Main Menu

Sri Visvanatham Bhajeham

Composer: Muttukumaraswamy (முத்துகுமாரச்வாமி) popularly known as Muthuswamy Dikshithar (முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் – ముత్తుస్వామీ డిక్షితర్), (March 24, 1775 – October 21, 1835) was born in Tiruvarur (of Thanjavur district of Tamil Nadu) to a Tamil Iyer Brahmin couple Ramaswami Dikshitar and Subbamma, as the eldest son. He also had two younger brothers Baluswami, Chinnaswami and a sister Balambal.Chidambaranatha Yogi was his guru. More…

Raagam: Malika

 

Taalam: Adi

 

Diety: Kasi – Visweswara / Kala Bhairava Kritis
 

.

Recitals


Sri Viswanatham Bhajeham     
Album: Unknown | Voice: M.L.Vasanthakumari


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


We believe this kriti was originally composed in sanskrit. Other languages are for your convenience.పల్లవి

1. శ్రీ రాగం
శ్రీ విశ్వ నాథం భజేऽహం
చతుర్దశ భువన రూప –
రాగ మాలికాభరణ ధరణాంతఃకరణం

2. ఆరభి రాగం

శ్రిత జన సంసార భీత్యాపహం
ఆధ్యాత్మికాది తాప త్రయ మనో-భీత్యాపహం

అనుపల్లవి

3. గౌరి రాగం
శ్రీ విశాలాక్షీ గౌరీశం సకల నిష్కళ రూప –
సచ్చిదానంద-మయ గౌరీశం

4. నాట రాగం

చిత్ర విశ్వ నాటక ప్రకాశం
జగత్ప్రకాశక భాస్కర –
శశాంక కోటి కోటి ప్రకాశం

5. గౌళ రాగం

గోవిందాది వినుత గౌళాంగం
క్షీర కుందేందు కర్పూరాది
విజయ భసితోద్ధూళిత గౌళాంగం

6. మోహన రాగం

గురు గుహ సమ్మోహన-కర లింగం
పంచీ-కృత పంచ మహా భూత
ప్రపంచాది మోహన-కర లింగం

విలోమ – మోహన రాగం
విరించి విష్ణు రుద్ర మూర్తి-మయం

విలోమ – గౌళ రాగం
విషయ పంచక రహితం అభయం

విలోమ – నాట రాగం
నిరతిశయ సుఖద నిపుణ-తరం

విలోమ – గౌరి రాగం
నిగమ సారం ఈశ్వరం అమరం

విలోమ – ఆరభి రాగం
స్మర హరం పరమ శివం అతులం

విలోమ – శ్రీ రాగం
సరస సదయ హృదయ నిలయం అనిశం
చరణం
7. సామ రాగం
సదాశివం సామ గాన వినుతం
ప్రకృత్యాది సప్త రూప సామ గాన వినుతం

8. లలిత రాగం
సన్మాత్రం లలిత హృదయ విదితం
కామ క్రోధాది రహిత లలిత హృదయ విదితం

9. భైరవ రాగం
చిదాకాశ భైరవం పుర హరం
విధి కపాల త్రి-శూల ధర భైరవం
పుర హరం

10. సారంగ రాగం
చిత్సభేశ్వరం సారంగ ధరం
దారుకా వన తపో-ధన –
కల్పిత సారంగ ధరం

11. శంకరాభరణ రాగం
సదా ఆశ్రయామి శంకరాభరణం
చింతితార్థ వితరణ ధురీణ-తర
మాణిక్య-మయ శంకరాభరణం

12. కాంభోజి రాగం
సద్గతి దాయకాంభోజ చరణం
ధర్మార్థాది నిఖిల పురుషార్థ ప్రద –
సమర్థ-తరాంభోజ చరణం

13. దేవ క్రియ రాగం
వదాన్య దేవ క్రియా ఖేలనం
సృష్టి స్థితి విలయ తిరోధానానుగ్రహ –
కరణ క్రియా ఖేలనం

14. భూపాళ రాగం
వైద్య లింగ భూపాల పాలనం
శ్రీ పుర నిర్ఋతి భాగ గర్త తీర –
స్థిర-తర భూ-పాల పాలనం

