Main Menu

Sri Rudram Laghunyasam (శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం)

lord siva

Composer: Ādi Śaṅkarācārya,Adi Shankara ( Malayalam: ആദി ശങ്കരന്‍, Devanāgarī: आदि शङ्कर, Ādi Śaṅkara, pronounced [aːd̪i ɕaŋkərə]); also known as Śaṅkara Bhagavatpādācārya (“the teacher at the feet of God”) , (possibly circa 788CE/AD – circa 820 CE ) was born to Kaippilly Sivaguru Nambudiri and Arya Antharjanam in Kalady, Kerala , India. Sri Govinda Bhagavatpada was his Guru. More...

Stotra: Sri Rudram Laghunyasam

Verses: 17

Stuti: About Lord Shiva

Language: Sanskrit (संस्कृत)

 

 

Recitals


Sri Rudram Laghunyasam | శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం     
Album: Unknown | Voice: R. Natarajan Iyear

Sri Rudram Laghunyasam | శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం     
Album: Unknown | Voice: Brahmasri Narendra Kapre

Hide the Content

This Stotra was originally composed in Sanskrit. Other languages are for your convenience


ॐ अथात्मानग्ं शिवात्मानग् श्री रुद्ररूपं ध्यायॆत् ॥ 1 ||

शुद्धस्फटिक सङ्काशं त्रिनॆत्रं पञ्च वक्त्रकम् ।
गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरण भूषितम् ॥

नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं नाग यज्ञॊप वीतिनम् ।
व्याघ्र चर्मॊत्तरीयं च वरॆण्यमभय प्रदम् ॥

कमण्डल्-वक्ष सूत्राणां धारिणं शूलपाणिनम् ।
ज्वलन्तं पिङ्गलजटा शिखा मुद्द्यॊत धारिणम् ॥

वृष स्कन्ध समारूढम् उमा दॆहार्थ धारिणम् ।
अमृतॆनाप्लुतं शान्तं दिव्यभॊग समन्वितम् ॥

दिग्दॆवता समायुक्तं सुरासुर नमस्कृतम् ।
नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुव-मक्षर-मव्ययम् ।
सर्व व्यापिन-मीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम् ।
ऎवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततॊ यजनमारभॆत् ॥ 6 ||

अथातॊ रुद्र स्नानार्चनाभिषॆक विधिं व्या॓क्ष्यास्यामः । आदित ऎव तीर्थॆ स्नात्वा उदॆत्य शुचिः प्रयतॊ ब्रह्मचारी शुक्लवासा दॆवाभिमुखः स्थित्वा आत्मनि दॆवताः स्थापयॆत् ॥

प्रजननॆ ब्रह्मा तिष्ठतु । पादयॊर्-विष्णुस्तिष्ठतु । हस्तयॊर्-हरस्तिष्ठतु । बाह्वॊरिन्द्रस्तिष्टतु । जठरॆ‌உअग्निस्तिष्ठतु । हृद॑यॆ शिवस्तिष्ठतु । कण्ठॆ वसवस्तिष्ठन्तु । वक्त्रॆ सरस्वती तिष्ठतु । नासिकयॊर्-वायुस्तिष्ठतु । नयनयॊश्-चन्द्रादित्यौ तिष्टॆताम् । कर्णयॊरश्विनौ तिष्टॆताम् । ललाटॆ रुद्रास्तिष्ठन्तु । मूर्थ्न्यादित्यास्तिष्ठन्तु । शिरसि महादॆवस्तिष्ठतु । शिखायां वामदॆवास्तिष्ठतु । पृष्ठॆ पिनाकी तिष्ठतु । पुरतः शूली तिष्ठतु । पार्श्ययॊः शिवाशङ्करौ तिष्ठॆताम् । सर्वतॊ वायुस्तिष्ठतु । ततॊ बहिः सर्वतॊ‌உग्निर्-ज्वालामाला-परिवृतस्तिष्ठतु । सर्वॆष्वङ्गॆषु सर्वा दॆवता यथास्थानं तिष्ठन्तु । माग्ं रक्षन्तु ।

अ॒ग्निर्मॆ॑ वा॒चि श्रि॒तः । वाग्धृद॑यॆ । हृद॑यं॒ मयि॑ । अ॒हम॒मृतॆ॓ । अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि ।
वा॒युर्मॆ॓ प्रा॒णॆ श्रि॒तः । प्रा॒णॊ हृद॑यॆ । हृद॑यं॒ मयि॑ । अ॒हम॒मृतॆ॓ । अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि । सूर्यॊ॑ मॆ॒ चक्षुषि श्रि॒तः । चक्षु॒र्-हृद॑यॆ । हृद॑यं॒ मयि॑ । अ॒हम॒मृतॆ॓ । अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि । च॒न्द्रमा॑ मॆ॒ मन॑सि श्रि॒तः । मनॊ॒ हृद॑यॆ । हृद॑यं॒ मयि॑ । अ॒हम॒मृतॆ॓ । अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि । दिशॊ॑ मॆ॒ श्रॊत्रॆ॓ श्रि॒ताः । श्रॊत्र॒ग्॒ं॒ हृद॑यॆ । हृद॑यं॒ मयि॑ । अ॒हम॒मृतॆ॓ । अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि । आपॊमॆ॒ रॆतसि श्रि॒ताः । रॆतॊ हृद॑यॆ । हृद॑यं॒ मयि॑ । अ॒हम॒मृतॆ॓ । अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि । पृ॒थि॒वी मॆ॒ शरी॑रॆ श्रि॒ताः । शरी॑र॒ग्॒ं॒ हृद॑यॆ । हृद॑यं॒ मयि॑ । अ॒हम॒मृतॆ॓ । अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि । ऒ॒ष॒धि॒ व॒न॒स्पतयॊ॑ मॆ॒ लॊम॑सु श्रि॒ताः । लॊमा॑नि॒ हृद॑यॆ । हृद॑यं॒ मयि॑ । अ॒हम॒मृतॆ॓ । अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि । इन्द्रॊ॑ मॆ॒ बलॆ॓ श्रि॒तः । बल॒ग्॒ं॒ हृद॑यॆ । हृद॑यं॒ मयि॑ । अ॒हम॒मृतॆ॓ । अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि । प॒र्जन्यॊ॑ मॆ॒ मू॒र्द्नि श्रि॒तः । मू॒र्धा हृद॑यॆ । हृद॑यं॒ मयि॑ । अ॒हम॒मृतॆ॓ । अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि । ईशा॑नॊ मॆ॒ म॒न्यौ श्रि॒तः । म॒न्युर्-हृद॑यॆ । हृद॑यं॒ मयि॑ । अ॒हम॒मृतॆ॓ । अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि । आ॒त्मा म॑ आ॒त्मनि॑ श्रि॒तः । आ॒त्मा हृद॑यॆ । हृद॑यं॒ मयि॑ । अ॒हम॒मृतॆ॓ । अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि । पुन॑र्म आ॒त्मा पुन॒रायु॒ रागा॓त् । पुनः॑ प्रा॒णः पुन॒राकू॑त॒मागा॓त् । वै॒श्वा॒न॒रॊ र॒श्मिभि॑र्-वावृधा॒नः । अ॒न्तस्ति॑ष्ठ॒त्वमृत॑स्य गॊ॒पाः ॥

अस्य श्री रुद्राध्याय प्रश्न महामन्त्रस्य, अघॊर ऋषिः, अनुष्टुप् चन्दः, सङ्कर्षण मूर्ति स्वरूपॊ यॊ‌உसावादित्यः परमपुरुषः स ऎष रुद्रॊ दॆवता । नमः शिवायॆति बीजम् । शिवतरायॆति शक्तिः । महादॆवायॆति कीलकम् । श्री साम्ब सदाशिव प्रसाद सिद्ध्यर्थॆ जपॆ विनियॊगः ॥

ॐ अग्निहॊत्रात्मनॆ अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । दर्शपूर्ण मासात्मनॆ तर्जनीभ्यां नमः । चातुर्-मास्यात्मनॆ मध्यमाभ्यां नमः । निरूढ पशुबन्धात्मनॆ अनामिकाभ्यां नमः । ज्यॊतिष्टॊमात्मनॆ कनिष्ठिकाभ्यां नमः । सर्वक्रत्वात्मनॆ करतल करपृष्ठाभ्यां नमः ॥

अग्निहॊत्रात्मनॆ हृदयाय नमः । दर्शपूर्ण मासात्मनॆ शिरसॆ स्वाहा । चातुर्-मास्यात्मनॆ शिखायै वषट् । निरूढ पशुबन्धात्मनॆ कवचाय हुम् । ज्यॊतिष्टॊमात्मनॆ नॆत्रत्रयाय वौषट् । सर्वक्रत्वात्मनॆ अस्त्रायफट् । भूर्भुवस्सुवरॊमिति दिग्बन्धः ॥

ध्यानं

आपाताल-नभःस्थलान्त-भुवन-ब्रह्माण्ड-माविस्फुरत्-
ज्यॊतिः स्फाटिक-लिङ्ग-मौलि-विलसत्-पूर्णॆन्दु-वान्तामृतैः ।
अस्तॊकाप्लुत-मॆक-मीश-मनिशं रुद्रानु-वाकाञ्जपन्
ध्यायॆ-दीप्सित-सिद्धयॆ ध्रुवपदं विप्रॊ‌உभिषिञ्चॆ-च्चिवम् ॥

ब्रह्माण्ड व्याप्तदॆहा भसित हिमरुचा भासमाना भुजङ्गैः
कण्ठॆ कालाः कपर्दाः कलित-शशिकला-श्चण्ड कॊदण्ड हस्ताः ।
त्र्यक्षा रुद्राक्षमालाः प्रकटितविभवाः शाम्भवा मूर्तिभॆदाः
रुद्राः श्रीरुद्रसूक्त-प्रकटितविभवा नः प्रयच्चन्तु सौख्यम् ॥

ॐ ग॒णाना॓म् त्वा ग॒णप॑तिग्ं हवामहॆ क॒विं क॑वी॒नामु॑प॒मश्र॑वस्तमम् । ज्यॆ॒ष्ठ॒राजं॒ ब्रह्म॑णां ब्रह्मणस्पद॒ आ नः॑ शृ॒ण्वन्नू॒तिभि॑स्सीद॒ साद॑नम् ॥ महागणपतयॆ॒ नमः ॥

शं च॑ मॆ॒ मय॑श्च मॆ प्रि॒यं च॑ मॆ‌உनुका॒मश्च॑ मॆ॒ काम॑श्च मॆ सौमनस॒श्च॑ मॆ भ॒द्रं च॑ मॆ॒ श्रॆय॑श्च मॆ॒ वस्य॑श्च मॆ॒ यश॑श्च मॆ॒ भग॑श्च मॆ॒ द्रवि॑णं च मॆ य॒न्ता च॑ मॆ ध॒र्ता च॑ मॆ॒ क्षॆम॑श्च मॆ॒ धृति॑श्च मॆ॒ विश्वं॑ च मॆ॒ मह॑श्च मॆ स॒ंविच्च॑ मॆ॒ ज्ञात्रं॑ च मॆ॒ सूश्च॑ मॆ प्र॒सूश्च॑ मॆ॒ सीरं॑ च मॆ ल॒यश्च॑ म ऋ॒तं च॑ मॆ॒‌உमृतं॑ च मॆ‌உय॒क्ष्मं च॒ मॆ‌உना॑मयच्च मॆ जी॒वातु॑श्च मॆ दीर्घायु॒त्वं च॑ मॆ‌உनमि॒त्रं च॒ मॆ‌உभ॑यं च मॆ सु॒गं च॑ मॆ॒ शय॑नं च मॆ सू॒षा च॑ मॆ॒ सु॒दिनं॑ च मॆ ॥

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥ 17 ||

.

