Main Menu

Venkatesha Mangalasasanam (శ్రీ వెంకటేశ్వర మంగళశాసణం)

Composer: Ādi Śaṅkarācārya,Adi Shankara ( Malayalam: ആദി ശങ്കരന്‍, Devanāgarī: आदि शङ्कर, Ādi Śaṅkara, pronounced [aːd̪i ɕaŋkərə]); also known as Śaṅkara Bhagavatpādācārya (“the teacher at the feet of God”) , (possibly circa 788CE/AD – circa 820 CE ) was born to Kaippilly Sivaguru Nambudiri and Arya Antharjanam in Kalady, Kerala , India. Sri Govinda Bhagavatpada was his Guru. More...

Stotra: Sri Venkatesha Mangalaasaasanam

Verses: 14

Stuti: About Lord Vishnu

Language: Sanskrit (संस्कृत)

 

 

Recitals


Awaiting for Contributions

Hide the Content

This Stotra was originally composed in Sanskrit. Other languages are for your convenience


श्रियः कान्ताय कल्याणनिधयॆ निधयॆ‌உर्थिनाम् ।
श्रीवॆङ्कट निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥ 1 ॥

लक्ष्मी सविभ्रमालॊक सुभ्रू विभ्रम चक्षुषॆ ।
चक्षुषॆ सर्वलॊकानां वॆङ्कटॆशाय मङ्गलम् ॥ 2 ॥

श्रीवॆङ्कटाद्रि शृङ्गाग्र मङ्गलाभरणाङ्घ्रयॆ ।
मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥ 3 ॥

सर्वावय सौन्दर्य सम्पदा सर्वचॆतसाम् ।
सदा सम्मॊहनायास्तु वॆङ्कटॆशाय मङ्गलम् ॥ 4 ॥

नित्याय निरवद्याय सत्यानन्द चिदात्मनॆ ।
सर्वान्तरात्मनॆ शीमद्-वॆङ्कटॆशाय मङ्गलम् ॥ 5 ॥

स्वत स्सर्वविदॆ सर्व शक्तयॆ सर्वशॆषिणॆ ।
सुलभाय सुशीलाय वॆङ्कटॆशाय मङ्गलम् ॥ 6 ॥

परस्मै ब्रह्मणॆ पूर्णकामाय परमात्मनॆ ।
प्रयुञ्जॆ परतत्त्वाय वॆङ्कटॆशाय मङ्गलम् ॥ 7 ॥

आकालतत्त्व मश्रान्त मात्मना मनुपश्यताम् ।
अतृप्त्यमृत रूपाय वॆङ्कटॆशाय मङ्गलम् ॥ 8 ॥

प्रायः स्वचरणौ पुंसां शरण्यत्वॆन पाणिना ।
कृपया‌உ‌உदिशतॆ श्रीमद्-वॆङ्कटॆशाय मङ्गलम् ॥ 9 ॥

दया‌உमृत तरङ्गिण्या स्तरङ्गैरिव शीतलैः ।
अपाङ्गै स्सिञ्चतॆ विश्वं वॆङ्कटॆशाय मङ्गलम् ॥ 10 ॥

स्रग्-भूषाम्बर हॆतीनां सुषमा‌உ‌உवहमूर्तयॆ ।
सर्वार्ति शमनायास्तु वॆङ्कटॆशाय मङ्गलम् ॥ 11 ॥

श्रीवैकुण्ठ विरक्ताय स्वामि पुष्करिणीतटॆ ।
रमया रममाणाय वॆङ्कटॆशाय मङ्गलम् ॥ 12 ॥

श्रीमत्-सुन्दरजा मातृमुनि मानसवासिनॆ ।
सर्वलॊक निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥ 13 ॥

मङ्गला शासनपरैर्-मदाचार्य पुरॊगमैः ।
सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् ॥ 14 ॥

श्री पद्मावती समॆत श्री श्रीनिवास परब्रह्मणॆ नमः

.


