Main Menu

Srimad Vālmīki Rāmāyaṇa | Ayodhya Kāṇḍa ~ Sarga 71 of 119

The_Death_of_King_Dasharatha-ramayan-desibantu

Ayodhya Kāṇḍa : book of Ayodhya || Total Sargas (or) Chapters: 119

Abstract: The preparations for Rama’s coronation in the city of Ayodhya, his exile into the forest, and the regency of Bharata.

Sarga (chapter): 71 of 119 || śloka (verses): 47

Ayodhya Kāṇḍa Sarg 71 of 119: Audio pending upload....     
MP3jPLAYLISTS.inline_0 = [ { name: "Ayodhya Kāṇḍa Sarg 71 of 119: Audio pending upload....", formats: ["mp3"], mp3: "aHR0cDovL2FiYy5tcDM=", counterpart:"", artist: "", image: "", imgurl: "" } ]; MP3jPLAYERS[0] = { list: MP3jPLAYLISTS.inline_0, tr:0, type:'single', lstate:'', loop:false, play_txt:'     ', pause_txt:'     ', pp_title:'', autoplay:false, download:false, vol:75, height:'' };
Vālmīki (Sanskrit: वाल्मीकि)

Vālmīki (Sanskrit: वाल्मीकि)Introduction

Spending seven nights in his journey, crossing various streams and rivers and passing through many woods and territories, Bharata reaches the city of Ayodhya, from there ,he finds the city of Ayodhya in a forlorn mood and discusses this situation with the charioteer. With an apprehensive and gloomy mind, he enters his father’s house.

स प्रान् मुखो राज गृहात् अभिनिर्याय वीर्यवान् |
ततः सुदामाम् द्युतिमान् सम्तीर्वावेक्ष्य ताम् नदीम् || २-७१-१
ह्लादिनीम् दूर पाराम् च प्रत्यक् स्रोतः तरन्गिणीम् |
शतद्रूम् अतरत् श्रीमान् नदीम् इक्ष्वाकु नन्दनः || २-७१-२
sa praan mukho raaja gR^ihaat abhiniryaaya viiryavaan |
tataH sudaamaam dyutimaan samtiirvaavekshya taam nadiim || 2-71-1
hlaadiniim duura paaraam ca pratyak srotaH tarangiNiim |
shatadruum atarat shriimaan nadiim ikShvaaku nandanaH || 2-71-2


Show Description: Sloka 2.71.1,2.71.2

1;2. saH raaghavaH = that Bharata; dyutimaan = who was brilliant; shriinaan = glorious; ikshhvaaku kulanandanaH = and a rejoice to Ikshvaku dynasty; abhiniryaaya = marching in;praaNmukhaH = easterly direction; raajagR^ihaat = from the city of Rajagriha; tatah = thereafter; avekshhya = observing; samtiirya = and crossing; taam = that; sudaamaam nadiim = Sudama river; hlaadiniim = and Hladini river; duuraapaaram = the wide one; atarat = and also crossed; shatadruum nadiim = shatadru river; pratyaksrotantaraNgiNiim = whose stream flowed towards the eastern direction.

That brilliant and glorious Bharata, who was a rejoice to Ikshvaku dynasty marching in easterly direction from the city of Rajagriha, thereafter observing and crossing Sudama* river as well as the wide Hladini river, whose stream flowed towards eastern direction.

The route Bharata drove was a different one from the route the messengers had taken from Ayodhya to Rajagriha. This is a longer route and it took a complete week for Bharata to reach Ayodhya .

एल धाने नदीम् तीर्त्वा प्राप्य च अपर पर्पटान् |
शिलाम् आकुर्वतीम् तीर्त्वाआग्नेयम् शल्य कर्तनम् || २-७१-३
सत्य संधः शुचिः श्रीमान् प्रेक्षमाणः शिला वहाम् |
अत्ययात् स महा शैलान् वनम् चैत्र रथम् प्रति || २-७१-४
ela dhaane nadiim tiirtvaa praapya ca apara parpaTaan |
shilaam aakurvatiim tiirtvaaaagneyam shalya kartanam || 2-71-3
satya sa.ndhaH shuciH shriimaan prekShamaaNaH shilaa vahaam |
atyayaat sa mahaa shailaan vanam caitra ratham prati || 2-71-4


Show Description: Sloka 2.71.3,2.71.4

saH = that Bharata; satyasandhaH = who kept up his promise; shuchiH = the pure man in heart; shriimaan = the illustrious man; tiirtvaa = crossing; nadiim = shatadru river; elaadhaane = at Eladhana village; praapyaacha = reaching; aparaparpataan = the region of aparaparpata; tiirtvaa = crossing; aakurvatiim = Akurvati; shilaam = a rocky hill; prekshhyamaaNah = seeing; aaG^yeyam = the village of Agneyam; shalyakartanam = Salyakartana village; shilaavahaam = and silavaha river; atyayaat = and crossed; mahaashailaan = huge mountains; and traveled; chaitrathavanam prati = towards the woods of chaitraratha.