ఓం అథాత్మానగ్‍మ్ శివాత్మానగ్ శ్రీ రుద్రరూపం ధ్యాయేత్ ||

శుద్ధస్ఫటిక సంకాశం త్రినేత్రం పంచ వక్త్రకమ్ |
గంగాధరం దశభుజం సర్వాభరణ భూషితమ్ ||

నీలగ్రీవం శశాంకాంకం నాగ యఙ్ఞోప వీతినమ్ |
వ్యాఘ్ర చర్మోత్తరీయం చ వరేణ్యమభయ ప్రదమ్ ||

కమండల్-వక్ష సూత్రాణాం ధారిణం శూలపాణినమ్ |
జ్వలంతం పింగళజటా శిఖా ముద్ద్యోత ధారిణమ్ ||

వృష స్కంధ సమారూఢమ్ ఉమా దేహార్థ ధారిణమ్ |
అమృతేనాప్లుతం శాంతం దివ్యభోగ సమన్వితమ్ ||

దిగ్దేవతా సమాయుక్తం సురాసుర నమస్కృతమ్ |
నిత్యం చ శాశ్వతం శుద్ధం ధ్రువ-మక్షర-మవ్యయమ్ |
సర్వ వ్యాపిన-మీశానం రుద్రం వై విశ్వరూపిణమ్ |
ఏవం ధ్యాత్వా ద్విజః సమ్యక్ తతో యజనమారభేత్ ||

అథాతో రుద్ర స్నానార్చనాభిషేక విధిం వ్యా”క్ష్యాస్యామః | ఆదిత ఏవ తీర్థే స్నాత్వా ఉదేత్య శుచిః ప్రయతో బ్రహ్మచారీ శుక్లవాసా దేవాభిముఖః స్థిత్వా ఆత్మని దేవతాః స్థాపయేత్ ||

ప్రజననే బ్రహ్మా తిష్ఠతు | పాదయోర్-విష్ణుస్తిష్ఠతు | హస్తయోర్-హరస్తిష్ఠతు | బాహ్వోరింద్రస్తిష్టతు | జఠరే‌உఅగ్నిస్తిష్ఠతు | హృద’యే శివస్తిష్ఠతు | కంఠే వసవస్తిష్ఠంతు | వక్త్రే సరస్వతీ తిష్ఠతు | నాసికయోర్-వాయుస్తిష్ఠతు | నయనయోశ్-చంద్రాదిత్యౌ తిష్టేతామ్ | కర్ణయోరశ్వినౌ తిష్టేతామ్ | లలాటే రుద్రాస్తిష్ఠంతు | మూర్థ్న్యాదిత్యాస్తిష్ఠంతు | శిరసి మహాదేవస్తిష్ఠతు | శిఖాయాం వామదేవాస్తిష్ఠతు | పృష్ఠే పినాకీ తిష్ఠతు | పురతః శూలీ తిష్ఠతు | పార్శ్యయోః శివాశంకరౌ తిష్ఠేతామ్ | సర్వతో వాయుస్తిష్ఠతు | తతో బహిః సర్వతో‌உగ్నిర్-జ్వాలామాలా-పరివృతస్తిష్ఠతు | సర్వేష్వంగేషు సర్వా దేవతా యథాస్థానం తిష్ఠంతు | మాగ్‍మ్ రక్షంతు |

అగ్నిర్మే’ వాచి శ్రితః | వాగ్ధృద’యే | హృద’యం మయి’ | అహమమృతే” | అమృతం బ్రహ్మ’ణి |
వాయుర్మే” ప్రాణే శ్రితః | ప్రాణో హృద’యే | హృద’యం మయి’ | అహమమృతే” | అమృతం బ్రహ్మ’ణి | సూర్యో’ మే చక్షుషి శ్రితః | చక్షుర్-హృద’యే | హృద’యం మయి’ | అహమమృతే” | అమృతం బ్రహ్మ’ణి | చంద్రమా’ మే మన’సి శ్రితః | మనో హృద’యే | హృద’యం మయి’ | అహమమృతే” | అమృతం బ్రహ్మ’ణి | దిశో’ మే శ్రోత్రే” శ్రితాః | శ్రోత్రగ్ం హృద’యే | హృద’యం మయి’ | అహమమృతే” | అమృతం బ్రహ్మ’ణి | ఆపోమే రేతసి శ్రితాః | రేతో హృద’యే | హృద’యం మయి’ | అహమమృతే” | అమృతం బ్రహ్మ’ణి | పృథివీ మే శరీ’రే శ్రితాః | శరీ’రగ్ం హృద’యే | హృద’యం మయి’ | అహమమృతే” | అమృతం బ్రహ్మ’ణి | ఓషధి వనస్పతయో’ మే లోమ’సు శ్రితాః | లోమా’ని హృద’యే | హృద’యం మయి’ | అహమమృతే” | అమృతం బ్రహ్మ’ణి | ఇంద్రో’ మే బలే” శ్రితః | బలగ్ం హృద’యే | హృద’యం మయి’ | అహమమృతే” | అమృతం బ్రహ్మ’ణి | పర్జన్యో’ మే మూర్ద్ని శ్రితః | మూర్ధా హృద’యే | హృద’యం మయి’ | అహమమృతే” | అమృతం బ్రహ్మ’ణి | ఈశా’నో మే మన్యౌ శ్రితః | మన్యుర్-హృద’యే | హృద’యం మయి’ | అహమమృతే” | అమృతం బ్రహ్మ’ణి | ఆత్మా మ’ ఆత్మని’ శ్రితః | ఆత్మా హృద’యే | హృద’యం మయి’ | అహమమృతే” | అమృతం బ్రహ్మ’ణి | పున’ర్మ ఆత్మా పునరాయు రాగా”త్ | పునః’ ప్రాణః పునరాకూ’తమాగా”త్ | వైశ్వానరో రశ్మిభి’ర్-వావృధానః | అంతస్తి’ష్ఠత్వమృత’స్య గోపాః ||

అస్య శ్రీ రుద్రాధ్యాయ ప్రశ్న మహామంత్రస్య, అఘోర ఋషిః, అనుష్టుప్ చందః, సంకర్షణ మూర్తి స్వరూపో యో‌உసావాదిత్యః పరమపురుషః స ఏష రుద్రో దేవతా | నమః శివాయేతి బీజమ్ | శివతరాయేతి శక్తిః | మహాదేవాయేతి కీలకమ్ | శ్రీ సాంబ సదాశివ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||

ఓం అగ్నిహోత్రాత్మనే అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | దర్శపూర్ణ మాసాత్మనే తర్జనీభ్యాం నమః | చాతుర్-మాస్యాత్మనే మధ్యమాభ్యాం నమః | నిరూఢ పశుబంధాత్మనే అనామికాభ్యాం నమః | జ్యోతిష్టోమాత్మనే కనిష్ఠికాభ్యాం నమః | సర్వక్రత్వాత్మనే కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||

అగ్నిహోత్రాత్మనే హృదయాయ నమః | దర్శపూర్ణ మాసాత్మనే శిరసే స్వాహా | చాతుర్-మాస్యాత్మనే శిఖాయై వషట్ | నిరూఢ పశుబంధాత్మనే కవచాయ హుమ్ | జ్యోతిష్టోమాత్మనే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ | సర్వక్రత్వాత్మనే అస్త్రాయఫట్ | భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః ||

ధ్యానం%

ఆపాతాళ-నభఃస్థలాంత-భువన-బ్రహ్మాండ-మావిస్ఫురత్-
జ్యోతిః స్ఫాటిక-లింగ-మౌళి-విలసత్-పూర్ణేందు-వాంతామృతైః |
అస్తోకాప్లుత-మేక-మీశ-మనిశం రుద్రాను-వాకాంజపన్
ధ్యాయే-దీప్సిత-సిద్ధయే ధ్రువపదం విప్రో‌உభిషించే-చ్చివమ్ ||

బ్రహ్మాండ వ్యాప్తదేహా భసిత హిమరుచా భాసమానా భుజంగైః
కంఠే కాలాః కపర్దాః కలిత-శశికలా-శ్చండ కోదండ హస్తాః |
త్ర్యక్షా రుద్రాక్షమాలాః ప్రకటితవిభవాః శాంభవా మూర్తిభేదాః
రుద్రాః శ్రీరుద్రసూక్త-ప్రకటితవిభవా నః ప్రయచ్చంతు సౌఖ్యమ్ ||

ఓం గణానా”మ్ త్వా గణప’తిగ్‍మ్ హవామహే కవిం క’వీనాము’పమశ్ర’వస్తమమ్ | జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మ’ణాం బ్రహ్మణస్పద ఆ నః’ శృణ్వన్నూతిభి’స్సీద సాద’నమ్ || మహాగణపతయే నమః ||

శం చ’ మే మయ’శ్చ మే ప్రియం చ’ మే‌உనుకామశ్చ’ మే కామ’శ్చ మే సౌమనసశ్చ’ మే భద్రం చ’ మే శ్రేయ’శ్చ మే వస్య’శ్చ మే యశ’శ్చ మే భగ’శ్చ మే ద్రవి’ణం చ మే యంతా చ’ మే ధర్తా చ’ మే క్షేమ’శ్చ మే ధృతి’శ్చ మే విశ్వం’ చ మే మహ’శ్చ మే సంవిచ్చ’ మే ఙ్ఞాత్రం’ చ మే సూశ్చ’ మే ప్రసూశ్చ’ మే సీరం’ చ మే లయశ్చ’ మ ఋతం చ’ మే‌உమృతం’ చ మే‌உయక్ష్మం చ మే‌உనా’మయచ్చ మే జీవాతు’శ్చ మే దీర్ఘాయుత్వం చ’ మే‌உనమిత్రం చ మే‌உభ’యం చ మే సుగం చ’ మే శయ’నం చ మే సూషా చ’ మే సుదినం’ చ మే ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

.