శ్రియః కాంతాయ కల్యాణనిధయే నిధయే‌உర్థినామ్ |
శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ || 1 ||

లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోక సుభ్రూ విభ్రమ చక్షుషే |
చక్షుషే సర్వలోకానాం వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 2 ||

శ్రీవేంకటాద్రి శృంగాగ్ర మంగళాభరణాంఘ్రయే |
మంగళానాం నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ || 3 ||

సర్వావయ సౌందర్య సంపదా సర్వచేతసామ్ |
సదా సమ్మోహనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 4 ||

నిత్యాయ నిరవద్యాయ సత్యానంద చిదాత్మనే |
సర్వాంతరాత్మనే శీమద్-వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 5 ||

స్వత స్సర్వవిదే సర్వ శక్తయే సర్వశేషిణే |
సులభాయ సుశీలాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 6 ||

పరస్మై బ్రహ్మణే పూర్ణకామాయ పరమాత్మనే |
ప్రయుంజే పరతత్త్వాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 7 ||

ఆకాలతత్త్వ మశ్రాంత మాత్మనా మనుపశ్యతామ్ |
అతృప్త్యమృత రూపాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 8 ||

ప్రాయః స్వచరణౌ పుంసాం శరణ్యత్వేన పాణినా |
కృపయా‌உదిశతే శ్రీమద్-వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 9 ||

దయా‌உమృత తరంగిణ్యా స్తరంగైరివ శీతలైః |
అపాంగై స్సించతే విశ్వం వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 10 ||

స్రగ్-భూషాంబర హేతీనాం సుషమా‌உవహమూర్తయే |
సర్వార్తి శమనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 11 ||

శ్రీవైకుంఠ విరక్తాయ స్వామి పుష్కరిణీతటే |
రమయా రమమాణాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 12 ||

శ్రీమత్-సుందరజా మాతృముని మానసవాసినే |
సర్వలోక నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ || 13 ||

మంగళా శాసనపరైర్-మదాచార్య పురోగమైః |
సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యైః సత్కృతాయాస్తు మంగళమ్ || 14 ||

శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే నమః

.


ஶ்ரியஃ காம்தாய கல்யாணனிதயே னிதயே‌உர்தினாம் |
ஶ்ரீவேம்கட னிவாஸாய ஶ்ரீனிவாஸாய மம்களம் || 1 ||

லக்ஷ்மீ ஸவிப்ரமாலோக ஸுப்ரூ விப்ரம சக்ஷுஷே |
சக்ஷுஷே ஸர்வலோகானாம் வேம்கடேஶாய மம்களம் || 2 ||

ஶ்ரீவேம்கடாத்ரி ஶ்றும்காக்ர மம்களாபரணாம்க்ரயே |
மம்களானாம் னிவாஸாய ஶ்ரீனிவாஸாய மம்களம் || 3 ||

ஸர்வாவய ஸௌம்தர்ய ஸம்பதா ஸர்வசேதஸாம் |
ஸதா ஸம்மோஹனாயாஸ்து வேம்கடேஶாய மம்களம் || 4 ||

னித்யாய னிரவத்யாய ஸத்யானம்த சிதாத்மனே |
ஸர்வாம்தராத்மனே ஶீமத்-வேம்கடேஶாய மம்களம் || 5 ||

ஸ்வத ஸ்ஸர்வவிதே ஸர்வ ஶக்தயே ஸர்வஶேஷிணே |
ஸுலபாய ஸுஶீலாய வேம்கடேஶாய மம்களம் || 6 ||

பரஸ்மை ப்ரஹ்மணே பூர்ணகாமாய பரமாத்மனே |
ப்ரயும்ஜே பரதத்த்வாய வேம்கடேஶாய மம்களம் || 7 ||

ஆகாலதத்த்வ மஶ்ராம்த மாத்மனா மனுபஶ்யதாம் |
அத்றுப்த்யம்றுத ரூபாய வேம்கடேஶாய மம்களம் || 8 ||