The pure and illustrious Bharata, who kept up his promise, crossing shatradru river at Eladhana village, reaching the region of Apara parpata, crossing a rocky hill called akurvati, seeing the villages of Agneyam and salyakartana as well as Silavaha river, crossed huge mountains and traveled towards the woods of Chitraratha. .

सरस्वतीम् च गङ्गाम् च उग्मेन प्रतिपद्य च |
उत्तरम् वीरमत्स्यानाम् भारुण्डम् प्राविशद्वनम् || २-७१-५
sarasvatiim ca gaN^gaam ca ugmena pratipadya ca |
uttaram viiramatsyaanaam bhaaruNDam praavishadvanam || 2-71-5


Show Description: Sloka 2.71.5

5. w.wM – pratipadya = arriving at; yugmena = the confluence of; sarasvatiimcha = saraswati river; gaNgaacha = and Ganga river; (Bharata); pravishat = entered; bhaaruN^Damvanam = the woods of Bharunda; uttaram = the north; viiramatsyaanaam = of Viramatsya region.

Arriving at the confluence of Saraswati and Ganga rivers, Bharata entered the woods of Bharmuda, the north of Viramatsaya region. .

वेगिनीम् च कुलिन्ग आख्याम् ह्रादिनीम् पर्वत आवृताम् |
यमुनाम् प्राप्य सम्तीर्णो बलम् आश्वासयत् तदा || २-७१-६
veginiim ca kulinga aakhyaam hraadiniim parvata aavR^itaam |
yamunaam praapya samtiirNo balam aashvaasayat tadaa || 2-71-6


Show Description: Sloka 2.71.6

6. praapya = reaching; samtiirNa = and crossing; kuliNgaakhyaam = a river named Kulinga; veginiim = which is swift; parvataavR^itaam = surrounded by mountains; hlaadini = and requesting; yamuunaam = as well as Yamuna river; tadaa- and there; badam = the army; aashvaasayat = was made to rest.

Reaching and crossing a refreshing river named Kulinga, which is swift and surrounded by mountains as well as Yamuna river, the army was then made to rest there.c .

शीतीकृत्य तु गात्राणि क्लान्तान् आश्वास्य वाजिनः |
तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायात् आदाय च उदकम् || २-७१-७
shiitiikR^itya tu gaatraaNi klaantaan aashvaasya vaajinaH |
tatra snaatvaa ca piitvaa ca praayaat aadaaya ca udakam || 2-71-7


Show Description: Sloka 2.71.7

7. shiitiikR^iya = making cool; gaatraaNi = the limbs; klaantaan = of the tired; vaajinaH = horses; by bathing them; aashvaasya = and cheering them up; tatra = there; snaatvaa = taking bath(himself);piitvaacha = drinking; udakam = water; aadaaya = and carrying it (future use) praayaata = (Bharata) proceeded further.

Making cool the limbs of the tired horses by bathing there and cheering up them, nay, taking a bath himself, drinking some water and carrying it for future use, Bharata proceeded further. .

राज पुत्रः महा अरण्यम् अनभीक्ष्ण उपसेवितम् |
भद्रः भद्रेण यानेन मारुतः खम् इव अत्ययात् || २-७१-८
raaja putraH mahaa araNyam anabhiikShNa upasevitam |
bhadraH bhadreNa yaanena maarutaH kham iva atyayaat || 2-71-8


Show Description: Sloka 2.71.8

8. bhadraH = the blessed; raajaputraH = bharata; the prince;atyayaat = traversed;mahaaraNyam = the huge forest; anabhiikshhNopasevitam = which was rarely frequented; bhadreNa = by his excellent; yaanena = chariot; khamiva = as through the atmosphere; maarutaH = the wind.

The blessed prince Bharata traversed that rarely frequented huge forest by his excellent chariot as the wind glides through an atmosphere. .

भागीरथीम् दुष्प्रतरामंशुधाने महानदीम् |
उपायाद्राघवस्तूर्णम् प्राग्वटे विश्रुते पुरे || २-७१-९
bhaagiirathiim duShprataraama.nshudhaane mahaanadiim |
upaayaadraaghavastuurNam praagvaTe vishrute pure || 2-71-9


Show Description: Sloka 2.71.9

9. raaghavaH = Bharata; tuurNam = quickly; upaayat = reached; mahaanadiim = the great river; bhagiirathiim = Bhagirathi; dushhprataraam = which is difficult to be crossed; pure = at the city; praagvaTe = of pragvata; amshudhaane = in the region of Amsudhana.

Bharata soon reached the great river, Bharathi, which is difficult to be crossed, at the city of pragvata in the region of Amsudhana. .

स गङ्गाम् प्राग्वटे तीर्त्वे समायात्कुटिकोष्ठिकाम् |
सबलस्ताम् स तीर्त्वाथ समायाद्धर्मवर्धनम् || २-७१-१०
sa gaN^gaam praagvaTE tiirtve samaayaatkuTikoShThikaam |
sabalastaam sa tiirtvaatha samaayaaddharmavardhanam || 2-71-10


Show Description: Sloka 2.71.10

10. tiirvaa = crossing; gaNgaam = the river Ganga; praagvaTe = at the city of Pragvata; sah = he; samaayaayaat = reached; kuTikoshhThikaam = the river Kutikoshthka; tiirvaa = traversed; taam = it; sabalaH = along with his army; atha = and then; samaayaat = and arrived at; dharmavardhanam = the river of Dharmavardhana.