ஓம் அதாத்மானக்‍ம் ஶிவாத்மானக் ஶ்ரீ ருத்ரரூபம் த்யாயேத் ||

ஶுத்தஸ்படிக ஸம்காஶம் த்ரினேத்ரம் பம்ச வக்த்ரகம் |
கம்காதரம் தஶபுஜம் ஸர்வாபரண பூஷிதம் ||

னீலக்ரீவம் ஶஶாம்காம்கம் னாக யஜ்ஞோப வீதினம் |
வ்யாக்ர சர்மோத்தரீயம் ச வரேண்யமபய ப்ரதம் ||

கமம்டல்-வக்ஷ ஸூத்ராணாம் தாரிணம் ஶூலபாணினம் |
ஜ்வலன்தம் பிம்களஜடா ஶிகா முத்த்யோத தாரிணம் ||

வ்றுஷ ஸ்கம்த ஸமாரூடம் உமா தேஹார்த தாரிணம் |
அம்றுதேனாப்லுதம் ஶான்தம் திவ்யபோக ஸமன்விதம் ||

திக்தேவதா ஸமாயுக்தம் ஸுராஸுர னமஸ்க்றுதம் |
னித்யம் ச ஶாஶ்வதம் ஶுத்தம் த்ருவ-மக்ஷர-மவ்யயம் |
ஸர்வ வ்யாபின-மீஶானம் ருத்ரம் வை விஶ்வரூபிணம் |
ஏவம் த்யாத்வா த்விஜஃ ஸம்யக் ததோ யஜனமாரபேத் ||

அதாதோ ருத்ர ஸ்னானார்சனாபிஷேக விதிம் வ்யா”க்ஷ்யாஸ்யாமஃ | ஆதித ஏவ தீர்தே ஸ்னாத்வா உதேத்ய ஶுசிஃ ப்ரயதோ ப்ரஹ்மசாரீ ஶுக்லவாஸா தேவாபிமுகஃ ஸ்தித்வா ஆத்மனி தேவதாஃ ஸ்தாபயேத் ||

ப்ரஜனனே ப்ரஹ்மா திஷ்டது | பாதயோர்-விஷ்ணுஸ்திஷ்டது | ஹஸ்தயோர்-ஹரஸ்திஷ்டது | பாஹ்வோரின்த்ரஸ்திஷ்டது | ஜடரே‌உஅக்னிஸ்திஷ்டது | ஹ்றுத’யே ஶிவஸ்திஷ்டது | கண்டே வஸவஸ்திஷ்டன்து | வக்த்ரே ஸரஸ்வதீ திஷ்டது | னாஸிகயோர்-வாயுஸ்திஷ்டது | னயனயோஶ்-சம்த்ராதித்யௌ திஷ்டேதாம் | கர்ணயோரஶ்வினௌ திஷ்டேதாம் | லலாடே ருத்ராஸ்திஷ்டன்து | மூர்த்ன்யாதித்யாஸ்திஷ்டன்து | ஶிரஸி மஹாதேவஸ்திஷ்டது | ஶிகாயாம் வாமதேவாஸ்திஷ்டது | ப்றுஷ்டே பினாகீ திஷ்டது | புரதஃ ஶூலீ திஷ்டது | பார்ஶ்யயோஃ ஶிவாஶம்கரௌ திஷ்டேதாம் | ஸர்வதோ வாயுஸ்திஷ்டது | ததோ பஹிஃ ஸர்வதோங்னிர்-ஜ்வாலாமாலா-பரிவ்றுதஸ்திஷ்டது | ஸர்வேஷ்வம்கேஷு ஸர்வா தேவதா யதாஸ்தானம் திஷ்டன்து | மாக்‍ம் ரக்ஷன்து |

அக்னிர்மே’ வாசி ஶ்ரிதஃ | வாக்த்றுத’யே | ஹ்றுத’யம் மயி’ | அஹமம்றுதே” | அம்றுதம் ப்ரஹ்ம’ணி |
வாயுர்மே” ப்ராணே ஶ்ரிதஃ | ப்ராணோ ஹ்றுத’யே | ஹ்றுத’யம் மயி’ | அஹமம்றுதே” | அம்றுதம் ப்ரஹ்ம’ணி | ஸூர்யோ’ மே சக்ஷுஷி ஶ்ரிதஃ | சக்ஷுர்-ஹ்றுத’யே | ஹ்றுத’யம் மயி’ | அஹமம்றுதே” | அம்றுதம் ப்ரஹ்ம’ணி | சன்த்ரமா’ மே மன’ஸி ஶ்ரிதஃ | மனோ ஹ்றுத’யே | ஹ்றுத’யம் மயி’ | அஹமம்றுதே” | அம்றுதம் ப்ரஹ்ம’ணி | திஶோ’ மே ஶ்ரோத்ரே” ஶ்ரிதாஃ | ஶ்ரோத்ரக்ம் ஹ்றுத’யே | ஹ்றுத’யம் மயி’ | அஹமம்றுதே” | அம்றுதம் ப்ரஹ்ம’ணி | ஆபோமே ரேதஸி ஶ்ரிதாஃ | ரேதோ ஹ்றுத’யே | ஹ்றுத’யம் மயி’ | அஹமம்றுதே” | அம்றுதம் ப்ரஹ்ம’ணி | ப்றுதிவீ மே ஶரீ’ரே ஶ்ரிதாஃ | ஶரீ’ரக்ம் ஹ்றுத’யே | ஹ்றுத’யம் மயி’ | அஹமம்றுதே” | அம்றுதம் ப்ரஹ்ம’ணி | ஓஷதி வனஸ்பதயோ’ மே லோம’ஸு ஶ்ரிதாஃ | லோமா’னி ஹ்றுத’யே | ஹ்றுத’யம் மயி’ | அஹமம்றுதே” | அம்றுதம் ப்ரஹ்ம’ணி | இன்த்ரோ’ மே பலே” ஶ்ரிதஃ | பலக்ம் ஹ்றுத’யே | ஹ்றுத’யம் மயி’ | அஹமம்றுதே” | அம்றுதம் ப்ரஹ்ம’ணி | பர்ஜன்யோ’ மே மூர்த்னி ஶ்ரிதஃ | மூர்தா ஹ்றுத’யே | ஹ்றுத’யம் மயி’ | அஹமம்றுதே” | அம்றுதம் ப்ரஹ்ம’ணி | ஈஶா’னோ மே மன்யௌ ஶ்ரிதஃ | மன்யுர்-ஹ்றுத’யே | ஹ்றுத’யம் மயி’ | அஹமம்றுதே” | அம்றுதம் ப்ரஹ்ம’ணி | ஆத்மா ம’ ஆத்மனி’ ஶ்ரிதஃ | ஆத்மா ஹ்றுத’யே | ஹ்றுத’யம் மயி’ | அஹமம்றுதே” | அம்றுதம் ப்ரஹ்ம’ணி | புன’ர்ம ஆத்மா புனராயு ராகா”த் | புனஃ’ ப்ராணஃ புனராகூ’தமாகா”த் | வைஶ்வானரோ ரஶ்மிபி’ர்-வாவ்றுதானஃ | அன்தஸ்தி’ஷ்டத்வம்றுத’ஸ்ய கோபாஃ ||

அஸ்ய ஶ்ரீ ருத்ராத்யாய ப்ரஶ்ன மஹாமன்த்ரஸ்ய, அகோர றுஷிஃ, அனுஷ்டுப் சன்தஃ, ஸங்கர்ஷண மூர்தி ஸ்வரூபோ யோ‌உஸாவாதித்யஃ பரமபுருஷஃ ஸ ஏஷ ருத்ரோ தேவதா | னமஃ ஶிவாயேதி பீஜம் | ஶிவதராயேதி ஶக்திஃ | மஹாதேவாயேதி கீலகம் | ஶ்ரீ ஸாம்ப ஸதாஶிவ ப்ரஸாத ஸித்த்யர்தே ஜபே வினியோகஃ ||

ஓம் அக்னிஹோத்ராத்மனே அம்குஷ்டாப்யாம் னமஃ | தர்ஶபூர்ண மாஸாத்மனே தர்ஜனீப்யாம் னமஃ | சாதுர்-மாஸ்யாத்மனே மத்யமாப்யாம் னமஃ | னிரூட பஶுபம்தாத்மனே அனாமிகாப்யாம் னமஃ | ஜ்யோதிஷ்டோமாத்மனே கனிஷ்டிகாப்யாம் னமஃ | ஸர்வக்ரத்வாத்மனே கரதல கரப்றுஷ்டாப்யாம் னமஃ ||

அக்னிஹோத்ராத்மனே ஹ்றுதயாய னமஃ | தர்ஶபூர்ண மாஸாத்மனே ஶிரஸே ஸ்வாஹா | சாதுர்-மாஸ்யாத்மனே ஶிகாயை வஷட் | னிரூட பஶுபம்தாத்மனே கவசாய ஹும் | ஜ்யோதிஷ்டோமாத்மனே னேத்ரத்ரயாய வௌஷட் | ஸர்வக்ரத்வாத்மனே அஸ்த்ராயபட் | பூர்புவஸ்ஸுவரோமிதி திக்பன்தஃ ||

த்யானம்

ஆபாதாள-னபஃஸ்தலான்த-புவன-ப்ரஹ்மாண்ட-மாவிஸ்புரத்-
ஜ்யோதிஃ ஸ்பாடிக-லிம்க-மௌளி-விலஸத்-பூர்ணேன்து-வான்தாம்றுதைஃ |
அஸ்தோகாப்லுத-மேக-மீஶ-மனிஶம் ருத்ரானு-வாகாம்ஜபன்
த்யாயே-தீப்ஸித-ஸித்தயே த்ருவபதம் விப்ரோ‌உபிஷிம்சே-ச்சிவம் ||

ப்ரஹ்மாண்ட வ்யாப்ததேஹா பஸித ஹிமருசா பாஸமானா புஜம்கைஃ
கண்டே காலாஃ கபர்தாஃ கலித-ஶஶிகலா-ஶ்சண்ட கோதண்ட ஹஸ்தாஃ |
த்ர்யக்ஷா ருத்ராக்ஷமாலாஃ ப்ரகடிதவிபவாஃ ஶாம்பவா மூர்திபேதாஃ
ருத்ராஃ ஶ்ரீருத்ரஸூக்த-ப்ரகடிதவிபவா னஃ ப்ரயச்சன்து ஸௌக்யம் ||