విలోమ – భూపాళ రాగం
గురు గుహేశ సుర నరేశం అనిశం

విలోమ – దేవ క్రియ రాగం
కుజ బుధాది గ్రహ గతి విహితం

విలోమ – కాంభోజి రాగం
వరదం అనల రవి శశి నయనం

విలోమ – శంకరాభరణ రాగం
వనజ చంద్ర సన్నిభ వదనం

విలోమ – సారంగ రాగం
పర హంసం ఆనంద నర్తనం

విలోమ – భైరవ రాగం
పతిత పావన-కరణం అఘ హరణం

విలోమ – లలితా రాగం
పర-తరం పరమ మనో-లయ జయం

విలోమ – సామ రాగం
పరాది వాక్ప్రకాశ ఆనంద-మయం

మోహన రాగం
విరించి విష్ణు రుద్ర మూర్తి-మయం

గౌళ రాగం
విషయ పంచక రహితం అభయం

నాట రాగం
నిరతిశయ సుఖద నిపుణ-తరం

గౌరి రాగం
నిగమ సారం ఈశ్వరం అమరం

ఆరభి రాగం
స్మర హరం పరమ శివం అతులం

శ్రీ రాగం
సరస సదయ హృదయ నిలయం అనిశం

variations

నిలయం అనిశం – నిలయం
సదా ఆశ్రయామి – సదాశ్రయామి
వితరణ – వితరణం
ధర్మార్థాది – ధర్మాది
సమర్థ – సమస్త
కరణ క్రియా – కారణ క్రియా
స్థిర-తర – స్థిత వర
గురు గుహేశ – గురు గణేశ
కరణం – కరణ
అఘ హరణం – మద హరణం
.


பல்லவி

1. ஸ்ரீ ராக3ம்
ஸ்ரீ விஸ்1வ நாத2ம் ப4ஜேऽஹம்
சதுர்த3ஸ1 பு4வன ரூப –
ராக3 மாலிகாப4ரண த4ரணாந்த:கரணம்

2. ஆரபி4 ராக3ம்
ஸ்1ரித ஜன ஸம்ஸார பீ4த்யாபஹம்
ஆத்4யாத்மிகாதி3 தாப த்ரய மனோ-பீ4த்யாபஹம்

அனுபல்லவி
3. கௌ3ரி ராக3ம்
ஸ்ரீ விஸா1லாக்ஷீ கௌ3ரீஸ1ம் ஸகல நிஷ்கள ரூப –
ஸச்சிதா3னந்த3-மய கௌ3ரீஸ1ம்

4. நாட ராக3ம்
சித்ர விஸ்1வ நாடக ப்ரகாஸ1ம்
ஜக3த்ப்ரகாஸ1க பா4ஸ்கர –
ஸ1ஸா1ங்க கோடி கோடி ப்ரகாஸ1ம்

5. கௌ3ள ராக3ம்
கோ3விந்தா3தி3 வினுத கௌ3ளாங்க3ம்
க்ஷீர குந்தே3ந்து3 கர்பூராதி3
விஜய ப4ஸிதோத்3தூ4ளித கௌ3ளாங்க3ம்

6. மோஹன ராக3ம்
கு3ரு கு3ஹ ஸம்மோஹன-கர லிங்க3ம்
பஞ்சீ-க்ரு2த பஞ்ச மஹா பூ4த
ப்ரபஞ்சாதி3 மோஹன-கர லிங்க3ம்

விலோம – மோஹன ராக3ம்
விரிஞ்சி விஷ்ணு ருத்3ர மூர்தி-மயம்

விலோம – கௌ3ள ராக3ம்
விஷய பஞ்சக ரஹிதம் அப4யம்

விலோம – நாட ராக3ம்
நிரதிஸ1ய ஸுக2த3 நிபுண-தரம்

விலோம – கௌ3ரி ராக3ம்
நிக3ம ஸாரம் ஈஸ்1வரம் அமரம்

விலோம – ஆரபி4 ராக3ம்
ஸ்மர ஹரம் பரம ஸி1வம் அதுலம்

விலோம – ஸ்ரீ ராக3ம்
ஸரஸ ஸத3ய ஹ்ரு2த3ய நிலயம் அனிஸ1ம்

சரணம்
7. ஸாம ராக3ம்
ஸதா3ஸி1வம் ஸாம கா3ன வினுதம்
ப்ரக்ரு2த்யாதி3 ஸப்த ரூப ஸாம கா3ன வினுதம்

8. லலித ராக3ம்
ஸன்மாத்ரம் லலித ஹ்ரு2த3ய விதி3தம்
காம க்ரோதா4தி3 ரஹித லலித ஹ்ரு2த3ய விதி3தம்

9. பை4ரவ ராக3ம்
சிதா3காஸ1 பை4ரவம் புர ஹரம்
விதி4 கபால த்ரி-ஸூ1ல த4ர பை4ரவம்
புர ஹரம்

10. ஸாரங்க3 ராக3ம்
சித்ஸபே4ஸ்1வரம் ஸாரங்க3 த4ரம்
தா3ருகா வன தபோ-த4ன –
கல்பித ஸாரங்க3 த4ரம்