Crossing the River Ganga at the city of Pragvata, he reached the river Kulikoshthika, traversed it along with his army and then arrived at the region of Dharmavardhana. .

तोरणम् दक्षिण अर्धेन जम्बू प्रस्थम् उपागमत् |
वरूथम् च ययौ रम्यम् ग्रामम् दशरथ आत्मजः || २-७१-११
toraNam dakShiNa ardhena jambuu prastham upaagamat |
varuutham ca yayau ramyam graamam dasharatha aatmajaH || 2-71-11


Show Description: Sloka 2.71.11

11. dasharathaatmajaH = Bharata; upaagamaat = reached; jambuuprastham = Jambuprastha village; dakshhiNaardhena = which is the southern part; toraNam = of torana region; (and from there)yayou = got; ramyam = a beautiful; gramamcha = village too; varuutham = called Varutha.

Bharata reached Jambuprasta village, which is located at the southern part of Torana region and from there he arrived at a beautiful village too, named Varutha. .

तत्र रम्ये वने वासम् कृत्वा असौ प्रान् मुखो ययौ |
उद्यानम् उज्जिहानायाः प्रियका यत्र पादपाः || २-७१-१२
tatra ramye vane vaasam kR^itvaa asau praan mukho yayau |
udyaanam ujjihaanaayaaH priyakaa yatra paadapaaH || 2-71-12


Show Description: Sloka 2.71.12

12. kRR^itvaa = making; vaasam = a camp; ramie = in that beautiful; vane = forest; tatra = there; asou = Bharata; praaNmukhah = turned towards the east; yayou = and reached; udyaanam = a garden; ujjihaanaayaaH = in the city of Ujjihana;yatra = in which; there are) priyakaaH paadapaaH = a number of Kadamba trees.

Making a camp in thatbeautiful forest there, Bharata traveled towards the east and reached a garden in the city of Ujjihana, in which there are a number of Kadamba trees. .

सालांस् तु प्रियकान् प्राप्य शीघ्रान् आस्थाय वाजिनः |
अनुज्ञाप्य अथ भरतः वाहिनीम् त्वरितः ययौ || २-७१-१३
saalaa.ns tu priyakaan praapya shiighraan aasthaaya vaajinaH |
anuGYaapya atha bharataH vaahiniim tvaritaH yayau || 2-71-13


Show Description: Sloka 2.71.13

13. praapya = having reached; saalaan = sala trees; priyaakaan = kadamba trees; bharatah = Bharata; aasthayaa = yoked; shiighram = swifter; vaajenah = horses; (his chariot); anuG^yaapye = allowed; vaahiniim = his army; atha = to come after him; yayon = and went ahead; tvaritaH = quickly.

Having reached Sala and Kadamba trees, Bharata yoked swifter horses to his chariot, allowed his army to come after him and quickly went ahead. .

वासम् कृत्वा सर्व तीर्थे तीर्त्वा च उत्तानकाम् नदीम् |
अन्या नदीः च विविधाः पार्वतीयैअः तुरम् गमैः || २-७१-१४
हस्ति पृष्ठकम् आसाद्य कुटिकाम् अत्यवर्तत |
ततार च नर व्याघ्रः लौहित्ये स कपीवतीम् || २-७१-१५
vaasam kR^itvaa sarva tiirthe tiirtvaa ca uttaanakaam nadiim |
anyaa nadiiH ca vividhaaH paarvatiiyaiaH turam gamaiH || 2-71-14
hasti pR^iShThakam aasaadya kuTikaam atyavartata |
tataara ca nara vyaaghraH lauhitye sa kapiivatiim || 2-71-15


Show Description: Sloka 2.71.14,2.71.15

14; 15. vaasam kR^itvaa = having halted; sarvatiirthe = in sarvatirtha; tiirtvaa = and having crossed; uttaanikaam nadiim = uttamika river; vividhaaH = and various; anyaaH = other; nadiishcha = rivers; paarvatiiyaiH turaNgaiH = by mountain-ponies; aasaadya = and reaching;hastipR^ishhTaakam = the village of Hastiprataka; (Bharata); atyavartata = crossed; kTikaam = river kutika; taraara = andtraversed; kapiivartiim = the river kapivati; lohityu = at Lohitya village.

Having halted min Sarvatirtha village and having crossed Uttamika river and various other rivers by mountain -ponies and reaching Hast prasthaka village, Bharata crossed Kutika river and traversed kapivati river at Lohitya village. .

एक साले स्थाणुमतीम् विनते गोमतीम् नदीम् |
कलिन्ग नगरे च अपि प्राप्य साल वनम् तदा || २-७१-१६
भरतः क्षिप्रम् आगच्चत् सुपरिश्रान्त वाहनः |
eka saale sthaaNumatiim vinate gomatiim nadiim |
kalinga nagare ca api praapya saala vanam tadaa || 2-71-16
bharataH kShipram aagacchat suparishraanta vaahanaH |


Show Description: Sloka 2.71.16

16. bharataH = Bharata;(after crossing) sthaaNumatiim = Sthanumati river; ekasaala = at Ekasala village;gomatiim nadiim = and Gomati river; vinate = at Vinata village; suprarishraanta vaahanah = as the horses were verymuch tired; praapya = reached; tadaa = then; saalavanam = a grove of Sala trees; kaliNganagarachhaapi = at even kalinga city also; aagachchhat = and proceeded; kshhipram = quickly.