ஓம் கணானா”ம் த்வா கணப’திக்‍ம் ஹவாமஹே கவிம் க’வீனாமு’பமஶ்ர’வஸ்தமம் | ஜ்யேஷ்டராஜம் ப்ரஹ்ம’ணாம் ப்ரஹ்மணஸ்பத ஆ னஃ’ ஶ்றுண்வன்னூதிபி’ஸ்ஸீத ஸாத’னம் || மஹாகணபதயே னமஃ ||

ஶம் ச’ மே மய’ஶ்ச மே ப்ரியம் ச’ மேநுகாமஶ்ச’ மே காம’ஶ்ச மே ஸௌமனஸஶ்ச’ மே பத்ரம் ச’ மே ஶ்ரேய’ஶ்ச மே வஸ்ய’ஶ்ச மே யஶ’ஶ்ச மே பக’ஶ்ச மே த்ரவி’ணம் ச மே யன்தா ச’ மே தர்தா ச’ மே க்ஷேம’ஶ்ச மே த்றுதி’ஶ்ச மே விஶ்வம்’ ச மே மஹ’ஶ்ச மே ஸம்விச்ச’ மே ஜ்ஞாத்ரம்’ ச மே ஸூஶ்ச’ மே ப்ரஸூஶ்ச’ மே ஸீரம்’ ச மே லயஶ்ச’ ம றுதம் ச’ மே‌உம்றுதம்’ ச மே‌உயக்ஷ்மம் ச மேநா’மயச்ச மே ஜீவாது’ஶ்ச மே தீர்காயுத்வம் ச’ மேநமித்ரம் ச மே‌உப’யம் ச மே ஸுகம் ச’ மே ஶய’னம் ச மே ஸூஷா ச’ மே ஸுதினம்’ ச மே ||

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||

.


ଓଂ ଅଥାତ୍ମାନଗ୍‍ମ ଶିଵାତ୍ମାନଗ ଶ୍ରୀ ରୁଦ୍ରରୂପଂ ଧ୍ୟାୟେତ ||

ଶୁଦ୍ଧସ୍ଫଟିକ ସଂକାଶଂ ତ୍ରିନେତ୍ରଂ ପଂଚ ଵକ୍ତ୍ରକମ |
ଗଂଗାଧରଂ ଦଶଭୁଜଂ ସର୍ଵାଭରଣ ଭୂଷିତମ ||

ନୀଲଗ୍ରୀଵଂ ଶଶାଂକାଂକଂ ନାଗ ୟଜ୍ଞୋପ ଵୀତିନମ |
ଵ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମୋତ୍ତରୀୟଂ ଚ ଵରେଣ୍ୟମଭୟ ପ୍ରଦମ ||

କମଂଡଲ-ଵକ୍ଷ ସୂତ୍ରାଣାଂ ଧାରିଣଂ ଶୂଲପାଣିନମ |
ଜ୍ଵଲନ୍ତଂ ପିଂଗଳଜଟା ଶିଖା ମୁଦ୍ଦ୍ୟୋତ ଧାରିଣମ ||

ଵୃଷ ସ୍କଂଧ ସମାରୂଢମ ଉମା ଦେହାର୍ଥ ଧାରିଣମ |
ଅମୃତେନାପ୍ଲୁତଂ ଶାନ୍ତଂ ଦିଵ୍ୟଭୋଗ ସମନ୍ଵିତମ ||

ଦିଗ୍ଦେଵତା ସମାୟୁକ୍ତଂ ସୁରାସୁର ନମସ୍କୃତମ |
ନିତ୍ୟଂ ଚ ଶାଶ୍ଵତଂ ଶୁଦ୍ଧଂ ଧ୍ରୁଵ-ମକ୍ଷର-ମଵ୍ୟୟମ |
ସର୍ଵ ଵ୍ୟାପିନ-ମୀଶାନଂ ରୁଦ୍ରଂ ଵୈ ଵିଶ୍ଵରୂପିଣମ |
ଏଵଂ ଧ୍ୟାତ୍ଵା ଦ୍ଵିଜଃ ସମ୍ୟକ ତତୋ ୟଜନମାରଭେତ ||

ଅଥାତୋ ରୁଦ୍ର ସ୍ନାନାର୍ଚନାଭିଷେକ ଵିଧିଂ ଵ୍ୟା”କ୍ଷ୍ୟାସ୍ୟାମଃ | ଆଦିତ ଏଵ ତୀର୍ଥେ ସ୍ନାତ୍ଵା ଉଦେତ୍ୟ ଶୁଚିଃ ପ୍ରୟତୋ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଶୁକ୍ଲଵାସା ଦେଵାଭିମୁଖଃ ସ୍ଥିତ୍ଵା ଆତ୍ମନି ଦେଵତାଃ ସ୍ଥାପୟେତ ||

ପ୍ରଜନନେ ବ୍ରହ୍ମା ତିଷ୍ଠତୁ | ପାଦୟୋର-ଵିଷ୍ଣୁସ୍ତିଷ୍ଠତୁ | ହସ୍ତୟୋର-ହରସ୍ତିଷ୍ଠତୁ | ବାହ୍ଵୋରିନ୍ଦ୍ରସ୍ତିଷ୍ଟତୁ | ଜଠରେ‌உଅଗ୍ନିସ୍ତିଷ୍ଠତୁ | ହୃଦ’ୟେ ଶିଵସ୍ତିଷ୍ଠତୁ | କଣ୍ଠେ ଵସଵସ୍ତିଷ୍ଠନ୍ତୁ | ଵକ୍ତ୍ରେ ସରସ୍ଵତୀ ତିଷ୍ଠତୁ | ନାସିକୟୋର-ଵାୟୁସ୍ତିଷ୍ଠତୁ | ନୟନୟୋଶ-ଚଂଦ୍ରାଦିତ୍ୟୌ ତିଷ୍ଟେତାମ | କର୍ଣୟୋରଶ୍ଵିନୌ ତିଷ୍ଟେତାମ | ଲଲାଟେ ରୁଦ୍ରାସ୍ତିଷ୍ଠନ୍ତୁ | ମୂର୍ଥ୍ନ୍ୟାଦିତ୍ୟାସ୍ତିଷ୍ଠନ୍ତୁ | ଶିରସି ମହାଦେଵସ୍ତିଷ୍ଠତୁ | ଶିଖାୟାଂ ଵାମଦେଵାସ୍ତିଷ୍ଠତୁ | ପୃଷ୍ଠେ ପିନାକୀ ତିଷ୍ଠତୁ | ପୁରତଃ ଶୂଲୀ ତିଷ୍ଠତୁ | ପାର୍ଶ୍ୟୟୋଃ ଶିଵାଶଂକରୌ ତିଷ୍ଠେତାମ | ସର୍ଵତୋ ଵାୟୁସ୍ତିଷ୍ଠତୁ | ତତୋ ବହିଃ ସର୍ଵତୋଙ୍ନିର-ଜ୍ଵାଲାମାଲା-ପରିଵୃତସ୍ତିଷ୍ଠତୁ | ସର୍ଵେଷ୍ଵଂଗେଷୁ ସର୍ଵା ଦେଵତା ୟଥାସ୍ଥାନଂ ତିଷ୍ଠନ୍ତୁ | ମାଗ୍‍ମ ରକ୍ଷନ୍ତୁ |

ଅଗ୍ନିର୍ମେ’ ଵାଚି ଶ୍ରିତଃ | ଵାଗ୍ଧୃଦ’ୟେ | ହୃଦ’ୟଂ ମୟି’ | ଅହମମୃତେ” | ଅମୃତଂ ବ୍ରହ୍ମ’ଣି |
ଵାୟୁର୍ମେ” ପ୍ରାଣେ ଶ୍ରିତଃ | ପ୍ରାଣୋ ହୃଦ’ୟେ | ହୃଦ’ୟଂ ମୟି’ | ଅହମମୃତେ” | ଅମୃତଂ ବ୍ରହ୍ମ’ଣି | ସୂର୍ୟୋ’ ମେ ଚକ୍ଷୁଷି ଶ୍ରିତଃ | ଚକ୍ଷୁର-ହୃଦ’ୟେ | ହୃଦ’ୟଂ ମୟି’ | ଅହମମୃତେ” | ଅମୃତଂ ବ୍ରହ୍ମ’ଣି | ଚନ୍ଦ୍ରମା’ ମେ ମନ’ସି ଶ୍ରିତଃ | ମନୋ ହୃଦ’ୟେ | ହୃଦ’ୟଂ ମୟି’ | ଅହମମୃତେ” | ଅମୃତଂ ବ୍ରହ୍ମ’ଣି | ଦିଶୋ’ ମେ ଶ୍ରୋତ୍ରେ” ଶ୍ରିତାଃ | ଶ୍ରୋତ୍ରଗଂ ହୃଦ’ୟେ | ହୃଦ’ୟଂ ମୟି’ | ଅହମମୃତେ” | ଅମୃତଂ ବ୍ରହ୍ମ’ଣି | ଆପୋମେ ରେତସି ଶ୍ରିତାଃ | ରେତୋ ହୃଦ’ୟେ | ହୃଦ’ୟଂ ମୟି’ | ଅହମମୃତେ” | ଅମୃତଂ ବ୍ରହ୍ମ’ଣି | ପୃଥିଵୀ ମେ ଶରୀ’ରେ ଶ୍ରିତାଃ | ଶରୀ’ରଗଂ ହୃଦ’ୟେ | ହୃଦ’ୟଂ ମୟି’ | ଅହମମୃତେ” | ଅମୃତଂ ବ୍ରହ୍ମ’ଣି | ଓଷଧି ଵନସ୍ପତୟୋ’ ମେ ଲୋମ’ସୁ ଶ୍ରିତାଃ | ଲୋମା’ନି ହୃଦ’ୟେ | ହୃଦ’ୟଂ ମୟି’ | ଅହମମୃତେ” | ଅମୃତଂ ବ୍ରହ୍ମ’ଣି | ଇନ୍ଦ୍ରୋ’ ମେ ବଲେ” ଶ୍ରିତଃ | ବଲଗଂ ହୃଦ’ୟେ | ହୃଦ’ୟଂ ମୟି’ | ଅହମମୃତେ” | ଅମୃତଂ ବ୍ରହ୍ମ’ଣି | ପର୍ଜନ୍ୟୋ’ ମେ ମୂର୍ଦ୍ନି ଶ୍ରିତଃ | ମୂର୍ଧା ହୃଦ’ୟେ | ହୃଦ’ୟଂ ମୟି’ | ଅହମମୃତେ” | ଅମୃତଂ ବ୍ରହ୍ମ’ଣି | ଈଶା’ନୋ ମେ ମନ୍ୟୌ ଶ୍ରିତଃ | ମନ୍ୟୁର-ହୃଦ’ୟେ | ହୃଦ’ୟଂ ମୟି’ | ଅହମମୃତେ” | ଅମୃତଂ ବ୍ରହ୍ମ’ଣି | ଆତ୍ମା ମ’ ଆତ୍ମନି’ ଶ୍ରିତଃ | ଆତ୍ମା ହୃଦ’ୟେ | ହୃଦ’ୟଂ ମୟି’ | ଅହମମୃତେ” | ଅମୃତଂ ବ୍ରହ୍ମ’ଣି | ପୁନ’ର୍ମ ଆତ୍ମା ପୁନରାୟୁ ରାଗା”ତ | ପୁନଃ’ ପ୍ରାଣଃ ପୁନରାକୂ’ତମାଗା”ତ | ଵୈଶ୍ଵାନରୋ ରଶ୍ମିଭି’ର-ଵାଵୃଧାନଃ | ଅନ୍ତସ୍ତି’ଷ୍ଠତ୍ଵମୃତ’ସ୍ୟ ଗୋପାଃ ||

ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରୁଦ୍ରାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମହାମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ, ଅଘୋର ଋଷିଃ, ଅନୁଷ୍ଟୁପ ଚନ୍ଦଃ, ସଙ୍କର୍ଷଣ ମୂର୍ତି ସ୍ଵରୂପୋ ୟୋ‌உସାଵାଦିତ୍ୟଃ ପରମପୁରୁଷଃ ସ ଏଷ ରୁଦ୍ରୋ ଦେଵତା | ନମଃ ଶିଵାୟେତି ବୀଜମ | ଶିଵତରାୟେତି ଶକ୍ତିଃ | ମହାଦେଵାୟେତି କୀଲକମ | ଶ୍ରୀ ସାଂବ ସଦାଶିଵ ପ୍ରସାଦ ସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥେ ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ ||

ଓଂ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରାତ୍ମନେ ଅଂଗୁଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ | ଦର୍ଶପୂର୍ଣ ମାସାତ୍ମନେ ତର୍ଜନୀଭ୍ୟାଂ ନମଃ | ଚାତୁର-ମାସ୍ୟାତ୍ମନେ ମଧ୍ୟମାଭ୍ୟାଂ ନମଃ | ନିରୂଢ ପଶୁବଂଧାତ୍ମନେ ଅନାମିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ | ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଟୋମାତ୍ମନେ କନିଷ୍ଠିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ | ସର୍ଵକ୍ରତ୍ଵାତ୍ମନେ କରତଲ କରପୃଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ||

ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରାତ୍ମନେ ହୃଦୟାୟ ନମଃ | ଦର୍ଶପୂର୍ଣ ମାସାତ୍ମନେ ଶିରସେ ସ୍ଵାହା | ଚାତୁର-ମାସ୍ୟାତ୍ମନେ ଶିଖାୟୈ ଵଷଟ | ନିରୂଢ ପଶୁବଂଧାତ୍ମନେ କଵଚାୟ ହୁମ | ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଟୋମାତ୍ମନେ ନେତ୍ରତ୍ରୟାୟ ଵୌଷଟ | ସର୍ଵକ୍ରତ୍ଵାତ୍ମନେ ଅସ୍ତ୍ରାୟଫଟ | ଭୂର୍ଭୁଵସ୍ସୁଵରୋମିତି ଦିଗ୍ବନ୍ଧଃ ||

ଧ୍ୟାନଂ

ଆପାତାଳ-ନଭଃସ୍ଥଲାନ୍ତ-ଭୁଵନ-ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ-ମାଵିସ୍ଫୁରତ-
ଜ୍ୟୋତିଃ ସ୍ଫାଟିକ-ଲିଂଗ-ମୌଳି-ଵିଲସତ-ପୂର୍ଣେନ୍ଦୁ-ଵାନ୍ତାମୃତୈଃ |
ଅସ୍ତୋକାପ୍ଲୁତ-ମେକ-ମୀଶ-ମନିଶଂ ରୁଦ୍ରାନୁ-ଵାକାଂଜପନ
ଧ୍ୟାୟେ-ଦୀପ୍ସିତ-ସିଦ୍ଧୟେ ଧ୍ରୁଵପଦଂ ଵିପ୍ରୋ‌உଭିଷିଂଚେ-ଚ୍ଚିଵମ ||

ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଵ୍ୟାପ୍ତଦେହା ଭସିତ ହିମରୁଚା ଭାସମାନା ଭୁଜଂଗୈଃ
କଣ୍ଠେ କାଲାଃ କପର୍ଦାଃ କଲିତ-ଶଶିକଲା-ଶ୍ଚଣ୍ଡ କୋଦଣ୍ଡ ହସ୍ତାଃ |
ତ୍ର୍ୟକ୍ଷା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଲାଃ ପ୍ରକଟିତଵିଭଵାଃ ଶାଂଭଵା ମୂର୍ତିଭେଦାଃ
ରୁଦ୍ରାଃ ଶ୍ରୀରୁଦ୍ରସୂକ୍ତ-ପ୍ରକଟିତଵିଭଵା ନଃ ପ୍ରୟଚ୍ଚନ୍ତୁ ସୌଖ୍ୟମ ||

ଓଂ ଗଣାନା”ମ ତ୍ଵା ଗଣପ’ତିଗ୍‍ମ ହଵାମହେ କଵିଂ କ’ଵୀନାମୁ’ପମଶ୍ର’ଵସ୍ତମମ | ଜ୍ୟେଷ୍ଠରାଜଂ ବ୍ରହ୍ମ’ଣାଂ ବ୍ରହ୍ମଣସ୍ପଦ ଆ ନଃ’ ଶୃଣ୍ଵନ୍ନୂତିଭି’ସ୍ସୀଦ ସାଦ’ନମ || ମହାଗଣପତୟେ ନମଃ ||

ଶଂ ଚ’ ମେ ମୟ’ଶ୍ଚ ମେ ପ୍ରିୟଂ ଚ’ ମେ‌உନୁକାମଶ୍ଚ’ ମେ କାମ’ଶ୍ଚ ମେ ସୌମନସଶ୍ଚ’ ମେ ଭଦ୍ରଂ ଚ’ ମେ ଶ୍ରେୟ’ଶ୍ଚ ମେ ଵସ୍ୟ’ଶ୍ଚ ମେ ୟଶ’ଶ୍ଚ ମେ ଭଗ’ଶ୍ଚ ମେ ଦ୍ରଵି’ଣଂ ଚ ମେ ୟନ୍ତା ଚ’ ମେ ଧର୍ତା ଚ’ ମେ କ୍ଷେମ’ଶ୍ଚ ମେ ଧୃତି’ଶ୍ଚ ମେ ଵିଶ୍ଵଂ’ ଚ ମେ ମହ’ଶ୍ଚ ମେ ସଂଵିଚ୍ଚ’ ମେ ଜ୍ଞାତ୍ରଂ’ ଚ ମେ ସୂଶ୍ଚ’ ମେ ପ୍ରସୂଶ୍ଚ’ ମେ ସୀରଂ’ ଚ ମେ ଲୟଶ୍ଚ’ ମ ଋତଂ ଚ’ ମେ‌உମୃତଂ’ ଚ ମେ‌உୟକ୍ଷ୍ମଂ ଚ ମେ‌உନା’ମୟଚ୍ଚ ମେ ଜୀଵାତୁ’ଶ୍ଚ ମେ ଦୀର୍ଘାୟୁତ୍ଵଂ ଚ’ ମେ‌உନମିତ୍ରଂ ଚ ମେ‌உଭ’ୟଂ ଚ ମେ ସୁଗଂ ଚ’ ମେ ଶୟ’ନଂ ଚ ମେ ସୂଷା ଚ’ ମେ ସୁଦିନଂ’ ଚ ମେ ||

ଓଂ ଶାଂତିଃ ଶାଂତିଃ ଶାଂତିଃ’ ||

.


ഓം അഥാത്മാനഗ്‍മ് ശിവാത്മാനഗ് ശ്രീ രുദ്രരൂപം ധ്യായേത് ||

ശുദ്ധസ്ഫടിക സംകാശം ത്രിനേത്രം പംച വക്ത്രകമ് |
ഗംഗാധരം ദശഭുജം സര്വാഭരണ ഭൂഷിതമ് ||

നീലഗ്രീവം ശശാംകാംകം നാഗ യജ്ഞോപ വീതിനമ് |
വ്യാഘ്ര ചര്മോത്തരീയം ച വരേണ്യമഭയ പ്രദമ് ||

കമംഡല്-വക്ഷ സൂത്രാണാം ധാരിണം ശൂലപാണിനമ് |
ജ്വലന്തം പിംഗളജടാ ശിഖാ മുദ്ദ്യോത ധാരിണമ് ||

വൃഷ സ്കംധ സമാരൂഢമ് ഉമാ ദേഹാര്ഥ ധാരിണമ് |
അമൃതേനാപ്ലുതം ശാന്തം ദിവ്യഭോഗ സമന്വിതമ് ||

ദിഗ്ദേവതാ സമായുക്തം സുരാസുര നമസ്കൃതമ് |
നിത്യം ച ശാശ്വതം ശുദ്ധം ധ്രുവ-മക്ഷര-മവ്യയമ് |
സര്വ വ്യാപിന-മീശാനം രുദ്രം വൈ വിശ്വരൂപിണമ് |
ഏവം ധ്യാത്വാ ദ്വിജഃ സമ്യക് തതോ യജനമാരഭേത് ||

അഥാതോ രുദ്ര സ്നാനാര്ചനാഭിഷേക വിധിം വ്യാ’ക്ഷ്യാസ്യാമഃ | ആദിത ഏവ തീര്ഥേ സ്നാത്വാ ഉദേത്യ ശുചിഃ പ്രയതോ ബ്രഹ്മചാരീ ശുക്ലവാസാ ദേവാഭിമുഖഃ സ്ഥിത്വാ ആത്മനി ദേവതാഃ സ്ഥാപയേത് ||