11. ஸ1ங்கராப4ரண ராக3ம்
ஸதா3 ஆஸ்1ரயாமி ஸ1ங்கராப4ரணம்
சிந்திதார்த2 விதரண து4ரீண-தர
மாணிக்ய-மய ஸ1ங்கராப4ரணம்

12. காம்போ4ஜி ராக3ம்
ஸத்3க3தி தா3யகாம்போ4ஜ சரணம்
த4ர்மார்தா2தி3 நிகி2ல புருஷார்த2 ப்ரத3 –
ஸமர்த2-தராம்போ4ஜ சரணம்

13. தே3வ க்ரிய ராக3ம்
வதா3ன்ய தே3வ க்ரியா கே2லனம்
ஸ்ரு2ஷ்டி ஸ்தி2தி விலய திரோதா4னானுக்3ரஹ –
கரண க்ரியா கே2லனம்

14. பூ4பாள ராக3ம்
வைத்3ய லிங்க3 பூ4பால பாலனம்
ஸ்ரீ புர நிர்ரு2தி பா4க3 க3ர்த தீர –
ஸ்தி2ர-தர பூ4-பால பாலனம்

விலோம – பூ4பாள ராக3ம்
கு3ரு கு3ஹேஸ1 ஸுர நரேஸ1ம் அனிஸ1ம்

விலோம – தே3வ க்ரிய ராக3ம்
குஜ பு3தா4தி3 க்3ரஹ க3தி விஹிதம்

விலோம – காம்போ4ஜி ராக3ம்
வரத3ம் அனல ரவி ஸ1ஸி1 நயனம்

விலோம – ஸ1ங்கராப4ரண ராக3ம்
வனஜ சந்த்3ர ஸன்னிப4 வத3னம்

விலோம – ஸாரங்க3 ராக3ம்
பர ஹம்ஸம் ஆனந்த3 நர்தனம்

விலோம – பை4ரவ ராக3ம்
பதித பாவன-கரணம் அக4 ஹரணம்

விலோம – லலிதா ராக3ம்
பர-தரம் பரம மனோ-லய ஜயம்

விலோம – ஸாம ராக3ம்
பராதி3 வாக்ப்ரகாஸ1 ஆனந்த3-மயம்

மோஹன ராக3ம்
விரிஞ்சி விஷ்ணு ருத்3ர மூர்தி-மயம்

கௌ3ள ராக3ம்
விஷய பஞ்சக ரஹிதம் அப4யம்

நாட ராக3ம்
நிரதிஸ1ய ஸுக2த3 நிபுண-தரம்

கௌ3ரி ராக3ம்
நிக3ம ஸாரம் ஈஸ்1வரம் அமரம்

ஆரபி4 ராக3ம்
ஸ்மர ஹரம் பரம ஸி1வம் அதுலம்

ஸ்ரீ ராக3ம்
ஸரஸ ஸத3ய ஹ்ரு2த3ய நிலயம் அனிஸ1ம்

variations

நிலயம் அனிஸ1ம் – நிலயம்
ஸதா3 ஆஸ்1ரயாமி – ஸதா3ஸ்1ரயாமி
விதரண – விதரணம்
த4ர்மார்தா2தி3 – த4ர்மாதி3
ஸமர்த2 – ஸமஸ்த
கரண க்ரியா – காரண க்ரியா
ஸ்தி2ர-தர – ஸ்தி2த வர
கு3ரு கு3ஹேஸ1 – கு3ரு க3ணேஸ1
கரணம் – கரண
அக4 ஹரணம் – மத3 ஹரணம்
.


ಪಲ್ಲವಿ

1. ಶ್ರೀ ರಾಗಂ
ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವ ನಾಥಂ ಭಜೇऽಹಂ
ಚತುರ್ದಶ ಭುವನ ರೂಪ –
ರಾಗ ಮಾಲಿಕಾಭರಣ ಧರಣಾಂತಃಕರಣಂ

2. ಆರಭಿ ರಾಗಂ
ಶ್ರಿತ ಜನ ಸಂಸಾರ ಭೀತ್ಯಾಪಹಂ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾದಿ ತಾಪ ತ್ರಯ ಮನೋ-ಭೀತ್ಯಾಪಹಂ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ
3. ಗೌರಿ ರಾಗಂ
ಶ್ರೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಗೌರೀಶಂ ಸಕಲ ನಿಷ್ಕಳ ರೂಪ –
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ-ಮಯ ಗೌರೀಶಂ

4. ನಾಟ ರಾಗಂ
ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವ ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶಂ
ಜಗತ್ಪ್ರಕಾಶಕ ಭಾಸ್ಕರ –
ಶಶಾಂಕ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶಂ

5. ಗೌಳ ರಾಗಂ
ಗೋವಿಂದಾದಿ ವಿನುತ ಗೌಳಾಂಗಂ
ಕ್ಷೀರ ಕುಂದೇಂದು ಕರ್ಪೂರಾದಿ
ವಿಜಯ ಭಸಿತೋದ್ಧೂಳಿತ ಗೌಳಾಂಗಂ

6. ಮೋಹನ ರಾಗಂ
ಗುರು ಗುಹ ಸಮ್ಮೋಹನ-ಕರ ಲಿಂಗಂ
ಪಂಚೀ-ಕೃತ ಪಂಚ ಮಹಾ ಭೂತ
ಪ್ರಪಂಚಾದಿ ಮೋಹನ-ಕರ ಲಿಂಗಂ

ವಿಲೋಮ – ಮೋಹನ ರಾಗಂ
ವಿರಿಂಚಿ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರ ಮೂರ್ತಿ-ಮಯಂ

ವಿಲೋಮ – ಗೌಳ ರಾಗಂ
ವಿಷಯ ಪಂಚಕ ರಹಿತಂ ಅಭಯಂ

ವಿಲೋಮ – ನಾಟ ರಾಗಂ
ನಿರತಿಶಯ ಸುಖದ ನಿಪುಣ-ತರಂ

ವಿಲೋಮ – ಗೌರಿ ರಾಗಂ
ನಿಗಮ ಸಾರಂ ಈಶ್ವರಂ ಅಮರಂ

ವಿಲೋಮ – ಆರಭಿ ರಾಗಂ
ಸ್ಮರ ಹರಂ ಪರಮ ಶಿವಂ ಅತುಲಂ

ವಿಲೋಮ – ಶ್ರೀ ರಾಗಂ
ಸರಸ ಸದಯ ಹೃದಯ ನಿಲಯಂ ಅನಿಶಂ

ಚರಣಂ
7. ಸಾಮ ರಾಗಂ
ಸದಾಶಿವಂ ಸಾಮ ಗಾನ ವಿನುತಂ
ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿ ಸಪ್ತ ರೂಪ ಸಾಮ ಗಾನ ವಿನುತಂ

8. ಲಲಿತ ರಾಗಂ
ಸನ್ಮಾತ್ರಂ ಲಲಿತ ಹೃದಯ ವಿದಿತಂ
ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾದಿ ರಹಿತ ಲಲಿತ ಹೃದಯ ವಿದಿತಂ

9. ಭೈರವ ರಾಗಂ
ಚಿದಾಕಾಶ ಭೈರವಂ ಪುರ ಹರಂ
ವಿಧಿ ಕಪಾಲ ತ್ರಿ-ಶೂಲ ಧರ ಭೈರವಂ
ಪುರ ಹರಂ

10. ಸಾರಂಗ ರಾಗಂ
ಚಿತ್ಸಭೇಶ್ವರಂ ಸಾರಂಗ ಧರಂ
ದಾರುಕಾ ವನ ತಪೋ-ಧನ –
ಕಲ್ಪಿತ ಸಾರಂಗ ಧರಂ

11. ಶಂಕರಾಭರಣ ರಾಗಂ
ಸದಾ ಆಶ್ರಯಾಮಿ ಶಂಕರಾಭರಣಂ
ಚಿಂತಿತಾರ್ಥ ವಿತರಣ ಧುರೀಣ-ತರ
ಮಾಣಿಕ್ಯ-ಮಯ ಶಂಕರಾಭರಣಂ

12. ಕಾಂಭೋಜಿ ರಾಗಂ
ಸದ್ಗತಿ ದಾಯಕಾಂಭೋಜ ಚರಣಂ
ಧರ್ಮಾರ್ಥಾದಿ ನಿಖಿಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರದ –
ಸಮರ್ಥ-ತರಾಂಭೋಜ ಚರಣಂ

13. ದೇವ ಕ್ರಿಯ ರಾಗಂ
ವದಾನ್ಯ ದೇವ ಕ್ರಿಯಾ ಖೇಲನಂ
ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ವಿಲಯ ತಿರೋಧಾನಾನುಗ್ರಹ –
ಕರಣ ಕ್ರಿಯಾ ಖೇಲನಂ

14. ಭೂಪಾಳ ರಾಗಂ
ವೈದ್ಯ ಲಿಂಗ ಭೂಪಾಲ ಪಾಲನಂ
ಶ್ರೀ ಪುರ ನಿರ್ಋತಿ ಭಾಗ ಗರ್ತ ತೀರ –
ಸ್ಥಿರ-ತರ ಭೂ-ಪಾಲ ಪಾಲನಂ