Bharata, after crossing Sthanumati river at Ekasala village and Gomati river at Vinata village, took rest at a grove of Sala trees at Kalinga city as the horses were very much tired and then proceeded quickly. .

वनम् च समतीत्य आशु शर्वर्याम् अरुण उदये || २-७१-१७
अयोध्याम् मनुना राज्ञा निर्मिताम् स ददर्श ह |
vanam ca samatiitya aashu sharvaryaam aruNa udaye || 2-71-17
ayodhyaam manunaa raaGYaa nirmitaam sa dadarsha ha |


Show Description: Sloka 2.71.17

17. samaatiitya = driving through; vanamcha = the grove; aastu = quickly; sharavaryaam = in the night; aruNodaya = at dawn; sandarshaha = saw; ayodhyaam = the city of Ayodhya; nirniitaam = which was built; manunaaraG^yaa = by the king Manu.

Driving through grove quickly in the night, Bharata at the dawn saw the city of Ayodhya, which was earlier built by King Manu. .

ताम् पुरीम् पुरुष व्याघ्रः सप्त रात्र उषिटः पथि || २-७१-१८
अयोध्याम् अग्रतः दृष्ट्वा रथे सारथिम् अब्रवीत् |
taam puriim puruSha vyaaghraH sapta raatra uShiTaH pathi || 2-71-18
ayodhyaam agrataH dR^iShTvaa rathe saarathim abraviit |


Show Description: Sloka 2.71.18

18. dR^IshhTvaa = seeing ; taam = that; ayodhyaam puriim = city of Ayodhya; agrataH = in front; saptaraatroshhitaH = after spending seven nights; pathi = on his way; purushhvyaaghraH = that tiger among men; abraviit = spoke; vaakyam = these words; saarathim = to the charioteer.

Seeing the city of Ayodhya in front, after spending seven nights on his way, Bharata the tiger among men, spoke the following words to his charioteer: .

एषा न अतिप्रतीता मे पुण्य उद्याना यशस्विनी || २-७१-१९
अयोध्या दृश्यते दूरात् सारथे पाण्डु मृत्तिका |
यज्वभिर् गुण सम्पन्नैः ब्राह्मणैः वेद पारगैः || २-७१-२०
भूयिष्ठम् ऋषैः आकीर्णा राज ऋषि वर पालिता |
eShaa na atipratiitaa me puNya udyaanaa yashasvinii || 2-71-19
ayodhyaa dR^ishyate duuraat saarathe paaNDu mR^ittikaa |
yajvabhir guNa sampannaiH braahmaNaiH veda paaragaiH || 2-71-20
bhuuyiShTham R^iShaiH aakiirNaa raaja R^iShi vara paalitaa |


Show Description: Sloka 2.71.19,2.71.20

19;20. saarathe = O; charioteer! Eshhaa = this; yashasvinii = famous; ayodhyaa = city of Ayodhya; dR^ishyate- = appears; me = to me; naatipratiitaa = not clearly distinguishable.duuraat = from this distance. PaaNDum rittikaa = as a heap of white clay.puNyodyaanaa = beautiful gardens; aakiirNaa = a place filled with yajvabhiH = performers of sacrifies; guNasampanne = endowed with good qualities. Veda paaragaiH = Brahmins; bhuuyishhTham = most abundant; R^iddhaiH = in riches; raajarshhiparipaalitaa = and ruled by a royal sage.

“O, Charioteer! The famous city of Ayodhya comes into view vaguely to me from a distance, as a heap of white clay. It has beautiful gardens. It is filled with performers of sacrifices and with people endowed with good qualities as well as well versed in the Vedas and with Brahmins inmost abundant reaches , It is being ruled by a royal sage.” .

अयोध्यायाम् पुरा शब्दः श्रूयते तुमुलो महान् || २-७१-२१
समन्तान् नर नारीणाम् तम् अद्य न शृणोम्य् अहम् |
ayodhyaayaam puraa shabdaH shruuyate tumulo mahaan || 2-71-21
samantaan nara naariiNaam tam adya na shR^iNomy aham |


Show Description: Sloka 2.71.21

21. puraa = Earlier; mahaan = abig; tumulaH = clattering; shabdaH = noise; nara naariinaam = of men and women; shruuyate = used to be heard; samantaat = all round; ayodhyyaam = in Ayodhya; adya = Now; aham = I; na shR^iNomyaham = am not hearing; tam = that noice.

Earlier , a big clattering voice of men and women used to be heard all round in Ayodhya. Now, I am not hearing that voice.” .