പ്രജനനേ ബ്രഹ്മാ തിഷ്ഠതു | പാദയോര്-വിഷ്ണുസ്തിഷ്ഠതു | ഹസ്തയോര്-ഹരസ്തിഷ്ഠതു | ബാഹ്വോരിന്ദ്രസ്തിഷ്ടതു | ജഠരേ‌உഅഗ്നിസ്തിഷ്ഠതു | ഹൃദ’യേ ശിവസ്തിഷ്ഠതു | കണ്ഠേ വസവസ്തിഷ്ഠന്തു | വക്ത്രേ സരസ്വതീ തിഷ്ഠതു | നാസികയോര്-വായുസ്തിഷ്ഠതു | നയനയോശ്-ചംദ്രാദിത്യൗ തിഷ്ടേതാമ് | കര്ണയോരശ്വിനൗ തിഷ്ടേതാമ് | ലലാടേ രുദ്രാസ്തിഷ്ഠന്തു | മൂര്ഥ്ന്യാദിത്യാസ്തിഷ്ഠന്തു | ശിരസി മഹാദേവസ്തിഷ്ഠതു | ശിഖായാം വാമദേവാസ്തിഷ്ഠതു | പൃഷ്ഠേ പിനാകീ തിഷ്ഠതു | പുരതഃ ശൂലീ തിഷ്ഠതു | പാര്ശ്യയോഃ ശിവാശംകരൗ തിഷ്ഠേതാമ് | സര്വതോ വായുസ്തിഷ്ഠതു | തതോ ബഹിഃ സര്വതോങ്നിര്-ജ്വാലാമാലാ-പരിവൃതസ്തിഷ്ഠതു | സര്വേഷ്വംഗേഷു സര്വാ ദേവതാ യഥാസ്ഥാനം തിഷ്ഠന്തു | മാഗ്‍മ് രക്ഷന്തു |

അഗ്നിര്മേ’ വാചി ശ്രിതഃ | വാഗ്ധൃദ’യേ | ഹൃദ’യം മയി’ | അഹമമൃതേ’ | അമൃതം ബ്രഹ്മ’ണി |
വായുര്മേ’ പ്രാണേ ശ്രിതഃ | പ്രാണോ ഹൃദ’യേ | ഹൃദ’യം മയി’ | അഹമമൃതേ’ | അമൃതം ബ്രഹ്മ’ണി | സൂര്യോ’ മേ ചക്ഷുഷി ശ്രിതഃ | ചക്ഷുര്-ഹൃദ’യേ | ഹൃദ’യം മയി’ | അഹമമൃതേ’ | അമൃതം ബ്രഹ്മ’ണി | ചന്ദ്രമാ’ മേ മന’സി ശ്രിതഃ | മനോ ഹൃദ’യേ | ഹൃദ’യം മയി’ | അഹമമൃതേ’ | അമൃതം ബ്രഹ്മ’ണി | ദിശോ’ മേ ശ്രോത്രേ’ ശ്രിതാഃ | ശ്രോത്രഗ്ം ഹൃദ’യേ | ഹൃദ’യം മയി’ | അഹമമൃതേ’ | അമൃതം ബ്രഹ്മ’ണി | ആപോമേ രേതസി ശ്രിതാഃ | രേതോ ഹൃദ’യേ | ഹൃദ’യം മയി’ | അഹമമൃതേ’ | അമൃതം ബ്രഹ്മ’ണി | പൃഥിവീ മേ ശരീ’രേ ശ്രിതാഃ | ശരീ’രഗ്ം ഹൃദ’യേ | ഹൃദ’യം മയി’ | അഹമമൃതേ’ | അമൃതം ബ്രഹ്മ’ണി | ഓഷധി വനസ്പതയോ’ മേ ലോമ’സു ശ്രിതാഃ | ലോമാ’നി ഹൃദ’യേ | ഹൃദ’യം മയി’ | അഹമമൃതേ’ | അമൃതം ബ്രഹ്മ’ണി | ഇന്ദ്രോ’ മേ ബലേ’ ശ്രിതഃ | ബലഗ്ം ഹൃദ’യേ | ഹൃദ’യം മയി’ | അഹമമൃതേ’ | അമൃതം ബ്രഹ്മ’ണി | പര്ജന്യോ’ മേ മൂര്ദ്നി ശ്രിതഃ | മൂര്ധാ ഹൃദ’യേ | ഹൃദ’യം മയി’ | അഹമമൃതേ’ | അമൃതം ബ്രഹ്മ’ണി | ഈശാ’നോ മേ മന്യൗ ശ്രിതഃ | മന്യുര്-ഹൃദ’യേ | ഹൃദ’യം മയി’ | അഹമമൃതേ’ | അമൃതം ബ്രഹ്മ’ണി | ആത്മാ മ’ ആത്മനി’ ശ്രിതഃ | ആത്മാ ഹൃദ’യേ | ഹൃദ’യം മയി’ | അഹമമൃതേ’ | അമൃതം ബ്രഹ്മ’ണി | പുന’ര്മ ആത്മാ പുനരായു രാഗാ’ത് | പുനഃ’ പ്രാണഃ പുനരാകൂ’തമാഗാ’ത് | വൈശ്വാനരോ രശ്മിഭി’ര്-വാവൃധാനഃ | അന്തസ്തി’ഷ്ഠത്വമൃത’സ്യ ഗോപാഃ ||

അസ്യ ശ്രീ രുദ്രാധ്യായ പ്രശ്ന മഹാമന്ത്രസ്യ, അഘോര ഋഷിഃ, അനുഷ്ടുപ് ചന്ദഃ, സങ്കര്ഷണ മൂര്തി സ്വരൂപോ യോ‌உസാവാദിത്യഃ പരമപുരുഷഃ സ ഏഷ രുദ്രോ ദേവതാ | നമഃ ശിവായേതി ബീജമ് | ശിവതരായേതി ശക്തിഃ | മഹാദേവായേതി കീലകമ് | ശ്രീ സാംബ സദാശിവ പ്രസാദ സിദ്ധ്യര്ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ||

ഓം അഗ്നിഹോത്രാത്മനേ അംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ | ദര്ശപൂര്ണ മാസാത്മനേ തര്ജനീഭ്യാം നമഃ | ചാതുര്-മാസ്യാത്മനേ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ | നിരൂഢ പശുബംധാത്മനേ അനാമികാഭ്യാം നമഃ | ജ്യോതിഷ്ടോമാത്മനേ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ | സര്വക്രത്വാത്മനേ കരതല കരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ||

അഗ്നിഹോത്രാത്മനേ ഹൃദയായ നമഃ | ദര്ശപൂര്ണ മാസാത്മനേ ശിരസേ സ്വാഹാ | ചാതുര്-മാസ്യാത്മനേ ശിഖായൈ വഷട് | നിരൂഢ പശുബംധാത്മനേ കവചായ ഹുമ് | ജ്യോതിഷ്ടോമാത്മനേ നേത്രത്രയായ വൗഷട് | സര്വക്രത്വാത്മനേ അസ്ത്രായഫട് | ഭൂര്ഭുവസ്സുവരോമിതി ദിഗ്ബന്ധഃ ||

ധ്യാനം

ആപാതാള-നഭഃസ്ഥലാന്ത-ഭുവന-ബ്രഹ്മാണ്ഡ-മാവിസ്ഫുരത്-
ജ്യോതിഃ സ്ഫാടിക-ലിംഗ-മൗളി-വിലസത്-പൂര്ണേന്ദു-വാന്താമൃതൈഃ |
അസ്തോകാപ്ലുത-മേക-മീശ-മനിശം രുദ്രാനു-വാകാംജപന്
ധ്യായേ-ദീപ്സിത-സിദ്ധയേ ധ്രുവപദം വിപ്രോ‌உഭിഷിംചേ-ച്ചിവമ് ||

ബ്രഹ്മാണ്ഡ വ്യാപ്തദേഹാ ഭസിത ഹിമരുചാ ഭാസമാനാ ഭുജംഗൈഃ
കണ്ഠേ കാലാഃ കപര്ദാഃ കലിത-ശശികലാ-ശ്ചണ്ഡ കോദണ്ഡ ഹസ്താഃ |
ത്ര്യക്ഷാ രുദ്രാക്ഷമാലാഃ പ്രകടിതവിഭവാഃ ശാംഭവാ മൂര്തിഭേദാഃ
രുദ്രാഃ ശ്രീരുദ്രസൂക്ത-പ്രകടിതവിഭവാ നഃ പ്രയച്ചന്തു സൗഖ്യമ് ||

ഓം ഗണാനാ’മ് ത്വാ ഗണപ’തിഗ്‍മ് ഹവാമഹേ കവിം ക’വീനാമു’പമശ്ര’വസ്തമമ് | ജ്യേഷ്ഠരാജം ബ്രഹ്മ’ണാം ബ്രഹ്മണസ്പദ ആ നഃ’ ശൃണ്വന്നൂതിഭി’സ്സീദ സാദ’നമ് || മഹാഗണപതയേ നമഃ ||

ശം ച’ മേ മയ’ശ്ച മേ പ്രിയം ച’ മേ‌உനുകാമശ്ച’ മേ കാമ’ശ്ച മേ സൗമനസശ്ച’ മേ ഭദ്രം ച’ മേ ശ്രേയ’ശ്ച മേ വസ്യ’ശ്ച മേ യശ’ശ്ച മേ ഭഗ’ശ്ച മേ ദ്രവി’ണം ച മേ യന്താ ച’ മേ ധര്താ ച’ മേ ക്ഷേമ’ശ്ച മേ ധൃതി’ശ്ച മേ വിശ്വം’ ച മേ മഹ’ശ്ച മേ സംവിച്ച’ മേ ജ്ഞാത്രം’ ച മേ സൂശ്ച’ മേ പ്രസൂശ്ച’ മേ സീരം’ ച മേ ലയശ്ച’ മ ഋതം ച’ മേ‌உമൃതം’ ച മേ‌உയക്ഷ്മം ച മേ‌உനാ’മയച്ച മേ ജീവാതു’ശ്ച മേ ദീര്ഘായുത്വം ച’ മേ‌உനമിത്രം ച മേ‌உഭ’യം ച മേ സുഗം ച’ മേ ശയ’നം ച മേ സൂഷാ ച’ മേ സുദിനം’ ച മേ ||

ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ’ ||

.


