಮ – is the appropriate word.
.


Pallavi

श्री राम श्री राम जित 1राम गत काम

Charanams

1. देवयेमि दोव नन्नु ब्रोव वेग रावा (श्री)

2. बाल भक्त पाल सु-गुण शील ताळ जाल (श्री)

3.धीर सु-शरीर निर्-विकारयेलुकोरा (श्री)

4. आदरिञ्च रादा नम्म लेदा मरियादा (श्री)

5. 2आरु रिपुल पोरु तीर्च्चु वारु ऎवरुन्नारु (श्री)

6. राय मनसु राया मुनि गेय ताळदायॆ (श्री)

7. वादु कारादु इक मीद गति लेदु (श्री)

8. चिन्त तीर्चुटकॆन्त सेविञ्च श्री कान्त (श्री)

9. श्री नाथावनि लोन इट्लु कान निजमेन (श्री)

10. पद्दु तप्प वद्दुये प्रॊद्दु मरव वद्दु (श्री)

11. बिन्न ब्रोवु नन्नु ब्रोवकुन्न विडवनन्न (श्री)

12. श्री जानकी राज त्यागराज कृत पूज (श्री)

Variations

1जित राम – जित काम&न्ब्स्प्;: जित काम – is the appropriate word.
.


Pallavi

śrī rāma śrī rāma jita 1rāma gata kāma

Charanams

1. dēvayēmi dōva nannu brōva vēga rāvā (śrī)

2. bāla bhakta pāla su-guṇa śīla tāḷa jāla (śrī)

3.dhīra su-śarīra nir-vikārayēlukōrā (śrī)

4. ādariñca rādā namma lēdā mariyādā (śrī)

5. 2āru ripula pōru tīrccu vāru evarunnāru (śrī)

6. rāya manasu rāyā muni gēya tāḷadāye (śrī)

7. vādu kārādu ika mīda gati lēdu (śrī)

8. cinta tīrcuṭakenta sēviñca śrī kānta (śrī)

9. śrī nāthāvani lōna iṭlu kāna nijamēna (śrī)

10. paddu tappa vadduyē proddu marava vaddu (śrī)

11. binna brōvu nannu brōvakunna viḍavananna (śrī)

12. śrī jānakī rāja tyāgarāja kṛta pūja (śrī)

Variations

1jita rāma – jita kāma : jita kāma – is the appropriate word.
.


Pallavi

O Lord Sri Rama! O Lord Sri Rama! O Vanquisher of Parasurama! O Lord bereft of desires!

Charanams

1.O Lord! What is my way? Won’t You come fast to protect me?

2. O protector of Prahlada and Dhruva – the child devotees! (OR) O Young Lad! O protector of devotees! O Lord of virtuous disposition! I am unable to bear the grief.

3. O Courageous One! O Fine Bodied! O Immutable Lord! Please govern me.

4. Why don’t You support me? Don’t You believe me? Is it decorum?

5. Who else is there to resolve the struggle with the six enemies?

6. O King! Is your heart made of stone? O Lord sung about by sages! The situation is unbearable.

7. It is not appropriate to dispute with me; now on I have no refuge.

8. O Beloved of Lakshmi! How much shall I keep on worshipping for relieving my worry?

9. O Consort of Lakshmi! In this World I do not find like this; is it true?

10. Do not slip on your word; do not forget me at any time.

11. O My Father! Please protect me quickly; I shall not budge if You do not protect me.

12. O Consort of Sita! O Lord who is the very worship done by this Thyagaraja!
.

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.