उद्यानानि हि साय अह्ने क्रीडित्वा उपरतैः नरैः || २-७१-२२
समन्तात् विप्रधावद्भिः प्रकाशन्ते मम अन्यदा |
udyaanaani hi saaya ahne kriiDitvaa uparataiH naraiH || 2-71-22
samantaat vipradhaavadbhiH prakaashante mama anyadaa |


Show Description: Sloka 2.71.22

22. udyaanaani = the parks; prakaashantehi = which used to beam; naraiH = forth; samantaat = on all sides; saayaahne = in the evening; mama = to me; anyathaa = otherwise.

“The parks which used to beam with men streaming forth on all sides, having given up sporting in the morning after entering them in thee evening having spent the whole night in sport, now appear to me otherwise” .

तानि अद्य अनुरुदन्ति इव परित्यक्तानि कामिभिः || २-७१-२३
अरण्य भूता इव पुरी सारथे प्रतिभाति मे |
taani adya anurudanti iva parityaktaani kaamibhiH || 2-71-23
araNya bhuutaa iva purii saarathe pratibhaati me |


Show Description: Sloka 2.71.23

23. taami = these parks; parityaktaani = deserted; kaamibhiH = by the lovers; adya = now; anuruddantiiva = turn out to be miserable; saarathe = o; charioteer!me = to me; purii = the city; pratibhaati = appears; araNyabhuuteva = to have changed into a forest.

“These parks deserted by the lovers now turn out to be dejected . O, charioteer! To me, the city appears to have changed into a forest.” .

न हि अत्र यानैः दृश्यन्ते न गजैः न च वाजिभिः || २-७१-२४
निर्यान्तः वा अभियान्तः वा नर मुख्या यथा पुरम् |
na hi atra yaanaiH dR^ishyante na gajaiH na ca vaajibhiH || 2-71-24
niryaantaH vaa abhiyaantaH vaa nara mukhyaa yathaa puram |


Show Description: Sloka 2.71.24

24. atra = here; yathaapuurvam = as before; naramukhyaaH = important persons; nadR^ishyante hi = indeed are not seen; niryaantovaa = going into the city; abhiyaantovaa = on coming out of it; yaanaiH = in carriages; na = nay; raajithiH = on horses too.

“Here, as before, important persons indeed are not seen going into the city or coming out it in carriages or on horses or on elephants.” .

उद्यानानि पुरा भान्ति मत्तप्रमुदितानि च || २-७१-२५
जनानाम् रतिसम्योगेष्वत्यन्तगुणवन्ति च |
udyaanaani puraa bhaanti mattapramuditaani ca || 2-71-25
janaanaam ratisamyogeShvatyantaguNavanti ca |


Show Description: Sloka 2.71.25

25. puraa = earlier; ndyaanaani = parks; shaanti = used to be conspicuously; matta pranuditaanicha = ezaited;with joy and gaiety; atyantaguNavanticha = and were most excellent ; ratisamyogeshhu = for love contacts; janaanaam = of men.

“Earlier parks used to be conspicuously excited with joy and gaiety and were most congenial for love contacts of men.” .

तान्येतान्यद्य वश्यामि निरानन्दानि सर्वशः || २-७१-२६
स्रस्तपर्णैरनुपथम् विक्रोशद्भिरिव द्रुमैः |
taanyetaanyadya vashyaami niraanandaani sarvashaH || 2-71-26
srastaparNairanupatham vikroshadbhiriva drumaiH |


Show Description: Sloka 2.71.26

26. pashyaami = Iam seeing; taanyena = those same parks; adya = today; niraanandaami = with lack of enjoyment; sarvashaH = on all sides; drumaiH = with trees; srastaparNaih = having their leaves fallen; anupatham = along the road; vikroshadbhiriva = looking a picture of dismay.

“I am seeing the same parks., today with lack of enjoyments on all sides and with trees having their leaves fallen along the road, looking like picture of dismay.” .

नाद्यापि श्रूयते शब्दो मत्तानाम् मृगपक्षिणाम् || २-७१-२७
सम्रक्ताम् मधुराम् वाणीम् कलम् व्याहरताम् बहु |
naadyaapi shruuyate shabdo mattaanaam mR^igapakshiNaam || 2-71-27
samraktaam madhuraam vaaNiim kalam vyaaharataam bahu |


Show Description: Sloka 2.71.27

27. adyaapi = even not; at dawn; shabdaH = sounds; mattaanaam = mR^igapakshhinaam = of animals and birds in rut;samraktaam = which an charming madhuraam = with sweet; vaaniim = tone; vyaahratam = uttering; bahu = with much; kalam = melody; nashruuyate = are not being heard.

“Even now at dawn, charming sounds with sweet and much melodious tone of animals and birds intoxicated with happiness are not being heard.”.

चन्दनागुरुसम्पृक्तो धूपसम्मूर्चितोऽतुलः || २-७१-२८
प्रवाति पवनः श्रीमान् किम् नु नाद्य यथापुरम् |
candanaagurusampR^ikto dhuupasammuurchito.atulaH || 2-71-28
pravaati pavanaH shriimaan kim nu naadya yathaapuram |


Show Description: Sloka 2.71.28

28. kimnu = why does; yathaapuram = as before; bhriimaan = pure and auspicious; chandanaagarusamyuktaH = laden with aloes and sandal wood; pavanaH = breeze; dhumpasammuurchitaH = intensified with the pure of burnt incense; na pravaachi = not blow; adya = today?