ವಿಲೋಮ – ಭೂಪಾಳ ರಾಗಂ
ಗುರು ಗುಹೇಶ ಸುರ ನರೇಶಂ ಅನಿಶಂ

ವಿಲೋಮ – ದೇವ ಕ್ರಿಯ ರಾಗಂ
ಕುಜ ಬುಧಾದಿ ಗ್ರಹ ಗತಿ ವಿಹಿತಂ

ವಿಲೋಮ – ಕಾಂಭೋಜಿ ರಾಗಂ
ವರದಂ ಅನಲ ರವಿ ಶಶಿ ನಯನಂ

ವಿಲೋಮ – ಶಂಕರಾಭರಣ ರಾಗಂ
ವನಜ ಚಂದ್ರ ಸನ್ನಿಭ ವದನಂ

ವಿಲೋಮ – ಸಾರಂಗ ರಾಗಂ
ಪರ ಹಂಸಂ ಆನಂದ ನರ್ತನಂ

ವಿಲೋಮ – ಭೈರವ ರಾಗಂ
ಪತಿತ ಪಾವನ-ಕರಣಂ ಅಘ ಹರಣಂ

ವಿಲೋಮ – ಲಲಿತಾ ರಾಗಂ
ಪರ-ತರಂ ಪರಮ ಮನೋ-ಲಯ ಜಯಂ

ವಿಲೋಮ – ಸಾಮ ರಾಗಂ
ಪರಾದಿ ವಾಕ್ಪ್ರಕಾಶ ಆನಂದ-ಮಯಂ

ಮೋಹನ ರಾಗಂ
ವಿರಿಂಚಿ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರ ಮೂರ್ತಿ-ಮಯಂ

ಗೌಳ ರಾಗಂ
ವಿಷಯ ಪಂಚಕ ರಹಿತಂ ಅಭಯಂ

ನಾಟ ರಾಗಂ
ನಿರತಿಶಯ ಸುಖದ ನಿಪುಣ-ತರಂ

ಗೌರಿ ರಾಗಂ
ನಿಗಮ ಸಾರಂ ಈಶ್ವರಂ ಅಮರಂ

ಆರಭಿ ರಾಗಂ
ಸ್ಮರ ಹರಂ ಪರಮ ಶಿವಂ ಅತುಲಂ

ಶ್ರೀ ರಾಗಂ
ಸರಸ ಸದಯ ಹೃದಯ ನಿಲಯಂ ಅನಿಶಂ

variations

ನಿಲಯಂ ಅನಿಶಂ – ನಿಲಯಂ
ಸದಾ ಆಶ್ರಯಾಮಿ – ಸದಾಶ್ರಯಾಮಿ
ವಿತರಣ – ವಿತರಣಂ
ಧರ್ಮಾರ್ಥಾದಿ – ಧರ್ಮಾದಿ
ಸಮರ್ಥ – ಸಮಸ್ತ
ಕರಣ ಕ್ರಿಯಾ – ಕಾರಣ ಕ್ರಿಯಾ
ಸ್ಥಿರ-ತರ – ಸ್ಥಿತ ವರ
ಗುರು ಗುಹೇಶ – ಗುರು ಗಣೇಶ
ಕರಣಂ – ಕರಣ
ಅಘ ಹರಣಂ – ಮದ ಹರಣಂ
.


पल्लवि

1. श्री रागं
श्री विश्व नाथं भजेऽहं
चतुर्दश भुवन रूप –
राग मालिकाभरण धरणान्तःकरणम्

2. आरभि रागं
श्रित जन संसार भीत्यापहं
आध्यात्मिकादि ताप त्रय मनो-भीत्यापहम्

अनुपल्लवि
3. गौरि रागं
श्री विशालाक्षी गौरीशं सकल निष्कळ रूप –
सच्चिदानन्द-मय गौरीशम्

4. नाट रागं
चित्र विश्व नाटक प्रकाशं
जगत्प्रकाशक भास्कर –
शशाङ्क कोटि कोटि प्रकाशम्

5. गौळ रागं
गोविन्दादि विनुत गौळाङ्गं
क्षीर कुन्देन्दु कर्पूरादि
विजय भसितोद्धूळित गौळाङ्गम्

6. मोहन रागं
गुरु गुह सम्मोहन-कर लिङ्गं
पञ्ची-कृत पञ्च महा भूत
प्रपञ्चादि मोहन-कर लिङ्गम्