ப்ராயஃ ஸ்வசரணௌ பும்ஸாம் ஶரண்யத்வேன பாணினா |
க்றுபயா‌உதிஶதே ஶ்ரீமத்-வேம்கடேஶாய மம்களம் || 9 ||

தயா‌உம்றுத தரம்கிண்யா ஸ்தரம்கைரிவ ஶீதலைஃ |
அபாம்கை ஸ்ஸிம்சதே விஶ்வம் வேம்கடேஶாய மம்களம் || 10 ||

ஸ்ரக்-பூஷாம்பர ஹேதீனாம் ஸுஷமா‌உவஹமூர்தயே |
ஸர்வார்தி ஶமனாயாஸ்து வேம்கடேஶாய மம்களம் || 11 ||

ஶ்ரீவைகும்ட விரக்தாய ஸ்வாமி புஷ்கரிணீதடே |
ரமயா ரமமாணாய வேம்கடேஶாய மம்களம் || 12 ||

ஶ்ரீமத்-ஸும்தரஜா மாத்றுமுனி மானஸவாஸினே |
ஸர்வலோக னிவாஸாய ஶ்ரீனிவாஸாய மம்களம் || 13 ||

மம்களா ஶாஸனபரைர்-மதாசார்ய புரோகமைஃ |
ஸர்வைஶ்ச பூர்வைராசார்யைஃ ஸத்க்றுதாயாஸ்து மம்களம் || 14 ||

ஶ்ரீ பத்மாவதீ ஸமேத ஶ்ரீ ஶ்ரீனிவாஸ பரப்ரஹ்மணே னமஃ

.


ଶ୍ରିୟଃ କାଂତାୟ କଲ୍ୟାଣନିଧୟେ ନିଧୟେ‌உର୍ଥିନାମ |
ଶ୍ରୀଵେଂକଟ ନିଵାସାୟ ଶ୍ରୀନିଵାସାୟ ମଂଗଳମ || 1 ||

ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଵିଭ୍ରମାଲୋକ ସୁଭ୍ରୂ ଵିଭ୍ରମ ଚକ୍ଷୁଷେ |
ଚକ୍ଷୁଷେ ସର୍ଵଲୋକାନାଂ ଵେଂକଟେଶାୟ ମଂଗଳମ || 2 ||

ଶ୍ରୀଵେଂକଟାଦ୍ରି ଶୃଂଗାଗ୍ର ମଂଗଳାଭରଣାଂଘ୍ରୟେ |
ମଂଗଳାନାଂ ନିଵାସାୟ ଶ୍ରୀନିଵାସାୟ ମଂଗଳମ || 3 ||

ସର୍ଵାଵୟ ସୌଂଦର୍ୟ ସଂପଦା ସର୍ଵଚେତସାମ |
ସଦା ସମ୍ମୋହନାୟାସ୍ତୁ ଵେଂକଟେଶାୟ ମଂଗଳମ || 4 ||

ନିତ୍ୟାୟ ନିରଵଦ୍ୟାୟ ସତ୍ୟାନଂଦ ଚିଦାତ୍ମନେ |
ସର୍ଵାଂତରାତ୍ମନେ ଶୀମଦ-ଵେଂକଟେଶାୟ ମଂଗଳମ || 5 ||

ସ୍ଵତ ସ୍ସର୍ଵଵିଦେ ସର୍ଵ ଶକ୍ତୟେ ସର୍ଵଶେଷିଣେ |
ସୁଲଭାୟ ସୁଶୀଲାୟ ଵେଂକଟେଶାୟ ମଂଗଳମ || 6 ||

ପରସ୍ମୈ ବ୍ରହ୍ମଣେ ପୂର୍ଣକାମାୟ ପରମାତ୍ମନେ |
ପ୍ରୟୁଂଜେ ପରତତ୍ତ୍ଵାୟ ଵେଂକଟେଶାୟ ମଂଗଳମ || 7 ||