“Why does, as before, pure and auspicious breeze laden with aloes and sandal wood intensified with the fume of burnt incense,not blow today.?” .

भेरीमृदङ्गवीणानाम् कोणसम्घट्टितः पुनः || २-७१-२९
किमद्य शब्दो विरतः सदाऽदीनगतिः पुरा |
bheriimR^idaN^gaviiNaanaam koNasamghaTTitaH punaH || 2-71-29
kimadya shabdo virataH sadaa.adiinagatiH puraa |


Show Description: Sloka 2.71.29

29. kim = why; adya = today; shabdaH = have the sounds; bheriimR^idaNga viiNaanaam = of kettle drums clay tomtoms and vinas; koNasamghaTTitaH = played upon with drum sticks or plums or fingers; virath = stopped; puraa = which formerly; sadaa adiinagatiH = never ceased; punaH = at any time.

“Why today have the sounds of kettledrums, clay tomtoms and Vinas played upon with drum-sticks or palms or fingers stopped which formerly never ceased at any time.” .

अनिष्टानि च पापानि पश्यामि विविधानि च || २-७१-३०
निमित्तानि अमनोज्ञानि तेन सीदति ते मनः |
aniShTaani ca paapaani pashyaami vividhaani ca || 2-71-30
nimittaani amanoGYaani tena siidati te manaH |


Show Description: Sloka 2.71.30

30. pashyaami = I perceive; vividhaani = various kinds; nimittaani = of omens; anishhTaani = which are undesirable; paapaani = sinful; amanujJNaani = and silly; tena = by this; me = my; manaH = mind; siidati = is dejected.

“I perceive various kinds of evil sinful and silly omens and by this, my mind is dejected.” .

सर्वथा कुशलम् सूत दुर्लभम् मम बन्धुषु || २-७१-३१
तथा ह्यसति सम्मोहे हृदयम् सीदतीव मे |
sarvathaa kushalam suuta durlabham mama bandhuShu || 2-71-31
tathaa hyasati sammohe hR^idayam siidatiiva me |


Show Description: Sloka 2.71.31

31. suuta = O; charioteer! Durlabham = it is not possible; sarvattaa = that all; kushalam = should be well; mama bandhushhu = with my kinsfolk; tathaahi = as indeed; asati = even without; sammohe = any cause for a grievance; me = my; hR^Idayam = spirit; siidatiiva = is cast down.

“O, charioteer! It is not possible that all sounds be well with my kinsfolk, as indeed, even without anycause for a grievance, my spirit is cast down” .

विषण्णः शान्तहृदयस्त्रस्तः सुलुलितेन्द्रियः || २-७१-३२
भरतः प्रविवेशाशु पुरीमिक्ष्वाकुपालिताम् |
viShaNNaH shaantahR^idayastrastaH sululitendriyaH || 2-71-32
bharataH praviveshaashu puriimikshvaakupaalitaam |


Show Description: Sloka 2.71.32

32. vishhaNNaH = despondent; shraanta = hR^idayaH = distressed in mind; trastaH = frightened; sululitendriyaH = and extremely; bharataaH = Bharata; ashu = quickly; pravivesha = entered; puriim = the city; ikshhvaakupaalitam = ruled by the descendents of Ikshvaku.

Despondent, distressed in mind, frightened and extremely entered the city, which was ruled by the descendents of Ikshvaku. .

द्वारेण वैजयन्तेन प्राविशत् श्रान्त वाहनः || २-७१-३३
द्वाह्स्थैः उत्थाय विजयम् पृष्टः तैः सहितः ययौ |
dvaareNa vaijayantena praavishat shraanta vaahanaH || 2-71-33
dvaahsthaiH utthaaya vijayam pR^iShTaH taiH sahitaH yayau |


Show Description: Sloka 2.71.33

33. shaanta vaahanaH = Bharata; with tired horses; praavishat = entered; dvaareNa = through the gate; vaijayentena = called Vaijayanta; uktaH = greeted; vijayam = with slogans of victory; utthaaya = by the standing; dvaaHsthaiH = gate keepers; yayon = he went; sahitaH = along with; taiH = them.

Bharata, with his tiered horses entered the city through Vaijayanta gate. Greeted with slogans of victory by the standing gatekeepers, he went inside, along with others. .

स तु अनेक अग्र हृदयो द्वाह्स्थम् प्रत्यर्च्य तम् जनम् || २-७१-३४
सूतम् अश्व पतेः क्लान्तम् अब्रवीत् तत्र राघवः |
sa tu aneka agra hR^idayo dvaahstham pratyarcya tam janam || 2-71-34
suutam ashva pateH klaantam abraviit tatra raaghavaH |


Show Description: Sloka 2.71.34

34. saH = that; raaghavathtu = Bharata; on his part; anekaagra = hR^idayaH = with distracted mind; pratyarchya = responded to the salutations; tam = of those; janam = men; dvaastham = at the gate; tatra = there; abraviit; and spoke; suutam = who wasbeloved; ashvapatih = to Asvapati (as follows)

Bharata, with a distracted mind, responded to the salutations of those porters at the gate and those porters at the gate and spoke to the charioteer who was beloved to Asvapati as follows: .