विलोम – मोहन रागं
विरिञ्चि विष्णु रुद्र मूर्ति-मयम्

विलोम – गौळ रागं
विषय पञ्चक रहितं अभयम्

विलोम – नाट रागं
निरतिशय सुखद निपुण-तरम्

विलोम – गौरि रागं
निगम सारं ईश्वरं अमरम्

विलोम – आरभि रागं
स्मर हरं परम शिवं अतुलम्

विलोम – श्री रागं
सरस सदय हृदय निलयं अनिशम्

चरणम्
7. साम रागं
सदाशिवं साम गान विनुतं
प्रकृत्यादि सप्त रूप साम गान विनुतम्

8. ललित रागं
सन्मात्रं ललित हृदय विदितं
काम क्रोधादि रहित ललित हृदय विदितम्

9. भैरव रागं
चिदाकाश भैरवं पुर हरं
विधि कपाल त्रि-शूल धर भैरवं
पुर हरम्

10. सारङ्ग रागं
चित्सभेश्वरं सारङ्ग धरं
दारुका वन तपो-धन –
कल्पित सारङ्ग धरम्

11. शङ्कराभरण रागं
सदा आश्रयामि शङ्कराभरणं
चिन्तितार्थ वितरण धुरीण-तर
माणिक्य-मय शङ्कराभरणम्

12. काम्भोजि रागं
सद्गति दायकाम्भोज चरणं
धर्मार्थादि निखिल पुरुषार्थ प्रद –
समर्थ-तराम्भोज चरणम्

13. देव क्रिय रागं
वदान्य देव क्रिया खेलनं
सृष्टि स्थिति विलय तिरोधानानुग्रह –
करण क्रिया खेलनम्

14. भूपाळ रागं
वैद्य लिङ्ग भूपाल पालनं
श्री पुर निर्ऋति भाग गर्त तीर –
स्थिर-तर भू-पाल पालनम्

विलोम – भूपाळ रागं
गुरु गुहेश सुर नरेशं अनिशम्

विलोम – देव क्रिय रागं
कुज बुधादि ग्रह गति विहितम्

विलोम – काम्भोजि रागं
वरदं अनल रवि शशि नयनम्

विलोम – शङ्कराभरण रागं
वनज चन्द्र सन्निभ वदनम्

विलोम – सारङ्ग रागं
पर हंसं आनन्द नर्तनम्

विलोम – भैरव रागं
पतित पावन-करणं अघ हरणम्

विलोम – ललिता रागं
पर-तरं परम मनो-लय जयम्

विलोम – साम रागं
परादि वाक्प्रकाश आनन्द-मयम्

मोहन रागं
विरिञ्चि विष्णु रुद्र मूर्ति-मयम्

गौळ रागं
विषय पञ्चक रहितं अभयम्

नाट रागं
निरतिशय सुखद निपुण-तरम्

गौरि रागं
निगम सारं ईश्वरं अमरम्

आरभि रागं
स्मर हरं परम शिवं अतुलम्

श्री रागं
सरस सदय हृदय निलयं अनिशं

variations

निलयं अनिशम् – निलयम्
सदा आश्रयामि – सदाश्रयामि
वितरण – वितरणं
धर्मार्थादि – धर्मादि
समर्थ – समस्त
करण क्रिया – कारण क्रिया
स्थिर-तर – स्थित वर
गुरु गुहेश – गुरु गणेश
करणं – करण
अघ हरणम् – मद हरणम्
.


pallavi

1. SrI rAgaM
SrI viSva nAthaM bhajE(a)haM
caturdaSa bhuvana rUpa –
rAga mAlikAbharaNa dharaNAntaHkaraNam

2. Arabhi rAgaM
Srita jana saMsAra bhItyApahaM
AdhyAtmikAdi tApa traya manO-bhItyApaham

anupallavi
3. gauri rAgaM
SrI viSAlAkshI gaurISaM sakala nishkaLa rUpa –
saccidAnanda-maya gaurISam

4. nATa rAgaM
citra viSva nATaka prakASaM
jagatprakASaka bhAskara –
SaSAnka kOTi kOTi prakASam

5. gauLa rAgaM
gOvindAdi vinuta gauLAngaM
kshIra kundEndu karpUrAdi
vijaya bhasitOddhULita gauLAngam

6. mOhana rAgaM
guru guha sammOhana-kara lingaM
pancI-kRta panca mahA bhUta
prapancAdi mOhana-kara lingam

vilOma – mOhana rAgaM
virinci vishNu rudra mUrti-mayam

vilOma – gauLa rAgaM
vishaya pancaka rahitaM abhayam

vilOma – nATa rAgaM
niratiSaya sukhada nipuNa-taram

vilOma – gauri rAgaM
nigama sAraM ISvaraM amaram

vilOma – Arabhi rAgaM
smara haraM parama SivaM atulam

vilOma – SrI rAgaM
sarasa sadaya hRdaya nilayaM aniSam

caraNam

7. sAma rAgaM
sadASivaM sAma gAna vinutaM
prakRtyAdi sapta rUpa sAma gAna vinutam