ଆକାଲତତ୍ତ୍ଵ ମଶ୍ରାଂତ ମାତ୍ମନା ମନୁପଶ୍ୟତାମ |
ଅତୃପ୍ତ୍ୟମୃତ ରୂପାୟ ଵେଂକଟେଶାୟ ମଂଗଳମ || 8 ||

ପ୍ରାୟଃ ସ୍ଵଚରଣୌ ପୁଂସାଂ ଶରଣ୍ୟତ୍ଵେନ ପାଣିନା |
କୃପୟା‌உଦିଶତେ ଶ୍ରୀମଦ-ଵେଂକଟେଶାୟ ମଂଗଳମ || 9 ||

ଦୟା‌உମୃତ ତରଂଗିଣ୍ୟା ସ୍ତରଂଗୈରିଵ ଶୀତଲୈଃ |
ଅପାଂଗୈ ସ୍ସିଂଚତେ ଵିଶ୍ଵଂ ଵେଂକଟେଶାୟ ମଂଗଳମ || 10 ||

ସ୍ରଗ-ଭୂଷାଂବର ହେତୀନାଂ ସୁଷମା‌உଵହମୂର୍ତୟେ |
ସର୍ଵାର୍ତି ଶମନାୟାସ୍ତୁ ଵେଂକଟେଶାୟ ମଂଗଳମ || 11 ||

ଶ୍ରୀଵୈକୁଂଠ ଵିରକ୍ତାୟ ସ୍ଵାମି ପୁଷ୍କରିଣୀତଟେ |
ରମୟା ରମମାଣାୟ ଵେଂକଟେଶାୟ ମଂଗଳମ || 12 ||

ଶ୍ରୀମତ-ସୁଂଦରଜା ମାତୃମୁନି ମାନସଵାସିନେ |
ସର୍ଵଲୋକ ନିଵାସାୟ ଶ୍ରୀନିଵାସାୟ ମଂଗଳମ || 13 ||

ମଂଗଳା ଶାସନପରୈର-ମଦାଚାର୍ୟ ପୁରୋଗମୈଃ |
ସର୍ଵୈଶ୍ଚ ପୂର୍ଵୈରାଚାର୍ୟୈଃ ସତ୍କୃତାୟାସ୍ତୁ ମଂଗଳମ || 14 ||

ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମାଵତୀ ସମେତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀନିଵାସ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ

.


ശ്രിയഃ കാംതായ കല്യാണനിധയേ നിധയേ‌உര്ഥിനാമ് |
ശ്രീവേംകട നിവാസായ ശ്രീനിവാസായ മംഗളമ് || 1 ||

ലക്ഷ്മീ സവിഭ്രമാലോക സുഭ്രൂ വിഭ്രമ ചക്ഷുഷേ |
ചക്ഷുഷേ സര്വലോകാനാം വേംകടേശായ മംഗളമ് || 2 ||

ശ്രീവേംകടാദ്രി ശൃംഗാഗ്ര മംഗളാഭരണാംഘ്രയേ |
മംഗളാനാം നിവാസായ ശ്രീനിവാസായ മംഗളമ് || 3 ||

സര്വാവയ സൗംദര്യ സംപദാ സര്വചേതസാമ് |
സദാ സമ്മോഹനായാസ്തു വേംകടേശായ മംഗളമ് || 4 ||

നിത്യായ നിരവദ്യായ സത്യാനംദ ചിദാത്മനേ |
സര്വാംതരാത്മനേ ശീമദ്-വേംകടേശായ മംഗളമ് || 5 ||

സ്വത സ്സര്വവിദേ സര്വ ശക്തയേ സര്വശേഷിണേ |
സുലഭായ സുശീലായ വേംകടേശായ മംഗളമ് || 6 ||

പരസ്മൈ ബ്രഹ്മണേ പൂര്ണകാമായ പരമാത്മനേ |
പ്രയുംജേ പരതത്ത്വായ വേംകടേശായ മംഗളമ് || 7 ||