किमहम् त्वरयानीतः कारणेन विनानघ || २-७१-३५
अशुभाशङ्कि हृदयम् शीलम् च पततीव मे |
kimaham tvarayaaniitaH kaaraNena vinaanagha || 2-71-35
ashubhaashaN^ki hR^idayam shiilam ca patatiiva me |


Show Description: Sloka 2.71.35

35. anagha = O;faultless charioteer! Kim = why was; aham = I; aniitaH = brought; tvarayaa = so quickly; kaaraNena vinaa = without any reason? HR^idayam = my mind; ashubhaashaNki = is apprehending some evil; me = My; shiilamcha = energy is also; patatiiva = lost.

“O, the faultless charioteer! Why was I brought so quickly without any reason? My mind is apprehending some evil. I lost my all energy.” .

श्रुता नो यादृशाः पूर्वम् नृपतीनाम् विनाशने || २-७१-३६
आकाराः तान् अहम् सर्वान् इह पश्यामि सारथे |
shrutaa no yaadR^ishaaH puurvam nR^ipatiinaam vinaashane || 2-71-36
aakaaraaH taan aham sarvaan iha pashyaami saarathe |


Show Description: Sloka 2.71.36

36. saarathe = O; charioteer! YaadR^ishaaH = were heard; naH = by us; puurvam = formerly; vinaashana = regarding ruin; nR^ipatiinaam = of kings; aham = I; pashyaami = am seeing; iha = here; sarvaam = all; taam = those; aakaaraaan = signs.

“Whatever things were heard by us formerly in the same case of ruin of kings, I am seeing here all those signs.” .

सम्मार्जनविहीनानि परुषाण्युपलक्षये || २-७१-३७
असम्यतकवाटानि श्रीविहीनानि सर्वशः |
बलिकर्मविहीनानि धूपसम्मेदनेन च || २-७१-३८
अनाशितकुटुम्बानि प्रभाहीनजनानि च |
अलक्स्मीकानि पश्यामि कुटुम्बिभवनान्यहम् || २-७१-३९
sammaarjanavihiinaani paruShaaNyupalakshaye || 2-71-37
asamyatakavaaTaani shriivihiinaani sarvashaH |
balikarmavihiinaani dhuupasammedanena ca || 2-71-38
anaashitakuTumbaani prabhaahiinajanaani ca |
alaksmiikaani pashyaami kuTumbibhavanaanyaham || 2-71-39


Show Description: Sloka 2.71.37,2.71.38,2.71.39

37; 38; 39. aham = I; upalakshhaye = am seeing; kuTumibhavanaani = the family horses; parushhaaNi = for which the dirt; sammaarjana vihiinaani = was upswept; asamyata kavaaTaani = with doors wide open; shriihinaani = bereft of splendor; sarvashaH = on all sides; balikarmavihiinaani = no offerings are being made;dhuupasammodanevacha = no incense was burned; anaashitakuTumbaani = families are starving; prabhaahiina janaanicha = and people with lack of beautiful appearance; alakshhmiikaani = looking distressfully.

“I am seeing the family horses in which dirt is not swept away, with their doors wide open, bereft of splendor on all sides without any offerings being made, and with no incense burned . Families are starving and people look miserably without any charming appearance.” .

अपेतमाल्यशोभानि असम्मृष्टाजिराणि च |
देवागाराणि शून्यानि न चाभान्ति यथापुरम् || २-७१-४०
apetamaalyashobhaani asammR^iShTaajiraaNi ca |
devaagaaraaNi shuunyaani na caabhaanti yathaapuram || 2-71-40


Show Description: Sloka 2.71.40

40. devaagaaraaNi = the temples of gods; shuunyaani = are deserted; naabhaanticga = and have lost their radiance; apetamaalya shobhaani = with their splendor of floral decoration lost; asammR^ishhTaajiraaNicha = nor are any assembling to perform sacrifices; yathaapuram = as before.

“The temples of gods are deserted and have lost their radiance, with their splendor of floral decorations lost, nor are there any assembling to perform sacrifices as before.” .

देवतार्चाः प्रविद्धाश्च यज्ञ्गोष्ठ्यस्तथाविधाः |
माल्यापणेषु राजन्ते नाद्य पण्यानि वा तथा || २-७१-४१
devataarcaaH praviddhaashca yajJNgoShThyastathaavidhaaH |
maalyaapaNeShu raajante naadya paNyaani vaa tathaa || 2-71-41


Show Description: Sloka 2.71.41

41. devataarchaah = worships of the deities; praviddhaaHcha = were placed aside; yajN^a goshhTyaH = Assemblies of prayers; tathaavidhaah = are also in the same condition; tathaa = and; paNyaani = saleable garlands; raraajante = are not adorning; maalyaapaNeshhu = the garland stands; adya = today.

“Worships of the deities were placed aside. Assemblies of prayers are also not adorned with saleable flowers and garlands today.” .