ಓಂ ಅಥಾತ್ಮಾನಗ್‍ಮ್ ಶಿವಾತ್ಮಾನಗ್ ಶ್ರೀ ರುದ್ರರೂಪಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ||

ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕ ಸಂಕಾಶಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಪಂಚ ವಕ್ತ್ರಕಮ್ |
ಗಂಗಾಧರಂ ದಶಭುಜಂ ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿತಮ್ ||

ನೀಲಗ್ರೀವಂ ಶಶಾಂಕಾಂಕಂ ನಾಗ ಯಙ್ಞೋಪ ವೀತಿನಮ್ |
ವ್ಯಾಘ್ರ ಚರ್ಮೋತ್ತರೀಯಂ ಚ ವರೇಣ್ಯಮಭಯ ಪ್ರದಮ್ ||

ಕಮಂಡಲ್-ವಕ್ಷ ಸೂತ್ರಾಣಾಂ ಧಾರಿಣಂ ಶೂಲಪಾಣಿನಮ್ |
ಜ್ವಲಂತಂ ಪಿಂಗಳಜಟಾ ಶಿಖಾ ಮುದ್ದ್ಯೋತ ಧಾರಿಣಮ್ ||

ವೃಷ ಸ್ಕಂಧ ಸಮಾರೂಢಮ್ ಉಮಾ ದೇಹಾರ್ಥ ಧಾರಿಣಮ್ |
ಅಮೃತೇನಾಪ್ಲುತಂ ಶಾಂತಂ ದಿವ್ಯಭೋಗ ಸಮನ್ವಿತಮ್ ||

ದಿಗ್ದೇವತಾ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಸುರಾಸುರ ನಮಸ್ಕೃತಮ್ |
ನಿತ್ಯಂ ಚ ಶಾಶ್ವತಂ ಶುದ್ಧಂ ಧ್ರುವ-ಮಕ್ಷರ-ಮವ್ಯಯಮ್ |
ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಿನ-ಮೀಶಾನಂ ರುದ್ರಂ ವೈ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣಮ್ |
ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ದ್ವಿಜಃ ಸಮ್ಯಕ್ ತತೋ ಯಜನಮಾರಭೇತ್ ||

ಅಥಾತೋ ರುದ್ರ ಸ್ನಾನಾರ್ಚನಾಭಿಷೇಕ ವಿಧಿಂ ವ್ಯಾ”ಕ್ಷ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ | ಆದಿತ ಏವ ತೀರ್ಥೇ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಉದೇತ್ಯ ಶುಚಿಃ ಪ್ರಯತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಶುಕ್ಲವಾಸಾ ದೇವಾಭಿಮುಖಃ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಆತ್ಮನಿ ದೇವತಾಃ ಸ್ಥಾಪಯೇತ್ ||

ಪ್ರಜನನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತಿಷ್ಠತು | ಪಾದಯೋರ್-ವಿಷ್ಣುಸ್ತಿಷ್ಠತು | ಹಸ್ತಯೋರ್-ಹರಸ್ತಿಷ್ಠತು | ಬಾಹ್ವೋರಿಂದ್ರಸ್ತಿಷ್ಟತು | ಜಠರೇ‌உಅಗ್ನಿಸ್ತಿಷ್ಠತು | ಹೃದ’ಯೇ ಶಿವಸ್ತಿಷ್ಠತು | ಕಂಠೇ ವಸವಸ್ತಿಷ್ಠಂತು | ವಕ್ತ್ರೇ ಸರಸ್ವತೀ ತಿಷ್ಠತು | ನಾಸಿಕಯೋರ್-ವಾಯುಸ್ತಿಷ್ಠತು | ನಯನಯೋಶ್-ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯೌ ತಿಷ್ಟೇತಾಮ್ | ಕರ್ಣಯೋರಶ್ವಿನೌ ತಿಷ್ಟೇತಾಮ್ | ಲಲಾಟೇ ರುದ್ರಾಸ್ತಿಷ್ಠಂತು | ಮೂರ್ಥ್ನ್ಯಾದಿತ್ಯಾಸ್ತಿಷ್ಠಂತು | ಶಿರಸಿ ಮಹಾದೇವಸ್ತಿಷ್ಠತು | ಶಿಖಾಯಾಂ ವಾಮದೇವಾಸ್ತಿಷ್ಠತು | ಪೃಷ್ಠೇ ಪಿನಾಕೀ ತಿಷ್ಠತು | ಪುರತಃ ಶೂಲೀ ತಿಷ್ಠತು | ಪಾರ್ಶ್ಯಯೋಃ ಶಿವಾಶಂಕರೌ ತಿಷ್ಠೇತಾಮ್ | ಸರ್ವತೋ ವಾಯುಸ್ತಿಷ್ಠತು | ತತೋ ಬಹಿಃ ಸರ್ವತೋಙ್ನಿರ್-ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾ-ಪರಿವೃತಸ್ತಿಷ್ಠತು | ಸರ್ವೇಷ್ವಂಗೇಷು ಸರ್ವಾ ದೇವತಾ ಯಥಾಸ್ಥಾನಂ ತಿಷ್ಠಂತು | ಮಾಗ್‍ಮ್ ರಕ್ಷಂತು |

ಅಗ್ನಿರ್ಮೇ’ ವಾಚಿ ಶ್ರಿತಃ | ವಾಗ್ಧೃದ’ಯೇ | ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ | ಅಹಮಮೃತೇ” | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ |
ವಾಯುರ್ಮೇ” ಪ್ರಾಣೇ ಶ್ರಿತಃ | ಪ್ರಾಣೋ ಹೃದ’ಯೇ | ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ | ಅಹಮಮೃತೇ” | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ | ಸೂರ್ಯೋ’ ಮೇ ಚಕ್ಷುಷಿ ಶ್ರಿತಃ | ಚಕ್ಷುರ್-ಹೃದ’ಯೇ | ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ | ಅಹಮಮೃತೇ” | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ | ಚಂದ್ರಮಾ’ ಮೇ ಮನ’ಸಿ ಶ್ರಿತಃ | ಮನೋ ಹೃದ’ಯೇ | ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ | ಅಹಮಮೃತೇ” | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ | ದಿಶೋ’ ಮೇ ಶ್ರೋತ್ರೇ” ಶ್ರಿತಾಃ | ಶ್ರೋತ್ರಗ್ಂ ಹೃದ’ಯೇ | ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ | ಅಹಮಮೃತೇ” | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ | ಆಪೋಮೇ ರೇತಸಿ ಶ್ರಿತಾಃ | ರೇತೋ ಹೃದ’ಯೇ | ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ | ಅಹಮಮೃತೇ” | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ | ಪೃಥಿವೀ ಮೇ ಶರೀ’ರೇ ಶ್ರಿತಾಃ | ಶರೀ’ರಗ್ಂ ಹೃದ’ಯೇ | ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ | ಅಹಮಮೃತೇ” | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ | ಓಷಧಿ ವನಸ್ಪತಯೋ’ ಮೇ ಲೋಮ’ಸು ಶ್ರಿತಾಃ | ಲೋಮಾ’ನಿ ಹೃದ’ಯೇ | ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ | ಅಹಮಮೃತೇ” | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ | ಇಂದ್ರೋ’ ಮೇ ಬಲೇ” ಶ್ರಿತಃ | ಬಲಗ್ಂ ಹೃದ’ಯೇ | ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ | ಅಹಮಮೃತೇ” | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ | ಪರ್ಜನ್ಯೋ’ ಮೇ ಮೂರ್ದ್ನಿ ಶ್ರಿತಃ | ಮೂರ್ಧಾ ಹೃದ’ಯೇ | ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ | ಅಹಮಮೃತೇ” | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ | ಈಶಾ’ನೋ ಮೇ ಮನ್ಯೌ ಶ್ರಿತಃ | ಮನ್ಯುರ್-ಹೃದ’ಯೇ | ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ | ಅಹಮಮೃತೇ” | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ | ಆತ್ಮಾ ಮ’ ಆತ್ಮನಿ’ ಶ್ರಿತಃ | ಆತ್ಮಾ ಹೃದ’ಯೇ | ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ | ಅಹಮಮೃತೇ” | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ | ಪುನ’ರ್ಮ ಆತ್ಮಾ ಪುನರಾಯು ರಾಗಾ”ತ್ | ಪುನಃ’ ಪ್ರಾಣಃ ಪುನರಾಕೂ’ತಮಾಗಾ”ತ್ | ವೈಶ್ವಾನರೋ ರಶ್ಮಿಭಿ’ರ್-ವಾವೃಧಾನಃ | ಅಂತಸ್ತಿ’ಷ್ಠತ್ವಮೃತ’ಸ್ಯ ಗೋಪಾಃ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಶ್ನ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ, ಅಘೋರ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಚಂದಃ, ಸಂಕರ್ಷಣ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪೋ ಯೋ‌உಸಾವಾದಿತ್ಯಃ ಪರಮಪುರುಷಃ ಸ ಏಷ ರುದ್ರೋ ದೇವತಾ | ನಮಃ ಶಿವಾಯೇತಿ ಬೀಜಮ್ | ಶಿವತರಾಯೇತಿ ಶಕ್ತಿಃ | ಮಹಾದೇವಾಯೇತಿ ಕೀಲಕಮ್ | ಶ್ರೀ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಓಂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾತ್ಮನೇ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ದರ್ಶಪೂರ್ಣ ಮಾಸಾತ್ಮನೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಚಾತುರ್-ಮಾಸ್ಯಾತ್ಮನೇ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ನಿರೂಢ ಪಶುಬಂಧಾತ್ಮನೇ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಾತ್ಮನೇ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಸರ್ವಕ್ರತ್ವಾತ್ಮನೇ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ||

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾತ್ಮನೇ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ | ದರ್ಶಪೂರ್ಣ ಮಾಸಾತ್ಮನೇ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ | ಚಾತುರ್-ಮಾಸ್ಯಾತ್ಮನೇ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ | ನಿರೂಢ ಪಶುಬಂಧಾತ್ಮನೇ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ | ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಾತ್ಮನೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ | ಸರ್ವಕ್ರತ್ವಾತ್ಮನೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯಫಟ್ | ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ||

ಧ್ಯಾನಂ

ಆಪಾತಾಳ-ನಭಃಸ್ಥಲಾಂತ-ಭುವನ-ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ-ಮಾವಿಸ್ಫುರತ್-
ಜ್ಯೋತಿಃ ಸ್ಫಾಟಿಕ-ಲಿಂಗ-ಮೌಳಿ-ವಿಲಸತ್-ಪೂರ್ಣೇಂದು-ವಾಂತಾಮೃತೈಃ |
ಅಸ್ತೋಕಾಪ್ಲುತ-ಮೇಕ-ಮೀಶ-ಮನಿಶಂ ರುದ್ರಾನು-ವಾಕಾಂಜಪನ್
ಧ್ಯಾಯೇ-ದೀಪ್ಸಿತ-ಸಿದ್ಧಯೇ ಧ್ರುವಪದಂ ವಿಪ್ರೋ‌உಭಿಷಿಂಚೇ-ಚ್ಚಿವಮ್ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತದೇಹಾ ಭಸಿತ ಹಿಮರುಚಾ ಭಾಸಮಾನಾ ಭುಜಂಗೈಃ
ಕಂಠೇ ಕಾಲಾಃ ಕಪರ್ದಾಃ ಕಲಿತ-ಶಶಿಕಲಾ-ಶ್ಚಂಡ ಕೋದಂಡ ಹಸ್ತಾಃ |
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾ ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಃ ಪ್ರಕಟಿತವಿಭವಾಃ ಶಾಂಭವಾ ಮೂರ್ತಿಭೇದಾಃ
ರುದ್ರಾಃ ಶ್ರೀರುದ್ರಸೂಕ್ತ-ಪ್ರಕಟಿತವಿಭವಾ ನಃ ಪ್ರಯಚ್ಚಂತು ಸೌಖ್ಯಮ್ ||