ആകാലതത്ത്വ മശ്രാംത മാത്മനാ മനുപശ്യതാമ് |
അതൃപ്ത്യമൃത രൂപായ വേംകടേശായ മംഗളമ് || 8 ||

പ്രായഃ സ്വചരണൗ പുംസാം ശരണ്യത്വേന പാണിനാ |
കൃപയാ‌உദിശതേ ശ്രീമദ്-വേംകടേശായ മംഗളമ് || 9 ||

ദയാ‌உമൃത തരംഗിണ്യാ സ്തരംഗൈരിവ ശീതലൈഃ |
അപാംഗൈ സ്സിംചതേ വിശ്വം വേംകടേശായ മംഗളമ് || 10 ||

സ്രഗ്-ഭൂഷാംബര ഹേതീനാം സുഷമാ‌உവഹമൂര്തയേ |
സര്വാര്തി ശമനായാസ്തു വേംകടേശായ മംഗളമ് || 11 ||

ശ്രീവൈകുംഠ വിരക്തായ സ്വാമി പുഷ്കരിണീതടേ |
രമയാ രമമാണായ വേംകടേശായ മംഗളമ് || 12 ||

ശ്രീമത്-സുംദരജാ മാതൃമുനി മാനസവാസിനേ |
സര്വലോക നിവാസായ ശ്രീനിവാസായ മംഗളമ് || 13 ||

മംഗളാ ശാസനപരൈര്-മദാചാര്യ പുരോഗമൈഃ |
സര്വൈശ്ച പൂര്വൈരാചാര്യൈഃ സത്കൃതായാസ്തു മംഗളമ് || 14 ||

ശ്രീ പദ്മാവതീ സമേത ശ്രീ ശ്രീനിവാസ പരബ്രഹ്മണേ നമഃ

.


ಶ್ರಿಯಃ ಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇ‌உರ್ಥಿನಾಮ್ |
ಶ್ರೀವೇಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 1 ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸವಿಭ್ರಮಾಲೋಕ ಸುಭ್ರೂ ವಿಭ್ರಮ ಚಕ್ಷುಷೇ |
ಚಕ್ಷುಷೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 2 ||

ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾದ್ರಿ ಶೃಂಗಾಗ್ರ ಮಂಗಳಾಭರಣಾಂಘ್ರಯೇ |
ಮಂಗಳಾನಾಂ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 3 ||

ಸರ್ವಾವಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಪದಾ ಸರ್ವಚೇತಸಾಮ್ |
ಸದಾ ಸಮ್ಮೋಹನಾಯಾಸ್ತು ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 4 ||

ನಿತ್ಯಾಯ ನಿರವದ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಾನಂದ ಚಿದಾತ್ಮನೇ |
ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮನೇ ಶೀಮದ್-ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 5 ||

ಸ್ವತ ಸ್ಸರ್ವವಿದೇ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಯೇ ಸರ್ವಶೇಷಿಣೇ |
ಸುಲಭಾಯ ಸುಶೀಲಾಯ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 6 ||

ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪೂರ್ಣಕಾಮಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ |
ಪ್ರಯುಂಜೇ ಪರತತ್ತ್ವಾಯ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 7 ||

ಆಕಾಲತತ್ತ್ವ ಮಶ್ರಾಂತ ಮಾತ್ಮನಾ ಮನುಪಶ್ಯತಾಮ್ |
ಅತೃಪ್ತ್ಯಮೃತ ರೂಪಾಯ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 8 ||

ಪ್ರಾಯಃ ಸ್ವಚರಣೌ ಪುಂಸಾಂ ಶರಣ್ಯತ್ವೇನ ಪಾಣಿನಾ |
ಕೃಪಯಾ‌உದಿಶತೇ ಶ್ರೀಮದ್-ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 9 ||