दृश्यन्ते वणिजोऽप्यद्य न यथापूर्वमत्रवै |
ध्यानसम्विग्नहृदयाः नष्टव्यापारयन्त्रिताः || २-७१-४२
dR^ishyante vaNijo.apyadya na yathaapuurvamatravai |
dhyaanasamvignahR^idayaaH naShTavyaapaarayantritaaH || 2-71-42


Show Description: Sloka 2.71.42

42. vaNijo api = even traders; nashhTavyaapaara yantritaa = who lost interest in trading tie ups; dhyaana samvigrahR^idayaaH = and with their minds agitated with thoughts ; na dR^ishyante = are not being seen; atra = here; yathaa puurvam = as before; adya = today.

“Even traders lost interest in trading tie-ups and their minds are tied up in thoughts. They are not being seen here today, as before.” .

देवायतनचैत्येषुदीनाः पक्षिगणास्तथा || २-७१-४३
मलिनम् च अश्रु पूर्ण अक्षम् दीनम् ध्यान परम् कृशम् |
सस्त्री पुंसम् च पश्यामि जनम् उत्कण्ठितम् पुरे || २-७१-४४
devaayatanacaityeShudiinaaH pakshigaNaastathaa || 2-71-43
malinam ca ashru puurNa akSham diinam dhyaana param kR^isham |
sastrii pu.nsam ca pashyaami janam utkaNThitam pure || 2-71-44


Show Description: Sloka 2.71.43,2.71.44

43;44. tathaa = and; pakshhigaNaaH = cluster of birds; diinaaH = look miserable; devaayataanachaityeshhu = in temples and large trees; pashyaami = I see; janam = the population; sastriipumsam = of men and women; pure = in the city; utkaNThitam = look anguished; malinam = messy; diinam = miserable;ashrupuurNaakshham = with their eyes held in tears; dhyaanaparam = thoughtful; kR^isham = and weak.

“Clusters of birds in temples and large trees in the city are looking desolate. The population of men and women in the city look thoughtful anguished weak messy and despondent with their eyes held in tears.” .

इति एवम् उक्त्वा भरतः सूतम् तम् दीन मानसः |
तानि अनिष्टानि अयोध्यायाम् प्रेक्ष्य राज गृहम् ययौ || २-७१-४५
iti evam uktvaa bharataH suutam tam diina maanasaH |
taani aniShTaani ayodhyaayaam prekShya raaja gR^iham yayau || 2-71-45


Show Description: Sloka 2.71.45

45. prekshhya = after seeing; taani = those; anishhTaani = evil omens; ayodhyaayaam = in Ayodhya; bharataH = Bharata; diina maanasaH = being broken hearted; uktvaa = and having spoken; ityevam = as afersaid; tam suutam = to that charioteer; yayou = and went; raajagR^iham = to the rayol palace.

After seeing those bad omens in Ayodhya, the broken hearted Bharata spoke to the charioteer as aforesaid and went to the royal palace. .

ताम् शून्य शृन्ग अटक वेश्म रथ्याम् |
रजो अरुण द्वार कपाट यन्त्राम् |
दृष्ट्वा पुरीम् इन्द्र पुरी प्रकाशाम् |
दुह्खेन सम्पूर्णतरः बभूव || २-७१-४६
taam shuunya shR^inga aTaka veshma rathyaam |
rajo aruNa dvaara kapaaTa yantraam |
dR^iShTvaa puriim indra purii prakaashaam |
duhkhena sampuurNataraH babhuuva || 2-71-46


Show Description: Sloka 2.71.46

46. dR^ishhTvaa = beholding; taam puriim = that city of Ayodhya; indra pura prakaasam = that formerly possessed; the splendor of of the capital city of Indra; shuunya shR^iNgaaTakaveshmarathyaam = highways deserted; rajo aruNadvaara kavaaTayantraam = the doors and hinges covered with rust; bharataH bhabhuua = because; sampuurNataraH = overcome; duHkhena = with grief.

Beholding the city of Ayodhya,that formerly possessed the splendor of the capital city of Indra, now with its squares houges and high ways deserted, the doors and hinges covered with rust , Bharata was overcome with grief..

बहूनि पश्यन् मनसो अप्रियाणि |
यानि अन्न्यदा न अस्य पुरे बभूवुः |
अवाक् शिरा दीन मना नहृष्टः |
पितुर् महात्मा प्रविवेश वेश्म || २-७१-४७
bahuuni pashyan manaso apriyaaNi |
yaani annyadaa na asya pure babhuuvuH |
avaak shiraa diina manaa nahR^iShTaH |
pitur mahaatmaa pravivesha veshma || 2-71-47


Show Description: Sloka 2.71.47

47. pashyan = seeing apriyaaNi = things disliked; manasaH = by the mind; yaani = which; nababhuuvaH = did not occur; pure = in the city; anyadaa = at the other times; mahaatmaa = the high soled Bharata; avaakchchiraaH = with his head bent down; diinamanaaH = and with his mind miserable; pravivesha = entered; putuH = his father’s; veshma = house; nahR^ishhTaH = unhappily.

Seeing many things disenchanted to mind which did not occur at any time before in the city, the high soled Bharata with his head bent down and with his mind miserable gloomily entered his father’s house. .

, ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.