ಓಂ ಗಣಾನಾ”ಮ್ ತ್ವಾ ಗಣಪ’ತಿಗ್‍ಮ್ ಹವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕ’ವೀನಾಮು’ಪಮಶ್ರ’ವಸ್ತಮಮ್ | ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪದ ಆ ನಃ’ ಶೃಣ್ವನ್ನೂತಿಭಿ’ಸ್ಸೀದ ಸಾದ’ನಮ್ || ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ||

ಶಂ ಚ’ ಮೇ ಮಯ’ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಿಯಂ ಚ’ ಮೇ‌உನುಕಾಮಶ್ಚ’ ಮೇ ಕಾಮ’ಶ್ಚ ಮೇ ಸೌಮನಸಶ್ಚ’ ಮೇ ಭದ್ರಂ ಚ’ ಮೇ ಶ್ರೇಯ’ಶ್ಚ ಮೇ ವಸ್ಯ’ಶ್ಚ ಮೇ ಯಶ’ಶ್ಚ ಮೇ ಭಗ’ಶ್ಚ ಮೇ ದ್ರವಿ’ಣಂ ಚ ಮೇ ಯಂತಾ ಚ’ ಮೇ ಧರ್ತಾ ಚ’ ಮೇ ಕ್ಷೇಮ’ಶ್ಚ ಮೇ ಧೃತಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ವಿಶ್ವಂ’ ಚ ಮೇ ಮಹ’ಶ್ಚ ಮೇ ಸಂವಿಚ್ಚ’ ಮೇ ಙ್ಞಾತ್ರಂ’ ಚ ಮೇ ಸೂಶ್ಚ’ ಮೇ ಪ್ರಸೂಶ್ಚ’ ಮೇ ಸೀರಂ’ ಚ ಮೇ ಲಯಶ್ಚ’ ಮ ಋತಂ ಚ’ ಮೇ‌உಮೃತಂ’ ಚ ಮೇ‌உಯಕ್ಷ್ಮಂ ಚ ಮೇ‌உನಾ’ಮಯಚ್ಚ ಮೇ ಜೀವಾತು’ಶ್ಚ ಮೇ ದೀರ್ಘಾಯುತ್ವಂ ಚ’ ಮೇ‌உನಮಿತ್ರಂ ಚ ಮೇ‌உಭ’ಯಂ ಚ ಮೇ ಸುಗಂ ಚ’ ಮೇ ಶಯ’ನಂ ಚ ಮೇ ಸೂಷಾ ಚ’ ಮೇ ಸುದಿನಂ’ ಚ ಮೇ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||
.


OM athaatmaanagM Sivaatmaanag Sree rudraroopaM dhyaayEt ||

SuddhasphaTika saMkaaSaM trinEtraM paMcha vaktrakam |
gaMgaadharaM daSabhujaM sarvaabharaNa bhooShitam ||

neelagreevaM SaSaaMkaaMkaM naaga yagnyOpa veetinam |
vyaaghra charmOttareeyaM cha varENyamabhaya pradam ||

kamaMDal-vakSha sootraaNaaM dhaariNaM SoolapaaNinam |
jvalantaM piMgaLajaTaa Sikhaa muddyOta dhaariNam ||

vRuSha skaMdha samaarooDham umaa dEhaartha dhaariNam |
amRutEnaaplutaM SaantaM divyabhOga samanvitam ||

digdEvataa samaayuktaM suraasura namaskRutam |
nityaM cha SaaSvataM SuddhaM dhruva-makShara-mavyayam |
sarva vyaapina-meeSaanaM rudraM vai viSvaroopiNam |
EvaM dhyaatvaa dvijaH samyak tatO yajanamaarabhEt ||

athaatO rudra snaanaarchanaabhiShEka vidhiM vyaa”kShyaasyaamaH | aadita Eva teerthE snaatvaa udEtya SuchiH prayatO brahmachaaree Suklavaasaa dEvaabhimukhaH sthitvaa aatmani dEvataaH sthaapayEt ||

prajananE brahmaa tiShThatu | paadayOr-viShNustiShThatu | hastayOr-harastiShThatu | baahvOrindrastiShTatu | jaTharEagnistiShThatu | hRuda’yE SivastiShThatu | kaNThE vasavastiShThantu | vaktrE sarasvatee tiShThatu | naasikayOr-vaayustiShThatu | nayanayOS-chaMdraadityau tiShTEtaam | karNayOraSvinau tiShTEtaam | lalaaTE rudraastiShThantu | moorthnyaadityaastiShThantu | Sirasi mahaadEvastiShThatu | SikhaayaaM vaamadEvaastiShThatu | pRuShThE pinaakee tiShThatu | purataH Soolee tiShThatu | paarSyayOH SivaaSaMkarau tiShThEtaam | sarvatO vaayustiShThatu | tatO bahiH sarvatOgnir-jvaalaamaalaa-parivRutastiShThatu | sarvEShvaMgEShu sarvaa dEvataa yathaasthaanaM tiShThantu | maagM rakShantu |

agnirmE’ vaachi SritaH | vaagdhRuda’yE | hRuda’yaM mayi’ | ahamamRutE” | amRutaM brahma’Ni |
vaayurmE” praaNE SritaH | praaNO hRuda’yE | hRuda’yaM mayi’ | ahamamRutE” | amRutaM brahma’Ni | sooryO’ mE chakShuShi SritaH | chakShur-hRuda’yE | hRuda’yaM mayi’ | ahamamRutE” | amRutaM brahma’Ni | chandramaa’ mE mana’si SritaH | manO hRuda’yE | hRuda’yaM mayi’ | ahamamRutE” | amRutaM brahma’Ni | diSO’ mE SrOtrE” SritaaH | SrOtragM hRuda’yE | hRuda’yaM mayi’ | ahamamRutE” | amRutaM brahma’Ni | aapOmE rEtasi SritaaH | rEtO hRuda’yE | hRuda’yaM mayi’ | ahamamRutE” | amRutaM brahma’Ni | pRuthivee mE Saree’rE SritaaH | Saree’ragM hRuda’yE | hRuda’yaM mayi’ | ahamamRutE” | amRutaM brahma’Ni | OShadhi vanaspatayO’ mE lOma’su SritaaH | lOmaa’ni hRuda’yE | hRuda’yaM mayi’ | ahamamRutE” | amRutaM brahma’Ni | indrO’ mE balE” SritaH | balagM hRuda’yE | hRuda’yaM mayi’ | ahamamRutE” | amRutaM brahma’Ni | parjanyO’ mE moordni SritaH | moordhaa hRuda’yE | hRuda’yaM mayi’ | ahamamRutE” | amRutaM brahma’Ni | eeSaa’nO mE manyau SritaH | manyur-hRuda’yE | hRuda’yaM mayi’ | ahamamRutE” | amRutaM brahma’Ni | aatmaa ma’ aatmani’ SritaH | aatmaa hRuda’yE | hRuda’yaM mayi’ | ahamamRutE” | amRutaM brahma’Ni | puna’rma aatmaa punaraayu raagaa”t | punaH’ praaNaH punaraakoo’tamaagaa”t | vaiSvaanarO raSmibhi’r-vaavRudhaanaH | antasti’ShThatvamRuta’sya gOpaaH ||

asya Sree rudraadhyaaya praSna mahaamantrasya, aghOra RuShiH, anuShTup chandaH, sankarShaNa moorti svaroopO yOsaavaadityaH paramapuruShaH sa ESha rudrO dEvataa | namaH SivaayEti beejam | SivataraayEti SaktiH | mahaadEvaayEti keelakam | Sree saaMba sadaaSiva prasaada siddhyarthE japE viniyOgaH ||

OM agnihOtraatmanE aMguShThaabhyaaM namaH | darSapoorNa maasaatmanE tarjaneebhyaaM namaH | caatur-maasyaatmanE madhyamaabhyaaM namaH | nirooDha paSubaMdhaatmanE anaamikaabhyaaM namaH | jyOtiShTOmaatmanE kaniShThikaabhyaaM namaH | sarvakratvaatmanE karatala karapRuShThaabhyaaM namaH ||

agnihOtraatmanE hRudayaaya namaH | darSapoorNa maasaatmanE SirasE svaahaa | caatur-maasyaatmanE Sikhaayai vaShaT | nirooDha paSubaMdhaatmanE kavacaaya hum | jyOtiShTOmaatmanE nEtratrayaaya vauShaT | sarvakratvaatmanE astraayaphaT | bhoorbhuvassuvarOmiti digbandhaH ||

dhyaanaM%

aapaataaLa-nabhaHsthalaanta-bhuvana-brahmaaNDa-maavisphurat-
jyOtiH sphaaTika-liMga-mauLi-vilasat-poorNEndu-vaantaamRutaiH |
astOkaapluta-mEka-meeSa-maniSaM rudraanu-vaakaaMjapan
dhyaayE-deepsita-siddhayE dhruvapadaM viprObhiShiMchE-cchivam ||

brahmaaNDa vyaaptadEhaa bhasita himarucaa bhaasamaanaa bhujaMgaiH
kaNThE kaalaaH kapardaaH kalita-SaSikalaa-SchaNDa kOdaNDa hastaaH |
tryakShaa rudraakShamaalaaH prakaTitavibhavaaH SaaMbhavaa moortibhEdaaH
rudraaH Sreerudrasookta-prakaTitavibhavaa naH prayacchantu saukhyam ||

OM gaNaanaa”m tvaa gaNapa’tigM havaamahE kaviM ka’veenaamu’pamaSra’vastamam | jyEShTharaajaM brahma’NaaM brahmaNaspada aa na’H SRuNvannootibhi’sseeda saada’nam || mahaagaNapatayE namaH ||

SaM cha’ mE maya’Scha mE priyaM cha’ mEnukaamaScha’ mE kaama’Scha mE saumanasaScha’ mE bhadraM cha’ mE SrEya’Scha mE vasya’Scha mE yaSa’Scha mE bhaga’Scha mE dravi’NaM cha mE yantaa cha’ mE dhartaa cha’ mE kShEma’Scha mE dhRuti’Scha mE viSva’M cha mE maha’Scha mE saMviccha’ mE gnyaatra’M cha mE sooScha’ mE prasooScha’ mE seera’M cha mE layaScha’ ma RutaM cha’ mEmRuta’M cha mEyakShmaM cha mEnaa’mayaccha mE jeevaatu’Scha mE deerghaayutvaM cha’ mEnamitraM cha mEbha’yaM cha mE sugaM cha’ mE Saya’naM cha mE sooShaa cha’ mE sudina’M cha mE ||

OM SaaMtiH SaaMtiH SaaMti’H ||

.


We will update this page, once we find comprehensive meaning. Feel free to contribute if you know.

.

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.