ದಯಾ‌உಮೃತ ತರಂಗಿಣ್ಯಾ ಸ್ತರಂಗೈರಿವ ಶೀತಲೈಃ |
ಅಪಾಂಗೈ ಸ್ಸಿಂಚತೇ ವಿಶ್ವಂ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 10 ||

ಸ್ರಗ್-ಭೂಷಾಂಬರ ಹೇತೀನಾಂ ಸುಷಮಾ‌உವಹಮೂರ್ತಯೇ |
ಸರ್ವಾರ್ತಿ ಶಮನಾಯಾಸ್ತು ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 11 ||

ಶ್ರೀವೈಕುಂಠ ವಿರಕ್ತಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಿಣೀತಟೇ |
ರಮಯಾ ರಮಮಾಣಾಯ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 12 ||

ಶ್ರೀಮತ್-ಸುಂದರಜಾ ಮಾತೃಮುನಿ ಮಾನಸವಾಸಿನೇ |
ಸರ್ವಲೋಕ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 13 ||

ಮಂಗಳಾ ಶಾಸನಪರೈರ್-ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪುರೋಗಮೈಃ |
ಸರ್ವೈಶ್ಚ ಪೂರ್ವೈರಾಚಾರ್ಯೈಃ ಸತ್ಕೃತಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || 14 ||

ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ

.


śriyaḥ kāntāya kalyāṇanidhaye nidhayerthinām |
śrīveṅkaṭa nivāsāya śrīnivāsāya maṅgaḷam || 1 ||

lakṣmī savibhramāloka subhrū vibhrama cakṣuṣe |
cakṣuṣe sarvalokānāṃ veṅkaṭeśāya maṅgaḷam || 2 ||

śrīveṅkaṭādri śṛṅgāgra maṅgaḷābharaṇāṅghraye |
maṅgaḷānāṃ nivāsāya śrīnivāsāya maṅgaḷam || 3 ||

sarvāvaya saundarya sampadā sarvacetasām |
sadā sammohanāyāstu veṅkaṭeśāya maṅgaḷam || 4 ||

nityāya niravadyāya satyānanda cidātmane |
sarvāntarātmane śīmad-veṅkaṭeśāya maṅgaḷam || 5 ||

svata ssarvavide sarva śaktaye sarvaśeṣiṇe |
sulabhāya suśīlāya veṅkaṭeśāya maṅgaḷam || 6 ||

parasmai brahmaṇe pūrṇakāmāya paramātmane |
prayuñje paratattvāya veṅkaṭeśāya maṅgaḷam || 7 ||

ākālatattva maśrānta mātmanā manupaśyatām |
atṛptyamṛta rūpāya veṅkaṭeśāya maṅgaḷam || 8 ||

prāyaḥ svacaraṇau puṃsāṃ śaraṇyatvena pāṇinā |
kṛpayādiśate śrīmad-veṅkaṭeśāya maṅgaḷam || 9 ||

dayāmṛta taraṅgiṇyā staraṅgairiva śītalaiḥ |
apāṅgai ssiñcate viśvaṃ veṅkaṭeśāya maṅgaḷam || 10 ||

srag-bhūṣāmbara hetīnāṃ suṣamāvahamūrtaye |
sarvārti śamanāyāstu veṅkaṭeśāya maṅgaḷam || 11 ||

śrīvaikuṇṭha viraktāya svāmi puṣkariṇītaṭe |
ramayā ramamāṇāya veṅkaṭeśāya maṅgaḷam || 12 ||

śrīmat-sundarajā mātṛmuni mānasavāsine |
sarvaloka nivāsāya śrīnivāsāya maṅgaḷam || 13 ||

maṅgaḷā śāsanaparair-madācārya purogamaiḥ |
sarvaiśca pūrvairācāryaiḥ satkṛtāyāstu maṅgaḷam || 14 ||

śrī padmāvatī sameta śrī śrīnivāsa parabrahmaṇe namaḥ

.


We will update this page, once we find comprehensive meaning. Feel free to contribute if you know.

.

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.