8. lalita rAgaM
sanmAtraM lalita hRdaya viditaM
kAma krOdhAdi rahita lalita hRdaya viditam

9. bhairava rAgaM
cidAkASa bhairavaM pura haraM
vidhi kapAla tri-SUla dhara bhairavaM
pura haram

10. sAranga rAgaM
citsabhESvaraM sAranga dharaM
dArukA vana tapO-dhana –
kalpita sAranga dharam

11. SankarAbharaNa rAgaM
sadA ASrayAmi SankarAbharaNaM
cintitArtha vitaraNa dhurINa-tara
mANikya-maya SankarAbharaNam

12. kAmbhOji rAgaM
sadgati dAyakAmbhOja caraNaM
dharmArthAdi nikhila purushArtha prada –
samartha -tarAmbhOja caraNam

13. dEva kriya rAgaM
vadAnya dEva kriyA khElanaM
sRshTi sthiti vilaya tirOdhAnAnugraha –
karaNa kriyA khElanam

14. bhUpALa rAgaM
vaidya linga bhUpAla pAlanaM
SrI pura nirRti bhAga garta tIra –
sthira-tara bhU-pAla pAlanam

vilOma – bhUpALa rAgaM
guru guhESa sura narESaM aniSam

vilOma – dEva kriya rAgaM
kuja budhAdi graha gati vihitam

vilOma – kAmbhOji rAgaM
varadaM anala ravi SaSi nayanam

vilOma – SankarAbharaNa rAgaM
vanaja candra sannibha vadanam

vilOma – sAranga rAgaM
para haMsaM Ananda nartanam

vilOma – bhairava rAgaM
patita pAvana- karaNaM agha haraNam

vilOma – lalitA rAgaM
para-taraM parama manO-laya jayam

vilOma – sAma rAgaM
parAdi vAkprakASa Ananda-mayam

mOhana rAgaM
virinci vishNu rudra mUrti-mayam

gauLa rAgaM
vishaya pancaka rahitaM abhayam

nATa rAgaM
niratiSaya sukhada nipuNa-taram

gauri rAgaM
nigama sAraM ISvaraM amaram

Arabhi rAgaM
smara haraM parama SivaM atulam

SrI rAgaM
sarasa sadaya hRdaya nilayaM aniSaM

variations

nilayaM aniSam – nilayam
sadA ASrayAmi – sadASrayAmi
vitaraNa – vitaraNaM
dharmArthAdi – dharmAdi
samartha – samasta
karaNa kriyA – kAraNa kriyA
sthira-tara – sthita vara
guru guhESa – guru gaNESa
karaNaM – karaNa
agha haraNam – mada haraNam

kshEtra – kuzhikkarai – kASi viSvanAtha

garta tIra – literal translation of ‘kuzhikkarai’
.


പല്ലവി
1. ശ്രീ രാഗം
ശ്രീ വിശ്വ നാഥം ഭജേऽഹം
ചതുര്ദശ ഭുവന രൂപ –
രാഗ മാലികാഭരണ ധരണാന്തഃകരണമ്

2. ആരഭി രാഗം
ശ്രിത ജന സംസാര ഭീത്യാപഹം
ആധ്യാത്മികാദി താപ ത്രയ മനോ-ഭീത്യാപഹമ്

അനുപല്ലവി
3. ഗൌരി രാഗം
ശ്രീ വിശാലാക്ഷീ ഗൌരീശം സകല നിഷ്കള രൂപ –
സച്ചിദാനന്ദ-മയ ഗൌരീശമ്

4. നാട രാഗം
ചിത്ര വിശ്വ നാടക പ്രകാശം
ജഗത്പ്രകാശക ഭാസ്കര –
ശശാങ്ക കോടി കോടി പ്രകാശമ്

5. ഗൌള രാഗം
ഗോവിന്ദാദി വിനുത ഗൌളാങ്ഗം
ക്ഷീര കുന്ദേന്ദു കര്പൂരാദി
വിജയ ഭസിതോദ്ധൂളിത ഗൌളാങ്ഗമ്

6. മോഹന രാഗം
ഗുരു ഗുഹ സമ്മോഹന-കര ലിങ്ഗം
പഞ്ചീ-കൃത പഞ്ച മഹാ ഭൂത
പ്രപഞ്ചാദി മോഹന-കര ലിങ്ഗമ്

