Main Menu

Sri Vaidyanatham

Composer: Muttukumaraswamy (முத்துகுமாரச்வாமி) popularly known as Muthuswamy Dikshithar (முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் – ముత్తుస్వామీ డిక్షితర్), (March 24, 1775 – October 21, 1835) was born in Tiruvarur (of Thanjavur district of Tamil Nadu) to a Tamil Iyer Brahmin couple Ramaswami Dikshitar and Subbamma, as the eldest son. He also had two younger brothers Baluswami, Chinnaswami and a sister Balambal.Chidambaranatha Yogi was his guru. More…

Raagam: Athana

 

Taalam: Aadi

 

Diety: Sri Vaidyanatha / Balambika Krithis
 

.

Recitals


Sri Vaidyanatham     
Album: Unknown | Voice: Bombey Sisters

Sri Vaidyanatham     
Album: Unknown | Voice: Vijayalakshmi Subramaniam


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


We believe this kriti was originally composed in sanskrit. Other languages are for your convenience.పల్లవి

శ్రీ వైద్య నాథం భజామి
శ్రిత జన వందిత బాలాంబికేశం

అనుపల్లవి

ధవళిత వైద్య నాథ క్షేత్రం
దయా సుధా సాగరం త్రి-నేత్రం
(మధ్యమ కాల సాహిత్యం)
అవినాశ కైవల్యాది ప్రదం
ఆనంద-కర మూలాది ప్రదం

చరణం

దేవ రాజాది పూజిత పదం
దివ్యాంబర ధర గురు గుహ ముదం
(మధ్యమ కాల సాహిత్యం)
కవి జనాది నుత సోమాస్కందం
కమనీయ నాద బిందు కలాస్పదం

variations

మూలాది ప్రదం – మూలాది కందం
.


பல்லவி

ஸ்ரீ வைத்3ய நாத2ம் ப4ஜாமி
ஸ்1ரித ஜன வந்தி3த பா3லாம்பி3கேஸ1ம்

அனுபல்லவி

த4வளித வைத்3ய நாத2 க்ஷேத்ரம்
த3யா ஸுதா4 ஸாக3ரம் த்ரி-நேத்ரம்
(மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
அவினாஸ1 கைவல்யாதி3 ப்ரத3ம்
ஆனந்த3-கர மூலாதி3 ப்ரத3ம்

சரணம்

தே3வ ராஜாதி3 பூஜித பத3ம்
தி3வ்யாம்ப3ர த4ர கு3ரு கு3ஹ முத3ம்
(மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
கவி ஜனாதி3 நுத ஸோமாஸ்கந்த3ம்
கமனீய நாத3 பி3ந்து3 கலாஸ்பத3ம்

variations

மூலாதி3 ப்ரத3ம் – மூலாதி3 கந்த3ம்
.


ಪಲ್ಲವಿ

ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯ ನಾಥಂ ಭಜಾಮಿ
ಶ್ರಿತ ಜನ ವಂದಿತ ಬಾಲಾಂಬಿಕೇಶಂ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಧವಳಿತ ವೈದ್ಯ ನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಂ
ದಯಾ ಸುಧಾ ಸಾಗರಂ ತ್ರಿ-ನೇತ್ರಂ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಂ)
ಅವಿನಾಶ ಕೈವಲ್ಯಾದಿ ಪ್ರದಂ
ಆನಂದ-ಕರ ಮೂಲಾದಿ ಪ್ರದಂ

ಚರಣಂ

ದೇವ ರಾಜಾದಿ ಪೂಜಿತ ಪದಂ
ದಿವ್ಯಾಂಬರ ಧರ ಗುರು ಗುಹ ಮುದಂ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಂ)
ಕವಿ ಜನಾದಿ ನುತ ಸೋಮಾಸ್ಕಂದಂ
ಕಮನೀಯ ನಾದ ಬಿಂದು ಕಲಾಸ್ಪದಂ

variations

ಮೂಲಾದಿ ಪ್ರದಂ – ಮೂಲಾದಿ ಕಂದಂ
.


पल्लवि

श्री वैद्य नाथं भजामि
श्रित जन वन्दित बालाम्बिकेशम्

अनुपल्लवि

धवळित वैद्य नाथ क्षेत्रं
दया सुधा सागरं त्रि-नेत्रम्
(मध्यम काल साहित्यम्)
अविनाश कैवल्यादि प्रदं
आनन्द-कर मूलादि प्रदम्

चरणम्

देव राजादि पूजित पदं
दिव्याम्बर धर गुरु गुह मुदं
(मध्यम काल साहित्यम्)
कवि जनादि नुत सोमास्कन्दं
कमनीय नाद बिन्दु कलास्पदम्

variations

मूलादि प्रदम् – मूलादि कन्दम्
.


pallavi

SrI vaidya nAthaM bhajAmi
Srita jana vandita bAlAmbikESam

anupallavi

dhavaLita vaidya nAtha kshEtraM
dayA sudhA sAgaraM tri-nEtram
(madhyama kAla sAhityam)
avinASa kaivalyAdi pradaM
Ananda-kara mUlAdi pradam

caraNam

dEva rAjAdi pUjita padaM
divyAmbara dhara guru guha mudaM
(madhyama kAla sAhityam)
kavi janAdi nuta sOmAskandaM
kamanIya nAda bindu kalAspadam

variations

mUlAdi pradam – mUlAdi kandam

kshEtra – Vaitheesvaran Koil – puLLirukku vELUr

mUlAdi prada – refer to lalitA sahasra nAma (88) – ‘mUlA mantrAtmikA’.
.


പല്ലവി

ശ്രീ വൈദ്യ നാഥം ഭജാമി
ശ്രിത ജന വന്ദിത ബാലാമ്ബികേശമ്

അനുപല്ലവി

ധവളിത വൈദ്യ നാഥ ക്ഷേത്രം
ദയാ സുധാ സാഗരം ത്രി-നേത്രമ്
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
അവിനാശ കൈവല്യാദി പ്രദം
ആനന്ദ-കര മൂലാദി പ്രദമ്

ചരണമ്

ദേവ രാജാദി പൂജിത പദം
ദിവ്യാമ്ബര ധര ഗുരു ഗുഹ മുദം
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
കവി ജനാദി നുത സോമാസ്കന്ദം
കമനീയ നാദ ബിന്ദു കലാസ്പദമ്

variations

മൂലാദി പ്രദമ് – മൂലാദി കന്ദമ്
.


Pallavi

I worship Shrividya Rajagopala; the beautiful form with consorts rukmini and Satyabhama;

Anupallavi

Charanam

The supreme lord who has the form of Jaganmohini! The one who is like a wish-yielding tree to his devotees; the one who incarnated with brahma’s amsha; the one who has a moon like countenance; the soft-spoken one who was praised by guruguha; the son of Devaki who was like sandal paste ( cool and pleasant) to vasudeva.

.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.