വിലോമ – മോഹന രാഗം
വിരിഞ്ചി വിഷ്ണു രുദ്ര മൂര്തി-മയമ്

വിലോമ – ഗൌള രാഗം
വിഷയ പഞ്ചക രഹിതം അഭയമ്

വിലോമ – നാട രാഗം
നിരതിശയ സുഖദ നിപുണ-തരമ്

വിലോമ – ഗൌരി രാഗം
നിഗമ സാരം ഈശ്വരം അമരമ്

വിലോമ – ആരഭി രാഗം
സ്മര ഹരം പരമ ശിവം അതുലമ്

വിലോമ – ശ്രീ രാഗം
സരസ സദയ ഹൃദയ നിലയം അനിശമ്

ചരണമ്

7. സാമ രാഗം
സദാശിവം സാമ ഗാന വിനുതം
പ്രകൃത്യാദി സപ്ത രൂപ സാമ ഗാന വിനുതമ്

8. ലലിത രാഗം
സന്മാത്രം ലലിത ഹൃദയ വിദിതം
കാമ ക്രോധാദി രഹിത ലലിത ഹൃദയ വിദിതമ്

9. ഭൈരവ രാഗം
ചിദാകാശ ഭൈരവം പുര ഹരം
വിധി കപാല ത്രി-ശൂല ധര ഭൈരവം
പുര ഹരമ്

10. സാരങ്ഗ രാഗം
ചിത്സഭേശ്വരം സാരങ്ഗ ധരം
ദാരുകാ വന തപോ-ധന –
കല്പിത സാരങ്ഗ ധരമ്

11. ശങ്കരാഭരണ രാഗം
സദാ ആശ്രയാമി ശങ്കരാഭരണം
ചിന്തിതാര്ഥ വിതരണ ധുരീണ-തര
മാണിക്യ-മയ ശങ്കരാഭരണമ്

12. കാമ്ഭോജി രാഗം
സദ്ഗതി ദായകാമ്ഭോജ ചരണം
ധര്മാര്ഥാദി നിഖില പുരുഷാര്ഥ പ്രദ –
സമര്ഥ-തരാമ്ഭോജ ചരണമ്

13. ദേവ ക്രിയ രാഗം
വദാന്യ ദേവ ക്രിയാ ഖേലനം
സൃഷ്ടി സ്ഥിതി വിലയ തിരോധാനാനുഗ്രഹ –
കരണ ക്രിയാ ഖേലനമ്

14. ഭൂപാള രാഗം
വൈദ്യ ലിങ്ഗ ഭൂപാല പാലനം
ശ്രീ പുര നിര്ഋതി ഭാഗ ഗര്ത തീര –
സ്ഥിര-തര ഭൂ-പാല പാലനമ്

വിലോമ – ഭൂപാള രാഗം
ഗുരു ഗുഹേശ സുര നരേശം അനിശമ്

വിലോമ – ദേവ ക്രിയ രാഗം
കുജ ബുധാദി ഗ്രഹ ഗതി വിഹിതമ്

വിലോമ – കാമ്ഭോജി രാഗം
വരദം അനല രവി ശശി നയനമ്

വിലോമ – ശങ്കരാഭരണ രാഗം
വനജ ചന്ദ്ര സന്നിഭ വദനമ്

വിലോമ – സാരങ്ഗ രാഗം
പര ഹംസം ആനന്ദ നര്തനമ്

വിലോമ – ഭൈരവ രാഗം
പതിത പാവന-കരണം അഘ ഹരണമ്

വിലോമ – ലലിതാ രാഗം
പര-തരം പരമ മനോ-ലയ ജയമ്

വിലോമ – സാമ രാഗം
പരാദി വാക്പ്രകാശ ആനന്ദ-മയമ്

മോഹന രാഗം
വിരിഞ്ചി വിഷ്ണു രുദ്ര മൂര്തി-മയമ്

ഗൌള രാഗം
വിഷയ പഞ്ചക രഹിതം അഭയമ്

നാട രാഗം
നിരതിശയ സുഖദ നിപുണ-തരമ്

ഗൌരി രാഗം
നിഗമ സാരം ഈശ്വരം അമരമ്

ആരഭി രാഗം
സ്മര ഹരം പരമ ശിവം അതുലമ്

ശ്രീ രാഗം
സരസ സദയ ഹൃദയ നിലയം അനിശം

variations

നിലയം അനിശമ് – നിലയമ്
സദാ ആശ്രയാമി – സദാശ്രയാമി
വിതരണ – വിതരണം
ധര്മാര്ഥാദി – ധര്മാദി
സമര്ഥ – സമസ്ത
കരണ ക്രിയാ – കാരണ ക്രിയാ
സ്ഥിര-തര – സ്ഥിത വര
ഗുരു ഗുഹേശ – ഗുരു ഗണേശ
കരണം – കരണ
അഘ ഹരണമ് – മദ ഹരണമ്
.

We will update this page , once we find comprehensive meaning. Feel free to contribute if you know.

.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.